Proces verbal din 25.06.2009

În data de 25 Iunie 2009 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 25.06.2009, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-na Director Maria Jinga - deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.2949 din 23.06.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

Consilierii au fost convocați în scris cu adresa nr.6797/23.06.2009 și telefonic cu nota telefonică nr.6798/23.06.2009.

Au fost prezenți un număr de 18 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Floroiu Ionel, domnul consilier Chiriac Ioan, dl. consilier Ciubotariu Lucian, d-ra consilier Mironescu Roxana și domnul consilier Dunava Costel.

Dl. președinte de ședință - Bîrzu Iiie - asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. îl invit pe dl. Primar ing. Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței și dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a utilizării împrumutului obligatar aprobat prin HCL 200/2006 pentru finanțarea obiectivelor de investiții pe anul 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Serviciului Public de Asistență Socială Bacău a spațiului cu o suprafață utilă de 56,65 mp, situat în imobilul clădire - Grădinița nr.23 din Bacău str. Mircea Eliade nr.6.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii Spitalului de Pneumoftiziologie, în vederea construirii unui beci alimentar, pe terenul din incinta acestei unități sanitare, teren care se găsește în domeniul public al municipiului Bacău și dat spre administrare acestui spital.

Initiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

D-na Director Jinga Maria - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ? Supun la vot ordinea de zi prezentată :

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

11.

FECHETMIRCEA

X

12.

FLOREA IRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

ABSENT

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

»

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „ pentru “ a fost aprobată ordinea de zi prezentată.

P-na Director Maria Jinga - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001 , REPUBLICATĂ ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLATI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existenta unei asemenea situații.

 • 1. Se trece la primul punct al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie. președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău

Se prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.( d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D-na Director Maria Jinga - supun la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

»

X

10.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREA IRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

ABSENT

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIÂN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „ pentru “ , proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău a fost adoptat.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si domnul Bîrzu Ilie , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a utilizării împrumutului obligatar aprobat prin HCL 200/2006 pentru finanțarea obiectivelor de investiții pe anul 2009.

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău.

Se prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre/ d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. consilier Bîrzu Ilie - Comisia 1 propune un amendament și anume: la anexa proiectului de hotărâre să se înlocuiască explicația dată în prima coloană „Valoarea aprobată prin BVC 2009” cu următoarea explicație: „valoarea aprobată de Comisia de autorizare”.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D-na Director Maria Jinga - supun la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul formulat de comisia nr. 1:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

*

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

• 5.

CHIRIACIOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

ABSENT

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „ pentru “ proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a utilizării împrumutului obligatar aprobat prin HCL 200/2006 pentru finanțarea obiectivelor de investiții pe anul 2009 împreună cu amendamentul formulat de Comisia nr.l, a fost adoptat.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie , președinte de ședință, da cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Serviciului Public de Asistență Socială Bacău a spațiului cu o suprafața utilă de 56,65 mp, situat în imobilul clădire - Grădinița nr.23 din Bacău str. Mircea Eliade nr.6.

»

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău.

Se prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.( d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Patrimoniu și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D-na Director Maria Jinga - supun la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNA VA COSTEL

ABSENT

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

ABSENT

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARLA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „ pentru “ a fost adoptat proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Serviciului Public de Asistență Socială Bacău a spațiului cu o suprafață utilă de 56,65 mp, situat în imobilul clădire - Grădinița nr.23 din Bacău str. Mircea Eliade nr.6.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii Spitalului de Pneumoftiziologie, în vederea construirii unui beci alimentar, pe terenul din incinta acestei unități sanitare, teren care se găsește în domeniul public al municipiului Bacău și dat spre administrare acestui spital.

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău

Se prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.( d-na Maria Jinga).

/ / / /

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Nechita Neculai - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii Spitalului de Pneumoftiziologie, în vederea construirii unui beci alimentar, pe terenul din incinta acestei unități sanitare, teren care se găsește în domeniul public al municipiului Bacău și dat spre administrare acestui spital

 • 1.     Consilieri prezenți -18

 • 2.     Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1  - Se aprobă cererea Spitalului de

  Pneumoftiziologie Bacău, să construiască pe terenul din incinta unității sanitare din Bacău, str. Oituz, nr. 72, un beci alimentar cuaria utilă de 45,9 m , teren care face parte din domeniul public al municipiului Bacău și este dat în administrarea și folosința acestei unități sanitare. - S-a adoptat

  17

  1

  2.

  Art 2 - Aprobarea dată de Consiliul Local al Municipiului Bacău, este necesară pentru obținerea certificatului de urbanism, respectiv autorizației de construcție.- S-a adoptat

  17

  1

DL președinte de ședință Bîrzu Ilie- mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BÎRZU ILIE


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

RT/Ds.I-A-4/Ex.l