Proces verbal din 07.09.2009

În data de 07 Septembrie 2009 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 07.09.2009, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău

DL Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.4385 din 03.09.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

Consilierii au fost convocați în scris cu adresa nr.9618/03.09.2009 și telefonic cu nota telefonică nr.9619/03.09.2009.

Au fost prezenți un număr de 20 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Floroiu Ionel ( absent motivat - concediu de odihnă), domnul consilier Curcă Liviu și dl. consilier Șlic Mihai ( absent motivat - concediu de odihnă).

D-ra președinte de ședință - Mironescu Roxana - asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. II invit pe dl. Primar ing. Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței și dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

L Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

 • 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului revizuit de Implementare a Proiectului „Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Bacău și zonele limitrofe”, cod ISPA 2004/ RO/ 16/P/PE/ 007.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Ș.Proiect de hotărâre privind acceptarea, fără sarcini, a donației făcută de către Vârlan Bogdan-Lucian și Vârlan Aurelia, a terenului arabil în suprafață de 44,88 mp., situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Costache Radu nr. 34.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.Proiect de hotărâre privind nominalizarea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale a Municipiului Bacău și Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale a Municipiului Bacău, precum și numirea înlocuitorului acesteia.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor contracte de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local pe anul 2009, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

PESTE ORDINEA DE ZI;

 • 6. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de aplicare a Programului „CASA VERDE” care va fi cofinanțat de către Agenția Fondului de Mediu, cu fonduri nerambursabile pentru implementarea soluțiilor de producere a energiei termice cu surse regenerabile (energie solară, geotermală și eoliană) ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului, la obiective publice din patrimoniul municipiului Bacău.

Inițiatori - Consilieri Locali: ROTARU ION, FECHET MIRCEA ȘI CIUBOTARIU LUCIAN

DL Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ?

Supun la vot ordinea de zi prezentată :

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNA VA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREA IRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

ABSENT

14.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

Cu 20 de voturi „ pentru “ a fost aprobată ordinea de zi prezentată, cu suplimentare.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001 , REPUBLICATĂ ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existenta unei asemenea situații.

1. Se trece la primul punct al ordinii de zi și domnișoara Mironescu Roxana , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău

Se prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.( dl. Secretar și Direcția Juridică și Administrație Locală).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. consilier Chiriac Ioan - O precizare, e vorba de medicii și asistenții din rețeaua școlară?

Dl. Secretar - Da.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AX1NTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNA VA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREA IRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

ABSENT

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

»

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARUION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi „ pentru “ , proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 al Consiliului Local al Municipiului Bacău, a fost adoptat.

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnișoara Mironescu Roxana , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului revizuit de Implementare a Proiectului „Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Bacău și zonele limitrofe”, cod ISPA 2004/ RO /16 /P /PE /007.

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău

Se prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și Direcția Juridică și Administrație Locală).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică și Direcția Juridică și Administrație Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării 4

proiectului de hotărâre, favorabile. Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNA VA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREA IRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

ABSENT

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi ,, pentru “ , proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului revizuit de Implementare a Proiectului „Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Bacău și zonele limitrofe”, cod ISPA 2004/ RO /16 /P /PE /007, a fost adoptat.

 • 3, Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnișoara consilier Mironescu Roxanapreședinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acceptarea, fără sarcini, a donației făcută de către Vâri an Bogdan-Lucian și Vârlan Aurelia, a terenului arabil în suprafață de 44,88 mp., situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Costache Radu nr. 34.

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău.

Se prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și Direcția Juridică și Administrație Locală).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu și Serviciul de Restituire a Proprietăților).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acceptarea, fără sarcini, a donației făcută de către Vârlan Bogdan-Lucian și Vârlan Aurelia, a terenului arabil în suprafață de 44,88 mp., situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Costache Radu nr. 34.

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. (1) Consiliul Local al Municipiului Bacău acceptă, fără sarcini, donația din partea familiei Vârlan Bogdan-Lucian și Vârlan Aurelia, domiciliați în Bacău, str. Republicii nr. 1, Sc. B, Ap. 8, a imobilului - teren arabil - în suprafață de 44,88 mp. pe o lungime de 16,73 mp., situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Costache Radu nr. 34, cu număr cadastral 15573.

  (2) Terenul prevăzut la alin. 1, se identifică prin Planșa „Reglementări Urbanistice”, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. — S-a adoptat

  20

  2.

  Art. 2. Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Bacău, va înregistra în proprietatea publică a municipiului Bacău, imobilul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, în baza contractului autentic încheiat la notarul public și a prezentei hotărâri. . - S-a adoptat

  20

  3.

  Art. 3. (1) Se mandatează d-na Maria Jinga, Director la Direcția Juridică și Administrație Locală, să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în numele lui, actul de donație la notarul public.

  (2) Toate taxele ocazionate cu perfectarea actului de donație pentru imobilul prevăzut la art. 1, vor fi suportate de către donatorii Vârlan Bogdan-Lucian și Vârlan Aurelia.. - S-a adoptat

  20

  4.

  Art.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Direcției Drumuri Publice, Direcției Economice, Direcției Juridice și Administrație Locală, Compartimentului Cadastru și donatorilor Vârlan Bogdan-Lucian și Vârlan Aurelia.. - S-a adoptat

  20

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și domnișoara consilier Mironescu Roxanapreședinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind nominalizarea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrațiv-teritoriale a Municipiului Bacău și Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale a Municipiului Bacău, precum și numirea înlocuitorului acesteia.

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău.

Se prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.( dl. Secretar și Direcția Juridică și Administrație Locală).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică și Direcția Juridică și Administrație Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL consilier Chiriac Ioan - Aș dori ca dl. Director economic să-mi spună ce volum de credite a contractat municipiul Bacău din sistemul bancar , care este gradul de îndatorare și cât din împrumut s-a utilizat.

DL Secretar - Dl. Director economic este în concediu de odihnă însă la o ședință următoare veți primi o informare în acest sens.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind nominalizarea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale a Municipiului Bacău și Registrul de evidență a garanțiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale a Municipiului Bacău, precum și numirea înlocuitorului acesteia

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  •     ART. 1 - Se nominalizează Dra. Muscalu Ramona

  Mihaela, salariată la Primăria Municipiului Bacău în funcția de consilier în cadrul Direcției Economice, ca începând cu data de 15.09.2009, să întocmească și să mențină Registrul de evidență a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale a Municipiului Bacău și Registrul de evidență a garanțiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale a Municipiului Bacău în conformitate cu reglementările legale. - S-a adoptat

  20

2.


ART. 2 - Se nominalizează Dna. Palade Mălina Georgeana, salariată la Primăria Municipiului Bacău în funcția de consilier în cadrul Direcției Economice, să o înlocuiască pe Dra. Muscalu Ramona Mihaela pe perioadele de indisponibilitate pentru activitatea de întocmire și menținere a Registrului de evidență a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale a Municipiului Bacău și a Registrului de evidență a garanțiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale a Municipiului Bacău în conformitate cu reglementările legale. . - S-a adoptat

20


 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și domnișoara consilier Mironescu Roxanapreședinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea unor contracte de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local pe anul 2009, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

Inițiator - Primarul Municipiului Bacău.

Se prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.( dl. Secretar și Direcția Juridică și Administrație Locală).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind atribuirea unor contracte de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local pe anul 2009, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată

 • 1.  Consilieri prezenți - 20

 • 2.  Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

  Nr. voturi

  Pentru

  Contra

  Nu

  1.

  Art. 1. (1) Se aprobă atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local pe anul 2009, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, la propunerea Comisiei de Evaluare la proiectele înaintate de următoarele instituții de educație din municipiul Bacău:

  18

  2

  NR.     DENUMIRE     TITLUL

  DOSAR    SOLICITAN PROIECTULUI

  T

  SUMA

  Solicitată     Aprobată

  41.477

  10.08.2009

  S-a adoptat

  Casa

  Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău

  Interculturali-tate și diversitate în școala băcăuană

  10.000

  6.500

  2.

  41.736

  13.08.2009 S-a adoptat

  Școala cu clasele I-

  VIII „Al. I. Cuza” Bacău

  Un secol și jumătate de existență și implicare în viața comunității băcăuane

  27.176,80

  11.920

  20

  3.

  (2) Se aprobă alocarea de la bugetul local al anului 2009, a sumei de

  18.420 lei (Ron), în baza contractelor încheiate.- S-a adoptat

  20

  4.

  Art. 2. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică și beneficiarilor, Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” și Școala cu clasele I-VIII „Al. I. Cuza” Bacău. -S-a adoptat

  20

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și domnișoara Mironescu Roxana , președinte de ședință, dă cuvântul domnului consilier Rotaru Ion pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor de aplicare a Programului „CASA VERDE” care va fi cofinanțat de către Agenția Fondului de Mediu, cu fonduri nerambursabile pentru implementarea soluțiilor de producere a energiei termice cu surse regenerabile (energie solară, geotermală și eoliană) ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului, la obiective publice din patrimoniul municipiului Bacău.

Inițiatori - Consilieri Locali: ROTARU ION, FECHET MIRCEA ȘI CIUBOTARIU LUCIAN

Se prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.( dl. Secretar și Direcția Juridică și Administrație Locală).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL consilier Rotaru Ion - Se va face un studiu de fezabilitate pentru a se obține banii de la Fondul de mediu, pentru a se utiliza energia solară la încălzirea apei în școli, spitale, cămine. Investiția poate fi amortizată în cca. 8 luni. Pe timp de vară consumul va fi acoperit în procent de 100% iar iama 30-50%. Faptul că noi vom participa numai cu 20% din cost este un avantaj. Firma care va câștiga efectuarea SF-ului îl va depune până la 15.09.2009.

Dl. consilier Zaharia Nicolae - Sunt numai fondurile care au rămas de la sesiunea I?

Dl. Primar - Nu. Fondurile sunt alocate pe iudete.

DL consilier Rotaru Ion - In fiecare sesiune se pot accesa fonduri de cca. 1 milion de Euro.

DL consilier Chiriac Ioan - Este valabil și pentru sistemul privat. Fondurile sunt limitate. Mai există și biomasa care poate fi folosită (nu este cazul pentru obiectivele specificate în proiect, însă R.A.G.C. ar putea-o folosi) și de asemenea piroliza (Pet-uri, e.t.c.)

DL consilier Rotaru Ion - Se poate merge numai pe apă caldă, pe energie (la noi nu există legislație în domeniu), cu pompe de căldură , energie eoliană, e.t.c. Se vor face studii și vom vedea fiecare modalitate unde se pretează.

DL consilier Drâgânuță Constantin - De ce am ajuns să punem acest proiect în discuție abia în ultimele 3 zile?

DL consilier Rotaru Ion - Eu vă garantez că dacă azi se adoptă proiectul de hotărâre,SF- ul se poate depune până pe data de 15.

DL consilier Chiriac Ioan - în județul nostru , energia eoliană se exclude. Este adecvat numai pentru energie solară iar pentru energie electrică - până într-un Megawatt, sistemul național este obligat să preia.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

DUNA VA COSTEL

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

FLOREA IRINA DANIELA

X

13.

FLOROIU IONEL

ABSENT

14.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

15.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

16.

MIRONESCU ROXANA

X

17.

NECHITA NECULAI

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ROTARUION

X

20.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

ZAHARIA GABRIELA

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi „ pentru “ , proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor de aplicare a Programului „CASA VERDE” care va fi cofmanțat de către Agenția Fondului de Mediu, cu fonduri nerambursabile pentru implementarea soluțiilor de producere a energiei termice cu surse regenerabile (energie solară, geotermală și eoliană) ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului, la obiective publice din patrimoniul municipiului Bacău, a fost adoptat.

D-ra președinte de ședință - Mai dorește cineva să ia cuvântul ?

Dl.Consilier Cojocaru Cristian - în ultima vreme , a circulat prin oraș, pus în cutiile poștale ale cetățenilor, un soi de « manifest» semnat de către dl. Consilier Zaharia Nicolae, care nu este altceva decât o calomnie și o inducere în eroare cu privire la situația din consiliul local și modul în care se votează. Vom ține o conferință de presă în acest sens astăzi la ora 13,00 , la sediul P.N.L.. Scrisoarea este parcă desprinsă din Caragiale și țin să precizez următoarele :

-consilierii P.N.L. dețin majoritatea simplă în consiliul local și nu majoritatea absolută pentru care mai au nevoie de încă un vot. Consilierii locali care sunt de profesie juriști cunosc această realitate dar se fac că nu ;

- cifra de la buget - 100 milioane de Euro nu este corectă deoarece aceasta reprezintă întreaga sumă cu tot cu salarii și cheltuieli. Bugetul este de doar 30 de milioane de Euro ;

-grupul P.N.L. va menține taxele și impozitele locale atât datorită politicii de dreapta pe care o urmează cât și datorită situației economice din țară știut fiind că în situațiile de criză economică nu este indicat să fie majorate taxele și impozitele. Au fost declarații publice ale executivului și ale consilierilor P.N.L. în acest sens ;

-în ceea ce privește ideia că suntem supuși și votăm la comandă, va trebui să probați acest lucru în fața organelor competente. Noi am fost primii care am făcut apel la depolitizarea intervențiilor în cadrul consiliului local și să votăm conform convingerilor și conștiinței noastre. Este un model clasic de publicitate înșelătoare și inducere în eroare a opiniei publice. Toate hotărârile de interes public au fost votate cu majoritate. Am încercat să promovăm o politică constantă în care să promitem numai ceea ce putem face. Este o încercare disperată a P.S.D. care ar trebui măcar să lectureze actele normative care guvernează calitatea de consilier pentru a avea acțiuni corecte și morale.

Ne dezicem de cele arătate și precizez că erau chestiuni tehnice care trebuiau aduse la cunoștință.

DL consilier Zaharia Nicolae - Dacă este cazul vă aștept în instanță. Intenția noastră este de a nu crește taxele și impozitele locale. Mă bucur că sunteți de acord cu noi că taxele din Bacău nu trebuie să crească. Ar trebui să aveți o discuție cu dl. Stavarache (care tocmai a ieșit din sală) să nu mai fie laș și să rămână la masa discuțiilor cu noi.

Dl.Consilier Cojocarii Cristian - Eu discut aici în numele consilierilor P.N.L. și nu îi recomand primarului ce atitudine să aibă.

Domnișoara consilier Mironescu Roxana - Mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MIRONESCU ROXANA


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

RT/ Ds.I-A-4/ Ex.l