Hotărârea nr. 76/2009

 Hotărârea nr. 76 din 31.03.2009 - privind prelungirea duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 9983/13.03.1998 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si A.F. VIERIU LENUTA cu sediul social in Bacau, str. Mihai Viteazu, nr.1.

privind prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr.

9983/13.03.1998 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si A.F. VIERIU LENUTA cu sediul social in Bacau, str. Mihai Viteazu, nr. 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Legea nr. 50/1991, republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

  • - Cererea A.F. VIERIU LENUTA, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 26206/25.02.2008;

  • - Referatul nr. 1783/17.02.2009 intocmit de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata ulterior modificata si completata;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « b » si art. 45(3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 9983/13.03.1998, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si A.F. VIERIU LENUTA, beneficiara construcției - titulara contractului de concesionare perfectat pentru terenul in suprafața de 13,40 m.p. din str. Mihai Viteazu, nr. 1, pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata inițiala a contractului.

ART. 2 - Se imputemiceste Primarul Municipiului Bacau sa stabilească termenul de prelungire, sa perfecteze si sa semneze actul adițional la Contractul de Concesionare nr. 9983/13.03.. 1998, incheiat intre Municipiul Bacau si A.F. VIERIU LENUTA, beneficiara construcției cu destinația spațiu comercial din str. Mihai Viteazu, nr. 1 - titulara contractului de concesionare.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata A.F. VIERIU LENUTA, Serviciului Contracte - Evidenta si incasari debite din cadrul Direcției Patrimoniu si

Compartimentului Concesionari.

PREȘEDINTE DE FLOROIU I(#


NR. 76

DIN 31.04:2009

O.P.,I.Gbi.7R.T//Ex.l/Ds. I-A-4

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI