Proces verbal din 13.02.2009

În data de 13 Februarie 2009 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 13.02.2009, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.1072 din 10.02.2008, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară. Au fost prezenți un număr de 18 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul Viceprimar Drăgănuță Constantin(intemat în spital), dl. consilier Bogatu George(plecat la București), dl. consilier Curcă Liviu Constantin, dl. consilier Hîrțescu Vasilică și dl.consilier Pocovnicu C-tin Dorian.

Dl. președinte de ședință - Coiocaru Cristian - asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. îl invit pe dl. Primar ing. Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar ing Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței și dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea unor unitati-administrativ-teritoriale din Județul Bacau in calitate de membri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv si a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB .

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Mașter Plan-ului pentru Instalații Mari de Ardere (IMA) si Sistem de Termoficare in Municipiul Bacau .

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ?

1

Supun la vot ordinea de zi prezentată.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

»

ABSENT

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASEICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

X

17.

NECHITA NECUL AI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi exprimate, a fost aprobată ordinea de zi prezentată.

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001  , REPUBLICATĂ

ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUATE SĂ ANUNȚE.

9                                         >

Nu s-a anunțat existența conflictului de interese.

 • 1. Se trece la primul punct al ordinii de zi si domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acceptarea unor unitati-administrativ-teritoriale din Județul Bacau in calitate de membri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau- ADIB.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Pădureanu Leonard-Acest proiect este o cerință a Programului Operațional Sectorial de Mediu,de fapt o condiționalitate pentru acordarea finanțărilor pentru apă și canalizare.Toate proiectele trebuie făcute la nivel regional, iar cadrul instituțional trebuie făcut în conformitate cu H.G.855/2008, care prevede că toate autoritățile administrativ-teritoriale trebuie să se asocieze într-o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară. Contractul de delegare a Serviciului Public de Apă și Canalizare trebuie să fie făcut între un Operator unic regional de apă și canalizare, care nu are decât acest obiect de activitate și are și ceva experiență în atragerea de fonduri europene și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Trebuie primite toate comunele care și-au exprimat dorința de a face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, de aici și caracterul de urgentă, deoarece trebuie modificat statutul asociației și pană la sfârșitul lunii martie trebuie finalizat tot acest cadru instituțional. Este imperios necesară Adunarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și bineînțeles că membrul reprezentant al Municipiului Bacău nu poate reprezenta Bacăul decât în baza unui mandat dat de Consiliul Local Bacău.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache -Județul Bacău a primit 118 milioane de Euro pentru rezolvarea problemei apei și canalizării, iar acești bani vor fi derulați prin această asociație, respectiv prin Operatorul Regional de Apă. Municipiul Bacău va primi 35 milioane de Euro.Urez succes acestei asociații și sunt convins că va îndeplini toate normele impuse de Uniunea Europeană, astfel încât acest program să fie derulat așa cum trebuie.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Domnul Administrator Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind acceptarea unor unitati-administrativ-teritoriale din Județul Bacau în calitate de membri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea unor unitati-administrativ-teritoriale din Județul Bacau in calitate de membri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnul Cojocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv si a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB .

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Mana Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Domnul Administrator Public și Direcția Economică ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotarare și se trece la procedura de vot secret.

DLBîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv si a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB .

 • 1.  Consilieri prezenți - 18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Artl. Se aprobă modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - A.D.I.B. conform dispozițiilor anexelor nr.3 și 4 ale Hotărârii Guvernului nr.855/2008 astfel cum sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 parte integrantă din prezenta Hotărâre. S-a adoptat

  18

  0

  0

  2.

  Art2. Se mandatează d-nul Leonard Stelian Padureanu, având calitatea de reprezentant al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - A.D.I.B., să voteze în Adunarea Generală a Asociației în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și a Statutului, anexele nr. 1 și 2 din prezenta hotărâre.S-a adoptat

  18

  0

  0

  3.

  Art 3. Se împuternicește d-nul Comeliu Gavrilescu, cetățean român cu domiciliul în Bacău, str. Florilor, bl. 10, sc. A, ap. 5, posesor al C.I. seria XC, nr. 116936, C.N.P. 1770915040013, având funcția de Șef serviciu Juridic-Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, pentru ca în numele și pentru Municipiul Bacău să semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - A.D.I.B. S-a adoptat

  18

  0

  0

  4.

  Art4. Hotărârea va fi comunicată Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului    Public    al    Municipiului    Bacau,Directiei

  Economice,Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare,persoanelor nominalizate la art.2 și 3,Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -A.D.I.B.,Instituției Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică. în condițiile leuii.S-a adoptat

  18

  0

  0

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si domnul Coiocaru Cristian, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Mașter Plan-ului pentru Instalații Mari de Ardere (IMA) si Sistem de Termoficare in Municipiul Bacau .

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

D1. Primar Ing.Romeo Stavarache-După cum știți Municipiul Bacău a fost inclus în programul național de termoficare și în programul de rezolvare a programului de mediu în prima Axă Prioritară, astfel încât împreună cu municipiile Iași și Timișoara intră în prima etapă de rezolvare a acestor probleme.S-au alocat 150 milioane Euro, cate 50 milioane pentru fiecare municipiu. Pentru municipiul Bacău Mașter Plan-ul cuprinde 100 milioane Euro, dintre care s-au alocat 50 milioane fără TVA de la Uniunea Europeană, 40 milioane de Euro de la Bugetul de Stat al României și 10 milioane de Euro va fi cofinanțarea Municipiului Bacău. Sunt foarte bucuros că am reușit să-i convingem pe cei de la Uniunea Europeană ca Bacăul să intre în prima etapă de finanțare, avand în vedere că următoarea etapă va fi prin 2012 și ea va cuprinde 5 orașe.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentr acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Domnul Administrator Public și Direcția Economică și Serviciul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.La Comisia 5 există 1 vot pentru și 1 vot împotrivă.

DLConsilier Chiriac Ioan- Mașter Plan-ul este un proiect laborios, timpul a fost scurt și nu a putut fi aprofundat. Aș dori ca cineva din aparatul de specialitate să prezinte care sunt prioritățile pe timp scurt, mediu și lung, avand în vedere că toată instalația de termoficare trebuie înlocuită și cred că va fi afectată infrastructura orașului.

DLDirector Drâgușanu Vasile-aprobarea Mașter Plan-ului este cel mai important pas realizat în municipiul Bacău privind modernizarea și reabilitarea sistemului de încălzire urbană și de realizare a serviciului public de alimentare cu agent termic într-un mod durabil, cu rezolvarea tuturor problemelor de mediu, fără afectarea viitorului Am ajuns la momentul acesta, în urma analizei firmei acreditate de Comisia Europeană care a testat toate strategiile de alimentare în sistem centralizat cu căldură din toate minicipiile importante din Romania. Strategia noastră de la Bacău,care a fost realizată în 2003 și reactualizată în 2006, a fost găsită viabilă ca și ale orașelor Iași și Timișoara. Auditarea și pregătirea documentației și a Mașter Plan-ului a fost realizată de către firme străine pe programe finanțate tot de Uniunea Europeană pe bani din Programul Phare .Mașter Plan-ul, după cum am spus, este cel mai important pas si a luat în discuție dezvoltarea durabilă din anul 2008 pană în anul 2028 a sistemului de alimentare cu căldură a populației din Minicipiul Bacău . Este de menționat faptul că, Lista de investiții pană în anul 2028, unde sunt investițiile prioritare, a fost discutată la nivelul CET-ului Bacău. Lista este obligatorie pentru Municipiul Bacău și lucrările cele mai importante se desfășoară pe 3 ani și fac parte din Capitolul 10, unde sunt Investițiile prioritare, care sunt în număr de 4 și au o valoare de 51 milioane Euro,fără TVA. Finanțarea este 50 % Comisia Europeană, nerambursabilă, 40 % de la Bugetul de Stat și doar 10 % comunitatea locală. Trebuie memționat aici, ca să se elimine o discuție care a persistat de mult și în mass-media și în mediile politice, vis-a-vis de soluția de alimentare cu energie a populației din municipiul Bacău. S-au analizat 3 scenarii cuprinzând 5 opțiuni. Varianta finală a fost aleasă dintre acestea, toate fiind discutate public. S-a luat în calcul o variantă cu un sistem centralizat de termoficare, alta cu un sistem descentralizat de termoficare cu centrale de cartier și a treia variantă cu sistem individual de încălzire. Variantele 2 și 3 nu sunt găsite ca rentabile. La ora aceasta varianta 1 este rentabilă și asigură creșterea eficienței și a randamentului la sursa de energie termica pană la randamentele maximale .

La capitolul 10 o să vedeți că sunt alocate 22 milioane Euro pentru rețele secundare, (cca.60% din rețele) , urmând ca pentru diferență să găsim finanțare din alte surse, probabil pe programul de termoficare pe anii 2009 -2015, unde Guvernul acordă 50 % finanțare pentru realizarea sistemelor.

Avem și unele restricții și anume, Consiliul Local a luat o hotărâre de consolidare a pieței de energie în municipiul Bacău, astfel încât finanțarea europeană să nu ducă la cheltuirea unor importante sume de bani și să se ramană fără piață. Deja s-a convenit extinderea pieței de energie în toate instituțiile care aparțin administrației publice locale și poate convingem și instituțiile administrației publice centrale să intre in sistemul centralizat. De asemenea trebuie să elaborăm conform legislației romanești și conform Legii 325 ,o hotarare de consiliu local prin care să aprobăm zonele unitare de încalzire.Va trebui să aprobăm și restricțiile din Regulamentul de consolidare a pieții de energie.

Lucrările mari pentru care avem finanțare 90 %,urmand ca diferența de 10 % sa fie asigurată de Consiliul Local, sunt următoarele:

-Instalare Grup II de cogenerare în valoare de 22 milioane Euro;

-închiderea depozitului de zgură și cenușă, datorită faptului că se va renunța la lignit începând cu anul viitor, cca 4,5 milioane Euro;

-Introducerea de pompe cu turații variabile în stațiile de pompare de temofîcare treapta I-II;

-reabilitarea rețelelor secundare de distribuție a agentului termic, cca.22 milioane Euro. Din investițiile noastre care vor trebui continuate prin Mașter Plan avem : -definitivarea reabilitării totale a rețelelor secundare;

-introducerea, la nivelul anului 2014, a unui cazan pe deșeuri ori pe biomasă, pentru preluarea vârfurilor de consum în regim de iarnă.

Dl.Consilier Bălan Claudiu-as avea și eu o întrebare și anume în ce măsură reabilitarea rețelei termice va afecta infrastructura rutieră. Spun asta pentru că deși iama aceasta nu a fost grea s-au distrus mult străzile. Propun ca atunci când se stabilesc soluțiile de reabilitare termică, în caietul de sarcini să fie trecută și reabilitarea străzilor, ca o acțiune comuna și întreținerea lor pe timp de iarnă, cat și pe timp de vară.

Dl.Consilier Chiriac Ioan-există un prag limită de încărcare pentru a fi optim Mașter Plan-ul și anume să existe consumatori. Există o tendință de deconectare a persoanelor fizice de la sistemul centralizat. Am înțeles că se va da o hotărâre de consiliu prin care instituțiile bugetare să fie alimentate în sistem centralizat, dar ce facem că persoanele fizice continuă să se deconecteze de la sistemul centralizat. Sunt blocuri care nu mai au decât 2-3 consumatori la sistemul centralizat, fapt care produce anumite dezechilibre energetice majore. Ce facem în această privință, pentru că oamenii nu mai au încredere în acest sistem.

Dl. Director Drăgușanu Vasile -pierderea încrederii populației se explică prin calitatea mai proastă a apei calde de consum. Altfel nu-mi explic, deoarece la CET o Gcal.costă 137 RON, iar în sistem individual prin centrală de apartament o Gcal costă 250 RON. In orașele mari(București, Constanța,Ploiești, Cluj) unde oamenii sunt informați și cunosc că pentru orice consumator de combustibil va exista și o taxă de mediu, nu s-au debranșat. Problema apei calde se putea rezolva prin instalarea unui instant electric, iar încălzirea să rămână în sistem centralizat. Recunosc că contorizarea la nivel de scară a energiei termice a început foarte târziu și oamenii și-au pierdut încrederea. La momentul actual nu se mai permite debranșarea, am ajuns la un prag minim de rentabilitate pentru a putea fi aplicat planul acesta de modernizare.

Noi o să avem prin Mașter Plan sarcini de ceștere a pieței .Avem o soluție acum pentru ca Aerostar să ia energie termică de la noi, apoi avem în lucru un Studiu De Fezabilitate de racordare a noi utilizatori la sistem, pentru majorarea pieței de energie , iar în ceea ce privește populația trebuie să o convingem că pe viitor cheltuielile vor fi mai mici în sistem centralizat.

D1. Consilier $lic Mihai Iulian -ati afirmat că se renunță la lignit. Aș vrea să aflu cum veți funcționa.

DLDirector Drăgușanu Vasile - producerea energiei termice pentru populație va fi pe gaze naturale, combustibil lichid, biomasă și deșeuri urbane.

DLConsilier Șlic Mihai Iulian -la momentul actual, când rușii închid robinetul de gaze când vor ei, nu văd utilizarea gazelor naturale o soluție optimă.

DLDirector Drăgușanu Vasile -la momentul acesta, CET-ul Bacău și Primăria Bacău poartă discuții cu o firmă în vederea instalării unui grup de cogenerare pe biomasă de o putere de cca.30 MW.

DLConsilier Bălan Claudiu- încă din anii 1980 au fost probleme cu încălzirea și cu apa caldă , probleme cu care orașele mari nu s-au confruntat. Pentru a reduce neîncrederea cetățenilor trebuie umblat și la Regulamentul CET, pentru ca omul de rând să vadă că are niște drepturi, că va beneficia de niște servicii corecte și de bună calitate.

DLDirector Drăgușanu Vasile -Regulamentul nou nu este încă făcut și oricum va fi îmbunătățit și va trece prin consiliu.

Dl.Consilier Șlic Mihai Iulian -care este proporția celor racordați la sistemul centralizat?

Dl.Director Drăgușanu Vasile - 50% din populație este racordată la sistemul centralizat, iar 50% au centrale individuale. în următoarea perioadă vom încerca să ținem populația în sistemul centralizat prin acordarea de facilități, lucru care va stimula și pe cei care s-au debranșat să reintre în sistem.

Dl.Consilier Chiriac Ioan-consider că este necesar să se facă o promovare a oportunităților care se creează în sistem.

Domnul Primar Ing.Romeo Stavarache-după aprobarea Mașter Plan-ului se va face o informare bună a cetățenilor.

Dl.Director Drăgușanu Vasile- avem o broșură care cuprinde o paralelă între sistemul de distribuție pe orizontală și contorizarea individuală pe de o parte și centrale termice individualepe de alta parte.

DL Consilier Bălan Claudiu -eu spun că cea mai bună modalitate de promovare a sistemului centralizat este satisfacerea cerințelor cetățenilor cu un serviciu de calitate.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - vreau să vă spun că am fost pe strada Cuza Vodă, unde s-a făcut branșarea pe orizontală și contorizarea individuală și am văzut factura pe luna decembrie la căldură, pentru un apartament cu două camere, în valoare de 800.000 lei vechi. Eu am plătit acasă pe decembrie 3.000.000 lei vechi.

Dl.Director Drăgușanu Vasile-noi avem un singur grup pe cărbune, care în momentul de față a devenit supradimensionat, pentru utilizatorii care mai sunt în sistem. Din 2012 ar trebui să facem o operație de desulfurare și desprăfuire a instalației pentru reducerea concentrației de pulbere în gazele arse, investiție care costă 25-27 milioane EURO, plus 1 milion de Euro pe an cheltuieli de întreținere, în condițiile în care grupul acesta pe lignit funcționează 5 luni pe an. De asemenea distanța de la centrele miniere este foarte mare de cca.400 Km, față de alte CET-uri din țară , care funcționează pe lignit și care sunt la o distanta de 40, 60, 80 Km de centrele miniere, deci nu putem sta în față nici cu prețurile.

S-a luat în calcul cea mai bună variantă și vom lua niște bani pe mediu, bani pe care noi îi vom folosi pentru reabilitarea și modernizarea sistemului.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache- aș vrea să dau cateva răspunsuri,la întrebările care mi s-au pus.

Am făcut o analiză în 2006, analiză care a stat practic la baza strategiei pe care am urmat-o și care devine realitate. Iată concluziile care au fost trase în urma acestei analize:

9

 • 1. Datorită faptului că Bacăul a fost printre puținele orașe din tară, care nu a fost contorizat, deși legea prevedea acest lucru înainte de 2000, la nivel de scară de bloc, consumatorii plăteau costuri mai mari decât ceea ce consumau. Datorită faptului că nu plăteau costuri reale foarte mulți au plecat din sistemul centralizat.

Plecând foarte mulți din sistem,acesta a fost dat peste cap și cei care au rămas au plătit costuri și mai mari. Primul pas important făcut de noi a fost în 2005 și anume contorizarea la nivel de scară. însă acolo unde la un bloc rămăseseră 2-3 consumatori iar sistemul era distrus nu se putea face mare lucru, pierderile erau aceleași în bloc. Dar acolo unde erau mai mult de jumătate racordați la sistemul centralizat, lucrurile s-au normalizat.

 • 2, Punctele termice nu erau automatizate, nu erau modernizate astfel încât energia termică livrată populației nu era controlată, în case fiind uneori foarte cald, alteori foarte frig, fără a fi proporțională cu temperatura de afară. Deci, a doua mare investiția fost modernizarea și automatizarea tuturor punctelor termice din Municipiul Bacău, pierderile micșorandu-se cu 10-15 % .

3.0 altă etapă importantă a fost să producem și vara energie termică pentru a compensa prețul energiei termice, fapt ce s-a realizat prin Ordonanța 48, cu bani de la Guvern, prin instalarea grupului de cogenerare.

 • 4. Pasul cel mai important a fost contorizarea individuală a apartamentelor.Acest lucru s-a regăsit în prețul pe care l-au plătit consumatorii în această iarnă, care a fost de 3-4 ori mai mic față de iama trecută. Este clar că nu se face investiție decât acolo unde sunt un număr rezonabil de utilizatori. Dacă noi vom reuși să facem contorizarea individuală la nivel de apartament pentru întreg sistemul, practic vom rezolva problema pierderilor.

 • 5. Creșterea numărului de consumatori.Toate instituțiile de învățământ primar(80 școli) au trecut pe sistem centralizat și s-au contorizat. Astfel s-au făcut economii foarte mari,deoarece centralele proprii nu erau foarte performante, fiind destul de vechi. Avem consumatori industriali și chiar s-a pus problema Spitalului Județean de a trecf în sistemul centralizat, lucru care va duce la economii însemnate. Chiar și în condițiile în care sunt pierderi pe rețea ,producția unei Gcal. se face la jumătate față de costul producerii în orice centrală termică.

Ii răspund acum domnului consilier Bălan, că sunt de acord cu dumnealui și că odată cu aprobarea Mașter Plan-ului, cu banii primiți de la Uniunea Europeană vom face mai întâi reabilitarea rețelelor secundare iar mai apoi ne vom ocupa de străzi, parcări și spații verzi. Vom primi bani nu numai pentru reabilitarea rețelelor secundare dar și pentru aducerea carosabilului la starea inițială. Numai că trebuie să ținem cont de ordinea firească a lucrărilor pentru a nu sparge carosabilul de două ori. Nu este vorba despre o reparație ci de o investiție care se va derula în integralitate.

 • 6. Față de celelalte orașe din Romania care sunt pe sistem centralizat, Bacăul este privilegiat, datorită faptului că celorlalte orașe li s-au alocat bani doar pentru instalații de rezolvare a protecției mediului, noi putandu-ne rezolva atat problemele de mediu, cat mai ales problema energiei termice. Producerea energiei termice prin metode altemative(biomasă, etc.) ne va aduce un venit foarte mare și mai ales aduce un plus de confort cetățenilor din orașul nostru.Trebuie să fim însă foarte atenți să ducem la bun sfârșit toate aceste investiții, pentru că s-au alocat foarte mulți bani, care nu sunt numai pe hârtie ci sunt reali, aproape 100 milioane de Euro.

Azi este o zi importantă pentru Municipiul Bacău deoarece se pune pecetea pe lucrări de peste 135 milioane Euro și numai peste 4 ani vom putea vedea dacă a fost bine sau nu.

Nu mai sunt discuții.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popoyici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Mașter Plan-ului pentru Instalații Mari de Ardere (IMA) si Sistem de Termofîcare in Municipiul Bacau .

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

X

3.

BÎRZU ELIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREA HUNA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

16

-

2

Cu 16 voturi „pentru” și 2 voturi,abținere”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Mașter Plan-ului pentru Instalații Mari de Ardere (IMA) si Sistem de Termofîcare in Municipiul Bacau .

Nefiind discuții, dl. președinte de ședință Cojocaru Cristian, mulțumește asistenței și declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a incheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COJOCARU CRISTIAN                NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

AM/ Ds.I-A-4/Ex.l