Hotărârea nr. 72/2009

 Hotărârea nr. 72 din 31.03.2009 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun - mijloc fix – denumit “Pivniţă”, situată în incinta Colegiului “Vasile Alecsandri” Bacău, spre folosinţa şi administrarea acestora, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare şi valorificare prin casare.

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun - mijloc fix - denumit „Pivniță”, situată în incinta Colegiului „Vasile Alecsandri” Bacău, spre folosința și administrarea acestora, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare și valorificare prin casare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

 • •  Prevederile art.10 (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile art. 166 alin. 41 din Legea învățământului nr. 84/1995, modificată prin Legea nr. 354/2004;

 • •  Prevederile art. 1 și 2 din O.G. nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;

 • •  Prevederile punctelor nr. 22 și nr. 23 ultim alineat, din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin H.G. nr. 909/1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin H.G. nr. 568/2000;

 • •  Referatul nr. 152723/20.03.2009, al Direcției Patrimoniu;

 • •  Adresa nr. 492/20.03.2009, a Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău;

 • •  Hotărârea nr. 379/31.10.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău .

in baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c” si ale art.45 (3) și (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun - mijloc fix - denumit „Pivniță”, situată în incinta Colegiului „Vasile Alecsandri” Bacău, spre folosința și administrarea acestora, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare și valorificare prin casare.

Art,2. Se aprobă scoaterea din funcțiune a bunului - mijloc fix - denumit „Pivniță”, situată în incinta Colegiului „Vasile Alecsandri” Bacău, folosită și administrată de către această unitate de învățământ preuniversitară de stat cu delegație, care se identifică prin următoarele elemente:

 • - 1.5.3.

 • - 87,50 mp. (din cărămidă, planșeu din beton)

 • - 1968

 • - 264,80 lei


 • -  Cod clasificare:

 • -  Suprafață construită

 • -  Anul dării în folosință:

 • -  Valoarea contabilă:

Art.3. (1) Se aprobă casarea și demolarea bunului - mijloc fix - denumit „Pivniță” prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.

 • (2)  Dacă din demolare sau dezmembrare vor rezulta elemente cu valoare de întrebuințare sau ca materiale nerecuperabile, acestea se vor valorifica prin vânzare directă ori la unitățile de recuperarea deșeurilor.

 • (3)  Evaluarea componentelor se va face de către Comisia de casare.

  membri, în următoarea


Art. 4. Se numește Comisia de casare formată din 5 componență:

- președinte

 • - membru

 • - membru


 • 1. Dragoș Luchian - Viceprimar

 • 2. Pireu Gavril        - Director Direcția Patrimoniu

 • 3. Teodorescu Nicoleta - Administrator Financiar Colegiu

„Vasile Alecsandri”

 • - Consilier Direcția Drumuri Publice - membru

 • - Director Colegiu „Vasile Alecsandri” - membru


 • 4. Pătrașcu Silviu

 • 5. Cautiș Vasile

Ca secretar al comisiei se numește Mocondoi Florin - referent la Direcția Patrimoniu. Art. 5. (1) La încheierea operațiunilor de valorificare a bunului demolat și casat, încetează delegarea folosinței asupra acestui bun din partea Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău.

(2) Direcția de Patrimoniu va scoate din inventarul domeniului public și privat acest bun, aprobat prin H.C.L. nr. 111/2007, poziția 651, hotărâre care se modifică în mod corespunzător.

Art. 6. Sumele obținute din vânzarea componentelor, rezultate din dezmembrare și demolare, se fac venit la bugetul local.

Art. 7. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică, Direcția Patrimoniu și Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău.

PREȘEDINTE D FLOROCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI