Hotărârea nr. 71/2009

 Hotărârea nr. 71 din 31.03.2009 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun - mijloc fix – “Magazie”, aflată în administrarea ªcolii cu cls.I-VIII nr.15 Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificării acesteia în condiţiile legii.

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun - mijloc fix - „Magazie”, aflată în administrarea Școlii cu cls. I-VIII nr. 15 Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificării acesteia în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

 • •  Prevederile art.10 (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile art. 1 și art. 2, din O.G. nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

 • •  Prevederile art. 22 și art. 23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/29.12.1997, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Referatul nr. 152656/20.02.2009 al Direcției Patrimoniu;

 • •  Adresa nr. 221/27.01.2009 a Școlii cu cls. I-VIII nr. 15 Bacău;

 • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c” si ale art.45 (3)(5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun - mijloc fix - „Magazie” (confecționată din tablă) situată în str. Henri Coandă nr.l, aflată în administrarea Școlii cu cls. I-VIII nr.15 Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificarea acesteia în condițiile legii.

Art.2. Se aprobă, la solicitarea Școlii cu cls. I-VIII nr.15 Bacău, scoaterea din funcțiune, demolarea, casarea și valorificarea bunului - mijloc fix - „Magazie” confecționată din tablă, aflată în administarea Școlii cu cls. I-VIII nr.15 Bacău, cu o durată de utilizare consumată și un grad avansat de uzură, care se identifică prin următoarele elemente:

• Nr.inventar : 1.6.2.2 ; suprafața construită - 54,62 mp.; anul intrării în folosință 1967; valoare de inventar -1 leu; confecționată din tablă, situată în str. Henri Coandă nr. 1

Art. 3. Se numește Comisia de Casare a mijlocului fix, prevăzut la art. 2, din prezenta hotărâre, formată din 5 membri, în următoarea componență.

 • 1. Ing. Dragoș Luchian - Viceprimar                       - președinte

 • 2. Ing. Gavril Pireu    - Director Direcția Patrimoniu     - membru

 • 3. Radu Maria        - Administrator Șc.nr. 15 Bacău    - membru

 • 4. Pătrașcu Silviu     - consilier Dir.Drumuri Publice    - membru

 • 5. Creangă Maria      - Director Șc.nr. 15 Bacău        - membru


Ca secretar al Comisiei se numește Mocondod Florin, referent la Direcția Patrimoniu.

Art. 4. Sumele încasate din valorificarea bunului casat și dezmembrat, vor fi făcute venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea procedurilor de valorificare a bunului casat.

Art. 5. După scoaterea din funcțiune, demolare, casare și valorificare, în baza documentelor întocmite de către Comisia de casare, Direcția Patrimoniu și Direcția Economică, vor proceda la actualizarea datelor din inventarul domeniului public și privat al municipiului Bacău, respectiv din evidența contabilă, cantitativ și valorică.

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și Școlii cu cls. I-VIII nr.15, str. Henri Coandă nr.l Bacău.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

- A

NR. 71                     •

DIN 31.03.20^'^^r^.

O.P., Caleap FI./ R.'f.^Jix.l/Ds. I-A-4


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI