Hotărârea nr. 53/2009

Hotărârea nr. 53 din 31.03.2009 - privind încetarea calităţii de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului: d-lui Bălan Claudiu, d-lui Pocovnicu Constantin-Dorian şi d-lui Necula Cosmin.

HOTĂRÂRE

privind încetarea calității de consilier în Consiliul Local al Municipiului Bacău, înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnilor Bălan Claudiu, Pocovnicu Constantin-Dorian și Necula Cosmin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile art. 88 (1) lit. „b” și „h” și art. 91 (1) și (3) din Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 9 (2) lit. „a”, art. 10 și art. 12 (1) și (2), din Legea nr. 393/28.09.2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

-Cererile nr.273 58/10.03.2009, nr. 26575/03.03.2009 și nr. 26919/05.03.2009, ale domnilor Bălan Claudiu, Pocovnicu Constantin-Dorian și Necula Cosmin, prin care anunță în scris demisia din calitatea de consilier local, devenind incompatibilă cu funcția de subprefect, prefect și Consilier de Stat în care au fost numiți;

-Hotărârea nr. 238/04.07.2008, privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Referatul constatator nr. 2607/10.03.2009, al primarului și secretarului municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Art 1. Se ia act de demisia domnilor Bălan Claudiu, Pocovnicu Constantin-Dorian și Necula Cosmin din calitatea de consilier in Consiliul Local al Municipiului Bacău și se declară locurile vacante.

Art 2. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 238/04.07.2008, se modifică, în sensul că se eliberează din Comisiile de specialitate ale Consiliului Local, domnii:

-Bălan Claudiu, din Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget-investiții, din calitatea de membru.

-Pocovnicu Constantin-Dorian, din Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii, ocrotirea monumentelor istorice, protecția mediului și reconstrucție ecologică, din calitatea de membru.

-Necula Cosmin, din Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, din calitatea de membru.

Art 3. Hotărârea va fi comunicată Comisiilor de specialitate în care s-au produs modificările, nr. 1, 4 și 5 și Compartimentului ,.Aparatul Permanent”.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI