Proces verbal din 23.10.2009

În data de 23 Octombrie 2009 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

A

încheiat astăzi 23.10.2009, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.5227 din 21.10.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 11534 din 21.10.2009 și telefonic prin Nota Telefonică nr.l 1535 din 21.10.2009.

Au fost prezenți un număr de 19 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: d-ra consilier Mironescu Roxana, domnul consilier Chiri ac Ioan, domnul consilier Curcă Li viu Constantin și dl. Consilier Hîrtescu Vasilică.

Dl. președinte de ședință - Fechet Mircea asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. îl invit pe dl. Primar ing. Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței și dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii aplicației pentru finanțare cu titlul „Creșterea vizibilității către cetățeni a activității Primăriei municipiului Bacău și îmbunătățirea serviciilor către aceștia prin intermediul unui sistem informatic pentru furnizarea de servicii publice Online”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI , pentru obiectivele „Reabilitare acoperișuri tip șarpantă la blocuri - str.Aviatorilor nr.l9, sc.A-B , nr.21, sc.A-B,nr.25 sc.A-B, nr.27 sc.A-B ,din Municipiul Bacău14

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Analizei Cost-Beneficiu pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacau in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana" finanțat prin Programul Sectorial Mediu Axa Prioritara 3

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unității de Implementare a Proiectului „Managementul Integrat al Deșeurilor în Municipiul Bacău și în zonele învecinate “ din cadrul Serviciului Implementare Programe

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Consilier Șlic Mihai Iulian iese din sală.

D-nuI Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ?

Supun la vot ordinea de zi prezentată:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

5

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGÂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

ÎL

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECUL AI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARUION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sala

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „ pentru “ a fost aprobată ordinea de zi prezentată .

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001  , REPUBLICATĂ

ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

♦                                                  3

1. Se trece la primul punct al ordinii de zi și domnul Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii aplicației pentru finanțare cu titlul „Creșterea vizibilității către cetățeni a activității Primăriei municipiului Bacău și imbunătățirea serviciilor către aceștia prin intermediul unui sistem informatic pentru furnizarea de servicii publice online”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii aplicației pentru finanțare cu titlul „Creșterea vizibilității către cetățeni a activității Primăriei municipiului Bacău și imbunătățirea serviciilor către aceștia prin intermediul unui sistem informatic pentru furnizarea de servicii publice online”

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

*

L

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

ABSENT

15.

LUCHIANDRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECUL AI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARUION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sala

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii aplicației pentru finanțare cu titlul „Creșterea vizibilității către cetățeni a activității Primăriei municipiului Bacău și imbunătățirea serviciilor către aceștia prin intermediul unui sistem informatic pentru furnizarea de servicii publice online”

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi $i domnul Fechet Mircea , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivele „Reabilitare acoperișuri tip șarpantă la blocuri - str.Aviatorilor nr.19, sc.A-B , nr.21, sc.A-B,nr.25 sc.A-B, nr.27 sc.A-B ,din Municipiul Bacău “

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -Supun la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI , pentru obiectivele ,,Reabilitare acoperișuri tip șarpantă la blocuri - str.Aviatorilor nr.19, sc.A-B , nr.21, sc.A-B,nr,25 sc.A-B, nr.27 sc.A-B ,din Municipiul Bacău “

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREA IRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

ABSENT

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECUL AI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sala

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „ pentru ’' A FOST ADOPTAT proiectul de hotărâre privind pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI , pentru obiectivele „Reabilitare acoperișuri tip șarpantă la blocuri - str.Aviatorilor nr.19, sc.A-B , nr.21, sc.A-B,nr.25 sc.A-B, nr.27 sc.A-B ,din Municipiul Bacău “

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Fechet Mircea , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Analizei Cost-Beneficiu pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacau in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana" finanțat prin Programul Sectorial Mediu Axa Prioritara 3

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Dl.Administrator Public,Direcția Economică, Direcția Tehnică, U.I.P.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Analizei Cost-Beneficiu pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacau in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana" finanțat prin Programul Sectorial Mediu Axa Prioritara 3

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECUL AI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARUION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sala

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „ pentru ” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Analizei Cost-Beneficiu pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacau in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana" finanțat prin Programul Sectorial Mediu Axa Prioritara 3

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si domnul Fechet Mircea , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unității de Implementare a Proiectului „Managementul Integrat al Deșeurilor în Municipiul Bacău și în zonele învecinate “ din cadrul Serviciului Implementare Programe

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică, Managementul Resurse Umane).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

ABSENT

15.

LUCHIANDRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECUL AI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARUION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unității de Implementare a Proiectului „Managementul Integrat al Deșeurilor în Municipiul Bacău și în zonele învecinate “ din cadrul Serviciului Implementare Programe

Dl. președinte de ședință Fechet Mircea - mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

FECHET MIRCEA                    NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

AM/ Ds.I-A-4/ Ex.l