Hotărârea nr. 69/2009

 Hotărârea nr. 69 din 31.03.2009 - privind modificarea şi completarea Anexei nr.2 din H.C.L. nr.130/2008 şi a Anexei nr.1 din H.C.L. nr.162/2008, în sensul corelării datelor bunurilor – mijloace fixe aprobate a fi casate şi demolate, cu cele existente în extrasul de carte funciară în urma întocmirii documentaţiilor cadastrale pentru terenul în suprafaţă de 19.010 m.p. din strada Constanţei, f.n. din municipiul Bacău.

privind modificarea și completarea Anexei nr.2 din H.C.L. nr. 130/2008 și a Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 162/2008, în sensul corelării datelor bunurilor-mijloace fixe, aprobate a fi casate și demolate, cu cele existente în extrasul de carte funciară în urma întocmirii documentațiilor cadastrale pentru terenul în suprafață de 19.010 mp din str. Constanței f. n. din municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău:

Având în vedere:

S Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările si completările ulterioare;

J Prevederile art. 1, 2 și 3 din O.G.nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ- teritoriale;

S Prevederile H.G.R nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata și de valorificare a bunurilor aparținînd instituțiilor publice;

J Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificată și completată;

J HCL Bacău nr. 130/27.03.2008 completată prin HCL Bacău nr. 162/17.07.2008;

S Referatul nr. 152662/24.02.2009 înaintat de Direcția Patrimoniu;

S Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza prevederilor art. 36 alin.2 lit. „c”, și art. 45 (3)(5) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.2 din H.C.L. nr. 130/2008 și a Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 162/2008, în sensul corelării datelor bunurilor-mijloace fixe aprobate a fi casate și demolate, cu cele existente în extrasul de carte funciară în urma întocmirii documentațiilor cadastrale pentru terenul în suprafața de 19.010 mp din str. Constanței f. n. din municipiul Bacău, după cum urmează :

 • a) pavilionul F din Anexa 2 Ia H.C.L. 130/2008 : se modifică suprafața construită din 5 mp în 10,32 mp (cât a reieșit după măsurători în teren) și denumirea în C5-Remiză PSI;

 • b) pavilionul X din Anexa 2 la H.C.L. 130/2008 : se modifică suprafața construită din 82 mp în 89,73 mp (cât a ieșit la măsurătorile din teren) și denumirea în ClO-Locuință personal;

 • c) pavilion XI din Anexa 2 la H.C.L. 130/2008: se modifică suprafața construită din 17 mp în 14,92 mp (cât a ieșit Ia măsurători în teren) și denumirea în C7-Punct control;

 • d) pavilionul X2 și pavilionul X3 din anexa 2 la H.C.L. 130/2008: se modifică suprafața construită, deoarece aceste două pavilioane sunt lipite și formează un singur corp de clădire cu denumirea de CI l-magazie,cu o suprafață construită de 23,83 mp, nu 24 mp sau 99 mp cum eronat este trecut în H.C.L. 130/2008;

 • e) pavilionul Y din anexa 2 la H.C.L. 130/2008 : se modifică suprafața construită din 81 mp în 82 mp (cât a ieșit la măsurători în teren) și denumirea în C4 - Magazie;

 • f) pavilionul Y1 din anexa 2 la H.C.L. 130/2008 : se modifică suprafața construită din 81 mp în 82,20 mp (cât a ieșit la măsurători în teren) și denumirea în C6 - magazie;

 • g) pavilionul Y2 din Anexa 2 la H.C.L. 130/2008 : se modifică suprafața construită din 81 mp în 81,11 mp (cât a ieșit la măsurători în teren) și denumirea în C8-Magazie;

 • h) pavilionul Y3 din Anexa 2 la H.C.L. 130/2008 : se modifică suprafața construită din 83 mp în 81,59 mp (cât a ieșit la măsurători în teren) și denumirea în C3-magazie;

 • i) pavilionul Y4 din Anexa 2 la H.C.L. 130/2008: se modifică suprafața construită din 280 mp în 289,34 mp (cât a ieșit la măsurători în teren) și denumirea în CI - depozit;

 • j) pavilionul Z și ZI din Anexa 2 la H.C.L. 130/2008 sunt lipite si formează un singur corp de clădire: C9 - adăpost câini, se modifică suprafața construită din 86+197 în 271,11 mp (cât a ieșit la măsurători în teren) și denumirea în C9-Adăpost câini;

 • k) Z2 din anexa 2 la H.C.L. 130/2008 : se modifică suprafața construită din 320 mp în 323,78 mp (cât a ieșit la măsurători în teren) și denumirea în CI 2 anexa;

 • l) pavilionul Z3 din anexa 2 la H.C.L. 130/2008; se modifică suprafața construită din 228 mp în 230,89 mp (cât a ieșit la măsurători în teren) și denumirea în C2 - anexă;

 • m) CI l-șopron metalic din anexa 1 la H.C.L. 162/2008 : se modifică suprafața construită din 524,54 mp în 439,06 mp (cât a ieșit la măsurători în teren) și denumirea în C13 -magazie;

 • n) C12 - magazie din anexa 1 la H.C.L. 162/2008: se modifică suprafața construită din 528,44 mp în 493,36 mp (cât a ieșit la măsurători în teren) și denumirea în C14 -magazie.

Art.2. - Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 130/27.03.2008, în sensul că la art.6, unde este menționată componența Comisiei de licitație se propune înlocuirea a 3 membri din comisie, situație în care comisia va avea următoarea componență :

 • 1. LuchianDragoș- Viceprimarul Municipiului Bacău       -Președinte

 • 2. Dospinescu Adrian - Dir.Ex.Direcția Patrimoniu           - membru

 • 3. Pireu Gavril - Dir.Ex. Direcția Patrimoniu                 -membru

 • 4. Nica Rolandi - consilier Direcția Economică               - membru

 • 5. Jălboaie Mihaela - consil. jr. Serv. Juridic Contencios        - membru


Ca secretar al comisiei de licitație se numește Cioclu Elena - consilier Dir. Patromoniu.

Art.3. -Direcția Patrimoniu și Direcția Economică din aparatul de specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și vor proceda la actualizarea datelor din inventarul domeniului public și privat al municipiului Bacău, respectiv din evidența contabilă, cantitativ și valorică.

Art.4. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 130/2008 și HCL nr. 162/2008 sunt și rămân în vigoare.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI