Hotărârea nr. 54/2009

 Hotărârea nr. 54 din 31.03.2009 - privind plata sumei de 53.023 RON către Asociaţia Municipiilor din România, reprezentând contribuţia Consiliului Local al Municipiului Bacău pe anul 2008.


privind plata sumei de 53.023 RON către Asociația Municipiilor din Romania, reprezentând contribuția Consiliului Local al Municipiului Bacau pe anul 2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

  • -  Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

  • -  Prevederile art. 35 (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata;

  • -  Decizia nr.298/28.06.1990 privind afilierea municipiului Bacau la Federația Municipiilor din Romania;

  • -  Adresa și Hotărârea nr. 127/2007 a Adunării Generale a Asociației Municipiilor din Romania, înregistrate la Primăria Bacău sub nr.27936 /16.03.2009;

  • -  Adresa nr.2765/13.03.2009 promovată de Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum și răspunsul nr. 13074/13.03.2009 al Direcției Județene de Statistică Bacău;

  • -  Referatul nr. 2776/16.03.2009 înaintat de Direcția Economică;

Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36(7) lit."c" si ale art.45(2) lit. „a”din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE :

ART, 1 - Se aprobă plata sumei de 53.023 RON către Asociația Municipiilor din Romania, reprezentând contribuția de membru în această organizație a Consiliului Local al Municipiului Bacau pentru anul 2008.

ART, 2 - Cheltuielile determinate de alocarea acestei sume sa fie suportate de la bugetul local, din capitolul “Alte servicii publice generale'1, subcapitolul “Alte servicii publice generale.11

DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICIZ v'^orpiui


o

J'Z’! /