Proces verbal din 18.03.2009

În data de 18 Martie 2009 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 18.03.2009, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.1641 din 16.03.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară. Au fost prezenți un număr de 15 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul Viceprimar Luchian Dragoș, domnul consilier Bălan C. Claudiu, domnul consilier Necula Cosmin, domnul consilier Pocovnicu C-tin.Dorian, domnul consilier Șlic Mihai -Iulian, domnul consilier Curcă Liviu Constantin, domnul consilier Hîrțescu Vasilică și d-ra Consilier Mironescu Roxana.

DL președinte de ședință - Floroiu Ionel asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. îl invit pe dl. Primar ing. Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar ing Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la ir ședinței, și dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 367/2008 prin care s-a aprobat depunerea aplicației pentru finanțare cu titlu « Creșterea vizibilității către cetățeni a activității Primăriei Municipiului Bacău și îmbunătățirea serviciilor către aceștia prin intermediul unui sistem informatic pentru furnizarea de servicii publice Online »

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Propun completarea ordinii de zi, prin suplimentarea ei cu un nou proiect și anume:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul “Sistem de Sprijin Integrat pentru Planificare Urbană Durabilă” - “Integrated Support System for Sustainable Urban Planning”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ?

Supun la vot ordinea de zi prezentată, cu modificările propuse:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIV1U CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN         “1

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi „ pentru ‘ a fost aprobată ordinea de zi prezentată, cu modificările propuse .

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE IN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001  , REPUBLICATĂ

ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu s-a anuntat existenta conflictului de interese.

9                         9

1. Se trece la primul punct al ordinii de zi si domnul Floroiu Ionel, președinte de ședința, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 367/2008 prin care s-a aprobat depunerea aplicației pentru finanțare cu titlu «Creșterea vizibilității către cetățeni a activității Primăriei Municipiului Bacău și îmbunătățirea serviciilor către aceștia prin intermediul unui sistem informatic pentru furnizarea de servicii publice online »

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Bîrzu Ilie-as dori niște detalii cu privire la acest proiect, ce durată de implementare presupune ?

DLDirector Pădureanu Leonard - Programul are o durată de peste 1 an,se vor aplasa 6 infochioșcuri, dintre care 4 externe și 2 interne. Populația are astfel acces la multe informații importante, postate pe server-ul primăriei, prin noul Sistem Integrat. Platforma soft este scumpă și consolele. Amplasamentele pentru acestea sunt propuse. Locațiile trebuie stabilite astfel încât să aibă un impact maxim și să poată fi păzite.

D-na.Consilier Florea Irina Daniela-cât costă 1 infochiosc extern?

DLDirector Pădureanu Leonard - nu pot preciza exact care va fi costul unuia, la acest moment.

Nu mai sunt discuții.

»

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 367/2008 prin care s-a aprobat depunerea aplicației pentru finanțare cu titlu «Creșterea vizibilității către cetățeni a activității Primăriei Municipiului Bacău și îmbunătățirea serviciilor către aceștia prin intermediul unui sistem informatic pentru furnizarea de servicii publice online »

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHLAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi „pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 367/2008 prin care s-a aprobat depunerea aplicației pentru finanțare cu titlu « Creșterea vizibilității către cetățeni a activității Primăriei Municipiului Bacău și îmbunătățirea serviciilor către aceștia prin intermediul unui sistem informatic pentru furnizarea de servicii publice Online »

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi $i domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul “Sistem de Sprijin Integrat pentru Planificare Urbană Durabilă” - “Integrated Support System for Sustainable Urban Planning” Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

în sală intră dl.Consilier Curcă Liviu Constantin.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și Agenția de Dezvoltare Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-na Consilier Florea Irina Daniela-as dori câteva amănunte în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Director Pricopie Corneliu-este un proiect în parteneriat cu orașul Vitoria din Spania, proiect care se realizează în două faze. Pentru faza I cofînanțarea pentru Municipiul Bacău este de 2.500 EURO, iar diferența până la 10.000 EURO va fi în faza a Il-a. Proiectul Sistemul de Sprijin Integrat pentru Planificare Urbană Durabilă poate face managementul urban mult mai eficient, deoarece propune noi criterii pentru modelele de viață urbană și pentru evaluarea rețelelor, împreună cu expertiza continuă și schimbul de instrumente tehnice. Proiectul își propune dezvoltarea unui plan urban diversificat, îmbunătățirea cunoștințelor, creșterea eficienței fluxurilor pentru a le face stabile din punct de vedere social, prin coeziune socială, ajungând astfel la un echilibru urban pe termen lung.

Transferul de experiență și de bune practici cu marile orașe europene, precum și integrarea în rețele de lucru și cooperare poate ajuta orașul să rezolve anumite priorități pentru comunitatea locală și să se promoveze în Europa.

Proiectul va cuprinde aspecte legate de planificarea urbană, spațiul public, de strategiile de mobilitate și de coeziune socială, de favorizarea competitivității și dezvoltării economice printr-un metabolism urban mai bun și mai echilibrat.

D-na Consilier Florea Irina Daniela-acest proiect se va implementa înainte de a se finaliza P.U.G-ul orașului ? Se poate modifica P.U.G.-ul în legătură cu proiectul?

Dl.Director Pricopie Corneliu- acest proiect va dura mai bine de 1 an și va merge în paralel cu P.U.G.- ul. Se pot face modificări, dar proiectul de hotărâre este o bază de consultare.

Nu mai sunt discuții.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul “Sistem de Sprijin Integrat pentru Planificare Urbană Durabilă” - “Integrated Support System for Sustainable Urban Planning”

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMLRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi „pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul “Sistem de Sprijin Integrat pentru Planificare Urbană Durabilă” - “Integrated Support System for Sustainable Urban Planning”

Nefiind discuții, dl. președinte de ședință Floroiu Ionel, mulțumește asistenței și declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a incheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

FLOROIU IONEL                    NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

AM/ Ds.I-A-4/Ex.l