Proces verbal din 28.04.2009

În data de 28 Aprilie 2009 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

A

încheiat astăzi 28.04.2009, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.2059 din 27.04.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

Au fost prezenți un număr de 18 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Cojocaru Cristian, domnul consilier Șuștac Mihai, domnul consilier Curcă Liviu Constantin, Hîrțescu Vasilică și domnul consilier Șlic Mihai -Iulian.

DL președinte de ședință - Floroiu Ionel asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. II invit pe dl. Primar ing. Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar ing Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței și dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

l.Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău, Preasfințitului Ioan Mareș, prin călugărie Ioachim - Episcop al Hușilor.

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ?

Supun la vot ordinea de zi prezentată:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

»

X

10.

DUNA VA COSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASLLICĂ

ABSENT

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARUION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „ pentru “ a fost aprobată ordinea de zi prezentată.

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001  , REPUBLICATĂ

ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

9                                         »

1. Se trece la primul punct al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău, Preasfmțitului Ioan Mareș, prin călugărie Ioachim - Episcop al Hușilor.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

/ /

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Administrator public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău, Preasfințitului Ioan Mareș, prin călugărie Ioachim -Episcop al Hușilor.

1 .Consilieri prezenți 18

2.Numărul consilierilor care au votat 18

Nr. crt

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1

Art.1. - Se conferă post-mortem „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” Preasfințitului Ioan Mareș, prin călugărie Ioachim - Episcop al Hușilor.

S-a adoptat

18

0

0

2.

Art.2. - Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău.

S-a adoptat

18

0

0

Propun să ținem un moment de reculegere în memoria Preasfințitului Ioan Mareș, prin călugărie Ioachim - Episcop al Hușilor.

Vă mulțumesc.

9

DL președinte de ședință Floroiu Ionel - mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, FLOROIU IONEL


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

AM/ Ds.I-A-4/ Ex.l