Hotărârea nr. 79/2009

 Hotărârea nr. 79 din 31.03.2009 - privind prelungirea duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 22830/12.07.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si S.C. RACOLE EXIM S.R.L. cu sediul social in Bacau, str. Calea Republicii, nr. 175.


HOTARARE

privind prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 22830/12.07.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si S C.

RACOLE EXIM S.R.L. cu sediul social in Bacau, str. Calea Republicii, nr. 175

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Legea nr. 50/1991, republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

  • - Cererea S.C. RACOLE EXIM S.R.L., inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 25064/18.02.2009;

  • - Referatul nr. 2454/05.03.2009 întocmit de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « b » si art. 45(3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 22830/12.07.1999, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si S.C. RACOLE EXIM S.R.L., beneficiara construcției - titulara contractului de concesionare perfectat pentru terenul in suprafața de 106,00 m.p. din str. 9 Mai (Parcare Piața Centrala), pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata inițiala a contractului.

ART. 2 - Se imputemiceste Primarul Municipiului Bacau sa stabilească termenul de prelungire, sa perfecteze si sa semneze actul adițional la Contractul de Concesionare nr. 22830/12.07..1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. RACOLE EXIM S.R.L., beneficiara construcției cu destinația spațiu comercial din str. 9 Mai (Parcare Piața Centrala) - titulara contractului de concesionare.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata S.C. RACOLE EXIM S.R.L., Serviciului Contracte - Evidenta si incasari debite din cadrul Direcției Patrimoniu si Biroului Urbanism.

<■

PREȘEDINTE DE ȘEdI / FLOROIU I(Wj3


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI