Proces verbal din 20.08.2009

În data de 20 August 2009 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 20.08.2009, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.3715 din 12.08.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară. în sală sunt prezenți un număr de 21 de consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc domnii consilieri : Curcă Liviu Constantin (absent motivat - deces în familie) și Hîrțescu Vasilică.

Consilierii au fost convocați prin adresa nr.8639 din 12.08.2009 și telefonic prin nota telefonică nr.8640 din 12.08.2009.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.07. 2009. Nefiind discuții cu privire la

acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABR1EL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

9

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru“ , procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local din 30.07.2009, a fost aprobat.

D-ra Președinte de ședință -Mironescu Roxana- Bună ziua. Vă asigur că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Invit pe dl. primar să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar ing Romeo Stavarache - înainte de a citi lista de invitați, vreau să precizez faptul că aceasta a fost întocmită în termenul prevăzut de lege, respectiv pe data de 12.08.2009. Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău, întocmit pe anul 2008 și care reflectă existentul la încheierea anului

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) de la S.C.Compania de Apă S.A. Bacău, pentru aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei și Statului de funcții

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008 în sensul înlocuirii unui membru din Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.221/30.07.2009, prin care a fost aprobată o nouă procedură de trecere la sistemul individual de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizată populației din municipiul Bacău în sistem centralizat și abrogarea H.C.L. nr.323/2008

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentațiilor de urbanism de tip PUD și PUZ și a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice și juridice pentru realizarea unor obiective de investiții în municipiul Bacău și abrogarea HCL nr.3 63/2007

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza actualizare S.F. a obiectivului de investiții „Reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PTh, pentru obiectivul „Modernizare construcții cu destinația de parc auto și desființare construcții”str.Constanței nr.2, din municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9. Proiect de hotărâre privind preluarea de la Agenția Națională pentru Locuințe București a obiectivului de investiții-Bloc nr.5, regim de înălțime P+8E din Str.Făgăraș,nr,25 din municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a imobilului „clădirea “ fostului P.T. 96 din Bacău, str.George Bacovia

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ÎL Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri, mijloace fixe clădiri în vederea scoaterii din funcțiune, casarea și demolarea lor, aflate în administrarea și folosirea Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre prin care se ia act de transferul atribuțiilor și competențelor ce vizează asistența medicală și medicina dentară acordată în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, precum și preluarea acestor atribuții de către Autoritatea Administrației Publice Locale a municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

 • 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe durata de 2 ani, Serviciului Public de Asistență Socială Bacău a bunurilor mobile-2(două) containere ISO, tip dormitor, proprietate publică a municipiului Bacău, aflate în incinta „Centrului municipal de pregătire pentru Protecție Civilă” din Calea Moldovei nr.96-98, Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul 2009

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției Municipiului Bacău pe anul 2009 la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul „ Formarea de rețele transnaționale pentru dezvoltare durabilă, creare de locuri de muncă și pentru creșterea coeziunii sociale” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 3, Domeniul major de Intervenție 3.3 și aprobarea contribuției Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul „însușirea de către personalul specializat, de tehnici și metodologii noi privind dezvoltarea resurselor umane, incluziunii sociale și ocupării “ finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.4. și aprobarea contribuției Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 18. Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, un loc de veci în Cimitirul Bisericii Militare „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului din Bacău, cartier CFR, d-lui NICULESCU AUREL din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum și renunțarea la locul concesionat în anul 2002, în Cimitirul Nou Sărata I Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19. Proiect de hotărâre privind atribuirea la cerere fără plată, domnului Hăisan Constantin din Bacău, locul de veci cesionat de acesta în Cimitirul Central din Bacău, beneficiar al Legii nr.341/2004, în calitate de luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru luna septembrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.425/2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire „Spațiu Comercial și Birouri P+3-4 în strada Mioriței, nr.7 C din Municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 192/2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire „Zona Rezidențială și Comercială” în str.Pictor Th. Aman din Municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută în contractul de concesionare nr.25238 din 16.08.1999,încheiat între Municipiul Bacău și CENTRUL SANITAR „CARITAS “IASI-FILIALA BACAU, beneficiarul construcției-extindere farmacie-realizată pe terenul concesionat în Municipiul Bacău, str.Florilor, nr.l

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate conduse de Arhitectul Șef al municipiului Bacău, în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice și juridice

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+l, STR.IAȘILOR, NR.23 B,din Municipiul Bacău,obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR-GOREN-CONSTANTIN SABINA, din Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+l, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITĂȚI, STR.LUPENI, SOLA 18, PARCELELE 311/45 SI 311/46 , din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR-MUNTEANU CEZAR-PAVEL, din Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru construire EXTINDERE LOCUINȚĂ , STR.BANATULUI, NR.10, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIARI: URSACHI GELU SI URSACHI DANIELA, din Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE PENNY MARKET ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.IZVOARE, NR.2, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realize pe teren proprietate particulară

BENEFICIAR; S.C. REWE PROJECTENWICKLUNG ROMANIA S.R.L. din București

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000 lei d-nei Maftei Cicilia cu domiciliul în Bacău, str. Miron Costin, nr.67, sc. A, ap. 16 pentru soțul acesteia Maftei Mihai

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

 • 30. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-lui Damian Săndel-Ciprian cu domiciliul în Bacău, str. Orizontului, bl. 4, sc.B, ap. 19

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31. Diverse

Vreau să vă anunț că punctele 2, 12 și 15 au fost retrase de inițiator de pe ordinea de zi.

Președinte de ședință - peste ordinea de zi avem :

31.A. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul local al municipiului a sumei de 950.000 EUR reprezentând contravaloarea Taxei pe Valoarea Adăugată (T.V.A.) aferentă sumelor pentru cofinanțarea proiectului ISPA 2004/RO/16/P/PE/007 - „Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Bacău și zonele limitrofe” asigurate prin Creditul BERD nr.35928/2006.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Care a fost înmânat în sală pe suport de hîrtie și o inițiativă a doi consilieri locali P.S.D. - Bogatu George și Zaharia Nicolae.

31.B. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVOR APA SUBTERAN, POST DE TRANSFORMARE TRAFO, ÎMPREJMUIRE TEREN SI TOTEM, STR. NARCISELOR, NR. 14 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., din Bacau

Inițiatori — Consilieri locali:Bogatu George și Zaharia Nicolae

In aceste condiții, este nevoie să modificăm ordinea de zi cu retragerile și suplimentările aferente și o să-1 rog pe dl. Secretar să supună aprobării dumneavoastră această nouă componență a ordinii de zi.

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ? Dl. Bogatu, inițiativa dumneavoastră a fost specificată de d-ra președinte, respectiv aprobarea PUD-ului pentru centru comercial - beneficiar S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A și va fi supus votului dumneavoastră. De asemenea, suplimentarea ordinii de zi cu acel management integrat al deșeurilor și scoaterea de pe ordinea de zi a celor trei proiecte specificate de dl. Primar. In condițiile în care dumneavoastră aprobați, va exista și 3l.A. și 31.B. Supunem la vot ordinea de zi prezentată, cu modificările propuse. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi cu modificările menționate și specificate? Aveți ceva de completat?

DL consilier Bogatu George - Cei doi invitați - dl. Sechelariu și dl. Ioniță spun că au depus cerere.

D-ra președinte de ședință - Nu figurează pe lista de invitați, nu au fost nominalizați?

DL consilier Bogatu George - Nu au fost, nu.

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - La ce fel de cerere se referă dl. Ioniță? Dl. avocat, ședința este publică . Nu vă poate lua nimeni dreptul de a participa. Dacă dumneavoastră veți dori să luați cuvântul, în momentul în care va veni pe ordinea de zi proiectul de hotărâre pentru care sunteți prezent azi, veți avea dreptul la rubrica discuții a proiectului de hotărâre. Deocamdată, dl. avocat, ca să putem discuta despre dreptul dumneavoastră de a vorbi sau de a nu vorbi, trebuie ca acest proiect de hotărâre să fie pe ordinea de zi. în momentul în care, conform art.52 (domnul avocat, lăsați-mă să termin), au dreptul să ia cuvântul înafara persoanelor specificate de lege , numai și numai persoanele nominalizate pe lista de invitați. Acea listă de invitați a fost făcută, în conformitate cu prevederile legale, pe data de 12.08.2009. Din câte am fost informat, pentru că e prima mea zi de serviciu, cererea dumneavoastră de participare în calitate de invitat a fost făcută cu două-trei zile în urmă. în condițiile astea, acea listă de invitați nu poate fi luată în discuție. Doar pentru o ședință următoare. Dar, vă repet că în condițiile în care proiectul dumneavoastră va ajunge pe ordinea de zi, în momentul aprobării de către consilieri a suplimentării ordinii de zi, se va cere votul consilierilor și binențeles, eu zic că vi se va aproba să spuneți ce aveți de spus. Acum este prematur și nu mie trebuie să-mi cereți voie, există un președinte de ședință care conduce. Eu v-am specificat doar prevederile legale. Vă mulțumesc.

Dl. avocat Ion iță Gabriel - Interpelările se votează împreună cu ordinea de zi, la începutul acesteia.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Dl. avocat, dacă puteți, să-mi spuneți art. de lege.

Dl. Sechelariu Dumitru - Am fost primar al orașului timp de 8 ani și vă solicit imperativ și cu o rugăminte destul de mare să-mi dați posibilitatea să mă exprim înainte de începerea ședinței pentru că am câteva informații pe care trebuie să le aduc neapărat la cunoștință consiliului local, înainte de a intra pe ordinea de zi la vot. E o rugăminte foarte mare și mi se pare absolut normal să mi se accepte această doleanță pe care o am față de dumneavoastră, față de comunitatea pe care am condus-o timp de 8 ani.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - înainte ca d-ra președinte să vă răspundă, vreau să vă precizez dumneavoastră, domnule avocat, că în consiliul local nu se supun la vot interpelări. Este o chestie de normă.

Dl. Sechelariu Dumitru - Domnule Secretar, iertați-mă, am experiența vastă a celor 8 ani în care am condus ședințele de consiliu local . Dumneavoastră, ce încercați acuma, încercați cu totul altceva decât este normal. Lăsați-o pe d-na președintă să decidă. Dumneavoastră aveți funcția de Secretar, sunteți imparțial față de consiliul local și de primar. Nu mai trageți pe dreapta cu primarul, lăsați-o așa cum a căzut. Vă rog eu tare frumos, faceți-mi plăcerea asta. Nu mai interveniți dumneavoastră,lăsați-o pe d-na președintă. Ea este autoritatea nr.l. Și dumneavoastră și dl. Primar vă supuneți hotărârilor consiliului local. în această sală, prima persoană care ia decizii este d-na președintă.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Dumneavoastră aveți dreptate până la un punct și am și specificat că d-ra președinte are deplină autoritate.

Dl. Sechelariu Dumitru - Dacă dumneavoastră interveniți tot timpul . Lăsați-o pe d-na președintă să conducă ședința.

DL avocat loniță Gabriel - (a intervenit neregulamentar pe tot parcursul discuției) -Invoc art.35 din O.G. 35 privind aprobarea Regulamentului cadru al consiliului local.

DL Sechelariu Dumitru - Eu mai comentez un singur lucru - este o informație foarte importantă față de consiliul local, față de votul care are loc azi în ședința consiliului local. E de datoria mea și a dumneavoastră domnilor consilieri să auziți lucruri pe care nu le știți și pe care trebuie să le știți din gura mea astăzi, aici, stând față în față cu dl. Primar , și trebuie să auziți niște lucruri care s-au petrecut în luna octombrie anul trecut. Aici e vorba de un șantaj, e vorba de cu totul alte chestiuni. Sunt lucruri foarte importante pentru dumneavoastră.Vreau să votați astăzi în cunoștință de cauză.

D-ra președinte de ședință -Dacă îmi permiteți, cu tot respectul pe care îl am pentru toți participanții la această ședință, interpelarea - a dumneavoastră sau a altei persoane din sală , a unui consilier local , la adresa executivului , întrebări, au fost inserate în ordinea de zi fie la fiecare punct în parte, fie la final și cu rugămintea de a accepta această variantă de lucru, ca la fiecare punct care este aprobat de dumneavoastră, de pe ordinea de zi, să dezbatem atât timp cât este necesar cu toate argumentele pro și contra și atunci să ne prezentăm punctele de vedere asupra proiectului respectiv. Dacă vreunul dintre consilieri are și altă variantă de lucru privind schimbarea ordinii proiectelor, din ceea ce este acum în altă variantă, nu avem nimic împotrivă. Supunem la vot și procedăm cum credeți, dar v-aș propune, ca să nu lungim, pentru că avem multe proiecte și importante , să facem discuțiile la fiecare punct.

DL Sechelariu Dumitru - Poate nu am fost înțeles. Eu nu cred că azi, când după 5 ani m-am întors în această sală și cer un drept absolut normal ca timp de 5 minute să fac niște precizări care au legătură cu acest municipiu, este dreptul meu și vă rog foarte frumos , și pe domnii consilieri îi rog să mă ajute în acest lucru. Cred că merit și eu 5 minute după 5 ani de când nu am intrat în această sală și nu am deranjat pe nimeni. D-na președintă vă rog nu omiteți cei 8 ani ai mei de activitate în slujba comunității Bacău, vă rog nu-i omiteți.

D-ra președinte de ședință -încă odată repet, cu tot respectul pe care îl avem față de orice cetățean....

DL Sechelariu Dumitru - Nu se vede doamnă.

D-ra președinte de ședință -...inclusiv față de dumneavoastră ...

DL Sechelariu Dumitru - 10 minute se poate doamnă.

D-ra președinte de ședință - .... Aici există o regulă pe care încercăm să o respectăm. Am înțeles dorința dumneavoastră de a interveni și am oferit soluția ...

DL Sechelariu Dumitru - Nu intervin în timpul ședinței, înaintea ședinței d-na președintă.

D-ra președinte de ședință -... de a interveni la punctul respectiv. Noi aprobăm acum o ordine de zi, am lansat și această ideie - dacă dintre consilierii locali care au dreptul să decidă cum discută proiectele, există vreo altă variantă de lucru vis-a- vis de această ordine de zi... înțeleg că nu.Aștept propuneri.

DL Sechelariu Dumitru - Doamna președintă, văd că nu m-am făcut înțeles. Eu nu discut de ordinea de zi. Vă cer imperios și vă rog tare frumos să-mi dați posibilitatea la capitolul interpelări, înainte de a începe ședința, să fac câteva precizări. Poate nu au legătură neapărat numai cu ordinea de zi.

A

D-ra președinte de ședință -îmi pare rău, dar din acest moment dați-ne voie să ne continuăm ședința. La interpelări, la diverse, se discută la final, după cum am precizat acum 2-3 minute.

Dl. Sechelariu Dumitru - Rugămintea mea este -la începutul ședinței.

D-ra președinte de ședință -Deci, ne permiteți să trecem la ordinea de zi.

Dl. consilier Dunava Costel - Domnule Primar, domnule Secretar, doamnă Președinte, nu am să fac decât să citez prevederile art.35 alin.l din O.G. 35/2002, care are următorul conținut:

„Ordinea de zi a ședințelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităților subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declarațiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petițiilor si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. ...”

Având în vedere acest aspect, eu vă rog ca la începutul ședinței să acordăm un timp, de comun acord stabilit, 5-10 minute, pentru interpelări, pentru ca invitații din sală să-și spună punctul de vedere asupra unor probleme de interes public. Vă mulțumesc. D-ra președinte de ședință - Dl. consilier Dunava, am făcut precizarea că dreptul de a face interpelări, comentarii, de a pune întrebări, este inserat în ordinea de zi și după cum vă amintiți, pentru că ați participat la ultimele ședințe, au fost lăsate aceste dezbateri la final, ca să avem mai mult timp de lucru pe această temă. Dacă dumneavoastră doriți să faceți o altă propunere, să schimbăm ordinea de zi, atunci vă rog să o formulați altfel.

DL consilier Dunava Costel -Nu este vorba de o schimbare a ordinii de zi. Nu există o cutumă în consiliul local a ordinii în care se pun interpelări. De obicei, interpelările, dacă e să o luăm ca o cutumă, se fac înainte de votarea ordinii de zi. Dacă o să vă uitați pe filmările de la celelalte ședințe de consiliu local de până în prezent, o să observați că interpelările s-au făcut la începutul ședințelor de consiliu local.

D-ra președinte de ședință - Tocmai asta vă spuneam și eu, să vă aduceți aminte că de cel puțin 2-3 luni de zile, interpelările și discuțiile sunt la final, dacă tot vorbim despre cutume iar despre prevederea legală - o respectăm pentru că sunt trecute aceste interpelări pe ordinea de zi.

Dl. Sechelariu Dumitru - Stimată doamnă președintă, cui îi e frică și de ce îi e frică că vorbește Sechelariu 5 sau 10 minute. De ce nu sunt lăsat să vorbesc 10 minute? In regimul trecut nu aveam voie să vorbesc. Acum vreau să vorbesc stimată doamnă.

Doamnă, nu vă dă nimeni dreptul moral, ascultați ce vă spun eu astăzi,aici, ca pentru Dumitru Sechelariu care am activat doi ani în Delegația Permanentă a Consiliului Județean și 8 ani ca primar al acestei urbe să nu-mi dați posibilitatea să mă exprim în fata consiliului local.

D-ra președinte de ședință - Vă dăm această posibilitate la momentul la care se discută acest punct de pe ordinea de zi, pentru că-1 discutăm.

Dl, Sechelariu Dumitru - Doamnă, sunt probleme majore pentru această municipalitate, din toate punctele de vedere.

D-ra președinte de ședință -Nu înțeleg atitudinea dumneavoastră - de ce vreți acum neapărat înainte și nu la sfârșit atunci când vă aprobăm.

Intervenții neregulamentare, tară acordarea dreptului de a lua cuvântul, (dl. Ioniță și dl. Sechelariu)

Dl. Sechelariu Dumitru - E foarte important. Consiliul local, conform legii, este obligat să aibă la cunoștință ceea ce votează, stimată doamnă.

D-ra președinte de ședință -Domnilor consilieri, vă propun să votăm ordinea de zi în formula în care dumneavoastră o acceptați.

DL avocat Ioniță Gabriel -Doamna președintă, dl. consilier Dunava a propus schimbarea ordinii de zi în sensul în care să se discute interpelările la început.

D-ra președinte de ședință - Domnul avocat, vă rog să luați loc . Dumneavoastră nu mă atenționați vi s-a-vis de ce înțeleg eu sau nu. Eu cu dl. Dunava am discutat foarte clar și i-am explicat că dacă dorește să schimbe ordinea de zi , să facă această formulare în mod corect, clar, coerent, ca să înțeleagă toată lumea. Vă rog foarte mult, dumneavoastră deocamdată sunteți invitat și luați cuvântul în momentul în care vi se acordă cuvântul și vă rog să nu transformați ședința de consiliu local într-o polemică cu președintele sau secretarul primăriei.

DL avocat Ioniță Gabriel - Vă rog doar să țineți cont de opinia unui consilier local. DL consilier Dunava Costel - Doamnă președinte, propunerea mea, în calitate de consilier local este - interpelările să aibă loc la începutul ședinței de consiliu local, înainte de votarea ordinii de zi .

D-ra președinte de ședință -Asta era corect și asta trebuia să facem fără să avem aceste discuții. Vă rog să supunem ordinea de zi la vot. Cred că e mai bine să supunem la vot propunerea domnului Dunava.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Supunem la vot propunerea domnului Dunava - ca interpelările să aibă loc la începutul ședinței. Cine este pentru?

DL Sechelariu Dumitru - Dar nu se supune la vot toată ordinea de zi, doamna președintă, sau nu cunosc eu legea, doamnă. Poate nu cunosc eu legea.

DL avocat Ioniță Gabriel - Conform legii se supune la vot toată ordinea de zi, cu această propunere.

DL Sechelariu Dumitru - Doamnă, nu-mi subestimați inteligența și capacitatea mea, vă rog din toată inima. Se supune la vot, complet. Vă spun eu dacă nu știți.

D-ra președinte de ședință -îmi pare foarte rău, dar dacă dumneavoastră mai interveniți încă odată fără să aveți dreptul să interveniți....

DL Sechelariu Dumitru - Ce o să faceți doamnă?

D-ra președinte de ședință -... o să fiu obligată să aplic prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local. Deci dați-ne voie să ne desfășurăm ședința așa cum trebuie.

DL Sechelariu Dumitru - Da, dar conform legii și regulamentului, doamnă.

D-ra președinte de ședință - Conform regulamentului pe care se pare că dumneavoastră nu-1 cunoașteți.

DI. Sechelariu Dumitru - Ba eu îl știu foarte bine, stimată doamnă.

D-ra președinte de ședință- îmi pare foarte rău.

A

DL Sechelariu Dumitru - II știu foarte bine,vă asigur .

D-ra președinte de ședință- Deci încă odată, vă rog. Supunem la vot ordinea de zi. în primul rând supunem la vot schimbarea ordinii de pe lista noastră, cu propunerea d-lui Dunava de a aduce capitolul de diverse și interpelări la început și nu la sfârșit.

DL consilier Cojocaru Cristian - Dacă îmi permiteți, vreau să știu care este motivul, de ce vrea să vorbească la început și nu la sfârșit?

D-ra președinte de ședință -Nu înțeleg de ce trebuie să mai lungim această discuție. Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Supunem la vot propunerea domnului Dunava - de a avea loc interpelările la începutul ședinței și nu la sfârșit.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU TLIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

9

10

1

Cu 9 voturi „pentru“ , 10 voturi « împotrivă » și un vot « abținere », propunerea d-lui consilier Dunava Costel, nu a fost aprobată.

D-ra președinte de ședință — Supunem la vot ordinea de zi cu cele trei proiecte retrase: 2, 12 și 15 și suplimentarea cu două proiecte 31.A. și 31.B.

Dl. consilier Dunava Costel -Este vorba de respectarea legalității și din acest motiv vă rog să-mi permiteți să iau cuvântul - conform art.35, alin.l, pe care l-am citat anterior, ordinea de zi se supune la vot împreună cu interpelări, petiții ș.a.m.d.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - îmi permiteți să vă răspund?

DL consilier Dunava Costel - Să termin și după aceea. Prin urmare, ordinea de zi trebuie supusă la vot cu tot cu interpelări și petiții.

DL Sechelariu Dumitru - Asta am spus, domnilor.

D-ra președinte de ședință - Așa am și făcut numai că retragerea și introducerea au un subiect iar schimbarea ordinii are un alt subiect. Ca atare avem o nouă variantă de ordine de zi pe care v-am supus-o la vot.

DL consilier Dunava Costel - Se prevede în articolul de lege că se votează toată ordinea de zi , deci nu votăm două ordini de zi. Acum am votat doar o ordine de zi pentru interpelări.

DL Sechelariu Dumitru - încălcați legea doamna președintă.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Dl. Dunava haideți să vă dau o problemă logică. în momentul când avem un proiect de hotărâre și avem o modificare, știți foarte bine că supunem mai întâi la vot modificarea și apoi proiectul cu tot cu modificare.

DL consilier Dunava Costel - Așa este .

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Și este logic să aplicăm același principiu la orice este pe ordinea de zi. Ordinea de zi este atributul primarului, să o stabilească. Această ordine de zi s-a adus la cunoștință și s-a spus aprobării. Există o modificare la această ordine de zi pe care dumneavoastră o propuneți. Este logic...

DL Sechelariu Dumitru - Primarul este în slujba comunității, domnule Secretar.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -.... este logic să supun la vot întâi modificarea și este și legal în același timp și apoi ordinea de zi împreună cu modificarea.

DL Sechelariu Dumitru - Niciodată în 8 ani de mandat nu am refuzat pe cineva să interpeleze consilierii.

DL consilier Dunava Costel - Este o discuție lungă aici și până la urmă eu cred că este o chestiune de orgoliu și de ambiție.

D-ra președinte de ședință - Supunem la vot ordinea de zi cu cele trei proiecte retrase și cu cele două nou introduse pe ordinea de zi. Rog pe dl. secretar să facă apelul domnilor consilieri.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este de acord cu ordinea de zi cu modificările propuse prin retragerea celor 3 proiecte specificate și suplimentarea ordinii de zi cu cele două proiecte , respectiv managementul integrat și P.U.D?

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IR1NA DANIELA

Ieșit din sală

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

9

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi „pentru“ , ordinea de zi cu modificările propuse (suplimentare cu două proiecte și retragere 3 proiecte), a fost aprobată.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL consilier Bîrzu Ilie - Avizul comisiei este favorabil cu un amendament și anume - suplimentarea cu suma de 48.896 Ron din care pentru tineri căsătoriți 42.296 Ron și pentru trusou nou născuți 6.600 Ron.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot amendamentul ridicat de dl. consilier Bîrzu Ilie la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

»

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat amendamentul ridicat de dl. consilier Bîrzu Ilie la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău împreună cu amendamentul ridicat de dl. consilier Bîrzu Ilie, deja adoptat:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău împreună cu amendamentul ridicat de dl. consilier Bîrzu Ilie .

2. PROIECTUL NR.2. AL ORDINII DE ZI A FOST RETRAS.

 • 3. Se trece Ia punctul 3 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) de la S.C.Compania de Apă S.A. Bacău, pentru aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei și Statului de funcții.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Dl.Administrator Public și Unitatea Municipala pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor(A.G.A.) de la S.C.Compania de Apă S.A. Bacău, pentru aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei și Statului de funcții:

______________________________________________________________________________________2_______________________________________________________________________________________________________________________________________!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-


Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor(A.G.A.) de la S.C.Compania de Apă S.A. Bacău, pentru aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei și Statului de funcții.

Domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteți, având în vedere suplimentarea ordinii de zi, să vă înmânez documentațiile aferente celor două proiecte.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008 în sensul înlocuirii unui membru din Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. ( S.P.A.S. Bacău ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008 în sensul înlocuirii unui membru din Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău

1 .Consilieri prezenți - 21

2.Numărul consilierilor care au votat - 20

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1

Art.l Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, în sensul că la art. 1 unde este menționată componența Consiliului Comunitar Consultativ al Municipului Bacău, se propune înlocuirea doamnei luliana Dănilă cu doamna Carmen Fifirig, situație în care Consiliul va avea următoarea componență :

1.DANIELA POZÎNĂREA - Director Serviciul Public de Asistență Socială Bacău; - S-a adoptat

20

2.

2.PODOLEANU FLORIN COSTEL - Consilier Poliția Primăriei Municipiului Bacău; - S-a adoptat

20

-

-

3.

3.CARMEN ROȘCULEȚ - Medic Autoritatea de Sănătate Publică Bacău;

- S-a adoptat

20

-

-

4.

4.DÂLCU NĂSTASE EUSEBIU -Asistent social Inspectoratul Școlar Județean Bacău- S-a adoptat

20

-

-

5.

5.IAC0BEANU MARIUS - Preot inspector asistență socială Episcopia Romanului; - S-a adoptat

20

-

-

6.

6.ADRIAN INDREAS - Vicepreședinte Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-Romania Betania; - S-a adoptat

20

-

-

7.

7.CARMEN FIFIRIG- Șef Serviciu Asistență Socială; - S-a adoptat

20

-

-

8.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului

Bacău nr. 378 din 31.10.2008 sunt și rămân în vigoare. - S-a adoptat

20

-

-

5.Se trece Ia punctul 5 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.221/30.07.2009, prin care a fost aprobată o nouă procedură de trecere la sistemul individual de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizată populației din municipiul Bacău în sistem centralizat și abrogarea H.C.L. nr.323/2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Dl.Administrator Public și Unitatea Municipala pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.221/30.07.2009, prin care a fost aprobată o nouă procedură de trecere la sistemul individual de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizată populației din municipiul Bacău în sistem centralizat și abrogarea H.C.L. nr.323/2008:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.221/30.07.2009, prin care a fost aprobată o nouă procedură de trecere la sistemul individual de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizată populației din municipiul Bacău în sistem centralizat și abrogarea H.C.L. nr.323/2008.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentațiilor de urbanism de tip PUD și PUZ și a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice și juridice pentru realizarea unor obiective de investiții în municipiul Bacău și abrogarea HCL nr.363/2007.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Urbanism).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentațiilor de urbanism de tip PUD și PUZ și a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice și juridice pentru realizarea unor obiective de investiții în municipiul Bacău și abrogarea HCL nr. 3 63/2007:

 • 1. Consilieri prezenți -21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l -Se aprobă constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și Urbanism, pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentațiilor de urbanism de tip PUD și PUZ și a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice și juridice pentru realizarea unor obiective de investiții, în concordanță cu P.U.G. al Municipiului Bacău, al Regulamentului de Urbanism și a legislației în vigoare, în următoarea componență :

  ing. ROMEO STAVARACHE - Primarul Municipiului Bacău - Președinte

  -S-a adoptat

  18

  2

  2.

  cons. jr. POPOVICI OVIDIU NICOLAE - Secretarul Municipiului Bacău -membru-S-a adoptat

  18

  2

  -

  3.

  ing. CĂTĂLIN IONESCU - sef Serv. Disciplina Urbanistica si în Construcții -membru-S-a adoptat

  18

  2

  -

  4.

  Ing. GIOSEANU CONSTANTIN -Administrator Public al Municip. Bacău -membru-S-a adoptat

  18

  2

  -

  5.

  RUSU IONEL - Dir. Executiv Poliția Primăriei Municipiului Bacău - membru -S-a adoptat

  18

  2

  -

  6.

  arh. GELU TUDORACHE - Șeful Ordinului Arhitecților din România- filiala Bacău-Neamț - membru-S-a adoptat

  20

  -

  -

  7.

  V1OREL BOICIUC - Șeful Inspectoratului de Stat în Construcții Bacău - membru -S-a adoptat

  20

  -

  -

  8.

  MIRCEA SANDULESCU - arhitect - membru-S-a adoptat

  20

  -

  -

  9.

  dr. POPESCU MIHAELA -dir. Autoritatea de Sănătate Publică a Jud.Bacău -membru-S-a adoptat

  20

  -

  -

  10.

  dr. CORINA PRICOPE - consilier superior Serviciul Autorizații din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Bacau - membru-S-a adoptat

  18

  2

  -

  11.

  DORIN ROMAN- Șef Serviciul Poliția Rutieră Bacău din cadrul IPJ Bacău -membru-S-a adoptat

  20

  -

  -

  12.

  Secretar al comisiei va fi Nicoleta Lăcrămioara Ciobanu - consilier al Biroului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Bacău-S-a adoptat

  20

  -

  -

  13.

  Art.2. - Comisia prevăzută la art.l, are rol consultativ cu atribuții de avizare, expertizare tehnica si consultanta si își va incepe mandatul cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dată la care se va abroga HCL nr.363/28.09.2007.

  -S-a adoptat

  19

  1

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza actualizare S.F. a obiectivului de investiții „Reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza actualizare S.F. a obiectivului de investiții „Reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

9

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza actualizare S.F. a obiectivului de investiții „Reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PTh, pentru obiectivul „Modernizare construcții cu destinația de parc auto și desființare construcții”str. Constanței nr.2, din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Mar ia Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Drumuri Publice, Direcția Tehnică și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

»

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PTh, pentru obiectivul „Modernizare construcții cu destinația de parc auto și desființare construcții”str.Constanței nr.2, din municipiul Bacău:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRÂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PTh, pentru obiectivul ,,Modernizare construcții cu destinația de parc auto și desființare construcții”str.Constanței nr.2, din municipiul Bacău.

 • 9. Se trece Ia punctul 9 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind preluarea de la Agenția Națională pentru Locuințe București a obiectivului de investiții-Bloc nr.5, regim de înălțime P+8E din Str.Făgăraș,nr.25 din municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Juridică și Administrație Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind preluarea de la Agenția Națională pentru Locuințe București a obiectivului de investiții-Bloc nr.5, regim de înălțime P+8E din Str.Făgăraș, nr.25 din municipiul Bacău:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind preluarea de la Agenția Națională pentru Locuințe București a obiectivului de investiții-Bloc nr.5, regim de înălțime P+8E din Str.Făgăraș,nr.25 din municipiul Bacău.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a imobilului „clădirea “ fostului P.T. 96 din Bacău, str.George Bacovia

Inidator- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a imobilului „clădirea “ fostului P.T. 96 din Bacău, str.George Bacovia:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC 1OAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a imobilului „clădirea “ fostului P.T. 96 din Bacău, str.George Bacovia.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri, mijloace fixe -clădiri -în vederea scoaterii din funcțiune, casarea și demolarea lor, aflate în administrarea și folosirea Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DI. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri, mijloace fixe -clădiri -în vederea scoaterii din funcțiune, casarea și demolarea lor, aflate în administrarea și folosirea Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri, mijloace fixe -clădiri -în vederea scoaterii din funcțiune, casarea și demolarea lor, aflate în administrarea și folosirea Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău

12. PROIECTUL NR.12 ESTE RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI.

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe durata de 2 ani, Serviciului Public de Asistentă Socială Bacău a bunurilor mobile-2(două) containere ISO, tip dormitor, proprietate publică a municipiului Bacău, aflate în incinta „Centrului municipal de pregătire pentru Protecție Civilă” din Calea Moldovei nr.96-98, Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe durata de 2 ani, Serviciului Public de Asistență Socială Bacău a bunurilor mobile-2(două) containere ISO, tip dormitor, proprietate publică a municipiului Bacău, aflate în incinta „Centrului municipal de pregătire pentru Protecție Civilă” din Calea Moldovei nr.96-98, Bacău:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe durata de 2 ani, Serviciului Public de Asistență Socială Bacău a bunurilor mobile-2(două) containere ISO, tip dormitor, proprietate publică a municipiului Bacău, aflate în incinta „Centrului municipal de pregătire pentru Protecție Civilă” din Calea Moldovei nr.96-98, Bacău.

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi $i d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul 2009

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga ).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. consilier Drăgănuță Constantin - D-na președintă, am dori ca buletinele pe care le predăm, să le dăm noi la doamnele care le strâng în așa fel încât să nu fie într-o anumită ordine și să se cunoască. Nu este vorba de suspiciuni. Să fie totuși vot secret.

Dl. secretar Nicolae Ovidiu Popovici - Sunt de acord cu dumneavoastră. Aveți varianta de a le da din mână în mână până la comisie.

D-ra președinte de ședință - Și eu sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. Dați buletinele de vot până la bolul din față. Așteptăm să votați secret că e lista destul de lungă. Nu trecem mai departe.

Dl. primar - Dl. Drăgănuță, fiți liniștiți că se știe. P.S.D. , P.D., F.S.N. , votează împreună, nici o problemă.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul 2009

 • 1.  Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

  NR. VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. -(1) - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de 28.350 RON în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi spotive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul 2009.

  (2) - Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre. - S-a adoptat

  16

  4

  SPORT CLUB MUNICIP

  AL BACĂU

  Nr.

  Numele și prenumele

  Observații

  suma     [ lei ]

  BOX

  NR. VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  GAVRIL RONALD- S-a adoptat

  sportiv

  1680

  20

  -

  -

  2.

  SANDU CĂTĂLIN- S-a adoptat

  sportiv

  1680

  20

  -

  -

  3.

  CARA NICOLAE- S-a adoptat

  antrenor

  1260

  20

  -

  -

ATLETISM

NR. VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

PERIE BIANCA

— S-a adoptat

sportiv

4200

20

-

-

2.

CRAESCU ALEXANDRU

- S-a adoptat

sportiv

1680

20

-

-

3.

SUHANEA CIPRIAN

- S-a adoptat

sportiv

1680

20

-

-

4.

FENIUC IONUT

- S-a adoptat

sportiv

1680

20

-

-

5.

DANCEANU DAN

- S-a adoptat

sportiv

1680

20

-

-

6.

VRANCEANU VLAD

- S-a adoptat

sportiv

1680

20

-

-

7.

BOTEZ ANA MARIA

- S-a adoptat

sportiv

840

20

-

-

8.

CUCOS LUCICA

- S-a adoptat

antrenor

1680

20

-

-

9.

PERETEATCU EUGEN

- S-a adoptat

antrenor

840

20

-

-

10.

COJOCARIU LAURA

- S-a adoptat

antrenor

840

20

-

-

11.

ANDONE LAURENTIU

- S-a adoptat

antrenor

840

20

-

-

12.

NEMTEANU CRISTIAN

- S-a adoptat

antrenor

840

20

-

-

13.

HAGIMA MARIA

- S-a adoptat

antrenor

840

20

-

-

SĂRITURI IN APA

NR. VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

AIACOBOAE MARA

- S-a adoptat

sportiv

1260

20

-

-

2.

NEAGU MIHAELA

- S-a adoptat

antrenor

840

20

-

-

RACHETOMODELE

NR. VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

PANAITE DUMITRU

- S-a adoptat

sportiv

840

19

1

-

2.

PETREA ANTON

- S-a adoptat

sportiv

420

19

1

-

3.

ZAHARIOAIA PETRE

- S-a adoptat

antrenor

630

19

1

-

NAVOMODELE

NR. VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

CHESCU ANDREEA

- S-a adoptat

sportiv

420

19

1

-

15.PUNCTUL 15 A FOST RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI.

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul „ Formarea de rețele transnaționale pentru dezvoltare durabilă, creare de locuri de muncă și pentru creșterea coeziunii sociale” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 3, Domeniul major de Intervenție 3.3 și aprobarea contribuției Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (A.D.L. și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul „ Formarea de rețele transnaționale pentru dezvoltare durabilă, creare de locuri de muncă și pentru creșterea coeziunii sociale” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 3, Domeniul major de Intervenție 3.3 și aprobarea contribuției Municipiului Bacău:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul „ Formarea de rețele transnaționale pentru dezvoltare durabilă, creare de locuri de muncă și pentru creșterea coeziunii sociale” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 3, Domeniul major de Intervenție 3.3 și aprobarea contribuției Municipiului Bacău

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul „însușirea de către personalul specializat, de tehnici și metodologii noi privind dezvoltarea resurselor umane, incluziunii sociale și ocupării “ finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.4. și aprobarea contribuției Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (A.D.L. și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul „însușirea de către personalul specializat, de tehnici și metodologii noi privind dezvoltarea resurselor umane, incluziunii sociale și ocupării “ finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.4. și aprobarea contribuției Municipiului Bacău:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul „însușirea de către personalul specializat, de tehnici și metodologii noi privind dezvoltarea resurselor umane, incluziunii sociale și ocupării “ finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.4. și aprobarea contribuției Municipiului Bacău.

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, un loc de veci în Cimitirul Bisericii Militare „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului din Bacău, cartier CFR, d-lui NICULESCU AUREL din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum și renunțarea la locul concesionat în anul 2002, în Cimitirul Nou Sărata I Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Mar ia Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, un loc de veci în Cimitirul Bisericii Militare „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului din Bacău, cartier CFR, d-lui NICULESCU AUREL din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum și renunțarea la locul concesionat în anul 2002, în Cimitirul Nou Sărata I Bacău

 • 1.  Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  2.

  Art. 1. Se aprobă la cerere acordarea cu titlu gratuit, domnului Niculescu Aurel, cu domiciliul în Bacău, str. Cornișa Bistriței BL 23, Sc. A, Ap. 2, un loc de veci în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului”, beneficiar al Legii nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, teren care face parte din domeniul public al municipiului Bacău. - S-a adoptat

  18

  1

  3.

  Art. 2. Se ia act de Declarația Notarială autentificată sub nr. 793/28.07.2009, prin care dl. Niculescu Aurel, renunță la dreptul de folosință, asupra terenului de veci concesionat de acesta prin Actul de concesiune nr. 240/31.10.2002, în Cimitirul Sărata I, zona (parcela) 3B, rândul 8, poziția 8B, cls. II, în suprafață de 3 mp, în favoarea Administrației Cimitirelor. - S-a adoptat

  18

  1

  4.

  Art. 3. S.C. Luvis S.R.L. Bacău - Administrația Cimitirelor - va opera în evidențele sale renunțarea la dreptul de folosință a titularului concesiunii și va prelua terenul pentru a fi acordat unui alt beneficiar. - S-a adoptat

  18

  1

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea la cerere fără plată, domnului Hăisan Constantin din Bacău, locul de veci cesionat de acesta în Cimitirul Central din Bacău, beneficiar al Legii nr.341/2004, în calitate de luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind atribuirea la cerere fără plată, domnului Hăisan Constantin din Bacău, locul de veci cesionat de acesta în Cimitirul Central din Bacău, beneficiar al Legii nr.341/2004, în calitate de luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989

 • 1.  Consilieri prezenți - 21

 • 2.  Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. (1) Se aprobă la cerere , domnului Hăisan Constantin cu domiciliul în Bacău, str. 9 Mai, nr. 15, bloc 15, sc.A, apt. 16, posesor al B.L seria DH nr. 190050, CNP 1430320040021, atribuirea în proprietate fără plată a unui loc de veci în Cimitirul Central Bacău, pe care    îl are cesionat cu Avizul nr.

  144/30.09.2003, eliberat de SC „Luvis”SRL Bacău- Administrația Cimitirelor.

  • (2) Domnul Hăisan Constantin este beneficiar al locului de veci, conform Legii nr. 341/2004 a recunoștinței față de eroii martiri și luptători care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, în acest mod punându-se în executare și Sentința Civilă nr. 38/2006, a Tribunalului Bacău, Județul Bacău, pronunțată în dosarul nr. 7391/2005.

  • (3) Locul de veci atribuit fără plată se identifică în Cimitirul Central Bacău conform Avizului de Cesionare nr. 144/2003 ,zona C, rândul 18, poziția 2, clasa I, cu suprafață de 3mp; - S-a adoptat

  18

  1

  2.


Art.2. Societatea Comercială „Luvis”SRL Bacău, în calitate de concesionar al Cimitirului, va opera în evidențele sale dreptul de proprietate cuvenit beneficiarului din prezenta hotărâre. - S-a adoptat

18


 • 20. Se trece Ia punctul 20 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea pentru luna septembrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50 % și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Direcția Economică și

S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna septembrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50 % și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NU UE

  1.

  Art. 1. (1) Se aprobă listele nominale pe luna septembrie 2009 pentru unele categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău, care beneficiază de abonamente cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun valabile pe o perioadă de o lună.

  (2) Listele nominale cuprind un număr de 643 beneficiari, după cum urmează:

  • a) 352 de persoane marginalizate social

  îndreptățite la ajutor social sau masă la Cantina Municipală, beneficiare de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei;

  • b) 291 donatori de sânge, beneficiari de

  abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei;

  conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. - S-a adoptat

  19

  2.

  Art. 2. - Se aprobă în luna septembrie 2009 subvenționarea cu 100 % a transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști din municipiul Bacău,    în conformitate cu

  prevederile Convenției nr. 31177/2930/2008 încheiată între Consiliul Local al muncipiului Bacău și S.C. Transport S.A Bacău și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.474/29.12.2008. - S-a adoptat

  19

  3.

  Art. 3. (1)- Distribuirea abonamentelor către beneficiari se va face la cerere de către Serviciul Public de Asistență Socială Bacău prin Biroul Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap, Biroul Alocații Familiale, Biroul Prevenirea și Combaterea Sărăciei și Birou Protecția Copilului, în baza datelor de identitate, cu semnătură de primire.

  (2) - Distribuirea legitimațiilor către persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști se va face de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, conform legii.

  - S-a adoptat

  19

  4.

  Art. 4. (1)- Decontarea abonamentelor distribuite de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău se va face către agentul economic transportator în baza datelor de identitate a beneficiarilor, cu semnătură de primire.

  (2) - Decontarea legitimațiilor distribuite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău se va face în baza listelor nominale totale a persoanelor beneficiare, care vor cuprinde datele de indentificare ale acestora, certificate de valabilitatea datelor înscrise. - S-a adoptat

  19

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar mg. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind completarea Hotărârii nr.425/2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire „Spațiu Comercial și Birouri P+3-4 în strada Mioriței, nr.7 C din Municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.425/2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire „Spațiu Comercial și Birouri P+3-4 în strada Mioriței, nr.7 C din Municipiul Bacău

1 .Consilieri prezenți - 21

2.Numărul consilierilor care au votat - 19

Nr. crt.

NUMĂR OE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1

ART.l - Se aproba completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 425/2008, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire « Spațiu Comercial si Birouri P + 3-4 », str. Mioriței, nr. 7 C, din Municipiul Bacau, ce se va realiza pe teren proprietate particulara, cu o noua funcțiune si anume : - Servicii medicale.

BENEFICIAR - S.C. MEDICLINIC S.R.L. - S-a adoptat

16

3

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind completarea Hotărârii nr. 192/2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire „Zona Rezidențială și Comercială” în str.Pictor Th. Aman din Municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Mar ia Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 192/2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire „Zona Rezidențială și Comercială” în str.Pictor Th. Aman din Municipiul Bacău

 • 1.  Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se aproba completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 192/2007, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire « Zona Rezidențiala si Comerciala », str. Pictor Th. Aman, din Municipiul Bacau, ce se va realiza pe teren proprietate particulara, cu o noua funcțiune si anume : - Centru de afaceri.

  BENEFICIAR - S.C. ASERO S.R.L. - S-a adoptat

  17

  2

 • 23, Se trece Ia punctul 23 al ordinii de zi $i d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind prelungirea duratei prevăzută în contractul de concesionare nr.25238 din 16.08.1999,încheiat între Municipiul Bacău și CENTRUL SANITAR „CARITAS “IASI-FILIALA BACAU, beneficiarul construcției-extindere farmacie-realizată pe terenul concesionat în Municipiul Bacău, str.Florilor, nr.l

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitectul Șef, Direcția Patrimoniu și Serviciul de Restituire a Proprietăților).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută în contractul de concesionare nr.25238 din 16.08.1999,încheiat între Municipiul Bacău și CENTRUL SANITAR „CARITAS “IASI-FILIALA BACAU, beneficiarul construcției-extindere farmacie-realizată pe terenul concesionat în Municipiul Bacău, str.Florilor, nr.l

 • 1.  Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 25238 din 16.08.1999 incheiat intre Municipiul Bacau si CENTRUL SANITAR “CARITAS” IAȘI - FILIALA BACAU, beneficiarul construcției - extindere farmacie - titular al contractului de concesionare, pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata inițiala a contractului. - S-a adoptat

  16

  3

  2.

  ART. 2 - Se imputemiceste Primarul Municipiului Bacau sa stabilească termenul de prelungire, sa perfecteze si sa semneze actul adițional la contractul de concesionare nr. 25238 din 16.08.1999, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si CENTRUL SANITAR “CARITAS” IAȘI - FILIALA BACAU - beneficiarul construcției - titular al contractului de concesionare. - S-a adoptat

  16

  3

A.

A revenit în sală dl. consilier Șlic Mihai - Iulian - In sală sunt 21 de consilieri.

 • 24. Se trece Ia punctul 24 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate conduse de Arhitectul Șef al municipiului Bacău, în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice și juridice.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Dl. Primar - Nu avem acum arhitect șef, dar am scos postul la concurs. Există însă instituția - Ahitect Șef. Anunț consiliul local că dl. Cortez s-a retras, și-a dat demisia, iar în locul dânsului, interimatul este asigurat de dl. Ionescu Cătălin.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate conduse de Arhitectul Șef al municipiului Bacău, în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice și juridice

 • 1.  Consilieri prezenți 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NUl.E

  1

  ART.l - Se aproba avizele prealabile de oportunitate a structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau, conform anexei la prezenta hotarare, in vederea întocmirii Planurilor Urbanistice Zonale si eliberării Certificatelor de Urbanism pentru următoarele amplasamente:

  1.1. - STR. NORDULUI, S 38, P 1433/28 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI RACORDURI UTILITATI - beneficiari PODOLEANU VASILE SI MARIA, din Bacau, cu prezentarea:

  • - unui studiu extins;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare); - S-a adoptat

  18

  3

  2.

  1.2. - STR. BUCEGI, NR. 89 - CONSTRUIRE - EXTINDERE LOCUINȚA P + M SI GARAJ - beneficiar PETROIU AURICA, din Bacau, condiționat de respectarea POT si CUT ai zonei ;

  - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare); - S-a adoptat

  19

  2

  3.

  1.3. - STR. BRÂNDUȘEI, NR. 50 - CONSTRUIRE ANSAMBLU

  LOCUINȚE DE SERVICIU- beneficiar S.C. AGRICONSTRUCT S.R.L., din Bacau, cu prezentarea:

  • - unui studiu extins al zonei ;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

  • -  soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietății ; - S-a adoptat

  18

  3

  4.

  1.4. - STR. CALEA ROMANULUI, NR. 111 - CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE, SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiari UNGUREANU IULIAN-MI HAI SI ZAHARIA CONSTANTIN, din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins ;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare); - S-a adoptat

  19

  2

  5.

  1.5. - SOLA 57, PARCELA 1647/8/6 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, beneficiar TURCANU SILVIU-PETRU, din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins ;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

  • - drumul de acces sa aiba o lățime de min. 6 ml ; - S-a adoptat

  18

  3

  6.

  1.6. - STR. CHIMIEI, S 69, P 117, 118, 119 - CONSTRUIRE-EXTINDERE HALA REPARAȚII, REVIZII TEHNICE SI BIROURI -beneficiar S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins ;

  • -  soluției pentru asigurarea locurilor de parcare în incinta proprietății;

  • - soluțiilor de racordare Ia principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare) ; - S-a adoptat

  19

  2

  7.

  1.7. - STR. VERONICA MICLE, S 62, P 1800/7/2, 1800/9 -CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE IGIENICO-COSMETICE SI BIROURI - beneficiar S.C. S-LOGISTIC S.R.L., din Bacau, cu prezentarea:

  • - unui studiu extins;

  • - soluției pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare); - S-a adoptat

  19

  2

25.Se trece la punctele 25-28 ale ordinii de zi și d-ra președinte de ședință Mironescu Roxana -dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+l, STR.IAȘILOR, NR.23 B,din Municipiul Bacău,obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR-GOREN-CONSTANTIN SABINA, din Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+l, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITĂȚI, STR.LUPENI, SOLA 18, PARCELELE 311/45 SI 311/46 , din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR-MUNTEANU CEZAR-PAVEL, din Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru construire EXTINDERE LOCUINȚĂ , STR.BANATULUI, NR.10, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIARI: URSACHI GELU SI URSACHI DANIELA, din Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE PENNY MARKET ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.IZVOARE, NR.2, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realize pe teren proprietate particulară

BENEFICIAR: S.C. REWE PROJECTENWICKLUNG ROMANIA S.R.L. din București

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Drumuri Publice, Arhitect Șef, Serviciul Rețele și Iluminat Public ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții. Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu cu aprobarea a unor PUZ-uri

 • 1.  Consilieri prezenți -21

 • 2.  Numărul consilierilor care au votat -21

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  25. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+I, STR.IAȘILOR, NR.23 B,din Municipiul Bacău,obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR-GOREN-CONSTANTIN SABINA, din Bacău

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU -S-A ADOPTAT

  19

  2

  2.

  26. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+l, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITĂȚI, STR.LUPENI, SOLA 18, PARCELELE 311/45 SI 311/46 , din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

  BENEFICIAR-MUNTEANU CEZAR-PAVEL, din Bacău

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU -S-A ADOPTAT

  19

  2

  3.

  27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE EXTINDERE LOCUINȚĂ , STR.BANATULUI, NR.IO, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

  BENEFICIARI:  URSACHI GELU SI URSACHI

  DANIELA, din Bacău

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU -S-A ADOPTAT

  19

  2

  4.

  28. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE PENNY MARKET ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.IZVOARE, NR.2, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

  BENEFICIAR: S.C. REWE PROJECTENWICKLUNG ROMANIA S.R.L. din București

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU -S-A ADOPTAT

  13

  6

  2

La propunerea d-lui consilier Bîrzu Ilie se ia o pauză de 5 minute pentru completarea proceselor verbale de la procedurile de vot secret, cu rugămintea exprimată de către dl. primar de a nu se părăsi sala.

26, Se trece la punctele 29 și 30 ale ordinii de zi și D-ra Mironescu Roxana , președinte de ședința - dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la proiectele de hotărâre privind:

 • 29, Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000 lei d-nei Maftei Cicilia cu domiciliul în Bacău, str. Miron Costin, nr.67, sc. A, ap. 16 pentru soțul acesteia Maftei Mihai.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30, Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-lui Damian Săndel-Ciprian cu domiciliul în Bacău, str. Orizontului, bl. 4, sc.B, ap. 19.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000 lei d-nei Maftei Cicilia cu domiciliul în Bacău, str. Miron Costin, nr.67, sc. A, ap. 16 pentru soțul acesteia Maftei Mihai

 • 1.  Consilieri prezenți -21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000 lei d-nei Maftei Cicilia cu domiciliul în Bacău, str. Miron Costin, nr.67, sc. A, ap. 16 întrucât soțul acesteia, Maftei Mihai se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate. -S-a adoptat

  20

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1. -S-a adoptat

  20

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

  -S-a adoptat

  20

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-lui Damian Săndel-Ciprian cu domiciliul în Bacău, str. Orizontului, bl. 4, sc.B, ap. 19

 • 1.  Consilieri prezenți - 21

 • 2.  Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-lui Damian Săndel-Ciprian cu domiciliul în Bacău, str. Orizontului, bl. 4, sc.B, ap. 19 întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate. -S-a adoptat

  20

  2.

  Art 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII "Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1. -S-a adoptat

  20

  3.

  Art 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public. -S-a adoptat

  20

PESTE ORDINEA DE ZI:

27. Se trece la punctul 31.A. al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul local al municipiului a sumei de 950.000 EUR reprezentând contravaloarea Taxei pe Valoarea Adăugată (T.V.A.) aferentă sumelor pentru cofinanțarea proiectului ISPA 2004/RO/16/P/PE/007 - „Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Bacău și zonele limitrofe” asigurate prin Creditul BERD nr.3 5928/2006.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 1 în vederea avizării proiectului de

hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul local al municipiului a sumei de 950.000 EUR reprezentând contravaloarea Taxei pe Valoarea Adăugată (T.V.A.) aferentă sumelor pentru cofinanțarea proiectului ISPA 2004/RO/16/P/PE/007 - „Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Bacău și zonele limitrofe” asigurate prin Creditul BERD nr.35928/2006:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul local al municipiului a sumei de 950.000 EUR reprezentând contravaloarea Taxei pe Valoarea Adăugată (T.V.A.) aferentă sumelor pentru cofinanțarea proiectului ISPA 2004/RO/16/P/PE/007 - „Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Bacău și zonele limitrofe” asigurate prin Creditul BERD nr.35928/2006.

28.Se trece la punctul 31.B. al ordinii de zi și d-ra președinte de ședință Mironescu Roxana dă cuvântul domnului consilier Zaharia Nicolae , unul din semnatarii proiectului, pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVOR APA SUBTERAN, POST DE TRANSFORMARE TRAFO, ÎMPREJMUIRE TEREN SI TOTEM, STR. NARCISELOR, NR. 14 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., din Bacau

Inițiatori - Consilieri locali: dl. Bogatu George și dl. Zaharia Nicolae

Dl. consilier Zaharia Nicolae - D-na președintă vă rog să vă uitați pe hârtie . Ați văzut hârtiile?

D-ra președinte de ședință - Deci, eu văd aici două nume de consilieri locali și o singură semnătură.

DL consilier Zaharia Nicolae -Dar semnătura a cui e? Dumneavoastră sunteți profesor universitar.

D-ra președinte de ședință - Dar nu sunt grafolog. Vă rog foarte mult păstrați-vă în termeni decenți. Nu vreți să prezentați, atunci îl rog pe celălalt domn consilier.

Dl. consilier Zaharia Nicolae -Doamna președintă , dați-mi vă rog voie să vorbesc . Sunteți președinta ședinței dar trebuie să vorbim și noi. Dacă tot m-ați provocat și vreți să facem o discuție de principii....

D-ra președinte de ședință - Nu doresc să fac discuții de principii.

Dl. consilier Zaharia Nicolae -Atunci doresc eu. Pentru că la începutul ședinței ne-ați tot sucit că - ba e într-un fel, ba nu mai e în felul în care era acum o lună de zile, colegul meu George Bogatu a făcut o inițiativă pe care a și depus-o în primărie ia registratură, legată de P.U.D.-ul Centrului Comercial Kaufland. La ultima ședință de consiliu local noi am votat acest P.U.D., declarând înainte că suntem pentru orice fel de investiție care se face în orașul Bacău, pentru că suntem în criză , este o situație complicată și orice ban care vine în municipiul Bacău este binevenit. Dacă aduce și locuri de muncă și dezvoltă mediul de afaceri, este excepțional. Am votat. Am sesizat că colegii din P.N.L. nu au avut același punct de vedere cu noi. Am depășit momentul pentru că în fond și la urma urmei e un vot . Colegul Bogatu a sesizat că totuși au fost demersuri făcute „apăsat” și de către Kaufland și de către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. , să se construiască acolo, să se facă o dezvoltare a zonei. Acum, dacă tot m-ați provocat și vreți să mă scoateți pe mine la microfon, văd că insistați - probabil vă place de mine, vreau să întreb executivul primăriei ca și principiu: s-au demarat o serie de documente, s-a făcut corespondență, s-au dat certificate de urbanism, s-a pus în proprietate TRANSPORT PUBLIC, s-au făcut demersuri pentru construirea unei noi hale pentru autobuzele din orașul Bacău pe strada Chimiei, sunt niște demersuri care s-au desfășurat în ritm destul de accelerat, ceea ce era îmbucurător pentru noi băcăuanii. La un moment dat s-a produs o ruptură. Undeva nu a mai funcționat tot acest mecanism. Corect ar fi să ne explicați, domnule 48

Primar, că dumneavoastră ați semnat certificatele de urbanism, ce s-a întâmplat, unde este problema de fond. Dacă ați fost de acord să demolați vechile clădiri de la TRANSPORT PUBLIC, să încurajați investiția prin certificatul de urbanism, Kaufland-ul a depus la registratura primăriei, partidelor, documente în care spuneați că sunteți de acord să facem investiții în orașul Bacău, aș dori să ne faceți o explicație în sensul ăsta - totuși ce s-a întâmplat, unde dumneavoastră după jumătate de an de colaborare cu Kaufland , TRANSPORT PUBLIC , v-ați gândit așa - că nu este în regulă acolo, ținând cont de faptul că toate comisiile din primărie au dat aviz de legalitate - au zis că este corect, că este în regulă, că este o treabă bună făcută acolo. De ce și unde s-a produs această fricțiune în colaborarea dintre dumneavoastră, Primarul Romeo Stavarache, TRANSPORT PUBLIC și terțul Kaufland.

D-ra președinte de ședință -înțeleg că prezentarea domnului consilier Zaharia ține loc de expunere de motive . Noi pe inițiativă avem două nume de consilieri locali. Cu scuzele de rigoare dacă nu am recunoscut semnătura, dar nu pot să cunosc toate semnăturile dumneavoastră . înțeleg că susțineți proiectul, mă bucur, mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să urmez procedura de luare a avizelor de legalitate pentru acesta. Poate dacă-1 susțineți, nu știu cine dintre dumneavoastră nu a semnat expunerea de motive.

Dl. consilier Zaharia Nicolae - Dați drumul la procedură d-na președintă.

D -ra președinte de ședință - Expunerea este doar cu o singură semnătură. O să vă rugăm pe cei doi inițiatori să rezolvați și această problemă de natură administrativă.

Dl. consilier Bogatu George - E simplu, ca toate lucrurile firești. La solicitarea conducerii S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. , care a considerat că consiliul local, în ședința trecută, neaprobând PUD-ul pentru investiția de pe acel teren a făcut o nedreptate, noi nu am făcut altceva ( și indiferent ce cetățean venea cu această solicitare răspundeam la fel - a nu se specula sau asocia faptul că acționar majoritar acolo este familia fostului primar Sechelariu, poate e numai o întâmplare) decât să solicităm reanalizarea situației. Am înțeles din discuțiile pe care le-am avut cu juriștii primăriei că ar fi o problemă în ceea ce privește dreptul la proprietate asupra terenului. Din acest moment , departamentul juridic din cadrul primăriei trebuie să-și spună punctul de vedere iar consiliul local să ia act, să analizeze și să hotărască. Ăsta este rolul acestui proiect.

D-ra președinte de ședință -Eu îmi fac datoria pentru că așa e normal să fie. Aveți semnătură pe inițiativa de proiect ?

Dl. consilier Bogatu George - Da.

D-ra președinte de ședință -Aceea este a dumneavoastră. Eu doar atâta am sesizat că dacă sunt doi inițiatori, în mod firesc trebuie să fie și două semnături, măcar pe originalul proiectului de hotărâre. Cred că sunteți de acord cu mine că așa este legea.

Dl. consilier Cojocaru Cristian - Este o problemă . S-a discutat că sunteți profesor universitar - eu zic că nu avem loc de malițiozități. Eu am primit acum proiectul de hotărâre și dacă e să vorbim de insultă, am constat că am la mapă o expunere de motive care după primul alineat sună așa:

„Subsemnații,

în calitate de consilieri locali în funcție..?’

Nu știu cine este inițiatorul acestei expuneri de motive decât după ultimele două nume de la sfârșitul inițiativei - Bogatu George și Zaharia Nicolae , dar pentru mine, asta, până nu va fi semnată nu reprezintă absolut nimic, domnule consilier Bogatu. Nu este semnată expunerea de motive. Din respect pentru consilierii locali trebuia măcar să semnați. Ca jurist , vă spun că este un motiv de nulitate relativă. Dacă nu-1 compliniți până la intrarea pe ordinea de zi , cu toate că am dat vot favorabil la comisie, repet că este un motiv de nulitate relativă - expunerea de motive nu este semnată de nici un consilier iar la „subsemnații” nici măcar nu v-ați trecut numele. De asemenea proiectul de hotărâre de la consiliul local nu este semnat de dl. Zaharia. Vă aduc la cunoștință că proiectele de hotărâre și hotărârile, în lipsa semnăturii președintelui de ședință trebuie semnate de un număr minim de 3 consilieri locali . Am zis de proiect, nu de inițiativă. Inițiativa o poate face un singur consilier local . Proiectele de hotărâri și hotărârile , în lipsa semnăturii președintelui de ședință trebuie semnate de un număr minim de 3 consilieri locali. Văd căci consilierii P.N.L. sunt luați „în balon” că nu vrem, sau nu știu ce inițiative avem. Votul meu, așa cum a spus domnule Zaharia, a fost și la comisie - favorabil, dar pe mine mă interesează să respectăm un minim de cerințe . Dacă vă adresați consiliului local și P.N.L. într-o expunere de motive în care considerați consilierii P.N.L. ca votând la comandă, haideți măcar prima dată să semnăm ca să ne însușim niște responsabilități.

D-ra președinte de ședință - Reiterez rugămintea ca cei doi inițiatori ai proiectului să depună semnătura pe inițiativa de proiect.

Dl. consilier Cojocarii Cristian - Și repet ca să nu fi prost înțeles - pe fondul cauzei , avizul comisiei juridice va fi cel de la proiectul anterior, va fi favorabil, din punctul meu de vedere nu este nici o chestiune, dar fiind vorba de un proiect de hotărâre nou, măcar motivele astea de nulitate relativă eu zic că trebuie evitate, cred că sunt de acord și colegii mei de comisie. Interpelarea mea nu a avut nici o legătură cu inițiatorii, cu fondul cauzei.

D-ra președinte de ședință - Domnul Zaharia, înțeleg că dumneavoastră trebuie să semnați. Vă rog foarte mult. Suntem pe o chestiune administrativă și e bine să intrăm în legalitate. Dacă aici avem doi inițiatori, pe expunerea de motive în exemplarul original trebuie să fie două semnături.

Dl. consilier Zaharia Nicolae - D-na președinte, în momentul în care s-a depus proiectul la registratura primăriei, așa ca să vedeți, să mai pierdem vremea, eu nu eram în localitate. Actele au intrat în registratură. Eu nu pot să intru în registratura primăriei, să semnez acte. De aceea nu am semnat hârtia asta.

D-ra președinte de ședință - Dar semnați acum, vă rog.

Dl. consilier Zaharia Nicolae - O secundă, am înțeles, dar nu știu, sunteți atât de insistentă că aproape mă faceți să mă pun contra.

D-ra președinte de ședință - Da corect, mi se pare normal.

Dl. consilier Zaharia Nicolae - Faptul că am pledat pentru construirea sau pentru investiția din zona respectivă spune foarte mult, spune că susțin investiția adică sunt de acord ca acolo să se consume, să se cheltuie niște bani, să se construiască, să fie locuri de muncă. Domnule Stavarache, nu mai șoptiți la ureche că vă auzim cu toții. Nu trebuie să faceți presiuni pe d-na președintă că hârtiile le semnăm, pentru că le susținem.

DL Primar - DL Zaharia, lucrurile sunt foarte clare. Când faci o afirmație și mai ales o adresă oficială, trebuie semnată. Dacă dumneavoastră nu o susțineți prin semnătură înseamnnă că nu este inițiativa din partea dumneavoastră. Nu intră în ședință de consiliu fără semnătură, că-i lege.

DL consilier Zaharia Nicolae - Tocmai v-am explicat mai înainte ce s-a întâmplat.

DL Primar -Păi tocmai de asta vă dăm acum posibilitatea să semnați. Nu e nici o problemă dacă nu votați dar de semnat trebuie, deoarece ele au intrat pe ordinea de zi cu acele două nume - fără semnături nu sunt valabile.

DL consilier Zaharia Nicolae - Nu, că votăm. Stați liniștit. D-na președintă ne-am înțeles, ați înțeles cum stau lucrurile? Ați înțeles că nu pot eu să intru în registratura primăriei să semnez o hârtie.

D-ra președinte de ședință - Da, bun. Am sesizat că v-ați conformat rugăminții noastre, mulțumim, dar sper că și dumneavoatră ați înțeles demersul nostru care este perfect justificat. Dați-mi voie să iau avizele de legalitate la acest proiect de hotărâre. Dl.Secretar, avizul de legalitate?

DLSecretar - La acest proiect , având în vedere că a fost introdus în ultima clipă, există avizul de legalitate și toate celelalte avize de la cealaltă ședință.

D-ra președinte de ședință - dacă sunt toate celelalte avize luate , nu mai este nevoie să fac apelul celorlalte persoane implicate. Vă rog, avem discuții pe marginea acestui proiect înainte de a trece la procedura de vot. Vă rog să vă faceți înscrierile la cuvânt, dacă este necesar.

DL Sechelariu Dumitru - Da, este foarte necesar.

D-ra președinte de ședință - Deci dl. Sechelariu vă înscrieți la cuvânt. Mai este și altcineva?

DL Sechelariu Dumitru - Conform practicii uzuale, aș ruga ca dl. Primar să-i răspundă domnului consilier Zaharia, mai întâi.

D-ra președinte de ședință - Vă rog , dacă mai aveți interpelări , înscrieri la cuvânt pe marginea acestui proiect, înafară de dl. Sechelariu ...

DL Ioniță Gabriel - Cu acceptul dumneavoastră m-aș înscrie și eu la cuvânt pentru societatea TRANSPORT PUBLIC - avocat Ionită Gabriel.

D-ra președinte de ședință - Păi înțeleg că reprezentați interesele. Atunci fixați-vă pe unul dintre dumneavoastră care să luați cuvântul.

DL Ioniță Gabriel - Eu reprezint societatea ca avocat , dl. Sechelariu reprezintă societatea în calitate de angajat și bineînțeles și în calitate de reprezentant al unei asociații fără profit.

DL Sechelariu Dumitru - De apărare a drepturilor omului, înființată acum un an și jumătate, a cărui director coordonator sunt - Grupul independent comunitar.

D-ra președinte de ședință - Vă rugăm dacă s-ar putea să vă limitați intervențiile și temporal dacă se poate. Nu am dori să avem niște discuții foarte lungi pe această temă.

Alte înscrieri la cuvânt? Deocamdată avem două intervenții și la final o să răspundă și dl. Primar interpelării pe care a adresat-o dl. Zaharia.

DL Sechelariu Dumitru - Nu, nu, nu, rugămintea mea este să respectați legea d-na președintă. Dl. consilier Zaharia i-a pus o întrebare domnului primar.

D-ra președinte de ședință - îmi dați voie, ordinea de luare a cuvântului....

DL Sechelariu Dumitru - Doamnă nu este posibil, ceea ce faceți dumneavoastră nu este admisibil, doamnă. Doamna președintă , vă rog respectați legea.

D-ra președinte de ședință -Mulțumesc pentru sugestiile pe care mi le dați. Deocamdată conducerea ședinței de azi, eu o asigur . Ordinea intervențiilor este aceasta, (intervenție neregulamentară a d-lui Sechelariu) Dl. Sechelariu, nu vi s-a dat cuvântul, deocamdată. Deci, ordinea este: Dl. Sechelariu, dl. Ioniță și dl. Primar.

DL Sechelariu Dumitru - Vedeți că astăzi ați mai făcut câteva greșeli în calitate și le-am observat. V-aș ruga dl. consilier Zaharia să insistați să înceapă dl. Primar deoarece are niște lucruri de comunicat . Este autoritatea executivă, e în slujba comunității.

D-ra președinte de ședință - Vă rog să luați cuvântul să vă prezentați punctul de vedere. Sunteți primul înscris pe lista de intervenții. Poftiți, vă rog.

DL Sechelariu Dumitru - Dl. Primar , ca autoritate executivă trebuie să explice care este situația. I s-a pus o întrebare.

D-ra președinte de ședință - O să răspundă la această întrebare, vă invităm pe dumneavoastră să luați cuvântul.

DL Sechelariu Dumitru -Eu insist d-na președintă să respectați legalitatea acestei discuții.

9

D-ra președinte de ședință - Insistați. Eu insist să vă invit pe dumneavoastră să luați cuvântul ca primul înscris.

DL Sechelariu Dumitru - Deci dl. Primar refuză, să înțeleg?

D-ra președinte de ședință -Dânsul răspunde al treilea, așa cum s-a înscris la cuvânt.

DL Sechelariu Dumitru - Doamnă stați, ați omis o chestiune. Apriori, discutăm tehnic...,doamnă, nu așa...

D-ra președinte de ședință - Dumneavoastră nu dați lecții vis-a vis de modul de desfășurare.

DL Sechelariu Dumitru -Păi pot să vă dau lecții doamnă, că am fost primar 8 ani și am și experiența necesară.

D-ra președinte de ședință -Foarte bine, bravo dumneavoastră. Vă rog să vă prezentați punctul de vedere.

DL Sechelariu Dumitru -Doamnă, din punct de vedere tehnic, dl. primar trebuie să-i răspundă domnului consilier Zaharia, dacă respectați discuția.

A

D-ra președinte de ședință - In ordinea în care s-a stabilit aici. Dumneavoastră sunteți primul care interveniți.Vă rog.

DL Sechelariu Dumitru - Deci, dl. Primar să înțeleg că nu vrea să-i răspundă domnului consilier.

D-ra președinte de ședință -Vă rog, luați cuvântul dl. Sechelariu. Vi s-a dat cuvântul în nenumărate rânduri.

DL Sechelariu Dumitru -Dorește să răspundă la întrebare sau nu, stimată doamnă președintă?

D-ra președinte de ședință - Adresați întrebările și dumneavoastră domnului primar și o să vă răspundă la final.

DL Sechelariu Dumitru -Doamnă, este vorba de un dialog. Din punctul meu de vedere este un dialog constructiv, al dumnealui este distructiv. Dl. Primar să-și spună punctul de vedere, nu vreau să-i răspundă domnului Zaharia.

D-ra președinte de ședință -Adresatî-vă întrebările , domnule Sechelariu.

DL Sechelariu Dumitru - Atunci am să repet întrebarea domnului Zaharia - dl. Primar ce aveți pe conștiință vis-a- vis de întrebarea domnului Zaharia pe care nu mai are rost să o mai repet. Ce a intervenit la dumneavoastră de la ultimele discuții care le-am avut împreună cu secretarul general Berea , al Guvernului, dl. Silviu Lefter, dumneavoastră, dl. Gioseanu, eu și Relu Damian. Ce a intervenit ca dumneavoastră să luați deciziile pe care le-ați luat?

D-ra președinte de ședință - Atât?

DL Sechelariu Dumitru -Asta e una din probleme la care să răspundă dl. Primar și apoi am să continui.

D-ra președinte de ședință - Nu, vă rugăm. Prezentați-vă toate problemele și la final va răspunde tuturor.

DL Sechelariu DumitruAtunci o să răspundă după aia. Să începem cu începutul, poate domnii consilieri nu cunosc acest lucru. N-am să spun ce a făcut domnul Primar în ultimii 5 ani vis-a-vis de persoana mea și societățile mele, asta-i o altă discuție. Domnul Primar, de la sine putere, a blocat acel teren pe care eu -societatea TRANSPORT PUBLIC , trebuia să ia 9 milioane de euro în anul 2007 și l-a blocat, vezi doamne, că n-are titlu de proprietate. Deci nu am să mai discut, să pierdem timpul, că această societate are titlu de proprietate, pentru că titlul de proprietate este ținut de privatizarea însăși . Nu am să mai spun dl. Ovidiu Popovici ce mi-a făcut în 2006 , eu nu m-am ocupat de această privatizare cât am fost primar , s-a ocupat dl. Președinte Dragoș Benea, fost viceprimar. Dl. Popovici mi-a spus că această privatizare este ilegală deoarece nu există o hotărâre de consiliu local. Hotărârea era sustrasă de la primărie. Am mers la prefectură și am luat copie. El a susținut că există hotărâre în acest sens , de trecere din domeniul public în domeniul privat , că altfel nu avea loc privatizarea, nu se putea face privatizarea. Găsesc sustrasă de la dumneavoastră de la dosar acea hotărâre, o găsesc și face veriga și totul e în regulă. La un moment dat nu am cunoscut de celebra hotărâre de guvern dată în 2006, iar fostul viceprimar putea să mă anunțe și nu să lase să mă calce în picioare dl. Primar Stavarache cu blocajul terenului respectiv. In momentul când s-a discutat cu Kaufland , cu reprezentanții lui BAU , care au venit la dl. Primar și au discutat în nenumăratele vizite pe care le-au avut (la dosar aveți și dumneavoastră), vis-a vis de acest teren, de această investiție, la un moment dat, a spus -da. Când? In luna ianuarie dl. Primar își retrage plângerea din plin proces. Aveam două procese. Nu am să mai amintesc acum că e vorba de cele două procese și a încălcat principiile de protocol. Cum sunteți dumneavoastră astăzi consilieri și ați decis ceva iar noul primar în funcție a încălcat hotărârile consiliului local anterior , prin protocolul celebru cu acele A.T.O.P.- uri sau ce se întâmpla atunci. A avut loc un proces pe care a reușit să-1 rezolve în ultimă instanță, la Ploiești, pentru că trebuia să plătească 3.200.000.000 lei (vechi) la TRANSPORT PUBLIC și de aici a intervenit această ură împotriva mea. Noi doi, domnule Primar, am avut o strângere de mână în care am stabilit - domnule Primar greșiți cu acțiunea pe care o faceți. De altfel nu am să retrag niciodată plângerea dacă nu retrageți protocolul și m-am ținut de cuvânt. Nu am să intru prea mult în detalii că o să precizăm aceste date. în toți acești ani domnul Primar m-a hărtuit în diverse feluri. Ne întoarcem la această acțiune. Domnul Primar și-a retras plângerea de pe rol din doua procese: unul care era trecut de prima etapă și câștigasem noi în constatare și în revendicare, în ianuarie 2008, în urma unei înțelegeri care a avut loc la sediul d-lui Silviu Lefter , cu acesta, dl. Gioseanu , dl. Primar și am bătut palma. I-am spus așa: domnule Primar sunteți câștigător și vă felicit în mandatul al doilea. Eu nu am nevoie nici de președinte de stat, am nevoie de o colaborare cu Primăria Orașului Bacău. Familia mea se declară învinsă și faptul că am 5 copii, dumneavoastră aveți 2, pentru copiii mei o fac . Decât un război drept, mai bine o pace strâmbă. Dacă mi-ar fi ca acțiune, față de dumneavoastră mă încercă alte sentimente , dar nu am ce să fac. Haideți să fie pace, să fie prietenie, pentru comunitatea băcăuană să fie bine. Rămâneți sănătos de acum încolo încă 20 de ani Primarul Orașului Bacău. Am venit alături de dumnealui, ne-am înțes , preluarea echipei de fotbal și celelalte chestiuni. Dumnealui a făcut o mare greșeală. De fapt aici este șantajul. Conform procedurii Regulamentului de fotbal și al U.E.F.A. -F.I.F.A. , echipa nu poate fi transferată direct (căci aici este subiectul acestui litigiu care îl avem noi astăzi) , ci trebuie să urmărească o etapă de 3 ani . Culorile clubului le deține F.C.M. Bacău, i s-a dat pentru un an comodatul stadionului, cu care dumnealui nu a fost mulțumit ulterior -trebuia să-i dau stadionul de tot conform contractului de închiriere pe care îl are F.C.M. până în anul 2013, spațiile de la piață pe care le are F.C.M. în administrare, cei 600 m.p. - dl. primar ar fi vrut deodată, brusc, venituri de 3 milioane de euro și contractul să se dizolve și să intre în patrimoniul acestei societăți , fără nici un echivoc. Dumnealui nu a vrut să mai discute în continuare pentru că dacă era vorba de un parteneriat, în discuțiile noastre a existat un parteneriat public-privat între Fabrica Letea , terenurile și proprietățile pe care le are Fabrica Letea și Primăria Orașului Bacău, pe care în viitoarea etapă am să vin să le prezint într-o ședință următoare, ca să nu bulversăm ședința mai mult decât este normal. Acum , care este acținea importantă de aici: dl. Viceprimar Luchian a semnat toate actele în calitatea pe care o are . Deci dumnealui este delegat de dl. Primar , pe serviciul respectiv este prima persoană. Deci nu mai are legătură cu dl. Primar, toate actele sunt semnate de dl. Viceprimar Luchian. Dl. Primar și-a dat acceptul de principiu la toate documentele pe care le aveți dumneavoastră. La un moment dat - întrebarea este de ce s-a retras la vremea respectivă din proces , de ce a intervenit, când în timpul contractului ? Noi avem un semicontract, se numește - precontract. TRANSPORT PUBLIC a încasat 2 milioane de euro și urmează să mai încaseze 4,6 milioane euro. Pentru asta îi trebuia P.U.D.-ul și doar atât. Acum , vă informez tot pe dumneavoastră - de fapt TRANSPORT PUBLIC nu avea nevoie de P.U.D. Vă spun din propria experiență , fac expertiză și voi demonstra acest lucru. Acolo era un certificat emis din 2006 , tot la o înțelegere la Fabrica Letea cu dl. Popovici și cu dl. Primar , în urma unei alte înțelegeri cu dl. Primar care nu a respectat nici o înțelegere (nici în 2006 - întâlnirea de la Club, nici întâlnirea de la Fabrica Letea - nu a respectat nici o înțelegere cu mine). Nu știu ce face dumnealui în viața politică, asta e o altă problemă dar eu am fost trădat și consecutiv lucrat în toate bussines-urile pe care le am. Acum ce se întâmplă -această sumă care mai are de venit, Primăria Bacău din calculele mele estimative (în calitate de economist vă spun), are de primit în jur de 42 miliarde de lei, bani la impozitele locale, bani care provin din această tranzacție. Gândiți-vă, domnilor consilieri, că ne aflăm în fața unui contract care a produs efecte juridice și economice. Eu am o plângere penală împotriva domnului Primar, domnului Gioseanu și domnului Luchian. Știu cum se va solda până la urmă această treabă. M-am informat și sunt foarte bine documentat. Cred că dl. Gioseanu va avea ceva probleme, dl. Luchian cu siguranță va ieși afară din tot jocul ăsta , Ia analiza procurorilor, pentru că dumnealui are delegare de competență, pentru că dl. Primar cu mâna Viceprimarului a semnat . Dl. Viceprimar Luchian a scos afară actele din dosarul respectiv. Dl. Viceprimar le-a băgat înapoi, dar atenție, cu o delegare de competență de 3 zile pe semnătură, poate știți, poate nu știți - dacă nu, vă explică dl. avocat. Este vorba de acel proces care ținea în litigiu acest teren. Ulterior, vă aduc la cunoștință și vă informez pe dumneavoastră, că conform acelei H.G. nr.1347 care reglementează dealtfel chestiunea cu 834, cu limitroful, avem certificat de proprietate eliberat de Consiliul Județean (care nu trebuia, din punctul meu de vedere sâ-1 dea Consiliul Județean, ci trebuia să-1 dea autoritatea executivă -domnule Primar nu faceți scene de astea de maimuteală, că-s ieftine - deci că l-a dat și cu atât mai mult dacă a votat și consiliul local). Din punctul meu de vedere o autoritate simplă poate să-1 dea. Că dl. Dragoș Benea , ca președinte, s-a întărit mai mult cu o hotărâre de consiliu local , cu atât mai bine, din toate punctele de vedere. Ce înseamnă oportunitate raportat față de Camera de Conturi? Dumneavoastră sunteți azi, aici, suntem față în față, între ghilimele, dar eu vin să vă anunț pe dumneavoastră că aici este o problemă foarte complicată. La această plângere penală pe care am făcut-o, noi avem toate actele semnate, cap-coadă, din punct de vedere tehnic toate sunt absolut în regulă. Cred că în următoarea etapă dumneavoastră o să rămâneți fără primar , dar vă atenționez într-un mod foarte respectuos și cuviincios, nu vă solidarizați astăzi în acțiunea dumneavoastră de a da votul și am să vă explic procedura. în momentul în care veți da vot negativ, dumneavoastră , conform legii, veți fi grup organizat . Eu dovedesc șantajul, nu e nimic de râs dl. Floroiu, asta e realitatea ce vă spun dumneavoastră. E un grup organizat infracțional. Conform art.43, rugămintea mea către P.S.D. și P.D.L. este să-și nominalizeze după votul din ședință, au dreptul să ceară secretarului consiliului local să spună cum au votat, și vor fi ceilalți care vom ști cum n-au votat. Nu este de râs, eu mi-am făcut datoria să vă spun. Sunteți băieți tineri, poate nu aveți experiența necesară, sunteți și cu experiență, este problema dumneavoastră. Până la urmă să știți că nu mă interesează atât de mult votul, ca să treacă sau să nu treacă. Problema este doar să vă atenționez într-un mod respectuos și cuviincios , să nu spuneți că nu ați luat la cunoștință. De ce vă informez - eu nu am dat drumul acestui act la D.N.A. . Am plângerea aici, dacă doriți o citim conform legii, cine-i jurist de profesie înțelege - eu m-am simțit șantajat față de autoritatea locală, în speță dl. Primar, deci atenție, nu față de dl. Viceprimar Luchian . Nu am ce să-i reproșez d-lui Luchian, am avut o discuție cu dumnealui, i-am explicat că nu e bine ceea ce a făcut vis-a- vis de semnarea , de a introduce actul în justiție din nou, de a bloca terenul. Dumnealui mi-a spus că este acoperit de semnătura domnului Primar, de fapt reprezintă semnătura domnului Primar. Am avut o discuție cu dl. Gioseanu, l-am atenționat cuviincios. Dumnealui a luat parte la acest lucru , a blocat la Cartea Funciară terenul. Tot ceea ce a a produs acest precontract, va aduce după sine prejudicii economice și vă atenționez că după calculele mele empirice pierderile sunt de 4000 de euro/zi. Vis-a-vis de construcții, acum am să mai spun un lucru. Am citit legea cu foarte mare atenție, știam ce pregătește dl. Primar pentru TRANSPORT PUBLIC, știam că voi veni în luna mai în fața consiliului local pentru concesiune , pentru a merge mai departe cu contractul și am pregătit 10 autobuze Euro 4 și m-am mutat conform normelor europene din raza de acțiune a comunității, deci am ieșit la marginea orașului. Dacă o să vă uitați cu atenție asupra acestei legi o să vedeți că primăria trebuie să-mi acorde ajutor atât material (ceea ce nu am cerut) cât și moral, pentru a mă muta. Am respectat toate regulile și toate legile. Nu v-am spus niciodată de ce am vândut stațiile Selena. Domnul Primar, prin autoritatea și puterea pe care a avut-o și o are și în continuare, mi-a trimis „n” controale. Orice stație la Sechelariu nu mai era bună. Le-am vândut domnilor pe toate. Nu e nici o problemă. Am ținut foarte mult, au fost investiții în viața mea , asta e viața, mergem mai departe. Credeți-mă sincer că dacă ar fi astăzi să găsesc un cumpărător pentru TRANSPORT PUBLIC ( și o fac oficial), veniți și ne așezăm la masă, cine are un cumpărător , îl vând. Dacă aveți un cumpărător pentru Fabrica Letea, terenul Letea , le vând pe toate.

D-ra președinte de ședință - Vă mulțumim domnule Sechelariu .

DL Sechelariu Dumitru - Vă mulțumesc. Dacă mai e ceva de precizat, dl. avocat.... Eu mi-am făcut doar datoria (o secundă stimată d-na președintă, mai tolerați-mă vă rog 20 de secunde, cu îngăduința dumneavoastră). Vreau să vă spun că nu sunt nici pătatul, nici dalmațianul Orașului Bacău, vreau să fac o declarație oficială azi -mă simt cel mai curat om din România , pentru că sunt verificat pe Legea 18 , care-i abrogată și pe Legea 161. Cele 1,2 miliarde plătite statului sunt o nedreptate deoarece nu a fost votată Legea A.N.I., nu avea o finalitate și nu i-am luat de nicăieri. Pot să demonstrez oricând cu acte în regulă că puteam să justific încă 400-500.000 de euro. Nu am furat nimic de la nimeni, sunt curat în baza procesului care știți dumneavoastră că e pe rol , tot din cauza domnului Primar , pentru că poate știți, poate nu știți, fostul Viceprimar a semnat la indicațiile domnului Primar (și va răspunde într-o zi, vedem cum și ce se va întâmpla) un prejudiciu imaginar. Pentru asta am fost arestat, pentru că au avut aprobarea Primăriei Municipiului Bacău. Acel prejudiciu nu a existat niciodată. Mi-am descărcat gestiunea cum și-a descărcat-o poate și domnia sa pentru cei 4 ani. Eu mi-am descărcat-o la 3 luni după ce am plecat din Primăria Municipiului Bacău. Am fost supus unor presiuni extraordinar de mari. Eu rezist mai departe, așa e viața, am albit, viața merge înainte.Vă urez și dumneavoastră succes în continuare și vă rog să mă iertați dacă v-am inoportunat sau dacă am încălcat regula bunului simț. Câteodată mă simt nevoit să fac acest lucru. Sărut mâna și vă mulțumesc frumos.

D-ra președinte de ședință -Vă mulțumim și să dăm cuvântul domnului avocat Ioniță. Dl. avocat, vă rugăm succint dacă se poate, punctual.

DL avocat Ioniță Gabriel - Da, foarte succint. în primul rând salut onorata asistență. S-a spus destul de elocvent, cred eu. Nu vreau decât să rezum anumite aspecte tehnice pe care consiliul local cred ar trebui să le cunoască înainte de a-și da votul. Așa cum a subliniat și dl. consilier Zaharia , în legătură cu acest proiect de hotărâre - respectiv aprobare P.U.D. - există toate avizele și raportările din partea autorității executive și din partea compartimentelor de specialitate a autorității deliberative. Mai mult decât atât, am fost de față în momentul în care au existat discuții între dl. primar personal și reprezentații de la Kaufland , care au întrebat înainte de a semna precontractul cu societatea TRANSPORT PUBLIC dacă își pot dezvolta investiția pe acel teren. Răspunsul domnului Primar , există corespondență scrisă în acest sens, a fost de fiecare dată afirmativ, a încurajat această investiție .

DL Sechelariu Dumitru - Afirmativ din 2008 , căci a fost neafirmativ până-n 2008. DL avocat Ioniță Gabriel - A fost afirmativ atât verbal cât și scris , avem corespondențe pe care le-am depus la fiecare partid în parte. Vreau să subliniez acest lucru deoarece după aceea s-a întâmplat un lucru inexplicabil . Ne-am trezit cu un proces din nou, în 2009, imediat după ce a căzut P.U.D-ul , introdus în instanță și având ca obiect revendicarea terenului. Acel proces, acea acțiune, este copie trasă la xerox cu procesul din ianuarie 2008 , pe care tot dl. Primar l-a introdus și la care a renunțat ulterior, chiar în urma discuțiilor cu cei de la Kaufland, cu dezvoltatorul, care înainte de a semna precontractul a vrut să se asigure că totul este OK cu acel teren. în urma acelor discuții dl. Primar și-a retras cele două acțiuni și nu avea de fapt competența să introducă acțiunea și aici aș vrea să concluzionez. Atrag atenția consiliului local că în conformitate cu art.l2(5) din Legea 213/1998 privind domeniul public, orice litigiu privitor la patrimoniul public , din partea municipiului, trebuie introdus în instanță cu girul consiliului local . Este o prevedere legală imperativă, specială, derogatoare de la dreptul comun, care dă dreptul primarului de a reprezenta municipiul în instanță. După cum bine știm regulile speciale se aplică cu prioritate față de regulile generale. Dacă o lege organică spune că întotdeauna când există un litigiu referitor la patrimoniul public, consiliul local trebuie să dea mandat special pentru fiecare caz în parte primarului. Acest mandat special nu a existat nici în 2008 și nu a existat nici acum.

DL Sechelariu Dumitru - De aceea v-am explicat că e o solidarizare și grupul de care vorbeam, dl. Floroiu.

DL avocat Ioniță Gabriel - Atrag atenția că vorbim de o lege organică , de o obligatorie aplicare. Dl. Primar nu putea să introducă acțiuni care să blocheze terenul decât cu acordul expres, printr-o hotărâre de consiliu local, a autorității deliberative, înafara acestei hotărâri de consiliu local, această acțiune nu are acoperirea și girul autorității deliberative, deci este dusă în mod abuziv de către primar prin încălcarea și subminarea atribuțiilor consiliului local. Ca drept dovadă că am dreptate, astăzi la

punctul 2 pe ordinea de zi a existat un proiect de hotărâre prin care se propunea însușirea domeniului public pe anul 2008. Se considera probabil că din lipsă de vigilență , dumneavoastră neștiind, veți vota. Ce s-a vrut de fapt? Printre cele 10.000 de obiective care făceau obiectul inventarului domeniului public ....

D-ra președinte de ședința -Dl. avocat vă rog să vă rezumați la subiectul dumneavoastră.

Dl. Sechelariu Dumitru - Este un lucru foarte important..

DL avocat Ioniță Gabriel -... se afla și terenul de la TRANSPORT PUBLIC, onorați consilieri locali. Deci, dumneavoastră trebuia să fiți avertizați că votați și terenul TRANSPORTULUI PUBLIC deși acest teren nu mai face parte din domeniul public din 2001 când tot consiliul local a transferat terenul din domeniul public în domeniul privat al municipiului, în vederea privatizării. Deci, indiferent dacă sunt discuții sau nu cu privire la această proprietate , oricum terenul nu mai era în domeniul public din momentul în care prin hotărâre de consiliu local terenul a trecut din domeniul public în domeniul privat al municipiului . Nu mai avea ce să caute în domeniul public acest teren din anul 2001.

(încercări repetate ale d-rei președinte de a atrage atenția d-lui avocat să fie succint)

DL avocat Ioniță Gabriel -Vreau să vă atrag atenția că prin retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi s-a confirmat ceea ce spun eu în momentul de față . Le-a fost teamă până la urmă să vă dea să votați un asemenea lucru.

DL Sechelariu Dumitru - Dl. Popovici a sesizat și nu a vrut să fie părtaș la D.N.A., vă spun eu.

D-ra președinte de ședință - Dl. avocat v-am rugat să fiți cât mai succint cu putință iar vis-a-vis de proiectul nr. 2, am senzația că subestimați consiliul local

DL avocat Ioniță Gabriel - Nu subestimez d-na președintă. Mă scuzați, 2 minute și am terminat. Eu am depus acum 2 zile , sesizând faptul că terenul este în domeniul public, o plângere la toate partidele, avertizând consilierii locali asupra acestui abuz, pentru că de fapt ce se urmărește? S-a urmărit exproprierea forțată, de tip neocomunist, a unei persoane juridice, de terenul pe care îl are în proprietate. Că sunt discuții cu privire la proprietate, că există o acțiune în instanță, aceasta va fi rezolvată și într-adevăr se vor pronunța instanțele. Dar până atunci, onorați consilieri, terenul este în proprietatea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. , este intabulat în Cartea Funciară ca fiind proprietar S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. și beneficiem, până la o hotărâre contrară definitivă și irevocabilă de o prezumție de legalitate și de proprietate față de acest teren. Deci, dumneavoastră nu veți putea niciodată să ne expropriați, sub pretextul unei inventarieri și a unei reactualizări a inventarului, de acest teren. Dacă dumneavoastră veți vrea să luați acest teren va trebui să ne expropriați pentru cauză de utilitate publică cu justă și prealabilă despăgubire pentru că la ora la care vorbim , până la o hotărâre contrară definitivă și irevocabilă, noi suntem proprietari ai acestui teren și avem drept opozabil față de toată lumea, fiind înscris în Cartea Funciară.

D-ra președinte de ședință - Dl. avocat, noi am înțeles argumentele dumneavoastră de natură juridică, sunteți cel mai abilitat și vă mulțumesc.

DL Sechelariu Dumitru - Și Grădinița de la Letea tot așa ați luat-o domnule Primar. Să nu mai spuneți niciodată că sunteți primar liberal. M-ați expropriat din proprietatea mea. La primul termen am câștigat în revendicare.

(încercări repetate ale d-rei președinte de a stopa intervenția neregulamentară a domnului Sechelariu)

O să câștig grădinița , să știe d-nii consilieri și dl. Popovici care-1 apărați atât, că acea grădiniță este proprietatea lui LETEA, obiect de inventar - 1111. E cumva cineva din consiliul local care cunoaște vreo grădiniță din municipiul Bacău care face parte din proprietatea consiliului local, că eu nu știu? Eu am fost primarul.

D-ra președinte de ședință - Dl. Sechelariu, vă rog foarte mult.

DL Primar - Cred că din punct de vedere al legalității acestor documente și din punct de vedere al unui scurt istoric al acestui teren, cel mai în măsură să dea explicații este dl. Secretar Popovici.

DL Secretar - Am să fiu foarte scurt. Am să răspund în primul rând la întrebarea -de ce s-a renunțat la acțiune. La acțiunea respectivă, s-a renunțat la data respectivă, datorită faptului că într-adevăr erau două litigii. Unul prin care se contesta înscrierea în Cartea Funciară ...

DL Sechelariu Dumitru - Iertați-mă , aveți vreo legătură cu terenul, dumneavoastră? Lăsați-1 pe dl. Primar, domnule Secretar. Dumneavoastră sunteți secretarul consiliului local. Nu aveți nici o legătură cu acțiunea domnului Primar. Sunteti avocatul domnului Primar?

’                                                                  A

Ați semnat dumneavoastră acțiunea? In ce calitate dați dumneavoastră răspunsul, domnule Secretar? Sunteți secretarul și avocatul primarului orașului Bacău? Trebuia să semnați de legalitate, de ce n-ați semnat? De ce ați fugit în concediu și n-ați semnat?

(încercări repetate ale d-rei președinte de a stopa intervenția neregulamentară a domnului Sechelariu)

D-ra președinte de ședință - Lăsați executivul să dea răspunsuri. Domnule avocat, vă rog temperați-vă clientul.

DL Sechelariu Dumitru -Dar nu mi se pare normal. Să răspundă primarul. Secretarul consiliului local nu este secretarul sau juristul Primarului Orașului Bacău. N-aveți nici o calitate să dați răspunsul ăsta, domnule Secretar. De ce n-ați avizat de legalitate când ați băgat acțiunea asta? De ce ați fugit?

D-ra președinte de ședință - Domnule Sechelariu, vă rog foarte mult!

DL Sechelariu Dumitru - Păi ce să mă rugați doamnă, asist la o parodie?

D-ra președinte de ședință - Ați avut intervenție, v-am ascultat cu respect.

DL Sechelariu Dumitru - Doamnă întrebarea este pusă domnului primar. Ce calitate are să răspundă dl. secretar al consiliului local? Nu este adresată dumnealui, nu are aviz de legalitate aici. Nu este implicat în această chestiune.

D-ra președinte de ședință -Dacă mai continuați în felul acesta voi fi nevoită..

DL Sechelariu Dumitru - Să mă dați afară .

D-ra președinte de ședință - ... să vă evacuez din sală.Vă rog foarte mult.

DL Sechelariu Dumitru - Da, doamnă.

D-ra președinte de ședința - Noi v-am respectat, v-am ascultat. Dați-ne voie să răspundem acum.

DI. Sechelariu Dumitru - Păi dacă mă respectați... Doamnă , nu faceți parodie. Nu-mi subestimați capacitatea și inteligența, vă rog frumos.

D-ra președinte de ședință - Păi nu v-o subestimează nimeni dar nici dumneavoastră nu interveniți peste răspunsuri.

Dl. Sechelariu Dumitru -Doamnă întrebarea este adresată primarului, ce calitate are secretarul primăriei, care-i calitatea dumnealui? A dat aviz de legalitate?

D-ra președinte de ședință - Vi se dă răspunsul de către persoana abilitată în probleme juridice din primărie.

Dl. Sechelariu Dumitru - Nu are nici o abilitate , doamnă. Vă spun eu că nu are. Nu, nu are treabă cu această chestiune.

D-ra președinte de ședință - Domnule Sechelariu, dumneavoastră dacă nu sunteți mulțumit de răspuns aveți posibilitatea să interveniți.

Dl. Sechelariu Dumitru - Are legătură, are semnat aviz de legalitate lângă primar când a băgat și a scos (acțiunea) în instanță?

D-ra președinte de ședință - Vă rog nu transformați această discuție într-o polemică. Vă rog să aveți răbdare să ascultați explicațiile care vi se dau. Și închideți vă rog microfonul.

Dl. Secretar - Existau două litigii. Unul prin care se contesta înscrierea în Cartea Funciară a acelui teren și al doilea era acțiunea în revendicare. Era normal, ca unul depinzând de altul și așteptând finalitatea unuia, celălalt să fie lăsat în suspendare. Din acest motiv, până la finalizarea dosarului privind Cartea Funciară , această acțiune în revendicare a fost retrasă. Dar, specific că a a fost retrasă numai acțiunea în revendicare.

Dl. avocat Ioniță Gabriel - Un mare neadevăr.

Dl. Sechelariu Dumitru - Sunteți un mincinos, domnule!

Dl. avocat Ioniță Gabriel - Prima acțiune în constatare a pierdut-o și s-a renunțat la ea înainte de acțiunea în revendicare. Deci s-a renunțat la acțiunea în constatare, după care s-a renunțat și la acțiunea în revendicare. Vă rugăm, dl. Secretar, să informați presa în mod corect, pentru că sunt acte și sunt date care pot fi confirmate oricând.

Dl. Sechelariu Dumitru - Rugămintea mea este să fiți echidistant că vă chem și pe dumneavoastră la D.N.A., m-am răzgândit dl. Popovici. Știți foarte bine ce am discutat împreună cu dl. Primar. Nu mă forțați să intru și cu dumneavoastră. Păstrați -vă echidistanța normală și firească pe care trebuie să o aveți.

D-ra președinte de ședință -Dumneavoastră, înțeleg că nu vreți să respectați o regulă. Vă rog foarte mult să respectați cuvântul altuia. Dacă aveți de prezentat contraargumente, înscrieți-vă din nou în momentul în care s-a terminat expunerea și combateți. Nu mai interveniți peste vorbitori că nici noi nu v-am întrerupt. Vă rog foarte mult.

Dl. Secretar - îmi permit să mă adresez direct dumneavoastră , domnule Sechelariu, și să vă spun, să vă rog cel puțin, să nu vă mai lăsați influiențat de dl. avocat, pentru că el are tot interesul să justifice banii pe care dumneavoastră îi dați. Dar, totodată, ar fi de dorit să aibă o atitudine loială în primul rând față de dumneavoastră și să vă informeze corect asupra realităților juridice. Eu, personal, în locul dumnealui, nu v-aș fi dat sfaturile pe care vi le-a dat și mă mărginesc să închei acest subiect din respect pentru dumneavoastră.

DL Sechelariu Dumitru - Grădinița a cui este?

DL Secretar - Lăsăm să stabilească instanța. Eu nu mă pot pronunța în locul instanțelor de judecată. Este un litigiu pe rol. Nici eu, nici dl. avocat nu putem să spunem.

D-ra președinte de ședință - Dl. Secretar, mai aveți de dat răspunsuri?

DL Secretar - Da, mai am.

D-ra președinte de ședință - Vă rog să prezentați răspunsurile pentru care sunteți mandatat.

DL Secretar - Motivele acțiunii de revendicare, care au stat la baza acestei acțiuni formulate și aduse la cunoștință executivului de către departamentul juridic , sunt următoarele:

In Cartea Funciară este intabulat dreptul de proprietate în baza unui contract de vânzare acțiuni. întrebarea pertinentă a departamentului juridic și pe care ar fi trebuit să v-o puneți și dumneavoastră când v-au sfătuit avocații - la ce mai era nevoie de încă un titlu de proprietate, care a fost emis în anumite condiții, în condițiile în care aveați un titlu de proprietate.

DL Sechelariu Dumitru - - în condiții legale.

(intervenție neregulamentară a domnului avocat Ioniță)

DL Secretar - Eu m-am adresat domnului Sechelariu, nu v-am întrerupt domnule avocat.

DL Sechelariu Dumitru - La emiterea titlului de proprietate v-ați dat și dumneavoastră avizul. DL Viceprimar Luchian nu putea să dea semnături când a dat pe autorizația de demolare dacă nu a recunoscut titlul meu de proprietate. Aici intervenția primarului care nu avea voie să intervină peste Viceleprimar Luchian. Ca să știți și dumneavoastră. Ne aflăm în fața unei duble autorități locale: primarul care nu se ocupă în calitatea de viceprimar pe acțiunile care le desfășoară dl. Viceprimar Luchian și a intervenit peste dumnealui cu semnătură. Dl. Popovici, nu vă jucați cu focul.

DL Secretar - Aveți oleacă de răbdare și încercați să mă ascultați.

DL Sechelariu Dumitru -Ce să vă ascult dl. Popovici? V-am ascultat prea mult timp.

DL Secretar - Păi atunci închid, nu mai vorbesc.

DL Sechelariu Dumitru -Nu, dar nu dumneavoastră v-am cerut, domnul Primar să răspundă. De poveștile dumitale sunt sătul, domnule. Dumneata l-ai sfătuit prost pe primar.

DL Secretar - Nu.

DL Sechelariu Dumitru - îți spun eu că da. Domnule, îți spun un lucru elementar că-mi crapă pipota în mine. Când eram primar, dl. Secretar Popa, când a făcut inventarierea împreună cu Directorul Butucaru și cu Viceleprimar Benea, nu s-au uitat bine pe acte. Grădinița Letea era înafara actelor respective. Eram eu primar. Ulterior în 2003 am devenit proprietarul Fabricii Letea. Nu au văzut, datoria era a dumneavoastră și a Secretarului Popa, Secretarul Popa a venit la registru și v-a rectificat. Scoatem actele să vedem. E o greșeală. Ați marșat pe chestiunea respectivă. A venit la mine dl. Lucaș Laurian și mi-a spus că dl. Primar mi-a cerut să ofer Liceului Letea ( nu pentru dumnealui personal), o sponsorizare de 1 miliard de lei ca să-și facă grădiniță. La care, mi s-a părut cam deplasată chestiunea. Asta o să vedem într-o zi dacă-i așa sau nu-i așa. Apoi, dumneavoastră, trebuia să veniți în consiliul local să rectificați, pentru că fiecare din dumneavoastră fiind partid liberal poate aveți o proprietate. Eu am fost în P.S.D. dar nu am fost niciodată împotriva P.N.L. Mă aflu din zona respectivă. Faptul că am fost un om sărac , mă ține în zona de stânga pentru că am avut multe greutăți în viața mea. Dar de sorginte sunt liberal iar dumneavoastră , domnule Primar, nu sunteți cu siguranță. Mi-ați luat un bun al

A

meu. In orașul Bacău, conform hotărârilor de guvern , tot le-ați amestecat pe toate, le-ați luat fracționat, dintr-un context de lege ați luat ce v-a convenit dl. Popovici și l-ați învățat împreună cu nesimțitul (că altfel nu pot să-1 numesc), Lăzărică, care v-a băgat în toate belelele, domnule Primar.

D-ra președinte de ședință - Domnule Sechelariu, noi discutăm acum despre proiectul TRANSPORTULUI PUBLIC local. Lăsați Grădinița Letea și vă rog nu transformați această ședință într-o vendetă personală.

DL Sechelariu Dumitru - Păi discutăm și despre altele, doamnă. Astea s-au întâmplat, doamnă. Păi dacă dl. Primar nu vrea să răspundă.

D-ra președinte de ședință -- Vă rog foarte mult, vă atenționez la modul foarte serios, dacă nu vreți să respectați disciplina acestei ședințe , mă văd nevoită să vă evacuez din sală pe amândoi - și pe dumneavoastră și pe dl. avocat Ioniță.

Dl. Sechelariu Dumitru - Da doamnă, am înțeles. Dați-i cuvântul domnului Primar și e OK. Să scoată și dumnealui două cuvinte, că are școală.

D-ra președinte de ședință - Vă rog foarte mult opriți-vă. Aveți răbdare să ascultați și contra argumente.

DL Viceprimar Luchian Dragoș - Domnule Sechelariu, am un amendament la ceea ce spuneați dumneavoastră. Este adevărat că am avut o discuție telefonică dar nu cred că în timpul discuției am afirmat că aș fi acoperit de semnătura domnului Primar. îmi asum întotdeauna ceea ce semnez, indiferent de ceea ce cred alții.

DL Sechelariu Dumitru - Domnul Viceprimar, aveți delegare de competență pe semnătură, că ați spus că aveți?

DL Viceprimar Luchian Dragoș - Am delegare de competență, dar nu am afirmat așa ceva în timpul discuției. Ați afirmat că aș fi spus eu am că sunt acoperit. Deci, nu am spus acest lucru în timpul discuției. Sunt acoperit, asta este adevărat, dar nu am afirmat acest lucru.

DL Sechelariu Dumitru -Eu v-am atenționat cuviincios . Am pentru dumneavoastră un respect deosebit și nu am ce să comentez.

DL Viceprimar Luchian Dragoș -Pentru că sunt un om de caracter și îmi asum orice semnătură și orice acțiune juridică pe care o intreprind.

DL Sechelariu Dumitru -Dl. Gioseanu, ați semnat tot prin delegare de competență....

D-ra președinte de ședință -DL Sechelariu, nu dumneavoastră faceți intervenții aici. DL Sechelariu Dumitru -DL Primar este azi izolat. Acțiunea este a dumnealui. Să -- . .                                       ------------------- 9

vedem ce o să răspundă dl. Gioseanu că a semnat...

D-ra președinte de ședință - Vă rog dați voie și celorlalte persoane să intervină. DL Primar, vă rog luați cuvântul.

DL Primar - Am să încep prin a vă spune că mi se pare foarte interesantă această discuție și că este foarte bine că ea are loc astăzi, în consiliul local și odată pentru totdeauna ar trebui să facem curățenie în tot ceea ce înseamnă această (să-i spunem) acțiune foarte stufoasă pe care familia Sechelariu o face, cel puțin în ultima perioadă de timp la adresa Primăriei și a Primarului Municipiului Bacău. O să încep prin a vă spune că acea întâlnire care a avut loc - nu eu cu dl. Sechelariu ci împreună cu un număr de colegi, tocmai pentru a salva și a prelua echipa fanion a orașului, care era în stare de retrogradare. Am discutat atunci pe această temă și am stabilit împreună ca toate spațiile care sunt închiriate F.C.M.- ului de către Primăria Bacău, împreună cu stadionul care era închiriat, să le cedeze și să se întoarcă în proprietatea publică a municipiului Bacău.

(intervenție neregulamentară a domnului Sechelariu)

DL Primar -Nu vă mai dau nici un răspuns dacă nu tăceți.

DL Sechelariu Dumitru - De ce mintiti?

DL Primar - Eu nu am mințit absolut deloc și sunt martori ceilalți. Ce este în capul dumneavoastră, este altceva.

DL Sechelariu Dumitru -Domnule Gioseanu , este adevărat?

DL Gioseanu Constantin - Am discutat despre F.C.M. Bacău.

DL Sechelariu Dumitru - Am discutat despre spații, că eu le dau ?

DL Primar - Da, toate spațiile închiriate.

DL Sechelariu Dumitru -Le voi da numai după ce se va face parteneriatul public-privat cu Fabrica Letea.(intervenție neregulamentară a domnului Sechelariu) DL Primar - Domnule Sechelariu, lăsați-mă să vorbesc.

DL Sechelariu Dumitru - Dar mințiți, domnule Primar! Eu mă jur acum pe Biblie și pe copiii mei că nu mint. Dumneavoastră vă jurați?

DL Primar - Mai era cineva care s-a jurat pe Biblie și a spus numai minciuni.Toate aceste spații, ca să nu dăm noi hotărâri de consiliu și să le luăm că sunt ale noastre (sunt închiriate, la multe le-a axpirat contractul și și au reînoit contractele ilegal, cu o perioadă de peste 10 ani deși legea spunea că numai pe jumătate din timp era voie), le-am adus la cunoștință că trebuie să cedeze contractul de închiriere pe stadion și pe spațiile - rețineți, nu care sunt proprietate ci, doar care sunt închiriate. Am constituit societatea comercială a primăriei care se ocupă de fotbal dar, trebuia să avem activitatea și jucătorii să joace pe un contract închiriat la familia Sechelariu, este posibil așa ceva? (pe un teren al nostru).

DL Sechelariu Dumitru - Ăsta-i jocul, domnule.

DL Primar - Auziți...

DL Sechelariu Dumitru - Cum să iei echipa de la mine? Nu puteai să iei echipa de la mine decât în trei etape.

D-ra președinte de ședință - Domnule Sechelariu, vă rog să vă potoliți, vă rog să vă temperați!

A

Dl. Primar -- încheiem discuția.

Dl. Sechelariu Dumitru - De ce să o încheiem domnule? Intrebați-1 pe dl. Gioseanu.

D-ra președinte de ședință - Domnule Sechelariu, vă rog cu calm .

Dl. Primar - Primăria Bacău a înscris echipa F.C.M. Bacău pe Societatea Comercială F.C.M. Bacău care aparține Primăriei, 90% acționar, a introdus în capitalul social o sumă pe care dumneavoastră ați aprobat-o și echipa împreună cu stadionul și în următoarea perioada inclusiv spațiile, vor fi ale noastre. Pentru că Municipiul Bacău și comunitatea nu va permite niciodată ca acești bani să se întoarcă înapoi. Uitați, de fapt,care este atitudinea în acest moment.

(intervenție neregulamentară a domnului Sechelariu)

D-ra președinte de ședință - vă rog foarte mult, vă avertizez că vă evacuez din sală.

DL Primar - Vrea înapoi toți banii pe care îi investește primăria, inclusiv spațiile , inclusiv echipa de la anul viitor.

DL Sechelariu Dumitru -Păi sigur că ai căzut în capcana respectivă, în propria dumitale cursă.

DL Primar - Ați auzit, da?

DL Sechelariu Dumitru - Ai căzut în propria dumitale cursă , domnule.

D-ra președinte de ședință - Vă rog, temperați-vă.

DL consilier Rotaru Ion - Noi te-am ascultat atâta , domnule. Lăsați-1 pe dl. Primar să vorbească. Ascultă și dumneata până la urmă. De ce nu înțelegi? Să auzim tot, să ascultăm și pe unii și pe alții și după aceea vom vedea ce hotărâre luăm.

DL Primar -Domnilor colegi, am încheiat acest capitol. în continuare vreau să vă spun că nu voi fi niciodată de acord ca sub semnătura mea sau a colegilor mei, orice bun al Municipiului Bacău să plece în mod ilegal din proprietatea acestui municipiu. îi spun domnului Sechelariu acum, nu voi accepta niciodată , indiferent ce vrea unul sau altul, și dacă instanța va hotărâ într-un fel sau altul, să hotărască. Și acum o să fac un scurt istoric pentru acest teren.

A

In momentul în care s-a privatizat această societate, s-au cuntificat acțiunile capitalului social. în capitalul social nu a fost introdus și terenul , conform legii -H.G. 834, așa cum ea trebuia făcută la timpul respectiv și evaluată, trecut în capitalul social, rectificat numărul de acțiuni și vândut acest activ. Nefăcând acest lucru, cu siguranță că nici o autoritate nu a putut să-i dea posibilitatea să vândă acest teren. Deci ca să poată să înstrăineze acel teren, îi trebuia un titlu de proprietate. Acel titlu de proprietate a fost eliberat de către Președintele Benea, fostul Viceprimar al Municipiului Bacău și coleg cu dl. Sechelariu în vechea administrație , eliberat în 28.05.2009, la 9 ani după privatizare, iar acel titlu putea să fie acordat numai înainte de privatizare și numai pentru societățile de stat.

(intervenție neregulamentară a domnului Sechelariu)

D-ra președinte de ședință - Nu mai interveniți, vă rog.

DL Sechelariu Dumitru - Atâtea minciuni pe metru pătrat, e permis așa ceva?

DL Primar - în concluzie, timp de 5 ani, nici un notar nu putea să-i facă vânzarea dacă nu avea acel titlu de proprietate. Cu siguranță, atunci, acel proces care era pe rol nu avea în nici un fel obiect deoarece terenul era al Primăriei Bacău. Terenul era dat prin hotărâre de Guvern în anul 2002, domeniului public al municipiului Bacău și nu putea să fie înstrăinat niciodată decât dacă era trecut în capitalul social. Așadar, această vânzare a fost făcută pe un titlu de proprietate care din punctul nostru de vedere nu avea de ce să fie dat și cu siguranță nu am renunțat niciodată la proprietatea asupra terenului ci doar am suspendat procesul . Procesul a intrat pe rol și instanța va hotărâ dacă acel teren a fost vreodată cumpărat de familia Sechelariu. Eu vreau să vă spun că un teren de 10 milioane de Euro, care aparține municipiului Bacău și care acum este liber de sarcini neavând nici o construcție pe el și nu a fost niciodată cumpărat de familia Sechelariu , nu poate intra în proprietate doar cu un vot sau o semnătură. Eu personal, n-am să dau niciodată acea semnătură, indiferent că îmi va face o sută de reclamații și plângeri penale. Sunt obișnuit cu asemenea atacuri și cu presiuni. Repet și închei - acest teren nu a fost cumpărat. Vreau să vă aduc la cunoștință, că înainte de vânzare, rețineți - este foarte important, terenul a fost evaluat la 14 miliarde lei. Când au văzut căci costă atât de mult , nu l-au introdus în capitalul social, lăsând doar activele și vânzând doar activele fără teren. Din această cauză nu au putut niciodată să vândă terenul. Trecem la vot și votăm acel PUZ, așa cum trebuie.

(pe toată perioada cuvântului domnului Primar au existat intervenții neregulamentare ale domnului Sechelariu)

D-ra președinte de ședință - Vă rog abțineți-vă. Domnule Sechelariu, intervențiile dumneavoastră au fost suficiente. Aprecierile astea vi le comunicați personal, nu aici de față cu toată lumea. Nu suntem nevoiți să vă ascultăm două ceasuri, cât perorați dumneavoastră. Trebuie să trecem la procedura de vot pentru că intervențiile care au fost anunțate s-au epuizat. Este repunere de PUZ, votul este secret. Spuneți, dl. Zaharia.

DL consilier Zaharia Nicolae - Vreau să fac o rectificare, este un război, o frăție, aproape că nu mă interesează. Domnule Primar, noi o să votăm, ne facem treaba. Care este strategia dumneavoastră pe viitorul imediat în speța aceasta , dar clar. Nu mă interesează că dl. Sechelariu este în sală, că v-ati întâlnit sau ce ati făcut. Mă interesează punctual, tehnic, ce plan aveți pe viitor legat de problema aceasta, a PUD-ului, ca să știm cum stăm. Presupun că o să mergeți în instanță cu toții și acolo o să se rezolve problema pentru că nu văd cum aș putea eu să discut despre acțiuni sau nu știu ce acte. Am înțeles că Certificatul de proprietate emis de Consiliul Județean îl contestați. Chestii de genul acesta mă interesează.

(intervenție neregulamentară a domnului Sechelariu)

DL consilier Zaharia Nicolae - Domnule Sechelariu, haideți, gata, am terminat. Lăsați-ne și pe noi să ne facem aici treaba.

DL Primar - Am să vă răspund imediat, dar până acolo vreau să vă spun foarte clar că eu sunt efectiv indignat că astăzi, consilierii P.S.D., la fel cum au făcut-o și înainte

Dl. consilier Zaharia Nicolae -Lăsați consilierii P.S.D. în pace, avem dreptul ca și dumneavoastră.

D-ra președinte de ședință - Și dumneavoastră faceți tot felul de afirmații. Vă rog, foarte mult. V-ati terminat intervenția, lăsati-1 să vorbească.

Dl. consilier Zaharia Nicolae - D-na Președintă, dumneavoastră faceți acum un atac gratuit. In primul rând dl. Stavarache nu mi-a dat răspunsul la prima întrebare. OK, am înțeles că din toate discuțiile care au fost aici s-au tras niște concluzii. Vreau să le tragă dumnealui căci este șeful executivului.

Dl. Primar - Dl. Zaharia, vă răspund imediat. Sunt foarte indignat că aceeași consilieri sau o parte din aceeași consilieri care au făcut parte din vechiul mandat, tot sub o semnătură și mai ales cu inițierea unei hotărâri de consiliu , care din punctul meu de vedere nu este în regulă, au plecat atâtea terenuri din patrimoniul municipiului Bacău și a fost distrusă baza sportivă a municipiului Bacău (care are cca. 7 ha).

Dl. Sechelariu Dumitru - Dar oprește-te odată că se întâmplă ceva cu mine. Nu ți-e rușine? Chiar nu ai bun simț de loc? Până unde te duci?

D-ra președinte de ședință - Dl. Sechelariu, vă rog foarte mult să vă așezați. Vă rog foarte mult, gata, încetați.

Dl. Primar - Faptul că astăzi, coaliția formată P.S.D. - P.D.L. împreună cu Dumitru Sechelariu, vrea să înstrăineze un teren care valorează peste 10 milioane de Euro, este foarte grav și cred că ar trebui să încheiem aici și să votăm exact după conștiința fiecăruia.

Dl. consilier Zaharia Nicolae - Domnule Primar, te duci în instanță - du-te domnule în instanță.

Dl. Primar - Știți foarte bine că toate sunt în instanță.

Dl. consilier Zaharia Nicolae - Ăia care au înstrăinat, i-ai reclamat la D.N.A.? Ăia care au făcut ilegalități, au fost reclamați? Dacă da, da.

Dl. Primar - Toate sunt în instanță.

D-ra președinte de ședință - Eu vă propun să trecem la vot. Discuțiile sunt suficiente.

Dl. consilier Chiriac Ioan - O intervenție, vă rog. L-am auzit pe dl. Primar făcând foarte multe declarații politice. Din păcate, nu a răspuns punctual la nici o problemă. Noi nu discutăm problema proprietății. Problema proprietății este atât de complicată, după cum am văzut cu toții, încât ea nu se poate rezolva decât în instanță. Noi avem pe ordinea de zi un plan de urbanism. Până acum, absolut orice plan de urbanism, orice PUD, orice PUZ , l-am votat în unanimitate. A apărut această problemă. Repet, ea nu se referă la proprietate. Ea se referă la o investiție. Kaufland deja a dat 2 milioane de Euro, deci este clar că acel teren este grevat de sarcini. îl întreb pe dl. Primar punctual, și vă rog să nu mai răspundă politic - ce are de gând cu acest PUD? Dorește să nu se facă investiția acolo? Asta să ne răspundă. Restul - consilierii, coaliția - știm această problematică. Noi acum discutăm chiar o problemă tehnică. Vă rog, un răspuns dl. Primar.

Dl. Primar - Lucrurile sunt foarte clare. Cel puțin Ia data aceasta , până instanța va hotărâ proprietatea acestui teren , trebuie să fim foarte bine înțeleși. Acest PUD , tocmai din această cauză este pe ordinea de zi. El va fi votat de fiecare cu conștiința lui. Consilierii vor vota și vor vota cum vor dori.

DL consilier Chiriac Ioan - Deci recunoașteți că nu are nici o problemă cu proprietatea.

DL Primar - Eu am spus foarte clar . Are probleme foarte mari cu proprietatea, că el nu a putut fi vândut niciodată decât în momentul când Președintele Benea i-a dat, din punctul meu de vedere ilegal, un titlu de proprietate pe acest teren.

D-na consilier Zaharia Gabriela - Domnule Primar, îmi dați voie? Eu sunt puțin înafara problemei. Acest PUZ are avizele de legalitate? Considerați că eu nu cunosc în amănunt problema. Vă întreb, tehnic.

A

D-ra președinte de ședință - In varianta care a mai fost și pe care am readus-o în discuție astăzi, avea toate avizele și are în continuare toate avizele.

DL consilier Floroiu Ionel - Există vreo diferență între varianta veche și asta nouă? D-ra președinte de ședință -Nu, înafară de faptul că (ceea ce am înțeles de aici din discuții) s-a contestat de către primărie, în instanță dreptul de proprietate, certificatul de proprietate.

DL consilier Floroiu Ionel - Deci, noi trebuie să rezumăm. Eu trebuie să-l citez pe dl. Primar.

(intervenție neregulamentară a domnului Sechelariu)

DL consilier Floroiu Ionel - Domnule Sechelariu , vorbește Floroiu acum. A conchis dl. Primar. E o chestie de moralitate până la urmă, de vot, cum conștientizează fiecare să-l dea. Aici e chestiunea de oportunitate și de analiză a fiecăruia dintre noi. Până la urmă toate lucrurile sunt în regulă. Avem toate avizele de legalitate, noi nu avem de ce să fim un grup de infractori organizați că noi dăm un vot de oportunitate. I-am mai spus și procurorului de la D.N.A., că m-au chemat în mandatul trecut:

H - La ce m-ați chemat pe mine, aici ?

 • - Păi ați votat ca să-l îmbogățiți pe Sechelariu. Repet, citez din ce mi-a zis procurorul. I-am spus:

 • - Nu, domnul procuror. Eu când am votat, deja aveam la mapă avizele tuturor direcțiilor din primărie, a trecut de toți specialiștii noștri (plus că era vorba de spațiile din Piața Centrală, iar evaluarea spațiilor era făcută de un specialist, nu eu sunt evaluatorul spațiilor). Eu am dat un vot de oportunitate în ședința consiliului local, având la mapă toată documentația.

 • - Cu asta vă mulțumesc frumos.

-Mă mai deranjați?

 • - Nu, dl. Floroiu. H

Așa o să se întâmple și de acum încolo. Noi consilierii dăm un vot de oportunitate și A

dacă vreți, până la urmă, moral. Suntem de acord cu investiția asta, sau nu. închidem subiectul ăsta că s-a făcut atâta tam-tam. Vă mulțumesc frumos, treceți la vot stimați colegi că pierdem timpul.

D-ra președinte de ședință -Vă rog, o ultimă intervenție scurtă din partea domnului Primar și vă rog să trecem la vot că s-a discutat suficient pe marginea acestui subiect.

DL Primar - - Oportunitatea unei hotărâri de consiliu o hotărăște fiecare consilier în parte. Așa cum s-a făcut atunci când s-a inițiat o hotărâre de consiliu cu înstrăinarea bazei sportive și a altor terenuri, așa și acum oportunitatea este dată de votul fiecărui consilier și el răspunde pentru votul lui.

D-ra președinte de ședința - Dați-mi voie să intervin din punctul de vedere al grupului de consilieri P.N.L. , al cărui lider de grup sunt. în urma acestor discuții contradictorii , cu informațiile pe care le-am primit și care sunt extrem de stufoase, nu putem să ne facem o imagine foarte clară asupra situației . Suntem primii care încurajăm investițiile în orașul acesta conform doctrinei liberale, dar până când nu se clarifică situația terenului în instanță și avem o hotărâre judecătorească care să dea dreptate ori unei părți ori celeilalte, grupul de consilieri P.N.L. își rezervă dreptul de a se abține de la acest vot. Dacă doriți să vă retrageți, domnilor consilieri colegi de la P.N.L., eu oricum trebuie să rămân aici.

Din sală au ieșit: ADAM ISABELA ELENA, BÎRZU ILIE , CIUBOTARIU LUCIAN, COJOCARU CRISTIAN, FECHET MIRCEA, NECHITA NICOLAE , PĂDURARU ILEANA , ROTARU ION, ȘUȘTAC MIHAI și dl. Viceprimar LUCHIAN DRAGOȘ.

D-ra președinte de ședință - Vă rog să distribuiți buletinele de vot, inclusiv pentru mine care am rămas aici ca președinte de ședință.

Dl, consilier Dunava Costel - Vă anunț că datorită plecării grupului de consilieri P.N.L. din sală, nu avem cvorum și prin urmare nu putem vota.

D-ra președinte de ședință - îmi dați voie să vă atenționez că am anunțat că ne abținem la vot. Pe buletinele de vot nu există decât două variante.

DL consilier Dunava Costel - D-nă președinte, abținerea se face de fiecare consilier pe buletinul de vot. Nu puteți hotărâ dumneavoastră ca lider de grup pentru toți consilierii P.N.L. Consilierul local se poate abține doar prin vot, nu prin ieșirea din sală. Prin urmare, nu putem vota și răspândiți buletinele de vot degeaba.

D-ra președinte de ședință - Nu-i nici o problemă domnule consilier, respectăm democrația și legalitatea și o să avem cvorum. Nu vă faceți griji.

Au revenit dl. consilier Cojocaru Cristian și dl. consilier Ciubotariu Lucian.

în sală sunt prezenți : AXINTE GABRIEL, BOGATU GEORGE, CHIRIAC IOAN, CIUBOTARIU ’ LUCIAN, COJOCARU CRISTIAN, DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN, DUNAVA COSTEL, FLOREA IRINA DANIELA, FLOROIU IONEL, MIRONESCU ROXANA, ZAHARIA GABRIELA, ȘLIC MIHAI IULIAN, ZAHARIA NICOLAE.

Se trece la procedura de vot secret.

Revine în sală și dl. consilier Bîrzu IIie dar numai după ce s-a votat și numai pentru numărarea voturilor secrete.

DL consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu aprobarea unui PUD.

 • 1.  Consilieri prezenți - 21

 • 2.  Numărul consilierilor care au votat - 12

A.

In sală au fost prezenți 13 consilieri.

Dl. consilier Cojocaru Cristian nu a dorit să primească buletin de vot.

DL consilier Cojocaru Cristian - Domnule Secretar aș vrea să consemnați în procesul verbal al ședinței că eu m-am abținut la vot.

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

L

31.A Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul - CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL,REZERVOR    APĂ    SUBTERAN,POST    DE

TRANSFORMARE TRAFO, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI TOTEM, STR.NARCISELOR NR.14 BIS DIN MUNICIPIUL BACĂU

BENEFICIAR: S.C..TRANSPORT PUBLIC

Inițiatori - consilierii locali: dl. Bogatu George și dl. Zaharia Nicolae

Nu s-a adoptat

8

2

2

D-ra președinte de ședința- Mironescu Roxana - cu aceasta ordinea de zi a ședinței s-a epuizat. Mulțumesc asistenței și vă doresc în continuare o zi bună.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MIRONESCU ROXANA


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

RT/ Ds.I-A-4/Ex.l