Hotărârea nr. 99/2009

 Hotărârea nr. 99 din 31.03.2009 - privind validarea d-lui Dunava Costel-Neculai, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat, existând confirmarea partidului.

(/f/(//f// i^a (VM

/ ca.a/a/ // < ca/ a / ~1 //a a a f/a a/a < ^/3a< tz / /

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de Consilier în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Dunava Costel-Neculai, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat Bacău, existând confirmarea partidului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • •  Prevederile art. 96 (9) din Legea nr. 67/2004, pentru alegerea autorităților administrației publice locale;

  • •  Prevederile art. 6 (2) si (3) și art. 7 (1) din Legea nr. 393/28.09.2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,

  • •  Prevederile art. 31 (3) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Adresa nr. 26/06.03.2009, a Partidului Social Democrat Bacău, prin care comunică supleantul care să fie supus validării în persoana d-lui Dunava Costel-Neculai;

  • •  Hotărârea nr. 238/04.07.2008, privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Art 1. Consiliul Local al Municipiului Bacău, validează mandatul de consilier local al d-lui Dunava Costel-Neculai, Ia propunerea Comisiei de Validare, care a examinat legalitatea alegerii domniei sale la data de 01.06.2008 și figurează ca supleant pe lista Partidului Social Democrat Bacău, existând confirmarea partidului.

Art 2. Se ia act de depunerea în fața Consiliului Local, de către dl. Dunava Costel-Neculai, a jurământului în limba română, cu formulă religioasă.

Art 3. Se modifică în mod corespunzător H.C.L. nr. 238/04 07.2008, în sensul că se repartizează dl. Dunava Costel-Neculai în Comisia de Specialitate nr. 5 - Comisia pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești - în calitate de membru.

Art 4. Hotărârea va fi comunicată d-lui Dunava Costel-Neculai, Președintelui Comisiei de Specialitate nr. 5 și Compartimentului „Aparatul Permanent”.

PREȘEDINȚFDE ȘEDINȚĂ / FLOROIUIONE

NR. 99   / " /

DIN 31.03j2009

O.P., IGH./ K.f :/Ex. 1/Ds.. l-A-^YĂ


¥•


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI