Hotărârea nr. 68/2009

 Hotărârea nr. 68 din 31.03.2009 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a bunurilor - mijloace fixe – instalaţii tehnologice, aferente Punctului Termic nr. 37 din str. Victor Babeş Bacău, disponibilizat din lipsă de consumatori, în vederea scoaterii lor din funcţiune, valorificarea prin licitaţie publică ori casare, organizate în condiţiile legii.


privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a bunurilor - mijloace fixe — instalații tehnologice, aferente Punctului Termic nr. 37 din str. Victor Babeș Bacău, disponibilizat din lipsă de consumatori, în vederea scoaterii lor din funcțiune, valorificarea prin licitație publică ori casare, organizate în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

 • •  Prevederile art.10 (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile art. LI; 1.2; L3; 1.4; și 1.5 din Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând instituțiilor publice, Anexa nr. 2, din H.G. nr. 841/1995, actualizată, privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;

 • •  Prevederile art. 1 și 2 din O.G. nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;

 • •  Prevederile punctelor nr. 22 și nr. 23 ultim alineat, din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin H.G. nr. 909/1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin H.G. nr. 568/2000;

 • •  Referatul nr. 152661/24.02.2009, al Direcției Patrimoniu;

 • •  Nota nr. 466/05.02.2009, a S.C. CET S. A. Bacău;

 • •  Protocolul nr. 200006/21.01.2008 de predare de către S.C. CET S.A. Bacău, a Punctului Termic 37, Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău .

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b” si ale art.45 (3) și (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a bunurilor - mijloace fixe - instalații tehnologice, aferente Punctului Termic nr. 37 din str. Victor Babeș Bacău, în vederea scoaterii lor din funcțiune, valorificarea prin licitație publică ori casare, organizate în condițiile legii, care se identifică conform „Listei Anexă”, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune a bunurilor - mijloace fixe - instalații tehnologice, aferente Punctului Termic nr. 37 din Bacău, str. Victor Babeș, cu o valoare contabilă rămasă neconsumată, în sumă de 198.102,73 lei (Ron) conform „Listei Anexă”, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Se numește Comisia de Evaluare, compusă din 3 membri, în următoarea componență:

 • 1. Pădureanu Stelian-Leonard - Director Direcția Economică - președinte

 • 2. Teișanu Vladimir - Director Economic S.C. CET S. A. Bacău - membru

 • 3. Toma Luminița - consilier Direcția Economică           -membru

Ca secretar al Comisiei, se numește Popa Elena, consilier Biroul Buget și Evidență Cheltuieli - Primăria Bacău.

 • (2) Comisia va întocmi Raportul de Evaluare a bunurilor scoase din funcțiune, ce urmează a fi vândute, aprobat de ordonatorul de credite bugetare al Primăriei.

 • (3) La evaluarea bunurilor se va avea în vedere prețul pieței la bunuri de același fel, precum și perioada de folosire a lor și gradul de uzură.

Art. 4. (1) După aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe, prevăzute în „Lista Anexă” la hotărâre, se va organiza, în condițiile legii, licitație deschisă cu strigare, pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune.

(2) în acest scop se numește Comisia de licitație, compusă din 5 membri, în următoarea componență:

- președinte

- membru

 • - membru

 • - membru


 • 1. Luchian Dragoș - Viceprimar

 • 2. Dospinescu Adrian - Director Direcția Tehnică

  • - Director Direcția Patrimoniu

  $

  • - Șef Birou Patrimoniu la

  S.C. CET S.A. Bacău


 • 3. Pireu Gavril

 • 4. Dumitru Marica

 • 5. Chele Roxana-Georgiana - Cons. Jr. Serv. Juridic-Contencios -membru Ca secretar al Comisiei se numește Cioclu Elena, consilier la Direcția Patrimoniu.

(3) Secretarul Comisiei de licitație va organiza publicitatea pentru vânzare la licitație, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 841/1995, Anexa nr. 2, Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune.

 • (4) Cota de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea licitației și a casării, se asigură de la bugetul local și va fi minimă.

Art. 5.   (1) Bunurile materiale care nu pot fi valorificate prin licitație publică, se

casează și vor fi valorificate în condițiile legii.

 • (2) Se numește Comisia de Casare, formată din 5 membri, în următoarea componență:

 • 1. Mateuță Antonel-Florin-Director Dir. Drumuri Publice - Președinte

 • 2. Pătrașcu Silviu       - consilier D.D.P.               - membru

 • 3. Jălboaie Mihaela     - consilier juridic Serv.          - membru

Juridic-Contencios

 • 4. Cîntea Iulian-Vasile - economist la S.C. CET S. A. Bacău - membru

 • 5. Mironescu Rodica - consilier Direcția Patrimoniu      -membru

Ca secretar al Comisiei se numește dl. Patrichi Clement, consilier Direcția Patrimoniu.

 • (3) Cu ocazia casării se va proceda la dezmembrarea mijloacelor fixe, evaluarea și vânzarea componentelor sau utilizarea componentelor la executarea altor mijloace fixe din cadrul unității sau ca piese de schimb și subansamble în rețeaua de termoficare.

Art. 6. Sumele rezultate din vânzarea mijloacelor fixe, scoase din funcțiune, se fac venit la bugetul local.

Art. 7. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică, Direcția Patrimoniu, Direcția Juridică și la S.C. CET S.A. Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa

la HOTARAREA nr. 6# din3/ 03. 2009


LISTA BUNURILOR -MIJLOACE FIXE-INSTALATII TEHNOLOGICE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACAU AFERENTE P.T. 37 DIN STR.VICTOR BABEȘ, PROPUSE A FI SCOASE DIN FUNCȚIUNE Șl VALORIFICATE PRIN CASARE CA PIESE DE SCHIMB Șl SUBANSAMBLE ÎN REȚEAUA DE TERMOFICARE

Nr crt

Locație

Nrlnv

Denumire mijloc fix

Cod clasif

Data Intrare

Val. inventar

Amortizare totala la 31 iulie 2006

Valoare ramasa la 31 iulie 2006

1

37

2160069

INSTALAȚII PENTRU CENTRALE TERMICE

2.1.16.5.

3.12.03

122.640,59

25.063,75

97.576,84

2

37

2170096

ELECTROPOMPA WILO DPn100/250-5.5/4; 079.9 mc/h H=16mCA

2.1.17.1.1.1.

3.12.03

15.892,46

5.131,99

10.760,47

3

37

1700020

INSTALAȚIE ELECTRICA DE FORȚA

1.7.2.4

8.12.04

19.280,30

3.391,89

15.888,41

4

37

2600067

ÎNCĂLZIRE M-10-BFG CU 43 PLACI,Q=0.800 Gcal/h

2.1.6.1.1.A.

3.12.03

14.741,16

3.173,46

11.567,70

5

37

2600068

ÎNCĂLZIRE M-10-BFG CU 43 PLACI ,Q=0.800 Gcal/h

2.1.6.1.1.A.

3.12.03

14.741,16

3.173,46

11.567,70

6

37

2600070

TR.II M-10-MFG CU 27 PLACI,Q=0.450 Gcal/h

2.1.6.1.1.A.

3.12.03

13.937,66

3.000,48

10.937,18

7

37

3800020

MODUL EXPANSIUNE EXP 2000-30 2D/2P 1x1500

2.2.11

3.12.03

22.400,84

5.786,84

16.614,00

8

37

4908388

Contor energie termica dn 150

3.4.2.

30.12.95

537,43

478,64

58,79

9

37

3400419

PENTRU ACM TIP CF 50/US ECHO Dn 50,

2.24.2.

3.12.03

4.787,00

1.545,79

3.241,21

10

37

3400420

PENTRU ACM TIP CF 50/US ECHO Dn 80,

2.2.4.2.

3.12.03

6.714,50

2.168,19

4.546,31

11

37

3400421

PENTRU ÎNCĂLZIRE, AGENT SECUNDAR, Dn 125

2.2.4.2.

3.12.03

7.108,52

2.295,50

4.813,02

12

37

SISTEM DE MĂSURĂ APA ADAOS DN 68

8.12.04

591,94

591,94

0

13

37

2600069

TR.I M-10-BFG CU 20 PLACI, CrO.4Șflfea^

2.1.6.1.1.A.

3.12.03

13.420,23

2.889,13

10.531,10

256.793,789

58.691,06

198.102,731

ț

PREȘEDINTE DEȘEDI^ȚĂ, FLOROIU IONfeL/sxCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU