Proces verbal din 15.04.2009

În data de 15 Aprilie 2009 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 15.04.2009, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.2008 din 10.04.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

Au fost prezenți un număr de 19 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Curcă Liviu Constantin, domnul consilier Chiriac Ioan, domnul consilier Hîrțescu Vasilică și domnul consilier Șlic Mihai -Iulian.

Dl. președinte de ședință - Floroiu Ionel - asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. îl invit pe dl. Primar ing. Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar ing Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței și dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a unui împrumut de tip “credit bancar cu funcționare revolving” cu plafon anual de maxim 7.5 mii Euro sau echivalentul în lei în vederea prefmanțării proiectelor europene și TVA aferent cu o maturitate de maxim 5 ani, precum și a unui împrumut intem/extem în valoare de maximum 15 mii Euro sau echivalentul în lei, pentru cofmanțarea proiectelor europene și a unor obiective de investiții cu o maturitate maxima de 20 de ani si perioada de gratie de maxim 4 ani.

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău

 • 3. Proiect de hotărâre prin care se aprobă Programul local pe anul 2009, cuprinzând „Lista” cu un număr de 34 blocuri de locuințe (condominii) din municipiul Bacău, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, acestea fiind prevăzute și în Programul de acțiuni al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului aprobat prin Ordinul nr. 1772/2006.

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii nr.257/31.07.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Regulamentul Cadru privind instituirea masurilor de reabilitare termica a blocurilor de locuințe - condominii - din municipiul Bacau

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău

 • 5. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr.66/28.02.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, privind reabilitarea termica a imobilelor (clădiri de locuit multietajate - condominii) din municipiul Bacău

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a celor 36 de persoane desemnate a reprezenta municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău și abrogarea HCL nr. 322/30.11.2006

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ?

Supun la vot ordinea de zi prezentată :

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

5

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVACOSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

15.

LUCHLAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARUION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru “ a fost aprobată ordinea de zi prezentată .

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001 , REPUBLICATĂ ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Fac o precizare: la proiectul nr.6 se regăsesc pe buletinul de vot aproape toți domnii consilieri și rog ca fiecare să se abțină în dreptul său, respectiv să tragă o linie.

 • 1. Se trece la primul punct al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Bîrzu Hie- la Comisia 1 este aviz favorabil cu 2 amendamente :

 • 1.Datorită faptului că Regia Autonomă de Gospodărie Comunală a virat în bugetul local vărsăminte din profitul net în sumă de 1.631.491 lei, fată de 400.000 lei cat a fost

/ /

previzionat se impune rectificarea Bugetului de Venituri și cheltuieli cu suma de 1.231.491. lei atât la partea de venituri(33.02.01) cât și la partea de cheltuieli(70.02).

2.Să suplimentăm cu 100.000 lei fondul de rezervă.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache- Domnule Pădureanu, ce se întâmplă cu cei 1.200.000 lei ? Se întorc înapoi?

DLDirector Pădureanu Leonard- da, se întorc înapoi. Conform legii, regiile sau societățile naționale de utilități publice care au credite externe, își fac un fond de garantare a creditului extern care este alimentat din vărsămintele din venitul net anual. La sfârșitul anului financiar, ei virează vărsămintele la noi, pentru că noi suntem acționarul, iar noi în 5 zile trebuie să-l întoarcem în fondul de garantare.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-dar este conform legii?

DLDirector Pădureanu Leonard-da este conform legii speciale.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot amendamentele propuse de dl.Bîrzu.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

<

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ L1V1U CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVACOSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HIRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „pentru”, au fost adoptate amendamentele propuse de dl.Bîrzu Ilie.

Dl, Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările aduse prin amendamentele adoptate.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVACOSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARUION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

/

/ i

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările aduse prin amendamentele adoptate.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a unui împrumut de tip “credit bancar cu funcționare revolving” cu plafon anual de maxim 7.5 mii Euro sau echivalentul în lei în vederea prefmanțării proiectelor europene și TVA aferent cu o maturitate de maxim 5 ani, precum și a unui împrumut intem/extem în valoare de maximum 15 mii Euro sau echivalentul în lei, pentru cofînanțarea proiectelor europene și a unor obiective de investiții cu o maturitate maxima de 20 de ani si perioada de gratie de maxim 4 ani.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL Consilier Bîrzu Hie-avizul Comisiei 1 este favorabil cu următoarele amendamente:

 • 1. Precizarea perioadei împrumutului .La Art.2 -(1) Se aprobă contractarea unui împrumut intem/extem de către Consiliul Local al Municipiului Bacău,în perioada 2009-2012, în valoare de maximum 15 mii EURO.

La art.5.2 să înlocuim tot perioada 2009-2012.

 • 2. La art.4(l) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bacău www.primariabacau.ro următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a Primăriei Mnicipiului Bacău;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efecuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin.(l) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestru expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Dl.Consiiier Bogatu George - eu mă refeream la cel mai important punct de pe ordinea de zi. E o practică la nivel național, având în vedere deficitul bugetar, sa se apeleze la acest mod de cofinanțare a proiectelor. Un singur lucru aș vrea să punctez și anume să se aibă grijă la negocierea dobânzii și a comisionului , pentru că au fost cazuri unde s-au negociat dobânzi de 60 %.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-vă dau im exemplu, la împrumutul cu BERD-ul pentru groapa de deșeuri.

Dl.Pădureanu Leonard-dobânda la împrumutul cu BERD-ul este de 1,8 , dar scade la 1,6 în funcție de niște indicatori pe care noi i-am realizat întotdeauna și dacă România nu ar fi scăzut în reitingul de țară ajungeam chiar la 1,4. Din păcate România a scăzut în reitingul de țară și am pierdut 0,2, dar totuși este o dobândă foarte bună. Avem o dobândă efectivă 1% +1,6=2,6, pentru că am îndeplinit toate condițiile.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-vreau să vă spun că atunci când se face prin licitație, dobânda este dată efectiv de piață.

D1. Consilier Floroiu Ionel - suntem de acord cu împrumutul privind cofinanțarea proiectelor pe următorii 3,4,5 ani, cu excepția investiției de la Teatrul de Vară, care cred că nu este o prioritate în acest moment. Dat fiind faptul că și acest proiect este început și este într-o fază avansată, îl rog pe domnul primar să găsească și alte surse de finanțare, iar banii din împrumut să fie folosiți pentru alte proiecte mai importante pentru comunitatea băcăuană. Nu cred că Teatrul de Vară nu este important, dar la momentul actual nu sunt destui spectatori la Teatrul Bacovia sau la Casa de Cultură. Mi-ar plăcea să mă înșel și Teatrul de Vară să aibă un mare succes.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot amendamentele propuse de dl.consilier Bîrzu Ilie.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

»

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASELICĂ

ABSENT

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLICMIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRLELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru » , au fost adoptate amendamentele propuse de dl.Bîrzu Ilie.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-vreau să mai adaug aici că avem un proiect foarte important, proiectul de dezvoltare urbană și lucrăm la acest Mașter Plan. La acest proiect vom avea cotă de finanțare din acești bani . Pentru Bacău acest Mașter Plan înseamnă a reabilita Calea Moinești , Podul de la Mărgineni se va reabilita pe 4 benzi cu cale pietonală, reabilitarea bulevardului Mioriței, a spatiilor verzi, a trotuarelor și iluminatului public, reabilitarea străzilor I.L.Caragiale, Milcov, reabilitarea podului de la Narcisa, Calea Republicii, spații verzi+lărgire la 6 benzi.

Prin acest proiect sperăm să fluidizăm traficul în municipiul Bacău. Am primit pe acest proiect 22,4 miliarde de EURO, Bacăul fiind declarat Pol de dezvoltare regională de Guvernul Tăriceanu, iar banii vin direct cu destinație, fără licitații.

Se va mai reabilita un cămin de pe Henri Coandă și Căminul de Bătrâni.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a unui împrumut de tip “credit bancar cu funcționare revolving” cu plafon anual de maxim 7.5 mii Euro sau echivalentul în lei în vederea prefinanțării proiectelor europene și TVA aferent cu o maturitate de maxim 5 ani, precum și a unui împrumut intem/extem în valoare de maximum 15 mii Euro sau echivalentul în lei, pentru cofinanțarea proiectelor europene și a unor obiective de investirii cu o maturitate maxima de 20 de ani si perioada de gratie de maxim 4 ani, cu amendamentele deja adoptate.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

AXJNTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ L1V1U CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

ABSENT

15.

LUCHLAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru ” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a unui împrumut de tip “credit bancar cu funcționare revolving” cu plafon anual de maxim 7.5 mii Euro sau echivalentul în lei în vederea prefînanțării proiectelor europene și TVA aferent cu o maturitate de maxim 5 ani, precum și a unui împrumut intem/extem în valoare de maximum 15 mii Euro sau echivalentul în lei, pentru cofinanțarea proiectelor europene și a unor obiective de investiții cu o maturitate maxima de 20 de ani si perioada de gratie de maxim 4 ani, cu amendamentele deja adoptate.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel , președinte de ședința, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se aprobă Programul local pe anul 2009, cuprinzând „Lista” cu un număr de 34 blocuri de locuințe (condominii) din municipiul Bacău, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, acestea fiind prevăzute și în Programul de acțiuni al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului aprobat prin Ordinul nr. 1772/2006.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică,

Direcția Tehnică, Direcția Patrimoniu, Serviciul Public de Administrare a fondului locativ și îndrumare Asociații de proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

D1. Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -Supun la vot proiectul de hotărâre prin care se aprobă Programul local pe anul 2009, cuprinzând „Lista” cu un număr de 34 blocuri de locuințe (condominii) din municipiul Bacău, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, acestea fiind prevăzute și în Programul de acțiuni al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului aprobat prin Ordinul nr. 1772/2006.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN »

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

15.

LUCHLAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARUION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru ” a fost adoptat proiectul de hotărâre prin care se aprobă Programul local pe anul 2009, cuprinzând „Lista” cu un număr de 34 blocuri de locuințe (condominii) din municipiul Bacău, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, acestea fiind prevăzute și în Programul de acțiuni al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului aprobat prin Ordinul nr. 1772/2006.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii nr.257/31.07.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Regulamentul Cadru privind instituirea masurilor de reabilitare termica a blocurilor de locuințe - condominii - din municipiul Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Serviciul Public de Administrare a fondului locativ și îndrumare Asociații de proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

>

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii nr.257/31.07.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Regulamentul Cadru privind instituirea masurilor de reabilitare termica a blocurilor de locuințe - condominii - din municipiul Bacau

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ L1V1U CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru ” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii nr.257/31.07.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Regulamentul Cadru privind instituirea masurilor de reabilitare termica a blocurilor de locuințe - condominii - din municipiul Bacau

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr.66/28.02.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, privind reabilitarea termica a imobilelor (clădiri de locuit multietajate - condominii) din municipiul Bacău .

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Serviciul Public de Administrare a fondului locativ și îndrumare Asociații de proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -Supun la vot proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr.66/28.02.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, privind reabilitarea termica a imobilelor (clădiri de locuit multietajate - condominii) din municipiul Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRI AC IOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

ABSENT

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARUION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru ” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr.66/28.02.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, privind reabilitarea termica a imobilelor (clădiri de locuit multietajate - condominii) din municipiul Bacău.

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar mg. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a celor 36 de persoane desemnate a reprezenta municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău și abrogarea HCL nr. 322/30.11.2006

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Agenția de Dezvoltare Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții

Se trece la procedura de vot secret.

DL consilier Bîrzu Hie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a celor 36 de persoane desemnate a reprezenta municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău și abrogarea HCL nr. 322/30.11.2006

 • 1. Consilieriprezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art.l - Se aprobă cele 36 de persoane, desemnate a reprezenta municipiul Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: Stavarache Romeo - Primarul Municipiului Bacău

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Luchian Dragoș - Viceprimarul municipiului Bacău S-a adoptat

  18

  0

  1

  3.

  Drâgănuță Constantin - Viceprimarul municipiului Bacău S-a adoptat

  18

  0

  1

  4.

  Mironescu Roxana - Consilier Local

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  5.

  Bîrzu Ilie - Consilier Local

  S-a adoptat

  17

  1

  1

  6.

  Floroiu Ionel - Consilier Local

  S-a adoptat

  16

  2

  1

  7.

  Axinte Gabriel - Consilier Local

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  8.

  Rotam Ion - Consilier Local

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  9.

  Fechet Mircea - Consilier Local

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  10.

  Bogatu George - Consilier Local

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  11.

  Curcă Liviu Constantin - Consilier Local S-a adoptat

  18

  0

  1

  12.

  Ciubotaru Lucian - Consilier Local

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  13.

  Nechita Nicolae - Consilier Local

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  14.

  Păduraru Ileana - Consilier Local

  S-a adoptat

  18

  0

  1

15.

Florea Irina Daniela - Consilier Local

S-a adoptat

18

0

1

16.

Chiriac Ioan - Consilier Local

S-a adoptat

19

0

0

17.

Hîrțescu Vasilică - Consilier Local

S-a adoptat

19

0

0

18.

Șuștac Mihai - Consilier Local

S-a adoptat

18

0

1

19.

Zaharia Nicolae - Consilier Local

S-a adoptat

15

3

1

20.

Zaharîa Svetlana - Consilier Local

S-a adoptat

18

0

1

21.

Șlic Mihai Iulian - Consilier Local

S-a adoptat

19

0

0

22.

Adam Isabela Elena - Consilier Local

S-a adoptat

18

0

1

23.

Cojocaru Cristian - Consilier Local

S-a adoptat

17

1

1

24.

Dunava Costel - Consilier Local

S-a adoptat

15

3

1

25.

Popovici Ovidiu Nicolae - Secretarul Municipiului Bacău S-a adoptat

19

0

0

26.

Pricope Corneliu - Agenția de Dezvoltare Locală S-a adoptat

19

0

0

27.

Pâslaru Marius - Dir.Investiții - manager proiecte- S.C. General Electric      S-a adoptat

19

0

0

28.

Iancu Lucian - Serviciul Strategii și Postaderare S-a adoptat

19

0

0

29.

Mateuță Florin - Direcția Drumuri Publice      S-a adoptat

19

0

0

30.

Pădureanu Leonard - Direcția Economică       S-a adoptat

19

0

0

31.

Dospinescu Adrian - Direcția Tehnică

S-a adoptat

19

0

0

32.

Gioseanu Constantin - Manager public

S-a adoptat

19

0

0

33.

Cortez Silvian - Direcția Urbanism

S-a adoptat

19

0

0

34.

Dana Pozînarea - Serviciul Public de Asistență Socială S-a adoptat

19

0

0

35.

Piștea Ciprian Octavian - Serviciul UIP

S-a adoptat

19

0

0

36.

Tomescu Ion - Serviciul Cabinet Primar

S-a adoptat

18

1

0

37.

Art.2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr.322/30.11.2006.         S-a adoptat

19

0

0

Dl.Consilier Bogatu George-Domnul primar mi-a dat un răspuns pentru dobândă. E adevărat că dobânda depinde de gradul de risc al localității. Insă această dobândă va fi cu siguranță mai mare de 2,8, să nu se înțeleagă greșit în sensul că va fi așa de mică. Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-după ce se va ține licitația se va prezenta în consiliul local condițiile în care s-a contractat împrumutul.

în momentul actual dobânda este favorabilă în EURO.Peste câteva luni s-ar putea să fie mai bine în lei.Vom face mai întâi un studiu de piață, înainte de a lua o decizie.

DL președinte de ședință Floroiu Ionel - mulțumesc asistenței, vă urez sărbători fericite și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, FLOROIU IONEL

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


AM/ Ds.I-A-4/Ex.l