Hotărârea nr. 98/2009

 Hotărârea nr. 98 din 31.03.2009 - privind validarea d-nei Zaharia Svetlana-Gabriela, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat Bacău, existând confirmarea partidului.

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de Consilier în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-nei Zaharia Svetlana-Gabriela, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat Bacău, existând confirmarea partidului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • •  Prevederile art. 96 (9) din Legea nr. 67/2004, pentru alegerea autorităților administrației publice locale;

  • •  Prevederile art. 6 (2) și 7 (1) din Legea nr. 393/28.09.2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Prevederile art. 31 (3) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Adresa nr. 26/06.03.2009, a Partidului Social Democrat Bacău, prin care comunică supleantul care să fie supus validării în persoana d-nei Zaharia Svetlana-Gabriela;

  • •  Hotărârea nr. 238/04.07.2008, privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

In baza dispozițiilor art. 36 (9) și ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Art 1. Consiliul Local al Municipiului Bacău, validează mandatul de consilier local al d-nei Zaharia Svetlana-Gabriela, la propunerea Comisiei de Validare, care a examinat legalitatea alegerii domniei sale la data de 01.06.2008 și figurează ca supleant pe lista Partidului Social Democrat Bacău, existând confirmarea partidului.

Art 2. Se ia act de depunerea în fața Consiliului Local, de către d-na Zaharia Svetlana-Gabriela, a jurământului în limba română, cu formulă religioasă.

Art 3. Se modifică în mod corespunzător H.C.L. nr. 238/04.07.2008, în sensul că se repartizează d-na Zaharia Svetlana-Gabriela în Comisia de Specialitate nr. 4 - Comisia pentru activități social -culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii, sport și ocrotirea monumentelor istorice, protecția mediului și reconstrucție ecologică - în calitate de membru.

Art 4. Hotărârea va fi comunicată d-nei Zaharia Svetlana-Gabriela, Președintelui Comisiei de Specialitate nr. 4 și Compartimentului „Aparatul Permanent”.

<

i ... 1

NR. 98 j DIN 31.03.2009

O.P., IGH./ R.T./^l/Ps. I-Â.-4

XVv \r,.


PREȘEDINTLDEȘ FLOROIU ION

f ,.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI