Hotărârea nr. 73/2009

 Hotărârea nr. 73 din 31.03.2009 privind înscrierea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, a suprafeţei reale a clădirii şi a terenului aferent „Centrul Pistruiatul” unitate de asistenţă socială, situată în Bacău, strada Oituz nr.74 şi modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr.111/2007.

/fa/fa/ i/'îacăr/

7(''C/tS (7fff/ Ț/ c ca/a/ ' //aatcr/aa/ta ^73acaa

■"■■■■^^ffllilMtiWriHfVIMfflffl^^                    4"™ I iii III. MIM,"‘MM"MB9*^^

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, a suprafeței reale a clădirii și a terenului aferent „Centrul Pistruiatul”, unitate de asistență socială, situată în Bacău str. Oituz nr. 74 și modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 111/2007.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

 • •  Prevederile art. 122 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • •  Prevederile art. 21 (1) și (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârea nr. 111/30.04.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • •  Referatul nr. 152722/19.03.2009, al Direcției Patrimoniu;

 • •  Adresa nr. 3591/11.02.2009, a Serviciului Public de Asistență Socială Bacău;

 • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău .

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c” si ale art.45 (1) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă înscrierea în inventarul domeniului public al Municipiului Bacău, a suprafeței reale a clădirii și a terenului aferent „Centrul Pistruiatul”, unitate de asistență socială situată în Bacău, str. Oituz nr. 74, după cum urmează:

 • -  Suprafața totală a terenului = 375 mp.

Cu megieși : NE - Spitalul TBC

S - Str. Oituz

 • V - Romtelecom

 • - Suprafața totală a construcției = 386,77 mp.

(P + S + m)

Cu megieși: NE - Spitalul TBC

S - Str. Oituz

 • V - Romtelecom

Art. 2. Datele de identificare ale imobilului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, sunt menționate și confirmate în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se modifică în mod corespunzător H.C.L. nr. 111/2007, prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea se va comunica Direcției Patrimoniu, Serviciului Public de Asistență Socială și Direcției Economice.


NR. 73                   \

DIN 31.03.2009

O.P., I.Gh./ R.T./Ex. 1/Ds. I-A-4


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIromânia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU

A,


Suprafața totala a terenului S=375 mp 'A

Suprafața totala a construcției [P+s+m] = 386.77 mp

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI