Hotărârea nr. 97/2009

 Hotărârea nr. 97 din 31.03.2009 - privind validarea d-lui Axinte Gh. Gabriel-George, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Democrat-Liberal Bacău, existând confirmarea partidului.

HOTĂRÂRE


privind validarea mandatului de Consilier în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Axinte Gh. Gabriel-George, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Democrat-Liberal Bacău, existând confirmarea partidului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • •  Prevederile art. 96 (9) din Legea nr. 67/2004, pentru alegerea autorităților administrației publice locale;

  • •  Prevederile art, 6 (2) și art, 7 (1) din Legea nr, 393/28,09,2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Prevederile art. 31 (3) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Adresa nr, 67/16.03,2009, a Partidului Democrat-Liberal Bacău, prin care comunică supleantul care să fie supus validării în persoana d-lui Axinte Gh. Gabriel-George;

  • •  Hotărârea nr. 238/04.07.2008, privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit, „a” din Legea nr, 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art, 36 (9) și ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Consiliul Local al Municipiului Bacău, validează mandatul de consilier local al d-lui Axinte Gh. Gabriel-George, la propunerea Comisiei de Validare, care a examinat legalitatea alegerii domniei sale la data de 01.06.2008 și figurează ca supleant pe lista Partidului Democrat-Liberal Bacău, existând confirmarea partidului.

Art 2. Se ia act de depunerea în fața Consiliului Local, de către d-1 Axinte Gh. Gabriel-George, a jurământului în limba română, cu formulă religioasă,

Art 3. Se modifică în mod corespunzător H.C.L. nr, 238/04.07.2008, în sensul că se repartizează dl.Axinte Gh. Gabriel-George în Comisia de Specialitate nr. 1 Comisia pentru activități economico- financiare ,buget, investiții - în calitate de membru.

Art 4. Hotărârea va fi comunicată d-lui Axinte Gh, Gabriel-George, Președintelui Comisiei de Specialitate nr. 1 și Compartimentului „Aparatul Permanent”.


j fLorqiuio

I                                                 '

•*'% t                              r>/,

DIN 31.03.2009 :

O P. jGH./R.Ț./fx.l/Ds. I-A'

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI