Proces verbal din 23.12.2009

În data de 23 Decembrie 2009 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 23.12.2009, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.24879 din 17.12.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 18 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Lipsesc: dl.consilier Bogatu George care este plecat din localitate, dl.consilier Curcă Liviu Constantin, dl. consilier Drăgănuță Constantin, dl. consilier Consilier Șlic Mihai-Iulian (care a venit în sală începând cu momentul dezbaterii punctului 8 de pe ordinea de zi a ședinței) și Dl.consilier Consilier Cojocaru Cristian (care a venit în sală începând cu momentul dezbaterii punctului 25 de pe ordinea de zi a ședinței).

Consilierii au fost convocați prin adresa nr. 13574 din 17.12.2009 și telefonic prin nota telefonicănr. 13575 din 17.12.2009.

A

In sală intră două grupuri de colindători de la Liceul de Artă „George Apostu” care prezintă un program de colinde românești și internaționale.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței din data de 30.11.2009. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consi

ierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

_________________2________________________________________________________________________________________________

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu

8 voturi „pentru“ , procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local din

30.11.2009, a fost aprobat.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici -deoarece dl.Bogatu George, președintele de ședință ales este absent, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință pentru astăzi.

DLViceprimar Luchian Dragoș - propun ca pentru ședința de azi să fie președinte dl. consilier Rotam Ion.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - supun aprobării consiliului local propunerea făcută de dl.Viceprimar.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi „pentru“ și 1 „abținere” , dl.Consi

ier Rotaru Ion a fost ales

președinte de ședința.

DL. Președinte de ședință -Rotaru Ion - asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Invit pe dl. primar să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2010 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliului Local al Municipiului Bacău, de la bugetul local a unei sume de bani, în vederea organizării „Sărbătorilor de lamă”, ce se vor desfășură în municipiul Bacău în luna decembrie

 • 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxei de salubrizare pentru anul 2010, în municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării pentru anul 2010 a unor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/ 2003 - privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea contractului de muncă a unui salariat din “Aparatul Permanent al Consiliului Local al Municipiului Bacău”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și a serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.442/22.12.2008, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 169/29.05.2009 si nr. 313/29.09.2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2008- 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2009, de către Primarul și viceprimarul municipiului Bacău, în anul

 • 2010.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu, în sumă de 5000 lei (Ron), domnului DUȚĂ I. VASILE din Bacău, str. Milcov, nr. 126, sc. A, ap. 9, care a împlinit vârsta de 104 de ani.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11. Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 56 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, și care au depus cerere până la data de 18.12.2009..

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Șaran Clara, cu domiciliul în Bacău, str. Bicaz , bl. 154, sc.C, ap. 16, pentru nepoata acesteia Petrușcă Amalia

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Zailic Elena, cu domiciliul în Bacău, str. Gheorghe Donici, nr.53.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-lui Maxim Cătălin, cu domiciliul în Bacău, str. Aleea Electricienilor, bl.2, sc.C, ap. 12.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 199/2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui spațiu comercial aflat în Piața Centrală din municipiul Bacău, str. Pieții nr.l.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3

 • 17. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată și cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, a unui bun imobil - teren arabil- în suprafață de 4.097 m.p. care face parte din domeniul public al municipiului Bacău, situat în strada Triumfului nr.l8B, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfinții Voievozi” Șerbănești din municipiul Bacău, cu sediul în calea Romanului nr.37.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii de către Guvernul României a bunurilor - imobile situate în municipiul Bacău, strada Milcov nr.46, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor prin Inspectoratul Pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3

 • 19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a imobilului teren în suprafață de 1589 m.p., situat în Bacău B-dul Unirii nr.3, (Lucrețiu Pătrășcanu nr.3), în vederea retrocedării.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către S.C. REFLEX S.R.L. din Bacau, situat in Bacau, Str. Razboieni, nr. 8, conform contractului de concesionare nr. 25579/16.08.1999.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21. Proiect de hotărâre privind alegerea celui de- al doilea viceprimar al municipiului Bacău, pe locul rămas vacant.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PTh la obiectivul „Supralărgire strada Alexei Tolstoi pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu străzile Bicaz și Bucegi” din municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF - pentru obiectivul de investiție „L.T.E. Sala de Educație fizică Școala Generală nr.6, str. Vasile Pârvan, nr.22” din municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice și juridice.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SPATII DE DEPOZITARE (MATERIALE DE CONSTRUCȚII, TEHNICO-SANITARE, TEXTILE), ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI STR. CIPRIAN PORUMBESCU, NR. 27 C, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: POPA IULIAN-ADRIAN SI POPA CRISTINA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr.50451/50769/2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr.51724/30.11.2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28. Diverse.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache - retrag punctul 21 de pe ordinea de zi și îl vom reintroduce după aprobarea bugetului.

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată? Fac următoarea precizare :

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată :

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința

următoare , și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43. Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGO Ș

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru44 a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările

propuse.

D-nul Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001 , REPUBLICATĂ ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

»                                                  9

Nu se anunță existenta unei asemenea situații.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și dl. Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Bîrzu Ilie -vin cu câteva amendamente și propun:

1.Suplimentarea la capitolul 65.02. învățământ-Titlul 55 cu suma de 213.000 lei.

 • 2.La capitolul 70 -reabilitare termică a blocurilor:

-diminuarea cu 4000 lei la Strada Cornișa Bistriței, nr.25 din bugetul local; -diminuarea cu 2000 lei la bloc nr.7 Aviatori, de la bugetul de stat;

-suplimentarea cu 11.000 lei de la bugetul local si cu 2000 lei de la bugetul de stat pentru blocul nr.l 1, strada Păcii;

-sumele de la bl.2 strada Neptun s-au trecut la bl. 14 strada Aviatori și invers, sursă de finanțare bugetul local;

-diminuare cu 7000 lei reabilitarea termică bl.Cl strada Aviatori, de la bugetul local;

-suplimentarea cu 7000 lei, reabilitarea termică bl.3 strada Mioriței, de la bugetul local;

-diminuarea cu 7000 lei reabilitare termică, bloc 4, strada Neagoe Vodă, de la bugetul local.

Nu mai sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot amendamendamentele propuse de dl.Bîrzu Ilie.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu

l8 voturi „pentru44 au fost aprobate amendamentele propuse de dl.Bîrzu Ilie.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamentele deja adoptate.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi «pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamentele deja adoptate.

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si dl Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2010 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. ( Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2010 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA I RIN A DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2010 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi $i dl Rotam Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul privind aprobarea alocării de către Consiliului Local al Municipiului Bacău, de la bugetul local a unei sume de bani , în vederea organizării „Sărbătorilor de lamă”, ce se vor desfășură în municipiul Bacău în luna decembrie 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl, Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliului Local al Municipiului Bacău, de la bugetul local a unei sume de bani, în vederea organizării „Sărbătorilor de lamă”, ce se vor desfășura în municipiul Bacău în luna decembrie 2009.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTAR1U LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliului Local al Municipiului Bacău, de la bugetul local a unei sume de bani , în vederea organizării „Sărbătorilor de Iarnă”, ce se vor desfășura în municipiul Bacău în luna decembrie 2009.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și dl Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxei de salubrizare pentru anul 2010, în municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Taxe și Impozite Locale și Direcția Servicii Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache - consider că trebuie făcute câteva precizări. Taxele se indexează odată la 3 ani, conform art. 292 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal:

A

„ (1) In cazul oricărui impozit sau taxă locală care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual pentru a reflecta rata estimată a inflației pentru anul următor, dacă rata estimată a inflației depășește 5%, cu excepția taxei prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5).

(2) în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, ținând cont de evoluția ratei inflației de la ultima indexare.

Guvernul a venit și anul acesta cu o mărire de 20 % cu care Executivul nu a fost de acord și nu s-a facut.Valorile pe care le prezentăm sunt din Hotărârea de Guvern care trebuie respectată. Cu toate aceste majorări, aceste valori sunt mai mici decât cele din anul 2004. De exemplu, impozitul pe o locuință în 2004 a fost de 1.709.000 lei, iar în 2010 va fi de 1.620.000 lei, iar impozitul pe teren, în 2004 a fost de 8.000 lei/m.p. iar în 2010 va fi de 7.500 /m.p.Deci sunt cu 10 % mai mici decât cele din anul 2004, cu toate indexările făcute de Guvern. Aceste majorări se pot face numai cu votul consilierilor locali.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxei de salubrizare pentru anul 2010, în municipiul Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

14

4

-

Cu 14 voturi « pentru » și 4 voturi „împotrivă” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxei de salubrizare pentru anul 2010, în municipiul Bacău.

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si dl Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării pentru anul 2010 a unor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/ 2003 - privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Patrimoniu și Poliția Primăriei Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D1. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării pentru anul 2010 a unor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/ 2003 - privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

9

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

14

4

-

Cu 14 voturi « pentru » și 4 voturi „împotrivă” , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării pentru anul 2010 a unor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/ 2003 -privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

 • 6, Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și dl. Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea contractului de muncă a unui salariat din “Aparatul Permanent al Consiliului Local al Municipiului Bacău”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Serviciul Managementul Resurse Umane).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache - Avem în sală un om care a lucrat în aparatul permanent o lungă perioadă de timp. Din păcate, legea adoptată de P.N.L. și P.S.D. ne-a luat un om foarte bun. îi mulțumim domnului Isofachi pentru activitatea desfășurată în ultimii 5 ani. A fost un om care dacă a avut un cuvânt de spus , l-a spus și dacă ceva nu i se părea legal stătea și câte o oră la mine la ușă (dacă nu aveam timp) și tot lămurea problema. îi mulțumesc pentru tot ce a făcut în primărie și în consiliul local.

Domnule Isofachi aveți cuvântul.

Domnul Isofachi Gheorghi - Domnule Primar, domnilor consilieri, stimată audiență, vine un moment pentru fiecare în care trebuie să-și înceteze activitatea. O generație pleacă, alta îi ia locul. Dați-mi voie să vă expun doar câteva lucruri. închei activitatea la 78 de ani și 58 de ani de muncă în cartea de muncă, din 1951 și până în prezent, fără întrerupere. M-am pensionat la 60 de ani (1991) după revoluție, dar în 3 luni m-am reangajat consilier juridic cu carte de muncă și toate drepturile. îmi amintesc că atunci când m-am angajat, ca și consilier juridic la Consiliul Local, un domn consilier de atunci, care este și azi în consiliul local, domnul Floroiu, nu prea a fost de acord motivând ca ar trebui angajat cineva mai tânăr. Eu îl cunoșteam pe domnul Floroiu de când lucram cu Serviciul Stare Civilă și dumnealui era Inspector la Poliție și venea în control la noi, pe probleme de stare civilă. Sper că i-am dovedit domnului Floroiu că, cu toată vârsta mea înaintată am făcut o treabă bună în consiliul local.

în toți acești ani, la cele peste 2800 hotărâri la care am lucrat, m-am străduit să nu se strecoare greșeli și încălcări ale legii, să nu ajungem în instanță cu ele pentru a fi anulate. Pentru respectarea legii am luptat toată viața mea, chiar și în socialism, chiar dacă nu-mi conveneau legile, dar legea e lege și trebuie respectată.

Mi-am început activitatea, ca secretar la Pufești, unde am avut primul proiect important și anume electrificarea satelor, pe banii contribuabililor și pe care a trebuit să-i conving de necesitatea acestui lucru. De multe ori, pentru a obține majoritatea voturilor, apelam la ajutorul celor 3 preoți din comună, care nu numai că trebuiau să fie de acord , dar trebuiau și să dea primii bani pentru a fi exemplu pentru locuitorii comunei.

Am trecut și prin etape și programe care nu conveneau populației: întovărășirile, colectivizarea. în anul 1968 am venit la județul Bacău. Am reușit să reorganizez teritorial județul, întocmind o hartă a județului cu care a fost toată lumea de acord și am fost felicitat pentru acest lucru de domnii Ichim și Roșu , persoane cu funcții importante în partidul comunist.

Dumnezeu să-l ierte pe tatăl meu, care a fost pretor, notar și contabil de primărie, care mi-a spus: „dacă ți-ai ales funcția de secretar să refuzi și să nu te tenteze nici un plocon” , sfat pe care l-am urmat întotdeauna.

îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat sănătate fizică și mentală.

îi mulțumesc soției mele care mi-a stat alături și care m-a înțeles întotdeauna.

Vă mulțumesc domnule primar, domnilor consilieri, să vă dea Dumnezeu sănătate și să munciți până la vârsta mea, dar în domeniul privat, ca să nu vă poată da „Guvernul Boc” afară.

Dl.Consilier Floroiu Ionel - iau cuvântul dar nu ca un drept la replică. Confirm cele spuse de domnul Isofachi, dar asta nu înseamnă că nu l-am apreciat. Felicitări, domnule Isofachi, pentru activitatea dumneavoastră.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Numai două cuvinte mai adaug - VĂ MULȚUMESC!

9

DLIsofachi Gheorghi - și eu, domnule secretar.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache - o să vă mai facem o surpriză, în altă ședință.

DLIsofachi Gheorghi - și acum vin la primărie dacă este nevoie de mine, așa cum am venit oricând, fie sâmbătă, duminică sau indiferent de oră.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea contractului de muncă a unui salariat din “Aparatul Permanent al Consiliului Local al Municipiului Bacău”

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ        j

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea contractului de muncă a unui salariat din “Aparatul Permanent al Consiliului Local al Municipiului Bacău”

 • 7. Se trece Ia punctul 7 al ordinii de zi și dl Rotaru Ion președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și a serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.442/22.12.2008, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 169/29.05.2009 si nr. 313/29.09.2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Serviciul Managementul Resurse Umane).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și a serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.442/22.12.2008, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 169/29.05.2009 si nr. 313/29.09.2009.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și a serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.442/22.12.2008, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 169/29.05.2009 si nr. 313/29.09.2009.

Intră în sală dl.Consilier Șlic Mihai-Iulian.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și dl Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2008- 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2008- 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2.  Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art.l. - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău , a sumei de 204 850 RON în vederea premierii elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2008-2009, după cum urmează :

  1. - suma de 101 000 RON în vederea premierii elevilor și profesorilor îndrumători care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele naționale și internaționale, în anul școlar 2008-2009

  Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  2. - suma de 35 000 RON în vederea premierii elevilor absolvenți ai clasei a VIII- a care au terminat anul școlar 2008-2009 cu media generală 10 (zece).

  Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.

  2 parte integrantă din prezenta hotărâre

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  3. - suma de 2000 RON în vederea premierii elevilor absolvenți de cls. a XII -a care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat, în sesiunea iulie 2009.

  Tabelul nominal este prevăzut în Anexa nr. 3 parte integrantă din prezenta hotărâre

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  4.

  4. - suma de 15 000 RON în vederea premierii celor mai buni elevi în anul școlar 2008 - 2009 din fiecare liceu - colegiu din municipiul Bacău

  Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.

  4 parte integrantă din prezenta hotărâre

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  5.

  5. - suma de 15 000 RON în vederea premierii directorilor de grădinițe, școli generale, licee, colegii din municipiul Bacău care s-au evidențiat în managementul educațional și dezvoltarea instituțională în anul școlar 2008-2009

  Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 5 parte integrantă din prezenta hotărâre

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  6.

  6. - suma de 8 400 RON în vederea premierii profesorilor, directorilor de grădinițe, școli generale, licee și colegii din municiului Bacău, care au promovat cele mai bune proiecte și parteneriate educaționale în folosul comunității băcăuane în anul școlar 2008 -2009

  Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 6 parte integrantă din prezenta hotărâre

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  7. - suma de 2 500 RON în vederea premierii consilierilor de proiecte și programe educative și extrașcolare și extracuriculare din școlile din mun Bacău cu cele mai bune rezultate în anul școlar 2008 -2009.

  Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 7 parte integrantă din prezenta hotărâre

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  8,

  8. - suma de 16 450 RON în vederea premierii elevilor și profesorilor îndrumători de la Palatul Copiilor Bacău care au obținut premii la nivel național și internațional în anul școlar 2008-2009.

  Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 8 parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  9,

  9. - suma de 4 500 RON în vederea premierii celor mai buni studenți în anul universitar 2008- 2009 de la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea “ George Bacovia” din Bacău.

  Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.9 parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  17

  1

  0

  10,

  10. suma de 5 000 RON în vederea acordării Premiului Special pentru promovarea valorilor culturale românești și implicarea în viața comunității băcăuane.

  Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.10 parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  1L

  Art.2.- Suma va fi suportată de la Capitolul „învățământ ”, S-a adoptat

  18

  0

  0

  12,

  Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, la Inspectoratul Școlar al Județului Bacău, Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri”Bacău.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și dl Rotaru Ion președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2009, de către Primarul și viceprimarul municipiului Bacău, în anul 2010.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Managementul Resurse Umane).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Dl.Consilier Floroiu Ionel-creadeam că votăm azi al doilea viceprimar, care să vă tină locul.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-atunci nu mai plecăm.

Dl.Consilier Floroiu Ionel-până la urmă noi ce votăm?

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-putem lua concediul restant.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2009, de către Primarul și viceprimarul municipiului Bacău, în anul 2010.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art.l. Se aprobă efectuarea concediului de odihnă restant, aferent anului 2009 în anul 2010, de către :

  - Primarul Municipiului Bacău, ing. Romeo Stavarache, un număr de 11 zile

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  2.

  - Viceprimarul ing. Luchian Dragoș, un număr de 22 zile

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  Art.2. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Managementul Resurselor Umane.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și dl Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu, în sumă de 5000 lei (Ron), domnului DUȚĂI. VASILE din Bacău, str. Milcov, nr. 126, sc. A, ap. 9, care a împlinit vârsta de 104 de ani.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzii Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu, în sumă de 5000 lei (Ron), domnului DUȚĂI. VASILE din Bacău, str. Milcov, nr. 126, sc. A, ap. 9, care a împlinit vârsta de 104 de ani.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-19

2.Numărul consilierilor care au votat-19

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1

Art. 1 - Se acordă domnului DUTĂI. VASILE cu domiciliul în Bacău, str. Milcov, nr. 126, sc. A, ap. 9, un premiu în sumă de 5000 lei (RON), cu ocazia împlinirii vârstei de 104 ani, la data de 09 iulie 2009.

S-a adoptat

19

0

0

2.

Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău însoțit de Directorul Direcției Economice, va efectua la

9                                               7

domiciliul beneficiarului, înmânarea premiului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

17

1

1

3.

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Stare Civilă și domnului Dută Vasile.

S-a adoptat

19

0

0

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și Rotam Ion, președinte de ședință dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 56 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, și care au depus cerere până la data de 18.12.2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga),

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică și C.I.C.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 56 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, și care au depus cerere până la data de 18.12.2009..

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1.  Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art.l. - Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 56 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie în cursul anului 2009.

  Acestea au depus cerere până la data de de 18.12.2009, potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău, care prin intermediul Direcției Economice va efectua plata familiilor prevăzute la art.l

  S-a adoptat

  18

  1

  0

  3.

  Art. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Informare Cetățeni, precum și celor prevăzuți de lege.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

12-14. Se trece la punctele 12-14 ale ordinii de zi și dl Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Șaran Clara, cu domiciliul în Bacău, str. Bicaz , bl. 154, sc.C, ap. 16, pentru nepoata acesteia Petrușcă Amalia

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Zailic Elena, cu domiciliul în Bacău, str. Gheorghe Donici, nr.53.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-lui Maxim Cătălin, cu domiciliul în Bacău, str. Aleea Electricienilor , bl.2, sc.C, ap. 12.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică și

S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectele de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu aprobarea unor ajutoare de urgență.

 • 1.  Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aiutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Șaran Clara, cu domiciliul în Bacău, str. Bicaz , bl.154, sc.C, ap.16, pentru nepoata acesteia Petrușcă Amalia

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aiutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Zailic Elena, cu domiciliul în Bacău, str. Gheorghe Donici, nr.53.

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU S-a adoptat

  19

  0

  0

3.

14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aiutor de urgență în valoare de 500 lei d-lui Maxim Cătălin, cu domiciliul în Bacău, str. Aleea Electricienilor, bl.2, sc.C, ap. 12.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU S-a adoptat

19

0

0

 • 15. Se trece la punctele 15 ale ordinii de zi $i dl. Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 199/2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 199/2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

9

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 199/2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău.

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi $i dl. Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui spațiu comercial aflat în Piața Centrală din municipiul Bacău, str. Pieții nr. 1.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice șî Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Administrația Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl, Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui spațiu comercial aflat în Piața Centrală din municipiul Bacău, str. Pieții nr.l. Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui spațiu comercial aflat în Piața Centrală din municipiul Bacău, str. Pieții nr. 1.

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi si dl. Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea fără plată și cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, a unui bun imobil - teren arabil- în suprafață de 4.097 m.p. care face parte din domeniul public al municipiului Bacău, situat în strada Triumfului nr.l8B, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfinții Voievozi” Șerbănești din municipiul Bacău, cu sediul în calea Romanului nr.37.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea fără plată și cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, a unui bun imobil - teren arabil- în suprafață de 4.097 m.p. care face parte din domeniul public al municipiului Bacău, situat în strada Triumfului nr.!8B, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfinții Voievozi” Șerbănești din municipiul Bacău, cu sediul în calea Romanului nr.37.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art.l. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a terenului arabil în suprafață de 4.097 mp situat în Bacău str. Triumfului nr. 18 B, deținut în folosință gratuită de către Parohia Ortodoxă „Sfinții Voievozi” Șerbănești Bacău, prin hotărârea nr. 263/ 31.07.2008, modificată prin hotărârea nr. 359/ 29.10.2009, în scopul transmiterii acestui bun imobil, Iară plată în proprietatea acestei unități de cult.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art. 2.   (1) Se aprobă transmiterea tară plată si cu titlu gratuit, în

  baza Legii nr. 239/ 2007 în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfinții Voievozi” Șerbănești, cu sediul în Calea Romanului nr. 37 Bacău, a terenului arabil în suprafață de 4.097 mp situat în str. Triumfului nr. 18 B din Bacău.

  • (2) Terenul arabil care face obiectul art. 2 (1) din prezenta hotărâre, a fost dat unității de cult, în folosință gratuită, prin hotărârea nr. 263/ 31.07.2008, modificată prin hotărârea nr. 359/ 29.10.2009, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în scopul constituirii unei case praznicale, a unei capele de cimitir și extinderea cimitirului.

  • (3) Datele de identificare ale terenului arabil care se propune să fie transferat, sunt prezentate în Anexa nr. 1 și a Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, Anexa nr. 1 A, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  Art. 3.   (1) în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 239/ 2007,

  privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri și imobile aflate în folosința unităților de cult, imobile dobândite în condițiile prezentei legi, nu pot fi înstrăinate și nu le poate schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.

  (2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) art. 3, atrage nulitatea absolută a actului de transmitere a proprietății și repunerea în situația anterioară.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  4.

  Art. 4. în baza art. 1 si art. 2, din prezenta hotărâre. Direcția Patrimoniu va trece din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al municipiului Bacău, terenul arabil în suprafață de 4.097 mp pe baza actului încheiat la Notarul Public va fi scos din inventarul Primăriei.

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  5.

  Art. 5 (1) Se împuternicește d-na Maria Jinga, Director la Direcția Juridică și Administrație Publică Locală, să încheie și să semneze la Notarul Public “Actul de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate.

  (2) Cheltuielile ocazionate cu încheierea actului la Notarul Public, vor fi suportate de către unitatea de cult.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  6.

  Art. 6. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Urbanism, Serviciul Cadastru, Parohia Ortodoxă “Sfinții Voievozi” Șerbănești din Bacău și Direcția Juridică și Administrație Locală.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

DLConsilier Bîrzu Ilie - aș dori să revenim la punctele 1 și 2 deoarece unele amendamente trebuie făcute și la punctul 2.

Pentru Clarificare, la punctul 1 al ordinii de zi sunt următoarele amendamente:

1.Suplimentarea la capitolul 65.02.învățământ-Titlul 55 cu suma de 213.000 lei.

2.La capitolul 81.02. CET Titlul 40-suplimentarea cu 200.000 lei subvenție;

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot aceste amendamente propuse de dl.Bîrzu Ilie la proiectul nr. 1.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

Z AH ARIA NICOLAE

X

TOTAL

16

2

1

Cu 16 voturi „pentru44, 2 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” au fost aprobate ultimile amendamente propuse de dl.Bîrzu Ilie, la punctul 1.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul nr. 1 cu aceste ultime amendamente deja adoptate.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOC ARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIV1U CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

16

-

3

Cu 16 voturi „pentru44 și 3 „abțineri” a fost adoptat proiectul nr.l cu amendamentele deja adoptate.

Dl. consilier Bîrzu Ilie - pentru punctul 2 al ordinii de zi sunt următoarele amendamente:

La capitolul 70 -reabilitare termică a blocurilor

-diminuarea cu 4000 lei la Strada Cornișa Bistriței, nr.25 din bugetul local;

-diminuarea cu 2000 lei la bloc nr.7 Aviatori de la bugetul de stat;

-suplimentarea cu 11.000 lei de la bugetul local si cu 2000 lei de la bugetul de stat pentru blocul nr.l 1, strada Păcii;

-sumele de la bl.2 strada Neptun s-au trecut la bl. 14 strada Aviatori și invers, sursă de finanțare bugetul local;

-diminuare cu 7000 lei reabilitarea termică bl.CI strada Aviatori, de la bugetul local; -suplimentarea cu 7000 lei, reabilitarea termică bl. 3 strada Mioriței, de la bugetul local;

-diminuarea cu 7000 lei reabilitare termică, bloc 4, strada Neagoe Vodă, de la bugetul local.

-la Capitolul 70 C poziția 29 s-a adăugatexpertiză tehnică, DAU, audit energetic, studiu TOPO, avize, acorduri, etc.

-Pentru corelare cu anul 2009 la Capitolul 81.02.-C - Consiliul local, se suplimentează cu 830.000 lei.

Toate amendamentele anterioare s-au făcut pentru a exista corelație între programul de investiții pe anul 2009 (proiect nr.l) și lista obiectivelor în continuare pe 2010 (proiect nr.2).

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot aceste amendamente propuse de dl.Bîrzu Ilie la proiectul nr.2.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

16

2

1

Cu 16 voturi „pentru44, 2 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” au fost aprobate amendamentele propuse de dl.Bîrzu Ilie, la punctul 2.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul nr. 2 cu amendamentele deja adoptate.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

16

2

1

Cu 16 voturi „pentru44, 2 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” a fost adoptat proiectul nr.2 cu amendamentele deja adoptate.

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și dl. Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii de către Guvernul României a bunurilor - imobile situate în municipiul Bacău, strada Milcov nr.46, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor prin Inspectoratul Pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Patrimoniu și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii de către Guvernul României a bunurilor - imobile situate în municipiul Bacău, strada Milcov nr.46, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor prin Inspectoratul Pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1.  Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art 1. - (1) Se aprobă transmiterea de către Guvernul României a bunurilor- imobile situate în municipiul Bacău str. Milcov nr.46, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 1 și având datele de identificare prevăzute în Anexa nr.2.

  (2) Anexele nr, 1 și nr. 2 sunt părți integrante din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art.2, - La publicarea Hotărârii Guvernului în Monitorul Oficial, părțile vor proceda în termen de 30 de zile la predarea-primirea bunurilor -imobile, pe bază de protocol și se va înregistra în inventarul domeniului public al municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  Art.3. Hotărârea se comunică Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău și Instituției Prefectului Județului Bacău, în vederea inițierii Proiectului de Hotărâre al Guvernului României.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și dl. Rotam Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a imobilului teren în suprafață de 1589 m.p., situat în Bacău B-dul Unirii nr.3, (Lucrețiu Pătrășcanu nr.3), în vederea retrocedării.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. ( Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Iiie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a imobilului teren în suprafață de 1589 m.p., situat în Bacău B-dul Unirii nr.3, (Lucrețiu Pătrășcanu nr.3), în vederea retrocedării.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1.  Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  2.

  • 3.

  • 4.

  Art.l. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău al imobilului -teren în suprafață de 1589 mp, situat în Bacău, B-dul Unirii nr.3, (Lucrețiu Pătrășcanu nr.3-conform adeverinței poștale) identificat conform planului de situație anexat, în vederea retrocedării în baza Dispoziției    Primarului    Municipiului    Bacău

  nr.3247/2009, către doamna Igna Didina din Israel, Natanya, prin procurator Marian Diana Ecaterina, domiciliată în Călărași, str. Flacara bl.A9, sc.l, et.4, ap. 16.

  (2) - Terenul se identifică conform Planului de situație - Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  18

  1

  0

  Art.2. - Se aprobă actualizarea documentației cadastrale cu nr. 15029 în sensul dezlipirii suprafeței de 1589 mp și înscrierea mențiunilor în cartea funciară.

  S-a adoptat

  18

  1

  0

  Art.3. - Direcția Patrimoniu va efectua operațiunile prevăzute de lege, în inventarul domeniului public și privat al municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  18

  1

  0

  Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicata Direcției Juridice și Adm. Locală, Direcției Patrimoniu și Direcției Economice, din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  18

  1

  0

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și dl. Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către S.C. REFLEX S.R.L. din Bacau, situat in Bacau, Str. Razboieni, nr. 8, conform contractului de concesionare nr. 25579/16.08.1999.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către S.C. REFLEX S.R.L. din Bacau, situat in Bacau, Str. Razboieni, nr. 8, conform contractului de concesionare nr. 25579/16.08.1999.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1.  Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se aproba modificarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către S.C. REFLEX S.R.L. din Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, Str. Razboieni, nr. 8, din activitatea SEDIU FIRMA, in activitatea de COMERȚ. S-a adoptat

  16

  3

  0

  2.

  Art. 2 - Taxa de concesionare anuala/m.p., stabilita in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 102 din 17.06.1999, se modifica conform obiectului de activitate stabilit la ART 1, la suma de 57,80 leiRON/m.p./an, la nivelul anului fiscal 2009.

  S-a adoptat

  16

  3

  0

  3.

  Art. 3 - (1) Se va incheia act adițional la contractul de concesionare nr. 25579/16.08.1999 cu prevederile art. 1 si 2 din prezenta hotarare.

  (2) Celelalte prevederi ale contractului, sunt si raman in vigoare.

  S-a adoptat

  16

  3

  0

  4.

  Art. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata concesionarului,     Compartimentului     Autorizare

  Activitate Economica si Transport, Biroului Urbanism si Serviciului Contracte - Evidenta si Incasari Debite din cadrul Direcției Patrimoniu.

  S-a adoptat

  16

  3

  0

21.Punctul 21a fost retras de pe ordinea de zi.

 • 22. Se trece Ia punctul 22 al ordinii de zi și dl. Rotam Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PTh la obiectivul „Supralărgire strada Alexei Tolstoi pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu străzile Bicaz și Bucegi” din municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Patrimoniu, Direcția Tehnică și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PTh la obiectivul „Supralărgire strada Alexei Tolstoi pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu străzile Bicaz și Bucegi” din municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC 1OAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PTh la obiectivul „Supralărgire strada Alexei Tolstoi pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu străzile Bicaz și Bucegi” din municipiului Bacău.

 • 23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi $i dl. Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice -faza SF - pentru obiectivul de investiție „L.T.E. Sala de Educație fizică Școala Generală nr.6, str. Vasile Pârvan, nr.22” din municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu, Direcția Tehnică și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF - pentru obiectivul de investiție „L.T.E. Sala de Educație fizică Școala Generală nr.6, str. Vasile Pârvan, nr.22” din municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOC ARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA [RINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF - pentru obiectivul de investiție „L.T.E. Sala de Educație fizică Școala Generală nr.6, str. Vasile Pârvan, nr.22” din municipiului Bacău.

 • 24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și dl. Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice și juridice.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. ( Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice și juridice.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1.  Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se aproba avizele prealabile de oportunitate a structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau, conform anexei la prezenta hotarare, in vederea întocmirii Planurilor Urbanistice Zonale si eliberării Certificatelor de Urbanism pentru următoarele amplasamente:

  1.1.       - STR. ALEEA VIȘINULUI - CONSTRUIRE

  GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT -beneficiar MUNICIPIUL BACAU;

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  1.2. - STR. SILISTEI, SOLA 20, PARCELA 448/4 -CONSTRUIRE   LOCUINȚA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI

  RACORDURI UTILITATI - beneficiar CIMPOCA IONUT, din Bacau, cu prezentarea:

  • - unui studiu extins al zonei;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  1.3. - STR. PRELUNGIREA DORULUI, SOLA 28, PARCELA 903/2/43 SI 903/2/43/1 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, GARAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI -beneficiar IFTINOIU BEATRICE, din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins al zonei;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  4.

  1.4. - STR. FRUNZEI, NR. 22 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI RACORDURI UTILITATI, beneficiari BALABAN TUDORITA, LACATUSU VIOREL, din Bacau;

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  5.

  1.5.   - STR. DEPOULUI, NR. 5 - CONSTRUIRE

  LOCUINȚA, GARAJ SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiari CRUCEANU ADRIANA, LUNGU VASILE, din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins al zonei;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare) ;

  • - avizului S.N.C.F.R.;

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  6.

  1.6. - STR. CIRESOAIEI, SOLA 63, PARCELA 1911/29 -CONSTRUIRE LOCUINȚA, ANEXA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, beneficiari SOLOMON IULIANA, SOLOMON CIPRIAN, din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins al zonei;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

  - realizarea drumului de acces cu o lățime minima prevăzută de normele legale in vigoare.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  7.

  1.7. - STR. TRIUMFULUI - CONSTRUIRE LOCUINȚA DUPLEX P + M, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, beneficiari GHERASIM ADRIAN, GHERASIM DANIEL, din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins al zonei;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

  - realizarea drumului de acces cu o lățime minima prevăzută de normele legale in vigoare.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  8.

  1.8. - STR. IONITA SANDU STURZA, NR. 90, MANSARDARE LOCUINȚA P + 2 + M PARȚIAL, beneficiar HUSARU MARINELA, din Bacau.

  S-a adoptat

  17

  2

  0

  9.

  ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarilor si Biroului Autorizații in Construcții.

  S-a adoptat

  18

  1

  0

25.Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și dl. Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SPATII DE DEPOZITARE (MATERIALE DE CONSTRUCȚII, TEHNICO-SANITARE, TEXTILE), ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI STR. CIPRIAN PORUMBESCU, NR. 27 C, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: POPA IULIAN-ADRIAN SI POPA CRISTINA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Drumuri Publice, Arhitectul Șef și Serviciul Rețele și Iluminat Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Ilie Bîrzu-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SPATII DE DEPOZITARE (MATERIALE DE CONSTRUCȚII, TEHNICO-SANITARE, TEXTILE), ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI STR. CIPRLAN PORUMBESCU, NR. 27 C, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: POPA IULLAN-ADRIAN SI POPA CRISTINA, din Bacau Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3

 • 1.  Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  25. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SPATII DE DEPOZITARE (MATERIALE DE CONSTRUCȚII, TEHNICO-SANITARE,   TEXTILE), ÎMPREJMUIRE

  TEREN SI RACORDURI UTILITATI STR. CIPRIAN PORUMBESCU, NR. 27 C, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI:   POPA IULIAN-ADRIAN SI POPA

  CRISTINA, din Bacau

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU S-a adoptat

  18

  1

  0

A

In sală intră dl.Cojocaru Cristian.

26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi $i dl. Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr.50451/50769/2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția de Drumuri Publice și Serviciul Rețele și Iluminat Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr.50451/50769/2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1.  Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr. 50451/50769/2009 formulată de către S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. cu sediul în str. Sf. Petru Movilă nr. 7, Iași, în temeiul Legii nr. 554/2004 prin care solicită anularea HCL 312/29.09.2009 .

  S-a adoptat

  18

  2

  0

  2.

  Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Drumuri Publice , Serviciului Rețele și Iluminat Public precum și petentului prevăzut la art. 1.

  S-a adoptat

  18

  2

  0

27.Se trece la punctul 27 al ordinii de zi si dl. Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr.51724/30.11.2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Administrația Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr.51724/30.11.2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1.  Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr.51724/30.11.2009, formulată de către dl. Șargu Neculai domiciliat în Bacău, str.Comișa Bistrița bl.32, sc.B, ap. 17, în temeiul Legii nr.554/2004, împotriva H.C.L. nr.349/29.10.2009.

  S-a adoptat

  18

  2

  0

  2.

  Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală, Direcției Administrației Piețelor precum și petentului prevăzut la art. 1.

  S-a adoptat

  18

  2

  0

28.Se trece la punctul DIVERSE al ordinii de zi $i dl. Rotaru Ion, președinte de ședință întreabă dacă sunt discuții, întrebări sau interpelări.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache - încheiem un an 2009, în care putem spune că au fost și lucruri bune și mai puțin bune.

Avem cu 600 miliarde mai puțin, bani care ar fi trebuit să vină pe proiecte de la stat. Sperăm ca anul 2010 să fie un an mai bun.

Mulțumesc consilierilor care au înțeles că proiectele importante trebuiesc votate. Urmează un an în care, dacă vom fi atenți și chibzuiți, vom trece peste criză. Voi propune un buget cu reducere de cheltuieli și continuare de investiții.

Avem câteva investiții la care avem finanțare. Exemplu: infrastructura de termie, un proiect care trebuie finalizat. Am primit 75 milioane euro finanțare, iar consiliul local vine cu cofinanțare de doar 3 milioane de euro. Bacăul primește Vi din suma totală pe toată țara la acest tip de proiecte.

Sperăm ca până la sfârșitul anului să finalizăm pasajul subteran. De asemenea să realizăm un nou pod peste calea ferată, Mărgineni, cu 4 benzi de circulație. Vom continua reabilitarea străzilor, strada Milcov, Mioriței, I.L. Caragiale și altele, reabilitarea podului de la Narcisa, construirea unui nou cămin pentru persoane defavorizate, construirea de noi locuri dejoacă pentru copii si crearea de spații verzi. Vom continua lucrările la Spitalul Municipal cu bani exclusiv de la consiliul local. Avem deja aprobat un credit de 30 milioane RON. Sperăm să obținem și de la bugetul statului niște bani. Fac apel către toți consilierii să facem front comun cu toții pentru a face lobby la parlamentarii băcăuani, să obținem o finanțare. Voi face în acest sens o scrisoare deschisă către fiecare parlamentar băcăuan .

Rog de asemenea partidele, P.S.D și P.D.L. pentru a face lobby pentru spital. Orice sumă este binevenită.

Ieri s-a aprobat un act normativ pentru completarea legislației privitoare la reabilitarea termică a blocurilor. Se pot utiliza și credite în acest scop. Vom continua ceea ce am început. Voi propune reabilitarea a încă 200 de blocuri, dar ține foarte mult de finanțarea a 50 % de la bugetul statului. Vom propune un buget de austeritate, însă avem nevoie de cofinanțări.

Vă mulțumesc pentru ceea ce am făcut împreună. Până în 2012 sper să nu mai avem alegeri. Indiferent de cine a câștigat și cine a pierdut, sper ca comunitatea băcăuană să aibă de câștigat. Mulțumesc încă o dată și cred că perioada 2010-2011 va fi pentru Bacău o perioadă bună. Am ajuns pe locul 5 pe țară în topul administrațiilor, loc câștigat datorită investițiilor din fonduri europene și în următorii 2 ani Bacăul poate ajunge și mai sus. Cel mai important lucru este să crească și nivelul de trai al cetățeanului. Locul 5 pe țară este o performanță dată de ceea ce am făcut noi și băcăuanii.

LA MULTI ANI !

DLBroșteanu Nelu de la trustul DEȘTEPTAREA -acum 20 de ani a luat ființă ziarul „DEȘTEPTAREA” și ne-am dezvoltat odată cu orașul Bacău .Vă dăruim o ediție specială cu ocazia aniversării și vă urăm un călduros LA MULȚI ANI !

DL președinte de ședință- Rotaru Ion - mulțumesc asistenței, declar închise lucrările ședinței și vă urez sărbători fericite și LA MULȚI ANI!

Facem precizarea că din motive tehnice această ședință nu a fost înregistrată pe casete audio.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ROTARUION


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

AM/ DsJ-A-4/ Ex.l