Proces verbal din 23.01.2009

În data de 23 Ianuarie 2009 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 23.01.2009, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.459 din 15.01.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară. în sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsește motivat d-na.consilier Păduraru Ileana, fiind plecată la București pentru a rezolva unele probleme de sănătate. Mai lipsesc domnii consilieri Pocovnicu C-tin. Dorian și Necula Cosmin fiind plecați la Iași, domnii consilieri Floroiu Ionel,Zaharia Nicolae și Doamna Florea Irina Daniela.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local, procesele verbale ale ședințelor din data de 22.12.2008 și 29.12.2008. Nefiind discuții cu privire la acestea, face apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

ABSENT

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA        1

ABSENT

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu

7 voturi „pentru“ procesul verbal a

ședinței consi

iului local din 22.12.2008,

fost aprobat.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 29.12.2008.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

ABSENT

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

ABSENT

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu

7 voturi „pentru“ procesul verbal a

ședinței consi

iului local din 29.12.2008,

fost aprobat

Dl. președinte de ședință -Coiocaru Cristian- asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Invit pe dl. primar să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

D1. Primar ing Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.l și dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) la S.C. CET S.A. Bacău și a „Mandatului de Reprezentare” în baza căruia aceștia își vor desfășura activitatea.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 191/15.05.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale pentru anul 2009, în municipiul Bacău, numai cu privire la „impozitul asupra mijloacelor de transport” prevăzute la pct.4 lit.”b” și „c” din anexa hotărârii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe anul 2009 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău și a grilei de calcul a contribuției de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituție.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru lima februarie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listei Nominale”cuprinzând un număr de persoane din Municipiul Bacău, propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, pentru construirea de locuințe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi și a Statului de funcții pentru personalul nedidactic din unele unități de învățămât preuniversitar de stat din municipiul Bacău, începând cu data de 01.01.2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

>

 • 7. Proiect de hotărâre privind renunțarea de către Direcția Județeană pentru Tineret Bacău, la spațiul în suprafață de 134,9 m.p., primit în administrare, situat în imobilul din Bacău, str. Pictor Andreescu nr.5, restituirea acestuia în patrimoniul public al municipiului Bacău, precum și abrogarea art.3 și art.4 din HCL nr. 159/17.04.2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Ș.Proiect de hotărâre privind trecerea unei părți din imobilul - Bloc 7/IV- respectiv „Tronsonul C” situat în municipiul Bacău, B-dul Unirii nr. 32, din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău și înscrierea acestuia în inventarul domeniului public, completându-se H.C.L. nr. 111/2007, prin care s-a însușit inventarul domeniului public al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe termen de 5 ani, către Asociația Județeană de Fotbal Bacău, din patrimoniul public al Municipiului Bacău, a unei părți din clădirea Punctului Termic nr.5, respectiv spațiul în suprafață de 143,42 m.p., în care a funcționat Centrala Termică, situat în Bacău, Aleea Ghioceilor, disponibilizat în urma lucrărilor de modernizare efectuate.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind analiza posibilităților și demararea procedurilor legale în vederea achiziționării de pe piața a unor imobile cu destinația de locuințe pentru tineri.

Inițiatori - CONSILIERi LOCALI

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 365 din 31.10.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, numai cu privire la prețul de pornire la licitație al chiriei pentru imobilul clădire și teren, al P.T. 37, situat în Bacău, str. Victor Babeș

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata integrală a unui imobil cu destinație de locuință, proprietate privată a municipiului Bacău, dobândit în baza Decretului nr. 417/1958, situat în Bacău, str. Primăverii nr. 10, solicitat la cumpărare de către Avădănii Mitriță, titularul contractului de închiriere nr. 431341/2007, încheiat cu Primăria Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata integrală a unui imobil cu destinație de locuință, proprietate privată a municipiului Bacău, dobândit în baza Decretului nr. 111/1951, situat în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza nr. 27, solicitat la cumpărare de către Afrentoaie

Elena, titulara contractului de închiriere nr. 357789/2004, încheiat cu Primăria Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14. Proiect de hotărâre prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU lȘ.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE P + 4 E, STR. AVRAM IANCU, NR. 13 -

 • 15. din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: S.C. ELISA S.R.L., S.C. NEGOBAC S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE ANEXA GOSPODĂREASCA (MAGAZIE), STR. ȘIRETULUI, NR. 99, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: SOVA CRISTINEL-CLAUDIU si CARMEN-CRISTINA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

17. Diverse.

-Aprobarea Graficului de Audiențe pe Semestrul 1/2009 al consilierilor locali din municipiul Bacău.

PESTE ORDINEA PE ZI:

17.A. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza și întocmi Raportul de Evaluare al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2008-31.12.2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

17.B. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/16.11.2007, prin actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții „Amenajare piața pietonala Casa de Cultura Vasile Alecsandri - Piața Tricolorului” din municipiul Bacau.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Ing. Romeo Stavarache-propun suplimentarea Ordinii de zi cu încă un proiect de rectificare a listelor de investiții, motivat de faptul că am primit de la Guvern doua alocații bugetare,una de 2.300.000 RON pentru CET Bacău, pentru plata a 45% din combustibil,subvenție pentru luna ianuarie 2009 si a doua de 336.535,68 RON pentru finanțare cheltuieli de la bugetul de stat pentru reabilitare termică locuințe, plăți care trebuiesc făcute pe lucrări executate în anul 2008.

17.C. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Listei obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobată prin H.C.L. nr. 435/22.12.2008

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ? Fac următoarea precizare :

In conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicata :

„ Ordinea de zi a ședințelor se aproba de consiliul local, la propunerea celui care , în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare , și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art43.

Supun la vot ordinea de zi prezentată, cu modificările propuse :

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

ABSENT

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

ABSENT

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi exprimate , a fost aprobată ordinea de zi prezentată , cu modificările propuse.

D-nul Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001  , REPUBLICATĂ

ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunța existenta unei asemenea situații.

DLConsilier Bogatu George-avem în sală pe doamna președintă a Asociației Sindrom Down și care ne roagă sa-i acordam cateva minute pentru a preciza anumite aspecte cu privire la această boală și eventual în ședințele următoare să-i putem ajuta.

Doamna Sorana Colțănel-Asociatia Sindrom Down din Bacău este de curând înființata, este apolitică și nonprofit și are ca obiect de activitate problematica persoanelor cu Sindrom Down. Din păcate în Bacău sunt 150 persoane cu această maladie,iar asociația noastră este susținută doar din contribuția părinților, a persoanelor direct implicate în asociație și din unele sponsorizări. Scopul nostru este de a sensibiliza opinia publică să se implice, iar la dumneavoastră venim cu rugămintea de a ne ajuta cu o locație, deoarece în acest moment nu avem și de asemenea, de a găsi soluții pentru un centru de zi, pentru ca acești copii să fie ajutați și integrați. Scopul suprem al asociației noastre este ca persoanele cu acest sindrom să fie înțelese. Pentru că înțelegerea înseamnă acceptare, iar acceptarea înseamnă ajutor și ajutorul înseamnă viață.Trebuie să schimbăm mentalitatea oamenilor,acești copii seamănă cu ceilalți copii, nu sunt proști, sunt inteligenți și buni, doar că au nevoie de ceva mai mult timp de reacție.

DLConsilier Bogatu George -mă gândesc că am putea ,în perspectivă, să oferim acestei asociații, unul din punctele termice dezafectate,pentru că are un scop nobil și merită tot spijinul nostru.

DLConsilier Bîrzu-după cum știm cu toții s-a stins din viață unul dintre cei mai mari patrioți și susținător al românismului și în același timp un mare poet, unul dintre primii cetățeni de onoare ai orașului Bacău și de aceea propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria sa.Vă mulțumesc!

Moment de reculegere.

 • 1. Se trece la primul punct al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) la S.C. CET S.A. Bacău și a „Mandatului de Reprezentare” în baza căruia aceștia își vor desfășura activitatea.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Domnul Administrator Public si Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Consilier Chiriac Ioan - doresc să vă reamintesc că AGA în anul 2004 avea

3 membri, apoi a avut 5 și acum 7 membri.

Suntem la începutul unei crize și vom trece prin perioade foarte dificile și mai știm de asemenea că structurile de conducere stufoase nu sunt și cele mai eficiente. Din acest motiv nu înțeleg de ce ne ducem la 7 membri, chiar dacă există o hotarare în acest sens.Trebuie să ne propunem să reducem la 3 componența AGA.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-Prin H.C.L. 331/2008 s-a aprobat componența și reorganizarea AGA.Proiectul de azi are ca obiect mandatul membrilor AGA. Deci hotărârea de azi va da un nou mandat membrilor AGA.

Dl.Consilier Chiriac Ioan-poate facem un proiect cu reducerea membrilor AGA, așa vom face și o economie.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -indemnizația unui membru AGA este de 1% din salariul directorului, salariu care este micșorat la nivelul indemnizației unui viceprimar, deci indemnizația unui membru AGA este de 35 RON.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) la S.C. CET S.A. Bacău și a „Mandatului de Reprezentare” în baza căruia aceștia își vor desfășura activitatea.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

ABSENT

13.

HIRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

ABSENT

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) la S.C. CET S.A. Bacău și a „Mandatului de Reprezentare” în baza căruia aceștia își vor desfășura activitatea.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul privind modificarea Hotărârii nr. 191/15.05.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale pentru anul 2009, în municipiul Bacău, numai cu privire la „impozitul asupra mijloacelor de transport” prevăzute la pct.4 lit.”b” și „c” din anexa hotărârii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Domnul Primar Ing.Romeo Stavarache -prin H.C.L. 191/2008 au fost stabilite impozitele și taxele locale pentru municipiul Bacău pe anul 2009, iar în 17.12.2008 Guvernul României a adoptat H.G.1697 privind aprobarea nivelului impozitului pe transport. Noi nu facem altceva decât să ne reactualizăm impozitul asupra mijloacelor de transpot așa cum prevede această hotarare de guvern.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Impozite și Taxe Locale).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre,favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 191/15.05.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale pentru anul 2009, în municipiul Bacău, numai cu privire la „impozitul asupra mijloacelor de transport” prevăzute la pct.4 lit.”b” și „c” din anexa hotărârii.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

ABSENT

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

ABSENT

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 191/15.05.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale pentru anul 2009, în municipiul Bacău, numai cu privire la „impozitul asupra mijloacelor de transport” prevăzute la pct.4 lit.”b” și „c” din anexa hotărârii.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe anul 2009 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău și a grilei de calcul a contribuției de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituție.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Căminul pentru persone vârstnice Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

D1. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe anul 2009 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău și a grilei de calcul a contribuției de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituție.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILEE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRLAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

ABSENT

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

ABSENT

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe anul 2009 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău și a grilei de calcul a contribuției de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituție.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și domnul Cojocarii Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing, Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna februarie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Economică, S.P. A. S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Se trece la procedura de vot secret.

DI. Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna februarie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

 • 1.  Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. (1) Se aprobă listele nominale pe luna februarie 2009 pentru unele categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău, care beneficiază de abonamente cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun valabile pe o perioadă de o lună.

  (2) Listele nominale cuprind un număr de 604 beneficiari, după cum urmează:

  • a) 350 de persoane marginalizate social îndreptățite la ajutor social sau masă la Cantina Municipală, beneficiare de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 37,5 lei ;

  • b) 254 donatori de sânge, beneficiari de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 37,5 lei;

  conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. - Se aprobă în luna februarie 2009 subvenționarea cu 100 % a transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști din municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Convenției nr. 31177/2930/2008 încheiată între Consiliul Local al muncipiului Bacău și S.C. Transport Public S.A Bacău și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.474/29.12.2008.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. (1)- Distribuirea abonamentelor către beneficiari se va face la cerere de către Serviciul Public de Asistență Socială Bacău prin Biroul Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap, Biroul Alocații Familiale, Biroul Prevenirea și Combaterea Sărăciei și Birou Protecția Copilului, în baza datelor de identitate, cu semnătură de primire.

  (2)- Distribuirea legitimațiilor către persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști se va face de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, conform legii.S-a adoptat

  17

  0

  0

  4.

  Art. 4.  (1) - Decontarea abonamentelor distribuite de Serviciul

  Public de Asistență Socială Bacău se va face către agentul economic transportator în baza datelor de identitate a beneficiarilor, cu semnătură de primire.

  (2) - Decontarea legitimațiilor distribuite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău se va face în baza listelor nominale totale a persoanelor beneficiare, care vor cuprinde datele de indentificare ale acestora, certificate de valabilitatea datelor înscrise.S-a adoptat

  17

  0

  0

  5.


Art. 5.   - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și

17


Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

S-a adoptat

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi $i domnul Cojocarii Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Listei Nominale”cuprinzând un număr de 3 persoane din Municipiul Bacău, propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, pentru construirea de locuințe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Economică, Direcția Patrimoniu,Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociații Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

»

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea „Listei Nominale”cuprinzând un număr de 3 persoane din Municipiul Bacău, propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, pentru construirea de locuințe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău.

 • 1.  Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă „Lista Nominală” cu propunerile comisiei de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, cuprinzând un număr de 3 persoane beneficiare, declarate eligibile pentru a obține subvenție în vederea construirii cu credit ipotecar, de locuințe proprietate personală pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Bacău, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Nr.

  Crt.

  Numele și

  Prenumele

  Adresa de

  domiciliu

  Adresa locuinței construite

  17

  0

  0

  1

  MĂCINCĂ BOGDAN SILVIU

  S-a adoptat

  Str. Narciselor

  nr.ll/A/4

  Str. Făgăraș nr.23 A,

  B1.3, Ap. 19

  3.

  2

  OLARU IOANA

  S-a adoptat

  Str. Teiului nr.20

  Str. Făgăraș nr.23 B,

  B1.4, ap.10

  17

  0

  0

  4.

  3

  OLARU

  RALUCA

  S-a adoptat

  Str. Teiului nr.20

  Str. Făgăraș nr.23 B,

  B1.4, ap.6

  17

  0

  0

  5.

  Art. 2. Direcția Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a * . .

  Fondului Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Propnetan, va transmite Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, documentația și Hotărârea Consiliului Local, pentru acordarea subvențiilor solicitanților declarați eligibili, în vederea obținerii alocațiilor, prin intermediul bugetului local al municipiului Bacău. S-a adoptat

  17

  0

  0

  6.

  Art.3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu -

  Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Proprietari, Direcției Economice și solicitanților aprobați în „Lista Nominală” anexă la prezenta hotărâre.S-a adoptat

  17

  0

  0

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi $i domnul Cojocarii Cristian președinte de ședință, da cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi și a Statului de funcții pentru personalul nedidactic din unele unități de învățămât preuniversitar de stat din municipiul Bacău, începând cu data de 01.01.2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4, și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Fechet Mircea-doresc să fac un amendament la proiectul de hotărâre și anume suplimentarea cu un post de fochist la Grădinița „Lizuca”.

DLConsilier Șuștac Mihai-as dori să fac și eu un amendament, respectiv suplimentarea cu un post de paznic la Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot amendamentul propus de Dl.Fechet Mircea și anume suplimentarea cu un post de fochist la Grădinița „Lizuca”.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LI VIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

ABSENT

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

ABSENT

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi« pentru » , a fost adoptat amendamentul propus de dl. Fechet Mircea. 16

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot amendamentul propus de Dl.Șuștac Mihai și anume suplimentarea unui post de paznic la Colegiul „Mihai Eminescu” din Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

ABSENT

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

ABSENT

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN        n

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi« pentru » , a fost adoptat amendamentul propus de dl.Șuștac Mihai.

Nu mai sunt discuții.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi și a Statului de funcții pentru personalul nedidactic din unele unități de învățămât preuniversitar de stat din municipiul Bacău, începând cu data de 01.01.2009, cu cele doua amendamente adoptate.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

ABSENT

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

ABSENT

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi și a Statului de funcții pentru personalul nedidactic din unele unități de învațamât preuniversitar de stat din municipiul Bacău, începând cu data de 01.01.2009, cu cele doua amendamente adoptate.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind renunțarea de către Direcția Județeană pentru Tineret Bacău, la spațiul în suprafață de 134,9 m.p., primit în administrare, situat în imobilul din Bacău, str. Pictor Andreescu nr.5, restituirea acestuia în patrimoniul public al municipiului Bacău, precum și abrogarea art.3 și art.4 din HCL nr. 159/17.04.2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na. Maria Jinga).

Compartimentl de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raport favorabil.( Direcția Patrimoniu ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind renunțarea de către Direcția Județeană pentru Tineret Bacău, la spațiul în suprafață de 134,9 m.p., primit în administrare, situat în imobilul din Bacău, str. Pictor Andreescu nr.5, restituirea acestuia în patrimoniul public al municipiului Bacău, precum și abrogarea art.3 șiart.4 din HCLnr. 159/17.04.2008.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

ABSENT

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

ABSENT

19.

POCOVNICU DORIAN       1

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI           1

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind renunțarea de către Direcția Județeană pentru Tineret Bacău, la spațiul în suprafață de 134,9 m.p., primit administrare, situat în imobilul din Bacău, str. Pictor Andreescu nr.5, restituirea acestuia patrimoniul public al municipiului Bacău, precum și abrogarea art.3 și art.4 din HCL nr. 159/17.04.2008.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi $i domnul Cojocaru Cristian președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea unei părți din imobilul -Bloc 7/IV- respectiv „Tronsonul C” situat în municipiul Bacău, B-dul Unirii nr. 32, din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău și înscrierea acestuia în inventarul domeniului public, completându-se H.C.L. nr. 111/2007, prin care s-a însușit inventarul domeniului public al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na. Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică,Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

D1. Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind trecerea unei părți din imobilul - Bloc 7/IV- respectiv „Tronsonul C” situat în municipiul Bacău, B-dul Unirii nr. 32, din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău și înscrierea acestuia în inventarul domeniului public, completându-se H.C.L. nr. 111/2007, prin care s-a însușit inventarul domeniului public al municipiului Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

ABSENT

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

ABSENT

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARLA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea unei părți din imobilul - Bloc 7/TV- respectiv „Tronsonul C” situat în municipiul Bacău, B-dul Unirii nr. 32, din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău și înscrierea acestuia în inventarul domeniului public, completându-se H.C.L. nr. 111/2007, prin care s-a însușit inventarul domeniului public al municipiului Bacău.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi $i domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe termen de 5 ani, către Asociația Județeană de Fotbal Bacău, din patrimoniul public al Municipiului Bacău, a unei părți din clădirea Punctului Termic nr.5, respectiv spațiul în suprafață de 143,42 m.p., în care a funcționat Centrala Termică, situat în Bacău, Aleea Ghioceilor, disponibilizat în urma lucrărilor de modernizare efectuate.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na. Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică, Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre

Se trece la procedura de vot secret.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe termen de 5 ani, către Asociația Județeană de Fotbal Bacău, din patrimoniul public al Municipiului Bacău, a unei părți 21

din clădirea Punctului Termic nr.5, respectiv spațiul în suprafața de 143,42 m.p., în care a funcționat Centrala Termica, situat în Bacău, Aleea Ghioceilor, disponibilizat în urma lucrărilor de modernizare efectuate.

 • 1.  Consilieri prezenți 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. (1) Se aprobă darea în folosință gratuită pe un termen de 5 ani, către Asociația Județeană de Fotbal Bacău,din patrimoniul public al municipiului Bacău, a unei părți din clădirea Punctului Termic nr. 5, spațiul în suprafață de 143,42 mp. în care a funcționat centrala termică, situat în Bacău, Aleea Ghioceilor, disponibilizat în urma lucrărilor de modernizare efectuate și restrângerea activității, care se identifică prin Releveul Punctului Termic, Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (2) Asociația Județeană de Fotbal Bacău este persoană juridică de drept privat de utilitate publică, autonomă, neguvemamentală, apolitică și fără scop lucrativ, conform prevederilor art. 2, alin. 1 din Statutul Asociației Județene de Fotbal, aprobat prin Actul Adițional la Statut.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2.(1) Plata cheltuielilor de întreținere și a utilităților aferente imobilului, vor fi făcute către Asociația Județeană de Fotbal Bacău;

  • (2) Condițiile și modalitățile de folosință vor fi stabilite prin Contract de Comodat încheiat între părți, care se aprobă în forma prezentată în Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Predarea-primirea efectivă a bunului, va fi făcută în baza unui proces-verbal încheiat între părți.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Contractul de Comodat.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  4.

  Art 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Patrimoniu, Direcției Juridice și Administrație Locală și Asociației Județene de Fotbal Bacău.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și domnul Cojocarii Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Consilier Nechita Neculai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind analiza posibilităților și demararea procedurilor legale în vederea achiziționării de pe piață a unor imobile cu destinația de locuințe pentru tineri.

Inițiatori - CONSILIERI LOCALI:

Nechita Neculai

Fechet Mircea

Șuștac Mihai

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Comisia de specialitate 5 prezintă aviz nefavorabil.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind analiza posibilităților și demararea procedurilor legale în vederea achiziționării de pe piață a unor imobile cu destinația de locuințe pentru tineri.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

L

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

ABSENT

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

_________________>__

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

ABSENT

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLICMIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind analiza posibilităților și demararea procedurilor legale în vederea achiziționării de pe piață a unor imobile cu destinația de locuințe pentru tineri.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 365 din 31.10.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, numai cu privire la prețul de pornire la licitație al chiriei pentru imobilul clădire și teren, al P.T. 37, situat în Bacău, str. Victor Babeș

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică, Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTAR1U LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

ABSENT

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

ABSENT

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 365 din 31.10.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, numai cu privire la prețul de pornire la licitație al chiriei pentru imobilul clădire și teren, al P.T. 37, situat în Bacău, str. Victor Babeș

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și domnul Cojocarii Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind vânzarea cu plata integrală a unui imobil cu destinație de locuință, proprietate privată a municipiului Bacău, dobândit în baza Decretului nr. 417/1958, situat în Bacău, str. Primăverii nr. 10, solicitat la cumpărare de către Avădănii Mitriță, titularul contractului de închiriere nr. 431341/2007, încheiat cu Primăria Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu , Serviciul Contracte,Evidență încasări Debite).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 5 în vederea avizării proiectului

de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Domnul consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind vânzarea cu plata integrală a unui imobil cu destinație de locuință, proprietate privată a municipiului Bacău, dobândit în baza Decretului nr. 417/1958, situat în Bacău, str. Primăverii nr. 10, solicitat la cumpărare de către Avădănii Mitriță, titularul contractului de închiriere nr. 431341/2007, încheiat cu Primăria Municipiului Bacău.

 • 1. Consilieri prezenți - 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se însușește prețul de vânzare în sumă de 13.750 lei, fără TVA, al imobilului cu destinație de locuință, din Bacău, str. Primăverii nr. 10, stabilit prin Raportul de Evaluare întocmit de către S.C. Sierra Quadrant Consulting Grup S.A. Bacău, Anexă nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.S-a adoptat

  16

  1

  0

  2.

  Art. 2. (1) Se aprobă vânzarea imobilului cu destinație de locuință situat în str. Primăverii nr. 10 din municipiul Bacău, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Avădănii Mitriță, chiriașul apartamentului, titular al Contractului de închiriere nr. 431341/2007, încheiat cu Primăria Bacău, cu plata integrală a prețului în sumă de 13.750 lei, la care se adaugă TVA-ul de 19%.

  (2) Identificarea imobilului și a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.S-a adoptat

  16

  1

  0

  3.

  Art. 3. Situația terenului aferent curții și construcției, aprobată la vânzare, conform art. 2 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se delimitează prin Schița proprietății (Anexa nr. 2 la hotărâre) și se reglementează în condițiile legii după cum urmează:

  • a) terenul în suprafață de 116 mp. din care: 42 mp. teren acces la locuință din stradă și 74 mp. teren agricol, va fi închiriat sau concesionat pe bază de contract în condițiile legii, de către Primăria Municipiului Bacău.

  • b) terenul în suprafață de 78,68 mp. aflat sub construcție, va trece la cererea proprietarului actual al locuinței, în proprietatea acestuia, conform art. 36 (2) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată.S-a adoptat

  16

  1

  0

  4.

  Art. 4. Imobilul dobândit de cumpărător prin contract de vânzare-cumpărare, nu poate fî înstrăinat 10 ani de la data cumpărării.

  S-a adoptat

  16

  1

  0

  5.

  Art. 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, să semneze contractul de vânzare-cumpărare al imobilului, prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.S-a adoptat

  16

  1

  0

  6.

  Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Direcției Economice, Serviciului Contracte, Serviciul Cadastru și cumpărătorului S-a adoptat

  16

  1

  0

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și domnul Cojocarii Cristian,președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind vânzarea cu plata integrală a unui imobil cu destinație de locuință, proprietate privată a municipiului Bacău, dobândit în baza Decretului nr. 111/1951, situat în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza nr. 27, solicitat la cumpărare de către Afrențoaie Elena, titulara contractului de închiriere nr. 357789/2004, încheiat cu Primăria Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu și Serviciul Contracte Evidentă încasări Debite.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții și se trece la procedura de vot secret.

Domnul consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre vânzarea cu plata integrală a unui imobil cu destinație de locuință, proprietate privată a municipiului Bacău, dobândit în baza Decretului nr. 111/1951, situat în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza nr. 27, solicitat la cumpărare de către Afrențoaie Elena, titulara contractului de închiriere nr. 357789/2004, încheiat cu Primăria Municipiului Bacău.

1. Consilieri prezenți - 17

2. Numărul consilierilor care au votat -17

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art. 1. Se însușește prețul de vânzare în sumă de 25.980 lei, fără TVA, al imobilului cu destinație de locuință, din Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza nr. 27, stabilit prin Raportul de Evaluare întocmit de către S.C. Sierra Quadrant Consulting Grup S.A. Bacău, Anexă nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.S-a adoptat

17

0

0

2.

Art. 2. (1) Se aprobă vânzarea imobilului cu destinație de locuință situat în str. Ioniță Sandu Sturza nr. 27 din municipiul Bacău, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Afrențoaie Elena, chiriașa apartamentului, titulară a Contractului de închiriere nr. 357789/2004, încheiat cu Primăria Bacău, cu plata integrală a prețului în sumă de 25.980 lei, la care se adaugă TVA-ul de 19%.

(2) Identificarea imobilului și a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.S-a adoptat

17

0

0

3.

Art. 3. Situația terenului aferent curții și construcției aprobată la vânzare, conform art. 2 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se delimitează prin Schița proprietății (Anexa nr. 2 la hotărâre) și se reglementează în condițiile legii, după cum urmează:

 • a) terenul în suprafață de 152 mp., din care 52 mp. teren acces la locuință din stradă și 100 mp. teren agricol în jurul locuinței, va fi închiriat sau concesionat pe bază de contract, de către Primăria Municipiului Bacău, în condițiile legii.

 • b) terenul în suprafață de 106 mp. aflat sub construcție, va trece, la cererea proprietarului actual al locuinței, în proprietatea acestuia, conform art. 36 (2) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată.S-a adoptat

17

0

0

4.

Art 4. Imobilul dobândit de cumpărător prin contract de vânzare-cumpărare, nu poate fi înstrăinat 10 ani de la data cumpărării.

S-a adoptat

17

0

0

5.

Art. 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, să semneze contractul de vânzare-cumpărare al imobilului, prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.S-a adoptat

17

0

0

6.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Direcției Economice, Serviciului Contracte, Serviciul Cadastru și cumpărătorului S-a adoptat

17

0

0

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Dl.Arhitect Sef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții și se trece la procedura de vot secret.

Domnul consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

 • 1.  Consilieri prezenți - 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aproba avizul prealabil de oportunitate a structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau, conform anexei la prezenta hotarare, in vederea întocmirii Planului Urbanistic Zonal si eliberării Certificatului de Urbanism pentru următorul amplasament:

  1. - STR. LETEA, NR. 17 - CONSTRUIRE COMPLEX LOCUINȚE CU SPATII COMERCIALE - beneficiar S.C. LETEA S.A., cu prezentarea:

  - unui studiu extins, care va fi întocmit cu respectarea următoarelor condiții :

  • - identificarea pietonalului:

  • - soluția parcajelor, conform normativelor comerciale in vigoare;

  • - identificarea de noi spatii verzi amenajate;

  • - modificarea regimului de aliniere, prin retragere de la pietonal;

  • - crearea unui spațiu verde adiacent străzii Letea;

  -finisaje :cărămida aparentă în spiritul clădirilor autentice existente în zonă;

  • -  soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare).S-a adoptat

  15

  2

  0

  2.

  ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului si Biroului

  15

  2

  0

  Autorizații in Construcții din cadrul Direcției Urbanism.S-a adoptat

 • 15. Se trece la punctele 15-16 ale ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristianpreședinte de ședința, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la:

15,Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE P + 4 E, STR. AVRAM IANCU, NR. 13 -15, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: S.C. ELISA S.R.L., S.C. NEGOBAC S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE ANEXA GOSPODĂREASCA (MAGAZIE), STR. ȘIRETULUI, NR.

99, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: SOVA CRISTINEL-CLAUDIU si CARMEN-CRISTINA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile .(Direcția Drumuri Publice,Serviciul Rețele și Iluminat Public, Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiei de specialitate 2 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții și se trece la procedura de vot secret.

Dl. consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu aprobarea unui PUD și a unui PUZ.

1. Consilieri prezenți -17

2. Numărul consilierilor care au votat - 17

Nr.

NUMĂR DE VOTURI

crt.

PENTRU

CONTRA

NULI

1.

lS.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE P + 4 E, STR. AVRAM IANCU, NR. 13 - 15, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: S.C. ELISA S.R.L., S.C. NEGOBAC S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Nu s-a adoptat conform votului

5

11

1

2.

16. Proiect de hotărâre privind    aprobarea PLANULUI

URBANISTIC ZONAL pentru   CONSTRUIRE   ANEXA

GOSPODĂREASCA (MAGAZIE), STR. ȘIRETULUI, NR. 99, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: SOVA CRISTINEL-CLAUDIU si CARMEN-CRISTINA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

13

4

0

16.D1. președinte de ședință Cojocaru Cristian- trecem la punctul - Diverse. -Aprobarea Graficului de Audiențe pe Semestrul 1/2009 al consilierilor locali din municipiul Bacău.

DL Consilier Bogatu George- ar trebui să fim cu toții corecți și să recunoaștem că de 3 mandate facem grafice de audiențe și cetățenii nu prea vin la primărie. Propun să mergem noi la cetățeni. Să împărțim Bacăul în 10 zone și în cadrul unor asociații de proprietari să ne întâlnim cu cetățenii, în anumite zile stabilite și astfel se pot prelua problemele cetățenilor.Grupul de consilieri poate fi format din consilieri de culoare politică diferită.

DLPrimar Ing Romeo Stavarache -sunt de acord cu ideia dumneavoastră, urmând ca dumneavoastră să vă puteți grupa, dar în același timp trebuie să facem și un grafic pentru primărie.

D-ra.Consilier Mironescu Roxana-din experiența celor 4 ani din mandatul precedent vă pot spune că nici cetățenii nu s-au îngrămădit să vină, dar nici nu am avut niște condiții de spațiu asigurate și de aceea acele audiențe nu prea și-au găsit o finalitate.Găsesc ideea domnului Bogatu binevenită, așa poate vom rezolva și problemele cetățenilor și vom avea și noi, ca și consilieri, un câștig de imagine.

Nu mai sunt discuții la Graficul de Audiențe.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot Graficul de Audiențe:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

ABSENT

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

ABSENT

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi « pentru » , a fost adoptat Graficul de Audiențe pe Semestrul 1/2009 al consilierilor locali din municipiul Bacău.

PESTE ORDINEA DE ZI:

 • 17.Dl.Președinte de ședință Cojocaru Cristian dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza și întocmi Raportul de Evaluare al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2008-31.12.2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Serviciul Managementul Resurselor Umane).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUÎLIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIV1U CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

»

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

ABSENT

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

ABSENT

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

r ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind mandatarei Primarului Municipiului Bacău, de a realiza și întocmi Raportul de Evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentrt activitatea desfășurată în perioada 01.01.2008-31.12.2008.

 • 18.Domnul Președinte de ședință Cojocaru Cristian dă cuvântul domnului Primai Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/16.11.2007, prin actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții „Amenajare piața pietonala Casa de Cultura Vasile Alecsandri - Piața Tricolorului” din municipiul Bacau.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică,Direcția Tehnică,Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIA C IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LI VIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

ABSENT

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHLAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

ABSENT

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/16.11.2007, prin actualizarea indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investiții „Amenajare piața pietonala Casa de Cultura Vasile Alecsandri - Piața Tricolorului” din municipiul Bacau.

19.Domnul Președinte de ședință Cojocaru Cristian dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Listei obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobată prin H.C.L. nr. 435/22.12.2008

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

ABSENT

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

ABSENT

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Listei obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobată prin H.C.L. nr. 435/22.12.2008

Nu mai sunt discuții.

DL președinte de ședința Cojocaru Cristian - mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a incheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COJOCARU CRISTIAN                 NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

AM/ Ds.I-A-4/Ex.l