Proces verbal din 19.11.2009

În data de 19 Noiembrie 2009 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 19.11.2009, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nuI Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția ni. 11719 din 18.11.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară. Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 12621 din 18.11.2009 și telefonic prin Nota Telefonică nr. 12622 din 18.11.2009.

A

In sală sunt prezenți un număr de 18 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Cojocaru Cristian, dl. consilier Dunava Costel, dl. consilier Bogatu George , dl. consilier Curcă Li viu și domnul consilier Șuștac Mihai.

DL președinte de ședință — Fechet Mircea -asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. II invit pe dl. Viceprimar Luchian Dragoș să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Viceprimar Luchian Dragoș - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței și dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare Insula de Agrement*’ din municipiul Bacău, și aprobarea cofinanțării din bugetul local al Municipiului Bacău a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente proiectului.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

D-nul Secretar Nicolae Ovidhi-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ?

Supun la vot ordinea de zi prezentată:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGÂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNA VA COSTEL

ABSENT

ÎL

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARUION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „ pentru “ a fost aprobată ordinea de zi prezentată .

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001  , REPUBLICATĂ

ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță nici o situație de conflict de interese.

1. Se trece la punctul de pe ordinea de zi si domnul Fechet Mircea. președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre plivind aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F. pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare Insula de Agrement” din municipiul Bacău, și aprobarea cofînanțării din bugetul local al Municipiului Bacău a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente proiectului.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile/ Direcția Economică, Serviciul Tehnic-Investiții și Unitatea de Management a Proiectului).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL consilier Chiriac Ioan - vă rog să prezinte cineva proiectul, deoarece nu am avut timp să-1 studiem.

DL Pădureanu Stelian - odata cu lansarea Programului Operațional Regional 2007-2013 - axa prioritara 5, domeniul major de intervenții 5.2 destinat dezvoltării infrastructurii turistice, a aparut oportunitatea atragerii de fonduri europene pentru finanțarea unui proiect ce vizeaza modernizarea si reabilitarea Insulei de Agrement

Proiectul urmărește reorganizarea si transformarea Insulei de agrement intr-un obiectiv atractiv atat din punct de vedere turistic cat si peisager. Zonele principale de distracție vor fî un Aquapark, un spațiu destinat copiilor de tip Kidsland, o zona moderna destinata sporturilor nautice, un Skatepark, o zona de plaja pe nisip, un ponton de lemn extins peste apa pe latura de est a insulei, terenuri sportive multifuncționale cu posibilitatea acoperirii lor pe timp de iarna, un mic amfiteatru in aer liber pentru manifestări culturale diverse, terase generoase pentru petrecerea timpului liber. Sunt prevăzute si construcții noi menite sa îmbine funcția de sport si agrement cu cea social-educativa si care sa atraga publicul si pe perioada de iama.

Se propune realizarea unei biblioteci cu ceainărie, o sera pentru plante ornamentale cu spațiu de vanzare, transformarea in patinoar a terenurilor de sport acoperite, numeroase cafenele amplasate pe zona pontonului de lemn si in alte zone, reamenajarea si dotarea aleilor pentru plimbări in natura in orice anotimp.

In ceea ce privește utilitățile necesare, se va realiza o parcare supraetajata P+2 la intrarea pe insula, cu o capacitate de circa 65 locuri, se vor reabilita podul de acces si aleile interioare, se vor reabilita rețelele edilitare existente de apa si energie electrica, se va proiecta o rețea de canalizare cu statie de pompe pentru deversarea apelor uzate.

Investiția odata realizata, va constitui in perspectiva o sursa de profit pentru municipiul Bacau, fie direct, fie prin concesionarea sau închirierea spatiilor respective.

DL consilier Drăgănuță Constantin - sumele cu care contribuie consiliul local sunt din credite?

DL Pădureanu Stelian - probabil că da , cu atât mai mult cu cât un credit se aprobă mult mai ușor atunci când e vorba de o cofînanțare.

DL consilier Chiriac Ioan - nu trebuia organizată o dezbatere publică pentru acest proiect? Poate era bine să se profite de această oportunitate și să se facă și un pod peste Bistrița cu un stâlp pe insulă , pod care ar fi ajutat la decongestionarea orașului , precum și o parcare.

DL Viceprimar Luchian Dragos - pentru moment, acest proiect este urgent și este considerat o oportunitate. El cuprinde și o parcare. în ceea ce plivește construirea unui nou pod peste Bistrița, și acesta ar fi necesar.

DL Pădurea nu Stelian - este adevărat că nu s-a organizat o dezbatere publică pe proiect însă el este rezultatul unui concurs de idei jurizat de 5 arhitecți.

Dl, consilier Chiriac loan -locuitorii din municipiul Bacău și-ar dori să știe cum va arăta la final Insula.

Dl. consilier Rotaru Ion - este corect acest lucru însă ca o informare , nu să găsească sau să-și dea cu părerea cetățenii în ceea ce privește soluțiile tehnice.

Dl. consilier Slic Mihai-Iulian - dl. Chiriac are dreptate dar acum nu se mai poate pune problema dezbaterii publice și rămâne importantă numai oportunitatea obținerii cofinanțării europene.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F. pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare Insula de Agrement” din municipiul Bacău, și aprobarea cofinanțării din bugetul local al Municipiului Bacău a cheltuielilor eligibile și

neeligibile aferente proiectului:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARUION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F. pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare Insula de Agrement” din municipiul Bacău, și aprobarea cofinanțării din bugetul local al Municipiului Bacău a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente proiectului.

D1, președinte de ședință Fechet Mircea - mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

FECHET MIRCEA                   NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

R.T./ Ds.I-A-4/Ex.l