Proces verbal din 19.06.2009

În data de 19 Iunie 2009 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 19.06.2009, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-na Director Executiv Maria Jinga deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.2789 din 12.06.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară. în sală sunt prezenți un număr de 21 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Consilierii au fost convocați în scris prin adresa nr.6323 din 12.06.2009 și telefonic prin nota telefonică nr.6324 din 12.06.2009.

Lipsesc domnii consilieri Curcă Liviu Constantin și Zaharia Nicolae.

Domnul Consilier Floroiu Ionel iese din sală.

D-na Director Executiv Maria Jinga supune aprobării consiliului local, procesele verbale ale ședințelor din data de 29.05.2009 și 10.06.2009. Nefiind discuții cu privire la acestea, face apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

Ieșit din sală

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION            1

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

1

Cu 19 voturi „pentru44 și 1 „abținere”, procesul verbal al ședinței ordinare din

29.05.2009, a fost aprobat.

Intră în sală dl.Consilier Floroiu Ionel.

D-na Director Executiv Maria Jinga supune aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 10.06.2009.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LI VIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

Ieșit din sală

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru44 procesul verbal al ședinței extraordinare din 10.06.2009, a fost aprobat.

DL președinte de ședință -Bîrzu Ilie- asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

întreb domnii consilieri dacă sunt întrebări și interpelări.

Dl.Președinte de ședință Bîrzu Ilie-Invit pe dl. primar să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

1 .Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de viceprimar al municipiului Bacău, înainte de termen a domnului Drăgănuță Constantin, ca urmare a demisiei sale din această funcție.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de deconectare-debranșare de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, aferent fostului P.T.nr.ll din Bacău, str.Carpați, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisa, organizată în condițiile legii a unui spațiu pentru depozitarea produselor agroalimentare, situate în Piața de Gros din Bacău,str.Calea Moldovei nr 76.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Ș.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisa, organizată în condițiile legii a unui număr de 3 spații comerciale, aflate în Piața Centrală din Municipiul Bacău, strada Pieței, Nr.l.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Construire Aleea Moldovitei” din Municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF a obiectivului de investiții „Dezvoltarea pieței de energie termică-racordarea la SACET a instituțiilor publice în Municipiul Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Ș.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PTH pentru obiectivele de investiții „Construire strada Vasile Lupu- Rețea alimentare cu apă și canalizare” și „Construire strada Muscatelor-Rețea alimentare cu apă și canalizare “din Municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PTH pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Florilor nr.32-38 din Municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr.81/31.03.2009 prin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 4 LOCUINȚE P +M , STR.GRIGORE TABACARU , NR.33 A, 33 B, NR.33 C și NR 33 D,din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI :BOTEZ MIHAI ȘI BOTEZ IRINA -NICOLETA, din Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE CU SPATII COMERCIALE, SEDII DE FIRME SI SERVICIIQDE ÎNFRUMUSEȚARE, BANCARE, PROIECTARE, ASIGURARE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ), ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂȚII ȘI L.T.E., STR.NICOLAE TITULESCU, NR.5, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

BENEFICIAR-S.C.FLOAREA DE COLȚ din Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

H.Proiect de hotărâre privind alegerea „Președintelui de Ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile iulie-august 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13. Diverse.

PESTE ORDINEA DE ZI

Inițial au fost propuse următoarele proiecte peste ordinea de zi.

13 A. Proiect de hotărâre privind eliberarea d-lui Necula Cosmin din Comisia de Validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău și alegerea unui alt consilier local

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 B. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.184/10.06.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind aprobarea înființării S.C.„FOTBAL CLUB MUNICIPAL BACĂU” S.A.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 C. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unei noi proceduri de trecere la sistemul individual de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizată populației din Municipiul Bacău în sistem centralizat și abrogarea Hotărârii nr.323/2008 a consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 D. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, a bunurilor -mijloace fixe- de natura terenurilor care fac obiectul Protocolului de predare-primire, „ situația anexa nr. 26” încheiat la data 25.04.2002, aprobat prin H.C.L. nr.81 din 29.04.2002 si date spre administrare la SC CET SA Bacau, la înființarea acesteia

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 E. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii Spitalului de Pneumoftiziologie, în vederea construirii unui beci alimentar, pe terenul din incinta acestei unități sanitare, teren care se găsește în domeniul public al municipiului Bacău și dat spre administrare acestui spital

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 F. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.228/2008 privind participarea Municipiului Bacău la Proiectul „Rețeaua Urbs Health pentru Construirea de Comunități Sănătoase “ (Urbs Health network for „Building Healthy Communities “) și aprobarea cofinanțării naționale

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

13 G. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 191/2008, punct 9 lit. „u” prin care au fost aprobate taxele de la Insula de Agrement din Municipiul Bacău

Inițiatori-CONSILIERI LOCALI.FECHET MIRCEA, COJOCARU CRISTIAN SI ’SUSTAC MIHAI

13 H. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 5000 lei (RON), în vederea desfășurării celei de a X-a ediții a Festivalului Național de Folclor „ Ion Drăgoi”, organizat de municipiul Bacău, în colaborare cu Ansamblul Flocloric „Busuiocul “ din Bacău, care va avea loc în perioada 23-24 iunie 2009, la Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 I. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării celei de a IV-a ediții a premiilor muzicale românești „Romanian Top Hits”ce se vor desfășura la Bacău, în perioada 31 iulie 2009-01 august 2009

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 J. Proiect de hotărâre prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusă de Arhitectul Șef al Municipiului Bacău în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice și juridice

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 K Proiect de hotărâre privind aprobarea pe luna iulie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din Municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 L. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Stângă Jana cu domiciliul în Bacău, str.Aleea Ghioceilor nr.2

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 M. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Iorga Lucica cu domiciliul în Bacău, str.Șerbănești nr.35

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 N. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Brăileanu Lidia cu domiciliul în Bacău, str.Republicii, bl.44,sc.A, ap.6

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 O. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-lui Mihașcă Bogdan cu domiciliul în Bacău, str.Ștefan cel Mare, bl.23, sc.A, ap.l 1

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 P. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-lui Frunză Ionuț cu domiciliul în Bacău, str.Izvoare, nr.39 și reședința în Bacău, str.Stadionului, bl.5,sc.A,ap.95 pentru fiul acestuia Blaga Ionuț Petrișor

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 R. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-lui Ardelianu Marian-Ioan cu domiciliul în Bacău, str.Cremenea, bl.2, sc.C,ap.2

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 S. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/2008

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

13 $. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.34778 /22.05.2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dintre acestea au fost supuse votului pentru introducerea pe ordinea de zi proiectele 13B, 13D, 13F, 13H, 131,13K, 13L, 13M, 13N, 130,13P, 13R, 13S și 13 Ș.

D-na Director Executiv Maria Jinga - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ? Supunem la vot ordinea de zi prezentată,cu modificările propuse. Fac următoarea precizare:

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată :

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care , în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare , și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARI U LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

-

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

/

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

20

-

1

Cu 20 voturi „pentru44 și 1 „abținere” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței cu modificările propuse.

D-na Director Executiv Maria Jinga - - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001  , REPUBLICATĂ

ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

DLConsilier Chiriac Ioan-as vrea ca personalul tehnic să analizeze Ordonanța 37 și să se stabilească dacă sunt sau nu incompatibil cu funcția de consilier local ales, acum că am fost numit Director la Direcția Agricolă. Am ridicat problema și în ședința trecută și juriștii nu s-au pronunțat încă, e drept că atunci am vorbit cu dl. Secretar.

D-na Director Executiv Maria Jinga - Cu tot respectul, domnule consilier, pentru ca noi să ne putem pronunța, trebuia să ne aduceți la cunoștință cazul dumneavoastră.

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache-dumneavoastră ați fost angajat ca și funcționar public, după care ați intrat sub incidența Ordonanței 37, care a preluat prerogativele cu privire la funcționarul public și anume că nu mai sunteți compatibil cu funcția de consilier. Nimeni nu are nici un interes să se greșească și mai târziu să dea explicații. De acum înainte e problema dumneavoastră personală și decideți cum credeți.

DLConsilier Chiriac Ioan - asta spune primarul, sau aparatul tehnic?

DLConsilier Cojocaru Cristian-Legea 215 prevede exact modalitățile de încetare a mandatului de consilier.

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache-domnule Cojocaru, lăsați-o pe domna Jinga să explice.

DLConsilier Chiriac loan-pentru că nu vreau să fie probleme eu o să mă abțin azi de la vot, până se pronunță juriștii.

D-na Director Executiv Maria Jinga -vă solicităm respectuos să ne aduceți Decizia de numire în funcție, ca să putem lua măsurile care se impun.

DLConsilier Dunavă Costel-noi am primit aseară la ora 20, 19 proiecte peste ordinea de zi, în condițiile în care ordinea de zi are un număr de 12 proiecte. Nu am avut timpul necesar să studiem toate aceste proiecte pentru a ne face o părere despre ele. Am mai discutat că, pentru ședințele ordinare, conform art.39.al.3 convocarea se face cu 5 zile înainte de ședință și odată cu convocarea se înmânează și proiectele de hotărâre. în aceste condiții, domnule primar, dumneavoastră sunteți în măsură să stabiliți care proiecte sunt de maximă urgență și numai acelea să intre pe ordinea de zi, celelalte să intre într-o altă ședință pentru ca noi să avem timp să le studiem.

D-na Director Executiv Maria Jinga-convocarea a fost făcută în termenul prevăzut de lege, cu 5 zile înainte de ședință și v-au fost date și materialele, iar pentru proiectele urgente, peste ordinea de zi, nu se precizează nici un termen. Executivul a considerat că sunt urgente și au fost aduse la cunoștința domnilor consilieri aseară.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi $i domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de viceprimar al municipiului Bacău, înainte de termen a domnului Drăgănuță Constantin, ca urmare a demisiei sale din această funcție.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.( d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Serviciul Managementul Resurselor Umane, Aparatul permanent de analiză și elaborare a documentelor Consiliului Local).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

D-na Director Executiv Maria Jinga - supun la vot proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de viceprimar al municipiului Bacău, înainte de termen a domnului Drăgănuță Constantin, ca urmare a demisiei sale din această funcție.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LI VIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

20

-

1

Cu 20 voturi «pentru» și 1 „abținere” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de viceprimar al municipiului Bacău, înainte de termen a domnului Drăgănuță Constantin, ca urmare a demisiei sale din această funcție.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de deconectare-debranșare de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Acest regulament a fost dat în presă și este vorba de regulamentul pe care noi trebuie să-l aprobăm în urma discutării MASTER-planului și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinim pentru mărirea numărului de consumatori din Municipiul Bacău.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.( d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Dl.Administrator Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Dunavă Costel-as dori reanalizarea acestui proiect, deoarece condițiile din acest regulament sunt drastice. Dacă citim cu atenție aceste condiții, niciun cetățean al municipiului Bacău nu se va mai putea debranșa în veci de la rețeua publică cu energie termică.

Acest regulament obligă cetățenii municipiului Bacău să cheltuiască foarte mulți bani pe diferite studii pentru a se putea debranșa.

In altă ordine de idei, pentru a se putea debranșa, unui cetățean din municipiul Bacău, i-ar trebui și avizul Adunării Generale a Asociației de Proprietari. Având în vedere că cetățenii sunt proprietari ai apartementelor, eu cred că se încalcă drepturile și libertățile omului.

Nu înțeleg ce rol are CET-ul , astfel încât un reprezentant al său să fie prezent la ședința adunării generale a proprietarilor. Eu cred că orice proprietar de apartament are dreptul să aleagă sau nu branșarea la rețeaua publică de energie termică.

Eu propun să reanalizați acest proiect pentru a crea niște condiții suportabile pentru cetățenii orașului Bacău, pentru că toate aceste acte durează 2-3 luni de zile.

DLConsilier Bogatu George-Guvemul României a abrobat de curând o lege în ceea ce privește debranșarea, n-am creat noi regulamentul, sunt de acord cu colegul meu că cetățenii trebuie să facă multe lucruri pentru a se debranșa, dar asta e legea.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-vreau să vă spun că legea merge până acolo încât pe o scară de bloc poate funcționa doar un singur sistem de încălzire, care este majoritar.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D-na Director Executiv Maria Jinga - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de deconectare-debranșare de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

/"

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

Ieșit din sală

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

17

1

2

Cu 17 voturi « pentru », 1 vot „împotrivă” și 2 „abțineri” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de deconectare-debranșare de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, aferent fostului P.T.nr.ll din Bacău, str.Carpați, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D-na Director Executiv Maria Jinga - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, aferent fostului P.T.nr.ll din Bacău, str.Carpați, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

Ieșit din sală

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

■ X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, aferent fostului P.T.nr.ll din Bacău, str.Carpați, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisa, organizată în condițiile legii a unui spațiu pentru depozitarea produselor agroalimentare, situate în Piața de Gros din Bacău,str. Calea Moldovei nr 76.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Administrația Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D-na Director Executiv Maria Jinga - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisa, organizată în condițiile legii a unui spațiu pentru depozitarea produselor agroalimentare, situate în Piața de Gros din Bacău,str.Calea Moldovei nr 76.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

Ieșit din sală

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRJELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisa, organizată în condițiile legii a unui spațiu pentru depozitarea produselor agroalimentare, situate în Piața de Gros din Bacău,str. Calea Moldovei nr 76.

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi $i domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarace pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisa, organizată în condițiile legii a unui număr de 3 spații comerciale, aflate în Piața Centrală din Municipiul Bacău, strada Pieței, Nr.l.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Administrația Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D-na Director Executiv Maria Jinga - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisa, organizată în condițiile legii a unui număr de 3 spații comerciale, aflate în Piața Centrală din Municipiul Bacău, strada Pieței, Nr.l.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

. X

2.

AX1NTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

Ieșit din sală

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN      1

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisa, organizată în condițiile legii a unui număr de 3 spații comerciale, aflate în Piața Centrală din Municipiul Bacău, strada Pieței, Nr. 1.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Construire Aleea Moldovitei” din Municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.( d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția de Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D-na Director Executiv Maria Jinga - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Construire Aleea Moldovitei” din Municipiul Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

Ieșit din sală

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Construire Aleea Moldovitei” din Municipiul Bacău.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF a obiectivului de investiții „Dezvoltarea pieței de energie termică-racordarea la SACET a instituțiilor publice în Municipiul Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (d-na Director Maria Jinga).

/ /

/

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Domnul Administrator Public, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D-na Director Executiv Maria Jinga - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF a obiectivului de investiții „Dezvoltarea pieței de energie termică-racordarea la SACET a instituțiilor publice în Municipiul Bacău”.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

Ieșit din sală

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

20

-

-

/ !

/

Cu 20 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF a obiectivului de investiții „Dezvoltarea pieței de energie termică-racordarea la SACET a instituțiilor publice în Municipiul Bacău”.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PTH pentru obiectivele de investiții „Construire strada Vasile Lupu- Rețea alimentare cu apă și canalizare” și „Construire strada Muscatelor-Rețea alimentare cu apă și canalizare “din Municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția de Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D-na Director Executiv Maria Jinga - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PTH pentru obiectivele de investiții „Construire strada Vasile Lupu- Rețea alimentare cu apă și canalizare” și „Construire strada Muscatelor-Rețea alimentare cu apă și canalizare “din Municipiul Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

Ieșit din sală

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE        ”1

ABSENT

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PTH pentru obiectivele de investiții „Construire strada Vasile Lupu- Rețea alimentare cu apă și canalizare” și „Construire strada Muscatelor-Rețea alimentare cu apă și canalizare “din Municipiul Bacău.

 • 9. Se trece Ia punctul 9 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PTH pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Florilor nr.32-38 din Municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (d-na Maria Jinga).

Compartimentele . de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția de Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D-na Director Executiv Maria Jinga - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PTH pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Florilor nr.32-38 din Municipiul Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

Ieșit din sală

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PTH pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Florilor nr.32-38 din Municipiul Bacău.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi $i domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr.81/31.03.2009 prin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 4 LOCUINȚE P +M , STR.GRIGORE TABACARU , NR.33 A, 33 B, NR.33 C și NR 33 D,din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIARI :BOTEZ MIHAI ȘI BOTEZ IRINA -NICOLETA, din Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr.81/31.03.2009 prin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 4 LOCUINȚE P +M , STR.GRIGORE TABACARU , NR.33 A, 33 B, NR.33 C și NR 33 D,din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIARI BOTEZ MIHAI ȘI BOTEZ IRINA -NICOLETA, din Bacău

 • 1.  Consilieri prezenți -20

 • 2.  Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se aproba indreptarea erorii materiale din H.C.L.

  nr. 81/31.03.2009 prin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 4 LOCUINȚE P + M, STR. GRIGORE TABACARU, NR. 33 A, NR. 33 B, NR. 33 C SI NR. 33 D, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: BOTEZ MIHAI si BOTEZ IRINA-NICOLETA, din Bacau, in sensul ca se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE 4 LOCUINȚE

  P + M, STR. GRIGORE TABACARU, NR. 33 A, NR. 33 B, NR. 33 C SI NR. 33 D, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIARI: BOTEZ MIHAI si BOTEZ IRINA-NICOLETA, din Bacau, după cum urmează :

  - se înlocuiește termenul de „PLAN URBANISTIC DE DETALIU” cu „PLAN URBANISTIC ZONAL”, așa cum corect a fost solicitat în cererea și documentația depusă de beneficiar.

  S-a adoptat

  18

  1

  0

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi $i domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE CU SPATII COMERCIALE, SEDII DE FIRME SI SERVICII(DE ÎNFRUMUSEȚARE, BANCARE, PROIECTARE, ASIGURARE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ), ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂȚII ȘI L.T.E., STR.NICOLAE TITULESCU, NR.5, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR-S.C.FLOAREA DE COLȚ din Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Arhitect Șef, Direcția Drumuri Publice și Serviciul Rețele și Iluminat Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE CU SPATII COMERCIALE, SEDII DE FIRME SI SERVICII(DE ÎNFRUMUSEȚARE, BANCARE, PROIECTARE, ASIGURARE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ), ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂȚII ȘI L.T.E., STR.NICOLAE TITULESCU, NR.5, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR-S.C.FLOAREA DE COLȚ din Bacău

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

/ /

Nr. crt

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE CU SPATII COMERCIALE, SEDII DE FIRME SI SERVICII (DE ÎNFRUMUSEȚARE, BANCARE, PROIECTARE, ASIGURARE,    . ALIMENTAȚIE    PUBLICA),

ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂȚII SI L.T.E., STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. FLOAREA DE COLT S.R.L., din Bacau.

NU S-A ADOPTAT

1

17

1

Domnul Consilier Șlic Mihai Iulian a ieșit din sală.

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea „Președintelui de Ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile iulie-august 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Aparatul permanent de analiză și elaborare a documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-propun ca președinte de ședință pentru ședințele de consiliu local din lunile următoare, pe d-ra Consilier Mironescu Roxana.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D-na Director Executiv Maria Jinga - supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea „Președintelui de Ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile iulie-august 2009, în persoana d-rei Consilier Mironescu Roxana.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

Ieșit din sală

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ         1

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

18

-

1

Cu 18 voturi «pentru» și 1 „abținere “ a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea „Președintelui de Ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile iulie-august 2009, în persoana d-rei Consilier Mironescu Roxana.

PESTE ORDINEA DE ZI:

PROIECTUL 13.A. NU A MAI FOST INTRODUS PE ORDINEA DE ZI.

 • 13. Se trece la punctul 13 B ale ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 184/10.06.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind aprobarea înființării S.C.„FOTBAL CLUB MUNICIPAL BACĂU” S.A.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5

/

/

,•                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /

/                                                                                                                                                                                                               ;

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru aceste proiectde hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Comisia nr.5 prezintă aviz nefavorabil.

DLConsilier Axinte Gabriel -nu am nimic cu numirea domnului Gioseanu Constantin, mai ales că este om de fotbal. Altă problemă aș vrea să ridic și anume că s-a lăsat prea puțin timp de studiu și acum și săptămâna trecută pentru acest proiect de hotărâre, mai ales că privește soarta fotbalului băcăuan, care se află într-o situație dezastruoasă. Trebuia studiat mai bine și Contractul de asociere a Municipiului Bacău cu o societate a fostului primar, domnul Dumitru Sechelariu. Știu că o să vorbiți de un termen limită, etc, dar consider că trebuia să lăsați mai mult timp pentru studiu și discuții.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-acum nu facem decât o modificare minoră și putem modifica această hotărâre ori de câte ori o să considerăm necesar acest lucru.

DLConsilier Axinte Gabriel-pentru că suntem majoritari, nu mi se pare tocmai indicat ca președinte să fie numit dl. Damian Aurel, un fost tenismen, care este impresar de fotbaliști, este ca și cum a-i pune lupul paznic la oi. Sunt multe puncte de vedere care ar trebui reanalizate. în viitorul apropiat noua conducere a fotbalului băcăuan ar trebui să vină să ne prezinte și nouă un proiect, o situație , să vedem ce poate să facă pentru fotbalul băcăuan.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.184/10.06.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind aprobarea înființării S.C.„FOTBAL CLUB MUNICIPAL BACĂU” S.A.

 • 1.  Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. ort

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se modifică art.9 din H.C.L. nr. 184/10.06.2009, care va avea următorul cuprins:

  „ART.9 - Se mandatează dl Gioseanu Constantin , Administrator Public, să semneze Actul Constitutiv al S.C „ FOTBAL CLUB MUNICIPAL BACĂU „ S.A, conform anexei la hotărâre „

  S-a adoptat

  17

  1

  0

  2.

  ART.2 - Se modifică art.10 din H.C.L. nr. 184/10.06.2009, care va avea următorul cuprins:

  „ART.10 - Se împuternicesc ca reprezentanți ai Municipiului Bacău, pentru a îndeplini formalitățile de înregistrare a Societății Comerciale „ FOTBAL CLUB MUNICIPAL BACĂU „ S.A la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și să semneze actele de constituire următoarele persoane :

  1. Gioseanu Constantin , cetățean român, Administrator Public la Primăria Municipiului Bacău , născut la 03.11.1944-Buzău, cu-domiciliul în Bacău, str.Nufărului, nr.8, sc.B, ap.6, județul Bacău , care se legitimează cu C.I. seria X.C. nr.388367;

  2. Pădureanu Leonard —Stelian cetățean român, născut la 26.11.1964 - Bacău, cu domiciliul în Bacău, str.Energiei, nr.34, legitimat cu C.I. seria X.C. nr.006659.”

  S-a adoptat

  17

  1

  0

  3.

  ART.3 - Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 184/10.06.2009, sunt și rămân în vigoare.

  S-a adoptat

  17

  1

  0

  4.

  ART.4- Prezenta hotărâre va fi comunicată Administratorului Public, Direcție Economice și la Asociația Fotbal Club Municipal Bacău

  S-a adoptat

  17

  1

  0

PROIECTUL 13.C. NU A MAI FOST INTRODUS PE ORDINEA DE ZI.

 • 14. Se trece Ia punctul 13D al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Sta vara che pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înscrierea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, a bunurilor -mijloace fixe- de natura terenurilor care fac obiectul Protocolului de predare-primire, „ situația anexa nr. 26” încheiat la data 25.04.2002, aprobat prin H.C.L. nr.81 din 29.04.2002 si date spre administrare la SC CET SA Bacau, la înființarea acesteia

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Domnul Administrator Public, Direcția Economică ȘI Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Comisia nr.5 prezintă aviz nefavorabil.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D-na Director Executiv Maria Jinga - supun la vot proiectul de hotărâre privind înscrierea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, a bunurilor -mijloace fixe- de natura terenurilor care fac obiectul Protocolului de predarc-primire, „ situația anexa nr. 26” încheiat la data 25.04.2002, aprobat prin H.C.L. nr.81 din 29.04.2002 si date spre administrare la SC CET SA Bacau, la înființarea acesteia

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

Ieșit din sală

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind înscrierea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, a bunurilor -mijloace fixe- de

/ / / /

natura terenurilor care fac obiectul Protocolului de predare-primire, „ situația anexa nr. 26” încheiat la data 25.04.2002, aprobat prin H.C.L. nr.81 din 29.04.2002 si date spre administrare la SC CET SA Bacau, la înființarea acesteia

PROIECTUL 13.E. NU A MAI FOST INTRODUS PE ORDINEA DE ZI.

 • 15. Se trece la punctul 13 F al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a. prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.228/2008 privind participarea Municipiului Bacău la Proiectul „Rețeaua Urbs Health pentru Construirea de Comunități Sănătoase “ (Urbs Health network for „Building Healthy Communities “) și aprobarea cofmanțării naționale

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și Agenția de Dezvoltare Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Comisia nr.5 prezintă aviz nefavorabil.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

D-na Director Executiv Maria Jinga - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.228/2008 privind participarea Municipiului Bacău la Proiectul „Rețeaua Urbs Health pentru Construirea de Comunități Sănătoase “ (Urbs Health network for „Building Healthy Communities “) și aprobarea cofmanțării naționale

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

-

5.

CHIRIACIOAN

Ieșit din sală

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

/ /

i                                                                                                                                                                                                               t

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MERGEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.228/2008 privind participarea Municipiului Bacău la Proiectul „Rețeaua Urbs Health pentru Construirea de Comunități Sănătoase “ (Urbs Health network for „Building Healthy Communities “) și aprobarea cofinanțării naționale

PROIECTUL 13.G. NU A MAI FOST INTRODUS PE ORDINEA DE ZI.

 • 16. Se trece la punctul 13H al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 5000 lei (RON), în vederea desfășurării celei de a X-a ediții a Festivalului Național de Folclor „ Ion Drago i”, organizat de municipiul Bacău, în colaborare cu Ansamblul Flocloric „Busuiocul “ din Bacău, care va avea loc în perioada 23-24 iunie 2009, la Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Comisia nr.5 prezintă aviz nefavorabil.

/ / / /

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.Se trece procedura de vot secret

DLConsilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 5000 lei (RON), în vederea desfășurării celei de a X-a ediții a Festivalului Național de Folclor „Ion Drăgoi”, organizat de municipiul Bacău, în colaborare cu Ansamblul Folcloric „Busuiocul” din Bacău, care va avea loc în perioada

23 - 24 iunie 2009, la Bacău

1 .Consilieri prezenți - 20

2.Numărul consilierilor care au votat -19

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art. 1 - Se aprobă alocarea de la bugetul local, a sumei de 5000 lei (Ron), în vederea desfășurării celei de a X-a ediții a Festivalului Național de Folclor „Ion Drăgoi”, organizat de municipiul Bacău în colaborare cu Ansamblul Folcloric „Busuiocul” din Bacău, care va avea loc în perioada 23 - 24 iunie 2009, la Bacău.

S-a adoptat

17

2

0

2.

Art. 2 - Suma va fi operată de la Capitolul 51.02 „Alte Servicii Publice Generale” ale bugetului local.

S-a adoptat

17

2

0

 • 17. Se trece la punctul 13.1. al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării celei de a IV-a ediții a premiilor muzicale românești „Romanian Top Hits”ce se vor desfășura la Bacău, în perioada 31 iulie 2009-01 august 2009

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și Seviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

/ /

Comisia nr.5 prezintă aviz nefavorabil.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D-na Director Executiv Maria Jinga -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării celei de a IV-a ediții a premiilor muzicale românești „ Roman ian Top Hits”ce se vor desfășura la Bacău, în perioada 31 iulie 2009-01 august 2009

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

Ieșit din sală

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI           1

Ieșit din sală

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL                    1

18

-

-

Cu 18 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării celei de a IV-a ediții a premiilor muzicale românești „Romanian Top Hits”ce se vor desfășura la Bacău, în perioada 31 iulie 2009-01 august 2009

PROIECTUL 13.J. NU A MAI FOST INTRODUS PE ORDINEA DE ZI.

/ /

 • 18. Se trece la punctul 13.K. al ordinii de zi $i domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea pe luna iulie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din Municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică și

S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Comisia nr.5 prezintă aviz nefavorabil.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna iulie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-18

  Nr. crt

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art 1.(1) Se aprobă listele nominale pe luna iulie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău, care beneficiază de abonamente cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun valabile pe o perioadă de o lună.

  (2) Listele nominale cuprind un număr de 664 beneficiari, după cum urmează:

  • a) 353 de persoane marginalizate social îndreptățite la ajutor 'social sau masă la Cantina Municipală, beneficiare de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei;

  • b) 311 donatori de sânge, beneficiari de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei;

  conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre - S-a adoptat

  16

  2

  0

2.

Art. 2- Se aprobă în luna iulie 2009 pentru unele categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacău abonamente gratuite pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun, pe o perioadă de trei luni, după cum urmează:

 • a) veteranilor de război și văduvelor de război, beneficiari pe o perioadă de trei luni de abonament lunar gratuit în sumă de 100 lei;

 • b) persoanelor care au obținut Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989, urmașilor deL erou martir și anume soțul supravețuitor, părinții celui decedat, fiecare dintre copii acestuia, beneficiari pe o perioadă de trei luni de abonament lunar gratuit în sumă de 100 lei;

 • c) pensionarii la limită de vârstă ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 490 lei, beneficiari pe o perioadă de trei luni de abonament lunar gratuit în suma de 100 lei;

 • d) pensionarii de invaliditate ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 420 lei, beneficiari pe o perioadă de trei luni de abonament lunar gratuit în suma de 100 lei; - S-a adoptat

16

2

0

3.

Art 3. - întrucât nu există o evidență completă a categoriilor de persoane stipulate la art. 2, lit. a, b, c și d, listele nominale ale acestora vor fi constituite de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău pe măsura eliberării abonamentelor, în baza actelor doveditoare. S-a adoptat

16

2

0

4.

Art 4. - Se aprobă în luna iulie 2009 subvenționarea cu 100 % a transportului urban cu mij loace de transport în comun pentru persoanele cu handicap grav și accentuat și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Convenției nr. 31177/2930/2008 încheiată între Consiliul Local al Muncipiului Bacău și          S.C. Transport S.A

Bacău, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.474/29.12.2008. - S-a adoptat

16

2

0

5.

Art 5. (1)- Distribuirea abonamentelor către beneficiari se va face la cerere de către Serviciul Public de Asistență Socială Bacău prin Biroul Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap, Biroul Alocații Familiale, Biroul Prevenirea și Combaterea Sărăciei și Birou Protecția Copilului în baza datelor de identitate cu semnătură de primire.

(2)- Distribuirea legitimațiilor către persoanele cu handicap

grav și accentuat și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav se va face de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, conform legii. - S-a adoptat

16

2

0

6.

Art 6. (1) - Decontarea abonamentelor distribuite de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău se va face către agentul economic transportator în baza datelor de identitate, cu semnătură de primire.

(2) - Decontarea legitimațiilor distribuite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău se va face în baza listelor nominale furnizate de către această instituție și care vor cuprinde datele de indentificare ale beneficiarilor, certificate de valabilitatea datelor înscrise. - S-a adoptat

16

2

0

/ /

/ /

 • 19. Se trece la punctele 13 L-13R ale ordinii de zi $i domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la:

13 L. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Stângă Jana cu domiciliul în Bacău, str.Aleea Ghioceilor nr.2

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 M. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Iorga Lucica cu domiciliul în Bacău, str.Șerbănești nr.35

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

13 N. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Brăileanu Lidia cu domiciliul în Bacău, str.Republicii, bl.44,sc.A, ap.6

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

13 O. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-lui Mihașcă Bogdan cu domiciliul în Bacău, str.Ștefan cel Mare, bl.23, sc.A, ap.l 1

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 P. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-lui Frunză Ionuț cu domiciliul în Bacău, str.Izvoare, nr.39 și reședința în Bacău, str.Stadionului, bl.5,sc.A,ap.95 pentru fiul acestuia Blaga Ionuț Petrișor

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13 R. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-lui Ardelianu Marian-Ioan cu domiciliul în Bacău, str.Cremenea, bl.2, sc.C,ap.2

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la , proiectele de hotărâre, (d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și SPAS).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Comisia nr.5 dă avize nefavorabile.

Nu sunt discuții la proiectele de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret.

/ Dl.Consilier Nechita Neculai-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Stângă Jana cu domiciliul în Bacău, str. Aleea Ghioceilor nr.2

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1 .Consilieri prezenți -20

2.Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare De 1000 lei d-nei Stângă Jana cu domiciliul în Bacău, str. Aleea Ghioceilor nr. 2 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.

S-a adoptat                      {

16

2

0

2.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

S-a adoptat

16

2

0

3.

Art 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

S-a adoptat

16

2

0

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Iorga Lucica cu domiciliul în Bacău, str. Serbănești nr. 35

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1 .Consilieri prezenți -20

2.Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art.l. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Iorga Lucica cu domiciliul în Bacău, str. Serbănești nr. 35 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.

S-a adoptat

16

2

0

/ / / /

2.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

S-a adoptat

16

2

0

3.

Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

S-a adoptat

16

2

0

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Brăileanu Lidia cu domiciliul în Bacău, str. Republicii, bl. 44, sc. A, ap. 6 Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1 .Consilieri prezenți -20

2.Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Brăileanu Lidia cu domiciliul în Bacău, str. Republicii, bl. 44, sc. A, ap. 6 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.

S-a adoptat

16

2

0

2.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

S-a adoptat

16

2

0

3.

Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

S-a adoptat

16

2

0

DLConsilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-lui Mihașcă Bogdan cu domiciliul în Bacău, str. Ștefan cel Mare, bl. 23, sc. A, ap. 11 Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-lui Mihașcă Bogdan cu domiciliul în Bacău, str. Ștefan cel Mare, bl. 23, sc. A, ap. 11 întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.

  S-a adoptat

  16

  2

  0

  2.

  Art 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

  S-a adoptat

  16

  2

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

  S-a adoptat

  16

  2

  0

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-lui Frunză Ionuț cu domiciliul în Bacău, str. Izvoare, nr.39 și reședința în Bacău, str. Stadionului, bl. 5, sc. A, ap. 95 pentru fiul acestuia Blaga Ionuț Petrișor

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

1 .Consilieri prezenți -20

2.Numărul consilierilor care au votat-18

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-lui Frunză Ionuț cu domiciliul în Bacău, str. Izvoare, nr.39 și reședința în Bacău, str. Stadionului, bl. 5, sc. A, ap. 95 întrucât fiul acestuia, Blaga Ionuț Petrișor se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.

S-a adoptat

16

2

0

2.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

S-a adoptat

16

2

0

3.

Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

S-a adoptat

16

2

0

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-lui Ardelianu Marian-Ioan cu domiciliul în Bacău, str. Cremenea, bl. 2, sc. C, ap. 2

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-lui Ardelianu Marian-Ioan cu domiciliul în Bacău, str. Cremenea, bl. 2, sc. C, ap. 2 întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale într-o clinică de specialitate.

  S-a adoptat

  16

  2

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

  S-a adoptat

  16

  2

  0

  3.

  Art 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

  S-a adoptat

  16

  2

  0

 • 20. Se trece la punctul 13.S. al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/2008

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

/ /

/ /

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Domnul Administrator Public, Direcția Economică și Serviciul Managementul Resurse Umane).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 3 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Comisia nr.5 dă aviz nefavorabil.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

D-na Director Executiv Maria Jinga - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/2008

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

Ieșit din sală

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASLLICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

Ieșit din sală

22.

ȘUȘTAC MIHAI

Ieșit din sală

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/2008

 • 21. Se trece la punctul 13.$. al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.34778 /22.05.2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Am avut discuții cu dl.ministru Bazac, în prezența domnului Benea Dragoș, președintele Consiliului Județean. Dânsul ne-a relatat că ar trebui să fie vorba de o suprafață de 7 ha, că așa prevede proiectul. Noi avem toată disponibilitatea de a găsi asemenea suprafață și de a rezolva problema cu Spitalul Județean. Practic această plângere nu-și mai găsește rostul.

Dl.Consilier Dunavă Costel-ne puteți arăta și nouă vreun document în acest sens, în care să vedem că e nevoie de cele 7 ha de care vorbiți? Pentru că la proiectul inițial era vorba de altă suprafața.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-Asteptăm documentele de la minister, respectiv de la Consiliul Județean. La momentul acela proiectul a fost făcut de pe o zi pe alta în 2007, deoarece Spitalul Regional trebuia să intre în Planul Național de Sănătate și în bugetul din 2008, pentru a se putea face un studiu de fezabilitate și proiectarea, fiind necesar să existe un P.U.Z.acolo.

Dl.Consilier Dunavă Costel-în momentul acesta avem acest proiect de respingere a plângerii prealabile pe ordinea de zi și nu avem nici un document de la Ministerul Sănătății, cu suprafața de 7 ha.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-supunem la vot proiectul de hotărâre, eu doar v-am relatat ce discuții au fost la Ministerul Sănătății.

Dl.Consilier Bogatu George-dacă ne garantați sub cuvânt de onoare că ne dați această suprafață de 7 ha., noi ne retragem plângerea.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-împreună hotărâm, eu sunt dispus să rezolvăm această problemă, ne-am gândit la o suprafață undeva lângă unitățile militare, important

/ /

/ /

este să fie lângă utilități. Ministrul Bazac a zis foarte clar că trebuie să fie în afara orașului. Dacă facem acest spital toată lumea are de câștigat și trebuie să fim constructivi. Ca să nu avem probleme nici cu Curtea de Conturi trebuie să facem un parteneriat Primăria, Consiliul Județean și Ministerul Sănătății.

Dl.Consilier Bogatu George-și ca să rămânem în aceeași sferă să știți că am purtat discuții și cu cei de la Direcția de Sănătate Publică și i-am sensibilizat pentru a ridica la Ministerul Sănătății și problema stației SMURD de la Bacău. Sperăm că se rezolvă și problema aceasta.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (d-na Director Maria Jinga).

D-na Director Maria Jinga-aș vrea să fac și eu o precizare în legătură cu proiectul de hotărâre de azi - este o contestație la care urmează să se dea răspuns. Cert este că nu se poate reveni asupra unei hotărâri de abrogare a altei hotărâri. Indiferent de situație, conform Legii 24 privind tehnica legislativă, asupra unui act abrogat nu se mai poate reveni ulterior.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Juridică și Administrație Locală și Aparatul permanent de analiză și elaborare a documentelor Consiliului Local).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Comisia nr.5 dă aviz nefavorabil.

Nu mai sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.34778 /22.05.2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1 .Consilieri prezenți -20

2.Numărul consilierilor care au votat -18

/ ' / /

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art.l. - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr. 34778/22.05.2009, formulată de către d-1 Zaharia Nicolae domiciliat în Bacău str. Mioriței nr.88A, Sc. A, ap.31, d-1 Dunava Costel-Neculai domiciliat în Bacău str. Depoului nr.84, Sc.B, ap. 19 , d-na Florea Irina domiciliată în Bacău str. Neagoe Vodă nr.16, Sc. B, ap. 12, d-na Zaharia Svetlana-Gabriela domiciliată în Bacău str.22 Decembrie nr.18, Sc. A, ap. 13,  d-1 Bogatu George domiciliat în Bacău, str.

Dumbravei nr.6 și d-1 Floroiu Ionel domiciliat în Bacău, str.Banca Națională nr.14 bis, prin care solicită revocarea HCL nr. 125/2008

S-a adoptat

13

5

0

2.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală, Arhitectului Șef al Municipiului Bacău, Compartimentului „Aparatului Permanent” precum și petentilor nominalizați la art. 1 din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

16

2

0

Dl.Președinte de ședință Bîrzu Ilie-trecem la punctul DIVERSE.

Dl.Isofachi Gheorghi-vin cu propunerea ca în următoarea ședință extraordinară să introducem și proiectul de hotărâre cu spitalul TBC, deoarece au neapărată nevoie de un beci alimentar, pentru că la momentul acesta ei țin alimentele la Răcăciuni, la Spitalul Gâșteni. Și dacă nu se obține autorizația de construcție, se pierde luna iulie când este cald si se poate construi.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-săptămâna viitoare vom face o ședință extraordinară și vom introduce și acest proiect pe ordinea de zi.

D-na Consilier Florea Irina-am primit un răspuns la interpelarea din ședința trecută, referitor la un studiu de trafic, răspuns care mi se pare foarte evaziv. Nu era un termen limită pentru depunerea studiului? Și dacă ni se pot da detalii suplimentare.

De asemenea mai am o întrebare cu privire la Memoriul pe care l-au făcut cei de la Fundația „Ia-ți acasă un prieten”, cu privire la câinii comunitari, când se va discuta?

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-avem Studiul de trafic și acum îl încadrăm în P.U.G-ul general. Domnul Mateuță va face un rezumat al acestui studiu și în ședința viitoare vi-I vom prezenta.

Cu privire la Memoriu, trebuie discutat mai întâi în comisii și nu puteam sa-1 punem peste ordinea de zi.

PLConsilier Nechita Neculai-pe strada Bucegi sunt 3 blocuri A.N.L. Unul dintre ele este în stare de paragină de mai mulți ani. Ce se întâmplă acolo, pentru că e foarte multă mizerie acolo și foarte mulți câini.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-nu este bloc A.N.L., este un cămin de nefamiliști, care aparține T.M.U.C.B.- ului. Am purtat deja discuții cu ei ca să luăm noi acel cămin să-1 renovăm, iar noi să le dăm terenul pe care stă societatea acum cu contract de închiriere. Le-am propus să facem o evaluare și eventual un schimb cu ei. însă trebuie să mai discutăm.

Domnule Gioseanu, haideți să le mai trimitem o somație cu privire la mizeria care domnește acolo.

DL președinte de ședință- Bîrzu Ilie - constat că nu mai sunt discuții, mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

BIRZU ILIE                         NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

AM/ Ds.I-A-4/ Ex.l