Proces verbal din 23.03.2009

În data de 23 Martie 2009 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 23.03.2009, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.1704 din 19.03.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședința extraordinară. Sunt prezenți un număr de 19 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Bălan C. Claudiu, domnul consilier Necula Cosmin, domnul consilier Pocovnicu C-tin.Dorian, domnul consilier Șlic Mihai -Iulian.

Dl. președinte de ședință - Floroiu Ionel - asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. îl invit pe dl. Primar ing. Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.3 50/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități non profit de interes general, precum și abrogarea HCL nr.6/2008 modificată și completată prin HCL nr.373/2008 și HCL nr.440/2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind suportarea de la bugetul local a cheltuielilor de transport și asigurări medicale pentru un grup de 6 elevi din Bacău, care vor reprezenta municipiul Bacău, la Tabăra de Tineret organizată de municipalitatea Petah Tikva din Israel, în perioada 29 martie 2009 - 4 aprilie 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ?

Nu sunt observații.

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot ordinea de zi prezentată:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULACOSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLICMIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru ‘ a fost aprobată ordinea de zi prezentată.

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE IN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001  , REPUBLICATĂ

ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

9

Fac o precizare: având în vedere că la proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi comisiile cuprind multe nume ale consilierilor locali, aș dori ca pe buletinele de vot fiecare să se abțină în dreptul numelui său.

 • 1. Se trece la primai punct al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul primar Ing.Romeo Stavarache prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre așa cum este anexată la mapa de ședință cu următoarele precizări suplimentare:

-S-au primit de la bugetul de stat, prin Consiliul Județean, sume foarte mici de bani, respectiv cca.l miliard, o sumă infimă care trebuie să meargă direct pe cofmanțări. Nu vreau să comentez. Este voința politică a celor de la guvernare și prin aceasta își asumă consecințele și responsabilitățile care decurg.

-La cheltuieli de personal, fată de anii anteriori, s-au cuprins sume reale. S-a făcut o reducere la cheltuielile executive cu bunuri și servicii față de anul 2008, cu cca.31 %. -Pentru anul 2009, la Investiții simt în continuare lucrări din 2007 și 2008 și numai în proporție de 20 % sunt investiții care încep în anul 2009. In anul 2008 au fost finalizate multe obiective promise populației și anume:Piața de Gross, Bazinul de înot, Extindere și modernizare Sediu Pașapoarte, Seviciul Evidența populației și permise, Amenajare piață pietonală de lângă Casa de Cultură Vasile Alecsandri, amenajare parc de pe Bulevardul Unirii nr.3, amenajare a 22 noi locuri dejoacă, amenajare a 31 locuri terenuri de sport, construirea de locuințe sociale din strada Teiului și Tipografilor, amenajarea Clubului pensionarilor 60+ ,amenajarea pieței Centrale, alimentarea cu energie electrică a Bazinului de înot (e vorba de un nou post de transformare). Investițiile principale sunt în continuare lucrările la Spitalul Municipal, reabilitarea fațadelor la 38 de blocuri, reabilitarea termică a 31 de blocuri, modernizarea Teatrului de Vară, reabilitarea și modernizarea a 50 unități de învățământ. Tot în anul 2008 s-au derulat contracte de servicii pentru elaborarea documentației tehnice pentru încă 22 obiective reprezentând străzi, parcări, sensuri giratorii, construirea Campusului Școlar, extinderea cu un nou corp de școală la Colegiul “Vasile Alecsandri”, construirea a 3 noi grădinițe, amenajarea unui nou parc auto, amenajarea Cimitirului Sărata II, locuințe pentru tineri destinate închirierii, modernizare Spital T.B.C.,amenajare peisagistică și zonă de agrement Complex Olimpic și totodată realizarea unor obiective finanțate prin POR, Centrul de Agrement și Turism Pădurea Tamaș, reabilitarea și modernizarea Insulei de Agrement, Centru pentru cazarea temporară a persoanelor fără adăpost, Reabilitarea și echiparea Centrului pentru îngrijire persoane vârstnice, reabilitatea și modernizarea centrului social Henri Coandă nr.9.

Avem un buget axat pe investiții, 205 milioane lei din care cca 80 % sunt în continuare pe lucrări din 2007-2008 și numai 20 % sunt investiții care încep în 2009. Indiferent de politica dezastruoasă dusă de Consiliul Județean față de Consiliul Local Bacău, trebuie mers în continuare pentru că altfel ar fi păcat de banii investiți până aici.

Cheltuielile cu achiziția de mobilier , aparatură birotică, mașini, echipamente, pe anul 2009 au fost reduse cu 66 %. Ca să putem duce la bun sfârșit investițiile trebuie să reducem mult cheltuielile la autoritățile executive.

La învățământ s-a încercat păstrarea sumelor și pot fi chiar majorate prin sume alocate de minister.

La capitolul „Sănătate” s-a alocat suma de cca. 16 milioane, sumă alocată pentru continuarea lucrărilor la Spitalul Municipal.

La capitolul dedicat zonelor sportive și de agrement veți vedea că este cuprinsă o sumă mai mare datorată investiției pentru amenajarea Complexului Olimpic.

Pentru Asistență socială avem un buget aproximtiv ca anul trecut, un pic mai mare. Pentru construcții de locuințe a crescut suma și a scăzut la cheltuieli pentru bunuri și servicii și se va merge în continuare pe construcția de locuințe pentru tineri.

La Transporturi, cheltuielile pentru materiale și servicii au scăzut și a crescut mult la investiții, va începe Pasajul Rutier.

In final vreau să vă spun că avem cel mai ambițios proiect de buget și am schimbat total fundamentarea, astfel încât în următorii 4 ani să se vadă cu adevărat modernizarea Bacăului . Avem investiții mari, de sute de milioane de EURO, care până în 2012 vor fi în proporție de 80 % finalizate și sper că în următorii ani viața băcăuanilor va fi mai bună și fața orașului Bacău va fi complet schimbată.

Am nevoie ca dumneavoastră să fiți alături de mine și de executiv pentru ca împreună să atragem sume importante pentru cofînanțarea acestor proiecte. Totuși nimeni nu aprobă vreun proiect dacă nu avem sumele pentru cofinanțare. Degeaba câștigăm proiecte eligibile de zeci și sute de milioane de EURO dacă nu avem sumele necesare cofinanțării. Ceea ce s-a întâmplat cu suma alocată de Consiliul Județean este foarte grav, repet că aceste sume erau doar pentru cofinanțare și nu pentru altceva. Acum trebuie găsite soluții alternative, eventual un credit, pentru că este păcat să pierdem atâtea milioane de EURO. Să luăm de exemplu lucrările de la S.C.CET care se finanțează din septembrie 2009, acel MAȘTER PLAN de o sută milioane de euro,care are ca și cofinanțare doar 2,5 %, adică doar 2,5 milioane de euro de la bugetul local. Domnii directori Pădureanu și Dospinescu au primit sarcina de a găsi soluții pentru a face un împrumut, astfel încât să nu pierdem aceste sume de bani.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și Direcția Tehnică).

DL Consilier Bîrzu - comisia 1 are aviz favorabil cu următoarele amendamente: -Suplimentarea bugetului cu suma de 6,6 milioane lei cofinanțare locală în proporție de 50 % pentru obiectiv„Reabilitare rețele termice secundare din Municipiul Bacău” în cadrul programului „Termoficare 2006-2015, căldură” .

-Transfer 290.000 lei de la Pasajul Subteran la Centrul de Afaceri și Expoziții, la poziția credit intern.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-fac precizarea că la primul amendament făcut de domnul Bîrzu s-au primit de la stat 50 % pentru proiectul “Termoficare 2007-2015” și avem și noi cofinanțare 50%.

Comisia 3 dă aviz favorabil cu următoarele amendamente:

D-na Florea Irina-să se suplimenteze finanțarea către O.N.G.-uri de la 6 la 10 miliarde lei luîndu-se de la activitatea sportivă unde sunt alocați 60 miliarde.

Dl.Consilier Chiriac Ioan-vreau să fac și eu 2 amendamente, primul să micșorăm suma la tichete și să o mărim la burse și al doilea aș dori ca la capitolul,,Cultură, religie..” să rămână măcar suma de 840.000 lei care a fost anul trecut, să nu se mai micșoreze . Putem lua de la capitolul „ întreținere grădini publice, spații verzi...”

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Președinte Floroiu Ionel- întreb dacă mai sunt întrebări și interpelări.

Dl.Consilier Fechet Mircea-consider că dl.primar a fost foarte indulgent când a discutat despre bugetul consiliului județean. Aș dori să vă reamintesc că din 500 miliarde, suma totală care s-a discutat acolo, Consiliul Local Bacău a primit doar 1 miliard, adică 0,2 % din suma totală. V-aș mai spune că Bacăul este al 4-lea contributor din țară, la acest buget. Sper că domniile voastre vă simțiți tot așa de jigniți și de umiliți ca și mine și mă refer și la colegii de la Partidul Democrat Liberal și de la Partidul Social Democrat , pentru că mie personal nu mi se pare corect ceea ce s-a întâmplat. Veți scrie în rapoartele dumneavoastră de activitate tot felul de lucruri minunate pe care le-ați făcut pentru locuitorii acestui oraș și pe care vă reamintesc că-i reprezentati aici, pentru că v-au votat și v-au mandatat sa-i reprezentați și ați avut ocazia intr-adevăr să faceți ceva pentru ei. Consider că sunteți părtași la ceea ce se numește masacrul bugetului consiliului județean și chiar aș vrea să purtăm o discuție sinceră cu liderii grupurilor P.S.D și P.D.L.

Fie ați dorit să ajutati și nu ați reușit, fie nu v-a interesat și aș vrea să discutăm pe tema asta.

Dl.Consilier Hie Bîrzu-consider că este un buget flexibil, modem în care noi ne putem adapta în funcție de încasări și alte venituri atrase. Sunt mulțumit de acest buget pentru ca s-au avut în vedere cerințele locuitorilor și necesitatea de dezvoltare a Municipiului Bacău, continuarea investițiilor începute și s-a ținut cont și de strategia de dezvoltare a Municipiului Bacău.

Nu s-au mărit taxele și impozitele nici anul acesta, au rămas la nivelul anului 2005. Cred că s-a făcut o estimare corectă a veniturilor, care vor putea crește dacă se vor vinde anumite pucte termice care sunt dezafectate în acest moment. De asemenea veniturile mai pot crește prin concesionarea unor terenuri.

La capitolul cheltuieli cred s-au alocat sume importante la învățământ, pentru reabilitarea unui număr mare de școli, se va construi un campus școlar nou, se vor construi 3 noi grădinițe , cred că trebuie să menținem tichetele de masă pentru profesori și s-a pus o sumă și pentru burse pentru acest semestru, sumă care va fi rectificată pentru tot anul. Sunt mulțumit și pentru suma alocată pentru Spitalul Municipal și consider continuarea acestor lucrări ca pe o prioritate a băcăuanilor.

In final rog colegii din consiliu să adoptăm bugetul în forma prezentată de executiv cu amendamentele făcute.

Dl.Consilier Bogatu George- inițial voiam să mă refer strict la o problemă care stă pe buzele a mii de băcăuani, dar acum aș vrea să fac câteva comentarii la ce s-a discutat până acum. Am un respect deosebit față de dl. Fechet Mircea, pe care l-am cunoscut în diverse situații și căruia îi prevăd un viitor luminos, dar lipsa de experiență și elanul probabil, îl fac să se aventureze în declarații pe care nu le stăpânește și poate nu e vina lui. Cred că niciodată de când este înființat consiliul local, din 1992 încoace , consiliul local nu a primit mai mulți bani, indiferent de cine a fost primar. Nu că ar fi avut cineva ceva cu primarii respectivi, dar Bacăul a avut mereu puterea să-și creeze bugetul local și nu a apelat niciodată la consiliul județean, problemele din județ fiind mult mai grave. Nu știu în amănunt actuala repartiție a bugetului de consiliul județean, dar vă asigur că nu s-a făcut pe principiul sa tăiem craca băcăuanilor de sub picioare. Bugetul de azi este un buget optimist, din care reiese că se vrea a se face multe lucruri. Nu știu de unde se vor strânge acești bani, având în vedere că peste 60 % din bani vin din impozitul pe salarii, însă cu această criză domeniul construcțiilor este foarte afectat și de acolo proveneau foarte mulți bani.

îmi mențin punctul de vedere pe care l-am mai adus în atenția consiliului local și anume că o micșorare a taxelor și impozitelor ar face ca cetățenii să se îndrepte mai repede spre Direcția de taxe și impozite. State mari au adoptat această strategie pe timp de criză și a funcționat.

Acum mă refer la problema cu care voiam să încep , fotbalul. Știm foarte bine ce impact social are acest fenomen numit fotbal asupra populației. Noi am avut și avem o aprobare să construim un stadion.Trebuie să ne gândim și să găsim o soluție pentru a reabilita stadionul existent, dacă tot nu putem acum construi unul nou. O propunere ar fi să restrângem tribunele la nivelul pistei de atletism. S-ar crea și locuri de parcare în jur cu o investiție mult mai mică. Fostul primar vrea să cedeze echipa de fotbal și ar trebui să strângem rândurile și să aducem echipa de fotbal în primul eșalon. Știm ce impact major,material, spiritual, moral are o echipă de divizia A în România și nu numai în România. Votul meu pentru buget va fi condiționat de garanția domnului primar că la prima rectificare de buget se va gândi la alocarea de fonduri pentru reabilitatea stadionului existent și~că atunci când se va putea, consiliul local va prelua frâiele clubului de fotbal.

D-na Consilier Florea Irina -aș vrea să mă refer la câteva aspecte legate de finanțarea serviciilor sociale și în același timp aș dori să-l întreb pe dl. Fechet dacă a participat dumnealui sau domnul primar la discuțiile care s-au ținut la Consiliul Județean pe baza bugetului și dacă au prezentat proiectele care au nevoie de cofinanțare.

Revin cu problema O.N.G-uilor , că li s-a alocat o sumă mică de bani, de 6 miliarde lei vechi și am văzut la Cheltuieli cu personalul la serviciile sociale, o creștere semnificativă.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache -aceste cheltuieli de personal sunt bani de la bugetul statului pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap. Nu putem să le luăm banii, sunt contracte de muncă cu statul și banii vin direct de la stat.

D-na Director Daniela Pozâna rea-vreau să fac o precizare că pentru O.N.G-uri anul trecut a fost alocată suma de 310.000 lei, iar anul acesta aproape că s-a dublat, este de 600.000 lei și eu consider că anul trecut acea sumă a acoperit nevoile acestor organizații neguvemamentale în proporție de 80%.

D-na Consilier Irina Florea-mie mi se pare o sumă mică având în vedere că O.N.G-urile furnizează servicii sociale acolo unde S.P.A.S-ul nu reușește să acopere tot și mi se pare că s-au adaptat la ceea ce ați oferit dumneavoastră. Am invitat în sală pe dl.Brașoveanu Sorin și v-aș ruga să-i dați cuvântul, pentru că are o problemă legată de buget.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-este invitatul dumneavoastră și nu al consiliului local, nu apare pe lista de invitați, iar dacă are vreo problemă, nu a prezentat nimic la ședința de comisie.

Dl.Președinte de ședință,dl.consilier Floroiu Ionel-dă cuvântul domnului Brașoveanu Sorin.

Dl.Brașoveanu Sorin-vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și aduc în fața dumneavoastră două probleme foarte importante, una cu privire la situația persoanelor cu handicap care se află în sistemul de protecție de tip rezidențial și mă refer la beneficiarii care au domiciliul în municipiul Bacău.In fiecare an am încheiat un contract de asociere cu fiecare consiliu local, în baza Hotărârii Consiliului Județean care a stabilit costurile medii pe tipuri de beneficiari,pe tipuri de servicii. In felul acesta, în funcție de puterea ei, fiecare comunitate a suportat o parte din aceste cheltuieli. Municipiile erau prevăzute cu cca.50 % și cele mai mici comunițăți cu aproximativ 25-30 %.

Anul trecut am încercat să încheiem un contract de asociere cu Consiliul Local Bacău. Este vorba de un număr de cca.126 beneficiari din care 49 de copii și 77 de adulți. Valoarea totală era de 2.991.639 RONI din care contribuția consiliului local era de 1.495.819. Au fost câteva discuții legate de asistența matemală, am găsit o cale de comunicare, dar contractul de asociere nu a mai fost după aceea semnat și acceptat, astfel încât noi nu am mai încasat această sumă. Nu am văzut nimic ca și cheltuială pentru finanțarea activității de protecție specială a persoanelor cu handicap. Există desigur cadrul legal în Legea 272 art. 111 al.l cât și art. 54 și 94 din Legea 448 privind persoanele cu handicap.

A doua problemă pe care voiam să o ridic este activitatea Centrului de zi în urma apariției Legii 272, pe principiul descentralizării.O parte din activități și tot ce înseamnă activitatea de prevenire, a serviciile sociale primare trec în subordinea consiliilor locale. Ca urmare centrele de zi pe care noi le-am creat trec în subordinea consiliului local. Noi, în Bacău, am avut 3 centre de zi a căror activitate a fost preluată. Acest protocol era prevăzut cu un termen de 6 luni .De atunci din 6 în 6 luni am avut corespondență cu Primăria Bacău, cu Serviciul Public de Asistență Socială l-am prelungit prin Act Adițional, iar acum nu mai există nici un act intre noi. Am aflat că se dorește să se facă transferul. Anul trecut nu s-a putut face transferul deoarece locația era insalubră, iar centrele de zi au anumite standarde peste care nu putem trece. Sper să se realizeze aceste diligențe și să se facă transferul pentru că avem câteva proiecte câștigate și fără un spațiu nu le putem demara.Mulțumesc.

D-na Director Daniela Pozânărea-Noi am avut discuții cu dl.Brașoveanu în ceea ce privește cele 3 centre „Ghiocelul”.S-a căutat o soluție viabilă pentru acești copii aflați în dificultate. A fost greu să găsim o locație care să corespundă standardelor minime obligatorii de funcționare a acestora . După aprobarea acestui buget avem prinse sume pentru reamenajarea, igienizarea unui spațiu unde vor fi relocati acești copii, parte vor merge la Casa Pistruiatul, iar parte vor merge la Grădinița 23. Deci această problemă a fost soluționată. în ceea ce privește costul mediu anual de întreținere al persoanelor cu handicap aflate în centrele rezidențiale, intr-adevăr acest cost a fost aprobat printr-o ședință de consiliu județean, iar prin aceeași hotărâre a fost aprobată și obligativitatea consiliilor locale de a suporta 50% din costurile medii de întreținere. Există totuși câteva probleme care se pun și anume faptul că noi, ca autoritate locală, am fost puși în fața unor sume fără a avea o fundamentare a acestor sume , în condițiile în care asistența socială este finanțată de bugetul de stat, bugetul local și contribuția proprie a persoanelor cu handicap. In aceste condiții noi nu putem deconta, curtea de conturi nu ne dă voie să decontăm, niște sume fără a avea o fundamentare a acestor sume. De asemenea nu s-a făcut vorbire în această hotărâre de consiliu județean despre contribuția proprie a beneficiarilor. în mod normal aceste costuri medii de întreținere ar trebui să cuprindă și contribuția proprie a beneficiarilor. Vreau să vă spun că printr-o simplă comparație pe care noi am facut-o cu centrul rezidențial, respectiv Căminul pentru persoane vârstnice Bacău am constatat că acest cost mediu anual de întreținere a unui beneficiar este de 6.840 lei. Costul este cu mult sub cel aprobat de consiliul județean pentru centrele dumneavoastră rezidențiale, care este de cca. 24.000 pe an. Din punctul nostru de vedere este o creștere nejustifîcată, nu știm din ce sunt compuse aceste costuri. Asta nu înseamnă că persoanele cu handicap nu sunt o prioritate a autorităților locale. Vreau să vă spun că bugetul asistenței sociale a crescut progresiv în fiecare an, la nivelul municipiului Bacău. Dar , totuși, pentru a putea deconta aceste sume avem nevoie de o transparență totală.

Dl.Președinte de ședință,Floroiu lonel eu nu cred că este bine să intrați în polemică acum, cred că ar fi bine să vă întâlniți și să discutați în amănunt aceste lucruri.

DL Consilier Zaharia Nicolae-as dori ca dl. Director Pădureanu să ne comunice sumele alocate de consiliul județean în ultimii ani consiliului local, ca să discutăm pe baza unor cifre concrete.Cred că bugetul este extrem de optimist. Din păcate cred că am început deja să ne bazăm pe o rectificare și cred că o să picăm într-o capcană. Nu aș vrea să transformăm anul 2009, fiind un an electoral, într-un an plin de promisiuni, pe partea asta de buget și în final să venim cu tot felul de rectificări în minus, pentru a salva aparențele. Noi acum plătim lucrările din anul 2008, an care statistic și din ceea ce am văzut pe afișajul stradal, era cotat ca anul cel mai bun din istoria postdecembristă.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache noi nu avem de plătit nimic din anul 2008.

D1.Consilier Zaharia Nicolae-Ba mai avem de plătit, că sunt o grămadă de firme care așteaptă plata facturilor de pe 2008, cu întârzieri de 4, 5, 6 luni. Vreau să întreb dacă aveți „în buzunar” suma de 45 milioane EURO pentru Spitalul Municipal, așa cum ați declarat în campania electorală, ca să știm cum desfășurăm mai departe bugetul în ceea ce privește acest spital. Vor fi rectificări, vom susține aceste lucrări și nevoile comunității băcăuane, dar să nu transformăm anul 2009 în an electoral. Părerea mea este să mergem pe concret, chiar dacă poate un pic mai pesimist și să avem după aceea de unde crește bugetul.

încă o rugăminte. Știu că este o problemă mare la blocurile din Aviatori, cu șarpantă din țiglă, care s-a învechit și cad țiglele pe jos. Locatarii din aceste blocuri fac demersuri de vreo 3 ani pentru reabilitarea blocurilor.Vreau să știu dacă ați prins sume pentru reabilitarea bazei și înlocuirea țiglei cu tablă. Consider că trebuie urgent intervenit acolo mai ales că este doar o investiție pentru șarpantă.Mulțumesc.

PLConsilier Chiriac Ioan-eu cred că optimismul acestui buget provine dintr-o prognozare greșită.Creșterea veniturilor din impozitul pe salarii este foarte puțin probabilă în condițiile de criză. Creșterea veniturilor de la 108 milioane la 124 milioane implică o creștere a salariilor pe anul 2009 cu 16 %, lucru foarte puțin probabil în condiții de criză.

Privitor la repartizarea bugetului, am văzut partea de investiții la care s-au alocat sume importante și eu susțin investițiile, mai ales că sunt o posibilitate de a crea noi locuri de muncă. Nu am văzut însă nimic referitor la o problemă foarte stringentă și anume parcările și aș dori să se facă măcar un studiu de fezabilitate pentru o parcare supraetajată în zona centrală sau în imediata apropiere.

Referitor la retorica domnului consilier Fechet, care m-a nominalizat și pe mine, vreau să-i spun că bugetul propriu al consiliului județean este de 3 ori mai mare decât al consiliului local,iar sumele pentru cofinanțare vin din partea de echilibrare a fondurilor. Din impozitul pe salarii 47 % merg la bugetul consiliului local, 13 % merg la bugetul Consiliului Județean, iar 22 % sunt Fonduri de Echilibrare, care se redistribuie la consiliile locale în funcție de nevoile pe care le au. împărțirea bugetului Consiliului Județean a fost totuși și o decizie politică. Chiar dacă Bacăul este un contributor important la bugetul de stat,este vorba de județul Bacău și să nu uităm că 50 % din activitatea economică este pe platforma Onești.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-La capitolul „Burse” s-a făcut deja modificarea în buget de la 120 la 620 și am lăsat și banii de la tichete în aceeași formulă.

La capitolul „Cultură și Religie” eu propun să lăsam 400 și dacă va mai fi nevoie vom rectifica după luna iunie.

în ceea ce privește suma pentru O.N.G.- uri aceasta s-a dublat față de anul trecut și mai sunt și alte contracte distincte pentru finanțări.

Pot sa-i spun domnului Brașoveanu că avem în buget prevăzută suma pentru persoanele cu handicap, dar acest subiect va face obiectul unei discuții foarte amănunțite, pentru a nu fi probleme cu Curtea de Conturi, sau cu legea.

Pentru domnul Bogatu - au venit 417 miliarde numai pe cofmanțări, deci nu vorbim de sumele defalcate de care a vorbit domnul Chiriac.

îi răspund și doamnei Florea că, Consiliul Județean a cerut lista cu cofinanțările pentru proiecte și domnul Director Pădureanu a prezentat lista.

Dl.Director Pădureanu Leonard - ni s-au cerut în repetate rânduri liste , pe mai multe teme și de fiecare dată le-am dat, chiar și azi am dat lista pentru TVA.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-cei 500 miliarde veniți pe cofmanțări au venit cu dedicație pentru Consiliul Județean. Ceea ce vreau să vă spun este că sunt consilii locale care nu au proiecte de nici un fel și au primit din acești bani pentru cofînanțare, iar sumele care li s-au dat nu au nici o justificare. S-au dat din acești bani la comune care efectiv nu pot cheltui acești bani, pentru că sunt pentru cofmanțări și dacă îi cheltuiesc pe altceva intră în contradicție cu legea, iar primarii liberali nu au primit nici un ban.

Domnul Consilier Bogatu George- fac precizarea că din 1992 este prima dată că au venit bani cu dedicație pentru cofmanțări.

D-na. Consilier Florea Irina-proiectele depuse de comunele cu primari P.N.L. nu aveau termene scadente.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-în ceea ce privește stadionul, există o expertiză a fostului primar în care se arată că este într-un stadiu avansat de degradare și efectiv trebuie găsită altă soluție, nu se mai poate reabilita.Ceea ce a sugerat dl.Bogatu cu scoaterea pistei de atletism ar face obiectul unui nou proiect. Deja pentru stadionul existent este posibil să nu poată primi aviz de funcțioanare deoarece sunt în vecinătate cele două stații PECO și este și stâlpul acela de iluminat. Ceea ce vă pot promite este că din suma alocată la Sport vom încerca, bineînțeles că în urma discuțiilor din consiliul local și din comisiile de specialitate, să alocăm fonduri pe Legea 350. Vom putea face o reabilitare sumară dar va trebui o expertiză și apoi discutăm.

Dl.Consilier Chiriac Ioan-am văzut acea expertiză și din ea rezultă că nu este afectată structura de rezistență a stadionului, ba dimpotrivă este supradimensionată.

Dl.Consilier Mircea Fechet-am putea înțelege din ce au spus colegii noștri că Bacăul nu are nevoie de acești bani, deoarece nici până acum nu s-au primit, sau că s-au dat pe criterii politice. Mă bucur că s-a clarificat acest aspect și vreau să precizez că Bacăul are nevoie de acești bani și nu vreau să fim în aceeași situație anul viitor, pe criteriul că nu s-au dat nici în anul 2008.

Dl.Consilier Coiocaru Cristian-nu voi face aprecieri politice dar mă voi referi la cuvântul domnului Zaharia, care afirmă că 2008 a fost an electoral, 2009 este an electoral și că bugetul va fi în acest sens și-l întreb la care proiect ar trebui să renunțăm ca să nu mai fie an electoral. Cu ce propunere veniți în acest sens.

Dl.Consilier Zaharia Nicolae-îmi ridicați mingea la fileu și mă provocați să încep cu dezbaterea publică de săptămâna trecută. La dezbaterea publică am fost invitați cu jumătate de oră înainte de a începe , materialele le-am primit înaintea ședinței, în sală erau 4 directori de școli băcăuane care încercau să obțină o suplimentare de sume, era un lider de sindicat care ridica în slăvi primăria și noi nu prea am mai putut face prea multe.

Am spus și mă repet, că nu trebuie să ne bazăm prea mult pe rectificările de buget, pentru că noi acum avem un buget la fel de mare ca cel de anul trecut și nu știm pe ce încasări ne bazăm. Aș vrea ca bugetul să fie cât mai realist.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-domnule consilier Zaharia, induceți în eroare opinia publică, deoarece dezbaterea publică a bugetului a fost dată în presă, a fost dată pe NET și a fost afișată la sediul Primăriei. S-a îndeplinit o procedură, pentru că altfel nu se poate. Nu faceți afirmații nefondate, ar trebui să vă cereți scuze.

DLConsilier Chiriac Ioan-la nivelul județului avem deja aprobată construirea unui spital județean, iar dacă se construiește și un Spital Municipal foarte bine,dar administrația locală să finanțeze construcția lui din banii municipiului.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache da.vom construi acest spital, dar este o investiție care va intra în patrimoniul statului când va fi terminată. Noi ajutăm statul să facă această investiție deoarece avem cel mai mic număr de paturi/1000 locuitori, față de media pe țară. Cât privește banii, vă reamintesc că au fost alocați 360 miliarde din bugetul de stat, că acest proiect a fost aprobat de Comisia de sănătate, a fost aprobat de Comisia de buget-fmanțe și au fost tăiate aceste sume la îndemnul conducătorilor dumneavoastră.

DLPreședinte de ședință Floroiu Ionel mi amintesc că în 2004, în campanie electorală v-ați asumat acest spital fără a negocia nici cu PSD-ul nici cu PDL-ul ducerea la bun sfârșit a acestui proiect. Asta nu înseamnă că el nu este bun pentru municipalitate. Acum trebuie sa-1 duceți până la capăt, să vi-1 asumați și să renunțăm la discursul acesta patetic că nu vă ajută consiliul județean sau alții. Haideți să găsim soluții pentru a-1 putea duce la bun sfârșit.

Vis-a-vis de bugetul consiliului județean, că am fost înfierați peste tot, prin toate ziarele începând cu cele de la nivel național, e adevărat că nu v-a dat pentru cofinanțări decât 1 miliard, dar eu cred că bugetul municipiului Bacău nu a avut niciodată nevoie de cofmanțare de la consiliul județean în cei cel puțin 16 ani de când îl monitorizez și îl cunosc.Imaginați-vă că la nivelul județului sunt atâtea comune sărace și primării au câte 3 proiecte în derulare. De unde să ia bani pentru cofmanțare când la nivelul lor este un buget anual de 500 milioane? Eu vă cred că aveți nevoie de cât mai mulți bani, ca și administrator al orașului, dar haideți să ne gândim și la cei din mediul rural, la mediile sărace ale județului.Vă mulțumesc.

Nu mai sunt discuții.

D1. Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot amendamentul propus de dl.Bîrzu și anume suplimentarea bugetului cu 6,6 milioane lei cofmanțare locală în proporție de 50% pentru obiectiv reabilitare rețele termice secundare din Municipiul Bacău în cadrul programului „Termoficare 2006-2015”.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

3

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „pentru”, a fost adoptat amendamentul propus de dl.Bîrzu și anume suplimentarea bugetului cu 6,6 milioane lei cofinanțare locală în proporție de 50% pentru obiectiv reabilitare rețele termice secundare din Municipiul Bacău în cadrul programului „Tcrmoficare 2006-2015”.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot amendamentul propus de dl.Bîrzu și anume transferul sumei de 290.000 lei de la Pasaj Rutier la Centrul de Afaceri și Expoziții, credit intern.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

*

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULACOSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „pentru”, a fost adoptat amendamentul propus de dl.Bîrzu și anume transferul sumei de 290.000 lei de la Pasaj Rutier la Centrul de Afaceri și Expoziții , credit intern.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot amendamentul propus de d-na Florea Irina și anume suplimentarea sumei destinate O.N.G.- urilor.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

6

11

2

Cu 6 voturi „pentru”, 11 voturi „împotrivă” și 2 „abțineri” , nu a fost adoptat amendamentul propus de d-na Florea Irina și anume suplimentarea sumei destinate O.N.G.- urilor.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot amendamentul propus de dl.Chiriac Ioan și anume mărirea sumei destinate culturii.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

9

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

7

10

2

Cu 7 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” și 2 „abțineri”, nu a fost adoptat amendamentul propus de dl.Chiriac loan și anume mărirea sumei destinate culturii.

D1. Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani cu modificările produse prin amendamentele adoptate.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHLAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULACOSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA       "1

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

16

-

3

Cu 16 voturi „pentru” și 3 „abțineri” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani, cu modificările produse prin amendamentele adoptate.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.3 50/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități non profit de interes general, precum și abrogarea HCL nr.6/2008 modificată și completată prin HCL nr.373/2008 și HCL nr.440/2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și Serviciul Implementare Programe).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl Președinte de ședință dl.Consilier Floroiu Ionel-dacă sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Cojocaru Cristian - sunt propuneri la comisii.

DL Bogatu George - cine a făcut acest proiect?

Propun ca d-na consilier Irina Florea să facă parte din Comisia de Tineret și dl.consilier Zaharia Nicolae din Comisia Socială.

D-na consilier Florea Irina - propun ca dl. Bogatu George să facă parte din Comisia Sport.

DLPrimar- Dl. Gioseanu Constantin a făcut acest proiect, dar se pot face modificări. La poziția 43 la comisia Sport - în locul doamnei Pușcașu Mariana - se poate completa pe buletin - Grigoraș Dana , iar în locul acesteia, la poziția 41 - se poate trece dl. consilier Bogatu George. Retrag propunerea pentru d-na Pușcașu Mariana. Vă rog să tăiați această propunere de pe buletinul de vot.

D-ra Mironescu Roxana - comisia trebuie să fie alcătuită din 5 membri.

DLPrimar- toate propunerile vor fi trecute în buletinul de vot în măsura în care veți fi de acord cu ele.

în primul rînd trebuie să se supună la vot propunerile care au fost făcute.

DL Chiriac Ioan - de la P.D.L. nu este nici un consilier? Propun la Comisia socială pe dl.consilier Șlic Mihai.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot amendamentul propus de dl.consilier Bogatu George - respectiv introducerea domnului Zaharia Nicolae la Comisia socială.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN       1

ABSENT

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

7

11

1

Cu 7 voturi« pentru » , 11 voturi «împotrivă » și 1 « abținere » , nu a fost adoptată propunerea d-lui consilier Bogatu George.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot al doilea amendament al d-lui consilier Bogatu George - respectiv ca d-na Florea Irina Daniela să facă parte din Comisia tineret.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUELIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ L1VIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASELICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

7

12

Cu 7 voturi « pentru » , 12 voturi «împotrivă » nu a fost adoptată propunerea d-lui consilier Bogatu George.

D1. Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot amendamentul d-lui consilier Chiriac loan - respectiv ca dl.Șlic Mihai Iulian să facă parte din Comisia Socială.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ L1VIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASELICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

7

10

2

Cu 7 voturi « pentru » , 10 voturi «împotrivă » și 2 « abțineri » nu a fost adoptată propunerea d-lui consilier Chiriac Ioan.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot amendamentul d nei consilier Florea Irina -Daniela - respectiv ca dl.Bogatu George să facă parte din Comisia sport .

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

1

Cu 18 voturi « pentru » și 1 « abținere » a fost adoptată propunerea d-nei consilier Florea Irina Daniela.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități non profit de interes general, precum și abrogarea HCL nr.6/2008 modificată și completată prin HCL nr.373/2008 și HCL nr.440/2008, cu modificările produse prin amendamentul adoptat.

 • 1.  Consilieri prezenți 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 19

  Nr. crt

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l. - Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2009, conform Anexei nr.l la prezenta hotărâre.S-a adoptat

  18

  1

  0

  2.

  ART.2. - Se aprobă Metodologia Generală pentru atribuirea contractelor de finanțare din fondurile publice ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.S-a adoptat

  18

  1

  0

  3.

  ART.3. - Se aprobă domeniile pentru care se vor acorda finanțări nerambursabile, sens în care vom avea 6 domenii de activitate, după cum urmează : 1) tineret și educație, 2) cultură, 3) mediu, 4) sport, 5) culte religioase și 6) social.S-a adoptat

  18

  1

  0

  4.

  Art.4. - Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău alocate pentru activități non-profit de interes local, pentru Domeniul Cultură si Domeniul Tineret si Educație, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre, precum și a subanexelor aferente.S-a adoptat

  18

  1

  0

  5.

  Art.5. - Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău alocate pentru activități non-profit de interes local, pentru Domeniul Mediu, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre, precum și a subanexelor aferente.S-a adoptat

  18

  1

  0

  6.

  Art.6. - Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău alocate pentru activități non-profit de interes local, pentru Domeniul Sport, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre, precum și a subanexelor aferente.S-a adoptat

  18

  1

  0

  7.

  Art.7. - Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău alocate pentru activități non-profit de interes local, pentru Domeniul Culte Religioase, conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre, precum și a subanexelor aferente.S-a adoptat

  18

  1

  0

  8.

  Art.8. - Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău alocate pentru activități non-profit de interes local, pentru Domeniul Social, conform anexei nr.7 la prezenta hotărâre, precum și a subanexelor aferente.S-a adoptat

  18

  1

  0

  9.

  ART.9. - Se aprobă Comisiile de evaluare si derulare a proiectelor pentru finanțați nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacau, pentru toate cele 6 domenii de activitate, a căror denumire și componență nominală și rezerve sunt prezentate în anexa nr. 8, la prezenta hotărâre, după cum urmează:S-a adoptat

  18

  1

  0

  10

  COMTSIA PENTRU TINERET ȘI EDUCAȚIE S-a adoptat

  18

  1

  0

  11

  MIRONESCU ROXANA S-a adoptat

  CONSILIER LOCAL

  16

  2

  1

  12

  SLĂTINARUMARIUS

  S-a adoptat

  CONSILIER    SUP.    DIR.

  IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

  18

  1

  0

  13

  GOPȘARALUCA

  S-a adoptat

  CONSILIER JURIDIC A.D.L.

  18

  1

  0

  14

  ȘURUB ARU RADU

  S-a adoptat

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  18

  1

  0

  15

  ANDRONIC GHEORGHE S-a adoptat

  INSPECTOR DE SPECIALITATE A.D.L.

  18

  1

  0

  16

  REZERVA- - PENCIU DANIEL NICUȘOR S-a adoptat

  INSPECTOR DE SPECIALITATE S.I.P.

  18

  1

  0

  17

  COMISIA CULT1

  JRĂ S-a adoptat

  18

  ȘUȘTAC MIHAI S-a adoptat

  CONSILIER LOCAL

  17

  1

  1

  19

  GROSU MIHAELA S-a adoptat

  REFERENT PRINCIPAL

  18

  1

  0

  20

  POSTOLACHE MIHĂIȚĂ

  S-a adoptat

  CABINET PRIMAR

  18

  1

  0

  21

  AURA TURCU S-a adoptat

  DIRECȚIA ECONOMICĂ

  18

  1

  0

  22

  TOMESCU ION S-a adoptat

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  18

  1

  0

  23

  REZERVĂ - ILIE DIANA S-a adoptat

  INSPECTOR

  18

  1

  0

  24

  COMISIA MEDIU S-a adoptat

  18

  1

  0

  25

  FECHET MIRCEA S-a adoptat

  CONSILIER LOCAL

  16

  2

  1

  26

  SORIN COSTAȘI S-a adoptat

  CONSILIER UMM

  27

  GENES LUCIAN S-a adoptat

  INGINER       PROTECȚIA

  MEDIULUI    -    POLITIA

  PRIMĂRIEI

  18

  1

  0

  28

  PIȘTEA CIPRIAN OCTAVIAN S-a adoptat

  INSPECTOR DE SPECIALITATE S.I.P.

  18

  1

  0

  29

  ANASIE RAZVAN

  S-a adoptat

  INSPECTOR DE SPECIALITATE S.I.P.

  18

  1

  0

  30

  REZERVĂ   -   OPINCARU

  CRISTINA S-a adoptat

  INSPECTOR DE SPECIALITATE C.I.C.

  18

  1

  0

  31

  COMISIA SPORT S-a adoptat

  18

  1

  0

  32

  COJOCARU CRISTIAN S-a adoptat

  CONSILIER LOCAL

  17

  1

  1

  33

  NEȘTIAN BOGDAN S-a adoptat

  DIRECTOR - DIR. IMPOZITE ȘI TAXE

  18

  1

  0

  34

  MARIUS PA VEL

  S-a adoptat

  ȘEF SERVICIU UMM

  18

  1

  0

  35

  BOGATU GEORGE

  S-a adoptat

  CONSILIER LOCAL

  18

  1

  0

  36.

  SCARLAT LIVIU COSTEL S-a adoptat

  INSPECTOR DE SPECIALITATE S.I.P.

  18

  1

  0

  37.

  REZERVĂ GRIGORAȘ DANA S-a adoptat

  DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

  18

  1

  0

  38.

  COMISIA CULT

  E RELIGIOASE

  18

  1

  0

  39.

  BÎRZUILIE

  S-a adoptat

  CONSILIER LOCAL

  18

  1

  0

  40.

  VĂTĂMĂNESCU GHEORGHIȚĂ

  S-a adoptat

  INSPECTOR DE SPECIALITATE S.I.P.

  18

  1

  0

  41.

  MONORANU PA VEL S-a adoptat

  ȘEF   SERVICIU   CABINET

  PRIMAR

  18

  1

  0

  42.

  CERGHICI MARIUS

  S-a adoptat

  CONSILIER MARKETING ADL

  18

  1

  0

  43.

  DAJ GHEORGHE S-a adoptat

  REFERENT INVESTIȚII

  18

  1

  0

  44.

  REZERVĂ - SENTEȘ GABRTELA S-a adoptat

  CONSILIER          COMP.

  AUTORIZĂRI

  18

  1

  0

  45.

  COMISIA SOCIAL S-a adoptat

  18

  1

  0

  46.

  ROTARU ION

  S-a adoptat

  CONSILIER LOCAL

  17

  1

  1

  47.

  LORENA MAZILU

  S-a adoptat

  SPAS   -   ȘEF   BIROU

  HNANCIAR-CONTABIL

  17

  1

  1

  48.

  BÎLCUIRINA

  S-a adoptat

  SPAS - ȘEF BIROU ALOCAȚII FAMILIALE

  18

  1

  0

  49.

  CARMEN FIFIRIG

  S-a adoptat

  SPAS - ȘEF SERVICIU ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  18

  1

  0

  50.

  LIVIU ȘOLDEANU

  S-a adoptat

  SPAS    -    INSP.    SPEC.

  IMPLEMENTARE PROGRAME

  18

  1

  0

  51.

  REZERVĂ - CUCU OLIMPIA S-a adoptat

  ECONOMIST

  18

  1

  0

52.

Art.10. - Se aprobă componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor depuse de către solicitanții care au făcut propuneri de proiect pentru obținerea de finanțări nerambursabile de la bugetul local, conform anexei nr.9 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

PREȘEDINTE - JINGA MARIA - DIRECTOR EXECUTIV LA DIR. JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ S-a adoptat

18

1

0

53.

SECRETAR - LEPĂDATU MARIA - CONSILIER JURIDIC

S-a adoptat

18

1

0

54.

MEMBRU - FLOROIU IONEL - CONSILIER LOCAL

S-a adoptat

18

1

0

55.

MEMBRU - CIUBOTARIU LUCIAN - CONSILIER LOCAL

S-a adoptat

18

1

0

56.

MEMBRU - CURCĂ LIVIU CONSTANTIN - CONSILIER LOCAL S-a adoptat

18

1

0

57.

MEMBRU - PĂDURARU ILEANA - CONSILIER LOCAL

S-a adoptat

18

1

0

58.

MEMBRU - PRICOPE CORNELIU - DIRECTOR A.D.L.

S-a adoptat

18

1

0

59.

Art.ll. - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiilor de evaluare și derulare și a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a grilelor de evaluare pentru domeniul social și pentru celelate domenii, prezentate în Anexa nr.10 la prezenta hotărâre.

18

1

0

60.

Art.12. - Se aprobă Comisia tehnică formată din 3 membri plus rezervă, care va asigura realizarea etapelor pregătitoare procesului de selecție cât și a celor post selecție, precum și a atribuțiilor acesteia, conform Anexei nr. 11 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

S-a adoptat

18

1

0

61.

GRIȚCU GABRIEL - INSPECTOR DE SPECIALITATE LA S.I.P.

S-a adoptat

18

1

0

62.

LUCIANA PĂTRĂU - ȘEF SERVICIU MANAGEMENTUL

CALITĂȚII, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PROTECȚIA MUNCII

S-a adoptat

18

1

0

63.

IONIȚĂ IULIAN - INSPECTOR DE SPECIALITATE LA S.I.P.

S-a adoptat

18

1

0

64.

SAGHIN VIOREL - REZERVĂ - CONSILIER JURIDIC

S-a adoptat

18

1

0

65.

Art.13. - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze contractele de finanțare nerambursabilă.

S-a adoptat

18

1

0

66.

ART.14. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr.6/2008, H.C.L nr.373/2008 și H.C.L nr.440/2008, precum și alte dispoziții contrare.

S-a adoptat

18

1

0

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind suportarea de la bugetul local a

23

cheltuielilor de transport și asigurări medicale pentru un grup de 6 elevi din Bacău, care vor reprezenta municipiul Bacău, la Tabăra de Tineret organizată de municipalitatea Petah Tikva din Israel, în perioada 29 martie 2009 - 4 aprilie 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Bîrzu Ilie - este o inițiativă lăudabilă și felicit executivul pentru acest proiect . Nu aș da o bilă albă Inspectoratului Județean deoarece nu a ținut cont că există si alți copii merituoși în municipiul Bacău.

Dl.Primar - cu altă ocazie.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică , Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții. Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind suportarea de la bugetul local a cheltuielilor de transport și asigurări medicale pentru un grup de 6 elevi din Bacău, care vor reprezenta municipiul Bacău, la Tabăra de Tineret organizată de municipalitatea Petah Tikva din Israel, în perioada 29 martie 2009 - 4 aprilie 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3

 • 1.  Consilieri prezenți 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art.l. (1) Se aprobă suportarea de la bugetul local al Municipiului Bacău a sumei de 10.175 lei pentru acoperirea cheltuielilor de transport și asigurări medicale pentru un grup de 6 elevi din Bacău, care vor reprezenta municipiul Bacău, la Tabăra de Tineret organizată de Municipalitatea Petah Tikva din Israel, în perioada 29 martie 2009 - 4 aprilie 2009.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  (2) Componența acestui grup de 6 elevi, selectați și propuși de către Inspectoratul Școalar al Județului Bacău, este următoarea:

  l.Lupu Silvia elevă în clasa a XI la C. Economic „Ion Ghica” din Bacău S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  2.Anca Teodora, elevă în clasa a X la C. Economic „Ion Ghica” din Bacău S-a adoptat

  19

  0

  0


4.

3.Hobu Ramona, elevă în clasa a IX la C. Național „Ferdinand I” din Bacău S-a adoptat

19

0

0

5.

4.Pleșca Ioana, elevă în clasa a IX la C. Național „G. Vrânceanu” din Bacău S-a adoptat

19

0

0

6.

5. Luca Ștefan, elev în clasa a XI la C.Tehnic,,N.V.Karpen” din Bacău S-a adoptat

19

0

0

7.

6-Păduraru Razvan, elev în clasa a XI la C. Tehnic,,A.Saligny” din Bacău S-a adoptat

19

0

0

8.

Art2. - (1) Se aprobă ca decontarea cheltuielilor ocazionate cu deplasarea acestui grup de elevi, să fie făcute din bugetul local de la cap. 54.02 - Alte Servicii Publice Generale.

(2) Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea grupului de 6 elevi, care vor reprezenta municipiul Bacău, la Tabăra de Tineret organizata de Municipalitatea Petah Tikva din Israel, în perioada 29 martie 2009 - 4 aprilie 2009, se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform prevederilor legale în vigoare.

S-a adoptat

19

0

0

9.

Art3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Prefectului Municipiului Bacău, Inspectoratului Școlar al Județului Bacău, Direcției Economice și va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

S-a adoptat

19

0

0

DLFloroiu Ionel - fac un apel la dl.Primar și la Dl.Director Rusu Ionel să rezolvăm problema parcărilor mai ales pentru autobuze care sunt parcate pe toate străzile (Mioriței, 9 Mai, Șoimului) și nu mai există nici o disciplină. Să se facă un plan de control cu Poliția Municipiului Bacău. Nu știu ce fac cei de la circulație . Să lucreze cei care blochează roțile și sâmbăta și duminica.

DLDirector Rusu Ionel - am propus modificarea HCL care reglementează tranzitarea autovehiculelor de tonaj greu, referatul este înaintat la Direcția Juridică . Poliția rutieră are atribuții în acest sens. Acest Regulament va intra în următoarea ședință de consiliu local.

Lucrul sâmbăta și duminica atrage de la sine plata orelor suplimentare și nu sunt fonduri pentru plătirea acestora.

Propun ca dl.Pușcașu și dl.Roman să fie invitați la prima ședință și se va clarifica atunci această problemă.

Dl.Nechita Neculai- anul trecut s-au adunat 17 căruțe din cartiere .Toate acestea au apărut acum înapoi în cartiere, e nenorocire.

Dl.Bogatu George - taximetriștii l-au rugat pe dl.consilier Nechita să rezolve o problemă , e vorba de un circuit pe un sens. II voi susține pe acesta în tot ceea ce întreprinde.

Dl. Bîrzu Hie - în final doresc să mulțumesc domnului director Pădureanu Leonard și d-lui Dospinescu Adrian pentru contribuția la realizarea bugetului pe anul 2009

Dl.Coiocaru Cristian - să își aleagă cei de la PSD un lider.

Dl.Floroiu Ionel - am rămas fără lider, liderul este acum prefect.

Dl.Bogatu George - dl.Floroiu este liderul său, grupul PSD nu are nevoie de lider. Dacă doriți să vorbiți dl.președinte Vlase este lider.

Dl. președinte de ședință Floroiu Ionel - mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a incheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

FLOROIU IONEL                    NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

AM/ Ds.I-A-4/Ex.l