Proces verbal din 10.06.2009

În data de 10 Iunie 2009 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANI A

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 10.06.2009, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.2685 din 03.06.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.5945 din 03.06.2009 și telefonic prin Nota Telefonică nr.5946 din 03.06.2009.

Au fost prezenți un număr de 19 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Fechet Mircea, domnul consilier Chiriac Ioan, domnul consilier Zaharia Nicolae și d-na consilier Mironescu Roxana.

D1. președinte de ședință - Bîrzu Ilie asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. îl invit pe dl. Primar ing. Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar ing Romeo Stavarache - propun suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de hotărâre.

Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței și dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea la S.C. COMPANIA DE APA BAC AU SA (fosta RAGC Bacau) a situațiilor financiare auditate aferente exercițiului financiar 2008, a repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2008, a bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investiții cu finanțare din surse proprii pentru anul 2009, precum si a actualizării cu rata inflației aferente perioadei aprilie 2008-martie 2009 a tarifelor practicate de societate pentru diverse prestări servicii către terti.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea la S.C. CET SA Bacau a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2008, a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 precum si a execuției pe trimestrul 12009 a bugetului de venituri si cheltuieli.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Bacău, județul Bacău,în calitate de membru fondator, la înființarea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale a sesiunii de selecții a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 173/29.05.2009 prin care s-a aprobat preluarea în folosință gratuită de la Consiliul Județean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor - fosta clădire a Bibliotecii Județene Bacău” aflat în Bacău str. I.S. Sturza nr.l.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului Bacău la continuarea derulării a două proiecte sociale în domeniul protecției copilului și tinerilor în perioada 01 ian.- 31 dec.2009 în colaborare cu Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda - România - Betania din Bacău .

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii blocurilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate și înregistrate ca mijloace fixe până la data de 31.12.2003, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului României..

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Ș.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza actualizare SF a obiectivului de investitii”Reabilitarea termica a blocurilor-instalatii interioare de utilitari publice in Municipiul Bacau”,etapa I-a, pentru 228 scări de bloc.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza SF a obiectivului de investitii”Reabilitarea termica a blocurilor-instalatii interioare de utilitati publice in Municipiul Bacau”,etapa Il-a,pentru 2784 scări de bloc.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

PESTE ORDINEA DE ZI

 • 10.A. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

10.B. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării SC „Fotbal Club Municipal” Bacău SA precum și aprobarea Actului Constitutiv al acestei societăți comerciale

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Daca sunt observații la ordinea de zi prezentată ?

Supun la vot ordinea de zi prezentată, cu modificările propuse :

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

»

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

ABSENT

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

9

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru “ a fost aprobată ordinea de zi prezentată.

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001 , REPUBLICATĂ ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

»                                             9

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-am auzit din mass-media că dl.Drăgănuță Constantin are un anunț de făcut.

9

Dl.Viceprimar Drăgănuță Constantin-da, vă anunț că mi-am dat demisia din funcția de Viceprimar.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-putem ști din ce motive? DLViceprimar Drăgănuță Constantin-vcti afla și motivele.

1. Se trece la primul punct al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea la S.C. COMPANIA DE APA BACAU SA (fosta RAGC Bacau) a situațiilor financiare auditate aferente exercițiului financiar 2008, a repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2008, a bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investiții cu finanțare din surse proprii pentru anul 2009, precum si a actualizării cu rata inflației aferente perioadei aprilie 2008-martie 2009 a tarifelor practicate de societate pentru diverse prestări servicii către terti.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Dl.Administrator Public,Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Floroiu Ionel-stim că s-a schimbat conducerea atât la Compania de Apă cât și la SC CET-SA și am dori să cunoaștem și noi pe actualii manageri, dat fiind că noi adoptăm proiecte cu privire la aceste companii.

Dl.Director Găină Răzvan-Grigore-sunt de o lună Directorul General la SC

Compania de Apă Bacău. Am absolvit facultatea la Cluj, am lucrat o perioadă la GAZ și o altă perioadă am fost Director la TRANSGAZ.

Dl.Pirector Olaru Ioan-sunt de profesie inginer, am absolvit Facultatea Energetică Iași. Am lucrat în domeniul energetic, iar în ultima perioadă am lucrat Consilier la Agenția Națională de Conservare a Energiei, iar acum sunt Director la SC CET-SA Bacău.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea la S.C. COMPANIA DE APA BACAU SA (fosta RAGC Bacau) a situațiilor financiare auditate aferente exercițiului financiar 2008, a repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2008, a bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investiții cu finanțare din surse proprii pentru anul 2009, precum si a actualizării cu rata inflației aferente perioadei aprilie 2008-martie 2009 a tarifelor practicate de societate pentru diverse prestări servicii către terti.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

ABSENT

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

-

>-* QO

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

/

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea la S.C. COMPANIA DE APA BACAU SA (fosta RAGC Bacau) a situațiilor financiare auditate aferente exercițiului financiar 2008, a repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2008, a bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investiții cu finanțare din surse proprii pentru anul 2009, precum si a actualizării cu rata inflației aferente perioadei aprilie 2008-martie 2009 a tarifelor practicate de societate pentru diverse prestări servicii către terti.

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea la S.C. CET SA Bacau a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2008, a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 precum si a execuției pe trimestrul 12009 a bugetului de venituri si cheltuieli.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Dl.Administrator Public,Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 3, și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Drăgănnță Constantin-bugetul pe 2009 este un buget negativ. Dacă există un program de management, poate ne spune cineva când ajungem cu bugetul la zero. Noi suntem acționari și dacă avizăm un buget negativ trebuie să dăm noi bani.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-A.N.R.E nu acceptă pierderile, diferența dintre cost și preț este prinsă în buget. Noi compensăm pierderile de rețea prin subvențiile consiliului local și prin subvențiile de stat.

Dl.Consilier Drâgânuță Constantin-eu nu știu dacă pierderile sunt mari sau mici.Cert este că cineva trebuie să plătească.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ca acționar noi trebuie să acoperim aceste pierderi.

/ / i                                                                                                               /

Dl.Consilier Drăgănuță Constantin-eu cred că în 3 ani CET-ul va fi blocat. întreb dacă există vreun plan de management și rog conducerea de la SC CET-SA Bacău să prezinte un plan de măsuri dacă există.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-există un MASTER-plan și în 3 ani vom acoperi pierderile.

Prețul va fi reglementat și redat de MAȘTER plan. Astăzi avem realizat MASTER-planul în proporție de 10 %. Vom primi 2-3 milioane de EURO, prin acest master-plan, iar pierderile vor fi acoperite după realizarea reabilitării rețelei.

DL Consilier Șlic Mihai Iulian-în ședința următoare dl.Director Olaru să prezinte o situație.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea la S.C. CET SA Bacau a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2008, a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 precum si a execuției pe trimestrul 12009 a bugetului de venituri si cheltuieli.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

J

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

»

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

ABSENT

12.

FLOREA IRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASELICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

-

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

11

8

-

Cu 11 voturi „ pentru ” și 8 voturi „împotrivă” NU A FOST ADOPTAT proiectul de hotărâre privind aprobarea la S.C. CET SA Bacau a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2008, a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 precum si a execuției pe trimestrul 12009 a bugetului de venituri si cheltuieli.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si domnul Bîrzu Ilie , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Bacău, județul Bacău,în calitate de membru fondator, la înființarea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică, Direcția Juridică și Administrație Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Bacău, județul Bacău,în calitate de membru fondator, la înființarea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

ABSENT

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLICMIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Bacău, județul Bacău,în calitate de membru fondator, la înființarea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi $i domnul Bîrzu Ilie , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale a sesiunii de selecții a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na.Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică, Serviciul Implementare Programme).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLConsilier Nechita Neculai -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale a sesiunii de selecții a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005.

 • 1.  Consilieri prezenți -19

 • 2.   Numărul consilierilor care au votat -19

DOMENIUL TINERET ȘI EDUCAȚIE

Nr. crt

NR. DE

ÎNREGISTRARE AL DOSARULUI

DENUMIREA SOLICITANTULUI

DENUMIREA PROIECTULUI

PUNCTAJ

OBȚINUT

SUMA PROPUSĂ DE CĂTRE COMISIE

NR. VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

31477/

16.04.2009

ASOCIAȚIA    «SPIRU

HARET »

S-a adoptat

«MAI APROAPE DE EUROPA -

MULȚI2009 BACĂU»

77

8.900

18

1

0

2.

31532/

17.04.2009

CRUCEA      ROȘIE

BACĂU

S-a adoptat

SANITARII PRICEPUȚI

85

20.000

19

0

0

3.

31543/

17.04.2009

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE     MARKETING

AROMAR

S-a adoptat

ȘCOALA DE VARĂ EDIȚIA A II-A

68

3.000

19

0

0

4.

31828/

22.04.2009

FUNDAȚIA NO NAME bacău’

S-a adoptat

CONCURSUL DE INFORMATICĂ NO NAME EDIȚIA A XIV-A

82

20.000

19

0

0

5.

31939/

23.04.2009

ASOCIAȚIA „MUTATIS MUTANDIS”

S-a adoptat

TINERII ÎN ACȚIUNE: HAI SĂ SCHIMBĂM BACĂUL

76

4.000

19

0

0

6.

32043/

24.04.2009

ASOCIAȚIA     APPE

ARTE

S-a adoptat

NOI VALENȚE ALE COMUNICĂRII: ȘCOLĂ-COMUNITATE

77

10.000

18

1

0

7.

32058/

24.04.2009

ASOCIAȚIA CLUBUL MICILOR MUZICIENI «ȘCOALA STELUȚELOR”

S-a adoptat

ANOTIMPURILE COPILĂRIEI

70

15.000

19

0

0

8.

32074/

24.04.2009

ASOCIAȚIA   MILAR

BACĂU

S-a adoptat

SĂNĂTATE ȘI PRIETENIE PRIN SPORT

61

15.000

19

0

0

9.

32078/

24.04.2009

P.F.FILIP CLAUDIU

S-a adoptat

FESTIVAL-CONCURS DE MUZICĂ UȘOARĂ PENTRU CEI MICI -AȘCHIUȚĂ

87

13.650

18

1

0

10

31568/

17.04.2009

ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAȚIEI

S-a adoptat

CUNOAȘTE-TE     PE     TINE,

DESCOPERĂ-I PE CEILALȚI

78

10.000

19

0

0

n.DOMENTUL CULTURĂ

Nr. crt

4R. DE ÎNREGISTRA» AL DOSARULUI

DENUMIREA SOLICITANTULU

DENUMIREA PROIECTULUI

SUMA PROPUSĂ DE CĂTRE

COMISIE

NR. VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

31922/

23.04.2009

ASOCIAȚIA « FLORICICA »

S-a adoptat

FESTIVAL « BOBOCEL DE LA BACĂU » EDIȚIA A VII-A

22.900

18

1

0

2.

31981/

24.04.2009

FUNDAȚIA

CULTURALĂ

«GEORGETA       ȘI

MIRCEA CANCICOV »

S-a adoptat

FESTIVAL « AVANGARDA XXI » EDIȚIA A IX-A

22.500

18

1

0

3.

32092/

24.04.2009

ASOCIAȚIA

REFUGIAȚILOR   DIN

BASARABIA,

BUCOVINA DE NORD ȘI

ȚINUTUL HERȚA

S-a adoptat

ROLUL COMUNITĂȚII   DIN BACĂU   ÎN

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR CULTURALE CU ROMÂNII DIN BASARABIA,BUCOVINA DE NORD ȘI ȚINUTUL HERȚA - EDITARE TIPĂRIRE CARTE

10.000

18

1

0

4.

32073/

24.04.2009

P.F. ELENA IONIȚĂ

S-a adoptat

„VASILE CIOCÂRLAN - UN VETERAN AL ARIPILOR ROMÂNEȘTI” - EDITARE TIPĂRIRE CARTE

4.500

18

1

0

5.

31525/

17.04.2009

FUNDAȚIA TEATRALĂ „NEGHINIȚĂ”

S-a adoptat

FESTIVAL „TEATRU, MUZICĂ ȘI DANS -COMBINAȚIE EUROPEANĂ”

16.050

19

0

0

6.

32098/

24.04.2009

ASOCIAȚIA „EXPUS” S-a adoptat

„CONSUMART” - EXPOZIȚIE DE ARTĂ

11.372

19

0

0

7.

31578/

17.04.2009

P.F.        EUGEN

ȘENDREA

S-a adoptat

„ISTORIA PENTRU TOȚI” - EDITARE TIPĂRIRE CARTE

11.250

18

1

0

8.

32100/

24.04.2009

ASOCIAȚIA

ARTMED

S-a adoptat

FESTIVAL „SUPER STAR FEST - 2009”

15.805

18

1

0

9.

32075/

24.04.2009

UNIUNEA

NAȚIONALĂ    A

CADRELOR

MILITARE      ÎN

REZERVĂ      ȘI

RETRAGERE

BACĂU

S-a adoptat

„NE-AM FĂCUT DATORIA - ÎNALTA MISIUNE A SLUJIRII PATRIEI SUB DRAPEL” EDITARE TIPĂRIRE CARTE

7.000

18

1

0

III.DOMENIUL MEDIU

Nr. crt

NR.DE ÎNREGISTRARE AL DOSARULUI

DENUMIREA SOLICITANTULUI

DENUMIREA PROIECTULUI

PUNCTAJ

OBȚINUT

SUMA PROPUSĂ DE CĂTRE COMISIE

NR. VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

31993/

24.04.2009

ASOCIAȚIA IUBIM NATURA

S-a adoptat

« NATURA FEST 2 » - DERULAREA DE CAMPANII EDUCAȚIONALE ȘI DE INFORMARE

80

10.171,95

17

0

2

2.

31926/

23.04.2009

CENTRUL REGIONAL   DE

ECOLOGIE

BACĂU

S-a adoptat

ACTIVITĂȚI PRIVIND PROTEJAREA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI NATURAL - ARIA DE PROTECȚIE SPECIALĂ       AVIFAUNISTICĂ

« LACUL BACĂU »

85

75.303

17

0

2

IV.DOMENIUL CULTE RELIGIOASE

Nr. crt.

NR. DE ÎNREGISTRARE AL DOSARULUI

DENUMIREA SOLICITANTULUI

DENUMIREA PROIECTULUI

SUMA PROPUSĂ DE CĂTRE COMISIE

NR. VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

31811/

22.04.2009

PAROHIA ORTODOXĂ SF. NICOLAE

S-a adoptat

ÎNLOCUIREA       CLOPOTELOR

BISERICII SF. NICOLAE

150.000

19

0

0

2.

31523/

17.04.2009

PAROHIA ORTODOXĂ «IZVOR UL TĂMĂDUIRII»

S-a adoptat

CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI AMENAJARE LĂCAȘ DE CULT ORTODOX

160.000

19

0

0

3.

32055/

24.04.2009

PAROHIA ORTODOXĂ « SF. APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL»

S-a adoptat

ÎMPREJMUIRE BISERICA «SF. APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL»

30.000

19

0

0

4.

32101/

24.04.2009

PAROHIA ORTODOXĂ CUVIOASA PARASCHEVA

S-a adoptat

MODERNIZARE LĂCAȘ DE CULT

40.000

19

0

0

5.

31524/

17.04.2009

BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ „BETEL” S-a adoptat

REABILITARE CLĂDIRE LĂCAȘ DE CULT

15.000

19

0

0

6.

31830/

22.04.2009

PAROHIA ORTODOXĂ «SF.      VOIEVOZI

IZVOARE »

S-a adoptat

MODERNIZARE ANSAMBLU BISERICESC

20.000

19

0

0

7.

31531/

17.04.2009

PAROHIA ROMANO CATOLICĂ »SF.

FRANCISC      DE

ASISSI»

S-a adoptat

ÎNTREȚINEREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A LĂCAȘULUI DE CULT

20.000

19

0

0

8.

31395/

16.04.2009

PAROHIA ORTODOXĂ « SF. GHEORGHE »

S-a adoptat

PICTURA ÎN TEHNICĂ FRESCĂ LA       BISERICA    «SF.

GHEORGHE »

30.000

19

0

0

9.

31394/

16.04.2009

PAROHIA ORTODOXĂ «SF.      VOIEVOZI

C.F.R. »

S-a adoptat

REALIZAREA DE AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE BISERICĂ     ȘI     CASĂ

PRAZNICALĂ

50.000

19

0

0

10.

31177/

14.04.2009

PAROHIA ORTODOXĂ « SF.    DUMITRU »

NARCISA

S-a adoptat

CONSTRUCȚIE CAPELĂ DE CULT ORTODOX - SALĂ FILANTROPICĂ

180.000

19

0

0

11.

31438/

16.04.2009

PAROHIA ORTODOXĂ « SF. IOAN »

S-a adoptat

AMENAJARE       CURTE

INTERIOARĂ LĂCAȘ DE CULT

30.000

19

0

0

12.

31530/

17.04.2009

PAROHIA ROMANO-CATOLICÂ « SF.

NICOLAE »

S-a adoptat

CONSTRUIREA     BISERICII

ROMANO-CATOLICE „INIMANEPRIHĂNITĂ     A

MARJEF’

100.000

19

0

0

13.

31248/

15.04.2009

PAROHIA ORTODOXĂ « SF.    DUMITRU »

GHERĂIEȘTI

S-a adoptat

14.

32096/

24.04.2009

BISERICA

ORTODOXĂ DE STIL VECHI „SF. ILIE”

S-a adoptat

15.

31450/

16.04.2009

!

BISERICA MILITARĂ ”SF. GHEORGHE” DIN GARNIZOANA BACĂU

S-a adoptat

16.

32095/

24.04.2009

PAROHIA      «SF.

IMPARATI

CONSTANTIN     SI

ELENA »

S-a adoptat

17.

31354/

15.04.2009

„BISERICA      LUI

DUMNEZEU APOSTOLICĂ”-CULTUL PENTICOSTAL

BACĂU

S-a adoptat

18.

31507/

16.04.2009

PAROHIA ROMANO CATOLICĂ

« FERICITUL

IEREMIA »

S-a adoptat

19.

31241/

15.04.2009

PAROHIA      «SF.

VOIEVOZI» ȘERBĂNEȘTI

S-a adoptat

AMENAJAREA      CURȚII

INTERIOARE   CU   PAVAJ

DOTĂRI    CANTINĂ    ȘI

BISERICĂ

40.000

19

0

0

REALIZAREA INSTALAȚIEI DE GAZ METAN ȘI A SISTEMULUI DE     ÎNCĂLZIRE     LA

COMPLEXUL BISERICESC

40.000

19

0

0

AMENAJĂRI INTERIOARE LA ANEXA           BISERICII

MILITARE”SF. GHEORGHE ȘI EROU NEAMULUI”

30.000

19

0

0

REALIZAREA          DE

MODERNIZĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE BISERICII

45.000

19

0

0

EXECUTAREA INSTALAȚIEI ELECTRICE

20.000

19

0

0

ÎNTREȚINEREA ȘI PUNEREA LĂCAȘULUI DE CULT ÎN VALOARE

40.000

19

0

0

CONSTRUCȚIE LĂCAȘ DE CULT     -     BISERICA

POGORÂREA SF. DUH

180.000

19

0

0

20.

31396/

16.04.2009

BISERICA PENTRU TINERI „ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI”

S-a adoptat

CONSTRUIRE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA   : BISERICA

PENTRU            TINERI

„ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI”

170.000

19

0

0

21.

32102/

24.04.2009

PAROHIA   PENTRU

DEFICIENȚH DE AUZ „ACOPERĂMÂNTUL MAICH DOMNULUI” S-a adoptat

CONSTRUCȚIA     BISERICII

PENTRU DEFICIENȚH DE AUZ ACOPERĂMÂNTUL   MAICH

DOMNULUI”

30.000

19

0

0

22.

31405/

16.04.2009

BISERICA CULTULUI CREȘTIN     DUPĂ

EVANGHELIE

S-a adoptat

CONSTRUCȚIE   LĂCAȘ DE

CULT

30.000

19

0

0

23.

31541/

17.04.2009

COMUNITATEA

CULTULUI CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE

S-a adoptat

CONSOLIDARE          ȘI

REABILITARE CORP ANEXĂ LĂCAȘ DE CULT

15.000

19

0

0

24.

31813/

22.04.2009

PAROHIA PRECISTA

BACĂU

S-a adoptat

EXECUTAT       PICTURĂ

INTERIOARĂ ȘI EXTERIOARĂ ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE

54.000

19

0

0

25.

32016/

24.04.2009

CONFERINȚA

MOLDOVA, BISERICA ADVENTISTĂ    DE

ZIUA   A ȘAPTEA

ȘERBĂNEȘTI BACĂU S-a adoptat

RENOVARE       GRUPURI

SANITARE ȘI A SĂLII ANEXE

30.000

19

0

0

26.

31566/

17.04.2009

PAROHIA ROMANO CATOLICĂ      „SF.

CRUCE”

S-a adoptat

ÎMPREJMUIRE EXTERIOARĂ CU GARD ȘI PORȚI DE ACCES

40.000

19

0

0

V.DOMENIUL SPORT

IR. DE ÎNREGISTRAR AL DOSARULUI

DENUMIREA SOLICITANTULUI

DENUMIREA PROIECTULUI

PUNCTAJ

OBȚINUT

SUMA PROPUSĂ

DE CĂTRE COMISIE

NR. VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

31458/

16.04.2009

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL BACĂU

S-a adoptat

FOTBALIST DE CARTIER -

EDIȚIA A 3-A 2009

70

20.000

19

0

0

2.

31504/

16.04.2009

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ TENIS CLUB BISTRIȚA

S-a adoptat

«PROMOVAREA       ȘI

FORMAREA DE TINERE SPERANȚE ÎN TENISUL DE CÂMP»

70

10.000

19

0

0

3.

32025/

24.04.2009

ASOCIAȚIA TOP

SPORT

S-a adoptat

« CONTINUAREA

DRUMULUI EUROPEAN ȘI MENȚINEREA    ECHIPEI

BĂCĂUANE DE HANDBAL MASCULIN ÎN EȘALONUL FRUNTAȘ    AL    LIGII

NAȚIONALE         DE

HANDBAL »

85

2.400.000

19

0

0

4.

32054/

24.04.2009

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ MESAGERUL

S-a adoptat

«PARTICIPAREA ECHIPEI DE FOTBAL MESAGERUL BACĂU LA BARAJUL DE PROMOVARE ÎN LIGA A HI-A ȘI PARTICIPAREA LA TURUL EDIȚIEI 2009-2010 »

75

110.000

18

1

0

5.

31542/

17.04.2009

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ VIOREL GRIGORE S-a adoptat

«MEMORIALUL   VIOREL

GRIGORE 2009 - EDIȚIA I »

69

10.000

19

0

0

6.

31679/

21.04.2009

ASOCIAȚIA

CLUBUL

SPORTIV

« CONDORUL

LILIECI BACĂU-

SECȚIA

ATLETISM »

S-a adoptat

« PROMOVAREA

ATLETISMULUI BĂCĂUAN PE

PLAN    NAȚIONAL    ȘI

INTERNAȚIONAL »

66

70.000

19

0

0

7.

32088/

24.04.2009

CLUBUL SPORTIV AEROSTAR

S-a adoptat

SUSȚINEREA OBȚINERII DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ DE CĂTRE   ECHIPELE   DE

FOTBAL,     MODELISM,

RADIOAMATORISM, ZBOR CU MOTOR,SENIORI ȘI COPII ÎN COMPETIȚIILE SPECIFICE

80

150.000

19

0

0

8.

31992/

14.04.2009

ASOCIAȚIA COLEGIUL TEHNIC « DUMITRU MANGERON »

S-a adoptat

« PROMOVAREA PRACTICĂRII LUPTELOR GRECO   ROMANE   LA

NIVELUL   MUNICIPIULUI

BACĂU »

70

120.000

19

0

0

9.

31703/

22.04.2009

FOTBAL CLUB PAMBAC

S-a adoptat

PARTICIPAREA LA TURUL LIGII A III-A, SERIA I, 2009-2010.

PARTICIPAREA LA TURUL CAMPIONATULUI     DE

JUNIORI

76

35.000

17

2

0

VLDOMENIUL SOCIAL

Nr. crt.

JR. DE ÎNREGISTRAR AL DOSARULUI

DENUMIREA SOLICITANTULUI

DENUMIREA PROIECTULUI

PUNCTAJ

OBȚINUT

SUMA PROPUSĂ DE CĂTRE COMISI

NR. VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

31562/

17.04.2009

CENTRUL    DIACEZAN

CARITAS IAȘI

S-a adoptat

SPRIJIN PENTRU SENIORII

ÎN DIFICULTATE

60

37.500

19

0

0

2.

31532/

17.04.2009

SOCIETATEA

NAȚIONALĂ DE CRUCE

ROȘIE

S-a adoptat

CENTRUL DE SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU     PERSOANE

VÂRSTNICE

« DESCHIDEȚI O UȘA »

60

51.000

19

0

0

3.

31459/

16.04.2009

ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAȚI NEUROMOTOR BACĂU

S-a adoptat

ȘI EU POT

60

38.500

19

0

0

4.

31367/

15.04.2009

ASOCIAȚIA CARITAS BACĂU

S-a adoptat

LOCUINȚĂ   PROTEJATĂ

PENTRU VÂRSTNICI

79

30.000

19

0

0

5.

31515/

16.04.2009

FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR

S-a adoptat

SERVICII DE ÎNGRIJIRI COMUNITARE   PENTRU

PERSOANELE VÂRSTNICE DIN MUNICIPIUL BACĂU

60

67.000

19

0

0

6.

31365/ '

15.04.2009

ASOCIAȚIA CREȘTINĂ, DE MISIUNE ȘI AJUTOR OLANDA - ROMÂNIA « BETANIA »

S-a adoptat

CENTRUL « LALELELOR »

99

116.000

19

0

0

7.

31365/

15.04.2009

ASOCIAȚIA CREȘTINĂ, DE MISIUNE ȘI AJUTOR OLANDA - ROMÂNIA « BETANIA »

S-a adoptat

CENTRUL DE INTEGRARE A TINERILOR

98

69.000

19

0

0

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 173/29.05.2009 prin care s-a aprobat preluarea în folosință gratuită de la Consiliul Județean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor - fosta clădire a Bibliotecii Județene Bacău” aflat în Bacău str. I.S. Sturza nr.l.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Juridică și Administrație locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DI. Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 173/29.05.2009 prin care s-a aprobat preluarea în folosință gratuită de la Consiliul Județean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor - fosta clădire a Bibliotecii Județene Bacău” aflat în Bacău str. I.S. Sturzanr.l.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

ABSENT

-

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECUL AI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru ” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 173/29.05.2009 prin care s-a aprobat preluarea în folosință gratuită de la Consiliul Județean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor - fosta clădire a Bibliotecii Județene Bacău” aflat în Bacău str. I.S. Sturza nr.l.

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului Bacău la continuarea derulării a două proiecte sociale în domeniul protecției copilului și tinerilor în perioada 01 ian.- 31 dec.2009 în colaborare cu Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda - România - Betania din Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și SPAS).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -Supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului Bacău la continuarea derulării a două proiecte sociale în domeniul protecției copilului și tinerilor în perioada 01 ian.- 31 dec.2009 în colaborare cu Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda -România - Betania din Bacău .

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

ABSENT

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASJLICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ         1

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

. -

Cu 19 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului Bacău la continuarea derulării a două proiecte sociale în domeniul protecției copilului și tinerilor în perioada 01 ian.- 31 dec.2009 în colaborare cu Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda - România -Betania din Bacău.

7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii blocurilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate și înregistrate ca mijloace fixe până la data de 31.12.2003, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului României.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii blocurilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate și înregistrate ca mijloace fixe până la data de 31.12.2003, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului României.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

9

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

ABSENT

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru ” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii blocurilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate și înregistrate ca mijloace fixe până la data de 31.12.2003, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului României.

8.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza actualizare SF a obiectivului de investitii”Reabilitarea termica a blocurilor-instalatii interioare de utilitati publice in Municipiul Bacau”,etapa I-a, pentru 228 scări de bloc.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public,Direcția Economică,Direcția Tehnică,Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza actualizare SF a obiectivului de investitii”Reabilitarea termica a blocurilor-instalatii interioare de utilitati publice in Municipiul Bacau”,etapa I-a, pentru 228 scări de bloc.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNA VA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

ABSENT

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza actualizare SF a obiectivului de investitii”Reabilitarea termica a blocurilor-instalatii interioare de utilitati publice in Municipiul Bacau”,etapa I-a, pentru 228 scări de bloc.

9.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza SF a obiectivului de investitii”Reabilitarea termica a blocurilor-instalatii interioare de utilitati publice in Municipiul Bacau”,etapa Il-a,pentru 2784 scări de bloc.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere-pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Administratorul Public, Direcția Economică, Direcția Tehnică, Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -Supun la vot proiectul de hotărâre aprobarea documentației tehnico-economice-faza SF a obiectivului de investitii”Reabilitarea termica a blocurilor-instalatii interioare de utilitati publice in Municipiul Bacau”, etapa Il-a,pentru 2784 scări de bloc.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

ABSENT

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

M1RONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza SF a obiectivului de investitii”Reabilitarea termica a blocurilor-instalatii interioare de utilitati publice in Municipiul Bacau”,etapa II-a,pentru 2784 scări de bloc.

10.Se trece Ia punctul 1OA al ordinii de zi si domnul Bîrzu Ilie , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică, Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

*

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

ABSENT

12.

FLOREAIRINA DANIELA

-

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

/ /

/ /

17.

NECHITA NECUL AI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

18

-

1

Cu 18 voturi „ pentru ” și 1 „abținere “a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

11.Se trece la punctul 10B al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării SC „Fotbal Club Municipal” Bacău SA precum și aprobarea Actului Constitutiv al acestei societăți comerciale

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Administratorul Public, Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-ra.Consilier Adam Isabela-propun un amendament și anume în Actul Constitutiv, ca fondatori, în loc de Consiliul Local Bacău să fie trecut Municipiul Bacău.

DLConsilier Drăgănuță Constantin-componenta Adunării Generale să respecte algoritmul politic si să fie 3 membri din PNL și 1 PSD si unul PD.

DLConsilier Floroiu Ionel-facem un compromis, cum s-a făcut la RAGC și anume 5 la 2.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-mai punem unul de la PNL și unul din opoziție.

Propunem în Adunarea Generală pe domnii Șlic Mihai, Ilie Bîrzu, Floroiu Ionel și Rotaru Ion.

De asemenea propun să-i trecem în Consiliul de Administrație și pe domnii Pădureanu Leonard și Dospinescu Adrian.

DL Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -Supun la vot amendamentul propus de d-ra ConsilierAdăm Isabela.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

ABSENT

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

»

X

10.

DUNAVA COSTEL

X

11.

FECHETMIRCEA

ABSENT

12.

FLOREAIRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

X

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru ” a fost adoptat amendamentul propus de d-ra Consilier Adam Isabela.

Persoanele propuse pentru Adunarea Generală și pentru Consiliul de Administrație vor fi trecute pe buletinul de vot.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării SC “Fotbal Club Municipal” Bacău SA precum și aprobarea Actului Constitutiv al acestei societăți comerciale

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1.(1) Se aprobă înființarea SC “Fotbal Club Municipal” Bacău SA având ca acționari Municipiul Bacău, care deține pachetul majoritar de acțiuni, 90%, și Asociația Sportivă “Fotbal Club Municipal” Bacău, care deține pachetul minoritar de acțiuni, 10%.

  • (2) Societatea comercială “Fotbal Club Municipal” Bacău SA se organizează și funcționează ca persoană juridică română.

  • (3) Sediul social al societății este în localitatea Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94, Județul Bacău.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  2.

  Art 2. Se aprobă “Actul Constitutiv” al SC “Fotbal Club Municipal” Bacău SA, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  3.

  Art. 3. Societatea comercială “Fotbal Club Municipal” Bacău SA, funcționează potrivit legii și Actului Constitutiv, adoptat în baza prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  4.

  Art. 4.(1) Societatea comercială “Fotbal Club Municipal” Bacău SA, se înființează cu scopul susținerii activității de performanță a echipei de fotbal ”FCM Bacău”.

  (2) Societatea își va desfășura activitatea în domeniul "activități de spectacole culturale și recreative”, având ca obiect principal "activități ale cluburilor sportive”.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

/ /

5.

Art. 5.(1) Capitalul social subscris al societății este de 2775000 lei, aport în numerar și este divizat în 277500 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

(2) Aportul acționarilor la constituirea capitalului social subscris în numerar este următorul:

- Municipiul Bacău, 90%, respectiv 2497500 lei, reprezentând 249750 acțiuni.

- Asociația FCM Bacău, 10%, respectiv 277500 lei, reprezentând 27750 acțiuni.

S-a adoptat

18

0

0

6.

Art. 6.(1) Organul de conducere al SC “Fotbal Club Municipal” Bacău SA, este Adunarea Generală a Acționarilor.

 • (2) Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar sunt exercitate și respectiv îndeplinite de către cei doi acționari.

 • (3) Membrii se numesc și se revocă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

 • (4) Componenta Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale Fotbal Club Municipal Bacău SA este următoarea:

 • 1. Ciubotaru Lucian Manuel, consilier local, cetățean român, născut la 17.06.1969, domiciliat în Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 4, Bacău, jud. Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 537722, CNP 169061704114;

 • 2. Bogatu George, consilier local, cetățean român, născut la 06.11.1957, domiciliat în Bacău, str. Dumbravei, nr.6, legitimat cu CI, seria XC, nr. 134028, CNP 1571106400619;

 • 3. Nechita Nicolae, consilier local, cetățean român, născut la data de 02.01.1957, domicilat în Bacău, str. 13 Septembrie, nr. 62, legitimat cu CI, seria XC, nr. 326800, CNP 1570102040077;

 • 4. Șuștac Mihai, consilier local, cetățean român, născut la data de 30.09.1981, domiciliat în Bacău, str. Republicii, nr. 74, legitimat cu CI, seria XC, nr. 402216, CNP 1810930046190;

 • 5. Curcă Liviu Constantin, consilier local, cetățean român, născut la data de 08.01.1968, domiciliat în Bacău, str. Gheorghe Asachi, nr.7, jud. Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 129934;

 • 6. Fechet Mircea, consilier local, cetățean român, născut la data de 01.07.1980, domiciliat în Bacău, str. I.L.Caragiale, nr. 1, jud Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 336365;

 • 7. Căpușă Marius, Președintele Consiliului Director la Asociația Sportivă FCM Bacău, cetățenie română, născut la 31.05.1968, domiciliat în Bacău, str. Dr. Istrate, nr.4, jud Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 336762, CNP 1680531040037;

PROPUNERI AGA:

 • 1. ȘLIC MIHAI IULIAN

 • 2. ELIEBÎRZU

 • 3. FLOROIU IONEL

 • 4. ROTARUION

S-a adoptat

18

0

0

7.

Art. 7.(1) Societatea comercială “Fotbal Club Municipal” Bacău SA, este administrată de Consiliul de Administrație.

(2) Consiliul de Administrație este format din 5 membri desemnați prin hotărârea membrilor fondatori pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

(3) Președintele Consiliului de Administrație este desmnat de Adunarea Generală a Acționarilor din rândul celor 5 acționari prevăzuți la art. 17, alin. 4 din Actul Constitutiv.

S-a adoptat

18

0

0

8.

Art. 8. Comisia de Cenzori a SC “Fotbal Club Municipal” Bacău SA, este format din 3 membri plini și 1 supleant, având următoarea componență:

 • 1. Calustian Serenela Ioana de cetățenie română, cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr 5, sc A, apt 13, posesor al CI, seria XC, nr. 308764, născută în Bacău la 06.08.1969, CNP 2690806040115.

 • 2. Faghean Radu Mihai de cetățenie română, cu domiciliul în Bacău, str. Mioriței, nr.15, sc. D, apt. 10, posesor al CI, seria XC, nr. 183074, născut în Bacău la 10.12.1975, CNP 1751210040019. 3.Salomia Victor Dumitru de cetățenie română, domiciliat in Bacău, str. Letea nr. 46, sc. A, ap 9, posesor al CI, seria XC nr. 599820., născut în Adjud la24.03.1978,CNP 1780324047795.

4.Cenzor supleant:Vizitiu Maria, de cetățenie română, domiciliat în Bacău, str. Neagoe Vodă , nr. 31, sc B, apt. 3, posesor al CI, seria XC,nr. 080644, născută în localitatea Vrânceni, județul Vaslui, la 08.02.1955, CNP 2550218040131.

S-a adoptat

18

0

0

9.

Art. 9. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Actul Constitutiv aprobat prin această hotărâre.

S-a adoptat

18

0

0

10.

Art. 10. Se împuternicesc domnii, ca reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Bacău și anume:

-Ing. Stavarache Romeo, primarul Municipiului Bacău, născut la 22.07.1962, cu domiciliul în str. Mihai Eminescu, nr. 11, jud. Bacău, care se legitimează cu CI, seria XC, nr. 094924, și -Pădureanu Leonard Stelian, cetățean roman născut la data de 26.11.1964, cu domiciliul în Bacău, str. Energiei, nr. 34, legitimate cu CI, seria XC, nr. 006659, să procedeze la îndeplinirea formalităților de înregistrare a Societății Comerciale “ Fotbal Club Municipal” Bacău SA la Oficiul Registrului Comerțului Bacău, și să semneze actele de constituire.

S-a adoptat

18

0

0

11.

Art. 11. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică, Administratorului Public și la Asociația Fotbal Club Municipal Bacău.

S-a adoptat

18

0

0

12.


18


Consiliul de administrație

 • (1) Societatea este supusa sistemului unitar de administrare.

 • (2) Societatea este administrata de Consiliul de administrație compus din 5 membrii, desemnat prin hotararea membrilor fondatori, pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

 • (3) Consiliul de administrație reprezintă societatea in fata terților si a justiției prin președintele acestuia.

 • (4) Primii administratori sunt:

 • ■  Damian Aurel de cetățenie .română domiciliat in Bacău, str. Calea Moldovei, nr.181, posesor al .CI seria .XC nr. 613876, CNP1680925040061.

 • ■  Costinescu Comeliu de cetățenie română domiciliat in Bacău str. Mihai Viteazu nr. 5, sc. A, ap. 11, posesor al Bl seria BX nr. 513132, CNP1351001040013.

 • ■  Goian Liviu de cetățenie română domiciliat in Suceava, str. .Samoil Isopescu nr. 21, bloc M, sc. D, ap. 5, posesor al CI, seria SV nr. 214210, CNP1651118334997.

 • ■  Radu Constantin de cetățenie română domiciliat in Hemeiuși, jud, Bacău, str. Școlii, nr. 306, posesor al CI, seria XC nr. 696852, CNP 1550404040042.


 • (6) Președintele consiliului de administrație cumulează si funcțiile executive de Director General al societății si cea de Președinte al clubului de fotbal.

 • (7) Președintele primului consiliu de administrație este Damian Aurel.

 • (8) Durata mendatului următoarelor consilii de administrație este de 4 ani.

 • (9) Remunerația membrilor si președintelui consiliului de administrație va fi stabilita prin hotararea adunării generale a acționarilor. S-a adoptat

Dl. președinte de ședință Bîrzu Ilie - mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

BÎRZU ILIE                        NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

AM7 Ds.I-A-4/ Ex.l