Hotărârea nr. 57/2009

 Hotărârea nr. 57 din 31.03.2009 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor locale 2008-2009, elevilor din şcolile şi liceele din Municipiul Bacău.


privind aprobarea Regulamentului de acordare al burselor locale 2008-2009, elevilor din școlile și liceele din Municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

 • •  Prevederile art. 45 (6) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • •  Referatul comun nr. 3.108/24.03.2009, al Direcției Economice și Serviciului Cabinet Primar;

 • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • •  Expunerea de motive a Consilierilor Locali;

In baza dispozițiilor art.36 (1) si ale art.45 (2) și (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se aprobă Regulamentul de acordare al burselor locale 2008-2009, elevilor din școlile și liceele din Municipiul Bacău, conform „Anexei”, din care face parte:

 • -  Anexa nr. 1 la Regulament, intitulată „Numărul de burse locale acordate fiecărei unități de învățământ de pe raza municipiului Bacău;

 • -  Anexa nr. 2 la Regulament, intitulată „Lista exemple activități extracurriculare”;

Art. 2. Regulamentul „Anexă” și cele 2 (două) anexe nr. 1 și nr. 2, prevăzute la art. 1, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică, celor 2 consilieri locali inițiatori și unităților de învățământ din Municipiul Bacău, prevăzute în Anexa nr. 1, la Regulament.

>LpRQJ U ti


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

O.P.,                  LA-

ir. i V-

Regulament de acordare al burselor locale 2008 - 2009, elevilor din școlile și liceele din Municipiul Bacău

CAPE DISPOZIȚII GENERALE

Art 1. în concordantă cu politica de stimulare a elevilor băcăuani din școli și licee, Primăria Municipiului Bacău în colaborare cu Consiliul Local Bacău alături de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ și Consiliul elevilor vor derula începând cu anul școlar 2008-2009 un program de acordare de burse locale, burse care vor lua în considerare atât activitățile școlare cât și cele extracurriculare ale elevilor.

Art 2. Bursele locale se acordă elevilor înmatriculați în clasele V-XII/X1II la cursurile de zi a anului școlar curent într-o unitate de învățământ de stat de pe raza Municipiului Bacău care au media la purtare 10,00 în semestrul anterior, în limita numărului de burse alocate de către Primăria Municipiului Bacău și care îndeplinesc criteriile prezentului regulament, indiferent de domiciliul de reședință a acestora.

Art 3.(1) Fiecare unitate de învățământ liceal va beneficia de un număr de burse locale egal cu 9 procente (%) din numărul elevilor înmatriculați în respectiva unitate, numărul minim acordat nefiind mai mic de 60 de burse, excepție făcând școlile de arte și meserii, care au un număr de elevi apropiat de cel al școlilor generale.

(2)Unitățile de învățământ liceal vocațional care au și învățământ gimnazial cu peste 180 de elevi, vor beneficia suplimentar de un număr de 21 de burse pentru elevii de gimnaziu.

Art 4. Fiecare unitate de învățământ gimnazial va beneficia de un număr de burse locale egal cu 12 procente (%) din numărul elevilor înmatriculați în clasele V-VI1I în respectiva unitate, numărul minim acordat nefiind mai mic de 21 de burse.

Art 5. Numărul burselor locale acordate fiecărei unități de învățământ cuprinsă în prezentul regulament este descris în Anexa nr. 1.

Art 4. Bursele locale acordate fiecărei unități de învățământ sunt delimitate după cum urmează:

1/3 din numărul burselor locale acordate sunt burse de excelență

1/3 din numărul burselor locale acordate sunt burse de performanță

1/3 din numărul burselor locale acordate sunt burse de merit

Art 5. Beneficiarii acestor burse, o vor păstra până la terminarea semestrului în care le-a fost acordată. Așadar, bursa are caracter semestrial.

Art 6. Bursele locale se plătesc lunar doar pe perioada cursurilor școlare, nefiind inclusă vacanța de vară (inter-anuală) acordată conform structurii anului școlar.

Art 7. Sumele alocate acestui fond de premiere vor fi suportate atât din bugetul Consiliului Local Bacău cât și din alte surse atrase.

CAP II, DEFINIREA SISTEMULUI DE PUNCTARE, REPARTIZAREA ȘI CUANTUMUL BURSELOR

Art 8. Bursele locale vor fi acordate pe baza punctajelor obținute de elevi în cadrul acti vităților de la orele de curs și din activitățile extracurriculare.

Art 9. Departajarea elevilor pe aceste nivele valorice și ierarhice se va face pe baza unei note finale obținute conform următorului algoritm de calcul:

75 de procente (%) din nota finală vor fi obținute din performanțele educaționale, mai exact, din media generală semestrială a elevului supus evaluărilor la toate materiile;

25 de procente (%) din nota finală se va aloca din punctajul obținut de elev, în urma activităților extracurriculare, în funcție de gradul de implicare în acestea și de timpul alocat lor.

Art 10. Se exceptează de la această regulă de calcul elevii Liceului cu profil Sportiv sau liceele vocaționale a căror notă finală va fi calculată ca însumare a 50 de procente (%) din nota generală de studiu semestrială și 50 de procente(%) din calificativul obținut în urma activităților extracurriculare.

Art 11. Prin activități extracurriculare se înțelege orice fel de activități conduse de un profesor coordonator pe care elevul le desfășoară în mod opțional pe lângă cele obligatorii, în cadrul unității de învățământ cum ar fi: activități și manifestări sportive, activități cultural-artiști ce, derulare parteneriate și proiecte, activități ecologice și umanitare etc. (Anexa 2).

Art 12. Activitățile extracurriculare minime care vor fi desfășurate la nivelul fiecărei unități de învățământ care vor face parte din activitățile pentru care elevul va fi evaluat și va fi punctat, sunt competițiile sportive de fotbal, baschet și handbal.

Art 13. Fiecare unitate de învățământ va trebui să înființeze și să desfășoare un set de activități extracurriculare care să includă un minim de elevi calculat înmulțind numărul burselor acordate cu coeficentul de 1,5.

Art 14. Cuantumul valoric al burselor locale se repartizează după cum urmează:

bursa locală de excelență are valoarea de 100 de lei

bursa locală performanță are valoarea de 75 de lei

bursa locală de merit are valoarea de 50 de lei

Art 15. Bursele locale acordate în cadrul unităților de învățământ se vor atribui conform celor 3 nivele valorice și ierarhice respectând următoarea clasificare.

 • a) Elevul clasat pe una din pozițiile din prima treime a numărului de burse acordate va primi bursă de excelență

 • b) Elevul clasat pe una din pozițiile din cea de a doua treime a numărului de burse acordate va primi bursă de performanță

 • c) Elevul clasat pe una din pozițiile din ultima treime a numărului de burse acordate va primi bursă de merit

Art 17. Pentru stabilirea ierarhiei de acordare a burselor către elevi, se va întocmi un clasament general, obținut pe baza formulei descrise la art 9, respectiv art. 10 din prezentul regulament, și aprobat de către Consiliul de Administrație al unității de învățământ.

Art 18. După aprobarea listelor în cadrul Consiliului de Administrație al unităților de învățământ, acestea vor fi înaintate spre consultare și aprobare executivului Primăriei Municipiului Bacău.

Art 19. Atribuirea burselor școlare se va face după studierea și aprobarea listelor primite de către reprezentanții executivului Primăriei Municipiului Bacău.

CAPIII. DEFINIREA SISTEMULUI DE CALCUL AL PUNCTAJELOR

Art 20. Baza de calcul a performanțelor educaționale o va reprezenta media generală de studiu obținută în semestrul anterior de către elev, completată în mod obligatoriu de condiția obținerii mediei 10 la purtare pe semestrul în curs.

Art 21. Baza de calcul a calificativului obținut de elev din activitățile extracurri cutare, o va reprezenta o notă, pe o scală de la 1 la 10 atribuită de către profesorul-coordonator elevului evaluat, pentru întreaga activitate a semestrului respectiv.

Art 22. Elevii vor fi punctați pentru implicare activă la o singură activitate extracurriculară, însă pot participa la mai multe activități și apoi opta pentru cea la care obțin nota cea mai mare.

Art 23. Doar elevii care vor excela în activitățile extracurriculare din orice domeniu și se vor impune ca lideri (căpitan sau conducător de grup sau echipa) vor putea primi nota 10 la activitatea la care s-au remarcat.

CAP IV. FACTORII DE DECIZIE ÎN ANALIZA, EVALUAREA DOSARELOR ȘI ATRIBUIREA BURSELOR

Art 24. La nivelul fiecărei instituții de învățământ, Consiliul de Administrație va fi cel care va monitoriza implementarea prezentului regulament și va aviza listele finale de acordare a burselor și înaintarea acestora reprezentanților Primăriei Municipiului Bacău. Totodată, Ia nivelul acestui for se vor stabili și activitățile extrașcolare care vor fi punctate, după o perioadă de minim 10 zile de dezbatere a propunerilor.

Art 25. Consiliul de Administrație a unității de învățământ va desemna profesori-coordonatori care vor fi direct implicați în coordonarea activităților extracurriculare stabilite la nivelul unității de învățământ și în punctarea elevilor.

Art 26. Profesorii-coordonatori vor evalua și vor acorda punctaje elevilor în funcție de implicarea și timpul acordat activităților educaționale extracurriculare și vor aduce la cunoștiință Consiliului de Administrație lista cu notele acordate fiecărui elev cu o săptămână înainte de încheierea semestrului.

Art 27. în ultima săptămână a semestrului în curs, listele cu notele obținute de fiecare elev la activitățile extracurriculare aprobate de Consiliul de Administrație vor fi afișate la avizierul unității de învățământ.

Art 28. în cazul în care elevul este nemulțumit de modul în care a fost evaluat și punctat în cadrul acestui program, acesta poate depune o contestație la Primăria Municipiului Bacău.

Art 29. Contestațiile depuse, vor fi soluționate de către o comisie comună formată din reprezentanți ai Primăriei Municipiului Bacău, Consiliul de Administrație al unității de învățământ și un reprezentant al părinților elevilor din acea unitatea de învățământ.

CAPV. CAZURI DE ÎNTRERUPERE A ACORDĂRII BURSEI

Art 30. Bursa se suspendă în cazul în care:

 • a) elevul este exmatriculat;

 • b) elevul renunță la frecventarea cursurilor;

 • c) elevul înregistrează mai mult de 20 de absențe nemotivate în semestrul în care beneficiază de bursă;

CAP VI, AL TE PREVEDERI

Art 31, Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenența politică a familiei elevului.

Art 32, Plățile se vor efectua direct către burseri, pe baza unor liste de plată întocmite de către unitățile de învățământ, plăți care vor fi efectuate numai pe baza legitimării și semnăturii elevului.

Art 33. Dacă pe parcursul programului se constată că elevul a primit bursa în mod necuvenit ca urmare a falsificării documentelor, acesta va fi obligat la retumarea integrală a bursei primite până în acel moment și va suporta consecințele legale.

Art 34. Elevului care se transferă la o altă unitate de învățământ de pe raza Municipiului Bacău i se va acorda continuitate în atribuirea bursei până la sfârșitul semestrului în curs de către unitatea de învățământ de la care a fost transferat.

Art 35. Absolvenții învățământului liceal, care au terminat semestrul II cu rezultate meritorii astfel încât vor fi incluși în listele de atribuire a bursei locale pentru următoarea perioadă, și vor fi admiși într-o unitate de învățământ superior de stat, vor beneficia de continuitate în acordarea bursei locale.

Art 36. Consiliul Local Bacău și Primăria Municipiului Bacău își rezervă dreptul de a aduce modificări și/sau completări prezentului regulament Aceste modificări/completări vor fi aplicabile începând cu următorul an școlar, neafectând derularea programului pe anul școlar în curs.

PREȘEDINTE DE^ȘEftlNJĂ , FLOROIU Ip>

: \..CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


')/> - •

, /I ama jtta

(Im

Anexa nr. 1 la Regulamentul de acordare a burselor locale PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU 2008-2009

Numărul de burse locale acordat fiecărei unități de învățământ de pe raza Municipiului BACĂU A. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL Șl ȘCOLI DE ARTE Șl MESERII

NR

CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ELEVI ÎNMATRICULAȚI (nraproxfeb2009)

NR BURSE ATRIBUITE

Bursă de excelență

Bursă de performanță

Bursă de merit

1

Colegiul Național "FERDINAND 1"

900

81

27

27

27

2

Colegiul Național "GHEORGHE VRÂNCEANU"

900

81

27

27

27

3

Colegiul Național "VASILE ALECSANDRI"

1050

96*

32

32

32

4

Colegiul Tehnic "ANGHEL SALIGNY"

1450

132*

44

44

44

5

Colegiul Economic "ION GHICA"

2200

198

66

66

66

6

Colegiul Pedagogic "ȘTEFAN CEL MARE"

1100

99

33

33

33

7

Liceul de Artă "GEORGE APOSTU"

670

81

20

20

20

Pentru clasele V-VIII din cadrul liceului

7

7

7

8

Liceul cu Program Sportiv

410

60

20

20

20

9

Colegiul Tehnic de Telecomunicații "N. V, KARPEN"

1700

153

51

51

51

10

Colegiul Tehnic "HENRI COANDA"

1100

99

33

33

33

11

Grupul Școlar LETEA

900

81

27

27

27

12

Grupul Școlar Construcții Mașini "D.

1150

105*

MAGERON"

35

35

35

13

Grupul Școlar Chimie "GRIGORE ANTIPA"

1000

90

30

30

30

14

Grupul Școlar "MIHAI EMINESCU"

565

R               51

17

17

17

15

Liceul Teologic Romano-Catolic "Sf. 1OSIF"

430

42

14

14

14

16

Școala de Arte și Meserii (Nr. 3)

227

21

7

7

7

17

Școala de Arte și Meserii Nr.6 „D. LEONIDA"

150

21

7

7

7

TOTAL

15.902

1.491

B. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL (clasele V-VIII)

NR

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ELEVI ÎNMATRICULAȚI (nraproxfeb2009)

NR BURSE ATRIBUITE

CRT

Bursă de excelență

Bursă de performanță

Bursă de mer'rt

1

Școala "OCTAVIAN VOICU" Nr. 1

210

24*

8

8

8

2

Școala "CTIN PLATON" Nr. 2

375

45

15

15

15

3

Școala "GEORGETA MIRCEA CANCICOV" (Nr.4)

175

21

7

7

7

4

Școala "ALEXANDRU CEL BUN" (Nr.5)

143

21**

7

7

7

5

Școala "N1CU ENEA" (Nr. 7)

120

21**

7

7            |

7

6

Școala "DOMNIȚA MARIA" (Nr. 8)

235

27*

9

9

9

7

Școala Nr. 9

62

21**

7

7

7

8

Școala Nr. 10

360

42*

14

14

14

9

Școala "MIHAI DRĂGAN” (Nr. 11)

455

54*

18

18

18

10

Școala "MIHAI SADOVEANU"

225

27

9

9

9

11

Școala "ION CREANGĂ"

325

39

13

13

13

12

Școala "MIRON COSTIN" (Nr. 28)

342

42*

14

14

14

13

Școala Nr. 15

305

36*

12

12

12

14

Școala "ALECU RUSSO" (Nr.16)

170

21**

7

7

7

15

Școala "GEORGE BACOVIA” (Nr.27)

140

21**

7

7

7

16

Școala "SPIRU HARET" (Nr. 18)

314

39*

13

13

1 13

17

Școala "ALEXANDRU IOAN CUZA" (Nr. 19)

589

72*

24

24

24

18

Școala "ION LUCA" (Nr. 20}

152

21**

7

7

7

19

Școala „NICOLAE IORGA" (Nr. 21)

315

39*

13

13

13

20

Școala de Arte și Meserii (Nr. 3)

148

21**

7

7

7

21

Școala de Arte și Meserii "D. LEON1DA" (Nr.6)

64

21**

7

7

7

TOTAL

5.224

675

* în cazul numărului de burse nedefinit și nedivizibil cu 3 (pentru a se putea realiza cele trei

delimitări de performanță), se va aplica o corecție de maximum +/- 1, restul ajustărilor facându-se conform metodelor contabile

** aplicarea minimului de burse locale

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


H/OROIU IQ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


LISTA EXEMPLE ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

 • 1. ACTIVITĂȚI CU CARACTER COMUNITAR

Parteneriate și derulare de proiecte cu „CRUCEA ROȘIE”, centre de copii, bătrâni, persoane cu handicap etc.

- Echipe ce desfășoară activități ecologice (ecologizarea și salubrizarea anumitor arii, proiecte de educație ecologică, susținerea unor seminarii educative etc.) Derulare de proiecte și parteneriate în colaborare cu Protecția Civilă Derulare de proiecte împotriva elementelor nocive ale societății (violență de orice fel, abuzuri, fumat, SIDA, droguri, alcool etc.) - echipa de proiect

Programe de educație sexuală și sanitară

Proiecte privind siguranța rutieră

 • 2. ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE

T rupă de teatru a unității de învățământ (conceperea și/sau interpretarea unei piese sau scene de teatru, colaborări și proiecte în colaborare cu Teatrul Municipal) Echipa redacțională a unei publicații cu caracter permanent gen revista școlii, cărți și broșuri educative etc) Cercuri de pictură, sculptură, dansuri etc.

ACTIVITĂȚI SPORTIVE

Competiții sportive de handbal, fotbal, baschet, volei, atletism etc (echipa sau individualitatea reprezentativă a unității de învățământ la unul dintre aceste sporturi) Organizarea și desfășurarea activităților unei formații de dans modem, dans sportiv și cea de majorate a unității de învățământ

 • 3. ALTELE

Derulare de proiecte prin parteneriate internaționale

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI