Hotărârea nr. 60/2009

 Hotărârea nr. 60 din 31.03.2009 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.260 din 31.07.2007 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, modificată şi completată prin H.C.L. nr.47 din 28.02.2008, H.C.L. nr.127 din 27.03.2008 şi H.C.L. nr.372 din 31.10.2008.
HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.260 din 31,07.2007 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în ti chete valorice, modificată și completată prin H.C.L. nr.47 din 28.02.2008, H.C.L. nr.127 din 27.03.2008 și

H.C.L. nr. 372 din 31.10.2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • -  Prevederile art. 23 din Carta Socială Europeană, semnată de România Ia 15 mai 1997, și ratificată prin Legea nr. 74 / 1999, care vizează dreptul la protecția sănătății, la securitatea socială și medicală cât și dreptul de a beneficia de servicii sociale;

 • -  Prevederile art.l, alin. 1 din Legea 17 / 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;

 • -  Prevederile art. 17 alin 3, art. 18 lit. b și art. 19 din Legea nr.47 / 2006 privind sistemul național de asistență socială;

 • -  Prevederile art. 3A2 alin.(2) lit/’a”, ”e” și ”h” și art. 3A3 lit. ”c” din Ordonanța nr. 68 / 2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv prin Ordonanța nr. 86 / 2004;

 • -  Prevederile Legii nr. 19 / 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, actualizată;

 • -  Prevederile art. 28, alin. 2 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 57 din Hotărârea de Guvern nr.1010 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001;

 • -  Hotărârea de Guvern nr. 1051 / 10.09.2008 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plata;

 • -  Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 260 din 31.07.2007 privind acordarea unui sprijin material constând în ti chete valorice, în valoare de 30 lei, în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din Municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 390 lei inclusiv/persoană;

 • -  Hotărârea nr.47/28.02.2008 de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 260 din 31.07.2007 privind acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice;

 • -  Hotărârea nr. 127/27.03.2008 - privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 260 din 31.07.2007 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, modificata si completata prin HCL nr. 47/28.02.2008;

 • -  Hotărârea nr. 372/31.10.2008 - privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 260 din 31.07.2007 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, modificata si completata prin H.C.L. nr. 47/28.02.2008, H.C.L. nr.127/27.03.2008;

 • -  Referatul nr. 6417 din 17.03 .2009 al Serviciului Public de Asistența Socială Bacău;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și ale art. 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 260 din 31.07.2007 care va avea următorul cuprins:

„Art. 1. (1) Se aprobă acordarea semestrială de tichete valorice în vederea achiziționării de alimente de bază în valoare de 100 lei pentru persoanele domiciliate în municipiul Bacău beneficiare de pensii, la cerere, în limita fondurilor aprobate anual prin bugetul Consiliului Local al Municipiului Bacău.

(2) Aceste persoane vor trebui să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) .să aibă calitatea de pensionar;

 • b) .veniturile cumulate din pensii și alte venituri să fie echivalente sau mai mici de 615 lei /lună/persoană;”

Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea art. 5 din H.C.L. nr. 260 din 31.07.2007 care va avea următorul cuprins:

„Art.5. Serviciul Public de Asistență Socială Bacău își va stabili procedura de lucru în vederea respectării prevederilor prezentei hotărârii care va fi aprobată de Primarul Municipiului Bacău.”

Art. 3. (1) Cu data prezentei hotărârii, art. 2 și art. 6 din H.C.L. nr. 260 din 31.07.2007 își încetează valabilitatea.

(2) Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 260 din 31.07.2007 modificată și completată prin H.C.L nr. 47 din 28.02.2008, H.C.L. nr. 127 din 27.03.2008 și H.C.L. nr. 372 din 31.10.2008 sunt și rămân în vigoare.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI /