Hotărârea nr. 62/2009

 Hotărârea nr. 62 din 31.03.2009 - privind aprobarea „Listei Nominale”cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenţii de la bugetul statului, pentru construirea de locuinţe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău.

HOTARARE privind aprobarea „Listei Noininale’kuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, pentru construirea de locuințe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Prevederile art. 1 (4),(5) și (8) din Ordinul Comun nr. 216/30.05.2007, al Ministerului Internelor și Reformei Administrative și nr. 166/15.05.2007, al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor;

  • - Prevederile art. 1 (1), art. 4 (1) și (2) din Programul Național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin O.U.G. nr. 51/28.06.2006 și aprobată prin Legea nr. 12/2007, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

  • - Lista Nominală cuprinzând propunerile comisiei de analiză a solicitărilor de subvenții, luate în evidența Primăriei Municipiului Bacău;

  • - Procesul-verbal nr.2452/05.03.2009 al comisiei de analiză a Municipiului Bacău,

  • - Referatul nr.153720 din 10.03.2009, al Direcției Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Proprietari ;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza prevederilor art. 36(2), lit. « d » , alin. (6), lit. « a», punctul „2” si ale art. 45(1) si (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl - Se aproba „Lista Nominală” cu propunerile comisiei de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, cuprinzând un număr de 3 persoane beneficiare, declarate eligibile pentru a obține subvenție în vederea construirii cu credit ipotecar, de locuințe proprietate personală pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Bacău, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Direcția Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Proprietari, va transmite Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului documentația și Hotărârea Consiliului Local, pentru acordarea subvențiilor solicitanților declarați eligibili în vederea obținerii alocațiilor, prin intermediul bugetului local al municipiului Bacău.

Art3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Proprietari, Direcției Economice și solicitanților aprobați în „Lista Nominală” anexă la prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂFLORO

■ ■

e. ■

NR. 62

DIN 31.63.2009

O.P., Calbăp^l'/yR^jfâtf/lb^ 3


LISTA NOMINALĂ cuprinzând propunerile comisiei de analiză a municipiului Bacău, a persoanelor care au solicitat subvenții de Ia bugetul de stat, pentru construirea de locuințe proprietate personală prin credit ipotecar pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău


Nr.crt.

Numele și Prenumele

Adresa de domiciliu

Adresa locuinței construite

1

DIȚU CĂTĂLIN CRISTIAN

Bacău, Str. Milcov nr.l42/B/36

BACĂU, Str. Făgăraș,

nr.23, bl.4, et.2, ap. 12

2

GROSU OVIDIU CLAUDIU

Bacău, Str. Calea Mărășești nr.l 16/B/33

BACAU, Str.Făgăraș,

nr.23 B, bl.4, ap. 2 parter

3

NECHITA GEORGE CIPRIAN

Bacău, str. Logofăt Tăutu, nr.5A/C/10

BACĂU, Str. Făgăraș,

nr.23 A, bl.3, et.3 +

mansardă, Ap. 13

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI