Proces verbal din 27.02.2009

În data de 27 Februarie 2009 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 27.02.2009, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.1190 din 19.02.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară. în sală sunt prezenți un număr de 19 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc domnii consilieri Pocovnicu C-tin. Dorian, Necula Cosmin, Rotaru Ion și Ciubotariu Lucian.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local, procesele verbale ale ședințelor din data de 23.01.2009 și 13.02.2009. Nefiind discuții cu privire la acestea, face apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUELIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

ABSENT

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu

9 voturi „pentru" procesul verbal al ședinței consi

iului local din 23.01.2009,

fost aprobat

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 13.02.2009.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILLE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIA CIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MLRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

ABSENT

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu

9 voturi „pentru" procesul verbal a

ședinței consi

iului local din 13.02.2008,

fost aprobat.

D1. președinte de ședință -Cojocaru Cristian- asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Invit pe dl. primar să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DLConsilier Bogatu George- câțiva directori de la unitățile școlare întreabă care este situația la contractele de service centrale, vorbesc de cei care au centrale proprii, deoarece au fost defecțiuni și pentru remedierea lor este nevoie de plăți. Care este situația lor în perspectivă ?

De asemenea, de la Asociația de proprietari de pe strada Veniamin Costache, vin cu o problemă și anume când s-a reparat covorul de asfalt, carosabilul s-a supraînălțat peste trotuar și când se topește zăpada sau când plouă trotuarele sunt inutilizabile. întreb cum se poate rezolva această situație.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache- Contractele pentru întreținerea instalațiilor și a centralelor trebuiesc făcute de fiecare centru bugetar în parte. Ei trebuie să facă solicitări la primărie și să înainteze un deviz după care fiecare centru bugetar, prin director, încheie acel contract.

In legătură cu cea de-a doua problemă, domnul Oțetea Toader o va studia și vom găsi o soluție.

DL Președinte de Ședință dl. Cojocarii Cristian-întreb dacă mai sunt întrebări și interpelări din partea domnilor consilieri. Nemaifiind discuții îl invit pe domnul Primar să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

D1. Primar ing Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău, d-lui VLADIMIR LUCAVEȚCHL

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată și cu titlu gratuit, în baza Legii nr.239/2007, Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” din Bacău, a unui bun imobil „Lăcașul de Cult - Biserică” și terenul de sub construcție, situată în incinta Cimitirului Central din Calea Mărășești nr.161 Bacău, care face parte din domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, Parohiei Ortodoxe „Nașterea Maicii Domnului ” din Bacău, a bunului -imobil teren în suprafață de 1.956 m.p., situat în Bacău, str. Bicaz nr.9, aflat în domeniul public al municipiului Bacău și abrogarea H.C.L. nr.23/22.03.1996.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată și cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, în proprietatea Bisericii Creștine Evanghelice din Bacău a unui bun imobil -teren, situat în Bacău str.Nicolae Titulescu, nr.7.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.478/28.12.2007 în sensul înlocuirii unor membri din comisiile de licitație și de casare a unor bunuri.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ti.Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău , de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău - Secția Comercială și Contencios Administrativ - Dosarul nr. 862/110/2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

7.Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale produse în Statul de Funcții al Direcției Administrației Piețelor Bacău, aprobat prin H.C.L. nr.442/22.12.2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

Ș.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2009, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și Serviciul Public de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru luna martie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractelor de finanțare nerambursabilă nr. 10.042/2008, 10.043/2008, 10.044/2008, 10.045/2008 și 10.046/2008, încheiate între Consiliul Local al municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și un număr de 5 Asociații și Fundații pentru activitatea de asistență socială pe anul 2008 în municipiul Bacău prin Actul Adițional nr.2 la fiecare contract.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractelor de acordare de servicii sociale nr.6811/2004, 6812/2004, 6813/2004 și 6814/2004 încheiate conform H.C.L. al Municipiului Bacău nr.283/2004 între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda-România-Betania din Bacău, prin actul adițional nr.6 la fiecare contract.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a locului de veci, concesionat de VIPEL VICTOR din Bacău, cu actul de concesiune nr.215/26.11.2008, în Cimitirul Nou „Sărata 1” Bacău, beneficiar al Decretului-Lege nr. 118/1990, modificat și completat prin Legea nr. 189/2000.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13. Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci la „Cimitirul Central Civil” din Calea Mărășești nr.161, Bacău, d-lui Sultanei Gherasim, din municipiul Bacău, fiind veteran de război.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.l 11/2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

15-Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, al terenului în suprafață de 1123 m.p., din Bacău, str. Henri Coandă, nr.9, completarea H.C.L. 111/2007 și revocarea H.C.L. nr. 229/31.08.2006.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F. , Proiect nr.79/2008, al obiectivului de investiții public local „Instalarea unor sisteme video de supraveghere ” în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

f

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Urbanism Local al municipiului Bacău, aferent Planului de Urbanism General.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

J

 • 18. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a „Plângerii Prealabile” înregistrate sub nr.22531/27.01.2009, formulată de către S.C. CONEXTRUST S.A. BACĂU, cu sediul în Str. I.S.Sturza nr.78, Municipiul Bacău, Județul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a „Plângerii Prealabile” înregistrate sub nr.22832/29.01.2009, formulată de către Benea Adrian-Dragoș și Benea Ileana, ambii cu domiciliul în Bacău, Calea Moldovei nr.2.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20. Proiect de hotărâre privind alegerea „ Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile martie-aprilie 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21. Raportul Primarului Municipiului Bacău privind activitate desfășurată în perioada 01.01.-31.12.2008.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22. Diverse.

-Raportul pentru al II-lea semestru al anului 2008 al S.P.A.S. Bacău cu privire la situația asistenților personali.

Director S.P.A.S. - Pozânărea Daniela

PESTE ORDINEA DE ZI:

 • 23. A. Proiect de hotărâre privind actualizarea și completarea Hotărârii nr. 355/28.12.2005, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a solicitat Guvernului României să aprobe trecerea unui bun „Sală de Sport”, din domeniul public al statului - patrimoniul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și din administrarea Clubului Sportiv Școlar Bacău, județul Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin delegare către Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău, deoarece acest obiectiv a fost construit în anul 1968, în incinta acestui colegiu, fost Liceul de Fete „Vasile Alecsandri” Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.B. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, de a aviza funcționarea Școlii cu clasele I-VIII nr. 9 Bacău, din cartierul Gherăiești, în mod excepțional, ca unitate cu personalitate juridică pentru anul școlar 2009-2010.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

J

23.C. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Secției Bazin de înot din municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

23.D. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Listei obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobată prin H.C.L. nr. 435/22.12.2008, modificată și completată prin H.C.L. nr. 18/23.01.2009

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

23.E. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU CREDIT IPOTECAR, STR. FAGARAS, NR. 25, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata a Municipiului Bacau, dat in folosința gratuita, pe durata realizării investiției locuințe cu credit ipotecar, către Agenția Naționala pentru Locuințe, cf. HCL 222/15.05.2008.

BENEFICIAR: AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU LOCUINȚE

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

23.F. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici ■ Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ? Fac următoarea precizare :

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată :

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care , în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare , și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43.

Supun la vot ordinea de zi prezentată, cu modificările propuse :

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

ABSENT

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi exprimate , a fost aprobată ordinea de zi prezentată , cu modificările propuse.

D-nul Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE IN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001  , REPUBLICATĂ

ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existenta unei asemenea situații.

9

 • 1. Se trece Ia primul punct al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău, d-lui VLADIMIR LUCAVEȚCHL

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nefîind discuții se trece la procedura de vot secret.

Dl. Bîrzu Hie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău, d-lui VLADIMIR LUCAVEȚCHL

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1.  Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Artl. - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului VLADIMIR LUCAVEȚCHI din Bacău.S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art.2. - Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local Bacău.S-a adoptat

  18

  0

  1

Domnul Președinte de Ședință Cojocaru Cristian îl invită pe dl.Primar Ing.Romeo Stavarache să-i înmâneze domnului Vladimir Lucavețchi cheia orașului, diploma și Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău.

Dl, Vladimir Lucavețchi-îmi este mult mai ușor să mă exprim în imagini cinematografice decât în cuvinte. Am descoperit Bacăul cu mai bine de 5 decenii în urmă și a devenit a doua casă a mea, prima fiind în Bucovina, pe malul Ceremușului. La Bacău mi-au plăcut mai întâi plutele, deoarece și pe Ceremuș se plutărea. Tatăl meu a făcut armata în anul 1925 aici, la Artileria cu cai și cânta în fanfara militară cu care ținea concerte în Parcul Trandafirilor și la cinematograf, pe atunci filmul fiind mut. Am slujit cinematografia băcăuană timp de 50 ani, acum sunt pensionar. Am fost întrebat odată dacă sunt nostalgic după Bacăul de altădată și am răspuns că da. Pe atunci eram tineri, ne căutam un rost în viată și toate ni se păreau mari și frumoase. Pasiunea pentru film mi-a dăruit multe satisfacții.Nu vreau să vorbesc nici despre câte filme am realizat, nici la câte festivaluri am participat, sau câte premii am luat. Vreau să vorbesc despre două momente de satisfacții, ultimile pe care le-am trăit. încep cu penultimul. Zilele trecute am participat la Clubul 60+ al pensionarilor,împreună cu Grigore Eugen,la o gală de film -Bacăul de altădată. In timpul proiecției am auzit în sală o voce care a spus: „toate acestea le-am făcut noi”. Iar ultimul motiv de bucurie este astăzi aici, unde pulsează inima Bacăului, în fata consiliului local. Pentru acest prilej de mare onoare vă mulțumesc din inimă, doamnelor și domnilor consilieri, domnule primar și tuturor celor care au avut încredere în mine.Vă doresc multă sănătate și peste 3-4 decenii să vă vedeți pe ecran și să fiți nostalgici ai acestor vremuri.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul privind transmiterea fără plată și cu titlu gratuit, în baza Legii nr.239/2007, Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” din Bacău, a unui bun imobil „Lăcașul de Cult - Biserică” și terenul de sub construcție, situată în incinta Cimitirului Central din Calea Mărășești nr.161 Bacău, care face parte din domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Arhitect Sef si Serviciul de restituire a proprietăților).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre,favorabile.

Nu sunt discuții.Se trece la procedura de vot secret.

D1. Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea fără plată și cu titlu gratuit , în baza Legii nr.239/2007, Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” din Bacău, a unui bun imobil „Lăcașul de Cult - Biserică” și terenul de sub construcție, situată în incinta Cimitirului Central din Calea Mărășești nr.161 Bacău, care face parte din domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1.  Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun imobil „Lăcașul de Cult - Biserica - și terenul de sub construcție în suprafață de 197,42 mp., situată în incinta Cimitirului Central din Calea Mărășești nr. 161 Bacău, deținută în folosință gratuită de către Parohia Ortodoxă „Sfânta Treime” Bacău, prin H.C.L. nr. 136/2008, în scopul transmiterii acestui bun imobil, fără plată, în proprietatea acestei unități de cult.S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art. 2. (1) Se aprobă transmiterea fără plată și cu titlu gratuit, în baza Legii nr. 239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” din Bacău „Lăcașul de Cult - Biserica - și terenul de sub construcție în suprafață de 197,42 mp., situată în incinta Cimitirului Central, din Calea Mărășești nr. 161 Bacău.

  • (2) Bunul imobil „Lăcașul de Cult - Biserica - și terenul de sub construcție în suprafață de 197,42 mp. care face obiectul acestei hotărâri, a fost dat în folosință gratuită prin H.C.L. nr. 136/17.04.2008.

  • (3) Identificarea bunului imobil propus pentru a fi transferat fără plată și cu titlu gratuit, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” Bacău, se face prin Planul de Situație „Anexă”, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  Art. 3. (1) în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 239/2007, privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult, imobile dobândite în condițiile prezentei legi, nu pot fi înstrăinate și nu li se poate schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.

  (2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) atrage nulitatea absolută a actului de transmitere a proprietății și repunerea în situația anterioară.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  4.

  Art. 4. (1) Se împuternicește d-na Maria Jinga, Director la Direcția Juridică și Administrație Locală, să încheie și să semneze la Notarul Public „Actul de transmitere cu titlu gratuit de proprietate”, prevăzut de art. 3 (4) din Legea nr. 239/2007, către unitatea de cult din prezenta hotărâre.

  (2) Cheltuielile ocazionate cu încheierea actului la Notarul Public, vor fi suportate de unitatea de cult.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  5.

  Art. 5. în baza art. 1 și 2 din prezenta hotărâre, Direcția Patrimoniu și Direcția Economică vor efectua operațiunile de trecere din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al municipiului Bacău, bunul imobil în cauză și concomitent va efectua operațiunile de scoatere definitivă, cantitativ și valoric, a acestor bunuri, din evidența inventarului și a contabilității.S-a adoptat

  19

  0

  0

  6.

  Art. 6. Hotărârea va fi comunicata la Direcția Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Urbanism, Serviciul de Restituire a Proprietăților, Direcției Juridice și Administrației Locale și Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” Bacău.S-a adoptat

  19

  0

  0

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Cojocarii Cristian, președinte de ședința, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, Parohiei Ortodoxe „Nașterea Maicii Domnului ” din Bacău, a bunului - imobil teren în suprafață de 1.956 m.p., situat în Bacău, str. Bicaz nr.9, aflat în domeniul public al municipiului Bacău și abrogarea H.C.L. nr.23/22.03.1996.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Arhitect Sef si Serviciul de restituire a proprietăților).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții. Se trece la procedura de vot secret.

DL Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, Parohiei Ortodoxe „Nașterea Maicii Domnului ” din Bacău, a bunului -imobil teren în suprafață de 1.956 m.p., situat în Bacău, str. Bicaz nr.9, aflat în domeniul public al municipiului Bacău și abrogarea H.C.L. nr.23/22.03.1996.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1.  Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULI

  1.

  Art.l. -Se aprobă darea în folosință gratuită pe durata existentei construcției, Parohiei Ortodoxe „Nașterea Maicii Domnului” din Bacău, a bunului imobil - teren în suprafață de 1.956 m.p. situat în Bacău, str. Bicaz nr. 9 aflat în domeniul public al municipiului Bacău, conform Planului de Situație anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art.2. - (1) Predarea-primirea terenului se va face pe bază de proces-verbal semnat de părți, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

  (2) Direcția de Patrimoniu va efectua operațiunile de modificare a inventarului domeniului public.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  Art.3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr. 23/1996, precum și orice alte dispoziții contrare.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  4.

  Art.4, -Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Serviciului Cadastru și Bisericii Ortodoxe „Nașterea Maicii Domnului” din Bacău.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea fără plată și cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, în proprietatea Bisericii Creștine Evanghelice din Bacău a unui bun imobil - teren, situat în Bacău str.Nicolae Titulescu, nr.7.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economica,Direcția

Patrimoniu, Arhitect Sef si Serviciul de restituire a proprietăților).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea fără plată și cu titlu gratuit în baza Legii nr.23 9/2007, în proprietatea Bisericii Creștine Evanghelice din Bacău a unui bun imobil -teren, situat în Bacău str.Nicolae Titulescu, nr.7.

 • 1.  Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NUL

  1.

  Artl.- (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a terenului în suprafață de 306 m.p. situat în Bacău, str. Nicolae Titulescu nr.7, deținut în folosință gratuită de Biserica Creștină Evanghelică din Bacău, prin Hotărârea nr. 259/30.10.2002 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în scopul transmiterii acestui bun, fără plată în proprietatea acestei unități de cult.

  (2) Imobilul - teren se identifică prin datele prevăzute în Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art.2. — (1) Se aprobă transmiterea fără plată si cu titlu gratuit. în baza Legii nr. 239/2007, în proprietatea Bisericii Creștine Evanghelice din Bacău, a terenului în suprafață de 306 m.p. situat în str. Nicolae Titulescu nr.7 din Bacău, care a fost dat în folosință gratuită pe durata existenței construcției, prin Hotărârea nr. 259/30.10.2002, a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  (2) Terenul de la art. 2 (1) se identifică prin Planul de Situație Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  Art.3. - (1) în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 239/2007, privind reglementarea regimului juridic, al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult, imobilele dobândite în condițiile prezentei legi, nu pot fî înstrăinătate și nu li se poate schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.

  (2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) atrage nulitatea absolută a actului de transmitere a proprietății și repunerea în situația anterioară S-a adoptat

  19

  0

  0

  4.

  Art.4. - (1) Se împuternicește d-na Jinga Maria. Director la Direcția Juridică și Administrație Locală, CNP 2720903040111, să încheie și să semneze la Notarul Public „Actul de transmitere cu titlu gratuit al dreptului de proprietate” prevăzut de art.3(4) din Legea nr.239/2007, către unitatea de cult beneficiară.

  (2) Cheltuielile ocazionate cu încheierea actului la notarul public vor fi suportate de către unitatea de cult beneficiară.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  5.

  Art.5.- Direcția de Patrimoniu si Direcția Economică, vor efectua operațiunile prevăzute de lege, privind modificarea inventarului domeniului public și privat și de scoatere cantitativ și valoric din evidența inventarului și contabilitate.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  6.

  Art.6.- Cu data prezentei hotărâri, îsi încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 259/30.10.2002 a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  7.

  Art.7.- Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism, Direcția Economică și Serviciul Cadastru, precum și Bisericii Creștine Evanghelice din Bacău.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și domnul Cojocarii Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.478/28.12.2007 în sensul înlocuirii unor membri din comisiile de licitație și de casare a unor bunuri.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Direcția Patrimoniu).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.478/28.12.2007 în sensul înlocuirii unor membri din comisiile de licitație și de casare a unor bunuri.

 • 1.  Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULI

  1.

  Art.l. Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.478/28.12.2007, în sensul că la art.5 (2) unde este menționată componența Comisiei de licitație, se propune înlocuirea membrilor din comisie, situație în care comisia va avea următoarea componență :

  1. Rădulescu Petruș - Director Executiv la RAGC Bacău președinte S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  2. Mironescu Rodica - Consilier Serviciul Patrimoniu       - membru

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  3. Dospinescu Adrian - Dir. Exec. Direcția Tehnică        -membru

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  4.

  4. Jălboaie Mihaela - consilier juridic                     -membru

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  5.

  5. Nica Rolandi - consilier Serv, Financiar Contabil        -membru

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  6.

  6. Ca secretar al comisiei de licitație propunem pe Luca Monica -Elena, consilier juridic la Regia Autonomia de Gospodărie Comunală Bacău.S-a adoptat

  19

  0

  0

  7.

  Art.2. Se aprobă modificarea si completarea HCL nr.478/28.12.2007, în sensul că la art.6(2), unde este menționată componența Comisiei de casare se propune înlocuirea unor membri din comisie, situație în care comisia va avea următoarea componență :

  1. Plămadă Maria - Șef Birou Contabilitate RAGC            -

  președinte S-a adoptat

  19

  0

  0

  8.

  2. Vinerică Clementina - Șef Serv. Financiar Contabil         -

  membru S-a adoptat

  19

  0

  0

  9.

  3. Oțetea Toader - Șef Serv. Rețele și Iluminat Public          -

  membru S-a adoptat

  19

  0

  0

  10.

  4. Cioclu Elena - consilier Direcția Patromoniu membru S-a adoptat

  19

  0

  0

  11.

  5. Ionesi Mihaela - consilier Serv. Investiții membru S-a adoptat

  19

  0

  0

  12.

  6. Ca secretar al comisiei de casare se numește dl. Airînei Mihai -Șef Birou Investiții RAGC Bacău.S-a adoptat

  19

  0

  0

  13.

  Art.3. Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, respectiv cheltuieli legate de publicitate, licitație, casare vor fi efectuate de către RAGC Bacău.S-a adoptat

  19

  0

  0

  14.

  Art.4. Celelalte prevederi ale HCL nr.478/28.12.2007 sunt si rămân în vigoare.S-a adoptat

  19

  0

  0

  15.

  Art.5. Hotararea va fi comunicata Direcției Economice, Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacau și R.A.G.C. Bacău. S-a adoptat

  19

  0

  0

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și domnul Cojocarii Cristian președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului

15

Bacău , de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău - Secția Comercială și Contencios Administrativ - Dosarul nr. 862/110/2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Juridica și Administrație Locală).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău , de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău - Secția Comercială și Contencios Administrativ - Dosarul nr. 862/110/2009.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CH1RIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

ABSENT

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău - Secția Comercială și Contencios Administrativ - Dosarul nr. 862/110/2009.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale produse în Statul de Funcții al Direcției Administrației Piețelor Bacău, aprobat prin H.C.L. nr.442/22.12.2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na. Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Administrația Piețelor și Serviciul Managementul Resurse Umane).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale produse în Statul de Funcții al Direcției Administrației Piețelor Bacău, aprobat prin H.C.L. nr.442/22.12.2008.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ L1VIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

ABSENT

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARLA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale produse în Statul de Funcții al Direcției Administrației Piețelor Bacău, aprobat prin H.C.L. nr.442/22.12.2008.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi gi domnul Cojocaru Cristian președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2009, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și Serviciul Public de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na. Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică, Serviciul Managementul Resurse Umane).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Floroiu Ionel- De ce se mai aprobă acest plan de ocupare a funcțiilor publice ,din moment ceposturile au fost blocate?

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici- Guvernul Boc a blocat posturile vacante la data intrării în vigoare a Ordonanței de Guvern, posturile care devin vacante ulterior pot fi ocupate prin concurs.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2009, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și Serviciul Public de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

ABSENT

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2009, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și Serviciul Public de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna martie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na. Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică, S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre

Se trece la procedura de vot secret.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna martie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

1 .Consilieri prezenți 19

2.Numărul consilierilor care au votat 19

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULI

1.

Art. 1. (1) Se aprobă listele nominale pe luna martie 2009 pentru unele categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău, care beneficiază de abonamente cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun valabile pe o perioadă de o lună.

(2) Listele nominale cuprind un număr de 670 beneficiari, după cum urmează:

 • a) 348 de persoane marginalizate social îndreptățite la ajutor social sau masă la Cantina Municipală, beneficiare de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 37,5 lei ;

 • b) 322 donatori de sânge, beneficiari de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 37,5 lei;

conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. S-a adoptat

19

0

0

2.

Art. 2. - Se aprobă în luna martie 2009 subvenționarea cu 100 % a transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști din municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Convenției nr. 31177/2930/2008 încheiată între Consiliul Local al muncipiului Bacău și S.C. Transport S.A Bacău și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.474/29.12.2008.

S-a adoptat

19

0

0

3.

Art. 3. (1)- Distribuirea abonamentelor către beneficiari se va face la cerere de către Serviciul Public de Asistență Socială Bacău prin Biroul Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap, Biroul Alocații Familiale, Biroul Prevenirea și Combaterea Sărăciei și Birou Protecția Copilului, în baza datelor de identitate, cu semnătură de primire.

(2)- Distribuirea legitimațiilor către persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști se va face de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, conform legii.S-a adoptat

19

0

0

4.

Art. 4. (1) - Decontarea abonamentelor distribuite de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău se va face către agentul economic transportator în baza datelor de identitate a beneficiarilor, cu semnătură de primire.

(2) - Decontarea legitimațiilor distribuite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău se va face în baza listelor nominale totale a persoanelor beneficiare, care vor cuprinde datele de indentificare ale acestora, certificate de valabilitatea datelor înscrise.

S-a adoptat

19

0

0

5.

Art. 5. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

S-a adoptat

19

0

0

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi $i domnul Co jocarii Cristian, președinte de ședință dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractelor de finanțare nerambursabilă nr. 10.042/2008, 10.043/2008, 10.044/2008, 10.045/2008 și 10.046/2008, încheiate între Consiliul Local al municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și un număr de 5 Asociații și Fundații pentru activitatea de asistență socială pe anul 2008 în municipiul Bacău prin Actul Adițional nr.2 la fiecare contract.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică, S.P.A.S).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractelor de finanțare nerambursabilă nr. 10.042/2008, 10.043/2008, 10.044/2008, 10.045/2008 și 10.046/2008, încheiate între Consiliul Local al municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și un număr de 5 Asociații și Fundații pentru activitatea de asistență socială pe anul 2008 în municipiul Bacău prin Actul Adițional nr.2 la fiecare contract.

1 .Consilieri prezenți 19

2.Numărul consilierilor care au votat 19

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

L

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și un număr de 5 Asociații și Fundații pentru activitatea de asistență socială desfășurată pe anul 2008 în municipiul Bacău, conform Actului Adițional nr. 2 la fiecare contract, anexă ce face parte din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • 1.  Contractul nr. 10042/22.04.2008, încheiat cu Centrul Diecezan Caritas Iași;

 • 2.  Contractul nr. 10043/22.04,2008, încheiat cu Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Bacău;

 • 3.  Contractul nr. 10044/22.04.2008, încheiat cu Asociația Caritas Bacău;

 • 4.  Contractul nr. 10045/22.04.2008, încheiat cu Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Neuromotor Bacău;

 • 5.  Contractul nr. 10046/22.04.2008, încheiat cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău;

S-a adoptat

18

1

0

2.

Art. 2. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică, Serviciului Public de Asistență Socială Bacău și asociațiilor și fundațiilor care au încheiat contracte de finanțare nerambursabilă pentru activitatea de asistență socială pe anul 2008 de la bugetul local.

S-a adoptat

18

1

0

ÎL Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractelor de acordare de servicii sociale nr.6811/2004, 6812/2004, 6813/2004 și 6814/2004 încheiate conform H.C.L. al Municipiului Bacău nr.283/2004 între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda-România-Betania din Bacău, prin actul adițional nr.6 la fiecare contract.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică, S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Domnul consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractelor de acordare de servicii sociale nr.6811/2004, 6812/2004, 6813/2004 și 6814/2004 încheiate conform H.C.L. al Municipiului Bacău nr.283/2004 între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda-România-Betania din Bacău, prin actul adițional nr.6 la fiecare contract.

1. Consilieri prezenți - 19

2. Numărul consilierilor care au votat -19

Nr. crt.


NUMĂR DE VOTURI


PENTRU CONTRA


L

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Contractelor de acordare de servicii sociale nr. 6811/2004, 6812/2004, 6813/2004, 6814/2004, încheiate între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și Asociația Creștină de Cantate Misiune și Ajutor Olanda - România Betania din Bacău, prin actul adițional nr. 6 la fiecare contract, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

19

0

0

2.

Art. 2. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică, Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda - România Betania din Bacău

S-a adoptat

19

0

0

 • 12. Se trece Ia punctul 12 al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian» președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a locului de veci, concesionat de VIPEL VICTOR din Bacău, cu actul de concesiune nr.215/26.11.2008, în Cimitirul Nou „Sărata I” Bacău, beneficiar al Decretului-Lege nr.l 18/1990, modificat și completat prin Legea nr.l 89/2000.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu) .

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu simt discuții și se trece la procedura de vot secret.

Domnul consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit , a locului de veci, concesionat de VIPEL VICTOR din Bacău, cu actul de concesiune nr.215/26.11.2008, în Cimitirul Nou „Sărata I” Bacău, beneficiar al Decretului-Lege nr.l 18/1990, modificat și completat prin Legea nr.l89/2000.

1. Consilieri prezenți - 19

2. Numărul consilierilor care au votat -19

Nr. crt.


NUMĂR DE VOTURI


PENTRU CONTRA


1.

Art 1. Se acordă cu titlu gratuit, locul de veci concesionat de Vipel Victor din Bacău, Calea Mărășești nr. 197, Sc. A, Ap. 14, cu Actul de Concesiune nr. 215/26.11.2008, în Cimitirul Nou „Sărata I”, parcela 2B, rândul 2, poziția 10 a, cls. a Il-a, în suprafață de 3 mp

S-a adoptat

19

0

0

2.

Art 2. S.C. Luvis S.R.L. Bacău, care are concesionat Cimitirul Nou „Sărata I” Bacău, va avea în vedere aplicarea și respectarea prezentei hotărâri.

S-a adoptat

19

0

0

3.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu, S.C. LUVIS S.R.L. Bacău și beneficiarului.

S-a adoptat

19

0

0

 • 13. Se trece Ia punctul 13 al ordinii de zi $i domnul Co jocarii Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing, Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci la „Cimitirul Central Civil” din Calea Mărășești nr.161, Bacău, d-lui Sultănel Gherasim, din municipiul Bacău, fiind veteran de război.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții și se trece la procedura de vot secret.

Domnul consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci la „Cimitirul Central Civil” din Calea Mărășești nr.161, Bacău, d-lui Sultănel Gherasim, din municipiul Bacău, fiind veteran de război.

 • 1.  Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr.

  NUMĂR DE VOTURI

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULI

  1.

  Art. 1.1 se asigură la cerere și în mod gratuit, domnului Sultanei Gherasim, cu domiciliul în municipiul Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 3, Sc. D, Et. 3, Ap. 8, în calitate de veteren de război, un loc de veci în Cimitirul Civil Central din Bacău, Calea Mărășești nr. 161

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art. 2. începând cu data prezentei hotărâri, S.C. Luvis S.R.L. Bacău -în calitate de concesionar al Cimitirului, prin Administrația Cimitirelor -îi va asigura domnului Sultanei Gherasim, în mod gratuit, locul de veci în Cimitirul Central din Bacău, Zona (Parcela) A, rândul 5, poziția 10, clasa I-a, cu o suprafață de 3 mp., loc, care la concesionat cu chitanța nr. 24459/18.01.1984 și l-a primit în folosință cu Actul de Dare în Folosință nr. 0000331/18.01.1984. S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  Art. 3. Prezenta hotărâre va fî comunicată Direcției Patrimoniu, S.C. LUVIS S.R.L. Bacău - Administrația Cimitirelor - din Calea Mărășești nr. 161 și domnului Sultănel Gherasim, din str. Mihai Viteazu nr. 3, Sc. D. Et. 3. An. 8 - Bacău. S-a adoptat

  19

  0

  0

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și domnul Cojocarii Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.l 11/2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Direcția Drumuri Publice, Dl.Arhitect Șef, Serviciul de restituire a proprietăților, Serviciul rețele și Iluminat Public).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate2, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.l 11/2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIA CIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MERGEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

ABSENT

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARLA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 111/2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău.

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, al terenului în suprafață de 1123 m.p., din Bacău, str. Henri Coandă, nr.9, completarea H.C.L. 111/2007 și revocarea H.C.L. nr. 229/31.08.2006.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu,

S.P.A.S.)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 4, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, al terenului în suprafață de 1123 m.p., din Bacău, str. Henri Coandă, nr.9, completarea H.C.L. 111/2007 și revocarea H.C.L. nr. 229/31.08.2006.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

ABSENT

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, al terenului în suprafață de

1123 m.p., din Bacău, str. Henri Coandă, nr.9, completarea H.C.L. 111/2007 și revocarea H.C.L. nr. 229/31.08.2006.

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F. , Proiect nr.79/2008, al obiectivului de investiții public local „Instalarea unor sisteme video de supraveghere ” în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F. , Proiect nr.79/2008, al obiectivului de investiții public local „Instalarea unor sisteme video de supraveghere ” în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUELIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HIRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

ABSENT

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F. , Proiect nr.79/2008, al obiectivului de investiții public local „Instalarea unor sisteme video de supraveghere ” în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și domnul Cojocarii Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Urbanism Local al municipiului Bacău, aferent Planului de Urbanism General.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Arhitect Șef).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 2, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Urbanism Local al municipiului Bacău, aferent Planului de Urbanism General.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

ABSENT

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Urbanism Local al municipiului Bacău, aferent Planului de Urbanism General.

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a „Plângerii Prealabile” înregistrate sub nr.22531/27.01.2009, formulată de către S.C. CONEXTRUST S.A. BACĂU, cu sediul în Str. I.S.Sturza nr.78, Municipiul Bacău, Județul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Patrimoniu, Aparatul permanent de analiză și elaborare a documentelor Consiliului Local).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Rusu Viorel, reprezentantul legal al S.C.CONEXTRUST-vă mulțumesc că ne-ati dat posibilitatea de a ne apăra,consider că era mai bine prin reprezentantul nostru. Am solicitat revocarea în totalitate a hotărârii Consiliului local aprobată în ședința din 23.01.2009, privind trecerea uni părți din imobilul bloc 7 Tronson C , situat în Municipiul Bacău, B-dul Unirii,nr,32, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău și înscrierea acestuia în inventarul domneniului public. Considerăm că prin această hotărâre s-a făcut o expropriere, datorită faptului că primăria nu are nici o investiție, ci doar Poliția și Conextrust-ul. Am cerut ieșirea din indiviziune înainte de această hotărâre, am încercat și o conciliere dar nu am ajuns la nici un punct de vedere comun. Noi am terminat această scară de bloc, dorim să ieșim din indiviziune, să predăm poliției apartamentele ce-i revin , poliția vrea să le primească, dar primăria se opune.

DLJurist Secuiu Vlad-trebuie să înțelegem că nu întotdeauna instanțele judecătorești, civile sau penale, sunt abilitate să stabilească starea de legalitate. In cazul nostru starea de legalitatea poate fi stabilită de către dumneavoastră. In acest sens domnul Rusu v-a făcut mențiunea despre o hotărâre din data de 23.01.2009, prin care ne sunt afectate grav interesele. Noi am promovat în termen o plângere prealabilă prin care v-am expus toate motivele care ar duce la revocarea în totalitate a acestei hotărâri. Din punctul meu de vedere, menținerea ca legală a acestei hotărâri nu reprezintă decât o expropriere fără justă și prealabilă despăgubire. Dumneavoastră veți aprecia asupra acestei cereri și mai mult decât atât, fundamentarea acestei hotărâri a consiliului local este nelegală. In raportul comisiei de patrimoniu, respectiv a comisiei economice, trebuia specificată situația reală, juridică a acestui imobil, construcție și teren. Am în fată un extras de carte funciară. Terenul aferent acestui bloc aparține, și a aparținut dintotdeauna S.C.Conextrust. O parte din investiție a fost suportată de către Ministerul de Interne, iar o altă parte a fost suportată de către S.C.CONEXTRUST-SA, adică conservarea acestui imobil,respectiv finalizarea acestui imobil. Am anexat plângerii noastre prealabile o serie de documente, un certificat de urbanism prin care Primarul Municipiului Bacău confirmă faptul că este vorba de o proprietate și o investiție particulară,aparținând S.C. CONEXTRUST-S.A.și mai multe autorizații de construire emise de Primăria Municipiului Bacău prin care ni s-a permis să desfășurăm activități de finalizare a acestei construcții. în prezent, prin menținerea ca legală a acestei hotărâri, noi ca unitate economică nu ne mai putem valorifica bunul. Mai fac o scurtă observație . înainte de a fi aprobat proiectul respectiv, unitatea noastră a dat dovadă de bună credință și a notificat Consiliul Local al Municipiului Bacău pentru rezolvarea pe cale amiabilă a acestei situații. Imediat după ce am notificat Consiliul Local al Municipiului Bacău a apărut acest proiect de hotărâre, care ulterior a devenit hotărâre. Știm foarte bine faptul că bunurile care fac parte din domeniul public nu pot face obiectul ieșirii din indiviziune. în acest sens, dacă dumneavoastră veți revoca această hotărâre , prin instanța judecătorească, pe baza unei expertize judiciare se va realiza ieșirea din indiviziune, iar cota parte care vi se cuvine, la sfârșitul procesului, după ce se va pronunța o hotărâre judecătorească, după ce se va da o sentință, o veți putea trece în domeniul public când veți crede domniile voastre de cuviință. Dar momentan apreciem că este prematură această hotărâre. Urmează să apreciați cu înțelepciune și în spiritul legii asupra plângerii noastre prealabile.Vă mulțumesc.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici n baza Hotărârii de Guvern care a fost dată, acest imobil, cu datele de identificare din hotărârea de guvern, a fost trecut din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului de Interne, în domeniul privat al

Al

Municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local. In schimb în ultimul articol al acestei hotărâri se specifică foarte clar cota parte din construcție aferentă valorii investite de Ministerul de interne, respectiv de statul român. Dreptul de administrare, potrivit atât Constituției cât și Legii 213 este specific numai și numai dreptului de proprietate publică. Din acest motiv s-a trecut din domeniul privat al Municipiului Bacău în domeniul public al municipiului clădirea cu specificațiile și caracteristicile tehnice și valorile prevăzute în hotărârea de guvem.(Pentru ca noi să avem posibilitatea legală ca acea cotă parte aferentă acestei hotărâri de guvern să o putem da în administrare Ministerului de Interne.) Asta este explicația care a stat la baza adoptării acelei hotărâri a Consiliului Local Bacău. Repet,acest drept de administrare este specific dreptului de proprietate publică.

DI.Rusu Viorel- întreb dacă nu se poate face trecerea în domeniul public după ieșirea din indiviziune.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici -este aceiași situație, atât acum cât și după ieșirea din indiviziune. Nu pot să trec în domeniul public decât bunul cu aceleași date din hotărârea de guvern. Noi am trecut în domeniul public ceea ce ni s-a dat prin hotărârea de guvern cu obligația noastră să dăm în administrare. Eu nu pot să dau în administrare dacă nu e în domeniul public. Nu deranjează, nu prejudiciază și nu încurcă absolut pe nimeni faptul că acea parte din construcție prevăzută și specificată în hotărârea de guvern și mă refer numai la acea parte din construcție, a fost trecută în domeniul public. Eu cred că specifică și ajută chiar la o ieșire din indiviziune.

Dl.Consilier Floroiu Ionel- fac cunoscut faptul că P.S.D-ul voia inițial să se abțină, considerând că instanța trebuie să decidă, dar pentru că votul este secret vom vota, dar votul nostru va fi negativ.

Nu mai sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre și se trece la procedura de vot secret.

Domnul consilier Bîrzu Bie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a „Plângerii Prealabile” înregistrate sub nr.22531/27.01.2009, formulată de către S.C. CONEXTRUST S.A. BACĂU, cu sediul în Str. I.S.Sturza nr.78, Municipiul Bacău, Județul Bacău.

 • 1.  Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULI

  1.

  Art.l. - Se respinge ca nefondată „Plângerea Prealabilă” formulată prin Adresa nr. 163/27.01.2009, de către S.C. Conextrust S.A. Bacău, prin care solicită revocarea în totalitate a Hotărârii nr. 8/23.01.2009, a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  12

  6

  1

  2.

  Art.2. — Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Juridică și Administrație Locală, Compartimentului, Aparatul Permanent” și la S.C. Conextrust S.A. Bacău.

  S-a adoptat

  13

  5

  1

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a „Plângerii Prealabile” înregistrate sub nr.22832/29.01.2009, formulată de către Benea Adrian-Dragoș și Benea Ileana, ambii cu domiciliul în Bacău, Calea Moldovei nr.2.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Arhitect Șef, Aparatul de analiză și elaborare a documentelor Consiliului Local).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Chiriac Ioan-stiu că se face un studiu în zona Gherăiești, aș dori să aflu care este procentul de utilizare al terenului prevăzut în Planul de Urbanism General. Am solicitat asta și la comisie, pentru că din articolul 30 din Regulamentul de utilizare al P.U.G.- ului rezultă că se poate mări cu pană la 20 % procentul de utilizare al terenului și s-ar părea că aici este depășit acest procent.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Modificarea legii a apărut după rezoluția dată, motiv pentru care s-a aplicat vechea lege. PUZ-ul face parte din acea categorie de documentații prevăzute de Legea Urbanismului prin care se poate deroga de la prevederile PUG-lui.

DLConsilier Chiriac Ioan-Un PUZ nu poate schimba în totalitate destinația unui teren.

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici - nu se schimbă destinația, aceasta este dată de regimul juridic, se schimbă procentul de ocupare, gradul de înălțime, coefiecientul de utilizare.

DLConsilier Chiriac Ioan-Sunt niște date tehnice care pot influiența foarte mult o anumită zonă, dacă nu sunt respectate. Eu cred că atațea arhitecți când au prevăzut în lege acești parametri, aceste procente, au studiat și aprofundat aceste fenomene pentru a nu crea monstruozități.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-acel PUZ la vremea respectivă a avut toate aprobările necesare.

Dl.Consilier Fechet Mircea -dacă veți consulta avizul comisiei tehnice, care e constituită numai din specialiști o să observați că a fost favorabil. Au existat foarte multe etape pană să ajungem în situația asta. A fost un aviz al Comisiei tehnice, un aviz al Comisiei de Urbanism a cărei membri fac parte din partide diferite, apoi există votul dumneavoastră domnilor consilieri, iar atunci nu au fost atatea discuții.

Dl.Consilier Chiriac Ioan- vorbeam despre principiile legii și nu despre ce a aprobat o comisie.

Nu mai sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre și se trece la procedura de vot secret.

Domnul consilier Bîrzu Ilic - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a „Plângerii Prealabile” înregistrate sub nr.22832/29.01.2009, formulată de către Benea Adrian-Dragoș și Benea Ileana, ambii cu domiciliul în Bacău, Calea Moldovei nr.2.

 • 1.  Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULI

  1.

  Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr. 22832/29.01.2009, formulată de către d-1 Benea Adrian-Dragoș și d-na Benea Iliana, ambii cu domiciliul în Bacău, str. Calea Moldovei nr.2, prin care solicită revocarea HCL nr. 280/31.07.2008

  S-a adoptat

  12

  7

  0

  2.

  Art 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală, Arhitectului Șef al Municipiului Bacău, Compartimentului „Aparatului Permanent” precum și petentului la Cabinet Avocat Prichici Emilian, str. Mihai Viteazu nr.8 et.2 camera 4 din municipiul Bacău.S-a adoptat

  13

  6

  0

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea „ Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile martie-aprilie 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Aparatul de analiză și elaborare a documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

DLPreședinte de Ședință Cojocaru Cristian - propun pentru următoarele luni pe dl.Consilier Floroiu Ionel.

DLConsilier Floroiu Ionel-eu îl propun pe dl.Consilier Zaharia Nicolae.

Nu simt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea „ Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile martie-aprilie 2009, în persoana domnului Consilier Floroiu Ionel.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

-

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

ABSENT

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

1

Cu 18 voturi « pentru » și 1 abținere , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea „ Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile martie-aprilie 2009,în persoana domnului Floroiu Ionel.

21. Raportul Primarului Municipiului Bacău privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.- 31.12.2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ați avut materialul la mapă,dacă sunt discuții.

Dl.Consilier Floroiu Ionel -cu scuzele de rigoare, dar nu am găsit materialul la mapă.

Dl.Președinte de Ședință - la cererea inițiatorului solicit amanarea Raportului pentru luna viitoare.

DLSecretar Nicolae- Ovidiu Popovici- supun la vot amanarea prezentării Raportului Primarului Municipiului Bacau privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.-31.12.2008.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

ABSENT

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptată amanarea prezentării Raportului Primarului Municipiului Bacau privind activitatea desfășurata în perioada 01.01.-31.12.2008.

22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și Dl.președinte de ședință Cojocaru Cristian -invită pe doamna Director Daniela Poznărea să prezinte Raportul pentru al II-lea semestru al anului 2008 al S.P.A.S. Bacău cu privire la situația asistenților personali. Doamna Director Daniela Poznărea prezintă Raportul pentru al II-lea semestru al anului 2008 al S.P.A.S. Bacău cu privire la situația asistenților personali, așa cum este anexat la dosarul ședinței.

Nu sunt discuții.

PESTE ORDINEA DE ZI;

23A.DI.Președinte de ședință Cojocaru Cristian dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind actualizarea și completarea Hotărârii nr. 355/28.12.2005, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a solicitat Guvernului României să aprobe trecerea unui bun „Sală de Sport”, din domeniul public al statului - patrimoniul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și din administrarea Clubului Sportiv Școlar Bacău, județul Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin delegare către Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău, deoarece acest obiectiv a fost construit în anul 1968, în incinta acestui colegiu, fost Liceul de Fete „Vasile Alecsandri” Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Aparatul de analiză și elaborare a documentelor Consiliului Local.).

-k

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre și se trece la procedura de vot secret.

Domnul consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind actualizarea și completarea Hotărârii nr. 355/28.12.2005, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a solicitat Guvernului României să aprobe trecerea unui bun „Sală de Sport”, din domeniul public al statului - patrimoniul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și din administrarea Clubului Sportiv Școlar Bacău, județul Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin delegare către Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău, deoarece acest obiectiv a fost construit în anul 1968, îh incinta acestui colegiu, fost Liceul de Fete „Vasile Alecsandri” Bacău.

 • 1.  Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 17

  Nr. crt.


  NUMĂR DE VOTURI


  PENTRU CONTRA


  1.

  Art. 1. Se aprobă actualizarea art. 1, din Hotărârea nr. 355/28.12.2005, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul că se solicită în continuare Guvernului României să aprobe trecerea „Sălii de Sport” din domeniul public al statului, din patrimoniul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și din administrarea Clubului Sportiv Școlar Bacău, județul Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău și prin delegare Consiliului de Administrație al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău, acest obiectiv fiind construit în incinta acestui colegiu.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. Se completează H.C.L. nr. 355/28.12.2005, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul că se introduce un nou articol cu nr. 2, care va avea următorul cuprins:

  „Art 2. Sala de Sport care face obiectul prezentei hotărâri, este construită din anul 1968, din beton armat, șarpantă din lemn, învelitoare din azbociment cu o suprafață de 868 mp. și este amplasată în curtea fostului Liceu de Fete „Vasile Alecsandri”, în prezent Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău”.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. Articolul nr. 2 din H.C.L. nr. 355/28.12.2005, va deveni art. 3 și se păstrează așa cum a fost formulat.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  4.

  Art. 4. Hotărârea va fi comunicată la Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău, Direcției Patrimoniu și Consiliului Județean Bacău.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

23B.Dl.Președinte de ședință Cojocarii Cristian dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, de a aviza funcționarea Școlii cu clasele I-VIII nr. 9 Bacău, din cartierul Gherăiești, în mod excepțional, ca unitate cu personalitate juridică pentru anul școlar 2009-2010.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică, Aparatul de analiză și elaborare a documentelor Consiliului Local.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, de a aviza funcționarea Școlii cu clasele I-VIII nr. 9 Bacău, din cartierul Gherăiești, în mod excepțional, ca unitate cu personalitate juridică pentru anul școlar 2009-2010.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUELIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASLLICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

ABSENT

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, de a aviza funcționarea Școlii cu clasele I-VIII nr. 9 Bacău, din cartierul Gherăiești, în mod excepțional, ca unitate cu personalitate juridică pentru anul școlar 2009-2010.

23C.Dl.Președinte de ședință Cojocaru Cristian dă cuvântul domnului Primar

Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Secției Bazin de înot din municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Servicii Publice, Secția Bazin înot).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-na.Consilier Florea Irina -as dori să fac un amendament cu privire la prelungirea programului pentru copiii care fac performanță. In special pentru copii de la Sport Club și de la Liceul Sportiv,_care de luni pană vineri au programul de la 7 la 17.30 și aș dori să se mai prelungească cu o oră.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-eu cred că nu putem face acest lucru, deoarece pentru populație au rămas doar două ore și sunt presiuni din partea populației pentru a avea acces la bazin mai mult timp. Mi se pare că numărul orelor alocate pentru performantă sunt suficiente, sunt 11 ore pe zi pentru performanță.

D-na.Consilier Florea Irina- dar nu sunt foarte bine alese, avand în vedere că majoritatea copiilor merg la școli sau la grădinițe.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-dar și ceilalți merg la serviciu și nu au decât 2 ore pentru bazin.

Dl.Consilier Zaharia Nicolae - singura noastră îngrijorare este să nu transformăm bazinul de înot olimpic într-o baie publică olimpică.

Nu mai sunt discuții în legătură cu proiectului de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot amendamentul propus de d-na Consilier Florea Irina, la proiectul de hotărâre.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

Ieșit din sală

3.

BÎRZUILIE

X

4-

BOGATU GEORGE

Ieșit din sală

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARUION

ABSENT

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

5

11

-

Cu 5 voturi « pentru » și 11 voturi „împotrivă” nu a fost adoptat amendamentul la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Secției Bazin de înot din municipiul Bacău.

D1.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Secției Bazin de înot din municipiul Bacău, în forma prezentată inițial.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

Ieșit din sală

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

Ieșit din sală

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9;

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

ABSENT

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

13

3

-

Cu 13 voturi « pentru » și 3 voturi „împotrivă” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Secției Bazin de înot din municipiul Bacău

23D.Dl.Președinte de ședință Cojocaru Cristian dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării Listei obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobată prin H.C.L. nr. 435/22.12.2008, modificată și completată prin H.C.L. nr. 18/23.01.2009 Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

»

Dl.Primar Ing Romeo Stavarache- Am primit de la bugetul de stat suma de 1,8 milioane RONI pentru lucrările în continuare pe școli.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Listei obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobată prin H.C.L. nr. 435/22.12.2008, modificată și completată prin H.C.L. nr. 18/23.01.2009

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

Ieșit din sală

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

Ieșit din sală

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHLAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

ABSENT

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Listei obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobată prin H.C.L. nr. 435/22.12.2008, modificată și completată prin H.C.L. nr. 18/23.01.2009

23E.Dl.Președinte de ședință Coiocaru Cristian dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU CREDIT IPOTECAR, STR. FAGARAS, NR. 25, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata a Municipiului Bacau, dat in folosința gratuita, pe durata realizării investiției locuințe cu credit ipotecar, către Agenția Naționala pentru Locuințe, cf. HCL 222/15.05.2008.

BENEFICIAR : AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU LOCUINȚE

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Drumuri Publice, Arhitect Șef, Serviciul Rețele și Iluminat Public).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre și se trece la procedura de vot secret.

Domnul consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU CREDIT IPOTECAR, STR. FAGARAS, NR. 25, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata a Municipiului Bacau, dat in folosința gratuita, pe durata realizării investiției locuințe cu credit ipotecar, către Agenția Naționala pentru Locuințe, cf. HCL 222/15.05.2008.

BENEFICIAR : AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU LOCUINȚE

 • 1.  Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULI

  1.

  ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU CREDIT IPOTECAR, STR. FAGARAS, NR. 25, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata a Municipiului Bacau, dat in folosința gratuita, pe durata realizării investiției locuințe cu credit ipotecar, către Agenția Naționala pentru Locuințe, cf. HCL 222/15.05.2008, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

  BENEFICIAR : AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU LOCUINȚE

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului si Biroului Autorizații in Construcții.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

23F.Dl,Președinte de ședință Cojocaru Cristian dă cuvântul domnului Primar

Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare

privind aprobarea Metodologiei de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Juridică și A-ție Locală, Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

Ieșit din sală

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

Ieșit din sală

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

ABSENT

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.

DLPreședinte de ședință Cojocarii Cristian - capitolul Diverse,dacă domnii consilieri vor să mai ia cuvântul în legătură cu alte chestiuni.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache- Prezintă Informarea privind participarea delegației băcăuane la semnarea Memorandumului de înțelegere pentru înfrățirea Municipiului Bacău cu orașul Mandaue din regiunea Cebu, Filipine, așa cum este anexată la mapa de ședință. în perioada 25.01-05.02.2009 delegația alcătuită din Primarul Municipiului Bacău, domnul Administrator Public și consilierii locali au vizitat orașul Mandaue. A fost una din cele mai interesante experiențe .Am văzut o cultură deosebită, am vizitat societăți cu mii de angajați și am văzut ce înseamnă munca pentru ei , cultul muncii=viață. Vizita lor în Romania va fi precedată de cateva întâlniri pe tărâm economic, cu agenți economici care ar putea face diferite schimburi economice și care ar putea avea relații economice cu cei din Filipine. De asemenea, cei din regiunea Cebu, una dintre cele mai mari regiuni din Filipine,și-au manifestat dorința de a se înfrăți. Personal mulțumesc colegilor care au făcut parte din delegație și consider că a fost un mare câștig.

Dl.Consilier Șlic Mihai Iulian-Am făcut și eu parte din delegație și am rămas impresionat de modul de primire, deși este un popor simplu care este considerat de lumea a IlI-a. Chiar dacă este un popor sărac este foarte primitor și vesel, de la mic la mare cu zâmbetul pe buze. S-a dat o importanță deosebită delegației noastre, cu un program încărcat, cu dineuri la care participau guvernatori, primari, viceprimari și care voiau să fie în mijlocul nostru. Am fost mereu însoțiți de escortă, motocicliști și mașini de poliție. Sper că vom reuși să fim la aceeași înălțime atunci când vor veni și ei în România.

Am rămas impresionat și de ambasada noastră, care datorită domnului ambasador Valeriu Gheorghe este dotată acum cu de toate. Am fost foarte mândru când am intrat in ambasadă și mai ales că la dineul care s-a ținut aici, au participat și domnii ambasadori ai Uniunii Europene, Franței, Rusiei, Finlandei și multe alte personalități.

Dl.Consilier Floroiu Ionel-în legătură cu paza, eu cred că fiind o tară catolică, înconjurată numai de musulmani, islamisti, budiști exista pericolul de atentate și de aceea erau foarte atenți cu paza. După cum știm în S-E Filipinelor este o regiune care nu recunoaște Guvernul de la Manila și tot timpul ei sunt predispuși la atacuri teroriste.

Erau obligați prin legea filipineză să ne asigure protecția și paza cât timp eram într-o delegație oficială. Statul filipinez este un stat democratic, cu două partide de guvernământ, unul la putere și unul în opoziție, nefiind constituiți doctrinar, adică nu se poate spune că sunt de stânga sau de dreapta, ei se aleg mai degrabă pe bază de simpatii politice și notorietate. îmi asum responsabilitatea pentru afirmația pe care o fac acum, cred că este un stat oligarhic, iar puterea economică și politică este deținută de 10-15 % din oamenii de afaceri. Când se aleg structurile de conducere ei nu se mai contrează, nu se mai atacă din punct de vedere politic, devin o echipă. Aici cred că este o diferență fată de sistemul democratic european. Orașul Mandaue are o populație de 340.000 locuitori, au 11 consilieri locali, aleși prin vot direct, organizați pe comisii. Se întâlnesc săptămânal în comisii cât și în ședințe de consiliu, iar primarul este ales pe o perioadă de 3 ani și pentru un singur mandat, nu au voie 2 mandate consecutive.

DLPrimar Ing Romeo Stavarache-la 100 milioane de locuitori au doar 25 de senatori.

DLConsilier Bogatu George-Pentru tratamentul deosebit de care am beneficiat trebuie să mulțumim în primul rând domnului Primar și domnului deputat Ionel Palăr, care au fost considerați foarte importanți și ei au un cult al personalității și de aceea am beneficiat de toate elementele de protocol, inclusiv de salonul oficial al aeroportului. După ce au plecat domnul Primar și domnul deputat Ionel Palăr, tratamentul nu a mai fost la fel, drept dovadă am fost purtați de la un aeroport la altul.

D1. Primar Ing.Romeo Stavarache-a fost o vizită care se va finaliza prin încheierea de schimburi economice între oamenii de afaceri băcăuani și cei din această regiune.Vă invit să urmăriți câteva imagini care surprind activități desfășurate în această vizită.

Sunt prezentate imagini fotografice.

Dl. președinte de ședință Cojocarii Cristian - mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COJOCARU CRISTIAN                 NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

AM/ Ds.I-A-4/Ex.l