Proces verbal din 17.07.2009

În data de 17 Iulie 2009 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 17.07.2009, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.3270 din 14.07.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

Consilierii au fost convocați în scris cu adresa nr.7547/14.07.2009 și telefonic cu nota telefonică nr.7548/14.07.2009.

Au fost prezenți un număr de 17 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Floroiu Ionel (care a venit în sală după epuizarea punctului 1 al ordinii de zi), domnul consilier Bogatu George, dl. consilier Ciubotariu Lucian, d-na consilier Zaharia Gabriela, d-na consilier Florea Irina și domnul consilier Cojocaru Cristian.

D-ra președinte de ședință - Mironescu Roxana - asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. îl invit pe dl. Primar ing. Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar ing Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței și dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

  • 1. Proiect de hotărâre prin care se constată că unele active de natura mijloacelor fixe aparțin domeniului public al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) de la S.C. CET S.A. Bacău, pentru aprobarea reducerii capitalului social al societății, precum și completarea H.C.L. nr. 1/23.01.2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

PESTE ORDINEA DE ZI

  • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr.l86/19.06.2009,prin care s-a aprobat Regulamentul de deconectare/debranșare de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DL Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ?

Supun la vot ordinea de zi prezentată :

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

»

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

13.

FLOROIU IONEL

ABSENT

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

ABSENT

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi „ pentru “ a fost aprobata ordinea de zi prezentată, cu sup

imentare.

DL Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001 , REPUBLICATĂ ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLATI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunța existenta unei asemenea situații.

> * ?

  • 1. Se trece la primul punct al ordinii de zi si domnișoara Mironescu Roxanapreședinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se constată că unele active de natura mijloacelor fixe aparțin domeniului public al municipiului Bacău.

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău

Se prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.( dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

13.

FLOROIU IONEL

ABSENT

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

/

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

ABSENT

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi „ pentru “ , proiectul de hotărâre prin care se constată că unele active de natura mijloacelor fixe aparțin domeniului public al municipiului Bacău, a fost adoptat.

  • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnișoara consilier Mironescu Roxanapreședinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) de la S.C. CET S.A. Bacău, pentru aprobarea reducerii capitalului social al societății, precum și completarea H.C.L. nr. 1/23.01.2009.

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău.

Se prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre. ( dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabil. ( Administrator Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D1. consilier Chiriac Ioan - prin reducerea capitalului social la CET nu se reduce și bonitatea acestei societăți în cazul în care dorește să contracteze împrumuturi?

Dl. Primar - printr-o hotărâre de consiliu local au fost incluse în capitalul social al CET bunuri și instalații de natura mijloacelor fixe care aparțin domeniului public al municipiului Bacău și constituie obiectul investițiilor finanțate prin Programul Sectorial Mediu Axa Prioritară 3 . Tocmai din acest motiv ele trebuiesc reintegrate în domeniul public al municipiului Bacău . Dl. consilier are totuși dreptate și pentru a compensa într-un fel această modificare a capitalului social, într-o ședință ulterioară vom promova un proiect de hotărâre prin care să se aloce o sumă de bani, dar acest lucru se va face după o analiză atentă a valorii bunurilor cu care se reduce acum capitalul social al SC CET SA Bacău.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

în sală a intrat dl. consilier Floroiu Ionel.

la vot

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu

de hotărâre:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

*

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

ABSENT

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „ pentru “ proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) de la S.C. CET S.A. Bacău, pentru aprobarea reducerii capitalului social al societății, precum și completarea H.C.L. nr. 1/23.01.2009, a fost adoptat.

  • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnișoara consilier Mironescu Roxanapreședinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.l86/19.06.2009,prin care s-a aprobat Regulamentul de deconectare/debranșare de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Bacău.

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău.

Dl. Primar - m-am întâlnit cu președinții de asociații și am tras unele concluzii mai ales că sunt asociații (un număr de 20) care au datorii foarte mari către SC CET SA Bacău. în acest sens am câteva propuneri care au fost introduse în proiect:

-modificarea regulamentului s-a făcut numai în interesul cetățeanului și cu respectatea legii;

-nu este nevoie de autorizație de construcție decât în cazul unei centrale construite lângă bloc;

-nu este nevoie de acordul locatarilor obținut în cadrul adunării generale a membrilor asociației ci numai de acordul celor de pe scară și de avizul asociației că au fost plătite datoriile;

- data de intrare în vigoare a regulamentului va fi 01.01.2010 odată cu memorandumul de finanțare.

9

Dl. consilier Dunava dorește ca avizul tehnic să poată fi făcut și de către SC CET SA Bacău iar în proiect s-a propus ca și alți agenți economici care sunt autorizați în domeniu să poată face acest lucru.

DLConsilier Dunava Costel-acest aviz costă 4 milioane lei. Poate la CET ar costa mai puțin, sau cel puțin s-ar crea concurență.

DL Primar-CET-ul să facă o licitație și cel cu prețul cel mai mic să câștige.

DL Consilier Bîrzu Ilie -eu propun să se facă liste publice cu firmele autorizate și cu prețul, să nu ne trezim ca la facultățile care nu sunt autorizate și unde studenții plătesc degeaba.

DL Consilier Șlic Mihai Iulian-eu propun să se voteze un barem minim de prețuri.

Se prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre. ( dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administrator Public ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D1. Dunava Costel - avizul Comisiei nr.5 este favorabil, cu următorul amendament:

La art.3, se scoate primul aliniat și se introduce următorul aliniat:

„ Solicitantul va cere furnizorului emiterea unui referat tehnic de specialitate/documentație tehnică pe care acesta îl poate contacta cu un terț autorizat. Solicitantul poate alege și o altă societate autorizată pentru întocmirea referatului de specialitate/documentație tehnică. Costurile necesare întocmirii referatului de specialitate /documentație tehnică vor fi suportate de către solicitant.

Referatul tehnic de specialitate/documentație tehnică trebuie să răspundă cel puțin la următoarele obiective:....”

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul propus de dl.Dunava Costel.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

ABSENT

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „ pentru “ a fost adoptat amendamentul propus de dl.consilier Dunava Costel.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici supun la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată:

NUMELE ȘI PRENUMELE


PENTRU


VOT

CONTRA


1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

ABSENT

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „ pentru “ a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 186/19.06.2009,prin care s-a aprobat Regulamentul de deconectare/debranșare de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Bacău, cu amendamentul deja adoptat.

Dl. Isofachi Gheorghi-vă informez că acțiunea de depunere a declarațiilor de avere si declarațiilor de interese la împlinirea unui an de activitate a consiliului local, cu termen la data de 15.06.2009 a fost realizată înainte de termen și înaintată la București în termen legal. Pe viitor, dacă se fac modificări, rog a se reveni cu noi declarații.

Domnișoara consilier Mironescu Roxana - mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

MIRONESCU ROXANA                   NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

RT/Ds.I-A-4/Ex.l