Hotărârea nr. 56/2009

 Hotărârea nr. 56 din 31.03.2009 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 362/2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău, modificată şi completată.

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.362/2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, staționării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale și a serviciilor ocazionale de transport persoane și pentru transport marfa pe raza municipiului Bacău, modificată și completată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

•Prevederile O.G.R. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată;

•Prevederile O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, actualizată •Prevederile H.G.R. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

•Prevederile O.G.R. nr,2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare;

•Prevederile art.6 (1)(2)(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală;

•Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

•H.C.L. nr.362/2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, staționării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale și a serviciilor ocazionale de transport persoane și pentru transport marfa pe raza municipiului Bacău, modificată și completată prin HCL nr. 486/2007 și HCL nr. 428/2008;

•Adresa nr.893/09.02.2009 înaintată de Poliția Primăriei Municipiului Bacău; •Referatul nr.1835/18.02.2009 al Direcției Juridice și Administrație Locală; •Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

în baza art.36(2) lit.”d”, 36(6) lit. „a” pct.13 și ale art.45(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă înlocuirea art.6 din Regulamentul Anexă la H.C.L. nr.362/2007, care va avea următoarea formă :

„art.6 - Este interzisă staționarea/parcarea autovehiculelor cu masă totală autorizată mai mare de 3,5t în zona centrală, pe arterele principale de acces, pe străzile ce delimitează zona centrală și pe străzile adiacente arterelor principale de acces și străzilor ce delimitează zona centrală”.

Art.2 - Se aprobă introducerea literei „1” la art 27 din Regulamentul Anexă la H.C.L. nr.362/2007, cu următorul conținut:

„ art.27 lit. „1” - Staționarea/parcarea autovehiculelor cu masă totală autorizată mai mare de 3,5t în zona centrală, pe arterele principale de acces, pe străzile ce delimitează zona centrală și pe străzile adiacente arterelor principale de acces și străzilor ce delimitează zona centrală”.

Art,3 - Se aprobă introducerea literei „e” la art 28 din Regulamentul Anexă la H.C.L. nr.362/2007, cu următorul conținut:

„art.28 lit. “e” - amendă de la 500 la 2000 lei pentru faptele prevăzute la art.27 lit.l ”


Art.4. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare in termen de 35 de zile de la adoptarea hotărârii, potrivit prevederilor art. 4 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

Art.5. - Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.362/2007, modificată și completată prin HCL nr. 486/2007 și HCL nr. 428/2008 sunt și rămân în vigoare.

Art.6, - Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată.

Art.7. - Prezenta hotărâre va fî comunicată Direcției Juridice și Ad-ție Locală și Poliției Primăriei Municipiului Bacău.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI