Hotărârea nr. 77/2009

 Hotărârea nr. 77 din 31.03.2009 - privind prelungirea duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 28638 din 27.08.1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BICADI COM SERV S.R.L., beneficiarul investitiei “spatiu pentru desfasurarea activitatii de prestari servicii” – realizata pe terenul concesionat in Bacau, str. Pietii, nr. 1.

privind prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 28638 din 27.08.1999, încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BICADI COM SERV S.R.L., beneficiarul investiției “spațiu pentru desfasurarea activitatii de prestări servicii” - realizata pe terenul concesionat in Bacau, str. Pietii, nr. 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Legea nr. 50/1991, republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

  • - Cererea înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.23595/04.02.2009 prin care S.C. BICADI COM SERV S.R.L. solicita prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 28638/27.08.1999;

  • - Referatul nr. 1614/12.02.2009 întocmit de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « b » si art. 45(3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 28638 din 27.08.1999 încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BICADI COM SERV S.R.L. Bacau, beneficiarul investiției “spațiu pentru desfasurarea activitatii de prestări servicii” - titular al contractului de concesionare, pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata inițiala a contractului.

ART. 2 - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacau sa stabilească termenul de prelungire, sa perfecteze si sa semneze actul adițional la contractul de concesionare nr. 28638 din 27.08.1999, încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BICADI COM SERV S.R.L. - beneficiarul investiției - titular al contractului de concesionare.

PREȘEDINTE DE ȘE FLOROIU IO
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI