Hotărârea nr. 55/2009

 Hotărârea nr. 55 din 31.03.2009 - privind completarea punctului 9 litera “u” din anexa Hotărârii nr. 191/15.05.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale pentru anul 2009 în municipiul Bacău.

Consiliu! Local a! Municipiului Bacău,

Având în vedere:

 • - Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale, din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Hotărârii nr. 191/15.05.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009 în municipiul Bacău;

 • - Referatul nr. 2645/11.03.2009 al Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, cu propunere de completare a punctului 9 litera “u” din anexa la HCL 191/15.05.2008, cu taxele aferente serviciilor puse la dispoziție de Bazinul de înot începând cu data de 01.04.2009;

 • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Expunerea de motive a primarului municipiului Bacău;

în baza prevederilor art. 27, art. 36 alin. 2 lit. “b”, alin. 4 lit. “c”, art. 45 alin. 2 lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă completarea punctului 9 litera “u” - taxă baze de agrement și bazin de înot - din anexa Hotărârii nr. 191/15.05.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale pentru anul 2009 în municipiul Bacău, cu taxele aferente serviciilor puse la dispoziție de Bazinul de înot începând cu data de 01.04.2009, după cum urmează:

‘Punctul 9 litera “u” - taxă baze de agrement și bazin de înot” va avea următorul conținut:

INSULA DE AGREMENT

 • 1. taxă intrare                - 1 leu;

 • 2. taxă închiriere barcă            - 8 lei/oră;

 • 3. taxă închiriere teren tenis       - 8 lei/oră;

ȘTRAND LETEA

 • 1. taxă intrare                       - 1 leu;

 • 2. taxă - curs înot 12 ședințe

(90 min./ședință)            - 72 lei;

BAZIN DE ÎNOT

LEI

Nr. crt.

Denumire serviciu

Taxă veche

Taxă nouă

1

Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de 90 minute

8

15

2

Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de 90 minute, inclusiv saună

15

25

3

Abonament pentru practicarea înotului de agrement, astfel:

- 6 ședințe a 90 minute /ședință

35

70

-12 ședințe a 90 minute /ședință

70

130

4

Abonament pentru practicarea înotului de agrement + saurn

6 ședințe a 90 minute /ședință, inclusiv saună

-

110

- 12 ședințe a 90 minute /ședință, inclusiv saună

-

200

5

Abonament pentru inițiere înot, ciclu de 12 ședințe a 75 mii

- individual

90

180

- în grup

70

150

6

Intrare tribună

2

2

7

închiriere culoar al bazinului timp de 60 minute, pentru:

- antrenamente și inițiere (max. 15 persoane)

110

150

- sport de performanță (max. 15 persoane)

5

10

8

închiriat bazin de sărituri timp de 60 minute, pentru:

- agrement (max. 7 persoane)

110

150

- antrenamente, sport de performanță

5

10

9

Abonamente pentru:

- gimnastică aerobică

50

100

- fitness

50

100

10

Păstrat obiecte de valoare

5

5

11

închiriere obiecte

- ochelari de înot

5

5

- labe înot

10

10

Art. 2. (1) Se aprobă Contractul-cadru de închiriere privind procurarea folosinței bunului, respectiv culoarele în Bazinul de înot din Municipiul Bacău, de către persoanele juridice, în vederea desfășurării unor activități sportive specifice acestui sport, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Contractul de închiriere.

Art. 2 - Hotărârea va fi comunicată: Direcției Impozite și Taxe Locale, Direcției Servicii Publice, Direcției Juridice și Administrație Locală, Bazinului de înot Acoperit și Direcției Economice.PREȘEDINTE DE ȘEE FLOROIUIONE I

NR.\'55

DIN 31.03.2009   ^3'

O.P., I.Gh;/ R.T./EX;&bs. LA

ROMÂNIA

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 55 DIN 3A 05 2009


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT DE ÎNCHIERIERE

NR._____DIN_______2009

A

INTRE: A, Municipiul Bacău, reprezentată prin autoritatea executivă PRIMAR - ing. Romeo Stavarache, împuternicit să reprezinte interesele municipiului și Marcu Viorica - Director al Direcției de Servicii Publice, în calitate de proprietar, pe de o parte si

B.Societatea Comerciala....................., cu sediul social in................... str................,       nr...,

judetul/sector al municipiului București.....................,     immatriculata in Registrul

comerțului...................,sub nr.............avand contul curent nr...............deschis la Banca..................si codul

fiscal nr............., prin reprezentanții legali.....................si.......................in calitate de CHIRIAȘ ((Aici va

trebui sa completați cu datele fiecărei persoane in parte)

a intervenit prezentul contract de închiriere

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului este procurarea folosinței bunului, prin închiriere, respectiv culoarul nr........(sau culoarele) in Bazinul de înot din municipiul Bacau, situat în str. Aleea Ghioceilor nr.

12,în vederea desfășurării de activități sportive de înalta performanta, de inițiere si activități recreative de către................................(aici completați numele chiriașului) care funcționează cu scop ideal ce

corespunde intereselor generale ale colectivității Bacău șî de maniera a contribui la măsurile autorităților administrației publice locale pentru crearea condițiilor necesare petrecerii timpului liber al cetățenilor municipiului.

Art.2. Predarea-primirea obiectului închirierii va fi făcută de personalul de deservire a Bazinului de inot pe baza de proces verbal de predare- primire.

III. TERMENUL

Art.3. Termenul închirierii este de 1 an, începând cu data semnării și înregistrării prezentului contract. La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit pentru o nouă perioadă convenită de părți.

IV. PREȚUL

Art.4. Prețul închirierii, chiria, pentru folosirea obiectului închiriat este de ............lei/ luna/an

conform HCL nr......................... care se va indexa anual conform indicelui de inflație.

V. PLATA CHIRIEI

Art. 5.1. Plata chiriei se face lunar /anual» cel mai târziu, până la data de 10 ale lunii/ a anului pentru care se datorează.

Art.5.2. In cazul in care chiriașul nu plătește chiria la termenul stabilit, atunci acesta are obligația de a plăti ca penalitati o suma echivalenta in cota de 0,25% din valoarea chiriei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectiva a obligațiilor.

 • VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. OBLIGAȚIILE ROPRIETARULUI

Art.6.1. Să pună la dispoziția chiriașului - (aici numele chiriașului) - culoarul stabilit prin prezentul contract.

Art.6.2, Să notifice în scris chiriașului, orice modificare intervenită cu privire la preț -chirie sau alte clauze contractuale în termen de 5(cinci) zile de la apariția acesteia, conform legii.

Art.6.3. Să asigure folosința bunului închiriat pe tot timpul contractului, garantând chiriașului contra viciilor, tulburării folosinței evicțiunii, precum si asigurarea accesului la dotările aferente(vestiare,dusuri,grupuri sanitare).

Art.6.4. Să execute, potrivit legii, toate lucrările de întreținere , reparații sau modernizări la bunul închiriat, proprietatea Municipiului Bacău, ținând seama că acesta este de interes municipal pentru sportivii de performanță, indiferent de ramurile sportive, legitimați la cluburile și asociațiile sportive din municipiul Bacău, precum și pentru elevii și studenții de aceeași categorie care susțin probe de control în cadrul procesului de învățământ cu profil sportiv, indiferent de persoanele juridice care le folosesc și le au în administrare.

Art.6.5. - Sa urmărească modul în care este folosit bunul închiriat și să ia masuri menite a nu diminua utilitatea și valoarea, procedând pentru creșterea utilității și valorii.

B. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

Art.6.6. (numele chriasului) se obligă să achite chiria anuală stabilită Ia art.4, cap.IV.

Art.6.7. Chiriașul se obliga sa prezinte calendarul competițional de pregătire și desfășurarea altor manifestări similare pentru anul în curs și sa notifice administratorul cu cel puțin 30 de zile calendaristice asupra modificărilor apărute pe parcurs. De asemenea, va transmite liste cu persoanele desemnate să participe la antrenamente sau competiții și manifestări specifice, precum și lista sportivilor ce urmează să utilizeze Bazinul de înot.

Art.6.8. Chiriașul se obligă să mențină obiectul închirierii în starea în care l-a primit și să depună toate diligentele pentru menținerea și conservarea acestuia în noua stare. în cazul în care proprietarul execută ulterior lucrări de modernizare, reparații, întreținere, alte lucrări menite să crească funcționalitatea și valoarea acestuia, chiriașului îi incumbă aceleași obligații privind menținerea și conservarea acestor lucrări.

Art.6.9. Chiriașul prin reprezentantul desemnat (antrenor, intructor) are următoarele obligații:

 • - Să înregistreze zilnic sportivii (persoanele) care intră la antrenamente (program de agrement);

 • - Să preia grupele de sportivi (persoane) din holul de intrare și să folosească accesele delimitate pentru dezechipare și accesul în incinta sălii bazinelor;

1 Să respecte orarul aprobat;

 • - Să utilizeze numai spațiile care i-au fost închiriate;

 • - La terminarea programului, să însoțească grupa la vestiare, dușuri și să părăsească incinta bazinului în maxim 30 minute.

-Să asigure integritatea fizică a spotivilor (persoanelor) pe care îi are în pregătire (insoteste);

 • - în caz de accidente, răspunde personal;

 • - Păstrează ordinea, disciplina și curățenia în incinta Bazinul de înot;

 • - Răspunde de inventarul predat de administrație;

Art.6.10. La încetarea contractului, chiriașul va preda proprietarului bunul închiriat în starea bună în care l-a preluat, inclusiv în aceeași stare de funcționare a lucrărilor de îmbunătățire conexe, executate de proprietar pe timpul derulării contractului.

VII. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.7.1. Modificarea clauzelor stipulate în prezentul contract se face cu acordul expres al părților contractante, intenția de modificare urmând să fie notificată în scris și în termen de cel mult 5(cinci) zile de la apariția cauzei ce necesită modificarea contractului.

Art.7.2. Orice modificare a prezentului contract se face prin act adițional, acesta fiind ultima înțelegere contractuală dintre părți.

Art.7.3. Prezentul contract își încetează valabilitatea la expirarea termenului, în cazul care contractul nu se reînnoiește pentru o nouă perioadă, convenită de părți.

VIII. SUBÎNCHIRIEREA

Art.8. Subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat unui terț este permisă cu acordul prealabil scris al proprietarului, cu respectarea condițiilor și obținerea aprobărilor cerute pentru închiriere, având prioritate alte categorii ale sportului, asociații sau discipline sportive de interes local regional și național.

IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.9.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor cpntractuale părțile datorează despăgubirile și penalitățile prevăzute mai sus în contract.

Art.9.2. La producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă a bunurilor din dotare, persoanele stabilite vinovate vor suporta integral paguba produsă.

X. FORȚA MAJORĂ

Art. 10 - Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

XL CLAUZE SPECIALE

Art.ll.L Chiriașul - la expirarea sau rezilierea contractului, se obligă să lase în deplină proprietate Municipiului Bacău eventualele îmbunătățiri făcute pe propria cheltuială la bunul închiriat, cu justă despăgubire, în condițiile legii. Drepturile și obligațiile generate de contractele de subînchiriere trec în sarcina proprietarului.

3

Art. 11.2. Chiriașul nu va suporta plata cheltuielilor aferente utilităților, respectiv: energia-electrică, gaz metan, apă-canal, utilități de care beneficiază și alte categorii de sportivi din municipiul Bacău care folosesc această bază sportivă gratuit. Plata acestor utilități va fi suportată de proprietar.

Art. 11.3. Orice modificări ale orarului, vor fi aduse la cunoștința beneficiarilor prin afișare sau prin înștiințări scrise, când se consideră necesar. Din momentul afișării, după 3 zile calendaristice, modificările se consideră însușite de către beneficiari. întreruperea accesului pe perioade mai lungi va fi notificată și afișată în timp util, abonamentele emise pe această perioadă fiind prelungite corespunzător.

Art. 11.4. Competițiile oficiale coordonate de FRN au prioritate abonamentelor pentru public sau contractelor de închiriere, momentul și durata de desfășurare a acestora fiind afișate și comunicate în prealabil, conform calendarului competițional al FRN.

Art. 11.5. Este interzis accesul în ținută de stradă pe suprafețele destinate exclusiv desfășurării activității sportive sau de agrement, respectiv culoarele de pe marginea bazinelor, dușuri sau alte zone sau spații marcate în acest sens, cu excepția competițiilor sportive, delegații oficiale sau echipe tehnice de intervenție.

Art.11.6. înaintea intrării în apă, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la duș. în bazin se va folosi numai echipament adecvat și acceptat de normele și reglementările în vigoare, fiind obligatorie utilizarea căștii și a papucilor. Beneficiarii sunt obligați să păstreze ordinea și curățenia în incinta Bazinului de înot.

Art. 11.7 Este interzis fumatul în incinta Bazinului de înot, cu excepția locurilor special amenajate. Art. 11.8 Consumul băuturilor alcoolice este strict interzis în incinta Bazinului de înot.

Art.11.9 Este strict interzis accesul minorilor în bazine neînsoțiți sau nesupravegheați.

Art.11.10. Este strict interzis accesul persoanelor care nu știu să înoate în timpul desfășurării orelor de agrement pentru public.

XIII. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 12. Prezentul contract se va rezilia în următoarele condiții:

Art. 12.1. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prevederilor prezentului contract;

Art. 12.2. Producerea unor stricăciuni sau pierderi parțiale ori totale a bunului închiriat. Art.12.3. Subînchirierea în tot sau în parte, a bunului închiriat, fard, acordul proprietarului.

Art.12.4, Neplata chiriei datorata la termenul stipulat în contract ori a celorlalte obligații ce incumbă chiriașului.

Art. 12.5. încălcarea repetată a regulilor de igienă.

XIII. LITIGII

Art.13. Eventualele litigii ivite între părțile contractante se vor soluționa pe cale amiabila în caz contrar, aceste litigii vor fi soluționate de instanța de judecată competentă.

IO

XIV. ALTE PREVEDERI

Art.14. Prezentul contract se completează cu dispozițiile legale în vigoare și a fost redactat în 4 (patru) exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte.

PROPRIETAR, MUNICIPIUL BACĂU Prin PRIMAR Ing. ROMEO STAVARACHE

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE, DIRECTOR, MARCU VIORICA

CHIRIAȘ


VIZAT JURIDIC