Proces verbal din 29.10.2009

În data de 29 Octombrie 2009 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 29.10.2009, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.5235 din 22.10.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară. în sală sunt prezenți un număr de 21 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc d-ra consilier Mironescu Roxana și dl.Consilier Șlic Mihai Iulian care a venit în sală la punctul 17 de pe ordinea de zi.

Consilierii au fost convocați prin adresa nr. 11572 din 22.10.2009 și telefonic prin nota telefonică nr.l 1573 din 22.10.2009.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local, procesele verbale ale ședințelor din data de 29.09.2009 și 23.10.2009. Nefiind discuții cu privire la acestea, face apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru“ , procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local din

29.09.2009, a fost aprobat.

D-nuI Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 23.10.2009.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA (RINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru“ procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local din 23.10.2009, a fost aprobat

DL. Președinte de ședință -Fechet Mircea- asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și

Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

întreb domnii consilieri dacă sunt întrebări și interpelări.

Nu sunt intrebări și întrebări.

Dl. Președinte de ședință - Fechet Mircea -Invit pe dl. viceprimar să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Viceprimar Luchian Dragoș - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 2. Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare “ și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 154 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, și care au depus cerere după data de 31.12.2008

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Direcției Administrației Piețelor Bacău, aprobat prin H.C.L. nr.442/22.12.2008

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 119/30.04.2009 prin care a fost aprobat Regulamentul de reglementare a activității de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile la Asociațiile de proprietari”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.233/2006, prin care a fost aprobată blocarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, ridicarea, transportul, depozitarea în spații special amenajate și modalitatea de restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău a terenului în suprafață de 12.631 m.p. situat în Bacău, str.Cireșoaia nr.39, sola 68, P 2110/1 și P 2114/1, conform Contractului de schimb autentificat la notarul public sub nr.2409/09.07.2002

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea formularului Autorizației de Execuție (Spargere) pentru lucrări la sol și subterane executate la rețelele tehnico-edilitare, pe domeniul public și privat al municipiului Bacău, constatarea și sancționarea contravențiilor, pentru nerespectarea normelor de autorizare la aceste lucrări, precum și abrogarea Hotărârii nr.313/30.08.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F., pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE CIMITIR SARATA II “ din Municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 11. Proiect de hotărâre privind apobarea documentației tehnico-economică faza PTh la obiectivul de investiție CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA, Str.Pieței, nr.l, Municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre privind apobarea documentației tehnico-economice faza SF, pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea pieței de energie termică-racordarea la SACET a instituțiilor publice și a imobilelor cu destinație de locuință în Municipiul Bacău- 39 obiective”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 13. Proiect de hotărâre privind apobarea documentației tehnico-economice faza PTH la obiectivul „ RK. Strada V.Parvan - modificare soluție” din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.263/31.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind darea în folosință gratuită pe durata exisenței construcției, Parohiei Ortodoxe „ Sfinții Voievozi” Șerbănești Bacău, terenul în suprafață de 4.097 m.p., situat în intravilanul municipiului Bacău, str.Triumfului nr. 18 B, în scopul extinderii modului de folosință

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Bacău, a bunului imobil-teren în suprafață de 94 m.p., situat în Bacău, Bdul. Unirii f.n. aflat în domeniul privat al municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosință gratuită către Fundația „VITA PRO VITA” a spațiului cu o suprafață de 137,36 m.p., aferent unei părți din imobilul P.T. nr.l din Bacău, str.Pictor Aman

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.502/28.12.2007 prin care au fost aprobate „Criteriile” pentru stabilirea ordinei de prioritate și a „Listei” cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale din fondul locativ de stat

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru luna noiembrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

 • 20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Carolea Lăcrămioara cu domiciliul în Bacău, str. Tazlăului, bl.3, sc. B, ap. 4 și reședința în Bacău, str. Izvoare, nr. 30

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 5 000 lei d-lui Cojocariu Radu-Dumitru cu domiciliul în Bacău, str. Ana Ipătescu, bl.4, sc. A, ap. 4 pentru soția acestuia Cojocariu Anca-Ramona-Valentina

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Drăgan Maria cu domiciliul în Bacău, str. Radu Negru, bl.2, sc. B, ap. 27

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Ghervase Cecilia, asistent matemal profesionist, cu domiciliul în Bacău, str. Iosif Cocea, bl. 10, sc. B, ap. 9, pentru minorul Badarică Gabriel aflat în plasament la aceasta

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1500 lei d-lui Lupescu Lucian cu domiciliul în Bacău, str. Alecu Russo, bl. 33, sc.F, ap. 32

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 25. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Pleșuvu Catinca cu domiciliul în Bacău, str. Șerbănești, nr. 15

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 26. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Țâru Anișoara cu domiciliul în Bacău, str. Milcov, bl.l 10, sc. E, ap. 13

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusă de Arhitectul Șef al Municipiului Bacău în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice și juridice

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.335/29.09.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru „Construire -Extindere și Supraetajare Spațiu Comercial și Birouri “ în str.Pictor Aman,nr. 90 A din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

Beneficiar:Grădinaru Gheorghe, din Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SI BIROURI, STR. VADU BISTRIȚEI, NR. 14, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. ILIANI S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA DE SERVICIU S + P + 2 + M, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. NEAGOE VODĂ, NR. 55, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. ROUTTE CONSTRUCT S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA P, STR. CIPRIAN PORUMBESCU, NR. 32 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : FERARU VILI, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, GARAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SI RACORDURI UTILITATI, STR. NORDULUI, NR. 50, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: COCU IULIAN SI COCU LAURA-NICOLETA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SUPERMARKET, RECLAMA LUMINOASA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. MILCOV, NR. 2 - 4, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. ASCO S.A., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru

CONSTRUIRE LOCUINȚA P +  1, GARAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN

PROPRIETATE SI RACORDURI UTILITATI, STR. COSTACHE RADU, NR. 18 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR : PANAINTE GHEORGHITA-TUDOR, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE STATIE CARBURANȚI, SPĂLĂTORIE AUTO, DEPOZIT, SPATII SERVICII IN INCINTA E.R.P., STR. CALEA REPUBLICII, NR. 181, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. BEL ROM CINCI S.R.L., din București

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE EXTINDERE LOCUINȚA DE SERVICIU SI RACORDURI UTILITATI, STR. CALEA ONEȘTI, NR. 32, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. FAIR PLAY S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE P + IE, STR. TECUCIULUI, NR. 3, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. DUNICEC COM S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

PESTE ORDINEA DE ZI

38A. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A) de la S.C.Compania de Apă Bacău SA pentru aprobarea completării obiectului de activitate al societății cu activitatea de montare și reparare a mijloacelor de măsurare cod CAEN 9609-,,Alte activității de servicii”

39.Diverse

Domnul Viceprimar Luchian Dragoș- propun suplimentarea ordinii de zi cu un proiect, respectiv 38A, pe care l-ați avut la mapa de ședință.

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată, cu modificările aduse ?

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot ordinea de zi prezentată. Fac următoarea precizare :

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată :

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care , în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare , și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru“ a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificarea propusă.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001 , REPUBLICATĂ ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existenta unei asemenea situații.

Dl.Consilier Axinte Gabriel - făcusem propunerea în ședința trecută ca interpelările să fie puse la începutul ședinței.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- așa s-a și făcut, acum 5 minute dl.președinte de ședință a dat posibilitatea domnilor consilieri să adreseze întrebări și interpelări executivului și nimeni nu s-a înscris.

Dl.președinte de ședință-domnule consilier vă rog să vă păstrați întrebările pentru ședința următoare, sau la Diverse , la sfârșitul ședinței și sugerez grupului PD să fie mai atent.

DL Consilier Axinte Gabriel-iar dumneavoastră să fiți mai clar, domnule președinte.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

D1. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

»

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare “ și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 154 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, și care au depus cerere după data de 31.12.2008

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

>

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică,Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, Serviciul Stare Civilă).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Bogatu George-uitati-vă în sală, domnule președinte, să puteți vedea cine se înscrie la cuvânt, că așa ați făcut și data trecută.

Dl.președinte de ședință - îmi cer scuze, vă ascult, domnule Bogatu.

Dl.Consilier Bogatu George-este pentru prima data în istoria consiliului local când o interpelare făcută într-o ședință de consiliu se aplică în următoarea. Mă refer la recompensa dată familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie propusă de grupul nostru în ședința trecută și care acum s-a materializat și vreau să mulțumesc executivului pentru acest lucru. Nu vreau să fac o legătură cu campania electorală, dar e bine că s-a rezolvat și foarte multe familii se vor bucura în această lună și vor fi mai deschiși la dialog. Mulțumesc că s-a ținut cont de interpelarea noastră și s-a rezolvat.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-vreau să-i mulțumesc domnului Bogatu , că deși acum 3-4 ani când s-a inițiat acest proiect a fost împotrivă, acum e de acord.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare “ și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 154 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, și care au depus cerere după data de 31.12.2008:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare “ și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 154 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere după data de 31.12.2008

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si dl Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre,favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului

Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău

1. Consilieri prezenți - 21

2. Numărul consilierilor care au votat -21

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art.l. - Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău, pe centre bugetare, licee, școli și grădinițe, în vederea participării lor, în calitate de membri în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău, conform Anexei nr.l parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

19

0

2

2.

Art.2. - Persoana desemnată ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău, va face parte, potrivit legii, atât din Consiliul de administrație al unității de învățământ, cât și din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității.

S-a adoptat

19

0

2

3.

Art.3. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 343/26.09.2008.

S-a adoptat

19

0

2


CUPRINZÂND REPARTIZAREA IN BAZA LEGII 354/2004 A REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU ȘI AI PRIMARULUI MUNICIPIULUI BACĂU, PE CENTRE BUGETARE, LICEE, ȘCOLI ȘI GRĂDINIȚE, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRILOR, ÎN CALITATE DE MEMBRI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA CALITĂȚII, ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITARE DIN MUNICIPIUL BACĂU


Nr. Crt.

DENUMIREA CENTRULUI BUGETAR/CONSILIER

NUME ȘI PRENUME FUNCȚIA/FUNCȚIONAR

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA CARE A FOST REPARTIZAT

Exprimare vot

Pentru

Contra

Nule

1.

COLEGIUL NAȚIONAL FERDINAND I Str. G.Bacovia nr.45 BACĂU

Consilier local CONSTANTIN DRAGANUTA

ROMEO STAVARACHE

PRIMARUL MUN.BACAU

Colegiul Național FERDINAND I

19

2

0

DEDIU REMUS CONSILIER JURIDIC LA SERVICIUL CORP CONTROL

ȘCOALA „M1HAI DRĂGAN”+ GRĂDINIȚA NR.11

21

0

0

NEAGA CORINA

SEF SERV.ACHIZ1ȚII

ȘCOALA

G.M.CANCICOV +

GRĂDINIȚA NR.4

20

1

0

GIOSEANU CONSTANTIN

LICEUL DE ARTĂ

21

0

0

S-au adoptat

ADMINISTRATOR PUBLIC

„George Apostu”

ROCA ECATERINA

ȘEF SERV. RESURSE UMANE

GRĂDINIȚA NR.40

21

0

0

BUTNARU MARIA ANDREEA

INSP. DE SPECIALIT. LA

C.I.C.

GRĂDINIȚA NR.26

21

0

0

2.

COLEGIUL

NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI”

Str. V.Alecsandri nr.37 BACĂU

Consilier local

DUNA VA COSTEL S-au adoptat

MOCONDOI FLORIN REFERENT SERV. PATRIMONIU

COLEGIUL

NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI”

21

0

0

SLĂTINARU MARIUS ȘEF BIROU DIRECȚIA TAXE ȘI IMPOZITE’ LOCALE

ȘCOALA „ALEXANDRU CEL BUN”

21

0

0

OPINCARU PAULA INSPECTOR SPECIALITATE COMPARTIM CONSILIERE CETĂȚENI

ȘCOALA „SPIRU HARET”

21

0

0

TURCU AURICA

ȘEF BIROU BUGET

GRĂDINIȚA „FLORIȚA”

21

0

0

SCARLAT LIVIU

INSP. SPECIALITATE S.I.P

GRĂDINIȚA NR.28

21

0

0

3.

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” Str.9MAI nr.6 BACĂU

Consilier local

DRAGOȘ LUCHIAN S-au adoptat

GAVRILESCU CORNELIU CONSILIER JURIDIC

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA”

20

1

0

POSTOLACHE M1HĂIȚĂ INSPECTOR SPEC. CABINET PRIMAR

ȘCOALA NR.2 +

GRĂDINIȚA NR.2

20

1

0

NĂSTAC TAMARA ȘEF BIROU AUTORIZĂRI

ȘCOALA „ION LUCA” + GRĂDINIȚA NR.20

20

1

0

CULEA CIPRIAN CONSILIER SERV. AUTORIZ. ACTIV. ECONOMICA

ȘCOALA „MIHAIL SADOVEANU”

21

0

0

DUMBRAVĂ CRISTI COSTEL DIRECTOR ADJUNCT DIRECȚIA SERVICII

GRĂDINIȚA „VIOLETĂ”

20

1

0

PUBLICE

MIRONESCU RODICA CONSILIER SERV. PATRIMONIU

GRĂDINIȚA NR.l

20

1

0

4.

COLEGIUL

NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE”

Str. Spiru Haret nr.6 BACĂU

Consilier local ION ROTARU

S-au adoptat

DAJ GHEORGHE SERV INVESTIȚII

COLEGIUL

NATIONAL „ȘTEFAN CEL MARE”

21

0

0

TAMBA FLORENTINA

ȘEF SERV. ADM.PUBL1CA

LOCALA SI REG.AGRICOL

ȘCOALA

NR.10

20

1

0

CIOCLU ELENA CONSILIER SERV. PATRIMONIU

ȘCOALA„GEORGE BACOVIA”

21

0

0

IONESEI MIHAELA CONSILIER SERVICIUL INVESTIȚII

GRĂDINIȚA NR.l 3

21

0

0

5.

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” Str. V.Alecsandri nr.18 BACĂU

Consilier local

NICOLAE NECHITA

S-au adoptat

ASAFTEIIRINA-MARLENA CONSILIER BIROU AUTORIZĂRI

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”

21

0

0

PAVEL GEANINA REFERENT SPECIALITATE SERV. PATRIMONIU

ȘCOALA„ALECU RUSSO” + GRĂDINIȚA NR. 16

21

0

0

NĂSTRUȚ MIHAI INSPECTOR DE SPECIALITATE SERVICIUL MONITORIZARE

ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII „D.LEONIDA” + GRĂDINIȚA NR.6

21

0

0

TUDURIU MANUELA

AUDITOR

ȘCOALA „MIRON COSTIN”

21

0

0

CIOBANU NICOLETA CONSILIER COMPARTIMENT CONCESIONĂRI

GRĂDINIȚA „SPIRU HARET”

21

0

0

DOSPINESCU GABRIELA CONSILIER DIR.INTEGRARE EUROPEANĂ

GRĂDINIȚA NR.23

20

1

0

MIHAI VALERIU

LICEUL CU

21

0

0

6.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACĂU

Str.Al.cel Bun nr.43

BACĂU

Consilier local

GEORGE BOGATU S-au adoptat

REFERENT DE

SPECIALITATE PROTECȚIE CIVILĂ

PROGRAM

SPORTIV

TUDORACHE DOREL REFERENT DE SPECIALITATE POLIȚIA PRIMĂRIEI

ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII

20

1

0

MATEUȚĂ FLORIN

DIRECTOR DIR.DRUMURI PUBLICE

ȘCOALA „NICU ENEA” + GRĂDINIȚA NR.7

21

0

0

MONORANU PAVEL ȘEF CABINET PRIMAR

ȘCOALA NR.9 +

GRĂDINIȚA NR.9

20

1

0

BOGDAN MARIA MAGDALENA SERV.CONTRACTE

GRĂDINIȚA NR.25

20

1

0

7.

COLEGIUL „HENRI COANDĂ”

Str. Condorilor nr.8 BACĂU

Consilier local

ZAHARIA NICOLAE

S-au adoptat

OȚETEA TOADER ȘEF SERVICIU ENERGETIC, REȚELE ȘI

AVIZE ’

COLEGIUL „HENRI COANDĂ”

19

2

0

VÂTĂMĂNESCU GHIORGHIȚĂ INSP. DE SPEC.SERV.

IMPLEMENTARE PROGRAME

LICEUL TEOLOGIC

ROMANO-CATOLIC „SF.IOSIF”

20

1

0

8.

COLEGIUL TEHNIC „.MANGERON” Str.Aeroportului nr.5 BACĂU

Consilier local LUCIAN MANUEL CIUBOTARU S-au adoptat

ACHILOV LOGHIN CONSILIER SERV.CADASTRU

COLEGIUL TEHNIC

„D.MANGERON”

21

0

0

9.

COLEGIU TEHNIC DE

POZINĂREA DANIELA

DIRECTOR S.P.A.S.

COLEGIU TEHNIC DE

20

1

0

TELECOMUNICAȚII „N.V.KARPEN” Str.Mioriței nr.76 BACĂU

Consilier local

BÎRZUILIE

S-au adoptat

TELECOMUNICAȚI

I „N.V.KARPEN”’

ROTARU ELENA REFERENT RESURSE UMANE

ȘCOALA „ION

CREANGĂ”

20

1

0

POPESCU ANCA

CONSILIER POLIȚIA PRIMĂRIEI

GRĂDINIȚA NR.8

20

1

0

10.

GRUP ȘCOLAR DE ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI „GRIGORE ANTIPA” Str.Henri Coandă nr.7 BACĂU

Consilier local IO AN CHIRIAC S-au adoptat

POPOVICI OVIDIU SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

GRUP ȘCOLAR DE ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI „GRIGORE ANTIPA”

20

1

0

IORDAN CAMELIA CONSILIER SERVICIUL INVESTIȚII

ȘCOALA NR.1 +

ȘCOALA NR.1 (CL.I-IV) + GRĂDINIȚA NR.1 IZVOARE

21

0

0

MARCU VIORICA

DIRECTOR DIRECȚIA

SERVICII PUBLICE

ȘCOALA NR.15 +

GRĂDINIȚA NR.15

20

1

0

ASAFTEIIRINEL CONSILIER SERV.CADASTRU

ȘCOALA NR.21

20

1

0

SENTEȘ GABRIELA CONSILIER COMP.AUTORIZARE ACTIVITATE ECONOMICĂ COMERCIALĂ ȘI TRANSPORT

GRĂDINIȚA NR.34

20

1

0

11.

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL LETEA Str.Letea nr.26 BACĂU

Consilier local LIVIU CONSTANTIN CURCA

S-au adoptat

ILIUȚĂ VERONICA CONSILIER BIROU AUTORIZĂRI

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL „LETEA”

21

0

0

GLĂVAN IONEL CONSILIER DIRECȚIA TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE

ȘCOALA „DOMNIȚA

MARIA”

21

0

0

ILIESCU VIORICA CONSILIER JURIDIC

GRĂDINIȚA NR.27

20

1

0

LEPADATU MARIA

CONSILIER JR.

GRĂDINIȚA NR.30

20

1

0

BORȘ VASILE-ȘEF SECȚIE SECȚIA DE PRESTĂRI

SERVICII,ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

GRĂDINIȚA LETEA

20

1

0

12.

COLEGIUL NAȚIONAL „GH.VRÂNCEANU” Str.Lucrețiu Pătrășcanu nr.30 BACĂU

Consilier local

CRISTIAN COJOCARU S-au adoptat

ROMEO STAVARACHE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

COLEGIUL NAȚIONAL „GH. VRANCEANU”

20

1

0

13.

GRĂDINIȚA NR32 Str. Bicaz nr.17

Consilier local

GABRIEL AXINTE

S-au adoptat

CARMEN FIFIRIG

ȘEF SERVICIU LA S.P.A.S.

GRĂDINIȚA NR.32

21

0

0

CHITIC MARIA INSP.SPECIALITATE DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

GRĂDINIȚA NR.31

21

0

0

BUZDUGAN CRISTINA ȘEF SERVICIU INVESTIȚII

GRĂDINIȚA NR.24

21

0

0

14.

ȘCOALA „AL.I.

CUZA”

Str.Oituz nr.12

BACĂU

Consilier local IONEL FLOROIU

S-au adoptat

STAVARACHE ROMEO

PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACAU

ȘCOALA

„AL.I.CUZA”

20

1

0

LUNGU MARIA

ȘEF SECȚIE ADJUNCT DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

GRĂDINIȚA AVICOLA

21

0

0

15.

GRUP ȘCOLAR „MIHAI EMINESCU” Str.M.Eminescu nr.35 BACĂU

Consilier local

MIHAI ȘUȘTAC S-au adoptat

TOMESCU ION REFERENT CABINET PRIMAR

GRUP ȘCOLAR „MIHAI EMINESCU”

20

1

0

16.

GRĂDINIȚA LIZUCA Str.Bucovinei nr.lOA BACĂU

Consilier local MIRCEA FECHET S-au adoptat

BARCAN AURORA CONSILIER LA DIRECȚIA

IMPOZITE ȘI TAXE’

LOCALE

GRĂDINIȚA LIZUCA

20

1

0

CHELE ROXANA CONSILIER JURIDIC

GRĂDINIȚA NR.21

20

1

0

17.

GRĂDINIȚA NR.12 Str.9 Mai nr.ll BACĂU

Consilier local

PĂDURARU ILEANA

S-au adoptat

PAȘCAN SIMONA ȘEF SERVICIU CONTRACTE

GRĂDINIȚA NR.12

21

0

0

BIRI CĂTĂLINA INSP.SPECIALITATE CORP CONTROL

GRĂDINIȚA NR.33

21

0

0

18.

GRĂDINIȚA NR.17 Str.Oituz nr.85 BACĂU

Consilier local

HÎRȚESCU VASILICĂ

S-au adoptat

MARIN SILVIU GHEORGHE CONSILIER BIROU URBANISM

GRĂDINIȚA NR.17

21

0

0

19.

GRĂDINIȚA NR.18 Str.Gh.Vrânceanu nr.40 BACĂU

Consilier local

IRINA DANIELA FLOREA S-au adoptat

PATRANIA MARIA AUDITOR

GRĂDINIȚA NR.18

21

0

0

20.

GRĂDINIȚA NR.29

Str.Radu Negru nr.3 BACĂU

Consilier local

ADAM ISABELA ELENA S-au adoptat

ASANDEI MARIANA

CONSILIER S.E.R.A.

GRĂDINIȚA NR.29

21

0

0

CALEAP FLORIN CONSILIER JURIDIC LA APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

GRĂDINIȚA NR.19

20

1

0

21.

GRĂDINIȚA NR35 Str.Costache Negri nr.l BACĂU

Consilier local ROXANA MIRONESCU S-au adoptat

ALBAN ELENA

CONSILIER S.E.R.A.

GRĂDINIȚA NR.35

21

0

0

22.

ȘCOALA SPECIALĂ BACĂU

Str. Henri Coandă nr.4

Consilier local

ȘLIC MIHAI IULIAN S-au adoptat

CREȚU SANDU

REFERENT PROTECȚIA CIVILĂ

ȘCOALA SPECIALĂ

21

0

0

NIȚOIU VRÂNCEANU FLORIN-MARIN ȘEF SERVICIU URMĂRIRE

ȘI EXECUTARE SILITĂ

CENTRUL DE

EDUCAȚIE INTEGRATĂ

21

0

0

MIHĂILĂ 1ONUȚ REFERENT DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

CENTRUL ȘCOLAR SPECIAL

20

1

0

23.

GRĂDINIȚA „CRAI NOU”

Str. Al.cel Bun nr.10 BACĂU

Consilier local

ZAHARIA SVETLANA

S-au adoptat

COMORASU MARIANA ȘEF BIROU TEHNIC ORGANIZATORIC DIRECȚIA ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

GRĂDINIȚA CRAI NOU

21

0

0

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si dl Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Direcției Administrației Piețelor Bacău, aprobat prin H.C.L. nr.442/22.12.2008

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Administrația Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Direcției Administrației Piețelor Bacău, aprobat prin H.C.L. nr.442/22.12.2008:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABR1ELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Direcției Administrației Piețelor Bacău, aprobat prin H.C.L. nr.442/22.12.2008

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si dl Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 119/30.04.2009 prin care a fost aprobat Regulamentul de reglementare a activității de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Patrimoniu și Serviciul Contracte, Evidență, încasări Debite).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Ilie Bîrzu - propun un amendament și anume la Art.l alin. 2 „ se mandatează dl.Viceprimar al Municipiului Bacău să încheie și să semneze contractele încheiate conform Regulamentului prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre” în loc de Primarul Municipiului Bacău cum era prevăzut în proiect.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de dl.

Consilier Bîrzu Ilie:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MII 1 AI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de dl.Consilier Bîrzu Ilie.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.l 19/30.04.2009 prin care a fost aprobat Regulamentul de reglementare a activității de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău, cu amendamentul deja adoptat.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.l 19/30.04.2009 prin care a fost aprobat Regulamentul de reglementare a activității de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Vie eprimar Ing.Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile la Asociațiile de proprietari”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Patrimoniu și Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile la Asociațiile de proprietari”:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

»

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind pentru aprobarea „Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile la Asociațiile de proprietari”

 • 7, Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și dl Fechet Mircea președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.233/2006, prin care a fost aprobată blocarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, ridicarea, transportul, depozitarea în spații special amenajate și modalitatea de restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Poliția Primăriei Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.233/2006, prin care a fost aprobată blocarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, ridicarea, transportul, depozitarea în spații special amenajate și modalitatea de restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Bacău:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

____________________________________________________2_________________________________________________________________________________________

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA I RIN A DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

9

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.233/2006, prin care a fost aprobată blocarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, ridicarea, transportul, depozitarea în spații special amenajate și modalitatea de restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Bacău

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și dl Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău a terenului în suprafață de 12.631 m.p. situat în Bacău, str.Cireșoaia nr.39, sola 68, P 2110/1 și P 2114/1, conform Contractului de schimb autentificat la notarul public sub nr.2409/09.07.2002

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu , Direcția Economică, Serviciul de Restituire a Proprietăților).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

9

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău a terenului în suprafață de 12.631 m.p. situat în Bacău, str.Cireșoaia nr.39, sola 68, P 2110/1 și P 2114/1, conform Contractului de schimb autentificat la notarul public sub nr.2409/09.07.2002:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău a terenului în suprafață de 12.631 m.p. situat în Bacău, str.Cireșoaia nr.39, sola 68, P 2110/1 și P 2114/1, conform Contractului de schimb autentificat la notarul public sub nr.2409/09.07.2002.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și dl Fechet Mircea președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea formularului Autorizației de Execuție (Spargere) pentru lucrări la sol și subterane executate la rețelele tehnico-edilitare, pe domeniul public și privat al municipiului Bacău, constatarea și sancționarea contravențiilor, pentru nerespectarea normelor de autorizare la aceste lucrări, precum și abrogarea Hotărârii nr,313/30.08.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Drumuri Publice, Poliția Primăriei Municipiului Bacău, Serviciul Rețele și Iluminat Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D1. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formularului Autorizației de Execuție (Spargere) pentru lucrări la sol și subterane executate la rețelele tehnico-edilitare, pe domeniul public și privat al municipiului Bacău, constatarea și sancționarea contravențiilor, pentru nerespectarea normelor de autorizare la aceste lucrări, precum și abrogarea Hotărârii nr.313/30.08.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

»

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA I RINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC M111 Al IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 17 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea formularului Autorizației de Execuție (Spargere) pentru lucrări la sol și subterane executate la rețelele tehnico-edilitare, pe domeniul public și privat al municipiului Bacău, constatarea și sancționarea contravențiilor, pentru nerespectarea normelor de autorizare la aceste lucrări, precum și abrogarea Hotărârii nr.313/30.08.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și dl Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F., pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE CIMITIR SARATA II “ din Municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică, Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F., pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE CIMITIR SARATA II “ din Municipiul Bacău:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F., pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE CIMITIR SARATA II44 din Municipiul Bacău

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si dl Fechet Mircea, președinte de ședință dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind apobarea documentației tehnico-economică faza PTh la obiectivul de investiție CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA, Str.Pieței, nr.l, Municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Administrația Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind apobarea documentației tehnico-economică faza PTh la obiectivul de investiție CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA, Str.Pieței , nr.l, Municipiul Bacău:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind apobarea documentației tehnico-economică faza PTh la obiectivul de investiție CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA, Str.Pieței, nr.l, Municipiul Bacău.

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și dl Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind apobarea documentației tehnico-economice faza SF, pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea pieței de energie termică-racordarea la SACET a instituțiilor publice și a imobilelor cu destinație de locuință în Municipiul Bacău- 39 obiective”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Dl.Administrator Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind apobarea documentației tehnico-economice faza SF, pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea pieței de energie termică-racordarea la SACET a instituțiilor publice și a imobilelor cu destinație de locuință în Municipiul Bacău- 39 obiective”:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

ĂXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA [RINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

șLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

Z AII ARI A NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind apobarea documentației tehnico-economice faza SF, pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea pieței de energie termică-racordarea la SACET a instituțiilor publice și a imobilelor cu destinație de locuință în Municipiul Bacău- 39 obiective”.

 • 13. Se trece la punctele 13 ale ordinii de zi și dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarare privind apobarea documentației tehnico-economice faza PTH la obiectivul „ RK. Strada V.Parvan - modificare soluție” din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

>

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică, Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind apobarea documentației tehnico-economice faza PTH la obiectivul „ RK. Strada V.Parvan - modificare soluție” din municipiul Bacău:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind apobarea documentației tehnico-economice faza PTH la obiectivul „ RK. Strada V.Parvan -modificare soluție” din municipiul Bacău.

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.263/31.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind darea în folosință gratuită pe durata exisenței construcției, Parohiei Ortodoxe „ Sfinții Voievozi” Șerbănești Bacău, terenul în suprafață de 4.097 m.p., situat în intravilanul municipiului Bacău, str.Triumfului nr. 18 B, în scopul extinderii modului de folosință

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 263/31.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind darea în folosință gratuită pe durata existenței construcției, Parohiei Ortodoxe „Sfinții Voievozi” Șerbănești Bacău, terenul în suprafață de 4.097 mp., situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Triumfului nr. 18 B, în scopul extinderii modului de folosință.

 • 1.  Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -21

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art. 1. Se modifică Hotărârea nr. 263/31.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul că art. 1 din această hotărâre se completează cu alin. (2), după cum urmează:

  (2) „Terenul în suprafață de 4.097 mp. situat în Bacău str. Triumfului nr. 18 B, dat în folosință gratuită pe durata existenței construcției Parohiei Ortodoxe „Sfinții Voievozi” Șerbănești din municipiul Bacău, va fi folosit și pentru extinderea cimitirului bisericii”. S-a adoptat

  21

  0

  0

  Art. 2. Celelalte dispoziții prevăzute la Hotărârea nr. 263/2008, sunt și rămân în vigoare.S-a adoptat

  21

  0

  0

  1

  Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism, Serviciului Cadastru și Parohiei Ortodoxe ..Sfinții Voievozi” Șerbănești din Bacău.S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 15. Se trece Ia punctul 15 al ordinii de zi și dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Bacău, a bunului imobil-teren în suprafață de 94 m.p., situat în Bacău, Bdul. Unirii f.n. aflat în domeniul privat al municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Serviciul de Restituire a Proprietăților).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Ilie Bîrzu-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Bacău, a bunului imobil - teren în suprafață de 94 m.p, situat în Bacău, Bdul. Unirii f. n. aflat în domeniul privat al municipiului Bacău

 • 1.  Consilieri prezenți -21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - Se aprobă darea în folosință gratuită pe durata existenței construcțiilor, Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae”din Bacău, a bunului imobil- teren în suprafață de 94 m.p, situat în Bacău, Bdul. Unirii f. n. cu destinația de spațiu verde, teren aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, conform Planului de Situație anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art.2. (1) Predarea-primirea terenului se va face pe bază de proces-verbal semnat de părți, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

  (2) Direcția de Patrimoniu va efectua operațiunile de modificare a inventarului domeniului privat.S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  Art.3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Serviciului Cadastru și Bisericii Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Bacău.S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 16, Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și dl. Fechet Mircea, președintă de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Dragoș Luchian pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea in folosință gratuită către Fundația „VITA PRO VITA” a spațiului cu o suprafață de 137,36 m.p. , aferent unei părți din imobilul P.T. nr.l din Bacău, str.Pictor Aman

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 4 și 5, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Fundația „VITA PRO VITA” a spațiului cu o suprafață de 137,36 mp, aferent unei părți din imobilul P.T. nr.l din Bacău str. Pictor Aman

 • 1.  Consilieri prezenți -21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -21

  Nr. crt.

  NUMĂR PE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. (D Se aprobă darea în folosință gratuită pe termen de 5 ani. a spațiului cu o suprafață utilă de 137,36 mp aferent unei părți din imobilul

  • - clădirea -Punctului Termic nr.l din Bacău str. Pictor Aman, către Fundația „VITA PRO VITA” București

  • (2) Spațiul dat în folosință gratuită, face parte din domeniul public al municipiului Bacău, are o suprafață utilă de 137,36 mp și se compune din:

  • - o parte din centrala termica = 128,64 mp

  • - spațiu aferent fostului hidrofor = 8,72 mp.

  • (3) Acest spațiu este delimitat fizic, în Releveul Punctului Termic nr. 1 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Nu s-a adoptat

  13

  5

  3

  2.

  Art.2. - Fundația „VITA PRO VITA” București, va suporta cheltuielile ocazionate cu întreținerea și cu utilitățile folosirii spațiului primit.

  Nu s-a adoptat

  14

  4

  3

  3.

  Art.3. (1) Spațiul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre se dă în folosință gratuită, în vederea folosirii de către Fundația „VITA PRO VITA” București, ca spațiu destinat depozitării, sortării și distribuirii de ajutoare umanitare pe raza municipiului Bacău.

  (2) Condițiile și modalitățile de folosință vor fi stabilite prin Contractul de Comodat, care se va încheia între părți, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.Nu s-a adoptat

  14

  4

  3

  £

  Art.4. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Contractul de Comodat ce se va încheia cu Fundația „VITA PRO VITA” București. Nu s-a adoptat

  14

  4

  3

  Art.5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu si Direcției Juridice și Administrație Locală Bacău din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum și Fundației „VITA PRO VITA”, cu sediul în București, str. Turbinei nr.25, sector 2.

  Nu s-a adoptat

  14

  4

  3

Intră în sală domnul Consilier Șlic Mihai Iulian.

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordin» de zi și dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 502/28.12.2007 prin care au fost aprobate ,,Criteriile” pentru stabilirea ordinei de prioritate și a „Listei” cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale din fondul locativ de stat

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Iese din sală domnul Consilier Șlic Mihai Iulian.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.502/28.12.2007 prin care au fost aprobate „Criteriile” pentru stabilirea ordinei de prioritate și a „Listei” cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale din fondul locativ de stat:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

9

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.502/28.12.2007 prin care au fost aprobate „Criteriile” pentru stabilirea ordinei de prioritate și a „Listei” cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale din fondul locativ de stat.

Dl.Președinte de ședință- propun să luăm 5 minute pauză, până numără voturile comisia de validare.

Dl.Consilier Chiriac Ioan - dacă tot vrem să câștigăm timp, vin cu o problemă și anume pe strada Bucegi nr.138, sc.A sunt 25 de apartamente care nu au căldură. Pe această scară există un singur locatar, care are datorii mari la întreținere, respectiv 9.989 lei și pentru acesta, toți ceilalți locatari nu au căldură. Multe dintre aceste familii sunt tinere și au copii mici și nu mi se pare corect să sufere de frig dacă nu au datorii. Eu nu înțeleg cum acest cetățean, care se numește Bibire Cătălin Dumitru, a fost lăsat în pace, deși nu a plătit de 3 ani de zile. De ce nu i-a fost reziliat contractul? Știu că aceste contracte se reînnoiesc anual. Cum de i s-a mai reînnoit contractul, dacă are datorii așa de mari ? Este inadmisibil.

Am discutat această problemă și cu domnul secretar și văd că nu s-a găsit nici o soluție. De asemenea , aceste apartamente se deteriorează fără căldură. Cetățenii cer de asemenea, să le dăm posibilitatea să-și pună centrale de apartament, dacă tot nu le dăm căldură. Chiar nu se poate găsi nicio soluție? Nu este corect ca pentru acest individ, care am înțeles că are pile, să sufere atâtea familii.

Dl.Viceprimar Luchian Dragoș - rezilierea contractului se poate face doar dacă nu se plătește chiria 3 luni consecutiv. în cazul când nu se plătesc utilitățile, ca în acest caz, președintele de asociație, trebuie să întocmească un dosar și să-1 înainteze în instanță. Instanța de judecată este cea care se pronunță în ceea ce privește evacuarea.

Și în acest caz avem o hotărâre de evacuare și executorul judecătoresc va pune în executare această hotărâre. Așteptăm finalizarea acestui caz.

Dl.Consilier Chiriac Ioan-avem cunoștință că nu și-a plătit nici chiria.

Dl.Viceprimar Luchian Dragoș-doamnă Simona Pașcan, vă rog să dați lămuriri suplimentare domnului Chiriac.

D-na Simona Pașcan-cazul Bibire a fost dat în instanță, avem sentință judecătorească irevocabilă și este dat pentru executare.

Asociația are obligația să facă dovada datoriilor în instanță și să recupereze sumele de bani. Noi nu putem să facem pașii premergători ci asociațiile. Legea 114 spune că evacuarea unui chiriaș se face numai pe bază de sentință judecătorească. Am trimis la toate asociațiile în care avem chiriași , adrese prin care le-am făcut cunoscute procedurile, când au dreptul să depună dosar în instanță, când se poate rezilia contractul, etc. Dacă asociațiile vor colabora cu noi, pe viitor se vor evita asemenea situații. Peste tot s-au întâlnit asemenea situații și pe Bucegi, Depoului sau pe Făgăraș și lor li s-a sistat gazul. Din punctul nostru de vedere am făcut tot ce este omenește posibil pentru a nu se ajunge la asemenea situații.

DLConsilier Chiriac Ioan-noi creăm prin asemenea cazuri un precedent periculos, cu astfel de indivizi care nu plătesc de 3 ani de zile și care cred că nu li se poate întâmpla nimic. Cred că noi, ca și consiliul local, ar trebui să avem posibilitatea să-1 putem evacua mâine și nu peste 3 luni. întreb dacă nu putem da o hotărâre în acest sens.

D-na Simona Pașcan-legea spune destul de clar că numai instanța poate dispune în acest sens.

DLConsilier Chiriac Ioan-atunci probabil că acest individ cunoaște foarte bine procedurile.

DLConsilier Drăgănuță Constantin-de ce nu împărțim problema în două, pe de o parte cei care nu-și plătesc chiria , ale căror dosare ajung în instanță și pe de altă parte, cei care nu-și plătesc utilitățile, iar în cazul de față CET-ul putea găsi soluții - de exemplu să-i sisteze doar lui căldura, gazul, etc și nu la toți, dacă tot nu și-a plătit utilitățile de 3 ani.

DLViceprimar Luchian Dragos-în cazul acesta noi vorbim de EON GAS, ca furnizor de gaz.

DLConsilier Chiriac Ioan-am înțeles că acest domn este polițist la Secția 1. DLViceprimar Luchian Dragos-asta nu are relevanță, este un cetățean ca toți ceilalți. DLConsilier Chiriac Ioan-are relevanță, dacă este funcționar public , poate vorbim cu conducerea unității că este clar rea voință.

DLViceprimar Luchian Dragos-sunt de acord că este rea voință, atâta vreme cât în fața blocului sunt parcate mașini de lux și ei nu-și plătesc utilitățile. Din punctul meu de vedere eu aș evacua toate aceste persoane, dar din păcate ele devin cazuri sociale și vin tot la primărie după aceea. Este un cerc vicios în jurul căruia ne învârtim.

DLConsilier Drăgănuță Constantin-am primit o informare la mapă, cu gestiunea certificatelor de emisie a gazelor cu efect de seră. Dacă putem să comentăm un pic.

Se spune aici că în 2009, datorită situației financiare, CET a luat decizia de a tranzacționa în mod privat, luând ca bază prețul de închidere al zilei precedente. Care este prețul zilei precedente? Este 15,2 EURO sau dacă nu, în ziua respectivă cât a fost prețul?

Dacă eu mă duc la bursă, nu pot să îmi aleg ziua, sau mă duc la ziua când a fost cel mai prost preț și acesta este baza. Ziua în care eu fac tranzacționarea și nu orice zi.

Un alt aspect este acela, dacă tranzacționarea s-a făcut în România sau în altă parte? Adică prețul acesta este purtător de TVA sau nu?

Din toată documentația nu văd nicăieri dacă s-a plătit TVA sau nu. Dacă cei de la CET știu și dacă sunt aici să ne răspundă.

Dl.Viceprimar Luchian Dragoș-din păcate nu e nimeni de la CET în sală, dar încerc eu să răspund, chiar dacă nu am toate datele tehnice la îndemână. Știți bine că sunt mai multe feluri de tranzacții, pe privat, prin intermediul unui brocker sau prin spot. Am reușit să tranzacționăm aceste certificate pe piața privată, am găsit un cumpărător, prețul normal în aceste condiții este prețul din ziua premergătoare tranzacției, așa se practică. Dacă prețul a fost cel mai bun din luna respectivă nu am cunoștință, dar noi am fost forțați să vindem aceste certificate , date fiind datoriile acumulate către diferiți furnizori și vorbesc în primul rând despre EON GAS , deci a fost o situație fortuită pentru a vinde aceste certificate.

La a doua problemă pe care ați ridicat-o dacă au fost vândute la prețul de 15 EURO, cu sau fără TVA, vă fac cunoscut faptul că în prețul acela a fost inclus și TVA-ul.

Dl.Consilier Drăgânuță Constantin-înțelegem că am vândut de 1 milion de EURO cu TVA inclus și nu am dat nici un leu TVA la stat.

Dl.Viceprimar Luchian Drago$-nu am plătit TVA la stat, este adevărat, noi am folosit acești bani pentru alte urgențe, respectiv urgența pe care o aveam către EON GAS. Bineînțeles că acest TVA va fi plătit. Din punct de vedere managerial, vă asigur că și dumneavoastră ați fi făcut la fel cum au procedat și cei de la CET, ca un bun manager. Dl.Consilier Drâgănuță Constantin-eu știu că la bursă TVA-ul nu este inclus, deci am pierdut din start 20 % și vom plăti și penalități.

Dl.Consilier Chiriac Ioan-apropo de management, domnule viceprimar, creditul bugetar este cel mai scump credit. E mai bine să iei credit de la bancă decât să plătești penalități la TVA.

Dl.Viceprimar Luchian Dragos-nu e nimeni de la CET, dar cred că au plătit o parte din TVA. Eu personal cred că a fost cea mai bună soluție.

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Patrimoniu, Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Ilie Bîrzu-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău

 • 1.  Consilieri prezenți -21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.UNIC. - Se aprobă „ Lista Nominală” cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău, potrivit Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ANTON MIHAELA S-a adoptat

  NUMĂR DOSAR

  20

  0

  0

  40716/31.07.2009

  2.

  BUTNARU MIMI    S-a adoptat

  42802/30.12.2004

  20

  0

  0

  3.

  BOTEZ MĂNDITA   S-a adoptat

  23596/13.07.2004

  20

  0

  0

  4.

  CAROLEA LĂCRĂMIOARA S-a adoptat

  34163/22.12.1998

  20

  0

  0

  5.

  CREMENE CIPRIAN S-a adoptat

  9568/08.03.2006

  20

  0

  0

  6.

  DAMIAN AGACHE LUMINIȚA S-a adoptat

  32346/16.09.2005

  20

  0

  0

  7.

  GRECEA ALINA ELENA S-a adoptat

  38312/30.06.2009

  20

  0

  0

  8.

  HERȘCOVICI ION NICU S-a adoptat

  16163/04.05.2004

  20

  0

  0

  9.

  IACOB CONSTANTIN S-a adoptat

  28686/23.03.2009

  20

  0

  0

  10.

  IGNAT AURELIAN VASILE S-a adoptat

  5017/08.02.2006

  20

  0

  0

  11.

  IGNAT IRINA ELENA S-a adoptat

  37575/23.06.2009

  20

  0

  0

  12.

  LADARIU NADIA GABRIELA S-a adoptat

  36193/09.06.2009

  20

  0

  0

  13.

  NISTOR SABINA ANTONETA S-a adoptat

  42912/21.07.2008

  20

  0

  0

  14.

  NEDIȚĂ BEATRICE S-a adoptat

  41959/17.08.2009

  20

  0

  0

  15.

  STAN VIOAN       S-a adoptat

  45220/12.12.2002

  20

  0

  0

  16.

  STANCIU MARIA     S-a adoptat

  42496/24.08.2009

  20

  0

  0

  17.

  PAȚILEA FIRUȚA    S-a adoptat

  41508/10.08.2009

  20

  0

  0

  18.

  PRELIPCEANU IOAN    S-a adoptat

  31384/28.03.2008

  20

  0

  0

  19.

  TEMCIUC MĂRICEL    S-a adoptat

  24916/26.05.2009

  20

  0

  0

  20.

  ȚÂMPU CARMEN    S-a adoptat

  15919/03.05.2004

  20

  0

  0

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi si dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna noiembrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și SPAS).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna august 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50 % și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1.   (1) Se aprobă listele nominale pe luna august 2009 pentru

  unele categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău, care beneficiază de abonamente cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun valabile pe o perioadă de o lună.

  (2) Listele nominale cuprind un număr de 667 beneficiari, după cum urmează:

  • a) 340 de persoane marginalizate social îndreptățite la ajutor social sau masă la Cantina Municipală, beneficiare de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei;

  • b) 327 donatori de sânge, beneficiari de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei; conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art. 2. - Se aprobă în luna august 2009 subvenționarea cu 100 % a transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști din municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Convenției nr. 31177/2930/2008 încheiată între Consiliul Local al muncipiului Bacău și S.C. Transport S.A Bacău și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.474/29.12.2008.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  Art 3. (1)- Distribuirea abonamentelor către beneficiari se va face la cerere de către Serviciul Public de Asistență Socială Bacău prin Biroul Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap, Biroul Alocații Familiale, Biroul Prevenirea și Combaterea Sărăciei și Birou Protecția Copilului, în baza datelor de identitate, cu semnătură de primire.

  (2)- Distribuirea legitimațiilor către persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști se va face de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, conform legii.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  4.

  Art. 4. (1) — Decontarea abonamentelor distribuite de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău se va face către agentul economic transportator în baza datelor de identitate a beneficiarilor, cu semnătură de primire.

  (2) - Decontarea legitimațiilor distribuite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău se va face în baza listelor nominale totale a persoanelor beneficiare, care vor cuprinde datele de indentificare ale acestora, certificate de valabilitatea datelor înscrise.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  5.

  Art. 5.   - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și

  Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 20. Se trece la punctele 20- 26 ale ordinii de zi și dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Carolea Lăcrămioara cu domiciliul în Bacău, str. Tazlăului, bl.3, sc. B, ap. 4 și reședința în Bacău, str. Izvoare, nr. 30

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 5 000 lei d-lui Cojocariu Radu-Dumitru cu domiciliul în Bacău, str. Ana Ipătescu, bl.4, sc. A, ap. 4 pentru soția acestuia Cojocariu Anca-Ramona-Valentina

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Drăgan Maria cu domiciliul în Bacău, str. Radu Negru, bl.2, sc. B, ap. 27

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Ghervase Cecilia, asistent matemal profesionist, cu domiciliul în Bacău, str. Iosif Cocea, bl. 10, sc. B, ap. 9, pentru minorul Badarică Gabriel aflat în plasament la aceasta

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 24. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1500 lei d-lui Lupescu Lucian cu domiciliul în Bacău, str. Alecu Russo, bl. 33, sc.F, ap. 32

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 25. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Pleșuvu Catinca cu domiciliul în Bacău, str. Șerbănești, nr. 15

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Țâru Anișoara cu domiciliul în Bacău, str. Milcov, bl.l 10, sc. E, ap. 13

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică și SPAS).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectele de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Ilie Bîrzu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Carolea Lăcrămioara cu domiciliul în Bacău, str. Tazlăului, bl.3, sc. B, ap. 4 și reședința în Bacău, str. Izvoare, nr. 30

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 1. Consilieri prezenți -21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Carolea Lăcrămioara cu domiciliul în Bacău, str. Tazlăului, bl.3, sc. B, ap. 4 și reședința în Bacău,       str. Izvoare, nr. 30 întrucât

  aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate. S-a adoptat

  18

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1. S-a adoptat

  18

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

Dl.Consilier Ilie Bîrzu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 5 000 lei d-lui Cojocariu Radu-Dumitru cu domiciliul în Bacău, str. Ana Ipătescu, bl.4, sc. A, ap. 4 pentru soția acestuia Cojocariu Anca-Ramona-Valentina

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 5 000 lei d-lui Cojocariu Radu-Dumitru cu domiciliul în Bacău, str. Ana Ipătescu, bl.4, sc. A, ap. 4 întrucât soția acestuia, Cojocariu Anca-Ramona-Valentina se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.S-a adoptat

  18

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

Dl.Consilier Ilie Bîrzu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Drăgan Maria cu domiciliul în Bacău, str. Radu Negru, bl.2, sc. B, ap. 27

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3

 • 1. Consilieri prezenți -21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Drăgan Maria cu domiciliul în Bacău, str. Radu Negru, bl.2, sc. B, ap. 27 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.S-a adoptat

  18

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII "Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1. S-a adoptat

  18

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

Dl.Consilier Ilie Bîrzu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Ghervase Cecilia, asistent matemal profesionist, cu domiciliul în Bacău, str. Iosif Cocea, bl. 10, sc. B, ap. 9, pentru minorul Badarică Gabriel aflat în plasament la aceasta

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

»

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Ghervase Cecilia, asistent matemal profesionist, cu domiciliul în Bacău, str. Iosif Cocea, bl. 10, sc. B, ap. 9 întrucât minorul Badarică Gabriel, aflat în plasament la aceasta, se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate având un implant cohlear pentru a cărui funcționare necesită lunar baterii tip P675.S-a adoptat

  18

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1 .S-a adoptat

  18

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public. S-a adoptat

  18

  0

  0

  Dl.Consilier Ilie Bîrzu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1500 lei d-lui Lupescu Lucian cu domiciliul în Bacău, str. Alecu Russo, bl. 33, sc.F, ap. 32

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 1. Consilieri prezenți -21

  • 2. Numărul consilierilor care au votat-18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1500 lei d-lui Lupescu Lucian cu domiciliul în Bacău, str. Alecu Russo, bl. 33, sc.F, ap. 32 întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.S-a adoptat

  18

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. l.S-a adoptat

  18

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

Dl.Consilier Ilie Bîrzu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Pleșuvu Catinca cu domiciliul în Bacău, str. Șerbănești, nr. 15

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Pleșuvu Catinca cu domiciliul în Bacău, str. Șerbănești, nr. 15 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1 .S-a adoptat

  18

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

Dl.Consilier Ilie Bîrzu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Țâru Anișoara cu domiciliul în Bacău, str. Milcov, bl.l 10, sc. E, ap. 13

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2, Numărul consilierilor care au votat-18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Țâru Anișoara cu domiciliul în Bacău, str. Milcov, bl.l 10, sc. E, ap. 13 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1 .S-a adoptat

  18

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public. S-a adoptat

  18

  0

  0

 • 21. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi si dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusă de Arhitectul Șef al Municipiului Bacău

în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice și juridice

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

»

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusă de Arhitectul Șef al Municipiului Bacău în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice și juridice

 • 1. Consilieri prezenți -21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr.

  Crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se aproba avizele prealabile de oportunitate a structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau, conform anexei la prezenta hotarare, in vederea întocmirii Planurilor Urbanistice Zonale si eliberării Certificatelor de Urbanism pentru următoarele amplasamente:

  1.1. - STR. CEZAR UNCESCU, NR. 1 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, FANTANA, FOSA SEPTICA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI - beneficiar URSESCU ANDREAS-SORIN, din Bacau, cu prezentarea:

  • - unui studiu extins al zonei;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare);

  S-a adoptat

  17

  3

  0

  2.

  1.2. - STR. VADU BISTRIȚEI, SOLA 73, PARCELA 21 -CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE D + S + P + 8 + M- beneficiar REYES GOMEZ-MIGUEL, din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins al zonei;

  • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

  • - avizului Politiei Rutiere ;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

  S-a adoptat

  17

  3

  0

  3.

  1.3. - STR. IONITA SANDU STURZA, NR. 13 - CONSTRUIRE EXTINDERE LOCUINȚA - INTRARE IN LEGALITATE - beneficiari SOLOMON DOINA si SOLOMON VASILE, din Bacau ;

  S-a adoptat

  18

  2

  0

  4.

  1.4. - STR. B-DUL UNIRII, NR. 17 - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL, beneficiar S.C. MARILEX COM S.R.L., din Bacau.

  S-a adoptat

  17

  3

  0

  5.

  ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarilor si Biroului Autorizații in Construcții.

  S-a adoptat

  17

  3

  0

 • 22, Se trece la punctul 28 al ordinii de zi și dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.335/29.09.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru „Construire -Extindere și Supraetajare Spațiu Comercial și Birouri “ în str.Pictor Aman,nr. 90 A din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

Beneficiar:Grădinaru Gheorghe, din Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil/ Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotarare.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Ilie Bîrzu-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.335/29.09.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru „Construire -Extindere și Supraetajare Spațiu Comercial și Birouri “ în str.Pictor Aman,nr. 90 A din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

Beneficiar:Grădinani Gheorghe, din Bacău

 • 1.  Consilieri prezenți -21

 • 2, Numărul consilierilor care au votat -21


Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART.l - Se modifica si se completează art. 1 din Hotararea nr. 335/29.09.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, care va avea următorul conținut:

« ART. 1 (D - Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL numai pentru CONSTRUIRE - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL SI BIROURI» din str. Pictor Th. Aman, nr. 90 A din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara a beneficiarului Gradinaru Gheorghe din Bacau, asa cum s-a solicitat de beneficiar prin cererea inregistrata sub nr. 42231/19.08.2009.

 • (2) - Identificarea obiectivului ce se va realiza se face prin « Planul Urbanistic Zonal », documentație ce sta la baza analizei si adoptării hotărârii, parte integranta din prezenta hotarare.

 • (3) - Se elimina din documentația anexa la prezenta hotarare construcția obiectivului S + P figurata in plan, in partea de Vest, ca fiind o eroare a proiectantului, prevăzut ca obiectiv nou care nu se aproba si nu face obiectul hotărârii si al documentației, intrucat nu a fost cerut de beneficiar sa o realizeze, nici la obținerea avizului prealabil de oportunitate dat prin HCL nr. 163/29.05.2009 si nici in cererea nr. 42231/19.08.2009, conform Anexelor 1 si 2, parti integrante din prezenta hotarare»

S-a adoptat

15

5

1

2.

ART. 2 - Se pastreaza art. 2 din Hotararea nr. 335/29.09.2009. urmând ca sa fie comunicata beneficiarului si Biroului Autorizații in Construcții din cadrul Direcției Urbanism.S-a adoptat

15

5

1

23.Se trece la punctele 29-37 ale ordinii de zi și Dl.președinte de ședință Fechet Mircea-dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerile de motive la:

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SI BIROURI, STR. VADU BISTRIȚEI, NR. 14, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. ILIANI S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA DE SERVICIU S + P + 2 + M, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. NEAGOE VODĂ, NR. 55, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. ROUTTE CONSTRUCT S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA P, STR. CIPRIAN PORUMBESCU, NR. 32 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : FERARU VILI, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, GARAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SI RACORDURI UTILITATI, STR. NORDULUI, NR. 50, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: COCU IULIAN SI COCU LAURA-NICOLETA, din Bacau Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SUPERMARKET, RECLAMA LUMINOASA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. MILCOV, NR. 2 - 4, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. ASCO S.A., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + 1, GARAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SI RACORDURI UTILITATI, STR. COSTACHE RADU, NR. 18 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : PANAINTE GHEORGHITA-TUDOR, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE STATIE CARBURANȚI, SPĂLĂTORIE AUTO, DEPOZIT, SPATII SERVICII IN INCINTA E.R.P., STR. CALEA REPUBLICII, NR. 181, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. BEL ROM CINCI S.R.L., din București

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE EXTINDERE LOCUINȚA DE SERVICIU SI RACORDURI UTILITATI, STR. CALEA ONEȘTI, NR. 32, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. FAIR PLAY S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE P + IE, STR. TECUCIULUI, NR. 3, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. DUNICEC COM S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Drumuri Publice, Arhitect Șef, Serviciul Rețele și Iluminat Public ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectele de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu aprobarea unui PUD și unor PUZ-uri.

 • 1.  Consilieri prezenți -21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  29. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SI BIROURI, STR VADU BISTRIȚEI, NR. 14, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIAR : S.C. ILIANI S.R.L., din Bacau

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  16

  5

  0

  2.

  30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA DE SERVICIU S + P + 2 + M, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. NEAGOE VODĂ, NR. 55,din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIAR : S.C. ROUTTE CONSTRUCT S.R.L., din Bacau Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  18

  3

  0

  3.

  31. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA P,

  STR. CIPRIAN PORUMBESCU, NR. 32 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIAR : FERARU VILI, din Bacau

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU S-a adoptat

  19

  2

  0

  4.

  32. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, GARAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SI RACORDURI UTILITATI, STR. NORDULUI, 50, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIARI: COCU IULIAN SI COCU LAURA-NICOLETA, din Bacau

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  18

  3

  0

  5.

  33. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SUPERMARKET, RECLAMA LUMINOASA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. MILCOV, NR. 2-4, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIAR : S.C. ASCO S.A., din Bacau

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NU S-A ADOPTAT

  5

  16

  0

  6.

  34. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + 1, GARAJ, ÎMPREJMUIRE EN PROPRIETATE SI RACORDURI UTILITATI, STR. COSTACHE RADU, NR. 18 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe tere proprietate particulara

  BENEFICIAR : PANAINTE GHEORGHITA-TUDOR, din Bacau Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  18

  3

  0

  7.

  35. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE STATIE CARBURANȚI, SPĂLĂTORIE AUTO, DEPOZIT, SPATII SERVICII IN INCINTA E.R.P., STR.

  CALEA REPUBLICII, NR. 181, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIAR: S.C. BEL ROM CINCI S.R.L., din București Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  NU S-A ADOPTAT

  5

  16

  0

  8.

  34. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE EXTINDERE LOCUINȚA DE SERVICIU SI RACORDURI UTILITATI, STR. CALEA ONEȘTI, NR. 32, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIAR : S.C. FAIR PLAY S.R.L., din Bacau

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  14

  7

  9.

  37. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE P + IE, STR. TECUCIULUI, NR. 3, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIAR : S.C. DUNICEC COM S.R.L., din Bacau

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  17

  4

24. Se trece la punctul 38A al ordinii de zi și DL Fechet Mircea , președinte de ședintă-dă cuvântul domnului Viceprimar ing, Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la proiectele de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A) de la S.C.Compania de Apă Bacău SA pentru aprobarea completării obiectului de activitate al societății cu activitatea de montare și reparare a mijloacelor de măsurare cod CAEN 9609-,,Alte activității de servicii”.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Dl.Administrator Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DI.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A) de la S.C.Compania de Apă Bacău SA pentru aprobarea completării obiectului de activitate al societății cu activitatea de montare și reparare a mijloacelor de măsurare cod CAEN 9609-,,Alte activității de servicii”:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A) de la S.C.Compania de Apă Bacău SA pentru aprobarea completării obiectului de activitate al societății cu activitatea de montare și reparare a mijloacelor de măsurare cod CAEN 9609-,,Alte activității de servicii”.

DL președinte de ședință- Fechet Mircea - mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, FECHET MIRCEA

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


AM/ Ds.I-A-4/ Ex.l