Proces verbal din 12.05.2009

În data de 12 Mai 2009 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

A

încheiat astăzi 12.05.2009, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.2279 din 08.05.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

Au fost prezenți un număr de 19 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Bîrzu Ilie care are o problemă de sănătate în familie , domnul consilier Chiriac Ioan, dl. consilier Hîrțescu Vasilică care este plecat la Negrești Oaș și domnul consilier Șlic Mihai -Iulian, care este plecat în Olanda.

Datorită faptului că dl.Președinte de ședință ales , respectiv dl.Bîrzu Ilie, are o problemă și lipsește, propun alegerea unui președinte de ședință pentru ședința de azi.

D-na Consilier Păduraru Ileana-propun pe domnul consilier Rotam Ion.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - supun la vot propunerea doamnei consilier Păduraru Ileana, ca președinte de ședință să fie domnul Rotam Ion.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

/ /

! /

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECUL AI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „pentru” propunerea doamnei consilier Păduraru Ileana, ca președinte de ședință astăzi să fie domnul Rotam Ion, s-a adoptat.

DL președinte de ședință - Rotaru Ion - asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. îl invit pe dl. Primar ing. Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar ing Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței și dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „ Reabilitarea termica a unor blocuri de locuințe din municipiul Bacău”, cuprins în Programul local pe anul 2009, aprobat prin HCL nr.102/15.04.2009, conform OUG 18/2009

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău

 • 2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, a unui teren din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, către Agenția Națională pentru Locuințe, teren situat în Bacău str. Teiului f.n. în vederea construirii unor locuințe sociale

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de plata a sumelor necesare acoperirii integrale a diferenței dintre prețul de producere,transport,distribuție si furnizare a energiei termice livrate populației din Municipiul Bacau si prețul local de referința,către S.C. CET SA Bacau- operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica.

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ?

Supun la vot ordinea de zi prezentată :

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

»

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHET MERCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARUION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru “ a fost aprobată ordinea de zi prezentată.

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001  , REPUBLICATĂ

ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența unei asemenea situații.

/ /

i                                                                                                                                                                                      /

 • 1. Se trece la primul punct al ordinii de zi și domnul Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „ Reabilitarea termica a unor blocuri de locuințe din municipiul Bacău”, cuprins în Programul local pe anul 2009, aprobat prin HCLnr. 102/15.04.2009, conform OUG 18/2009

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Patrimoniu).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

D-ra consilier Mironescu Roxana - Comisia 1 - aviz favorabil cu im amendament: la poziția 1 valoarea corectă este 1110,635, la poziția 13 valoarea corectă este 692,756, la poziția 33 valoarea corectă este 534,117, iar valoarea totală este 35.062,456, valoarea totală este calculată cu T.V.A.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot amendamentul propus de d-ra consilier Mironescu Roxana:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

/ / / /

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru “ amendamentul a fost adoptat.

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „ Reabilitarea termica a unor blocuri de locuințe din municipiul Bacău”, cuprins în Programul local pe anul 2009, aprobat prin HCL nr.102/15.04.2009, conform OUG 18/2009, cu amendamentul deja adoptat:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

/ /

/ /

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRJELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru “ a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „ Reabilitarea termica a unor blocuri de locuințe din municipiul Bacău”, cuprins în Programul local pe anul 2009, aprobat prin HCL nr.102/15.04.2009, conform OUG 18/2009, cu amendamentul deja adoptat.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnul Rotam Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar mg. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, a unui teren din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, către Agenția Națională pentru Locuințe, teren situat în Bacău str. Teiului f.n. în vederea construirii unor locuințe sociale

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Serviciul de restituire a proprietăților,Biroul Autorizații în construcții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.Se trece la procedura de vot secret.

Dl. consilier Nechita Neculai -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, a unui teren din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, către Agenția Națională pentru Locuințe, teren situat în Bacău str. Teiului f.n. în vederea construirii unor locuințe sociale .

 • 1.  Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art.l. (1) Se aprobă transmiterea în folosința gratuită, pe durata executării construcțiilor de locuințe, către Agenția Națională pentru Locuințe, a terenului în suprafață de 12 000 mp aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău str. Teiului f.n. în vederea construirii de către A.N.L. a unor locuințe sociale.

  (2) Terenul prevăzut la art. 1, este redat în Planul de Situație Anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art.2. Predarea - primirea efectivă a terenului, se va face prin convenție, încheiată între împutemiciții primarului și cei ai Agenției Naționale pentru Locuințe.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Rotaru Ion, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de plata a sumelor necesare acoperirii integrale a diferenței dintre prețul de producere,transport,distribuție si furnizare a energiei termice livrate populației din Municipiul Bacau si prețul local de referința,către S.C. CET SA Bacau- operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica.

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Domnul Administrator Public, DirecțiaEconomică,Unitatea Municipala pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Primar Ing Romeo Stavarache - Primăria plătește o diferență de preț către S.C.CET eșalonată în 12 luni.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici ■ supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de plata a sumelor necesare acoperirii integrale a diferenței dintre prețul de producere,transport,distribuție si furnizare a energiei termice livrate populației din Municipiul Bacau si prețul local de referința,către S.C. CET SA Bacau- operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica :

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

9

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIO AN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru “ a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de plata a sumelor necesare acoperirii integrale a diferenței dintre prețul de producere,transport,distribuție si furnizare a energiei termice livrate populației din Municipiul Bacau si prețul local de referința,către S.C. CET SA Bacau- operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica.


DL președinte de ședință Rotaru Ion- mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ROTARU ION


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

AM/ Ds.I-A-4/Ex.l