Hotărârea nr. 96/2009

 Hotărârea nr. 96 din 31.03.2009 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1500 lei d-lui Popescu Teodor cu domiciliul în Bacău, str. 9 Mai, nr. 3, sc. B, ap. 9.

>/) ziprivind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1500 lei d-lui Popescu Teodor cu domiciliul în Bacău, str. 9 Mai. nr. 3. sc. B. ap. 9

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr. 47 / 2006 privind sistemul național de asistență socială;

-Prevederile ari. 28 alin. 2 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare inclusiv prin Legea nr. 115/ 2006;

-Prevederile art. 57 din Hotărârea de Guvern nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată.

- Cererea formulată de Popescu Teodor și ancheta socială, înregistrate sub nr. 7346 din 26.03.2009; -Referatul nr.7477/27.03.2009 al Serviciului Public de Asistență Sociala al Municipiului Bacău;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 3, și ale art. 45 alin.(2), lit. „a” și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Sc aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1500 lei d-lui Popescu Teodor cu domiciliul în Bacău, str. 9 Mai, nr. 3, sc. B, ap. 9, întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând investigații medicale si tratament de specialitate.

Art 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.


PREȘEDINTEDE Șl /FLOROIU IQ


i

nr\s6X;- •

DIN

O.P..                   I-A-