Proces verbal din 10.11.2009

În data de 10 Noiembrie 2009 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 10.11.2009, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 11633 din 09.11.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară. Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 12297 din 09.11.2009 și telefonic prin Nota Telefonică nr. 12298 din 09.11.2009.

Sunt prezenți un număr de 17 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: d-na consilier Florea Irina, domnul consilier Cojocaru Cristian, domnul consilier Drăgănuță Constantin, dl. consilier Axinte Gabriel, dl. consilier Bogatu George și dl. consilier Ciubotariu Lucian.

DL președinte de ședință - Fechet Mircea asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și A                                             t

Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. II invit pe dl. Viceprimar Luchian Dragoș să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Viceprimar Luchian Dragoș - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței și dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

LProiect de hotărâre pentru aprobarea cofinanțării din bugetul local al municipiului Bacău a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană “ finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu - Axa Prioritară 3.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2» Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de către Municipiul Bacău a măsurilor investiționale cuprinse în Cap. 10 al Mașter Plan-ului Aplicației “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană “, nefinanțate prin POS Mediu.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ?

Supun la vot ordinea de zi prezentată:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

ABSENT

3,

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRÂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

1

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARUION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAH ARIA NICOLAE

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi „ pentru “ a fost aprobată ordinea de zi prezentată .

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001  , REPUBLICATĂ

ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță nici o situație de conflict de interese.

  • 1. Se trece la primul punct al ordinii de zi și domnul Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luciii an Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cofmanțării din bugetul local al municipiului Bacău a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană “ finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu - Axa Prioritară 3.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretai* și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Dl. Administrator Public, Direcția Economică și Unitatea de Management a Proiectului).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea cofinanțării din bugetul local al municipiului Bacău a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană “ finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu - Axa Prioritară 3:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

ABSENT

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9,

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

5

ABSENT

10.

DUNAVA COSTEL

X

ÎL

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARUION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIANICOLAE

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ,,pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru aprobarea cofinanțării din bugetul local al municipiului Bacău a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană “ finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu - Axa Prioritară 3.

  • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si domnul Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării de către Municipiul Bacău a mașinilor investiționale cuprinse în Cap. 10 al Mașter Plan-ului Aplicației “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană nefinanțate prin POS Mediu,

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Dl. Administrator Public, Direcția Economică și Unitatea de Management a Proiectului ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. consilier Chiriac Ioan - vă rog , dacă se poate să prezinte cineva succint măsurile investiționale cuprinse în Cap. 10 al Mașter Plan-ului deoarece nu prea a fost timp

pentru studiul proiectului.

DL Viceprimar Luchian Dragos ~ există măsuri cu finanțare și măsuri fără finanțare, care presupun că vă intereseză. Acestea sunt:

  • 1. Reabilitarea centralelor de cazane locale-Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica in vederea racordării consumatorilor alimentați in prezent din 6 CT;

  • 2. Reabilitarea rețelei de transport(reteaua primara) din sistemul de termoficare al S.C. CET SA Bacau;

  • 3. Reabilitarea rețelelor termice de distributie(secundare) in Municipiul Bacau,partea nefinantata prin POS Mediu;

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărât e privind aprobarea realizării de către Municipiul Bacău a măsurilor investiționale cuprinse în Cap. 10 al Mașter Plan-ului Aplicației “Retehnologizarca sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană nefinanțate prin POS Mediu;

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

ABSENT

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

7.

COJOCARU CRISTIAN

ABSENT

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARUION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării de către Municipiul Bacău a măsurilor investiționale cuprinse în Cap. 10 al Mașter Plan-ului Aplicației “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană nefinanțate prin POS Mediu.

DL președinte de ședință Fechet Mircea - mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

FECHET MIRCEA                   NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

R.T./ Ds.I-A-4/ Ex.l