Hotărârea nr. 78/2009

 Hotărârea nr. 78 din 31.03.2009 - privind prelungirea duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 3033 din 01.05.1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BIMSAM COM S.R.L., beneficiarul investitiei “spatiu comercial pentru desfasurarea activitatii de comert” – realizata pe terenul concesionat in Bacau, str. Milcov, nr. 106.

. /l ('Mânui

M, (7/r/

7

/ rz/ '""î /?// ✓7 «7/ w/r/ < < rcâ n

HOTĂRÂRE


privind prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 3033 din 01.05.1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BIMSAM COM S.R.L., beneficiarul investiției “spațiu comercial pentru desfasurarea activitatii de comerț” - realizata pe terenul concesionat in Bacau, str. Milcov, nr. 106

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Legea nr. 50/1991, republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

  • - Cererea inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 21061/15.01.2009 prin care S.C. BIMSAM COM S.R.L. solicita prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 3033/01.05.1999;

  • - Referatul nr. 1266/05.02.2009 intocmit de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « b » si art. 45(3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 3033 din 01.05.1999 incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BIMSAM COM S.R.L. Bacau, beneficiarul investiției “spațiu comercial pentru desfasurarea activitatii de comerț” - titular al contractului de concesionare, pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata inițiala a contractului.

ART. 2 - Se imputemiceste Primarul Municipiului Bacau sa stabilească termenul de prelungire, sa perfecteze si sa semneze actul adițional la contractul de concesionare nr. 3033 din 01.05.1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BIMSAM COM S.R.L. - beneficiarul investiției - titular al contractului de concesionare

PREȘEDINTE DE ȘEDI FLOROIUIONEKCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI