Hotărârea nr. 75/2009

 Hotărârea nr. 75 din 31.03.2009 - privind modificarea Hotărârii nr.513/28.12.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici de la faza S.F. la faza P.th. aferenţi obiectivului de investiţii «Contorizare Energie Termică Pentru Unităţi ªcolare din Municipiul Bacău».

< /I

<wt/a/


HOTĂRÂRE


privind modificarea Hotărârii nr. 513/28,12,2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul actualizării indicatorilor tehnic o-economici de la faza S.F. la faza PTh aferenți obiectivului de investiții „Contorizare Energie Termică Pentru Unități Școlare din Municipiul Bacău”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

 • - Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Hotărârii nr. 50/23.03.2009, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2009;

 • - Referatul nr. 3122/24.03.2009, al Direcției Tehnice, inclusiv Anexele nr. 1 și nr. 2 la referat;

 • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău .

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „b”, alin. 4 lit. „d” si ale art.45 (1) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art, 1. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 513/28.12.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul actualizării principalilor indicatori tehnico-economi ci ai obiectivului de investiții „Contorizare Energie Termică Pentru Unități Școlare din Municipiul Bacău” de la Faza SF la Faza PTh, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Centralizatorul principalilor indicatori tehnico-economici, a căror valoare este defalcată pe cele 28 unități școlare beneficiare din municipiul Bacău, conform Anexei nr. 2 și a Devizelor Generale numerotate de la nr. 2/1 la 2/28, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 513/28.12.2007, sunt și rămân valabile.

Art, 4. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Tehnică, la Serviciul Tehnic Investiții și la Direcția Economică.

PREȘEDINȚI DE Ș

FLOROIU ION


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

2 ’ -rt


NR.775

DIN 31.03.2009  Z<5

O.P., l.Gh./ R.T./Ex: l/f)s. I-A-41

■'.     ■ ■ :

ROMÂNIA                                    Anexa nr.1

JUDEȚUL BACĂU                        La Hotararea nr...7.5....din.54:.P.â.-..2009

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "CONTORIZARE ENERGIE TERMICA PENTRU UNITATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU"

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Bacau

Valoare lei cu TVA

Nr. Crt

Denumire obiectiv

Valoare indicatori tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 513 / 28.12.2007

Valoare indicatori tehnico-economici actualizat! la faza PTh

TOTAL

C+M

TOTAL

C+M

1

CONTORIZARE ENERGIE TERMICA PENTRU UNITATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

761.042,65

397.125,00

569.567,80

427.518,13


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


CD/CD-Ds.VII-A-1/Ex.l

ROMÂNIA ~                        ANEXA Nr. Z

JUDEȚUL BACĂU               la hotarareanr.      din 31..03.2009

CONSILIUL LOCAL BACĂU

CENTRALIZATORUL INDICATORILOR TEHN1CO-ECONOMICI PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

"CONTORIZARE ENERGIE TERMICA UNITATI ȘCOLARE”

lei

nr. Crt

denumirea obiectului

nr. Pr.faza PTH

valoare indicatori

c+m

total

1

Lic. Vranceanu

QQ - 4243

28.507,14

35.326,77

2

Lic. Alecsandri

QQ-4244

15.965,73

22.137,59

3

Lic. Saligny

QQ - 4245

20.846,25

28.461,01

4

Lic.Coanda

QQ - 4246

23.761,83

34.605,11

5

Lic. Letea

QQ-4247

31.933,94

39.445,17

6

Lic. Eminescu

QQ - 4248

13.514,94

19.957,56

7

Lic. Apostu

QQ - 4206

5.572,90

8.505,96

8

Lic.Sportiv

QQ - 4207

18.623,50

21.152,14

9

Sc. I.Luca

QQ-4212

4.745,61

8.055,68

10

Sc. Bacovia

QQ-4213

15.218,39

20.283,24

11

Sc. Nr. 15

QQ - 4204

23.013,57

26.378,47

12

Sc. A.Russo

QQ - 4203

3.290,65

5.819,29

13

Sc. Spiru Haret

QQ-4201

13.479,25

16.844,15

14

Sc. Nr. 10

QQ-4216

14.427,66

18.573,99

■ 15

Sc. Al. cel Bun

QQ-4199

12.205,44

15.515,51

16

Sc. M.Dragan

QQ-4198

4.373,94

7.684,01

17

Sc. O.Voicu

QQ-4197

17.592,02

20.902,09

18

Sc. N.lorga

QQ-4195

6.688,05

10.402,54

19

Sc. I.Creanga

QQ-4179

6.396,68

10.111,17

20

Grădiniță 29

QQ-4181

7.455,46

11.063,70

21

Grădiniță 23

QQ-4182

14.463,26

18.071,50

22

Grădiniță 17

QQ-4186

8.506,88

12.115,12

23

Grădiniță 30

QQ-4187

5.226,03

8.375,01

24

Grădiniță 31

QQ-4178

7.438,66

10.587,64

25

Grădiniță 27

QQ-4192

4.375,92

7.226,73

26

Grădiniță 28

QQ-4188

6.889,91

10.498,15

27

Grădiniță 21

QQ-4193

13.376,26

16.525,24

28

Grădiniță 12

QQ-4194

11.369,06

14.003,95

total

359.258,93

478.628,40

tva

68.259,20

90.939,40

total general

■■■

,  427.518,13

569.567,80

PREȘEDINTE DE ȘEDI FEOROIUIONELCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI___Anexa nr.2/1

SC GENERAL FLUID S.A. BUCUREȘTI                                                               wproTecF8§M243 ~

Faza PTH, DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CONTORIZAREA ENERGIEI TERMICE SI A .C.M. PENTRU UNITATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si euro, la cursul RON/euro din data de          23?03^69

B.C.E.

1 EURO =               ~     4.30 LEI

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTH__________________________________

Obiectul nr.1- Liceul Gh. Vranceanu_______________

 • 3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica________

______Documentație licitație_______________________________________

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

 • 3.5. Consultanta______________________________________

 • 3.6. Asistenta tehnica_________________________________

Supraveghere tehnica_____________________________

____Asistenta tehnica_____________________________________ ________________________CAPITOLUL 4________ _____________________Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. Construcții si montaj instalații         ____________

Obiectul nr.1- Liceul Gh. Vranceanu_______________

 • 4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5___________________________

Alte cheltuieli______________________________________

 • 5.1. Organizarea de șantier_________________________

 • 5.1.1. _________lucrări de construcții______________

 • 5.2. Comisioane,taxe,cote lega le,costuri de finanțare

 • 5.2.1. _________ne,taxe si cote legale______________

taxa aferenta ISC___________________________

taxa aferenta ISC

Casa sociala a constructorilor_________________

Taxa timbru arhitect__________________________

 • 5.2.2. _________Costul creditului__________________

 • 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute_______________

Diverse si neprevăzute______________________

CAPITOLUL 6___________________________

Cheltuieli cu darea in exploatare__________________________

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare_________

 • 6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.552,91

8.035,56

6.565,05

41.117,96

9.562,32

28.507,14

6.629,57

5.416,36

33.923,50

7.889,19

28.507,14

6.629,57

5.416,36

33.923,50

7.889,19

6.045,77

1.405,99

1.148,70

7.194,47

1.673,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

35.326,77

8.215,53

6.712,09

42.038,85

9.776,48

din care C+ M

28.507,14

6.629,57

5.416,36

33.923,50

7.889,19

Anexa nr.2/2

SC GENERAL FLUID S.A. BUCUREȘTI                                                         ""  P^dî3g3244

Faza PTH, DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CONTOR1ZAREA ENERGIEI TERMICE SI A ,C.M. PENTRU UNITATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si euro,la cursul RON/euro din data de          23'5058$

B.C.E.

1 EURO =~           LE(

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acord uri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTH__________________________________

Obiectul nr.2- Liceul V. Alecsandri__________________

 • 3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica________

Documentație licitație_______________________________________

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

 • 3.5. Consultanta______________________________________

 • 3.6. Asistenta tehnica_________________________________

Supraveghere tehnica_____________________________

____Asistenta tehnica_____________________________________ _______________________CAPITOLUL 4________ _____________________Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. Construcții si montaj instalații         ____________

Obiectul nr.2- Liceul V. Alecsandri_________________

 • 4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

 • 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5___________________________

Alte cheltuieli______________________________________

 • 5.1. Organizarea de șantier_________________________

  • 5.1.1. _________lucrări de construcții______________

 • 5.2. Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

  • 5.2.1. _________ne,taxe si cote legale______________

taxa aferenta ISC___________________________

taxa aferenta ISC

Casa sociala a constructorilor_________________

Taxa timbru arhitect__________________________

 • 5.2.2. _________Costul creditului__________________

 • 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute________________

Diverse si neprevăzute______________________

CAPITOLUL 6___________________________

Cheltuieli cu darea in exploatare___________________________

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare_________

 • 6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.363,73

4.968,31

4.059,11

25.422,84

5.912,29

15.965,73

3.712,96

3.033,49

18.999,22

4.418,42

15.965,73

3.712,96

3.033,49

18.999,22

4.418,42

5.398,00

1.255,35

1.025,62

6.423,62

1.493,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

22.137,59

5.148,28

4.206,14

26.343,73

6.126,45

din care C+ M

15.965,73

3.712,96

3.033,49

18.999,22

4.418,42

Anexa nr.2/3 SC GENERAL FLUID S.A. BUCUREȘTI

Faza PTH,

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CONTORIZAREA ENERGIEI TERMICE SI A .C.M. PENTRU UNITATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

în RON si euro, la cursul RON/euro din data de

B.C.E.

1 EURO =^IZZIpOLEI

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

Iei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                         1%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S.C.UID<§^. BucureștiSF_________________________________

PTH__________________________________

Obiectul nr,3- Liceul A. Saligny_____________________

 • 3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica________

______Documentație licitație_______________________________________

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

 • 3.5. Consultanta______________________________________

 • 3.6. Asistenta tehnica_________________________________

Supraveghere tehnica_____________________________

____Asistenta tehnica_____________________________________ ________________________CAPITOLUL 4________ _____________________Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. Construcții si montaj instalații         ____________

Obiectul nr.3- Liceul A. Saligny_____________________

 • 4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

 • 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5__________________________

Alte cheltuieli_____________________________________

 • 5.1. Organizarea de șantier_________________________

  • 5.1.1. _________lucrări de construcții______________

 • 5.2. Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

  • 5.2.1. _________ne,taxe si cote legale______________

taxa aferenta ISC___________________________

taxa aferenta ISC

Casa sociala a constructorilor_________________

Taxa timbru arhitect__________________________

 • 5.2.2. _________Costul creditului__________________

 • 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute________________

Diverse si neprevăzute______________________

CAPITOLUL 6___________________________

Cheltuieli cu darea in exploatare___________________________

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare_________

 • 6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.687,15

6.438,87

5.260,56

32.947,71

7.662,26

20.846,25

4.847,97

3.960,79

24.807,04

5.769,08

20.846,25

4.847,97

3.960,79

24.807,04

5.769,08

6.840,90

1.590,91

1.299,77

8.140,67

1.893,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o o o o o o

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

28.461,01

6.618,84

5.407,59

33.868,60

7.876,42

din care C+ M

20.846,25

4.847,97

3.960,79

24.807,04

5.769,08

Anexa nr.2/4

SC GENERAL FLUID S.A. BUCUREȘTI


Faza PTH, DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CONTORIZAREA ENERGIEI TERMICE SI A .C.M. PENTRU UNITATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si euro, la cursul RON/euro din data de        ? 23.03.2009

B.C.E.

1 EURO = '^""TSpLEI

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00BucureștiSF_________________________________

PTH__________________________________

Obiectul nr.4- Liceul H, Coanda___________________

 • 3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica________

Documentație licitație_______________________________________

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

 • 3.5. Consultanta______________________________________

 • 3.6. Asistenta tehnica__________________________________

Supraveghere tehnica_____________________________

|Asistenta tehnica

_______________________CAPITOLUL 4________ _____________________Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. Construcții si montaj instalații         ____________

Obiectul nr.4- Liceul H. Coanda___________________

 • 4.3. Utilajjechipamente tehnologice si funcționale cu montaj

 • 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5___________________________

Alte cheltuieli______________________________________

 • 5.1. Organizarea de șantier_________________________

  • 5.1.1. _________lucrări de construcții______________

 • 5.2. Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

  • 5.2.1. _________ne.taxe si cote legale______________

taxa aferenta ISC___________________________

taxa aferenta ISC

Casa sociala a constructorilor________________

Taxa timbru arhitect__________________________

 • 5.2.2. _________Costul creditului__________________

 • 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute________________

Diverse si neprevăzute______________________

CAPITOLUL 6___________________________

Cheltuieli cu darea in exploatare___________________________

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare_________

 • 6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.831,25

7.867,73

6.427,94

40.259,19

9.362,60

23.761,83

5.526,01

4.514,75

28.276,58

6.575,95

23.761,83

5.526,01

4.514,75

28.276,58

6.575,95

10.069,42

2.341,73

1.913,19

11.982,61

2.786,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

34.605,11

8.047,70

6.574,97

41.180,08

9.576,76

din care C+ M

23.761,83

5.526,01

4.514,75

28.276,58

6.575,95

Anexa nr.2/5 SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI

Faza PTH,

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CONTORIZAREA ENERGIEI TERMICE SI A .C.M. PENTRU UNITATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si euro,la cursul RON/euro din data de        r ^xol^bosT

B.C.E.

1 EURO =4.30 LEI

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

359,93

294,07

428,32

CAPITOLUL 3

1.547,72

1.841,79

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acord uri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

1.547,72

359,93

294,07

1.841,79

428,32

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTH

1.344,00

312,56

255,36

1.599,36

371,94

Obiectul nr.5- Liceul Letea

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Documentație licitație

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5. Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6. Asistenta tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Supraveghere tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 4

37.897,45

8.813,36

7.200,52

45.097,97

10.487,90

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. Construcții si montaj instalații

31.933,94

7.426,50

6.067,45

38.001,39

8.837,53

Obiectul nr.5- Liceul Letea

31.933,94

7.426,50

6.067,45

38.001,39

8.837,53

4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

5.963,51

1.386,86

1.133,07

7.096,58

1.650,37

4.5. Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

5.1. Organizarea de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.         lucrări de construcții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2. Comis ioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.1.         ne,taxe si cote legale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

taxa aferenta ISC                                     0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

taxa aferenta ISC                                     0,70%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Casa sociala a constructorilor                           0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa timbru arhitect                                    0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.         Costul creditului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse si neprevăzute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu darea in exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2. Probe tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

39.445,17

9.173,30

7.494,58

46.939,75

10.916,22

din care C+ M


31.933,94

7.426,50

6.067,45

38.001,39

8.837,53Anexa nr.2/6

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI                                                        :

Faza PTH,

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CONTORIZAREA ENERGIEI TERMICE SI A .C.M. PENTRU UNITATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si euro,la cursul RON/euro din data de

B.C.E.

1 EURO =Ț222ZZS1LEI

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

Iei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acord uri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                         1%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0^0

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF_________________________________

PTH___________________________________

Obiectul nr.6- Liceul M. Eminescu_________________

 • 3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica________

Documentație licitație________________________________________

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

 • 3.5. Consultanta______________________________________

 • 3.6. Asistenta tehnica_________________________________

Supraveghere tehnica_____________________________

____Asistenta tehnica_____________________________________ _______________________CAPITOLUL 4________ _____________________Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. Construcții si montaj instalații         ____________

Obiectul nr,6- Liceul M, Eminescu_________________

 • 4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5___________________________

Alte cheltuieli______________________________________

 • 5.1. Organizarea de șantier_________________________

 • 5.1.1. _________lucrări de construcții______________

 • 5.2. Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

 • 5.2.1. _________ne,taxe si cote legale______________

taxa aferenta ISC___________________________

taxa aferenta ISC

Casa sociala a constructorilor________________

Taxa timbru arhitect__________________________

 • 5.2.2. _________Costul creditului__________________

 • 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute________________

Diverse si neprevăzute______________________

CAPITOLUL 6__________________________

Cheltuieli cu darea in exploatare___________________________

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare_________

 • 6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.183,70

4.461,33

3.644,90

22.828,60

5.308,98

13.514,94

3.143,01

2.567,84

16.082,78

3.740,18

13.514,94

3.143,01

2.567,84

16.082,78

3.740,18

5.668,76

1.318,32

1.077,06

6.745,82

1.568,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

19.957,56

4.641,29

3.791,94

23.749,49

5.523,14

din care C+ M

13.514,94

3.143,01

2.567,84

16.082,78

3.740,18

Anexa nr.2/7

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI


Faza PTH, DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CONTORIZAREA ENERGIEI TERMICE SI A ,C.M. PENTRU UNITATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si euro,la cursul RON/euro din data de          ^3.703.2009

B.C.E.

1 EURO =LE|

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

Iei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acord uri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                         1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S.C. Genera"

• ; "n Vi1DÎS.A. București


PTH__________________________________

Obiectul nr.7- Liceul G. Aposu_____________________

 • 3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica________

Documentație licitație_______________________________________

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

 • 3.5. Consultanta______________________________________

 • 3.6. Asistenta tehnica_________________________________

Supraveghere tehnica_____________________________

____Asistenta tehnica_____________________________________ ________________________CAPITOLUL 4________ _____________________Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. Construcții si montaj instalații         ____________

Obiectul nr.7- Liceul G. Aposu_____________________

 • 4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

 • 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5__________________________

Alte cheltuieli______________________________________

 • 5.1. Organizarea de șantier_________________________

  • 5.1.1. _________lucrări de construcții______________

 • 5.2. Comisioane,taxe,cote lega le,costuri de finanțare

  • 5.2.1. _________ne,taxe si cote legale______________

taxa aferenta ISC___________________________

taxa aferenta ISC

Casa sociala a constructorilor________________

Taxa timbru arhitect__________________________

 • 5.2.2. _________Costul creditului__________________

 • 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute________________

Diverse si neprevăzute______________________

CAPITOLUL 6__________________________

Cheltuieli cu darea in exploatare___________________________

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare_________

 • 6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.732,10

1.798,16

1.469,10

9.201,20

2.139,81

5.572,90

1.296,02

1.058,85

6.631,75

1.542,27

5.572,90

1.296,02

1.058,85

6.631,75

1.542,27

2.159,20

502,14

410,25

2.569,45

597,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

8.505,96

1.978,13

1.616,13

10.122,09

2.353,97

din care C+ M

5.572,90

1.296,02

1.058,85

6.631,75

1.542,27

Anexa nr.2/8 SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI

FazaPTH, DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CONTOR1ZAREA ENERGIEI TERW^^AX.M^f^^JWrrATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si euro,la cursul RON/euro din data de       ’^S^3S59

B.C.E.

1 EURO =

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea I

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTH_____________'____________________

Obiectul nr.8- Liceul cu program sportiv____________

 • 3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica________

Documentație licitație_______________________________________

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

 • 3.5. Consultanta______________________________________

 • 3.6. Asistenta tehnica_________________________________

Supraveghere tehnica_____________________________

____Asistenta tehnica_____________________________________ _______________________CAPITOLUL 4________ _____________________Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. Construcții si montaj instalații         ____________

Obiectul nr.8- Liceul cu program sportiv____________

 • 4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

 • 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5___________________________

Alte cheltuieli______________________________________

 • 5.1. Organizarea de șantier_________________________

  • 5.1.1. _________lucrări de construcții______________

 • 5.2. Comis ioane, taxe, cote legale,costuri de finanțare

  • 5.2.1. _________ne,taxe si cote legale______________

taxa aferenta ISC___________________________

taxa aferenta ISC

Casa sociala a constructorilor________________

Taxa timbru arhitect__________________________

 • 5.2.2. _________Costul creditului__________________

 • 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute________________

Diverse si neprevăzute______________________

CAPITOLUL 6__________________________

Cheltuieli cu darea in exploatare__________________________

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare_________

 • 6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.378,28

4.739,13

3.871,87

24.250,15

5.639,57

18.623,50

4.331,05

3.538,47

22.161,97

5.153,95

18.623,50

4.331,05

3.538,47

22.161,97

5.153,95

1.754,78

408,09

333,41

2.088,19

485,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

21.152,14

4.919,10

4.018,91

25.171,04

5.853,73

din care C+ M

18.623,50

4.331,05

3.538,47

22.161,97

5.153,95

Anexa nr.2/9

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI


FazaPTH,

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CONTORIZAREA ENERGI^^^C^^C-I^^^RU UNITĂȚI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

în RON si euro, la cursul RON/euro din data de

B.C.E.

1 EURO ~

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

Iei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea I

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                         1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF__________________________________

PTH___________________________________

Obiectul nr.9- Școala Ion Luca____________________

 • 3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica________

Documentație licitație_______________________________________

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

 • 3.5. Consultanta______________________________________

 • 3.6. Asistenta tehnica_________________________________

Supraveghere tehnica_____________________________

____Asistenta tehnica_____________________________________ ________________________CAPITOLUL 4________ _____________________Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. Construcții si montaj instalații         ____________

Obiectul nr.9- Școala Ion Luca____________________

 • 4.3. Utilaj,echipa mente tehnologice si funcționale cu montaj

 • 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5__________________________

Alte cheltuieli_____________________________________

 • 5.1. Organizarea de șantier_________________________

  • 5.1.1. _________lucrări de construcții______________

 • 5.2. Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

  • 5.2.1. _________ne,taxe si cote legale______________

taxa aferenta ISC___________________________

taxa aferenta ISC

Casa sociala a constructorilor________________

Taxa timbru arhitect__________________________

 • 5.2.2. _________Costul creditului__________________

 • 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute________________

Diverse si neprevăzute______________________

CAPITOLUL 6__________________________

Cheltuieli cu darea in exploatare___________________________

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare_________

 • 6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

7.281,82

1.693,45

1.383,55

8.665,37

2.015,20

4.745,61

1.103,63

901,67

5.647,28

1.313,32

4.745,61

1.103,63

901,67

5.647,28

1.313,32

2.536,21

589,82

481,88

3.018,09

701,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

8.055,68

1.873,41

1.530,58

9.586,26

2.229,36

din care C+ M

4.745,61

1.103,63

901,67

5.647,28

1.313,32


S.Â: bucurești

r, '.

C h

Anexa nr.2/10

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI


Faza PTH, DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CONTOR1ZAREA ENERGIEI TERMICE SI A C.M. PENTRU UNITATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si euro, la cursul RON/euro din data de         "23.03.2009

B.C.E.

1 EURO =™^-.„^le|

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea I

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acord uri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                         1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTH__________________________________

Obiectul nr 10- Școala George Bacovia____________

 • 3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica________

Documentație licitație_______________________________________

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

 • 3.5. Consultanta______________________________________

 • 3.6. Asistenta tehnica_________________________________

Supraveghere tehnica_____________________________

____Asistenta tehnica_____________________________________ _______________________CAPITOLUL 4________ _____________________Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. Construcții si montaj instalații         ____________

Obiectul nr 10- Școala George Bacovia____________

 • 4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

 • 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5__________________________

Alte cheltuieli______________________________________

 • 5.1. Organizarea de șantier_________________________

  • 5.1.1. _________lucrări de construcții______________

 • 5.2. Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

  • 5.2.1. _________ne,taxe si cote legale______________

taxa aferenta ISC___________________________

taxa aferenta ISC

Casa sociala a constructorilor________________

Taxa timbru arhitect__________________________

 • 5.2.2. _________Costul creditului__________________

 • 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute________________

Diverse si neprevăzute______________________

CAPITOLUL 6__________________________

Cheltuieli cu darea in exploatare___________________________

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare_________

 • 6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.509,38

4.537,07

3.706,78

23.216,16

5.399,11

15.218,39

3.539,16

2.891,49

18.109,88

4.211,60

15.218,39

3.539,16

2.891,49

18.109,88

4.211,60

4.290,99

997,90

815,29

5.106,28

1.187,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■'J


TOTAL

20.283,24

4.717,03

3.853,82

24.137,05

5.613,27

din care C+ M

15.218,39

3.539,16

2.891,49

18.109,88

4.211,60Anexa nr.2/11


SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI


FazaPTH,


DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării


CONTORIZAREAENERGI^^^^ES^CM^ENTRI^Nq^T| ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si euro, la cursul RON/euro din data de        <

B.C.E.Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

Iei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


SF_________________________________

PTH___________________________________

Obiectul nr 11 - Școala NR. 15_______________________

 • 3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica________

Documentație licitație_______________________________________

______Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

 • 3.5. Consultanta______________________________________

 • 3.6. Asistenta tehnica__________________________________

Supraveghere tehnica_____________________________

|Asistenta tehnica

________________________CAPITOLUL 4________ _____________________Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. Construcții si montaj instalații         ____________

Obiectul nr 11 - Școala NR. 15_______________________

 • 4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

 • 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5__________________________

Alte cheltuieli______________________________________

 • 5.1. Organizarea de șantier_________________________

  • 5.1.1. _________lucrări de construcții______________

 • 5.2. Comîsioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

  • 5.2.1. _________ne,taxe si cote legale______________

taxa aferenta ISC___________________________

taxa aferenta ISC

Casa sociala a constructorilor________________

Taxa timbru arhitect__________________________

 • 5.2.2. _________Costul creditului__________________

 • 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute________________

Diverse si neprevăzute______________________

CAPITOLUL 6___________________________

Cheltuieli cu darea in exploatare____________________________

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare_________

 • 6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.604,61

5.954,56

4.864,88

30.469,49

7.085,93

23.013,57

5.351,99

4.372,58

27.386,15

6.368,87

23.013,57

5.351,99

4.372,58

27.386,15

6.368,87

2.591,04

602,57

492,30

3.083,34

717,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anexa nr.2/12

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI


Faza PTH, DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CONTORIZAREA ENERGIEI^HTlJS50LARE D,N MUN,C,P,UL BACAU

in RON si euro, la cursul RON/euro din data de        ^OX2009

B.C.E.

1 EURO =LEI

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acord uri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF

PTH

Obiectul nr 12- Școala Alecu Russo

3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica

Documentație licitație

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

3.5. Consultanta

3.6. Asistenta tehnica

Supraveghere tehnica

Asistenta tehnica

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. Construcții si montaj instalații

Obiectul nr 12- Școala Alecu Russo

4.3. Utilaj.echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.5. Dotări

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1. Organizarea de șantier

5.1.1.         lucrări de construcții

5.2. Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

5.2.1.         ne,taxe si cote legale

taxa aferenta ISC

taxa aferenta ISC Casa sociala a constructorilor

Taxa timbru arhitect

5.2.2.         Costul creditului

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute

Diverse si neprevăzute

CAPITOLUL 6

Cheltuieli cu darea in exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.045,43

1.173,36

958,63

6.004,06

1.396,29

3.290,65

765,27

625,22

3.915,87

910,67

3.290,65

765,27

625,22

3.915,87

910,67

1.754,78

408,09

333,41

2.088,19

485,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

5.819,29

1.353,32

1.105,66

6.924,95

1.610,45

din care C+ M

3.290,65

765,27

625,22

3.915,87

910,67

Anexa nr.2/13

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI


■ PrdiertWISoT FazaPTH, DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării CONTORIZAREA ENERGIB^TER^iCE^^C.M^E^TRU^UNITATISCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU in RON si euro, la cursul RON/euro din data de

B.C.E.

1 EURO =

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

Iei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea I

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acord uri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF..... .

PTH

Obiectul nr 13- Școala Spiru Haret

3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica

Documentație licitație

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

3.5. Consultanta

3.6. Asistenta tehnica

Supraveghere tehnica

Asistenta tehnica

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. Construcții si montaj instalații

Obiectul nr 13- Școala Spiru Haret

4.3. Utilaj.echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.5. Dotări

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1. Organizarea de șantier

5.1.1.         lucrări de construcții

5.2. Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

5.2.1.         ne,taxe si cote legale

taxa aferenta ISC                                     0,10%

taxa aferenta ISC                                     0,70%

Casa sociala a constructorilor                          0,50%

Taxa timbru arhitect                                    0,05%

5.2.2.         Costul creditului

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute

Diverse si neprevăzute

CAPITOLUL 6

Cheltuieli cu darea in exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.070,29

3.737,28

3.053,36

19.123,65

4.447,36

13.479,25

3.134,71

2.561,06

16.040,31

3.730,30

13.479,25

3.134,71

2.561,06

16.040,31

3.730,30

2.591,04

602,57

492,30

3.083,34

717,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

16.844,15

3.917,24

3.200,39

20.044,53

4.661,52

din care C+ M

13.479,25

3.134,71

2.561,06

16.040,31

3.730,30

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI


Anexa nr.2/14

ProiedtdlcRăÎG FazaPTH,


DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării

CONTORIZAREA ENERGIE^^I^^^aM^ENTRUUt^ATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si euro, la cursul RON/euro din data de

B.C.E.

1 EURO =      1 4.30 LEI

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

iei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

s.c.București


SF

PTH

Obiectul nr 15- Școala nr. 10

3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica

Documentație licitație

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

3.5. Consultanta

3.6. Asistenta tehnica

Supraveghere tehnica

Asistenta tehnica

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. Construcții si montaj instalații

Obiectul nr 15- Școala nr. 10

4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.5. Dotări

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1. Organizarea de șantier

5.1.1.         lucrări de construcții

5.2. Comisioane,taxe,cote leg ale,costuri de finanțare

5.2.1.         ne,taxe si cote legale

taxa aferenta ISC                                     0,10%

taxa aferenta ISC                                     0,70%

Casa sociala a constructorilor                          0,50%

Taxa timbru arhitect                                    0,05%

5.2.2.         Costul creditului

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute

Diverse si neprevăzute

CAPITOLUL 6

Cheltuieli cu darea in exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.800,13

4.139,57

3.382,02

21.182,15

4.926,08

14.427,66

3.355,27

2.741,26

17.168,92

3.992,77

14.427,66

3.355,27

2.741,26

17.168,92

3.992,77

3.372,47

784,30

640,77

4.013,24

933,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o o o o o o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

18.573,99

4.319,53

3.529,06

22.103,04

5.140,24

din care C+ M

14.427,66

3.355,27

2.741,26

17.168,92

3.992,77

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI


DEVIZ GENERAL


Anexa nr.2/15

PrbîectQQ-4199

FazaPTH,


privind cheltuielile necesare realizării

CONTORIZAREA ENERGIEI TERMICE SI A .C.M. PENTRU UNITATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si euro, la cursul RON/euro din data de        ^¥O3 2001f

B.C.E.

1 EURO =

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF

PTH

Obiectul nr 17- Școala Alexandru cel Bun

3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica

Documentație licitație

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

3.5. Consultanta

3.6. Asistenta tehnica

Supraveghere tehnica

Asistenta tehnica

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. Construcții si montaj instalații

Obiectul nr 17- Școala Alexandru cel Bun

4.3. Utilaj.echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.5. Dotări

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1. Organizarea de șantier

5.1.1.         lucrări de construcții

5.2. Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

5.2.1.         ne,taxe si cote legale

taxa aferenta ISC

taxa aferenta ISC Casa sociala a constructorilor

Taxa timbru arhitect

5.2.2.         Costul creditului

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute

Diverse si neprevăzute

CAPITOLUL 6

Cheltuieli cu darea in exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.741,65

3.428,29

2.800,91

17.542,56

4.079,67

12.205,44

2.838,47

2.319,03

14.524,47

3.377,78

12.205,44

2.838,47

2.319,03

14.524,47

3.377,78

2.536,21

589,82

481,88

3.018,09

701,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

15.515,51

3.608,26

2.947,95

18.463,45

4.293,83

din care C+ M

12.205,44

2.838,47

2.319,03

14.524,47

3.377,78

Anexa nr.2/16

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI


FazâPTH, DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CONTORIZAREA ENERGIE^R^^S^OM^EN^^UNiTATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU in RON si euro, la cursul RON/euro din data de

B.C.E.

1 EURO =

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

iei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea I

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acord uri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                         1%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00X'c București


SF_________________________________

PTH___________________________________

Obiectul nr 19- Școala Mihai Dragan________________

 • 3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica________

Documentație licitație_______________________________________

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

 • 3.5. Consultanta______________________________________

 • 3.6. Asistenta tehnica__________________________________

Supraveghere tehnica_____________________________

____Asistenta tehnica___________________________________ _______________________CAPITOLUL 4________ _____________________Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. Construcții si montaj instalații         ____________

Obiectul nr 19- Școala Mihai Dragan________________

 • 4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5___________________________

Alte cheltuieli______________________________________

 • 5.1. Organizarea de șantier_________________________

 • 5.1.1. _________lucrări de construcții______________

 • 5.2. Comis ioane, taxe,cote legale,costuri de finanțare

 • 5.2.1. _________ne,taxe si cote legale______________

taxa aferenta ISC___________________________

taxa aferenta ISC

Casa sociala a constructorilor________________

Taxa timbru arhitect__________________________

 • 5.2.2. _________Costul creditului__________________

 • 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute________________

Diverse si neprevăzute______________________

CAPITOLUL 6___________________________

Cheltuieli cu darea in exploatare__________________________

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare_________

 • 6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.910,15

1.607,01

1.312,93

8.223,08

1.912,34

4.373,94

1.017,20

831,05

5.204,99

1.210,46

4.373,94

1.017,20

831,05

5.204,99

1.210,46

2.536,21

589,82

481,88

3.018,09

701,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

7.684,01

1.786,98

1.459,96

9.143,97

2.126,50

din care C+ M

4.373,94

1.017,20

831,05

5.204,99

1.210,46

Anexa nr.2/17 SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI

FazaPTH, DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării CONTORIZAREA ENERGIEI TERMICE SI A .C.M. PENTRU UNITATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si euro, la cursul RON/euro din data de

B.C.E.

1 EURO =4.30 LEI

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea I

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acord uri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                         1%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF

PTH

Obiectul nr 20- Școala Mihai Dragan

3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica

Documentație licitație

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

3.5. Consultanta

3.6. Asistenta tehnica

Supraveghere tehnica

Asistenta tehnica

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. Construcții si montaj instalații

Obiectul nr 20- Școala Octavian Voicu

4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.5. Dotări

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1. Organizarea de șantier

5.1.1.         lucrări de construcții

5.2. Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

5.2.1.         ne,taxe si cote legale

taxa aferenta ISC                                     0,10%

taxa aferenta ISC                                    0,70%

Casa sociala a constructorilor                          0,50%

Taxa timbru arhitect                                    0,05%

5.2.2.         Costul creditului

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute

Diverse si neprevăzute

CAPITOLUL 6

Cheltuieli cu darea in exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice


101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.128,23

4.680,98

3.824,36

23.952,59

5.570,37

17.592,02

4.091,17

3.342,48

20.934,50

4.868,49

17.592,02

4.091,17

3.342,48

20.934,50

4.868,49

2.536,21

589,82

481,88

3.018,09

701,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

20.902,09

4.860,95

3.971,40

24.873,48

5.784,53

din care C+ M

17.592,02

4.091,17

3.342,48

20.934,50

4.868,49

Anexa nr.2/18

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI                                                                        —

FazaPTH,

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării CONTORIZAREA ENERGIE^^C|^^C^^^T^UNIITATJSCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU in RON si euro,la cursul R:ON/euro din data de        " 23^^26021

B.C.E.

1 EURO =

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea I

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

r        0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF

PTH

Obiectul nr 22- Școala Nicolae lorga

3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica

Documentație licitație

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

3.5. Consultanta

3.6. Asistenta tehnica

Supraveghere tehnica

Asistenta tehnica

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. Construcții si montaj instalații

Obiectul nr 22- Școala Nicolae lorga

4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj |

4.5. Dotări

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1. Organizarea de șantier

5.1.1.         lucrări de construcții

5.2. Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

5.2.1.         ne,taxe si cote legale

taxa aferenta ISC                                     0,10%

taxa aferenta ISC                                     0,70%

Casa sociala a constructorilor                          0,50%

Taxa timbru arhitect                                    0,05%

5.2.2.         Costul creditului

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute

Diverse si neprevăzute

CAPITOLUL 6

Cheltuieli cu darea in exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.628,68

2.239,23

1.829,45

11.458,13

2.664,68

6.688,05

1.555,36

1.270,73

7.958,78

1.850,88

6.688,05

1.555,36

1.270,73

7.958,78

1.850,88

2.940,63

683,87

558,72

3.499,35

813,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

10.402,54

2.419,19

1.976,48

12.379,02

2.878,84

din care C+ M

6.688,05

1.555,36

1.270,73

7.958,78

1.850,88

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI


Anexa NR.2/19

Faza PTH, DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CONTORIZAREA ENERGIEI T^MIC^S^C^. PE^^NI^ ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si euro,la cursul RON/euro din data de          ^3103^2009

B.C.E.


1 euro =2Z!ZWlei

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

Iei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

PTH

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

Obiectul nr 23- Școala Ion Creanga

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Documentație licitație

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5. Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6. Asistenta tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Supraveghere tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 4

9.337,31

2.171,47

1.774,09

11.111,40

2.584,05

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. Construcții si montaj instalații

6.396,68

1.487,60

1.215,37

7.612,05

1.770,24

Obiectul nr 23- Școala Ion Creanga

6.396,68

1.487,60

1.215,37

7.612,05

1.770,24

4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

2.940,63

683,87

558,72

3.499,35

813,80

4.5. Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aite cheltuieli

5.1. Organizarea de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1,1.         lucrări de construcții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2. Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.1.         ne,taxe si cote legale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

taxa aferenta ISC                                     0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

taxa aferenta ISC                                     0,70%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Casa sociala a constructorilor                          0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa timbru arhitect                                    0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.         Costul creditului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse si neprevăzute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli cu darea in exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2. Probe tehnologice

0,00

0,00

0,00

r        o,oo

0,00

TOTAL

10.111,17

2.351,43

1.921,12

12.032,29

2.798,21

din care C+ M

6.396,68

1.487,60

1.215,37

7.612,05

1.770,24

Anexa nr. 29

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI


DEVIZ GENERAL


Faza PTH,

privind cheltuielile necesare realizării

CONTORIZAREA ENERGgl^^l^^M^M^^rmHJNnATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU in RON si euro, la cursul RON/euro din data de

B.C.E.

1 EURO =~       4,30 LEI

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acord uri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S.C. Ge\Bucuresti


PTH__________________________________

Obiectul nr 24- Grădiniță nr. 29______________________

 • 3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica________

Documentație licitație_______________________________________

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

 • 3.5. Consultanta______________________________________

 • 3.6. Asistenta tehnica_________________________________

Supraveghere tehnica_____________________________

____Asistenta tehnica_____________________________________ _______________________CAPITOLUL 4________ _____________________Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. Construcții si montaj instalații         ____________

Obiectul nr 24- Grădiniță nr. 29______________________

 • 4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5___________________________

Alte cheltuieli______________________________________

 • 5.1. Organizarea de șantier_________________________

 • 5.1.1. _________lucrări de construcții______________

 • 5.2. Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

 • 5.2.1. _________ne,taxe si cote legale______________

taxa aferenta ISC___________________________

taxa aferenta ISC

Casa sociala a constructorilor________________

Taxa timbru arhitect__________________________

 • 5.2.2. _________Costul creditului__________________

 • 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute________________

Diverse si neprevăzute______________________

CAPITOLUL 6__________________________

Cheltuieli cu darea in exploatare___________________________

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare_________

 • 6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.289,84

2.392,99

1.955,07

12.244,91

2.847,65

7.455,46

1.733,83

1.416,54

8.872,00

2.063,26

7.455,46

1.733,83

1.416,54

8.872,00

2.063,26

2.834,38

659,16

538,53

3.372,91

784,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

11.063,70

2.572,95

2.102,10

13.165,80

3.061,81

din care C+ M

7.455,46

1.733,83

1.416,54

8.872,00

2.063,26

Anexa nr.2/21

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI                                                           ' FroîecF8g4l82

Faza PTH, DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării CONTORIZAREA ENERGIE^TRMI^^^C^^ENTRU UMTATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU in RON si euro, la cursul RON/euro din data de         ^23^X2009

B.C.E.

1 EURO - ■      <30 LEI

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acord uri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF

PTH

Obiectul nr 25- Grădiniță nr. 23

3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica

Documentație licitație

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

3.5. Consultanta

3.6. Asistenta tehnica

Supraveghere tehnica

Asistenta tehnica

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. Construcții si montaj instalații

Obiectul nr 25- Grădiniță nr. 23

4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.5. Dotări

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1. Organizarea de șantier

5.1.1.         lucrări de construcții

5.2. Comis ioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

5.2.1.         ne,taxe si cote legale

taxa aferenta ISC                                      0,10%

taxa aferenta ISC                                     0,70%

Casa sociala a constructorilor                          0,50%

Taxa timbru arhitect                                    0,05%

5.2.2.         Costul creditului

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute

Diverse si neprevăzute

CAPITOLUL 6

Cheltuieli cu darea in exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.297,64

4.022,71

3.286,55

20.584,19

4.787,02

14.463,26

3.363,55

2.748,02

17.211,28

4.002,62

14.463,26

3.363,55

2.748,02

17.211,28

4.002,62

2.834,38

659,16

538,53

3.372,91

784,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

18.071,50

4.202,67

3.433,58

21.505,08

5.001,18

din care C+ M

14.463,26

3.363,55

2.748,02

17.211,28

4.002,62

Anexa nr.2/22 SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI

Faza PTH, DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CONTORIZAREA ENERGIEI^TERMICE^^.C^PENTRU UNiTATI SCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si euro, la cursul RON/euro din data de

B.C.E.

1 EURO =' • '      4 30 LEI

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S.C. Gencuresti


SF_________________________________

PTH___________________________________

Obiectul nr 26- Grădiniță nr. 17_____________________

 • 3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica________

Documentație licitație_______________________________________

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

 • 3.5. Consultanta______________________________________

 • 3.6. Asistenta tehnica_________________________________

Supraveghere tehnica_____________________________

____Asistenta tehnica_____________________________________ ________________________CAPITOLUL 4________ _____________________Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. Construcții si montaj instalații         ____________

Obiectul nr26- Grădiniță nr. 17_____________________

 • 4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5__________________________

Alte cheltuieli______________________________________

 • 5.1. Organizarea de șantier_________________________

 • 5.1.1. _________lucrări de construcții______________

 • 5.2. Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

 • 5.2.1. _________ne,taxe si cote legale______________

taxa aferenta ISC___________________________

taxa aferenta ISC

Casa sociala a constructorilor________________

Taxa timbru arhitect__________________________

 • 5.2.2. _________Costul creditului__________________

 • 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute________________

Diverse si neprevăzute______________________

CAPITOLUL 6__________________________

Cheltuieli cu darea in exploatare__________________________

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare_________

 • 6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.341,26

2.637,50

2.154,84

13.496,10

3.138,63

8.506,88

1.978,34

1.616,31

10.123,19

2.354,23

8.506,88

1.978,34

1.616,31

10.123,19

2.354,23

2.834,38

659,16

538,53

3.372,91

784,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

12.115,12

2.817,47

2.301,87

14.416,99

3.352,79

din care C+ M

8.506,88

1.978,34

1.616,31

10.123,19

2.354,23

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI


Anexa nr.2/23

Faza PTH,


DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării

CONTORIZAREA ENERGIEI TERMICE SI A .C.M. PENTRU UNITATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU inB.C.E.

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF

PTH

Obiectul nr 27- Grădiniță nr. 30

3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica

Documentație licitație

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

3.5. Consultanta

3.6. Asistenta tehnica

Supraveghere tehnica

Asistenta tehnica

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. Construcții si montaj instalații

Obiectul nr 27- Grădiniță nr. 30

4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.5. Dotări

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1. Organizarea de șantier

5.1.1.         lucrări de construcții

5.2. Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

5.2.1.         ne,taxe si cote legale

taxa aferenta ISC

taxa aferenta ISC Casa sociala a constructorilor

Taxa timbru arhitect

5.2.2.         Costul creditului

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute

Diverse si neprevăzute

CAPITOLUL 6

Cheltuieli cu darea in exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.601,15

1.767,71

1.444,22

9.045,37

2.103,57

5.226,03

1.215,36

992,95

6.218,98

1.446,27

5.226,03

1.215,36

992,95

6.218,98

1.446,27

2.375,12

552,35

451,27

2.826,39

657,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

8.375,01

1.947,68

1.591,25

9.966,26

2.317,73

din care C+ M

5.226,03

1.215,36

992,95

6.218,98

1.446,27

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTIDEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării

CONTORIZAREA ENERGIJEJ^^IC^^^^^TRUUNiTATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si euro,la cursul RON/euro din data de

B.C.E.


1 EURO =■ \ WLEI

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea I

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                         1%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

PTH

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

Obiectul nr 28- Grădiniță nr. 31

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Documentație licitație

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5. Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6. Asistenta tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Supraveghere tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 4

9.813,78

2.282,27

1.864,62

11.678,40

2.715,91

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. Construcții si montaj instalații

7.438,66

1.729,92

1.413,35

8.852,01

2.058,61

Obiectul nr 28- Grădiniță nr. 31

7.438,66

1.729,92

1.413,35

8.852,01

2.058,61

4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

2.375,12

552,35

451,27

2.826,39

657,30

4.5. Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

5.1. Organizarea de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.         lucrări de construcții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2. Comis ioane, taxe,cote legale,costuri de finanțare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.1.         ne,taxe si cote legale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

taxa aferenta ISC                                     0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

taxa aferenta ISC                                     0,70%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Casa sociala a constructorilor                          0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa timbru arhitect                                    0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.         Costul creditului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse si neprevăzute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli cu darea in exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2. Probe tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI


DEVIZ GENERAL


Anexa nr.25

ProîecFc)Q^4192

Faza PTH,


1 EURO =-ț^Z^WLEI

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acord uri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF

PTH

Obiectul nr 29- Grădiniță nr. 27

3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica

Documentație licitație

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

3.5. Consultanta

3.6. Asistenta tehnica

Supraveghere tehnica

Asistenta tehnica

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. Construcții si montaj instalații

Obiectul nr 29- Grădiniță nr. 27

4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.5. Dotări

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1. Organizarea de șantier

5.1.1.         lucrări de construcții

5.2. Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finanțare

5.2.1.         ne,taxe si cote legale

taxa aferenta ISC

taxa aferenta ISC

Casa sociala a constructorilor

Taxa timbru arhitect

5.2.2.         Costul creditului

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute

Diverse si neprevăzute

CAPITOLUL 6

Cheltuieli cu darea in exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.452,87

1.500,67

1.226,05

7.678,92

1.785,79

4.375,92

1.017,66

831,42

5.207,34

1.211,01

4.375,92

1.017,66

831,42

5.207,34

1.211,01

2.076,95

483,01

394,62

2.471,57

574,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

7.226,73

1.680,63

1.373,08

8.599,81

1.999,95

din care C+ M

4.375,92

1.017,66

831,42

5.207,34

1.211,01

1 EURO x lei

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea I

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                         1%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI


DEVIZ GENERAL


Anexa nr.2/26

Proiect QQ-4250

Faza PTH,SF__________________________________

PTH__________________________________

Obiectul nr 26- Grădiniță nr. 28_____________________

 • 3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica________

Documentație licitație_______________________________________

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

 • 3.5. Consultanta______________________________________

 • 3.6. Asistenta tehnica__________________________________

Supraveghere tehnica_____________________________

|Asistenta tehnica

________________________CAPITOLUL 4________ _____________________Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. Construcții si montaj instalații         ____________

Obiectul nr26- Grădiniță nr. 28______________________

 • 4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5___________________________

Alte cheltuieli______________________________________

 • 5.1. Organizarea de șantier_________________________

 • 5.1.1. _________lucrări de construcții______________

 • 5.2. Comisioane,taxe, cote lega le,costuri de finanțare

 • 5.2.1. _________ne,taxe si cote legale______________

taxa aferenta ISC___________________________

taxa aferenta ISC

Casa sociala a constructorilor________________

Taxa timbru arhitect__________________________

 • 5.2.2. _________Costul creditului__________________

 • 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute________________

Diverse si neprevăzute______________________

CAPITOLUL 6___________________________

Cheltuieli cu darea in exploatare__________________________

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare_________

 • 6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.724,29

2.261,46

1.847,62

11.571,91

2.691,14

6.889,91

1.602,30

1.309,08

8.198,99

1.906,74

6.889,91

1.602,30

1.309,08

8.198,99

1.906,74

2.834,38

659,16

538,53

3.372,91

784,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

10.498,15

2.441,43

1.994,65

12.492,79

2.905,30

din care C+ M

6.889,91

1.602,30

1.309,08

8.198,99

1.906,74

Anexa nr.2/27

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI


FazaPTH, DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CONTORIZAREA ENERG^r^MIC^L^CM^PENTRU UNIT/m ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si euro,îa cursul RON/euro din data de         '"~"23"-C)3<2F097

B.C.E.

1 EURO = ^T3gLE[

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acord uri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTH__________________________________

Obiectul nr 31- Grădiniță nr. 21_______________________

 • 3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica________

Documentație licitație_______________________________________

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

 • 3.5. Consultanta______________________________________

 • 3.6. Asistenta tehnica_________________________________

Supraveghere tehnica_____________________________

|Asistenta tehnica

_______________________CAPITOLUL 4________ _____________________Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. Construcții si montaj instalații         ____________

Obiectul nr 31- Grădiniță nr. 21_______________________

 • 4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

 • 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5___________________________

Alte cheltuieli______________________________________

 • 5.1. Organizarea de șantier_________________________

  • 5.1.1. _________lucrări de construcții______________

 • 5.2. Comisioane,taxe,cote lega le,costuri de finanțare

  • 5.2.1. _________ne,taxe si cote legale______________

taxa aferenta ISC___________________________

taxa aferenta ISC

Casa sociala a constructorilor_________________

Taxa timbru arhitect__________________________

 • 5.2.2. _________Costul creditului__________________

 • 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute________________

Diverse si neprevăzute______________________

CAPITOLUL 6___________________________

Cheltuieli cu darea in exploatare___________________________

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare_________

 • 6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.751,38

3.663,11

2.992,76

18.744,14

4.359,10

13.376,26

3.110,76

2.541,49

15.917,75

3.701,80

13.376,26

3.110,76

2.541,49

15.917,75

3.701,80

2.375,12

552,35

451,27

2.826,39

657,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

16.525,24

3.843,08

3.139,80

19.665,03

4.573,26

din care C+ M

13.376,26

3.110,76

2.541,49

15.917,75

3.701,80

Anexa nr.2/28

SC GENERAL FLUID SA BUCUREȘTI                                                           P^ectgg^lM

Faza PTH,

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării CONTORIZAREA ENERGIEI^TERMICESI A jCJfl. PENTRU UNITATI ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si euro,Ia cursul RON/euro din data de        ^ 2X03:2009

B.C.E.

1 EURO ="     1  <30 LEI

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Partea 1

CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2                                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

179,97

147,03

214,16

CAPITOLUL 3

773,86

920,89

2.2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii topo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviz metrologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizație construire                          1 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Proiectare si inginerie

773,86

179,97

147,03

920,89

214,16

Documentație pentru obținerea C.U., avize si acorduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00r București


SF_________________________________

PTH___________________________________

Obiectul nr 32- Grădiniță nr. 12______________________

 • 3.4. Organizarea procedurii de achiziție publica________

______Documentație licitație_______________________________________ ______Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

 • 3.5. Consultanta______________________________________

 • 3.6. Asistenta tehnica_________________________________

Supraveghere tehnica_____________________________

____Asistenta tehnica_____________________________________ ________________________CAPITOLUL 4________ _____________________Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. Construcții si montaj instalații         ____________

Obiectul nr 32- Grădiniță nr. 12______________________

 • 4.3. Utilaj,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

 • 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5___________________________

Alte cheltuieli______________________________________

 • 5.1. Organizarea de șantier_________________________

  • 5.1.1. _________lucrări de construcții______________

 • 5.2. Comisioane,taxe,cote legale.costuri de finanțare

  • 5.2.1. _________ne,taxe si cote legale______________

taxa aferenta ISC___________________________

taxa aferenta ISC

Casa sociala a constructorilor________________

Taxa timbru arhitect__________________________

 • 5.2.2. _________Costul creditului__________________

 • 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute________________

Diverse si neprevăzute______________________

CAPITOLUL 6___________________________

Cheltuieli cu darea in exploatare__________________________

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare_________

 • 6.2. Probe tehnologice

101,86

23,69

19,35

121,21

28,19

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

672,00

156,28

127,68

799,68

185,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.230,09

3.076,77

2.513,72

15.743,81

3.661,35

11.369,06

2.643,97

2.160,12

13.529,18

3.146,32

11.369,06

2.643,97

2.160,12

13.529,18

3.146,32

1.861,03

432,80

353,60

2.214,63

515,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70%

0,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

14.003,95

3.256,73

2.660,75

16.664,70

3.875,51

din care C+ M

11.369,06

2.643,97

2.160,12

13.529,18

3.146,32