Proces verbal din 29.09.2009

În data de 29 Septembrie 2009 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 29.09.2009, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae — Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificata si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.4699 din 23.09.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară. în sală sunt prezenți un număr de 22 de consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsește domnul consilier Curcă Liviu Constantin (plecat la București).

Consilierii au fost convocați prin adresa nr.10452 din 23.09.2009 și telefonic prin nota ; telefonică nr. 10453 din 23.09.2009.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 20.08. 2009 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 07.09.2009. Nefiind discuții cu privire la acestea, fac apelul

domnilor consilieri pentru a-și exprima votu

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISÂBELA ELENA

X

-

-

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

-

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X   1

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru“ , procesele verbale ale ședințelor consiliului local din data de 20.08. 2009 și din data de 07.09.2009, au fost aprobate.

Dau cuvântul d-rei președinte de ședință Mironescu Roxana

D-ra Președinte de ședință -Mironescn Roxana - Bună ziua. Vă asigur că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Invit pe dl. primar să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar ing Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează :

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inijiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 175/2009 în sensul suplimentării Planului de Investiții pe anul 2009 cu finanțare din surse proprii, al S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.Â

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 5 la H.C.L. nr. 192/15.05.2008 privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacău pentru anul 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău la proiectul “Eficientizarea fluxurilor informaționale și îmbunătățirea comunicării între Primăria Municipiului Bacău și serviciile publice descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local Bacău”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa Prioritară 2, Domeniul de Intervenție 2.1 și aprobarea cofinanțăriii Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 2-4 octombrie 2009, cu finanțare de la bugetul local și din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacău, în parteneriat cu alte instituții, asociații și organizații locale

 • 6.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Bacău nr. 275/20.08.2009, prin care s-a constituit Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, prin înlocuirea unui membru din comisie.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.84/2008 prin care s-a aprobat reglementarea serviciilor publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto din municipiu! Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 367/2006 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru stabilirea condițiilor de montare a cablurilor de telecomunicații pe stâlpii de iluminat public amplasați în zona drumurilor publice, respectiv pe terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de constituire a fondului de garanție pentru buna execuție a lucrărilor tehnico-edilitare de către persoanele juridice executante precum și a taxei de ocupare temporară cu aceste lucrări pe domeniul public și privat al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr, 442/22.12.2008, modificată prin H.C.L. nr. 169/29.05.2009

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea „ Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, pentru construirea de locuințe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru luna octombrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 4000 lei d-nei Cocală Teodora cu domiciliul în Bacău, str. Letea, bl. 46A, sc.A, ap. 1.

 • 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 lei (Ron), domnului IACOB ION din Bacău, str. 9 Mai nr, 50, care a împlinit vârsta de 100 ani.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere d-lui Teterea Alexandru din municipiul Bacău, a unui loc de veci pe care îl are cesionat în Cimitirul Central din Calea Mărășești nr. 161 Bacău, fiind beneficiar al Legii nr. 189/2000, privind persoanele persecutate și cele deportate din motive politice.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, d-lui Rovența Constantin din Bacău, un loc de veci în Cimitirul Central din Calea Mărășești Bacău, fiind beneficiar al Legii nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - situate în Cazarma 2592 din str. Constanței nr. 2, în scopul scoaterii lor din funcțiune, casarea, demolarea și valorificarea, în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Calea Onești” din municipiul BACAU in „Calea Dr.Alexandru Șafran”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19. Proiect de hotărâre privind actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice faza PTH pentru obiectivele de investiții „ Rețea de apă - strada Lupeni” din municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza SF, pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea consumului de energie termica la obiective din patrimoniul municipiului Bacau”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului «CENTRUL DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU », a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții , a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.

 • 23, Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Bacău către persoane care au calitatea de chiriași în aceste immobile.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 3 spații comerciale aflate în Piața Centrală din municipiul Bacău str. Piețiî nr. 1

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii a unui spațiu pentru depozitarea produselor agroalimentare, situat în Piața de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei nr.76.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26, Proiect de hotărâre privind rectificarea H.C.L. Bacău nr. 123/31.05.2006 în sensul îndreptării unei erori materiale din conținutul acesteia

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind abrogarea unor hotărâri ale Consiliului Local Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28, Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 97/29.03.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire « Clădire pentru Servicii Medicale, Spatii Comerciale - Utilitati si Anexe - , Spatii Cazare, Realizare Lucrări Tehnico-Edilitare» in str. 9 Mai, nr. 1 C + D din Municipiul Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

29«Proiect de hotărâre prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate conduse de Arhitectul Șef al municipiului Bacău, în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice și juridice

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

30, Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru CONSTRUIRE - EXTINDERE LOCUINȚA P + 1 + M, STR. LICURICI, NR. 4 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: ANDREI AUGUSTIN-IONEL si ANDREI ADRIANA, din Bacau Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3L Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE D + P + 7E SI RACORDURI UTILITATI, B-DUL UNIRII, NR. 41 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. CONEXTRUST S.A., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru CONSTRUIRE GARAJ, STR. VIITORULUI, NR. 32, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: BERZA GABRIELA si BERZA ION, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru CONSTRUIRE - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL SI BIROURI, STR. PICTOR AMAN, NR.

90 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: GRADINARU GHEORGHE, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 34. Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile octombrie-noiembrie 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale a celei de a II-a sesiuni de selecție din 2009 a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local , în baza Legii 350/2005.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 36. Proiect de hotărâre prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru un teren din municipiul Bacau.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 37. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 38. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 90646/04.09.2009

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 39. Proiect de hotărâre prin care se ia act de transferul atribuțiilor și competențelor ce vizează asistența medicală și medicina dentară acordată în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, precum și preluarea acestor atribuții de către Autoritatea Administrației Publice Locale a municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 40. Diverse

în timpul citirii ordinii de zi, Dl Primar a fost întrerupt neregulamentar de către

dl. avocat Ioniță Gabriel.

DL avocat Ioniță Gabriel - Domnule Primar, cu scuzele de rigoare , v-aș ruga dacă se poate si sunteți de acord , să treceti reprezentanții Asociației FCM Bacău prezenți aici , respectiv domnul președinte Marius Căpușă și subsemnatul, pe lista de invitați, avand in vedere cererea pe care noi am făcut-o și am depus-o la registratura Consiliului Local, in legătură cu exprimarea opiniei noastre referitoare la punctul 27 de pe ordinea de zi.

PI. Primar ing Romeo Stavarache - D-ra Președinte de ședință, înainte de a discuta acest punct, vreau să fac un anunț - unul dintre cei mai buni medici și reprezentanți ai medicinei băcăuane, dl. doctor Veringă a incetat aseara din viață si aș vrea să avem un moment de reculegere în memoria dânsului.

Moment de reculegere.

D-ra președinte de ședință - Reluând discuția noastră, după acest intermezzo neplăcut, vreau sa vă întreb daca dumneavoastră ați depus o solicitare ?

DL avocat Ioniță Gabriel - Am depus o solicitare la registratura Consiliului local.

D-ra președinte de ședință - Când?

DL avocat Ioniță Gabriel - în cursul zilei de astăzi, datorită faptului că acel proiect de pe ordinea de zi, a fost introdus peste convocatorul inițial și a fost publicat vineri in „Ziarul de Bacău”, fapt pentru care asociația s-a întrunit cu respectarea prevederilor statutare astazi si ne-a împuternicit sa reprezentăm asociația.

D-ra președinte de ședință - Domnule avocat, imi pare foarte rău că trebuie sa va contrazic, în față am „Ziarul de Bacău” din data de 19.09.2009, în care pct. 27 este publicat pe ordinea de zi și mai avem încă o publicare în data de 24.09.2009, în care pct. 27 era pe ordinea de zi , deci ați avut timp suficient sa vă înregistrați pe lista de invitați în termenul legal. Dacă ați fost înregistrați abia dimineață, ne pare foarte rău, dar este mult prea târziu.

DL avocat Ioniță Gabriel - Eu cred că, conform celor mai elementare principii ale adminstrației publice locale și mă refer aici la principiul transparenței, ar trebui, nu știu care este gravitatea introducerii noastre pe lista de invitați, având în vedere că noi, cu respectarea tuturor regulamentelor interioare ale consiliului local, vrem să aducem la cunoștința consiliului local, anumite aspecte grave,

D-ra președinte de ședință - Dumneavoastră ca om al legii știți exact ce proceduri trebuie să îndepliniți. îi dau cuvântul d-lui Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici pentru a continua procedura de desfășurare a ședinței,

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Există observații la ordinea de zi prezentată ? Supunem la vot ordinea de zi prezentată . Cine este pentru aprobarea ordinii de zi ? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Aveți ceva de completat? D-le avocat Ioniță Gabriel, vă rog să închideți microfonul.

DL avocat Ioniță Gabriel - Să înțeleg că mi se pune pumnul in gură, să nu se poată discuta.

D-ra președinte de ședință - Vă rog să nu mai continuați, pentru că altfel știti care sunt consecințele.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA-ELENA

X

-

-

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA-DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PÂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTACMIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru“, ordinea de zi a fost aprobată.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - întrebăm domnii consilieri, daca există vreo situație de conflict de interese, in legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi? în conformitate cu art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată și Legea nr.393/2004, rugăm domnii consilieri aflați în astfel de situații să anunțe. Dacă nu există astfel de situații, dau cuvântul d-rei președinte de ședință.

DL Consilier Chiriac loan - Un moment domnișoara președintă, în ședința anterioară de consiliu local, solicitasem o informare privind gradul de îndatorare al municipalității, creditele aprobate, creditele trase și vă rog ca cineva din executiv să facă acest lucru.

D-ra președinte de ședință - Dle consilier, vă rog să fiți de acord si toata lumea să fie de acord, cu maniera pe care am adoptat-o de câteva ședințe încoace, ca orice dezbatere, interpelări și probleme speciale sa fie dezbătute la capitolul diverse la finalul ordinii de zi. înțeleg că este pregătit răspunsul pentru d-voastră, doar că mai suferă o mică amânare.

Dl. Consilier Chiriac loan - Cred că ar trebui să modificam regula așa cum am avut-o pană acum. Mass - media are datoria să cunoască ce se întâmplă în consiliul local și după trei ore de dezbateri sau patru, sânt și ei obosiți și de obicei pleacă. Acesta este un subterfugiu, ca dezbaterile de aici, cele mai picante, să nu fie cunoscute opiniei publice. Vă rog să schimbăm modalitatea de lucru, așa cum am avut-o până acum.

D-ra președinte de ședință - Deci eu sânt convinsă, că dacă subiectele sunt de maxim interes, reprezentanții mass- media vor fi prezenți. Nu acesta este cel mai important aspect al dezbaterii noastre, deocamdată eu vreau sa remarc faptul că s-a aprobat, ați aprobat acum două minute ordinea de zi, în structura în care este prezentă și o aveți la dumneavoastră la mapă.

D1, Consilier Chiriac loan - Și noi solicităm respectarea Regulamentului de desfășurare a ședințelor Consiliului Local. în regulament spune clar că interpelările sunt la început.

D-ra președinte de ședință - Există interpelări care nu sânt localizate în timp. Eu supun la vot atunci, dacă doriți in mod neapărat să modificați ordinea de zi.

DL Consilier Ciubotarii! Lucian (în deplin acord cu mulți alți consilieri) - Dar s-a aprobat acum câteva minute ordinea de zi.

D-ra președinte de ședință - Am aprobat-o, atunci imi pare foarte rău, rămâne să discutăm acest subiect la finalul ședinței. înțeleg că este pregătit răspunsul, deci va fi o dezbatere pe această temă, dar în ordinea în care d-voastră înșivă ați aprobat-o acum câteva minute. Mulțumesc.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile,

DL consilier Bîrzu Ilie - Avizul comisiei 1 este favorabil cu un amendament și anume -suplimentarea cu suma de 623.000 Ron pentru cheltuieli personal, asistență medicală din instituțiile preuniversitare din învățământul de stat.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot amendamentul ridicat de dl. consilier Bîrzu Ilie la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA-ELENA

X

-

-

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5,

CHIRIAC IOĂN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVÎU-CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X “1

11.

FLOREAIRINA-D ANIEL A

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI-IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat amendamentul ridicat de dl. consilier Bîrzu IIie la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

D-ra președinte de ședință - Mai există discuții pe marginea acestui proiect? Poftiți d-na doctor Zaharia Gabriela, luați cuvântul.

D-na consilier Zaharia Gabriela - Aș dori să va întreb - înțeleg că este vorba de medicina școlară - am înțeles că li s-au încheiat contractele de muncă la 1 iulie si nu au fost încă redeschise cărțile lor de muncă. Ei au fost privați doua luni de zile de drepturile salariale, care au fost plătite retroactiv in luna septembrie fără a fi redeschise cărțile lor de muncă. Deci cărțile lor de muncă nu se află nicăieri acum, sânt acasa la medici si la asistente.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Vă răspunde dl. Director Pădureanu Leonard, el știe exact situația.

DL Director Pădureanu Leonard - Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi este o hotărâre, privind preluarea de către centrele bugetare din învățământul preuniversitar de stat a personalului medical și în baza acestei hotărâri, cărțile de muncă vor fi completate, iar contractele lor de muncă vor fi în regulă, vor fi redeschise. Lipsea această hotărâre de consiliu, pentru că Ordonanța nr.162, privind descentralizarea serviciilor medicale, nu spune foarte clar, spune doar că autoritățile publice locale vor prelua medicina școlară, nu spune în ce formă. Hotărârea de astăzi va reglementa acest aspect.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Hotărârea de consiliu de astăzi, va pune în regulă și aceste contracte de muncă. Pe de altă parte, modificarea Ordonanței nr.162, s-a făcut în 26.08.2009 și a apărut în Monitorul Oficial în 29.08.2009, deci astăzi e prima ședință în care puteam să aprobam această hotărâre .

Dl. Consilier Bogatu George - Vroiam să spun la interpelări, dar ține tot de buget și profit de acest lucru, ca să nu mai așteptăm până la diverse. S-a inițiat mai demult, un proiect de hotărâre, care a fost bine primit de o parte a populației, referitor la cei care au împlinit cincizeci de ani de la căsătorie. S-au strâns câteva sute de cereri, am fost personal la Serviciul de stare civilă, pentru că am fost contactat de câteva familii și am constatat că s-au blocat plățile. Oamenii întreabă, când se va rezolva problema sau când se va debloca? Sunt peste 300 de dosare strânse la Serviciul de Stare Civilă și poate tot dl. Director Pădureanu Leonard poate să le spună, când se va debloca acest lucru și oamenii își vor primi banii.

DL Primar ing Romeo Stavarache - D-le Director Pădureanu Leonard, ce știți? DI.Director Pădureanu Leonard - Nu a ajuns la noi la Direcția economică un material de genul ăsta. Dacă va ajunge de la Serviciul de Stare Civilă și se va lua hotărârea, rectificăm bugetul și prevedem sumele.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Noi rectificarea am facut-o cam la trei luni de zile, trimestrial Facem o rectificare trimestrială, probabil că în noiembrie , în funcție de câte solicitări sunt, sau în decembrie într-un cadru festiv.

DL Consilier Bogatu George - Bine ar fi să se facă demersurile la Serviciul de Stare Civilă.

DL Primar ing Romeo Stavarache - întrebarea mea este înainte sau după campanie?

DL Consilier Bogatu George - între turul unu si doi.

D-ra președinte de ședință - Mai sunt și alte discuții? Dacă nu supunem la vot, votul este direct.

DL Secretar Nicolae ■ Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău împreună cu amendamentul ridicat de dl. consilier Bîrzu Ilie, deja adoptat:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA - ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRAGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINĂ-DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASELICĂ

X      1

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI-IULIAN

X

22.

ȘUȘTACMIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, împreună cu amendamentul ridicat de dl. consilier Bîrzu Ilie .

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 175/2009 în sensul suplimentării Planului de Investiții pe anul 2009 cu finanțare din surse proprii, al S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Administrator Public , Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 175/2009 în sensul suplimentării Planului de Investiții pe anul 2009 cu finanțare din surse proprii, al S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM’ ISABELA-ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X 1

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LI VIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGÂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA-DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTACMIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 175/2009 în sensul suplimentării Planului de Investiții pe anul 2009 cu finanțare din surse proprii, al S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Slavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 5 la H.C.L. nr. 192/15.05.2008 privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacău pentru anul 2009.

Inițiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Servicii Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 5 la H.C.L. nr. 192/15.05.2008 privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacău pentru anul 2009.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA-ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

x 1

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ constantin

X

10.

FECHETMIRCEA

x

11.

FLOREAIRINA-DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X   1

13.

HIRȚESCU VASILICÂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIEL A

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI-IULIAN

X

22.

ȘUȘTACMIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 5 la H.C.L. nr. 192/15.05.2008 privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacău pentru anul 2009.

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău la proiectul “Eficientizarea fluxurilor informaționale și îmbunătățirea comunicării între Primăria Municipiului Bacău și serviciile publice descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local Bacău”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa Prioritară 2, Domeniul de Intervenție 2.1 și aprobarea cofinanțăriii Municipiului Bacău.

Inițiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică și A.D.L.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău la proiectul “Eficientizarea fluxurilor informaționale și îmbunătățirea comunicării între Primăria Municipiului Bacău și serviciile publice descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local Bacău”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa Prioritară 2, Domeniul de Intervenție 2,1 și aprobarea cofinanțăriii Municipiului Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA-ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA-DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI-IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind part iciparea Municipiului Bacău la proiectul “Eficientizarea fluxurilor informaționale și îmbunătățirea comunicării între Primăria Municipiului Bacău și serviciile publice descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local Bacău”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa Prioritară 2, Domeniul de Intervenție 2.1 și aprobarea cofînanțăriii Municipiului Bacău.

S.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 2-4 octombrie 2009, cu finanțare de la bugetul local și din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacău, în parteneriat cu alte instituții, asociații și organizații locale.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL Consilier Stic Mihai Iulian - Eu propun ca fraza „cu finanțare de la bugetul local” sa dispară, ținând cont de vremurile pe care le trăim, adică criză și acest festival al Bacăului să se facă numai din sponsorizări și din muncă voluntară.

D-ra președinte de ședință - Sponsori în criză sunt mai rari, dar totuși inițiatorul este Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Local Bacău.

DL Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - Supun la vot amendamentul ridicat de dl. consilier Șlic Mihai-Iulian la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 2-4 octombrie 2009, cu finanțare de la bugetul local și din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacău, în parteneriat cu alte instituții, asociații și organizații locale :

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA-ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CEHRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARII! LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

ÎL

FLOREAIRINA-DAN1ELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

rLUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABR1ELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI-IULIAN

X

22.

ȘUȘTACMIHA1

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

4

17

1

Cu 17 voturi « împotrivă », 4 voturi « pentru » și 1 vot« abținere », nu a fost adoptat amendamentul ridicat de dl. Consilier Șlic Mihai-Iulian la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 2-4 octombrie 2009, cu finanțare de la bugetul local și din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacău, în parteneriat cu alte instituții, asociații și organizații locale .

DL Secretar Nicoiae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 2-4 octombrie 2009, cu finanțare de la bugetul local și din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacău, în parteneriat cu alte instituții, asociații și organizații locale, în forma prezentată:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA-ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA-DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X 1

17.

NECHITA NICOLAE

X 1

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21,

ȘLIC MIHAI-IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 2-4 octombrie 2009, cu finanțare de la bugetul local și din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacău, în parteneriat cu alte instituții, asociații și organizații locale.

 • 6. Se trece Ia punctul 6 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Bacău nr. 275/20.08.2009, prin care s-a constituit Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, prin înlocuirea unui membru din comisie.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administrator Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Bacău nr. 275/20.08.2009, prin care s-a constituit Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, prin înlocuirea unui membru din comisie.:

 • 1. Consilieri prezenți -22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 22

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art. 1. Se modifică și se completează H.C.L. Bacău nr. 275/20.08.2009, în sensul că se înlocuiește doamna Corina Pricope, Consilier superior la Serviciul Autorizații din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, membru în comisie, cu domnul jurist Paul Toderică, Director Coordonator al Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

  Nu s-a adoptat

  10

  12

  0

  2.

  Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată la Compartimentul Urbanism, secretarului Comisiei Ciobanu Nicoleta, Agenției pentru Protecția Mediului Bacău și Administratorului Public Ing. Gioseanu Constantin.

  Nu s-a adoptat

  11

  10

  1

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana , președinte de ședința, dă cuvântul domnului Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.84/2008 prin care s-a aprobat reglementarea serviciilor publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Poliția Primăriei Municipiului Bacău, Direcția Drumuri Publice, Direcția Patrimoniu, Direcția Juridică și Administrație Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL Consilier Chiriac Ioan- Aș vrea să știu ce număr de locuri de parcare cu plată sunt în municipiul Bacău și câți casieri volanți, că automate nu sânt.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Domnule Mardare Relu, vă rog să dați un răspuns. DLMardare Relu - Casieri - încasatori sunt 9 (nouă) cu șeful de formație, iar parcările cu plată au 1457 de locuri de parcare, dacă nu mă înșel.

DL Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - Dl. Consilier a vrut să întrebe de amplasamente câte sunt.

DLMardare Relii - Sunt 18 amplasamente cu 1457 de locuri cu plată.

DL Consilier Chiriac Ioan - Constatăm din start că sunt insuficiente, e un număr foarte mic, chiar raportat la numărul de casieri. Prin această hotărâre, noi acum aprobăm și contracte de închiriere către agenții economici care au au sub 50 m pe aceste locuri de parcare. Asta înseamnă că aceste locuri de parcare vor fi ocupate prin contract, deci se vor diminua în continuare în municipiul Bacău spațiile de parcare cu plată, ceea ce va creea probleme suplimentare. Iar aici, vreau sa vă spun că aveți art.22, care spune că amenzile care se dau, se fac venit la Poliția Primăriei și se folosesc pentru modernizarea parcărilor. Păi dacă nu e un buget separat al Poliției Locale, de ce nu lăsăm la Poliția locală acești bani, ca sa-i determinăm să facă ordine acolo? Pentru că dacă ei dau amenzi și-i ducem în altă parte, este o problemă.

DL Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - Am înțeles, v-ați referit la Poliția Primăriei și la Poliția Locală, e același lucru.

DL Consilier Chiriac Ioan - Dar au bugete diferite.

Dl. Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - Poliția Primăriei cu Poliția Locală e același lucru, sunt identice, banii la ei ajung si dumnealor îi folosesc și fac achiziții și modernizare .

DL Consilier Floroiu Ionel - Eu aș propune, ca sumele astea să le direcționăm să cumpărăm o mașină pentru ridicat autoturismele și autovehicolele care staționează ilegal în locuri ilegale.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Deci sumele pe care le încasăm din parcări, propuneți să meargă numai pentru a construi alte parcări sau îmbunătățiri pe aceste parcări.

DL Consilier Chiriac Ioan - Atunci nu le mai duceți la bugetul Poliției Primăriei, duceți direct la bugetul Consiliului Local.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Domnule Chiriac, nu ne trebuie bani să cheltuie Poliția ca și entitate separată, pentru că ei nu pot face achiziții și respectiv investiții pe teren public, pentru că investițiile se pot face pe teren public numai de către Administrația publică locală.

DL Consilier Chiriac Ioan - Domnule Director Economic, banii din amenzi unde se duc? Dl Director Pădureanu Leonard - în bugetul local.

DL Consilier Chiriac Ioan - Și Poliția Primăriei nu are un buget propriu?

DL Primar ing Romeo Stavarache - Are din bugetul local.

DL Consilier Chiriac Ioan - Corect, asta și întreb, se duce la bugetul propriu al Poliției Primăriei sau la Bugetul Primăriei?

DL Primar ing Romeo Stavarache - Nu e voie, este un singur buget local și din acest buget se repartizează mai departe.

DL Consilier Chiriac Ioan - Ce ne spuneți despre diminuarea parcărilor cu plată din municipiul Bacău, că și asa sunt puține. Dacă și pe astea le închiriem pe o săptămână, se vor diminua și mai mult.

D-ra președinte de ședință - Domnule consilier, din câte am înțeles eu citind proiectul, aceste locuri cu plată sunt alocate agenților economici, persoane juridice , bănci, instituții, deci nu afectează numărul de locuri din parcările cu plată care sunt destinate populației, ăstea sunt altele, sunt alte amplasamente în afara celor 1700 de locuri, care sunt pe parcările cu plată, în Piața Centrală, Piața Sud ș. a.m.d.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Sunt cele 1-2 locuri care au obligația să aibă contracte de închiriere sau contracte de concesionare pe aceste parcări, au obligația prin lege, că altfel nu pot funcționa.

DL Consilier Floroiu Ionel - Altă întrebare către dumneavoastră - până acum au existat contracte cu aceste unități juridice, bănci, spații comerciale, sau ocupau în mod aliatoriu sau abuziv spațiul respectiv?

DL Primar ing Romeo Stavarache - Domnule Mardare Relu, vă rog răspundeți.

DL Mardare Relu - Au existat contracte de tip abonament, așa cum prevedea vechea hotărâre de consiliu local. Sumele erau 35 lei pe luna pentru un autoturism sau 35 X 12 pentru tot anul, deci erau niște contracte abonament.

Dl, Primar ing Romeo Stavarache - Deci erau contracte abonament, dar acum le reglementăm prin hotărâre de consiliu, pe un loc.

DLViceprimar Luchian Dragos - Dați-mi voie, deci până acum nu era o rezervare a unui anumit loc de parcare, era un abonament pentru oricare loc de parcare din parcările publice. Acum se pot rezerva anumite locuri de parcare .

DL Primar ing. Romeo Stavarache - Unu, două locuri in fața instituției, numai in spate nu.

DL Consilier Bogatu George - Apropo de parcări, susțin ideea colegului pentru ridicarea mașinilor care parchează ilegal, pentru că acea blocare nu rezolvă cu nimic, deci mașina e blocată si rămâne tot acolo, dar până vom rezolva problema parcărilor mari cu plată, atât din zonele centrale cât și cele periferice, nu putem apela la ridicarea mașinilor, pentru că toata lumea o sa întrebe, unde să le parcheze. Principala prioritate ar fî găsirea de locații pentru parcări mari, supraetajate.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Da, suntem de acord.

DL Consilier Drăgănută Constantin - Tot legat de parcări, trebuie rezolvată problema acelor mașini care sunt parcate in tot centrul Bacăului și care au listuța pe ele cu prețul de vânzare, deci se folosește parcarea din zona centrală pentru a putea vinde mașinile.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Domnule Mardare Relu, vă rog răspundeți.

DL Mardare Relu - în legătură cu mașinile expuse la vânzare, noi avem demarate acțiuni de sancționare a acestora în colaborare cu Poliția Națională, în sensul că identificăm proprietarii și trimitem procesele verbale de contravenție în rol la fiecare proprietar de mașini. Mai mult de atât nu avem ce face, pentru că ne-ar trebui acea mașină de ridicat. Dacă am avea o mașină de ridicat, le - am lua pe acelea de acolo și am rezolva problema.

DL Primar ing Romeo Stavarache - O să prevedem în Bugetul anului viitor la achiziții, o mașină de ridicat. O singură mașină nu va fi o problemă.

DL Consilier Șlic Mihai Iulian - Când eram viceprimar, știam de existenta unei mașini de marcaje rutiere, pe care m-am chinuit să o repar, am făcut rost de o piesă tocmai din Germania, domnul Mateuță știe și mă întreb prin ce minune acea mașină a dispărut? Mai făceam și noi treaba, mai trăgeam și noi dungi, dar a dispărut mașina aia că trebuia sa vină un privat să facă treaba asta.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Mateuță pe unde e mașina, nu ai furat-o?

DL Mateuță Florin - Mașina respectivă există dar s-a stricat.

DL Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.84/2008 prin care s-a aprobat reglementarea

serviciilor publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto din municipiul

Bacău.:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA - ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGÂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA - DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HIRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI - IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 84/2008 prin care s-a aprobat reglementarea serviciilor publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto din municipiul Bacău.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana. președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 367/2006 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru stabilirea condițiilor de montare a cablurilor de telecomunicații pe stâlpii de iluminat public amplasați în zona drumurilor publice, respectiv pe terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile, (Direcția Drumuri Publice și Serviciul Rețele și Iluminat public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile,

Dl.consilier Axinte Gabriel - Aș vrea să știu, dacă acest Regulament chiar se aplică, pentru că situația din teren e cu totul alta. Daca observați în ultimul timp, este un adevărat haos pe stâlpii de iluminat public din municipiul Bacău, Conform normelor care se știu, se acceptă în jurul a patru branșamente pe un stâlp de iluminat, dar dacă numărați pe strada Ștefan cel Mare sau în zona centrală sunt până la șaisprezece fire de telecomunicații sau fibră optică. Părerea mea e că ar trebui revizuit acest Regulament de montare a cablurilor de telecomunicații pe stâlpii de iluminat și am putea lua ca exemplu Brașovul, unde de circa doi ani de zile s-a pornit o lucrare și toate cablurile de telecomunicații și de fibră optică sunt îngropate. Dacă putem și noi pe viitor să ne aliniem la acest lucru.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Va pot răspunde că am avut discuții în executivul Primăriei, ca în următoarea perioadă, cel puțin în anul 2010, ne propunem să inițiem un proiect pentru a introduce toate cablurile din municipiul Bacău subteran. încercăm să găsim soluții de finanțare , este posibil să facem o licitație, dăm posibilitatea la orice firmă sa vină să participe la licitație să facă această lucrare.

DL Pădureanu Leonard - Din finanțările directe de la Comisia Europeană se poate rezolva această lucrare. Nu sunt programe operaționale sectoriale care să cuprindă asta, dar pentru că este o prevedere, o directivă europeană care reglementează așezarea cablurilor de telecomunicații pe sub străzi, sub trotuare sau folosind rețelele existente. Am inițiat deja un proiect, am trimis datele unor consultanți, care ne vor face un calcul preliminar. E o investiție relativ mare ca să creezi o rețea prin care operatorii să treacă contracost cablurile de curenți slabi. Când vom avea valoarea din acest studiu de prefezabilitate vom încerca să accesăm fondurile directe de la Comunitatea Europeană, care sunt sută la sută.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 367/2006 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru stabilirea condițiilor de montare a cablurilor de telecomunicații pe stâlpii de iluminat public amplasați în zona drumurilor publice, respectiv pe terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Bacău.:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

L

ADAMISABELA - ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

Ieșit din sală

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGÂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA-DANIELA

Ieșit din sală

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI - IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 367/2006 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru stabilirea condițiilor de montare a cablurilor de telecomunicații pe stâlpii de iluminat public amplasați în zona drumurilor publice, respectiv pe terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Bacău.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ine. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de constituire a fondului de garanție pentru buna execuție a lucrărilor tehnico-edilitare de către persoanele juridice executante precum și a taxei de ocupare temporară cu aceste lucrări pe domeniul public și privat al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile/ Direcția Drumuri Publice și Serviciul Rețele și Iluminat public).

Se prezintă rapoartelecomisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de constituire a fondului de garanție pentru buna execuție a lucrărilor tehnico-edilitare de către persoanele juridice executante precum și a taxei de ocupare temporară cu aceste lucrări pe domeniul public și privat al municipiului Bacău.:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AD AMISABELA - ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA - DANIELA

Ieșit din sală

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HIRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI - IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de constituire a fondului de garanție pentru buna execuție a lucrărilor tehnico-edilitare de către persoanele juridice executante precum și a taxei de ocupare temporară cu aceste lucrări pe domeniul public și privat al municipiului Bacău.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008, modificată prin H.C.L. nr. 169/29.05.2009

Inițiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică și Serviciul Managementul Resurse Umane).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 , 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008, modificată prin H.C.L. nr. 169/29.05.:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA - ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRI AC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRÂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

ÎL

FLOREAIRINA - DANIELA

Ieșit din sală

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARJA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI - IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008, modificată prin H.C.L. nr. 169/29.05.2009

ÎL Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Sțavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea „ Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, pentru construirea de locuințe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativa a municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Direcția Patrimoniu și Serv.Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-na. Consilier Florea Irina - Daniela ieșită din sală.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legături cu proiectul de hotărâre privind aprobarea „ Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuși de comisia de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, pentru construirea d( locuințe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativa î municipiului Bacău:

 • 1. Consilieri prezenți                    - 22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  NI

  EL VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Artl - Se aproba ..Lista Nominală” cu propunerile comisiei de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, cuprinzând un număr de 2 persoane beneficiare, declarate eligibile pentru a obține subvenție în vederea construirii cu credit ipotecar, de locuințe proprietate personală pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Bacău, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  21

  -

  -

  Nr.crt

  Numele și Prenumele

  Adresa de domiciliu

  Adresa locuinței construite

  1

  LUCA MARIAN

  BACĂU, Str. Bicaz nr.128, Sc. D, Ap.l

  Bacău, Str. Lunca Bistriței, nr. 4, vila 5, ap.23- S-a adoptat

  2.

  2

  MITITELU NECULAI

  BACĂU, Str. Miron Costin, nr.3, Sc. D, Ap.80

  Bacău, Str. Lunca Bistriței, nr. 4, vila 5, ap. 19-S-a adoptat

  21

  -

  -

  3.

  Art.2 - Direcția Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Proprietari, va transmite tuturor instituțiilor competente, documentația și Hotărârea Consiliului Local, pentru acordarea subvențiilor solicitanților declarați eligibili în vederea obținerii alocațiilor, prin intermediul bugetului local al municipiului Bacău. - S-a adoptat

  21

  -

  -

  4.

  Art.3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Proprietari, Direcției Economice și solicitanților aprobați în „Lista Nominală” anexă la prezenta hotărâre. - S-a adoptat

  21

  -

  -

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi $i d-ra Mironescu Roxana. președinte de ședință dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna octombrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga),

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Direcția Economică și Serviciul Public de Asistență Socială).

D-na. Consilier Florea Irina Daniela ieșită din sală

Se trece la procedura de vot secret

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna octombrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii:

 • 1. Consilieri prezenți                    - 22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  L

  Art. 1.(1) Se aprobă listele nominale pe luna octombrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău, care beneficiază de abonamente cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun valabile pe o perioadă de o lună .

  (2) Listele nominale cuprind un număr de 685 beneficiari, după cum urmează:

  • a) 369 de persoane marginalizate social îndreptățite la ajutor social sau masă la Cantina Municipală, beneficiare de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei;

  • b) 316 donatori de sânge, beneficiari de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei;

  conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. - S-a adoptat

  21

  -

  -

  2

  Art. 2.- Se aprobă în luna octombrie 2009 pentru unele categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacău abonamente gratuite pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun, pe o perioadă de trei luni, după cum urmează:

  • a) veteranilor de război și văduvelor de război, beneficiari pe o perioadă de trei luni de abonament lunar gratuit în sumă de 100 lei;

  • b) persoanelor care au obținut Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989, urmașilor de erou martir și anume soțul supravețuitor, părinții celui decedat, fiecare dintre copii acestuia, beneficiari pe o perioadă de trei luni de abonament lunar gratuit în sumă de 100 lei;

  • c) pensionarii la limită de vârstă ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 490 lei, beneficiari pe o perioadă de trei luni de abonament lunar gratuit în suma de 100 lei;

  • d) pensionarii de invaliditate ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici

  de    420 lei, beneficiari pe o perioadă de trei luni de abonament lunar

  gratuit în suma de 100 Iei; - S-a adoptat

  21

  -

  -

  3.

  A

  Art. 3. - întrucât nu există o evidență completă a categoriilor de persoane stipulate la art. 2, lit. a, b, c și d, listele nominale ale acestora vor fi constituite de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău pe măsura eliberării abonamentelor, în baza actelor doveditoare. - S-a adoptat

  21

  -

  -

  4.

  Art. 4. - Se aprobă în luna octombrie 2009 subvenționarea cu 100 % a transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap grav și accentuat și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Convenției nr. 31177/2930/2008 încheiată între Consiliul Local al Muncipiului Bacău și S.C. Transport S.A Bacău, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.474/29.12.2008. - S-a adoptat

  21

  -

  -

  5.

  Art. 5. (1)- Distribuirea abonamentelor către beneficiari se va face la cerere de către Serviciul Public de Asistență Socială Bacău prin Biroul Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap, Biroul Alocații Familiale, Biroul Prevenirea și Combaterea Sărăciei și Birou Protecția Copilului în baza datelor de identitate cu semnătură de primire.

  (2)- Distribuirea legitimațiilor către persoanele cu handicap grav și accentuat și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav se va face de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, conform legii, - S-a adoptat

  21

  -

  -

  6.

  Art. 6. (1) - Decontarea abonamentelor distribuite de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău se va face către agentul economic transportator în baza datelor de identitate, cu semnătură de primire.

  (2) - Decontarea legitimațiilor distribuite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău se va face în baza listelor nominale furnizate de către această instituție și care vor cuprinde datele de indentificare ale beneficiarilor, certificate de valabilitatea datelor înscrise.

  - S-a adoptat

  21

  -

  -

  7.

  Art. 7. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău. - S-a adoptat

  21

  -

  -

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 4000 lei d-nei Cocală Teodora cu domiciliul în Bacău, str. Letea, bl. 46A, sc.A, ap. 1.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică și Serviciul Public de Asistență Socială).

D-na. Consilier Florea Irina Daniela ieșită din sală. Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 4000 lei d-nei Cocală Teodora cu domiciliul în Bacău, str. Letea, bl. 46A, sc.A, ap. 1.:

 • 1. Consilieri prezenți                    - 22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 4000 lei d-nei Cocală Teodora cu domiciliul în Bacău, str. Letea, nr. 46A, sc. A, ap. 1 pentru fiica acesteia, Cocală Elena, întrucât se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.        - S-a adoptat

  21

  -

  -

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1. - S-a adoptat

  21

  -

  -

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public. - S-a adoptat

  21

  -

  -

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 lei (Ron), domnului IACOB ION din Bacău, str. 9 Mai nr. 50, care a împlinit vârsta de 100 ani.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Aparatul permanent de analiză și elaborare a documentelor Consiliului Local).

D-na. Consilier Florea Irina - Daniela ieșită din sală.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 lei (Ron), domnului IACOB ION din Bacău, str. 9 Mai nr. 50, care a împlinit vârsta de 100 ani.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1.  Consilieri prezenți                  -22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. Se acordă domnului Iacob Ion din Bacău, str. 9 Mai nr. 50, un premiu în sumă de 5000 lei (Ron), cu ocazia împlinirii la data de 09.09.2009 a vârstei de 100 de ani. - S-a adoptat

  21

  -

  -

  2.

  Art.2. Primarul municipiului Bacău, prin Direcția Economică, va efectua la domiciliul beneficiarului, plata premiului prevăzut în art. 1 din prezenta hotărâre. - S-a adoptat

  21

  -

  -

  3.

  Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Stare Civilă și domnului Iacob Ion. - s-a adoptat

  21

  -

  -

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana. președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere d-lui Teterea Alexandru din municipiul Bacău, a unui loc de veci pe care îl are cesionat în Cimitirul Central din Calea Mărășești nr. 161 Bacău, fiind beneficiar al Legii nr. 189/2000, privind persoanele persecutate și cele deportate din motive politice.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S e prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-na. Consilier Florea - Irina Daniela ieșită din sală.

Se trece la procedura de vot secret,

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere d-lui Teterea Alexandru din municipiul Bacău, a unui loc de veci pe care îl are cesionat în Cimitirul Central din Calea Mărășești nr. 161 Bacău, fiind beneficiar al Legii nr. 189/2000, privind persoanele persecutate și cele deportate din motive politice.

 • 1.  Consilieri prezenți                   - 22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  L

  Art. 1. Se acordă la cerere d-lui Teterea Alexandru din municipiul Bacău, str. Castanilor, Bl. 4, Sc. A, Ap. 16, un loc de veci în Cimitirul Central din municipiul Bacău, Calea Mărășești nr. 161, pe care l-a cesionat în zona A, rândul 41, poziția 9. - Ș^-a adoptat

  20

  1

  -

  2.

  Art. 2. S.C. Luvis S.R.L. Bacău, care a concesionat Cimitirul Central din municipiul Bacău, va recunoaște dreptul cu titlu gratuit asupra locului de veci cesionat, de care beneficiază d-1 Teterea Alexandru. . - S-a adoptat

  21

  -

  -

  3.

  Art. 3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, S.C. Luvis S.R.L, Bacău - Administrația Cimitirelor - și domnului Teterea Alexandru. - S-a adoptat

  21

 • 16, Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, d-lui Rovența Constantin din Bacău, un loc de veci în Cimitirul Central din Calea Mărășești Bacău, fiind beneficiar al Legii nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu),

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D-na. Consilier Florea Irina Daniela ieșită din sală.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, d-lui Rovența Constantin din Bacău, un loc de veci în Cimitirul Central din Calea Mărășești Bacău, fiind beneficiar al Legii nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război.

 • 1.  Consilieri prezenți                  -22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. (1) Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, d-lui Rovența Constantin din Bacău, str. Alexandru cel Bun, Bl. 7, Et. 5, Ap. 18, locul de veci concesionat în Cimitirul uman Central din Bacău, Calea Mărășești nr. 161, rândul 1, poziția 2, cls. La, pe care are construită o criptă cu un monument de marmură, dovedit cu Chitanța de concesionare nr. 010260/1997, emisă de Administrația Cimitirelor.

  (2) Domnul Rovența Constantin este beneficiar al Legii nr. 44/1994, având calitatea de veteran de război. - S-a adoptat

  21

  -

  -

  2.

  Art. 2. S.C. Luvis S.R.L, Bacău - Administrația Cimitirelor -concesionarul cimitirului, va recunoaște titlu de gratuitate asupra locului de veci, cu datele de identificare prevăzute în art. 1 (1) din prezenta hotărâre. - S-a adoptat

  21

  -

  —-----

  3.

  Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, S.C. Luvis S.R.L. Bacău - Administrația Cimitirelor - și domnului Rovența Constantin. - S-a adoptat

  21

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - situate în Cazarma 2592 din str. Constanței nr. 2, în scopul scoaterii lor din funcțiune, casarea, demolarea și valorificarea, în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl, Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri -mijloace fixe - situate în Cazarma 2592 din str. Constanței nr. 2, în scopul scoaterii lor din funcțiune, casarea, demolarea și valorificarea, în condițiile legii.:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA - ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA - DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLICMIHAI-IULIAN

X

22.

ȘUȘTACMIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe — situate în Cazarma 2592 din str. Constanței nr. 2, în scopul scoaterii lor din funcțiune, casarea, demolarea și valorificarea, în condițiile legii.

 • 18. Se trece Ia punctul 18 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Calea Onești” din municipiul BAC AU in „Calea Dr. Alexandru Șaftan”.

Inițiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Drumuri Publice și Serviciul Rețele și Iluminat public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL Consilier Axinte Gabriel - Sunt de acord cu numirea unei străzi în municipiul Bacău „ Dr.Alexandru Șafran”, mai ales că este o personalitate a municipiului, dar nu cred că este oportună schimbarea denumirii „ Căii Onești ” cu „ Calea Dr.Alexandru Șafran ”, mai ales că toate străzile de ieșire din municipiul Bacău poartă denumirea destinației lor, mă refer la „Calea Romanului”, „Calea Bârladului”, acum „ Calea Moldovei ”, „ Calea Onești ” și din punct de vedere turistic este foarte important ca străzile de ieșire din Bacău să poarte denumirea destinației lor. De aceea ar putea fi data această denumire „Dr. Alexandru Șafran ” unei alte străzi, undeva unde sunt clinici medicale din municipiu, din centrul orașului, nu o cale de ieșire din Bacău. Dacă se poate, să facem o corectare a acestei denumiri (sânt alte străzi, ca de ex. Războieni, Luminii ș. a.m.d.).

DL Primar ing. Romeo Stavarache - Dacă facem schimbarea pe Războieni, va trebui să schimbăm cateva mii sau chiar câteva zeci de mii de buletine, știți ce ar însemna asta ? Pe banii cui?

DL Consilier Axinte Gabriel - Și aici este la fel, la „Calea Onești”.

DL Primar ing. Romeo Stavarache - Nu e la fel - nu are decât „Centrul de Afaceri” , eventual Spitalul Județean Bacău și atâta tot. Deci primul criteriu a fost economic și al doilea, acolo vor fî instituții publice de importanță majoră .

DL Consilier Axinte Gabriel - Nu știu, am înțeles că această denumire a fost dată de Consiliul Județean și nu știu cum poate Consiliul Județean să dea denumirea la Municipiul Bacău.

D-ra președinte de ședință - Nu, propunerea de schimbare a denumirii a venit din partea executivului Primăriei Bacău . Există o comisie de patrimoniu - cult, care trebuie să dea avizul.

DL Secretar Nicolae- Qvidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Calea Onești” din municipiul Bacău in „Calea Dr. Alexandru Șafran”.:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA - ELENA

X

-

-

2.

AXINTE GABRIEL

-

X

-

3.

BÎRZUILIE

X

-

-

4.

BOGATU GEORGE

X

-

-

5.

CHIRIAC IOAN

-

X

-

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

-

-

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

-

8.

CURCĂ LIVIU - CONSTANTIN

ABSENT

-

-

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

-

X

-

10.

FECHETMIRCEA

X

-

-

11.

FLOREAIRINA - DANIELA

-

X

-

12.

FLOROIU IONEL

-

-

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

-

-

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

-

15.

MIRONESCU ROXANA

X

-

16.

DUNAVA COSTEL

-

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

-

18.

PĂDURARU ILEANA

X

-

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

X

20.

ROTARU ION

X d

-

-

21.

ȘLIC MIHAI - IULIAN

X

-

-

22.

ȘUȘTACMIHAI

X

-

-

23.

ZAHARIA NICOLAE

-

-

-

TOTAL

15

4

3

Cu 15 voturi « pentru », 4 voturi « împotrivă » și 3 voturi « abțineri » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Calea Onești” din municipiul Bacău in „Calea Dr.Alexandru Șafran”.

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Drumuri Publice și Serviciul Rețele și Iluminat public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL Consilier Bîrzu Ilie - Propun următoarele amendamente :

- trebuie sa prindem strada „Calea Dr.Alexandru Șafran” cu denumirea nouă , în loc de „Calea Onești” , ceea ce am aprobat la punctul anterior și mai sunt niște corecturi îndreptate în Nomenclatorul stradal:

strada „Cerbului” în Nomenclator la starea de drum apare „asfalt” și este corect cu „balast”, este o licitație în procedură - este adjudecată și se va face .

strada “Frunzei” în Nomenclator Ia starea de drum apare „beton”, corect este cu „beton plus balast” - este adjudecată licitația și se va face .

strada “Mușcatelor” în Nomenclator la starea de drum apare „asfalt”, corect este cu „balast” - este adjudecată licitația și se va face.

strada “Trandafirilor” în Nomenclator la starea de drum apare „pavaj”, corect este cu „beton” - este adjudecată licitația și se va face .

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot amendamentele ridicate de dl. consilier Bîrzu Ilie la proiectul de hotărâre privind actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Bacău.:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA - ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU - CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA - DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI - IULIAN

X

22.

ȘUȘTACMIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru », au fost adoptate amendamentele ridicate de dl. consilier Bîrzu Ilie la proiectul de hotărâre privind actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Bacău.

DL Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Bacău, împreună cu amendamentele

ridicai

te de dl. consilier Bîrzu Ilie, deja adopl

:ate .*

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA - ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU - CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

ÎL

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI - IULIAN

X

22.

ȘUȘTACMIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Bacău, împreună cu amendamentele ridicate de dl. consilier Bîrzu Ilie, deja adoptate.

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana. președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnico -economice faza PTH pentru obiectivele de investiții „ Rețea de apă - strada Lupeni ” din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga),

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind privind aprobarea documentației tehnico - economice faza PTH pentru obiectivele de investiții „ Rețea de apă - strada Lupeni ” din municipiul Bacău:

NUMELE ȘI PRENUMELE

vot

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA - ELENA

X

2.

ĂXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7,

COJOCARU CRISTIAN

X

8,

CURCĂ LIVIU - CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA - DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDUR ARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIEL A

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI - IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTACMIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind privind aprobarea documentației tehnico - economice faza PTH pentru obiectivele de investiții „ Rețea de apă - strada Lupeni ” din municipiul Bacău.

 • 21, Se trece Ia punctul 21 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnico -economice, faza SF, pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea consumului de energie termica la obiective din patrimoniul municipiului Bacau”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza SF, pentru obiectivul de investiții „Efîcientizarea consumului de energie termica la obiective din patrimoniul municipiului Bacau”:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA - ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CTUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU - CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

x n

11.

FLOREAIRINA DANIELA

x

12.

FLOROIU IONEL

x

13.

HÎRȚESCU VASILICÂ

x

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI - IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTACMIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza SF, pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea consumului de energie termica la obiective din patrimoniul municipiului Bacau”.

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului « CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU », a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții , a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică, Direcția Tehnică și Serviciul Public de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului « CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FARA ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU», a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții , a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare. :

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA - ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BIRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA - DANIELA

X

12.

FLORO1U IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC M11IAI - IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTACMIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului « CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU », a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții , a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.

 • 23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi $i d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea vânzării unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Bacău către persoane care au calitatea de chiriași în aceste imobile.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Patrimoniu, Serviciul Contracte, Evidență, încasări Debite și Serviciul de Restituire a Proprietăților).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Discuții la proiectul de hotărâre,

DLConsilier Bogat» George - Dacă imi permiteți d-ra președintă, aici este o situație de neînțeles. Deci am mai avut pe ordine de zi vânzarea unor imobile care aparțin chiriașilor și dacă nu au dreptul să le ia, nu mai introduceți pe ordinea de zi vânzarea unor imobile și să nu treacă la vot, nu este normală această situație. Pe urmă se interpretează de fiecare cum dorește. Să se stabilească concret dacă au sau nu acest drept, nu depinde de votul consilierilor locali acest lucru, de a cumpăra aceste locuințe.

D-ra Președinte - Sântem de acord cu dumneavoastră, dar atata timp ce au ajuns pe ordinea de zi , înseamnă că au acest drept. E o diferență între a avea dreptul si a li se acorda oportunitatea, șansa de a cumpăra, asta se votează, nu legalitatea. POSIBILITATEA nu este egală cu DREPTUL LEGAL.

Dl.Consilier B o ga tu George - Vă rog nu interpretați . Nu vorbesc de oportunitate, vorbesc de dreptul de a-și cumpără casele, le dăm voie sau nu ? Care este diferența între oportunitate și dreptul de a cumpăra ?

D-ra Președinte - Deci, dacă membrii Consiliului Local consideră că nu este oportun, nu votează. Legea le creează posibilitatea de a cumpără, dar nu este și obligatoriu să le și dobândească bunurile acestea, daca membrii Consiliului Local nu consideră că este necesar și oportun.

DL Primar ing, Romeo Stavarache - Să vă explic - față de apartamentele care au fost construite din proprietatea statului, pe care legea le reglementează foarte clar, acestea sunt din proprietatea municipiului. Iar înstrăinarea din proprietate , conform legii, că e patrimoniu, se face cu 2/3, adică cu 16 voturi, așa prevede legea. Orice bucată de teren, orice imobil care pleacă din proprietatea Municipiului Bacău, se votează conform legii. Domnule Bogatu, eu imi fac datoria sa inițiez aceste proiecte și să respect dreptul cetățenilor pe care îl au, dumneavoastră sânteți cei care hotărâți, inclusiv dumneavoastră Domnule Bogatu.

Dl.Consilier Axinte Gabriel - Noi suntem de acord cu vânzarea unor imobile, dar vrem să știm daca se va continua în aceiași manieră și dacă vor fi și alte proiecte de hotărâre cu alte imobile, pentru că mai sunt și alte imobile la fel în situația aceasta ?

DL Primar ing, Romeo Stavarache - Niciodată de când sunt eu în funcție, nu am obstrucționat să pun pe ordinea de zi vreun proiect de hotărâre pentru vânzarea unei locuințe. Dacă se face o solicitare eu o pun pe ordinea de zi și dumneavoastră sunteți cei care hotărâți.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Șlic Mihai - Iulian este ieșit din sală.

DLConsilier Bîrzu Ii ie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Bacău către persoane care au calitatea de chiriași în aceste imobile.

 • 1.  Consilieri prezenți                   - 22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l.-fl') Se ia act de Raoortul de Evaluare F22 •• Nr.SOCG 895/05.12.2008 al S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. Bacău, cu privire la imobilul situat în Bacău, str. I.S.Sturza nr.36, estimat la valoarea de 36.140 RON, conform Anexei nr. 1 A parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (2) Se aprobă vânzarea imobilului-locuință din str. I.S.Sturza nr.36, din municipiul Bacău, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Stan Claudia, chiriașă în acest imobil din anul 1990, cu plata integrală a prețului de 36.140 lei, care se va actualiza cu coeficientul de creștere a câștigurilor salariate medii pe economie din ultima luna a trimestrului anterior cumpărării, la care se va adăuga TVA

  (3) Identificarea imobilului și a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr. 1B, parte integrantă din prezenta hotărâre. - Nu s-a adoptat

  2

  17

  2

  2.

  Art.2.(l)~ Se ia act de Raportul de Evaluare F22 - Nr.SOCG 562/28.07.2008 al S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. Bacău, cu privire la imobilul situat în Bacău, str. Calea Bârladului nr.6, estimat la valoarea de 13.350 RON, conform Anexei nr.2 A parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (2) Se aprobă vânzarea imobilului-locuință din Bacău str. Calea Bârladului nr.6 din municipiul Bacău, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Familia Lupan Ioan și Aurica, chiriași în acest imobil din anul 1977, cu plata integrală a prețului de 13.350 lei, care se va actualiza cu coeficientul de creștere a câștigurilor salariate medii pe economie din ultima luna a trimestrului anterior cumpărării, la care se va adăuga TVA.

  (3) Identificarea imobilului și a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr. 2 B, parte integrantă din prezenta hotărâre. - Nu s-a adoptat

  2

  17

  2

  3.

  Art.3. - (1) Se ia act de Raportul de Evaluare F22 Nr.SQCG 381/20.05.2008 al S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. Bacău, cu privire la imobilul situat în Bacău, str. Veronica Micle nr.12, estimat la valoarea de 10.240 RON, conform Anexei nr.3 A parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă vânzarea imobilului-locuință si anexe din str. Veronica Micle nr.12 din municipiul Bacău, aflate în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Antochi Vasile, chiriaș în acest imobil din anul 1999, cu plata integrală a prețului de 10.240 lei, care se va actualiza cu coeficientul de creștere a câștigurilor salariate medii pe economie din ultima luna a trimestrului anterior cumpărării, la care se va adăuga TVA.

  • (3)  Identificarea imobilului și a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr.3 B, parte integrantă din prezenta hotărâre. - Nu s-a adoptat

  2

  17

  2

  4.

  Art.4. (1) - Se ia act de Raportul de Evaluare F22 - Nr. SQCG 381/20.05.2008 al S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. Bacău, cu privire la imobilul situat în Bacău, str.George Bacovîa nr.33, estimat la valoarea de 18.900 RON fără TVA, conform Anexei nr. 4A parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (2) Se aprobă vânzarea imobilului-locuință si anexe din str. George Bacovia nr,33 din municipiul Bacău, aflate în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Brateanu Ioan, chiriaș în acest imobil din anul 1986, cu plata integrală a prețului de 18.900 lei, care se va actualiza cu coeficientul de creștere a câștigurilor salariale medii pe economie din ultima luna a trimestrului anterior cumpărării, la care se va adăuga TVA.

  (3) Identificarea imobilului și a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr.4 B, parte integrantă din prezenta hotărâre. - Nu s-a adoptat

  2

  17

  2

  Art.5.(l) Se ia act de Raportul de Evaluare F22 - Nr.SOCG 425/05.06.2008 al S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. Bacău, cu privire la imobilul situat în Bacău, str. Mihail Rogăiniceanu nr,36, (fostă Lucretiu Pătrașcanu nr.36) estimat ia valoarea de 15.280 RON fără TVA, conform Anexei nr.5A parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (2) Se aprobă vânzarea imobilului-locuință din str. Mihail Kogălniceanu nr.36 (fostă Lucretiu Pătrașcanu nr.36) din municipiul Bacău, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Chiriac Elena, chiriașă în acest imobil din anul 1991, cu plata integrală a prețului de 15.280 lei, care se va actualiza cu coeficientul de creștere a câștigurilor salariale medii pe economie din ultima luna a trimestrului anterior cumpărării, la care se va adăuga TVA.

  (3) Identificarea imobilului șî a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr. 5B, parte integrantă din prezenta hotărâre. - Nu s-a adoptat

  2

  17

  2

  6.

  Art.6.(T) Se ia act de Raportul de Evaluare F22 - Nr.SOCG 425/05.06.2008 al S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. Bacău, cu privire la imobilul situat în Bacău, str. Decebal nr. 1, estimat la valoarea de 27.410 RON fără TVA, după cum urmează:

  • - 5.340 RON fără TVA ( pentru 1 camera în suprafață de 11,73 mp și hol în suprafață de 3,25 mp), reprezentând cota de 19,5% deținută de Lazâr Iordache

  • - 22.070 RON fără TVA ( pentru 3 camere în suprafață totală de 55,04 mp și dependințele principale - baie, hol, debara, în suprafață de 11,42 mp), reprezentând cota de 80,5% deținută de Vrânceanu Maria.conform Anexei nr.6A parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (2) Se aprobă vânzarea imobilului-locuință din str.Decebal nr.l, din municipiul Bacău, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Lazăr Iordache și Vrânceanu Maria, chiriași în acest imobil din anul 1994, cu plata integrală a prețului de 27.410 Iei, care se va actualiza cu coeficientul de creștere a câștigurilor salariale medii pe economie din ultima luna a trimestrului anterior cumpărării, la care se va adăuga TVA.

  (3) Identificarea imobilului și a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr. 6 B, parte integrantă din prezenta hotărâre - Nu s-a adoptat

  3

  16

  2

  7.

  Art.7. (1) Se ia act de Ranortul de Evaluare F22 - Nr.SOCG 425/05.06,2008 al S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. Bacău, cu privire la imobilul situat în Bacău, str. Dr. Constantin Istrati nr. 19, estimat la valoarea de 13.250 RON, fără TVA, conform Anexei nr.7 A parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (2) Se aprobă vânzarea imobilului-locuință din str. Dr. Constantin Istrati nr.19 din municipiul Bacău, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Trofin Elena, chiriașă în acest imobil din anul 1988, cu plata integrală a prețului de 13.250 lei, care se va actualiza cu coeficientul de creștere a câștigurilor salariale medii pe economie din ultima luna a trimestrului anterior cumpărării, la care se va adăuga TVA.

  (3) Identificarea imobilului și a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr. 7 B, parte integrantă din prezenta hotărâre. -Nus-a adoptat

  3

  16

  2

  8.

  Art.8, (1) - Se ia act de Raportul de Evaluare F22 - Nr.SOCG 289/22,05.2009 al S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. Bacău, cu privire la imobilul situat în Bacău, str. Gării nr.72, estimat la valoarea de 15.980 RON, fără TVA, conform Anexei nr.8 A parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (2) Se aprobă vânzarea imobilului-locuință din str.Gării nr.72 din municipiul Bacău, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Gărleanu Filareta, chiriașă în acest imobil din anul 1994, cu plata integrală a prețului de 15.980 lei, care se va actualiza cu coeficientul de creștere a câștigurilor salariale medii pe economie din ultima luna a trimestrului anterior cumpărării, la care se va adăuga TVA.

  (3) Identificarea imobilului și a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr. 8 B, parte integrantă din prezenta hotărâre. - Nu s-a adoptat

  2

  17

  2

  9.

  Art9.(l) - Se ia act de Raportul de Evaluare F22 - Nr.SOCG 562/28.07.2008 ai S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. Bacău, cu privire la imobilul situat în Bacău, B-dul Unirii nr.100, estimat la valoarea de 21.040 RON, fără TVA, conform Anexei nr.9A parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă vânzarea imobilului-locuință din B-dul Unirii nr.100, din municipiul Bacău, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Horodinca Chirila Maria, chiriașă în acest imobil din anul 1994, cu plata integrală a prețului de 21.040 lei, care se va actualiza cu coeficientul de creștere a câștigurilor salariale medii pe economie din ultima luna a trimestrului anterior cumpărării, la care se va adăuga TVA.

  • (3) Identificarea imobilului și a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr. 9 B, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  - Nu s-a adoptat

  2

  17

  2

  10.

  Art.lO. - Situația terenurilor aferente curților, construcțiilor și anexelor, aprobate la vânzare, conform articolelor mai sus menționate, se delimitează prin Schițele Proprietății (Anexele nr.lB -9B la hotarare) și se reglementează în condițiile legii, după cum urmează:

  • a) terenul situat in jurul construcției, reprezentând curți construcții, alei acces va fi închiriat sau concesionat în condițiile legii;

  • b) terenul situat sub construcții, poate fi dobândit de cumpărător ulterior incheierii contractului de vanzare - cumpărare a locuinței, in condițiile art.36 alin 2 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată. - Nu s-a adoptat

  3

  16

  2

  8.

  Art.ll. - Imobilele prevăzute la art.l-9 din prezenta hotărâre, dobândite de cumpărători prin contracte de vânzare-cumpărare, nu pot fi înstrăinate timp de 10 ani de la data cumpărării lor. - Nu s-a adoptat

  3

  16

  2

  9.

  Art.12. - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, să semneze contractele de vânzare-cumpărare ale imobilelor prevăzute la art. 1-9 din prezenta hotărâre.

  - Nu s-a adoptat

  3

  16

  2

  10.

  Art.13, - Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice si Administrație Locală. Direcției Economice, Direcției de Patrimoniu, Serviciului de Restituire a Proprietăților, Serviciului Contracte, Evidență și încasări Debite, care va îndeplini toate procedurile privind vânzarea-cumpărarea imobilelor, menționate Ia art.l-9 din prezenta hotarare. - Nu s-a adoptat

  3

  16

  2

 • 24. Se trece Ia punctul 24 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana.președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 3 spații comerciale aflate în Piața Centrală din municipiul Bacău str. Pieții nr. 1

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Administrația Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Șecretar Nicolae - Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 3 spații comerciale aflate în Piața Centrală din municipiul Bacău str. Pieții nr. 1. :

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA - ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU - CONSTANTIN

ABSENT

9,

DRÂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA - DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HIRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

r x

20.

ROTARU ION

r x

21.

ȘLIC MIHAI - IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTACMIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 3 spații comerciale aflate în Piața Centrală din municipiul Bacău str. Pieții nr. 1.

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi $i d-ra Mironescu Roxana , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii a unui spațiu pentru depozitarea produselor agroalimentare, situat în Piața de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei nr.76.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Administrația Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Chiriac Ioan - Un moment vă rog, vreau să vă spun că Piața de Gros din municipiul Bacău, nu-și mai îndeplinește obiectivul pentru care a fost construită, de fapt prin această Piața de Gros, se încurajează vânzarea la negru a legumelor și fructelor.Vreau să spun că aproape s-a statuat vanzarea la negru a legumelor și fructelor și acum vreau sa explic această afirmație. în piața Piața de Gros cei care închiriază aceste spații , au dreptul să-și vândă în față liber. Ei ar fi trebuit să colecteze partizele mici de la producătorii agricoli, care trebuiau luate și apoi difuzate la agenții economici din piețele din municipiul Bacău. Nu se întâmplă așa deloc, vreau să vă spun că în toate piețele din municipiul Bacău, nu mai există agenți economici, toți se substituie producătorilor agricoli și vând ca și cum ar fi producători. Unii chiar au certificate de producător , emise chiar de Primăria Bacău, dar asta e altă problemă. Deci totul este o vânzare la negru, pentru ca dacă ar fi vânzare și de către agenții economici, pe care noi ar trebui sa-i încurajăm, pentru că producătorii agricoli nu au timp să stea în piață, am vedea și noi măcar o casă de marcat. Explicați-mi și mie, Domnule Primar și oamenii care conduc aceste piețe, dacă există măcar într-o piață o casa de marcat? Nu există, deci toată această circulație a legumelor și fructelor este la negru. Dacă ar exista astfel de agenți economici, la bugetul municipiului Bacău s-ar aduna mai mulți bani, ceea ce nu se întâmplă și descurajați și pe producătorii agricoli și crește artificial prețul produselor agricole în piețele băcăuane. Deci vă rog, că aveți pârghii prin executiv, prin Poliția Primăriei, să faceți controalele de rigoare. Am făcut un control din partea Direcției Agricole și vreau să va spun că erau în Registru înscriși 13 producători agricoli și piața era plină. Nu se poate așa ceva, lucrurile au scăpat de sub control și vă rog pe dumneavoastră Domnule Primar să puneți piciorul în prag și să faceți ordine în piețele din municipiul Bacău.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici -Pot să vă spun, că anul trecut cel puțin, au fost făcute numeroase plângeri penale cu privire la valabilitatea certificatelor de producător, dacă ati făcut control probabil ați constatat că mai mult de 70% din producătorii din piață sunt atestați ca producători agricoli de către comunele limitrofe municipiului Bacău, nu aparține responsabilitatea Primăriei Municipiului Bacău . In al doilea rând, pe linia verificării, noi avem 3 plângeri pe rol și încă multe alte verificări, dar nu ține de competența municipiului Bacău verificarea și pronunțarea cu privire la legalitatea certificatelor de producător emise de alte autorități administrative, astfel că nu poate să vină polițistul de la Poliția Locală să se ducă la comuna Hemeiuși, dau un exemplu, sau Măgura, să verifice daca omul are în bătătură 30 de găini sau 2 vaci. Deci responsabilitatea emiterii certificatului de producător, revine exclusiv autorității administrative care eliberează.

DLviceprimar Luchian Dragoș - Cu privire la casele de marcat, aceste controale sunt de competența organelor abilitate, respectiv Garda Financiară și în altă ordine de idei, la ultima licitație pe care am organizat-o pentru închirierea unor spații comerciale în Piața de Gros, am introdus în caietul de sarcini, ca și criteriu de eligibilitate, ca cei ce doresc să închirieze spatiile comerciale să aiba certificat de producător . Deci noi încurajăm ca producătorii să vândă marfa în aceste spații comerciale.

DLConsilier Chiriac Ioan - Nu sunt mulțumit de răspuns și este o modalitate de a fugi de responsabilitate, pentru că lucrurile erau foarte clare, stă în competența aparatului executiv al Primăriei ca în Piața de Gros să nu se mai vândă en detail pentru ca este piață de gros, așa ati denumit-o dumneavoastră. Dacă vă duceți acuma pe Calea Moldovei, o să vedeți că s-a blocat, pentru că oamenii din municipiul Bacău au sesizat acest lucru și se duc sa-și facă piața la Piața de Gros, ceea ce nu este normal. Iar cu certificatele de producător, domnule Secretar, vreau să vă spun că raportul este invers, nu știu cine v-a dat informația, deci în piețele din municipiul Bacău, 70 % sunt producători din alte județe . Pe noi, ne privește cele din județul Bacău, am discutat cu directorul pieții,( am înțeles că între timp a fost schimbat), care va primi o bază de date verificată cu toți producătorii din județul Bacău. Am discutat și cu colegii din toată

Moldova, să facem o baza de date la nivel de zonă, astfel în cât sa nu se mai strecoare

acești pseudoproducători de legume și fructe pe piețele municipiului Bacău.

DLSecretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii a unui spațiu pentru depozitarea produselor agroalimentare, situat în Piața de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei nr.76:


NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRÂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAÎ IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-


Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii a unui spațiu pentru depozitarea produselor agroalimentare, situat în Piața de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei nr.76.

26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing, Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea H.C.L. Bacău nr. 123/31.05.2006 în sensul îndreptării unei erori materiale din conținutul acesteia.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea H.C.L. Bacău nr. 123/31.05.2006 în sensul îndreptării unei erori materiale din conținutul acesteia. :

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LI VIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGÂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLICMIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea H.C.L. Bacău nr. 123/31.05.2006 în sensul îndreptării unei erori materiale din conținutul acesteia.

 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind abrogarea unor hotărâri ale Consiliului Local Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar ing. Romeo Stavarache - Am să dau citire expunerii de motive, pentru că este foarte important consider eu, pentru opinia publică și pentru consilierii municipiului Bacău. Dl. Primar citește expunerea de motive.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu).

Dl.Consilier Șlic Mihai Iilian este ieșit din sală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4,5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Consilier Cojocarii Cristian - Avizul comisiei juridice este nefavorabil, doar pentru faptul că în cadrul comisiei s-au dezbătut anumite amendamente, din punctul nostru de vedere necesare. Pe cale de consecință, chiar dacă noi astăzi abrogăm această hotărâre, această abrogare nu are ca efect direct și imediat și abrogarea și rezilierea contractului de închiriere. De aceea la pct.2 al art. 3, consider că este necesar să dăm un vot pentru a începe procedurile de reziliere a contractului, adică să formulăm, că se aprobă rezilierea contractului. Consiliul Local Bacău este parte la momentul actual într-un contract de închiriere, pe care, din păcate, nu-1 poate rezilia unilateral. Pe cale de consecință, este necesar, un vot dat de către Consiliul local pentru aprobarea rezilierii, urmând ca în etapa a Il-a, Primarul Municipiului Bacău, să efectueze demersurile necesare, fie pentru obținerea acordului părții cocontractante din contractul de închiriere, fie pe calea judecătorească să obțină rezilierea contractului de închiriere. în aceste condiții supun următoarele amendamente:

Amendamentul nr.l se referă la modificarea art.3 al 2, care va avea următorul conținut:

 • - la „se reziliază contractul „ se modifică cu „se aprobă rezilierea contractului de închiriere nr.3853/1 din data de 10.02.1999".

Amendamentul nr.2 se referă la introducerea unui alineat 3 la art.3 care va avea următorul conținut:

 • - „se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să ducă la îndeplinire și să efectueze toate formalitățile legale, precum șj să reprezinte Consiliul Local Bacău în fața tuturor

organelor statului sau a terțelor persoane, toate acestea în scopul rezilierii efective și conform legislației în vigoare a contractului de închiriere?’

Amendamentul nr.3 se referă la termenul „se abrogă”. Consider că exprimarea corectă este nu „se abrogă”, ci „ se aprobă constatarea încetării de drept a efectelor H.C.L.Bacău nr.90/20.06.1997, H.C.L.Bacău nr. 102/27.06.1997 și H.C.L.Bacău nr. 132/11.09.1998 prin care au fost date în administrare și în administrare și în folosință gratuită bunuri din patrimoniul municipiului Bacău.”

Dl.Consilier Dunava Costel - Domnule Primar, stimați colegi, după cum ați auzit de la președintele comisiei juridice, comisia juridică în unanimitate (mă refer aici și la reprezentantul PNL și la reprezentantul PDL din această comisie) a ajuns la concluzia, că sunt anumite motive de nelegalitate în legătură cu acest proiect de hotărâre. Având în vedere că aceste motive de nelegalitate au fost prezentate de către președintele comisiei juridice, eu sunt de părere și vă rog să luați în considerare părerea mea, ca să scoatem acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi și eventual cu modificările pe care le-a solicitat președintele comisiei juridice, sa-1 supunem dezbaterii în altă ședință de consiliu local. Vă mulțumesc.

Dl. Consilier Cojocarii Cristian - Noi am considerat în comisia juridică, că sunt necesare anumite amendamente, nu ne-am înțeles, din păcate, cu privire la aceste chestiuni. Motiv pentru care, eu consider că este normal ca aceste amendamente să fie supuse plenului consiliului local, nu am discutat chestiuni de legalitate sau de nelegalitate. în ceea ce privește propunerea colegului meu, trebuia să solicite inițiatorului odată cu votarea ordinii de zi acest lucru, pentru că este exclusiv în capacitatea inițiatorului proiectului să dispună acest lucru, consiliul local nu poate vota o retragere de proiect.

D-ra Președinte - Domnilor consilieri, vă reamintesc faptul că orice aviz al unei comisii de specialitate din consiliul local este consultativ, deci proiectul poate veni la dezbaterea în plen, chiar dacă la comisie nu a fost formulat un aviz favorabil, ceea ce este cazul aici de față. Iar în ceea ce privește amendamentele, o să solicităm să se formuleze încă odată foarte clar aceste amendamente, pentru a fi bine înțelese și le supunem la vot. Iar vis-a vis de retregerea de pe ordinea de zi, susțin ideea că trebuia formulată această retragere în momentul în care am aprobat ordinea de zi, acum când ajungem la dezbatere este deja mult prea târziu, am aprobat ordinea de zi inițială cu acest proiect pe ordinea de zi.

Dl. Primar ing, Romeo Stavarache - Iar eu sunt de acord, să supunem votului amendamentele făcute de președintele comisiei juridice și nicidecum retragerea.

D-ra Președinte - Inițiatorul proiectului este Primarul Municipiului Bacău, inițiatorul nu-și retrage proiectul.

Dl.Consilier Dunava Costel - D-ra Președintă, întradevar inițiatorul proiectului este Primarul municipiului și rămâne la latitudinea dumnealui dacă retrage sau nu, dar eu nu am făcut discuția aici despre aviz, dacă este sau nu obligatoriu, da? Eu doar am arătat faptul, că la comisia juridică s-a motivat prin aviz, de ce s-a dat negativ și aveți acolo fișa, dacă o veți citi, veți vedea că s-a propus încă dinainte de a vota ordinea de zi această situație, respectiv reanalizarea proiectului de hotărâre, atât. Deci eu nu am făcut discuții dacă este sau nu consultativ avizul ș.a.m.d., v-ați abătut de la obiectul discuției.

D-ra Președinte - Am înțeles, de aceea luăm în calcul toate amendamentele.

Dl. Primar ing, Romeo Stavarache - Iar eu sunt deacord, să supunem votului amendamentele făcute de comisia juridică.

Dl. Consilier Cojocarii Cristian - Amendamentele se supun regulilor de la proiectul de hotărâre , de aceea eu am să explic clar care sunt amendamentele mele, care trebuie introduse pe buletinul de vot, pentru că suntem în prezența unui vot secret.

Domnul Cojocaru Cristian dictează amendamentele propuse.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Având în vedere mențiunile ridicate de Dl.Consilier Cojocaru Cristian, vă propun următoarea manieră. Având în vedere că aceste amendamente presupun o perioadă de timp pentru a putea fi înscrise pe buletinul de vot, dumneavoastră le-ați auzit și ați fost foarte atenți la ele , s-au și înregistrat și vor fi menționate fidel, vă propun să completăm buletinul de vot cu amendamentul nr.l, 2 și 3 și dumneavoastră veți vota în dreptul acestor amendamente conform coloanelor „da” sau „nu”.Sunteți deacord cu această manieră? Supun la vot aceasta manieră:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRAGĂNUȚÂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLORO1U IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat această manieră, de completare a buletinului de vot cu amendamentul nr.l, 2 și 3 (fără detalierea amendamentelor) și votarea în dreptul acestor amendamente conform coloanelor „da” sau „nu”.

Dl. Primar ing. Romeo Stavarache - Este foarte important acest lucru, deoarece aici este vorba și de prejudiciul creat de la data elaborării acestor hotărâri până acum, deci votul fiecărui consilier trebuie să fie în cunoștință de cauză.

Dl.Consilier Drăgănuță Constantin - Ne interesează cine a fost inițiatorul în 1997 a acestui proiect de hotărâre, care s-ar putea să fie printre noi ?

DL Primar ing, Romeo Stavarache - Dumitru Sechelariu.

Dl.Consilier Drăganuță Constantin - Mă gândeam că Dl.Consilier Bîrzu Ilie, este foarte bine informat asupra acelor care au fost și ne poate da mai multe date legate de acestea și care a fost logica votării acestui proiect. Și a doua întrebare e, de ce așa de târziu ? De ce nu am încercat să reziliem acest contract acum cinci ani ?

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - S-a ținut cont în primul rând, că până acum doi ani, această echipă a fost în liga A, liga întâi și de atunci s-au cautat în permanență soluții pentru finanțarea echipei de fotbal, s-a găsit soluția, s-a creat această societate comercială, a cărui consiliu, respectiv reprezentanții dumneavoastră au până la 90% acțiuni. Nu mai aveau obiect, în primul rând aceste hotărâri ale consiliului local.

D-ra Președinte - Până sunt gata buletinele de vot, luăm o pauză de cinci minute.......

5 Minute de pauză

D-ra Președinte - Vă rugăm sa vă reluați locurile, ca să putem reîncepe lucrările ședinței. Sunt gata buletinele de vot? Votul este secret, vă rog împărțiți buletinele de vot.

DL Consilier Cojocaru Cristian - Cu tot respectul față de dumneavoastră si mass-media, vă rog să respectăm intimitatea fiecărui consilier, pentru că am văzut camere de luat vederi cu obiectivul pe vot, fie să mergem să depunem într-un bol la masa, urmând ca după aceea grupul PNL sau ceilalți care vor dori să-și arate modalitatea în care au votat. Haideți deci să respectăm solemnitatea votului secret, au cerut-o și colegii mei și o cer și eu.

D-ra Președinte - Eu am votat, sunt consilier PNL, uitați votul este împăturit, dar dați-mi voie să- mi exprim calitatea acestui vot. Voința mea, este de a vă dezvălui dumneavoastră ce am votat și doresc să se consemneze această atitudine. Am votat pentru abrogarea proiectelor vechi de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Doamna Tamba Rodica - Florentina vă rog să consemnați în procesul - verbal.

Au mai votat pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre și au anunțat în plenul ședinței acest lucru următorii consilieri PNL :

 • - Dl.Fechet Mircea

 • - Dl.Hîrțescu Vasilică

 • - DLNechita Neculai

 • - Dl.Bîrzu Ilie

 • - Dl.Rotaru Ion

 • - Dna Pădurarii Ileana

 • - Dl.Șuștac Mihai

DLConsilier Axinte Gabriel - Domnule Primar, grupul PDL a pus o întrebare, de ce nu ați făcut acest proiect de hotărâre timp de cinci ani de zile, de când ați ieșit primar ?

DL Secretar Nicolae- Oviditi Popovici - Principala motivație a fost faptul că, acum a fost înființată SC Fotbal Club Municipal, societate care are în răspundere și supraveghere directă echipa de fotbal, cu 90% acțiuni Consiliul Local, 10% SC Fotbal Club Municipal, astfel aceste hotărâri nu mai aveau obiect în primul rând, pentru că nu era normal ca toate veniturile care proveneau din administrarea acestor spații să se ducă la acționarul care avea doar 10%

DL Primar ing. Romeo Stavarache - Practic deacum veniturile vor veni la echipa de fotbal, care este susținută și are acționar principal pe Consiliul Local Bacău în procent de 90%. Deci este echipa Municipiului Bacău, nu mai este echipa nimănui, doar a cetățenilor municipiului nostru.

Dl.Consilier Bîrzu Ilic - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind abrogarea unor hotărâri ale Consiliului Local Bacău în maniera propusă.

 • 1.  Consilieri prezenți - 22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -21

  Nr. Crt.

  NUMĂRDE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.1. Se abrogă H.C.L. Bacău nr. 196/31.05.2007 nrivind aprobarea inițierii procedurii de concesionare prin licitație publica deschisa a terenului in suprafața de 4,52 ha, situate in intravilanul municipiului Bacau, str. Mărășești -S-a adoptat

  16

  2

  3

  2.

  Art.2. Se abrogă H.C.L. Bacău nr.261/31.07.2007 privind aprobarea caietului de sarcini cu documentația aferenta pentru concesionare suprafeței de 4,52 ha teren ce aparține domeniului public al municipiului Bacau, din str. Marasesti, precum și a contractului-cadru de concesionare. S-a adoptat

  16

  2

  3

  3.

  Art.3.(l) Se abrogă H.C.L. Bacău nr.90/20.06.1997. H.C.L. Bacău nr. 102/27.06.1997 și H.C.L. Bacău nr, 132/11.09.1998 prin care au fost date în administrare și în folosință gratuită bunuri din patrimoniul municipiului Bacau,

  (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte hotărâri și dispoziții contrare prezentei hotărâri și se reziliază contractul de închiriere nr.3853/1 din data de 10.02.1999. S-a adoptat

  16

  2

  3

  4.

  Art.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Direcției Juridice si Administrație Locală Bacău, Serviciului Contracte-Evidență și încasări Debite din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum și Asociației Sport Club Municipal Bacău. S-a adoptat

  17

  2

  2

  5.

  AMENDAMENT NR.1 S-a adoptat

  18

  2

  1

  6.

  AMENDAMENT NR.2 S-a adoptat

  18

  2

  1

  7.

  AMENDAMENT NR3 S-a adoptat

  18

  2

  1

DL Primar ing. Romeo Stavarache - Hotărârea a fost adoptată, din acest moment putem spune, că FCM Bacău va primi spațiile pentru a le folosi și a readuce echipa în prima ligă.

 • 28. Se trece la punctul 28 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 97/29.03.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire « Clădire pentru Servicii Medicale, Spatii Comerciale - Utilitati si Anexe -, Spatii Cazare, Realizare Lucrări Tehnico-Edilitare» in str. 9 Mai, nr. 1 C + D din Municipiul Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Arhitect Șef - dat de Ionescu Cătălin).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Consilier Șlic Mihai lilian este ieșit din sală

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 97/29.03.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire « Clădire pentru Servicii Medicale, Spatii Comerciale - Utilitati si Anexe -, Spatii Cazare, Realizare Lucrări Tehnico-Edilitare» in str. 9 Mai, nr. 1 C + D din Municipiul Bacau

 • 1.  Consilieri prezenți - 22

 • 2.  Numărul consilierilor care au votat -21

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.i - Se aproba completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 97/29.03.2007, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire « Clădire pentru Servicii Medicale, Spatii Comerciale -Utilitati si Anexe Spatii Cazare si Realizare Lucrări Tehnico-Edilitare », str. 9 Mai, nr. 1 C + D, din Municipiul Bacau, ce se va realiza pe teren proprietate particulara, cu o noua funcțiune si anume: - Servicii bancare si birouri pentru activitate financiar-bancara si amplasare firme luminoase -Amenajare sucursala banca la subsol, parter si etajul I.

  BENEFICIAR - S.C. IMMOBILIARE ITALO ROMENA S.R.L..

  - S-a adoptat

  17

  4

  0

  2.

  ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului si Biroului Autorizații in Construcții din cadrul Direcției Urbanism. - S-a adoptat

  17

  4

  0

29» Se trece ta punctele 29 și 36 ale ordinii de zi si D-ra Mironescu Roxana , președinte de ședință - dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la :

 • 29, Proiect de hotărâre prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate conduse de Arhitectul Șef al municipiului Bacău, în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice și juridice

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

36, Proiect de hotărâre prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru un teren din municipiul Bacau.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitect Șef - dat de lonescu Cătălin).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre nr.29 și proiectul de hotărâre nr.36.

 • 1.  Consilieri prezenți - 22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -21

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  ART.l - Se aproba avizele prealabile de oportunitate a structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau, conform anexei la prezenta hotarare, in vederea întocmirii Planurilor Urbanistice Zonale si eliberării Certificatelor de Urbanism pentru următoarele amplasamente:

  1.1. - STR. CL. MOLDOVEI, NR. 244 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SERVICIU, CLĂDIRE BIROURI SI SHOWROOM MATERIALE DE CONSTRUCȚII, REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI - beneficiar S.C. SORELLY COM S.R.L., din Bacau, cu prezentarea:

  • - unui studiu extins al zonei;

  • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

  • - avizului Politiei Rutiere ;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare); - S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  1.2, - STR. CIPRIAN PORUMBESCU - CONSTRUIRE SPATII DEPOZITARE (5 MODULE) PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCȚII, TEHNICO-SANITARE, TEXTILE, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI - beneficiar POPA IULIAN-ADRIAN, din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins al zonei;

  • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

  • - avizului Politiei Rutiere ;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare); - S-a adoptat

  20

  1

  0

  3.

  1.3. - STR. ION ROATA, NR. 24 - CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI - beneficiari MEI ROȘU BRANDUSA-TAMARA SI MEI ROȘU DORIAN-ADELIN, din mun. Ploiești, j ud. Prahova, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins al zonei;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare); - S-a adoptat

  21

  0

  0

  4.

  1.4. - STR. VIITORULUI, SOLA 25, PARCELA 130 -CONSTRUIRE LOCUINȚA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, beneficiar BUTUCARU IOAN, din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare); - S-a adoptat

  21

  0

  0

  5.

  1.5. - STR. REPUBLICII, NR. 37 A - CONSTRUIRE LOCUINȚA P + 1 SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar FERARU NICU, din Bacau, cu prezentarea:

  • - unui studiu extins ;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare); - S-a adoptat

  21

  0

  0

  6.

  1.6. - STR. CL. MOLDOVEI, NR. 47 B - CONSTRUIRE LOCUINȚA, beneficiar LAZAR LUCIAN, din Bacau, cu prezentarea:

  • - unui studiu extins ;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare); - S-a adoptat

  21

  0

  0

  7.

  1.7. - STR. VERONICA MICLE, S 61, P 27/10 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, MAGAZIE SI RACORDURI UTILITATI, beneficiar DOBR1N ADRIAN, din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins ;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare); - S-a adoDtat

  21

  0

  0

  8.

  - STR. MARASTI, NR. 32 BIS - CONSTRUIRE - EXTINDERE CENTRU COMUNITAR PENTRU COPII SI BATRANI « MOZAIC » -beneficiar FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR, din Bacau.

  - S-a adoptat

  21

  0

  0

  9.

  ART. 2 — Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarilor si Biroului Autorizații in Construcții. - S-a adoptat

  21

  0

  0

30dSe trece la punctele 30-33 ale ordinii de zi și d-ra președinte de ședință Mironescu Roxana - dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive Ia:

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru CONSTRUIRE - EXTINDERE LOCUINȚA P + 1 + M, STR. LICURICI, NR. 4 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: ANDREI AUGUSTIN-IONEL si ANDREI ADRIANA, din Bacau Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE D + P + 7E SI RACORDURI UTILITATI, B-DUL UNIRII, NR. 41 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. CONEXTRUST S.A., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru CONSTRUIRE GARAJ, STR. VIITORULUI, NR. 32, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: BERZA GABRIELA si BERZA ION, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru CONSTRUIRE - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL SI BIROURI, STR. PICTOR AMAN, NR. 90 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR : GRADINARU GHEORGHE, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Drumuri Publice, Arhitect Șef, Serviciul Rețele și Iluminat Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții. Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu aprobarea a unor PUZ-uri

 • 1.  Consilieri prezenți - 22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  L

  30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE - EXTINDERE LOCUINȚA P + 1 + M, STR. LICURICI, NR. 4 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIARI: ANDREI AUGUSTIN-IONEL si ANDREI ADRIANA, din Bacau

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2,

  31,Proieet de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE D + P + 7E SI RACORDURI UTILITATI, B-DUL UNIRII, NR. 41 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR : S.C. CONEXTRUST S.A., din Bacau

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  32.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE GARAJ, STR. VIITORULUI, NR. 32, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIARI : BERZA GABRIELA si BERZA ION, din Bacau

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU S-a adoptat

  20

  0

  0

  4.

  33. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL SI BIROURI, STR. PICTOR AMAN, NR. 90 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIAR : GRADINARU GHEORGHE, din Bacau

  Inifiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 31. Se trece la punctul 34 ale ordinii de zi si D-ra Mironescu Roxana , președinte de ședință , dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile octombrie-noiembrie 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Aparatul Permanent de analiză și elaborare a documentelor Consiliului Local).

Se prezentă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

D-ra. Președinta de Ședință -dacă sunt propuneri.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - propun un consilier tânăr, în persoana domnului Fechet Mircea.

Dl.Consilier Drăgăniită Constantin -Propun pe dl. Consilier Axinte Gabriel.

Nu mai sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile octombrie-noiembrie 2009, în persoana d-lui consilier Fechet Mircea :

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

-

-

2.

AXINTE GABRIEL

-

X

-

3.

BÎRZU ILIE

X

-

4.

BOGATU GEORGE

X

-

5.

CHIRIAC IO AN

X

-

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

-

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

-

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

-

9.

DRAGĂNUȚĂ CONSTANTIN

-

X

-

10.

FECHET MIRCEA

X

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

-

X

12.

FLOROIU IONEL

-

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

-

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

-

15.

MIRONESCU ROXANA

X

-

16.

DUNA VA COSTEL

-

X

-

17.

NECHITA NICOLAE

X

-

-

18.

PĂDURARU ILEANA

X

-

-

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

-

-

20.

ROTARU ION

X

-

-

21.

ȘLICMIHAI IULIAN

Ieșit din sală

-

-

22.

ȘUȘTACMIHAI

X

-

-

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

-

TOTAL

14

4

3

Cu 14 voturi « pentru », 4„împotrivă” si 3 ,,abțineri” a fost adoptat proiectul de hotărân privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentn ședințele din lunile octombrie-noiembrie 2009, în persoana d-lui consilier Fechet Mircea.

 • 32. Se trece la punctul 35 ale ordinii de zi si D-ra Mironescu Roxana , președinte de ședința . dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale a celei de a Il-a sesiuni de selecție din 2009 a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economica și Serviciul Implementare Programe).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale a celei de a II-a sesiuni de selecție din 2009 a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005.

 • 1.  Consilieri prezenți - 22

 • 2, Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

  NR. VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  ART.UNIC. - Se aprobă Lista finală a a celei de a 11-a sesiuni de selecție din

  2009,

  a proiectelor/programelorcare vor primi finanțări ne rambursabile de la

  bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local,

  în baza Legii 350/2005, precum și sumele propuse,

  conform Anexei nr. 1,

  1.

  parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Nr. crt

  Numărul de înregistra re al dosarului

  Denumire a solicitantu lui

  Denumirea proiectului

  Punctajul obținut

  Suma alocată de către comisie

  20

  0

  0

  1.

  44147/10.

  09.2009

  PF Florin Filioreanu

  FCM Bacău la 60 de ani -istorie, performanțe și amintiri.

  78,4

  14.000 lei

  -S-a adoptat

  2.

  2.

  44150/10. 09.2009

  -S-a adoptat

  Asociația PRO VOLEI Bacau

  „Promovarea sportului de performanță băcăuan pe plan național Și internațional.”

  88

  414.000 lei

  -S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 33. Se trece la punctul 37 ale ordinii de zi si D-ra Mironescu Roxana , președinte de ședință , dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată.

 • 1.  Consilieri prezenți - 22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art.l. Se aprobă atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, la propunerea Comisiei de Evaluare a proiectelor înaintate de unitățile solicitante pentru finanțare de la bugetul local al municipiului Bacău, proiectul prezentat în Anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.S-a adoptat

  18

  2

  0

  Nr dosar

  Denumire solicitant

  Titlul proiectului

  Suma aprobată

  44237/

  11.09.2009

  Colegiul Național Pedagogic “Ștefan cel Mare”

  90 de ani de la înființarea “C.N.

  Pedagogic

  Ștefan cel Mare

  10.000

  Tipărituri

  13.

  Art.2. - Se aerobă alocarea c Bacău, a sumei de 10.000 RON în Anexa nr. 1. S-a adoptat

  e către Consiliul în vederea finanță

  _ocal al Municipiului rii proiectului prevăzut

  18

  2

  0

 • 34, Se trece la punctul 38 ale ordinii de zi și D-ra Mironescu Roxana , președinte de ședință. dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 90646/04.09.2009

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil . (Aparatul Permanent de analiză și elaborare documentelor Consiliului Local).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Chiriac Ion - Vedeți, că acolo la autorizația de construcție la aviz, s-a strecurat o greșeală, nu este Lazăr 47B e Calea Moldovei 47B.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 90646/04.09.2009.

 • 1.  Consilieri prezenți - 22

 • 2.  Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art.1. - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr.90646/04.09.2009, formulată de către S.C. Transport Public SA cu sediul în str. Chimiei nr.12 din Bacău, în temeiul Legii nr.554/2004. ca fiind fără obiect. - S-a adoptat

  13

  5

  1

  15.

  Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice si Administrație Locală, Compartimentului „Aparatul Permanent” precum și petentului prevăzut la art. 1.

  - S-a adoptat

  15

  4

  0

 • 35, Se trece la punctul 39 ale ordinii de zi și D-ra Mironescu Roxana , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de transferul atribuțiilor și competențelor ce vizează asistența medicală și medicina dentară acordată în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, precum și preluarea acestor atribuții de către Autoritatea Administrației Publice Locale a municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. ( Direcția Economică, Direcția Patrimoniu și Serviciul Managementul Resurse Umane).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre prin care se ia act de transferul atribuțiilor și competențelor ce vizează asistența medicală și medicina dentară acordată în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, precum și preluarea acestor atribuții de către Autoritatea Administrației Publice Locale a municipiului Bacău:

NUMELE Și PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

-

2.

AXINTE GABRIEL

X

-

3.

BÎRZUILIE

X

-

4.

BOGATU GEORGE

X

-

5.

CHIRIAC IO AN

X

-

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

-

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

-

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

-

9.

DRAGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X    1

-

10.

FECHETMIRCEA

X

-

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

-

12.

FLOROIU IONEL

X

-

13.

HIRȚESCU VASILICÂ

X

-

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

-

15.

MIRONESCU ROXANA

X

-

16.

DUNAVA COSTEL

Ieșit din sală

-

17.

NECHITA NICOLAE

X

-

18.

PĂDURARU ILEANA

X

-

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

-

20.

ROTARU ION

X

-

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

-

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

-

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

-

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi« pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre prin care se ia act de transferul atribuțiilor și competențelor ce vizează asistența medicală și medicina dentară acordată în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, precum și preluarea acestor atribuții de către Autoritatea Administrației Publice Locale a municipiului Bacău.

D-ra președinte de ședință- Mironescu Roxana - Am ajuns la punctul „DIVERSE”

Dl. Primar ing. Romeo Stavarache - Dl.Chiriac primiți răspunsul de la Dl. Pădureanu Leonard, director economic.

Dl, Pădureanu Leonard - Ca o informare asupra serviciilor datoriei publice și a gradului de îndatorare a municipiului, putem face materiale scrise cu grafice, dar cred că sunt prea tehnice, încerc sa va explic foarte pe scurt - autoritățile publice locale se împrumută în diverse feluri, pentru că împrumutul are marele avantaj de a împărți sarcina, efortul financiar pentru investiții pe mai mulți ani.Sunt puține autorități publice locale care își pot finanța investițiile numai din bugetul unui an și ca să-ți finanțezi investiția din bugetul mai multor ani, soluția este împrumutul, E adevărat că unii mai recurg și la credite furnizor sau la leasing imobiliar, cineva face construcția, investiția și plătește creditul în mai mulți ani, însă este mai dezavantajos și noi nu am mers pe ideea aceasta, pentru că leasing imobiliar înseamnă tot credit, dar cu dobândă negociată de constructor, el având expunerea și riscul mai mare decât municipiul, el plătește dobânzi mai mari, dobânzi pe care le transferă municipiului. Pe de altă parte, noi avem oportunitatea de a contracta dobânzi favorabile, din cauză că autoritățile locale au risc foarte scăzut. Finanțările europene iarăși sunt condiționate de credite, știți că după ce România a devenit țară membră a uniunii, finanțările europene funcționează pe sistem ramburs, trebuie să plătești, după care să soliciți rambursarea cheltuielilor eligibile de rambursare. Ca atare, municipiul Bacău are contractate în momentul de față trei credite: un credit contractat în iulie 2006 cu BERD, în valoare de cinci mii. de euro pentru cofinanțarea Proiectului ISPA Managementul Integrat al Deșeurilor, un împrumut obligatarțnu credit) cu Raiffeisen Capital Investment de 110 milioane de lei, făcut în noiembrie 2006, a mers pe trei ani, are maturitate încă șaptesprezece ani și împrumutul pe care l-ați aprobat dumneavoastră în primăvară și care a fost aprobat și de Ministerul de Finanțe, împrumutul de 63 de milioane de lei pentru finanțarea investițiilor locale și cofinanțarea cheltuielilor la proiectele europene. Cu aceste trei împrumuturi, serviciul datoriei municipiului care fluctuează, la data asta, este cam de 16-17 milioane pe an, în funcție de cote, gradul de îndatorare în momentul de față este de 17% ( gradul de îndatorare maxim pe care îl poate avea o autoritate publică locală este de 30%). Evoluția serviciului și a gradelor de îndatorare este după un vârf, în anul 2010 este în scădere la municipiul Bacău, din 2011 se vor putea contracta și alte credite pentru municipiu. Ca nivel al dobânzilor și vă vorbeam de oportunitatea de contractări de credite cu dobânzi avantajoase, e una când organizează municipiul Bacău o licitație pentru contractarea unui credit, alta e când merge o firmă privată sau o autoritate mică. Garantarea creditelor se face cu veniturile proprii din bugetul local, iar riscul de creditare e aproape zero. De exemplu împrumutul BERD, pe care l-am negociat în 2006 și pe atunci nu era criză, are o dobândă de eurobor plus 1,8 cu posibilitate de scădere la 1,6, dacă municipiul Bacău are indicatori financiari corespunzători și îi are, deci acum avem eurobor plus 1,6 și poate să scadă și la 1,4, maija în cazul în care reitingul de țară al României mai creste, dar el din păcate a scăzut anul trecut cu două trepte. Reitingul de țară fiind jos, o să mergem probabil un an sau doi până își revine cu eurobor plus 1,6. După cum știți la ora actuală eurobor este 1%, deci avem 69 dobândă de 2,6% la euro, asta e foarte bine. Să vorbim de împrumutul obligator de 110 milioane de RON - sunt trei tranșe de obligațiuni, ultima tranșă are dobândă de 10,07% la lei, e o dobândă pe care nu o puteți prinde ca firmă într-un credit la lei. Noi avem așa, pentru că așa s-au făcut licitațiile în 2006 și toate finanțările au un cost rezonabil la 10,07 % , chiar finanțatorii noștri, cei care trebuiau să cumpere obligațiunile, se cam codeau în primăvara anului ăsta, la ultima tranșă de obligațiuni, pentru că ei dau 11-12% la depozite și eu trebuie să-i plătesc 10,07%. Ultimul credit este aprobat de Ministerul de Finanțe, deci indicatorii au fost analizați și de alți specialiști și este aprobat. în contracte am ținut seama că poate criza asta va trece și avem coeficientul de penalizare pentru refinanțare 0%, în cazul în care scade piața și dobânzile vor scădea, atunci pot să iau alt credit cu care refinanțez creditul ăsta mai scump și iau un credit mai ieftin cu robor plus 1%, daca așa va fi piața, fără să-i plătesc vreo penalizare.

D-ra președinte de ședință - Mulțumim Domnule director.

DL Primar ing, Romeo Stavarache - Datorită faptului că tot timpul am făcut licitații, în care am invitat toate firmele puternice, toate băncile puternice din Europa, iată că costurile pe aceste împrumuturi sunt foarte mici la data aceasta, bineînțeles că costurile pe care le plătește primăria sunt foarte mici. Va dau un singur exemplu, noi am plătit costul obligațiunilor vechii administrații cu 21% și avem acum exact la jumătate 10,5%, deși suntem într-o perioadă când dobânzile sunt mari, foarte mari față de ce a fost înainte.

Dl.Consilier Chiriac Ioan - Totuși gradul de îndatorare, cuprinde și împrumutul obligatar ? DL Pădureanu Leonard - Sigur, cuprinde și împrumutul. Problema cu gradul de îndatorare ține de măiestria structurării creditului, adică dacă iei un credit și-1 structurezi pe o anumită perioadă și cu anumite costuri, adică împărți sarcina financiară a rambursării și a dobânzilor pe ani, gradul de îndatorare se calculează așa, serviciul datoriei pe an supra veniturile proprii pe an , venituri proprii efectiv încasate, nu previziuni. Marele avantaj a creditului este că împărți efortul financiar în mai mulți ani și poți să faci acum ceea ce ți-ai propus.

DLConsilier Drăgănută Constantin- Am dori ca la prima ședință de consiliu local, directorul general de la S.C. CET S.A. Bacău, să ne facă o informare, dar am dori ca această informare să fie scrisă și dată la mapă, să putem să ne uităm un pic pe ea, legat de modul cum au fost vândute, cum se vor vinde certificatele de CO2, ce prețuri au avut, care este gândirea la cele pe care le vom vinde de acum încolo, care este firma de brocheraj cu care vrem să facem un contract, care sunt avizele sau care sunt prețurile internaționale, cum s-au folosit banii din aceste vânzări de certificate ?Aceasta este solicitarea mea, vă mulțumesc.

D-ra președinte de ședință- Mironescu Roxana - cu aceasta ordinea de zi a ședinței s-a epuizat. Mulțumesc asistenței și vă doresc în continuare o zi bună.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

MIRONESCU ROXANA ’                  NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

T.CJ D.U-A-4/ Ex.1