Hotărârea nr. 70/2009

 Hotărârea nr. 70 din 31.03.2009 - privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 26/28.02.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unei porţiuni din mijlocul fix – Colectorul de canalizare, denumit generic „Traversarea aeriană peste râul Bistriţa” montat la Podul ªerbăneşti, aflat în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcţiune a acesteia, casarea şi valorificarea în condiţiile legii.

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 26/28.02.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unei porțiuni din mijlocul fix - Colectorul de canalizare, denumit generic „Traversarea aeriană peste râul Bistrița” montat la Podul Șerbănești, aliat în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune a acesteia, casarea și valorificarea în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

 • •  Prevederile art.10 (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile art. 1, 2 și 3. din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

 • •  Prevederile punctelor 21 și 23 din H.G.R. nr. 909/1997 privind aplicarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

 • •  Referatul nr. 152608/05.02.2009, al Direcției Patrimoniu;

 • • Adresa nr. 945/27.01.2009, a Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău;

 • •  Hotărârea nr. 26/2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău .

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c” si ale art.45 (3) și (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se modifică art. 3 din H.C.L.nr. 26/2008, care va avea următorul cuprins: „Art.3. Se numește Comisia de casare și valorificare a bunului - mijloc fix - prevăzut la art. 2, formată din 5 membri, în următoarea componență:

1. Rădulescu Petruș - Director Executiv R.A.G.C. Bacău - președinte

 • 2. Airinei Mihai   - Șef Birou IAR R.A.G.C. Bacău

 • 3. Vasiliu Adina - Consilier Serviciul Investiții

 • 4. Pătrașcu Silviu - Consilier economic

 • 5. Patriche Clement - Consilier Direcția Patrimoniu


 • - membru

 • - membru

 • - membru

- membru

Ca secretar al comisiei se numește d-na Plămadă Maria - Șef Birou Contabilitate la R.A.G.C. Bacău”.

Art.2. Se modifică și se completează art. 5 din H.C.L. nr. 26/2008, care va avea următorul cuprins :

„Art. 5. (1) Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea acestei hotărâri, respectiv de publicitate și dezmembrare, vor fi efectuate de către R.A.G.C. Bacău.

(2) Sumele încasate din valorificarea mijlocului fix - casat - se vor face venit la bugetul local, după ce s-au dedus cheltuielile efectuate de R.A.G.C. din bugetul propriu cu operațiunile de casare”.

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 26/2008, sunt și rămân în vigoare.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău și persoanelor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI