Proces verbal din 18.12.2009

În data de 18 Decembrie 2009 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 18.12.2009, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nuI Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - în conformitate cu dispozițiile art. 39(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locala, republicată , ulterior modificată si completată, domnii consilieri: Drăgănuță Constantin, Șlic Mihai-Iulian, Chiriac Ioan, Curcă Liviu-Constantin, Axinte Gabriel, Zaharia Nicolae, Dunava Costel și Bogatu George au convocat prin Adresa de Convocare Nr.52888 din 14.12.2009, consiliul local în ședință extraordinară.

Invit pe domnul consilier Drăgănuță Constantin să prezinte ordinea de zi a ședinței :

I.Proiect de hotărâre prin care se ia act de cooptarea Consiliului Local al Municipiului Bacău ca acționar al SC TRASPORT PUBLIC SA ca urmare a majorării de drept a capitalului social al acestei societăți cu aportul în natură al Municipiului Bacău - terenul situat în Bacău, str.Narciselor 14 bis în suprafața de 33375 mp precum și pentru mandatarea unei comisii care să îndeplinească toate operațiunile privitoare la vânzarea pachetului de acțiuni deținut către acționarii care și-au exprimat dreptul de preferință în acest sens în vederea menținerii cotei lor de participare la capitalul social, conform art. 12 din Legea 137/2002 actualizată.

Inițiatori - consilierii locali :

  • - Curcă Liviu Constantin

  • - Drăgănuță Constantin

  • - Chiriac Ioan

2»Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul -CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVOR APĂ SUBTERAN, POST DE TRANSFORMARE TRAFO, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI TOTEM, STR.NARCISELOR NR.14 BIS DIN MUNICIPIUL BACĂU.

BENEFICIAR: SC TRANSPORT PUBLIC SA

Inițiatori - consilierii locali :

  • - Curcă Liviu Constantin

  • - Drăgănuță Constantin

  • - Chiriac Ioan

XXX

în sală sunt prezenți un număr de 10 consilieri și anume dl.Consilier Drăgănuță

Constantin, dl.Consilier Luchian Dragoș, dl.Consilier Șlic Mihai-Iulian, dl.Consilier Chir iac Ioan, dl.Consilier Axinte Gabriel, dl.Consilier Zaharia Nicolae, dl.Consilier Dunava Costel, dl.Consilier Floriu Ionel, d-na Consilier Florea Irina Daniela și d-na Consilier Zaharia Gabriela.

Lipsesc: domnul consilier Bîrzu Ilie, dl.Consilier Rotaru Ion, dl.Consilier Fechet Mircea, dl.Consilier Bogatu George, dl.Consilier Ciubotariu Lucian, dl.Consilier Nechita Neculai, dl.Consilier Hîrțescu Vasilică, dl.Consilier Șuștac Mihai, dl.Consilier Cojocaru Cristian, d-na Consilier Păduraru Ileana, dl. consilier Curcă Liviu și d-ra Consilier Adam Isabela-Elena.

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - conform art.40 al.(l) „Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție”

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache - propun să mai așteptăm un pic, poate mai apar domnii consilieri.

Dl.Consilier Drăgănută Constantin - vă rog să introduceți pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 23.12.2009 și aceste două proiecte.

Dl.Primar Ing, Romeo Stavarache - ordinea de zi a ședinței este deja finalizată. DLConsilier Drăgănută Constantin - eu vă rog să luați act că am solicitat introducerea acestor proiecte pe ordinea de zi a ședinței ordinare.

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - ședința consiliului nu poate avea loc, conform articolului mai sus menționat.

In sală intră domnul Consilier Curcă Liviu Constantin.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU       ȘEF SERVICIU,

NICOLAE-OVIDIU POPOVTCI       TAMBA RODICA-FLORENTINA

CONSILIERI LOCALI: