Hotărârea nr. 51/2009

 Hotărârea nr. 51 din 23.03.2009 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi non profit de interes general, precum şi abrogarea HCL nr. 6/2008 modificată şi completată prin HCL nr.373/2008 şi HCL nr.440/2008.

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având in vedere:

 • •  Prevederile Legii nr.3 50/02.12.2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general:

 • •  Prevederile H.C.L. nr.6/2008 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități non-profit de interes general, modificată și completată prin H.C.L nr.373/2008 și H.C.L n’r.440/2008;

 • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

 • •  Referatul nr. 2961/19.03.2009 al Comisiei Tehnice ;

 • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9 ) și ale art. 45 (2) lit.”a” (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

ART.l, - Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2009, conform Anexei nr. I la prezenta hotărâre.

ART.2. - Se aprobă Metodologia Generală pentru atribuirea contractelor de finanțare din fondurile publice ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

ART.3. - Se aprobă domeniile pentru care se vor acorda finanțări nerambursabile, sens în care vom avea 6 domenii de activitate, după cum urmează : 1) tineret și educație, 2) cultură, 3) mediu, 4) sport, 5) culte religioase și 6) social.

Art.4. - Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău alocate pentru activități non-profit de interes local, pentru Domeniul Cultură si Domeniul Tineret si Educație, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre, precum și a sub anexelor aferente.

Art.5. - Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău alocate pentru activități non-profit de interes local, pentru Domeniul Mediu, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre, precum și a subanexelor aferente.

Art.7. - Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău alocate pentru activități non-profit de interes local, pentru Domeniul Culte Religioase, conform anexei nr.6 Ia prezenta hotărâre, precum și a subanexelor aferente.

Art.8. - Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău alocate pentru activități non-profit de interes local, pentru Domeniul Social, conform anexei nr.7 la prezenta hotărâre, precum și a subanexelor aferente.

ART.9. - Se aprobă Comisiile de evaluare si derulare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacau, pentru toate cele 6 domenii de activitate, a căror denumire și componență nominală și rezerve sunt prezentate în anexa nr. 8, la prezenta hotărâre.

Art.10. - Se aprobă componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor depuse de către solicitanții care au făcut propuneri de proiecet pentru obținerea de finanțări nerambursabile de la bugetul local, conform anexei nr.9 Ia prezenta hotărâre

Art.l 1. - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiilor de evaluare și derulare și a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a grilelor de evaluare pentru domeniul social și pentru celelate domenii, prezentate în Anexa nr. 10 Ia prezenta hotărâre.

Art.12. - Se aprobă Comisia tehnică formată din 3 membri plus rezervă, care va asigura realizarea etapelor pregătitoare procesului de selecție cât și a celor post selecție, precum și a atribuțiilor acesteia, conform Anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.

Art.13. - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze contractele de finanțare ne rambursabilă.

ART.14. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr.6/2008, H.C.L nr.373/2008 și H.C.L nr.440/2008, precum și alte dispoziții contrare.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI z

ROMÂNIA

Anexa nr. 1

la H.C.L. nr.5.Y...din #Jz.£?5.-..2OO9


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU, PENTRU ACTMTĂTI NONPROFIT DE INTERES GENERAL, AFERENT ANULUI 2009

Autoritatea finanțatoare, Consiliul Local Bacău, str. Mărășești, nr.6, Cod Fiscal 4278337, tel 0234-581849, fax 0234-588757, e-mail contact@primariabacau.ro, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a Ordonanței de Urgență nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, face cunoscute domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile pentru anul de execuție financiară 2009.

Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile și suma de 8.175.500 RON aprobată pentru anul 2009, conform Bugetului de venituri și cheltieli pentru anul 2009 și a prezentei Hotărâri de Consiliu Local pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005, este repartizată în conformitate cu programul anual al finanțărilor nerambursabile:


Nr. Crt.

DOMENIUL

SUMA 2009 (RON)

1

Tineret și Educație

150.000

2

Cultură

150.000

3

Mediu

100.000

4

Sport

5.778.000

5

Culte religioase

1.588.500

6

Social

409.000

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIUL BACĂU OVICI


NICOLAE-OVH)


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA nr. n la Hotărârea nr^/din


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU MUNICIPIUL BACAU

METODOLOGIA GENERALĂ

pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Municipiului Bacău, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE
 • 1. Prezenta „METODOLOGIE” se aplică tuturor solicitanților persoane fizice și juridice fără scop patrimonial - asociații ori fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile și obiectivele prevăzute în „PROGRAMUL ANUAL" al finanțărilor nerambursabile de la bugetul Municipiului Bacău, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă.

 • 2. Participarea la PROGRAMUL ANUAL al finanțărilor nerambursabile de la bugetul Municipiului Bacău pentru acordarea de finanțări nerambursabile este nediscriminatorie. Solicitanții care depun propuneri de proiecte putând fi persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații constituite potrivit legii sau culte religioase recunoscute conform legii, care activează în folosul comunității municipiului Bacău și propun desfășurarea unor acțiuni de interes public local în conformitate cu domeniile specificate în PROGRAMUL ANUAL al finanțărilor nerambursabile. Numărul de participanți la procedura de selecție de proiecte nu este limitat; prezenta METODOLOGIE este menită a face precizări la „GHIDUL SOLICITANTULUI” - elaborate pentru fiecare tip de finanțare din "PROGRAMUL ANUAL".

CAPITOLUL II

ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ. INSTRUCȚIUNI
 • 3. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face în concordanță cu „PROGRAMUL ANUAL" (domenii și obiective) și în limita fondurilor publice ce vor fi alocate de Consiliu! Local Bacău.

 • 4. Proiectele pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă elaborate de Solicitanți vor cuprinde detaliat informații verificabile despre: scop; obiectivele specifice; activitățile ce se doresc a fi întreprinse; costurile asociate și rezultatele urmărite precum și alte informații verificabile, utile pentru susținerea și evaluarea proiectelor.

 • 5. Evaluarea proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face în sistem competitiv, potrivit criteriilor de acordare a finanțărilor nerambursabile și a punctajului stabilit, cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit și de interes general.

 • 6. în cazul în care beneficiarul contractează, în cursul aceluiași an calendaristic mai mult de o finanțare nerambursabilă de la autoritatea finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate „PROGRAMULUI ANUAL” aprobat.

 • 7. în cazul în care există un singur participant la procedura de selecție pentru un domeniu specific cuprins în „PROGRAMUL ANUAL" aprobat de către Finanțator, procedura de selecție se va repeta. Dacă în urma procedurii de repetare a selecției, numai un participant a depus propunerea de proiect pe specific, Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare narambursabilă acestuia, în condițiile legii sau de a repeta procedura.

 • 8. Pentru același domeniu nonprofit, un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare ne rambursabilă în decursul unui an fiscal, excepție făcând activitățile Sportive de performanță și cele aferente domeniului Social.

CAPITOLUL III

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE
 • 9. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte se stabilește prin anunțul de participare, și nu va fi mai devreme de 30 de zile de la data publicării anunțului de participare.

în cazul în care, din motive de urgență respectarea termenului prevăzut la alineatul precedent ar cauza prejudiciu Autorității Finanțatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile, dar nu mai puțin de 15 zile. în acest caz se va include în anunțul de participare, motivele reducerii termenului de 30 de zile.

Termenul de depunere a propunerilor de proiecte poate fi prelungit, cu condiția comunicării în scris a noii date limită de depunere a propunerilor de proiecte, cu cel puțin 6 zile înainte de expirarea termenului inițial, către toți solicitanții care au primit un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea proiectului.

CAPITOLUL IV

ELIGIBILITATE, ÎNREGISTRARE, CAPACITATE TEHNICĂ Șl CAPACITATE FINANCIARĂ
 • 10. Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) Nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, a contribuției pentru asigurările sociale de stat, precum și a impozitelor și taxelor locale;

 • b) Furnizează informații false în documentele prezentate;

 • c) A comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare sau tertii pot aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • d) Face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • e) Nu prezintă declarația pe propria răspundere din care să rezulte pentru solicitant faptul că nu a mai contractat nici o altă finanțare nerambursabilâ cu Autoritatea Finanțatoare, pentru aceeași activitate nonprofit în decursul unui an fiscal ori, mai are contractată o finanțare nerambursabilă cu această Autoritate în cursul aceluiași an calendaristic dar, nivelul finanțării depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate „Programului Anual" aprobat.

 • 11. Consiliul Local al Muncipiului Bacău, în calitate de Autoritate Finanțatoare, are dreptul de a cere solicitanților prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea, precum și documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică / culte religioase recunoscute conform legii.

 • 12. în cazul Solicitanților persoane fizice având cetățenia străină sau persoanele juridice străine fără scop patrimonial, pot fi luate în considerare documentele considerate ca fiind suficiente pentru dovedirea eligibilității în țara în care solicitantul este rezident.

Solicitantul are obligația de a prezenta documentele prin care dovedește capacitatea tehnică și cea economico-financiară, precum și de a permite verificarea de către Autoritatea Finanțatoare a bilanțului contabil sau un document similar cu bilanțul contabil, considerat legal și edificator în țara în care solicitantul este rezident.

Dispozițiile privind Ordonanța nr. 34/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL V

DOCUMENTAȚIA PENTRU ELABORAREA Șl PREZENTAREA PROPUNERII DE PROIECT.INSTRUCȚIUNI
 • 13. în Cererea de finanțare, Solicitantul va furniza informații specifice proiectului referitoare la:

 • - scop;

 • - obiectivele specifice;

* activitățile care urmează a fi desfășurate;

 • - specificații de performanță;

 • - grafic de timp;

 • - echipa proiectului, responsabilități; etc.

 • 14. Cererea de finanțare se elaborează în concordanță cu cerințele cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Domeniului de activitate, astfel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru evaluarea tehnică.

 • 15. Propunerea financiară (Bugetul Proiectului) se elaborează de solicitant în așa fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare evaluării financiare.

 • 16. Propunerea de proiect (Cererea de finanțare și Anexele) are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către Solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Bugetul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă.

Solicitantul are obligația de a exprima prețul în lei (RON) din propunerea financiară.,

 • 17. Orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care a obținut contracost un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect (Pachetul Informativ - 75 RON/exemplar) are dreptul de a solicita și de a primi clarificări din partea Autorității Finanțatoare, în condițiile prevăzute de lege.

Aceasta are obligația de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele clarificări primite cu cel puțin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

Autoritatea Finanțatoare are obligația de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a completa din proprie inițiativă, în vederea clarificării, documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei (Cererea de finanțare și Anexele) și este obligată să comunice în scris tuturor solicitanților orice astfel de completare. Transmiterea comunicării se face cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

 • 18. Solicitantul are obligația de a depune propunerea de proiect la adresa și până la data limită pentru depunere, stabilită în anunțul de participare și își asumă riscurile transmiterii propunerii de proiect, inclusiv forța majoră.

 • 19. Orice Solicitant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage propunerea de proiect numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea propunerii de proiect.

Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu excluderea Solicitantului de la procedura atribuirii contractului de finanțare nerambursabilă

 • 20. Solicitantul trebuie sâ prezinte un exemplar original și o copie a documentelor de calificare.

Documentele de calificare se introduc într-un plic interior care va fi sigilat. Plicul interior trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa Solicitantului, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fără a fi deschise, în cazul în care scrisoarea de înaintare/interes este declarată întârziată. Plicul interior se introduce într-un plic exterior, marcat cu adresa Autorității Finanțatoare și cu inscripția „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA................ORA............’’ , precum și cu DOMENIUL de activitate aferent

propunerii de proiect, (conform Anunțului de participare).

în cazul în care plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea Finanțatoare nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor de calificare.

CAPITOLUL VI

DESCHIDEREA Șl EVALUAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE
 • 21. Evaluarea proiectelor se face în sistem competitiv, în conformitate cu criteriile de evaluare și punctaj.

 • 22. Atribuirea fiecărui contract de finanțare nerambursabilă de face de către Autoritatea Finanțatoare.

 • 23. Comisia de evaluare a propunerilor de proiect, are obligația de a deschide ofertele de propuneri proiecte la data și în locul indicate în anunțul sau în invitația de participare.

Orice solicitant are dreptul de a ft prezent la deschidere.

Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o propunere de proiect având ca singură motivație absența de la deschidere a solicitantului - candidat.

 • 24. Comisia de evaluare are dreptul să respingă propunerea de proiect în oricare dintre următoarele cazuri:

 • a) Propunerea de proiect pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă nu respectă cerințele prevăzute în Ghidul Solicitantului

 • b) Proiectul conține propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru Autoritatea Finanțatoare;

 • c) Bugetul proiectului nu este fundamentat in mod concludent;

 • d) Condiții deosebit de favorabile de care beneficiază Solicitantul și care îi conferă acestuia un avantaj net (se dorește evitarea finanțării unui Solicitant care deține poziții similare monopolului față de ceilalți concurenți) în realizarea Contractului de finanțare

CAPITOLUL VII

FORME DE COMUNICARE

25. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și alte asemenea, se transmite sub formă de document scris.

Orice document scris se înregistrează în momentul transmiterii și al primirii.

Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

Documentele scrise pot fi transmise prin una din următoarele forme:

 • a) scrisoare prin poștă;

 • b) telegramă;

 • c) telex;

 • d) telefax;

 • e) electronică.

 • 26. Autoritatea Finanțatoare sau, după caz, solicitantul care a transmis documentele prin una dintre formele prevăzute la punctul 25, lit. Hb” - „d” are obligația de a transmite documentele respective în cel mult 24 de ore și sub formă de scrisoare prin poștă.

în cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic.

CAPITOLUL VIII

ANULAREA APLICĂRII PROCEDURII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
 • 27. Autoritatea finanțatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare ne rambursabilă, în următoarele cazuri:

 • a) nici unul dintre Solicitanți nu a îndeplinit condițiile de calificare;

 • b) au fost prezentate numai propuneri de proiecte necorespunzătoare, respectiv care:

 • - sunt depuse după data limită de depunere a propunerilor de proiecte;

 • - nu au fost elaborate și prezentate în concordanță cu cerințele cuprinse în Ghidul Solicitantului, nu s-au respectat formularele Cererii de finanțare și a Anexelor;

 • - conțin date care par în mod evident a nu fi rezultatul liberei concurențe și care nu

pot fi temeinic justificate;

 • - conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod

evident dezavantajoase pentru Autoritatea Finanțatoare;

- prin valoarea inclusă în propunerea financiară a fost depășită suma propusă în „PROGRAMUL ANUAL” al finanțărilor nerambursabile pentru domeniul respectiv sau nu corespund punctului nr. 8 din prezentele norme metodologice;

 • c) circumstanțe excepționale afectează procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă sau este imposibilă încheierea contractului.

 • 28. Decizia de anulare nu creează Autorității Finanțatoare nici un fel de obligație față de partîcipanții la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă.

 • 29. Autoritatea Finanțatoare va comunica în scris tuturor participanților la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă în cel mult 2 zile de la data anulării, motivul acestei decizii.

CAPITOLUL IX

ÎNCHEIEREA, ÎNDEPLINIREA Șl FINALIZAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
 • 30. Contractul de finanțare nerambursabilă se încheie între Municipiul Bacău în calitate de FINANȚATOR prin reprezentantul legal al autorității executive - PRIMAR și Solicitantul al cărui proiect a fost selecționat, în calitate de BENEFICIAR, în termen de maxim 30 de zile de la data aprobării rezultatului sesiunii de selecție a proiectelor de către Consiliul Local al Muncipiului Bacău.

La încheierea contractului de finanțare nerambursabilă, Beneficiarul este obligat să semneze declarația de imparțialitate, al cărei conținut este prevăzut în Anexa la Legea nr. 350/ 2005.

 • 31. Plățile efectuate de FINANȚATOR către BENEFICIAR se vor efectua în 2 sau mai multe tranșe, astfel cum va fi prevăzut în contractul de finanțare nerambursabilă, în funcție de domeniul abordat, complexitatea proiectului, graficul de timp și mărimea finanțării nerambursabile.

După eliberarea primei tranșe, eliberarea unei noi tranșe se va face numai după ce Beneficiarul a depus un Raport Intermediar (tehnic și financiar) și numai după ce acesta a fost aprobat de către Autoritatea Finanțatoare, pentru a se putea minimiza posibilele riscuri financiare cu privire la proiectul respectiv.(exceptie fac proiectele sociale - a se vedea Ghidul solicitantului)

 • 32. Finanțatorul nu va elibera Beneficiarului ultima tranșă a finanțării nerambursabile (tranșa de decontare) mai înainte de validarea raportului final de activitate și a raportului financiar pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul finanțatorului în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activității.

Validarea se face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către Beneficiar a raportului final de activitate.

 • 33. Municipiul Bacău- în calitate de Autoritate Finanțatoare - își rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final, în scopul completării dosarului finanțării nerambursabile, conform prevederilor legale in vigoare.

 • 34. Contractul de finanțare nerambursabilă va prevedea, sub sancțiunea nulității, obligația Beneficiarului de a permite pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al organelor de control abilitate pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului.

Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar.

CAPITOLUL X

CĂI DE ATAC
 • 35. Actele sau deciziile care determină ori sunt rezultatul procedurii de evaluare și selecție a proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, considerate nelegale, pot fi atacate pe cale administrativă și/sau justiție.

Acțiunea în Justiție se introduce la TRIBUNALUL BACĂU, Secția Comercială și Contencios Administrativ.

Autoritatea Finanțatoare este competentă să soluționeze contestațiile înaintate pe cale administrativă.

Orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de finanțare nerambursabilă și care suferă sau a suferit un prejudiciu, ca o consecință directă a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, are dreptul de a utiliza căile de atac.

Sub nici o formă Autoritatea Finanțatoare nu va fi făcută răspunzătoare pentru obligațiile și posibilele daune ale Solicitantului în fața unor terți.

Acțiunea în justiție se introduce numai după epuizarea căii de atac a contestației pe cale administrativă și numai de către acele persoane care au înaintat contestații, precum și pentru acele capete de cerere care au făcut obiectul atacului pe cale administrativă.

Acțiunea în justiție se introduce numai atunci când Autoritatea Finanțatoare nu a răspuns unei contestații în termenul prevăzut de lege ori atunci când contestatorul nu este satisfăcut de răspunsul primit în termen legal.

Prin excepție de la dispozițiile alineatului precedent, poate introduce o acțiune în justiție fără ca în prealabil să fi înaintat o contestație pe cale administrativă:

 • a) orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de finanțare nerambursabilă și care nu a fost în nici un fel implicat în procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, dar numai după publicarea anunțului de atribuire a contractului respectiv și nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anunțului de atribuire;

 • b) orice participant încă implicat în procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, numai pentru a ataca măsurile corective decise de Autoritatea Finanțatoare ca efect al soluționării contestației sau contestațiilor, dacă poate dovedi că:

 • - fie măsurile corective sunt la rândul lor nelegale;

 • - fie măsurile corective, deși legale, sunt incomplete și ca urmare, este încă

alterată respectarea principiilor liberei concurențe, eficacitatea utilizării fondurilor publice, transparenței, tratamentului egal, confidențialității;

 • c) orice Solicitant, numai în cazul în care Autoritatea Finanțatoare a încheiat deja contractul de finanțare nerambursabilă mai devreme de 7 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului de finanțare nerabursabilă, dar nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anunțului de atribuire.

Persoana fizică sau juridică care introduce acțiune în justiție în condițiile precizate, are obligația de a notifica de îndată Autorității Finanțatoare despre aceasta, precum și de a asigura primirea notificării de către Autoritatea Finanțatoare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data introducerii acțiunii.

 • 36. Ori de câte ori primește o contestație, Autoritatea Finanțatoare suspendă procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă în cauză.

Perioada de suspendare atrage prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu excepția perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac.

Decizia de suspendare se comunică de îndată de către Autoritatea Finanțatoare contestatorului, precum și tuturor participanților încă implicați în procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă la data înaintării contestației.

Prin excepție de la prevederile alineatului precedent Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă în cauză, în oricare din următoarele situații:

 • a) contestația este în mod evident nejustificată sau conținutul acesteia este în mod evident neserios;

 • b) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă există pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care Autoritatea Finanțatoare trebuie să fie în măsură să îl argumenteze.

Suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă în cauză, se aplică fără a îngrădi în vreun fel capacitatea instanțelor de judecată competentă de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă.

 • 37. La primirea unei contestații sau unei notificări privind introducerea unei acțiuni în justiție, Autoritatea Finanțatoare are obligația să înștiințeze despre aceasta și despre decizia sa motivată de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă pe toți participanții încă implicați în respectiva procedură, anexând copie de pe contestația/notificarea primită.

De asemenea, are obligația de a comunica tuturor participanților încă implicați în procedură toate actele și deciziile ulterioare referitoare la contestația/acțiunea în justiție în cauză, în termen de 2 zile lucrătoare de la producerea/primirea lor.

 • 38. Solicitanții participanți încă implicați în procedura de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă au dreptul de a se asocia la contestația înaintată Autorității Finanțatoare, prin comunicare scrisă depusă la sediul autorității contractante, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării privind primirea unei contestații.

Cei care se asociază la o contestație au aceleași drepturi și răspunderi cu cel care a înaintat contestația.

Solicitanții participanți încă implicați în procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, care nu se asociază unei contestații, pierd dreptul de a ataca atât pe cale administrativă, cât și în justiție, actul sau decizia invocată ca nelegală prin contestația înaintată inițial.

în cazul unei acțiuni în justiție, participanții încă implicați în procedura de atribuire a contractului de finanțare, dacă nu au decăzut din dreptul lor, au dreptul de a formula la instanța competentă cereri de intervenție în termen de 5 zile de la primirea notificării privind introducerea unei acțiuni în justiție.

Cei care nu formulează cereri de intervenție pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă, cât și în justiție, actul sau decizia împotriva căreia s-a introdus acțiunea în justiție.

 • 39. Pentru fiecare contestație, Autoritatea Finanțatoare are obligația de a formula o rezoluție motivată care trebuie să fie comunicată contestatorului precum și celorlalți

participanți încă implicați în procedură, într-o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înaintării contestației.

în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării, contestatorii au obligația de a notifica Autorității Finanțatoare dacă acceptă sau nu rezoluția sa și măsurile corective, eventual decise de către aceasta.

Cei care notifică Autorității Finanțatoare că acceptă rezoluția și măsurile corective decise decad din dreptul lor de a ataca în justiție, inclusiv acela de a introduce cerere de intervenție în interesul părții care ar ataca respectiva rezoluție și/sau măsurile corective în cauză.

 • 40. în vederea formulării rezoluției sale motivate, Autoritatea Finanțatoare se poate consulta cu contestatorul și cu toți cei care s-au asociat contestației, inclusiv cu ceilalți participanți încă implicați în procedura de atribuirea contractului.

Ori de câte ori Autoritatea Finanțatoare reține în vederea soluționării mai multe contestații împotriva aceluiași act sau aceleiași decizii invocate ca nelegale, are obligația să soluționeze tn mod unitar toate contestațiile primite, având în vedere respectarea principiului tratamentului egal.

Sub sancțiunea decăderii, acțiunea în justiție trebuie introdusă în cel mult 30 de zile de la data primirii rezoluției motivate privind contestația sau, în cazul în care nu primește răspuns de la data expirării perioadei de soluționare a contestației.

Hotărârile judecătorești irevocabile pronunțate în astfel de litigii, se publică în Monitorul Oficial al României, partea a Vl-a.

CAPITOLUL XI

CONTRAVENȚII Șl SANCȚIUNI
 • 41. Dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice.

CAPITOLUL XII

PREVEDERI TRANZITORII Șl FINALE
 • 42. Prezenta „METODOLOGIE” este elaborată potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.


contrase: SECRETARUL MUNK NICOLAE^W

4NEAZĂ, PWLUI BACĂU jwpofovici


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. *5__la Hotărârea nr.       din

2i>. CR. 2CD9 * Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU MUNICIPIUL BACAU

GHIDUL SOLICITANTULUI

PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL

DOMENIUL TINERET - EDUCAȚIE

DOMENIUL CULTURĂ


CUPRINS

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II: PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANȚĂRII

CAPITOLUL III: CRITERIILE DE ACORDARE A FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

CAPITOLUL IV: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL V: PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL VliPROCEDURA DE RAPORTARE Șl CONTROL

CAPITOLUL VII: SANCȚIUNI

CAPITOLUL VIII: DISPOZIȚII FINALE

ANEXE

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa C - CV-ul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 02, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile si domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - Categorii de activități aferente domeniului TINERET Șl EDUCAȚIE

Anexa 3 - Categorii de activități aferente domeniului CULTURĂ

Anexe privind încheierea și derularea contractului:

Anexa I - Contractul de finanțare nerambursabilă

Anexa II ~ Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă

Anexa III - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / final

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Scop si definiții

 • 1. Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autorităților finanțatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Bacau.

 • 2. In înțelesul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

 • b) autoritate finanțatoare -Municipiul Bacau;

 • c) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabila in urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finanțarea nerambursabila, conform Anexei la ghid;

 • e) contract de finanțare nerambursabila - contract încheiat, in condițiile legii, intre Municipiul Bacau, in calitate de autoritate finanțatoare si beneficiar;

 • f) contract de achiziție - contract încheiat intre beneficiar si unul sau mai multi operatori economici, avand ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

 • g) finanțare nerambursabila - alocație financiara directa din fonduri publice, in vederea desfășurării de către persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Bacau, pe latura tineret-educație-cultură;

 • h) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al Municipiului Bacau;

 • i) solicitant - orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

 • 3. Prezentul ghid stabilește procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

 • 4. Orice cult religios recunoscut conform legii, orice persoana fizica sau persoana juridica fara scop patrimonial care desfasoara activitati nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

 • 5. Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public inițiate si organizate de către aceste persoane, în completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donații și sponsorizări.

Domeniu de aplicare

 • 6.  Prevederile prezentului ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitati așa cum sunt ele enumerate în Anexa 2 și Anexa 3.

 • 7. Finanțările nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

 • 8. Prezentul ghid nu se aplica fondurilor speciale de intervenție in caz de calamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

 • 9. Potrivit dispozițiilor prezentului ghid, nu se acorda finanțări nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului in care aceasta reprezintă o componenta indispensabila proiectului.

 • 10. Principii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila sunt:

 • a) libera concurenta, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in condițiile legii, beneficiar;

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificațiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

 • c) transparenta, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

 • d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila, astfel incat orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabila de la aceeași autoritate finanțatoare in decursul unui an;

 • f) neretroactîvitatea, respectiv excluderea posibilității dstinarii fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data încheierii contractului de finanțare;

 • g) cofînantarea, in sensul ca finanțările nerambursabile trebuie insotite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totala a finanțării;

 • h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local,

 • 11. Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între parti.

 • 12. Pentru aceeași domeniu nonprofit, un beneficiar nu poate contracta de ia Municipiul Bacau decât o singura finanțare nerambursabila in decursul anului 2009.

 • 13. In cazul aplicării cu mai multe proiecte la același domeniu de către același beneficiar, trebuie precizata ordinea importantei lor, deoarece, conform procedurii de aplicare, cel mult un proiect va fi finanțat.

 • 14. In cazul in care un beneficiar contractează, in cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabila pentru activitati diferite de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritarii finanțatoare respective.

Prevederi bugetare

 • 15. Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul local al municipiului Bacau, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local.

Informarea publică și transparența decizionali

 • 16.  Procedurile de planificare și executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanțările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selecționare, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, contractele de finanțare nerambursabilă semnate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile, constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finanțării
 • 1. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie de evaluare si selecție, cu respectarea principiilor prevăzute la punctul 10 al primului capitol.

 • 2. Anual vor exista cel mult două sesiuni de selecție a proiectelor.

 • 3. Procedura de selecție de proiecte, organizata de Autoritatea Finanțatoare va cuprinde următoarele etape:

 • a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

 • b) publicarea anunțului de participare;

 • c) înscrierea candidatilor;

 • d) transmiterea documentației;

 • e) prezentarea propunerilor de proiecte;

 • f) verificarea eligibilității, înregistrării si a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;

 • g) evaluarea propunerilor de proiecte;

 • h) comunicarea rezultatelor;

 • i) depunerea contestațiilor și soluționarea acestora;

 • j) încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila;

 • k) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila,

 • 4. Documentația de solicitare a finanțării se va depune in doua exemplare (original si copie) precum si in format electronic (pe suport magnetic) la registratura Autorității Finanțatoare, la sediul Primăriei Bacau, situat in str. Marasesti, nr.6,

 • 5. Documentația va fi întocmită in limba romana.

 • 6. Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conținutului si trebuie sa fie semnata, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoana împuternicita legal de acesta.

 • 7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) si va ramane ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabila.

 • 8. în vederea organizării competiției de selecționare, pentru a primi finanțare, documentațiile prevăzute la pct. 9 și 10 din prezentul capitol se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare, insolite de un opis..

 • 9. Documentația solicitanților persoane juridice va conține actele prevăzute mai jos:

 • 1) formularul de solicitare a finanțării * Anexa A;

 • 2) bugetul programului/proiectului, și sursele de finanțare - Anexa B;

 • 3) CV-uri ale echipei de proiect - Anexa C;

 • 4) declarațiile conducătorului organizației solicitante - Anexele D 01, D 02 și D 03;

 • 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate și explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) documente care sa dovedească înființarea si funcționarea legala a entitatii solicitante: statutul, hotărâre judecătorească, acte adiționale, copie a rezoluției, legii, decretului sau deciziei cu privire la înființarea organizației respective, sau contractul de asociere al organizației solicitantului și al fiecărei organizații partenere (după caz), actele doveditoare ale sediului organizației solicitante și actele adiționale, după caz;

 • 7) certificatul de înregistrare fiscală, copie după declarația de înregistrare T.V.A, după caz;

 • 8) situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent (contul de profit și pierderi, balanța și bilanțul contabil pe ultimul an financiar pentru care conturile au fost închise), înregistrate la Administrația Finanțelor Publice a municipiului Bacău; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior;

 • 9) extras de cont bancar, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului;

 • 10) certificatele fiscale din care să rezulte că solicitantul și partenerii sai si-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale) și către bugetul local;

 • 11) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini;

 • 12) alte documente considerate relevante de către aplicant: contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare, etc.)

 • 10. Documentația solicitantilor persoane fizice va conține următoarele acte:

1) formularul de solicitare a finanțării - Anexa A;

2} bugetul programului/proiectului, și sursele de finațare - Anexa B;

 • 3) CV-ul solicitantului - Anexa C;

 • 4) declarațiile solicitantului conform anexelor D 01, D 02 și D 03;

 • 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate șj explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) extras de cont bancar, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului;

 • 7) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul și partenerii sai si-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale) și către bugetul local;

 • 8) copie legalizată după actul de identitate;

 • 9) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini;

 • 10) alte documente considerate relevante de către applicant (contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare, etc.)

CAPITOLUL III - Criteriile de acordare a finanțărilor nerambureabile

Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecționare:

 • a) programele și proiectele sunt de interes public local;

 • b) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a beneficiarului finanțării, prin

 • -   experiența în domeniul administrării altor programe similare

 • -   căile și modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetățenii, comunitatea);

 • -  capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul propus

 • -   experiența de colaborare, parteneriat cu autoritățile publce, cu alte organizații guvernamentale și neguvemamentale din țară și din strănătate, după caz.

EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Cererile de finanțare nerambursabilă vor fi examinate și evaluate de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor din domeniul solicitat. Evaluarea proiectelor se face în două etape:

 • I. Verificarea documentației și a condițiilor de eligibilitate, conform listei de verif icare:

LISTA DE VERIFICARE

(se va completa de către comisia de evaluare)

DATE ADMINISTRATIVE

Numele solicitantului

Statut legal

Data înființării organizației

Partener

Nume:

Titlul propunerii

ÎNAINTE DE A TRIMITE PROPUNEREA DVS-, VĂ RUGĂM VERIFICAȚI DACĂ FIECARE DINTRE URMĂTOARELE COMPONENTE SUNT COMPLETE Șl RESPECTĂ URMĂTOARELE CRITERII:

DA

NU

1. Termenul limită de depunere a fost respectat

2. A fost folosit formularul potrivit de cerere de finanțare nerambursabilă, cel publicat pentru această sesiune

3. Propunerea este redactată în limba română

4. Este inclusă 1 copie alături de original

5. Este atașat un exemplar și pe suport magnetic

6. Fiecare partener a completat și a semnat o declarație de parteneriat conform cu prevederile din Cererea de finanțare și aceasta este inclusă în propunere. (Vă rugăm să indicați NU dacă nu aveți nici un partener)

7. Bugetul este prezentat în formatul solicitat, este exprimat în RON, este conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexa B) și este inclus în propunere

8. Durata proiectului este egală sau mat mică cu 12 luni (perioada maxim permisă)

9. Declarațiile solicitantului au fost completate, au fost semnate conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexele D01, D02, D03)

10. Contribuția solicitantului este de minim 10% din valoarea finanțării

11. Documentele suport cerute sunt atașate (cele enumerate la capitolul II din Ghidul Solicitantului)

12. Solicitantul este eligibil

13. Partenerului) este /sunt eligibil/i

14. Proiectul are legătură cu un sector sau un domeniu de activitate acoperit de program

15. In formularul Cererea de finanțare, solicitantul a descris clar tipurile de activități și costurile acestor activități pentru fiecare obiectiv

Nu sunt selecționate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situații:

 • a) documentația prezentată este incompletă și nu respectă prevederile punct. 9 sau 10 din cap. II din prezentul ghid;

 • b) au conturile bancare blocate;

 • c) solicitantii nu au respectat un contract de finanțare anterior (in acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioada de un an de zile);

 • d) solicitantii au prezentat declarații inexacte la o participare anterioară;

 • e) nu și-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor, și contribuțiilor la bugetul de stat si local, la bugetul asigurărilor sociale de stat si a fondurilor speciale.

 • II. Evaluarea calității propunerilor de proiect și evaluarea financiară:

Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:

Criteriu

Punctaj

- capacitate de realizare

20

- consistență tehnică

15

- participarea părților

15

- soliditate financiară

15

- rezultate așteptate

10

- durabilitatea programului sau proiectului

25

ATENȚIEI!

Numai proiectele cu un punctaj minim de 60 de puncte vor fî propuse pentru finanțare.

zC

CAPITOLUL IV - încheierea contractului de finanțare

 • 1. Contractul se încheie între Municipiul Bacau și solicitantul selecționat, conform Anexei I — Contractul de finanțare nerambursabilă - la prezentul Ghid, in termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului final al sesiunii de selecție a proiectelor in presa locala și pe site-ul Primăriei Bacau.

 • 2. La contract se va anexa bugetul detaliat, întocmit conform Anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

CAPITOLUL V-Procedura privind derularea contractului de finanțare
 • 1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate in baza unui contract de finanțare nerambursabila numai in măsură in care sunt justificate si oportune si au fost contractate in perioada executării contractului.

 • 2. Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cuprinse in Anexa nr.1 la prezentul ghid.

 • 3. Autoritatea finanțatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finanțare nerambursabila ca plățile către beneficiar sa se faca in transe, in avans, in raport cu faza proiectului si cheltuielile aferente, in funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evoluția in timp a activitatii finanțate ori de costurile interne de organizare si funcționare ale beneficiarului.

 • 4. Finanțarea pentru o tranșă aferenta unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranșei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare și a documentelor justificative.

 • 5. Prima transa nu poate depăși 30% din valoarea finanțării totale acordate conform contractului de finanțare, iar ultima transa de 10% din valoarea totala a finanțării nerambursabile, va fi virată beneficiarului in termen de maxim 15 zile de la validarea raportului final. Raportul final va trebui depus și înregistrat la Autoritatea Finanțatoare până la data de 30 noiembrie 2009.

 • 6. Pentru proiectele din a căror finanțare nerambursabilă se vor acorda premii, 90 % din fondul de premiere poate fi eliberat într-o singură tranșă.

 • 7. Suma avansata si nejustificata prin raportări intermediare nu poate depăși in nici un moment al derulării contractului 10% din valoarea transei avansate. Plata următoarei transe va fi diminuata cu suma nejustificata în transa anterioara.

9. Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabiie, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, atunci când este cazul.

CAPITOLUL VI: Procedura de raportare și control
 • 1. Pe parcursul derulării contractului, solicitantii care au primit finanțare au obligația să prezinte comisiilor de evaluare aprobate de Consiliul Local Bacau următoarele raportări:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare;

 • - raportarea finală: depusă până la data de 30.11.2009 și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzând atat finanțarea proprie cat si contribuția Municipiului Bacau.

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa IV la ghid, vor fi depuse atat pe suport de hârtie, cat si pe suport magnetic și vor fi însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse la registratura Autorității Finanțatoare cu adresa de înaintare întocmită conform Anexei III la ghid.

 • 2. In cazul proiectelor/programelor pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin contract, Autoritatea Finanțatoare va proceda la recuperarea sumelor acordate, cu aplicarea prevederilor legale in vigoare.

 • 3. Autoritatea finanțatoare va stabili duratele contractelor de finanțare astfel încât sa decontarea ultimei transe in anul calendaristic in care s-a acordat finanțarea.

 • 8. Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, atunci când este cazul.

CAPITOLUL VI: Procedura de raportare și control
 • 1. Pe parcursul derulării contractului, soiicitantii care au primit finanțare au obligația să prezinte comisiilor de evaluare aprobate de Consiliul Local Bacau următoarele raportări:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare

 • - raportarea finală: depusă până la data de 30.11.2009 și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor Ea nivelul întregului proiect cuprizand atat finanțarea proprie cat si contribuția Municipiului Bacau.

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa IV la ghid, vor fi depuse atat pe suport de hârtie, cat si pe suport magnetic și vor fi însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.

Acestea vor fi depuse la registratura Autorității Finanțatoare cu adresa de inaintare întocmită conform anexei III la ghid.

 • 2. In cazul proiectelor/programelor pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin contract, Autoritatea Finanțatoare va proceda la recuperarea sumelor acordate, cu aplicarea prevederilor legale in vigoare.

 • 3. Autoritatea Finanțatoare va stabili duratele contractelor de finanțare astfel incat sa asigure decontarea ultimei transe in anul calendaristic in care s-a acordat finanțarea.

 • 4. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:

 • -  pentru decontarea cheltuielilor administrative și a cheltuielilor ocazionate de achiziționarea de bunuri și servicii: factură fiscală, însoțită de chitanță/ordin de plată/bon fiscal

 • -   pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de inchiriere, factură fiscală, chitanță/ordin de plată/dispoziție de plată

 • -  pentru decontarea cheltuielilor privind onorariile, consultanta de specialitate, fond premiere: document justificativ privind existența obligației de plată, factură fiscală (unde e cazul), chitanță/ordin de platâ/stat de plata semnat de reprezentanții legali ai beneficiarului;

 • -  pentru decontarea cheltuielilor care se inscriu in categoria alte cheltuieli: orice document fiscal care corespunde legislației aflate in vigoare.

 • 5. Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfășurării activitatilor proiectului, asa cum sunt acestea descrise in cererea de finanțare.

 • 6. Autoritatea finanțatoare isi rezerva dreptul de a face verificări , atat in perioada derulării contractului de finanțare nerambursabila, cat si ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.

 • 7. Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activitatii nonprofit finanțate din fondurile publice.

 • 8. Regimul de gestionare a sumelor finanțate si controlul financiar se realizează in condițiile legii. Dosarul complet conținând raportul final ai proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

 • 2. Prezentul ghid se completează cu prevederile legale in vigoare.

 • 3. Prevederile ghidului vor fi aplicate tuturor finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local începând cu anul bugetar 2009 pentru domeniul tineret-educatie-cultura și primează oricăror prevederi ale altor ghiduri aprobate anterior.

 • 4. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid.

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa C - CV-ul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 02, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile si domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - Categorii de activități aferente domeniului tineret și educație

Anexa 3 - Categorii de activități aferente domeniului cultură

Anexe privind încheierea si derularea contractului:

Anexa I - Contractul de finanțare nerambursabilâ

Anexa II - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă

Anexa III - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / finalAnexa nr. A la Ghidul Solicitantului

AUTORITATE FINANȚATOARE

MUNICIPIUL BACĂU

Cerere de Finanțare

Numele solicitantului:

Domeniul:

Activitatea:

Titlul proiectului:

Dosar Nr.

(numai pentru uz intern)

i/ă rugăm să citiți și să completați cu deosebită atenție acest formular. Omisiunile nu pot fi rectificate; în cazul în care lipsesc informații sau documente, cererea dumneavoastră de finanțare va fi respinsă.

I. PROIECTUL
 • 1. DESCRIERE

  • 1.1 Titlu

  • 1.2 Localizare

localitate(ăți), regiune, zonă.

 • 1.3 Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

  Costul total al proiectului

  Suma solicitata de la Autoritatea Finanțatoare

  % din costul total al proiectului

  LEI

  LEI

  %

 • 1.4 Rezumat

Maximum 1 pagină

Durata proiectului

... luni

Scopul proiectului

Obiectivele proiectului

Parteneri

Grupul țintă1 / Beneficiarii finali1 2

1.5 Justificare

Maximum 1 pagină. Prezentați următoarele informații:

 • (a) modul în care proiectul intenționează să continue un proiect anterior, dacă e cazul;

 • (b) relevanța proiectului pentru obiectivele programului de finanțare;

Corelați scopul și obiectivele proiectului dumneavoastră cu obiectivul general și obiectivele specifice ale programului de finanțare nerambursabilă, conform Anexei 2 sau Anexei 3.

 • (c) identificarea problemelor și necesităților legate de grupul țintă / obiectiv precum și numărul estimat de beneficiari direcți și indirecți;

1.6 Descrierea activităților:

Descrierea detaliată a activităților se face după următoarea structură, activitățile fiind subordonate obiectivelor:

Obiectivul nr..:................

Activitatea nr....

Denumire:................

Descrierea:..........

Responsabil (funcția din echipa de proiect sau partener de proiect):

Etc............................

1.7 Planul de activități:

Durata proiectului va fi de____luni.

Planul de activități trebuie să ofere imaginea succesiunii derulării fiecărei activități.

Planul proiectului este orientativ si nu trebuie să menționeze date exacte, ci să se indice prin bifare. Planul proiectului nu trebuie să conțină descrierea detaliată a activităților, ci doar titlurile lor (vă rugăm să verificați că acestea corespund cu cele menționate în secțiunea 1.6 Descrierea detaliată a activităților). Inclusiv lunile fără activități trebuie cuprinse în acest plan și reflectate în durata totală a proiectului.

Toate activitățile trebuie implementate în perioada de valabilitate a proiectului / contractului. Durata proiectului și a fazelor sale trebuie să fie realiste.

Atunci când planificați activitățile, vă rugăm să acordați atenție deosebită termenelor contractuale pentru plata tranșelor (avans, tranșă intermediară și tranșă finală).

Planul de activități al proiectului trebuie conceput în următorului format:

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitatea

ian

feb

ma

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

nov

dei

Responsabil

Activitatea 1

Activitatea 2

Etc.

1.8 Echipa propusă pentru implementarea proiectului:

Enumerați componența echipei de proiect, precizând în linii mari responsabilitățile pentru fiecare funcție.

Aceste funcții trebuie să apară și pe CV-urile atașate la Cererea de finanțare, conform anexei C -CV-uri.

Responsabilitățile pentru derularea anumitor activități trebuie să se regăsească în secțiunea 1.6 Descrierea detailată a activităților și în secțiunea 1.7 Planul de activități.

 • 2. REZULTATE PRECONIZATE

13

Având în vedere caracterul proiectului dumneavoastră, vă rugăm să specificați:

 • 2.1   Proceduri de evaluare:

Enumerați și descrieți procedurile pe care intenționați să le folosiți pentru evaluarea internă a proiectului, pentru a se putea măsura gradul de atingere a obiectivelor.

Vor fi cuantificate rezultatele și a impactul activităților.(maxim 5 rânduri)

 • 2.2    Beneficii:

  • 2.2.1 Situația grupurilor țintă/beneficiarilor

rugăm să prezentați în mod clar beneficiile la nivelul grupurilor țintă - relevante față de nevoile identificate în secțiunile anterioare.

 • 2.2.2 Capacitățile manageriale și tehnice ale grupurilor țintă sau ale partenerilor (unde este cazul)

Arătați cum va îmbunătăți proiectul capacitățile tehnice $/ manageriale ale grupurilor țintă și a partenerilor ( dacă este cazul).

 • 2.3    Mediatizare

Prezentați modul de mediatizare pentru derularea și realizările proiectului, publicații și alte elemente de publicitate.

Prezentați modul în care se va asigura vizibilitatea contribuției Autorității Finanțatoare.

 • 3. BUGETUL PROIECTULUI

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului care acoperă durata totală a proiectului (durata inițială planificată a unui proiect nu poate depăși 12 luni).

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

Contribuția proprie a solicitantului

RON

%

100 %

 • 4. SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului pentru a furniza informațiile cu privire la sursele de finanțare preconizate pentru finanțarea proiectului.

La completarea bugetului observați faptul că se vor completa două foi de lucru separate:

 • 1. Bugetul proiectului; 2. Surse de finanțare.

Contribuțiile în natură

Vă rugăm să menționați aici contribuțiile în natură ale solicitantului și partenerilor acestuia sau alte surse (specificați), după caz (maximum 1 pagină).

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar, dar sunt relevante pentru a evalua capacitatea tehnică a solicitantului.

14 Vă rugăm să verificați buna corelare a următoarelor instrumente principale: Scopul, Obiectivele, Activitățile, Planul de activități, și Bugetul.

II. SOLICITANTUL

1. IDENTITATE

Denumirea legală completă:

Statut juridic:

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Telefon:

Fax:

Adresa de e-mail:

Website:

Adresa de e-mail a persoanei de contact:

Orice schimbare de adresă, numere de telefon, numere de fax și mai ales e-mail trebuie să fie notificată îi scris Comisiei de Evaluare. Autoritatea Finanțatoare nu poate fi responsabilă în cazul în care nu poat< contacta solicitantul.

 • 2. DETALII DESPRE BANCĂ

Banca trebuie să fie localizată în localitatea în care este înregistrat solicitantul:

Numele titularului de cont:

Codul IBAN (opțional):

Numele băncii:

Adresa băncii:

Numele / funcția persoanei cu drept de semnătură:

 • 3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI

  • 3.1 Când a fost înființată organizația dvs. și când și-a început activitatea?

3.2. Care sunt principalele activități ale organizației dvs.?

Dacă doriți puteți anexa orice materiale considerate ca fiind relevante.

 • 4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT Șl IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

4.1. Experiență în derularea unor proiecte similare

Maxim 3 proiecte, pe care le considerați cele mai relevante.

Maxim 1 pagină.

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a proiectelor derulate de organizația dumneavoastră în anul preceden în domeniile prevăzute sau domenii conexe acestui program, având grijă să identificați pentru fiecare proiect îr parte:

Titlul proiectului:

Localizarea:

Scopul și Obiectivele:

Costul total al proiectului:

Finanțatorii proiectului (nume, adresă și e-mail, nr. telefon, suma):

 • 4.2 Resurse

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a diferitelor resurse la care are acces organizația dumneavoastră și, îi special, a următoarelor aspecte:

 • 4.2.1 Venitul anual pentru ultimul an;

 • 4.2.2 Numărul angajaților cu normă întreagă și parțială, pe categorii

4.2.3. Echipamente și spații de birouri

4.3. Finanțări nerambursabile, contracte sau împrumuturi obținute în ultimul an.

Titlul proiectului

Suma (lei)

Data la care s-a obținut finanțarea

în calitate de solicitant/partener

Finanțator

Aceste informații vor fi utilizate pentru a evalua măsura în care organizația dumneavoastră are suficient, experiență în implementarea de proiecte de anvergura celui pentru care solicitați finanțare nerambursabilă.

III. PARTENERI Al SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ LA PROIECT
 • 1. DESCRIEREA PARTENERILOR

Această secțiune trebuie completată pentru fiecare organizație parteneră în parte.

Fiecare partener va depune Certificate fiscale din care să rezulte că nu au datorii fiscale, datoriile la plate contribuțiilor la fondurile sociale, fondul de șomaj și fondul asigurărilor de sănătate și către bugetul local (îr conformitate cu Capitolul II, pct.9 al.10 din Ghidul Solicitantului)

Partener 1

Denumirea legală completă:

Statut juridic

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresa de e-mail:

Website:

Număr de angajați

Experiența în proiecte similare, relevantă pentru rolul în implementarea proiectului propus

Rolul și implicarea în pregătirea și derularea proiectului propus

Acest tabel poate fi multiplicat, conform necesităților.

Acest formular de cerere trebuie însoțit de o declarație de parteneriat semnată și datată de către fiecare partener, în conformitate cu modelul de la pagina următoare.

DECLARAȚIE DE PARTENERIAT

4

Un parteneriat este o relație esențială între două sau mai multe organizații, care presupune împărțire! responsabilităților în derularea proiectului finanțat de către Autoritatea Finanțatoare. Pentru a asigura o derulan ușoară a proiectului, Autoritatea Finanțatoare solicită tuturor partenerilor să recunoască acest lucru, consimțind I: principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos:

 • 1. Toți partenerii au citit formularul de cerere și au înțeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca cerere;

de finanțare nerambursabilă să fie înaintată Autorității Finanțatoare.

 • 2. Toți partenerii au citit contractul standard de finanțare nerambursabilă și au înțeles care vor fi obligațiile care l<

revin în cadrul contractului dacă finanțarea nerambursabilă este acordată. Ei autorizează solicitantul principa să semneze contractul cu Autoritatea Finanțatoare și să îi reprezinte în relațiile cu Autoritatea Finantatoan privind punerea în aplicare a proiectului.

 • 3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi și să-i informeze în totalitate asupra evoluție

proiectului.

 • 4. Toți partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor - descriptive și financiare - către Autoritate; Finanțatoare.

 • 5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activități, etc.) trebuie să fie aprobate de parteneri anterior înaintării acestora către Autoritatea Finanțatoare. în cazul în care aceste modificări nu au putut l aprobate de către toți partenerii, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Finanțatoare cu privire la aces lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.

Am citit și consimțit asupra conținutului proiectului înaintat Autorității Finanțatoare. Ne angajăm să acționăm îi conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

Locul și data...........................

Nume

Organizație

Funcție


Nume

Organizație

Funcție


Semnătură și ștampila

Semnătură și ștampila


Fiecare partener va primi un exemplar al declarației de parteneriat.

Anexa nr. 6 La Ghidul Solicitantului DETALIEREA CHELTUIELILOR

Anexa B . Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Cheltuieli

UM

valoare / UM (RON)

Total cost (RON)

1. Costuri amenajări Subtotal amenajari

2. Echipamente si bunuri cu valoare de inventar Subtotal costuri echipamente si bunuri

3, Costuri privind închirieri Subtotal costuri închirieri

4. Costuri tipărituri Subtotal costuri tipărituri

5. Costuri consumabile Subtotal costuri consumabile

6. Costuri transport Subtotal costuri transport

7. Costuri cazare, masa, diurna Subtotal costuri cazare, masa, diurna

8. Costuri resurse umane (salarii, onorarii, fond premiere) Subtotal costuri resurse umane

9. Costuri mijloace fixe si echipamente birotica Subtotal costuri mijloace fixe si birotica

10. Alte costuri Subtotal alte costuri

111. Fond de rezervă (maxim 5                                 |

Subtotal fond de rezervă

12. Costuri administrative (maxim 8 %) Subtotal costuri administrative

TOTAL • 1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile ale proiectului._________________________________________________________________________________

 • 2. La rubricile - Subtotal ~ se va calcula doar costul total pe subcategorie.____________________________________________________________________

 • 3. La realizarea bugetului aveți in vedere condițiile necesare pentru a asigura eligibilitatea costurilor, in conformitate cu Anexa 1

        astfel incat sa nu depaseasca procentul maxim din linia de buget, sau totalul bugetului, după caz.]

NOTA BENE : beneficiarul este responsabil pentru corectitudinea informațiilor financiare furnizate în acest tabel

SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Suma RON

Procentaj din total %

Contribuția financiară a solicitantului

Contribuția solicitată Autorității Finanțatoare

TOTAL GENERAL

CURRICULUM VITAE Poziția propusă în proiect:

 • 1.  Numele de familie:

 • 2. Prenumele:

 • 3.  Data nașterii:

 • 4.  Educație:

 • 5.  Experiența profesională:

  Instituția

  Perioada

  Responsabilități / Rezultate notabile

 • 7. Apartenență la asociații profesionale/ organizații neguvemamentale, etc.:

 • 8.  Poziția actuală în instituție/organizație:

 • 9.  Vechime în instituție/organizație:

 • 10. Calificări cheie / Ocupația în prezent:

 • 11. Alte activități / aptitudini:

 • 12. Declarație: Declar prin prezenta că subsemnatul am/nu am statut de funcționar public.

Semnătura

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment s; acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executare obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul...................................., identificat cu CNP.................................. ca persoan;

fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante în ceea ce privești implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orie conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informe autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele:...............................

Funcția;........................................

Semnătura și ștampila:

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul.....................................identificat cu CNP.................................. persoană fizic

sau persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante declar pe proprie răspundere c; avem/nu mai avem contractată o/nici o altă finanțare nerambursabilă cu Autoritatea Consiliului Local £ Municipiului Bacău, pentru aceeași domeniu non-profit, în decursul anului fiscal 2009*.

Numele și prenumele:...............................

Funcția:........................................

Semnătura și ștampila:

* In cazul in care solicitantul mai are contractata o finanțare nerambursabila de la aceeași autoritate finanțatoare, se va menționa domeniul si cuantumul acesteia.

2*

DECLARAȚIE

Subsemnatul...................................domiciliat în localitatea.........................., str.......................

nr........., bl......., ap......., sectorul/județul.............., codul poștal.................posesor al actului de identitat

seria ...... nr................ CNP ................................ în  calitate de reprezentant al organizație

................................................, declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care ■ reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situații:

 • a) în incapacitate de plată;

 • b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • c) nu am încălcat/a încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;

 • d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică;

 • e) nu am/are restanțe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;

 • f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sa luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, ar verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Semnătura,

Data:...................................

ANEXA 1

la Ghidul Solicitantului

ELIGIBILITATEA COSTURILOR: COSTURI CARE POT FI LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ

Numai “costurile eligibile" pot fi luate în considerare pentru finanțare nerambursabilă. Acestea sunt detaliate mai jos. Ca urmare, bugetul constituie atât o estimare a costului cât și un plafon a „costurilor eligibile”. Trebuie avut in vedere că aceste costuri eligibile trebuie să se bazeze pe costut reale, și nu pot lua forma unor sume forfetare (exceptând costurile cu deplasările, costurile cu diurnele ș costurile indirecte).

Costuri directe eligibile

Pentru a fi eligibile costurile trebuie să fie:


necesare pentru realizarea proiectului, să fie prevăzute în contractul anexat prezentulu Ghid și să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, îr special utilizarea eficientă a banilor și un raport optim cost/eficacitate;

efectuate în perioada de implementare a proiectului de beneficiari sau partenerii loi oricare ar fi momentul plății efective făcută de beneficiar sau parteneri;

înregistrate în contabilitatea și în documentele fiscale ale Beneficiarului, să fii identificabile și verificabile și să fie dovedite prin documente originale;

Corespunzător acestor condiții și acolo unde sunt relevante pentru procedurile de acordare ; finanțării, costurile eligibile pot include:

Costuri privind amenajări

Costuri de achiziție pentru echipamente și bunuri cu valoare de inventar, dacă aceste, corespund prețurilor pieței și sunt necesare pentru realizarea activităților propuse;

Costuri de închiriere echipamente, mijloace de transport, săli de activități (seminarii, cursun expoziții etc.);

Costuri pentru tipărituri: broșuri, pliante, fluturași, manuale, afișe, etc.;

Costuri pentru consumabile: hârtie, toner, cartuș imprimantă, markere, diplome etc.

Costuri cu transportul, cazarea, masa, diurna persoanelor implicate în derularea proiectuk (bilete transport, echipamente si materiale, bonuri de benzină, etc.), daca acestea s< efectuează in scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului. Transportul se va realiza pe cât posib cu cele mai ieftine mijloace de transport, iar cu trenul la clasa a doua;

Costuri de resurse umane: 1) costul personalului implicat direct in realizarea obiectivele proiectului, sub forma salariilor si altor forme de remunerare, plus contribuțiile obligatorii catr bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale etc, stabilite prin lec specifice, aferente sumelor acordate. Salariile nu trebuie să le depășească pe cele practicat în mod normal de către Beneficiar sau partenerii săi, după caz. 2) Onorarii și fond d premiere.

Costurile cu resursele umane se vor acorda cu respectarea normelor legale financiare i vigoare.

Costurile de achiziție pentru mijloace fixe și pentru echipamente de birotica, (noi sa folosite) dacă acestea corespund prețurilor pieței și dacă sunt necesare pentru realizare activităților propuse.

Alte costuri: costuri care nu intra in categoriile mai sus menționate, dar care se justific concret pentru activitățile proiectului. (Cu titlu de exemplu, fara a se limita la acestei contravaloarea prestării unor servicii, recuperare medicala si investigații medicale, reclama : publicitate etc.).

Fondul de rezervă nu poată să depășească 5% din totalul finanțării, poate fi inclus în bugeti proiectului - linia de buget “Fond de rezervă”. Ea poate fi folosită doar cu o autorizar prealabilă în formă scrisă din partea Autorității Finanțatoare;


Costuri administrative: chirie sediu si utilitati. Se vor deconta cheltuieli administrative î limita a 8% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Taxe (inclusiv Taxa pe Valoarea Adăugată) aferentă produselor și serviciilor eligibile.

Costuri ne-eliqibile

 • • datorii și provizioane pentru pierderi sau datorii;

 • • dobânzi datorate;

 • • articole deja finanțate printr-o altă finanțare;

 • • cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe;

 • • cheltuieli pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii, cu excepția celor strict eligibile;

 • • credite la terțe părți;

 • • consultanță pentru întocmirea proiectului;

 • • asigurări;

 • • pierderi din schimb valutar;

 • • alte costuri care nu au relevanta in atingerea obiectivelor proiectului.

Contribuția în natură

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuial efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă d Beneficiar.

Anexa

la Ghidul Solicitantului

DOMENIUL TINERET $1 EDUCAȚIE

Preambul

„ Tinerii din întreaga lume reprezintă atât o nursă enormă de resurse umane pentru dezvoltare cc și factorii cei mai importanți în schimbarea socială, în dezvoltarea economică și în inovațiii tehnologice. Imaginația, idealurile, capacitățile intelectuale considerabile și concepțiile lor sut esențiale pentru dezvoltarea continuă a societății în care trăiesc. Problemele ivite în viața tinerilor cc și concepțiile și aspirațiile lor reprezintă componentele esențiale ale provocării și ale perspectivelor p care societatea le are în prezent cât și cele ale viitoarelor generații."

Națiunile Unite, 1995 Principii

Echitate - recunoașterea drepturilor și a responsabilităților asociate tuturor tinerilor spre oferirea d șanse egale și spre o distribuire echitabilă a serviciilor și a resurselor.

Implicare - recunoașterea faptului că tinerii se implică in societate iar acest lucru le oferă un rol și responsabilitate în procesul de luare a deciziilor care te afectează viața.

Acces - acces la programe adecvate și corespunzătoare și la servicii pentru toți tinerii fără a fac discriminări circumstanțiale geografice, sociale, culturale sau economice sau din puct de veder sexual.

Definiția tineretului

Conform Autorității Naționale pentru Tineret din Romania, vârsta tineretului în România est considerată ca fiind între 14 și 29 de ani.

Activități pentru domeniul educație

 • ■  Programe educative școlare

 • ■  Șanse egale in educație

Obiective:

 • ■   Creșterea calitatii procesului instructiv -educativ

 • ■  Optimizarea relației scoala-comunitate

 • ■  Promovarea valorilor democratice

 • I. Dispoziții generale

Primăria și Consiliul Local Bacau, în noul context al dezvoltării socio-economice a municipiului, consideri importantă și oportună sprijinirea tinerilor și inițiativelor adresate acestora pentru a deveni cetățeni acti\ în procesul de dezvoltare a comunității locale. Pentru atingerea acestui scop, Primăria și Consiliul Loca Bacau au identificat pentru acest program de sprijinire a activitatilor de tineret următoarele obiective:

Cultura

 • 1. Teatru Creșterea gradului de implicare a tinerilor in viata teatrala.

 • 2. Muzica

Creșterea gradului de cunoaștere in rândul tinerilor a muzicii si dansului.

Creșterea gradului de consum in rândul tinerilor a muzicii.

 • 3. Muzee

Creșterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la tradiție, istorie, știinta, tehnica si arta.

 • 4. Cultura scrisa

Creșterea gradului de consum a culturii scrise de către tineri si dezvoltarea posibilității de autoexpriman a tinerilor.

 • 5. Arte vizuale sî plastice

Dezvoltarea creativitatii tinerilor si promovarea artelor vizuale si plastice in rândul tinerilor.

Educația formala

 • 1. Dezvoltarea personală

Dezvoltarea capacităților tinerilor de documentare independentă.

îmbunătățirea capacității de organizare a activității personale a tinerilor

 • 2. Dezvoltare relațională

Creșterea capacității de relaționare a tinerilor în cadrul unităților de învățământ.

Creșterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte și activități școlare.

Sensibilizarea tinerilor asupra discriminării în școală.

 • 3. Dezvoltarea instituțională a unităților de învățământ

Intensificarea relațiilor de parteneriat dintre școală și alți actori sociali.

Creșterea implicării tinerilor în adaptarea curriculumului la condițiile locale și la tendințele europene.

Educației nonformaia

 • 1. Dezvoltare personală

Creșterea gradului de autocunoaștere al tinerilor

Dezvoltarea de abilități și deprinderi comportamentale pentru o mai bună relaționare a tinerilor în societate

Creșterea numărului de lucrători de tineret și a calității serviciilor oferite de către aceștia

Voluntariat și implicare civică

Creșterea gradului de informare și sensibilizare asupra vieții comunității și dezvoltarea unei atitudini civic a tinerilor

Promovarea ideii de voluntariat in rândul tinerilor si creșterea numărului de voluntari

Munca

 • 1. Dezvoltarea carierei

Dezvoltarea serviciilor de orientare școlara si profesionala adresate tinerilor

Imbunatatirea accesului tinerilor la stagii de pregătire practica

Facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanta in vederea dezvoltării spiritului antreprenorial

 • 2. Piața muncii

Creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la piața muncii

Creșterea gradului de corelare dintre oferta educaționala a instituțiilor de formare, planurile profesionali ale tinerilor si piața muncii.

 • 3. Drepturile și obligațiile tinerilor angajați

Creșterea gradului de conștientizare a tinerilor si a angajatorilor in ceea ce privește drepturile si obligații!' lor in relațiile de munca

Sanatate

 • 1. Droguri licite și ilicite

Prevenirea și reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor

Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală și consiliere pentru tineri în ceea ce privește consumul di droguri

 • 2. Igiena

îmbunătățirea nivelului de informare și educație a tinerilor asupra normelor și regulilor fundamentale di igienă (personală, alimentară și nutrițională, a mediului etc) precum și asupra îmbolnăvirilor datorat* igienei deficitare

 • 3. Sănătatea reproducerii

Creșterea accesibilității tinerilor la serviciile de planificare familială

Creșterea gradului de informare și educare a tinerilor privind planificarea familială

Creșterea nivelului de conștientizare de către tineri a modalității de transmitere și a complicațiilo infecțiilor cu transmitere sexuală cât și a riscului întreruperii sarcinii

 • 4. Sănătate mintală

Diminuarea stresului și a manifestărilor acestuia (anxietate, depresie, nevroze etc) în rândul tinerilor Reducerea violenței și a abuzurilor asupra tinerilor sau săvârșite de tineri.

îmbunătățirea abilității tinerilor de a aborda situațiile conflictuale.

2<

 • 5. Accidente și prim ajutor

Creșterea nivelului de conștientizare de către tineri a riscului expunerii la toate tipurile de accidente Formarea la tineri a deprinderilor de acordare a primului ajutor.

 • 6. Asistență medicală

îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală primară acordată tinerilor.

Creșterea accesibilității tinerilor la programe și servicii specifice de asistență medicală primară.

Petrecere timp liber si sport

 • 1. Servicii pentru tineri

Dezvoltarea paletei de servici de petrecerea timpului liber pentru tineri din Bacau

Creșterea accesului tinerilor din Bacau la tehnologiile de comunicare si IT

 • 2. Activitati sportive de sala si in aer liber

Imbunatatirea activitatilor de sport de sala si in aer liber pentru tineri in vederea îmbunătățirii si mențineri stări de sanatate

Creșterea accesibilității tinerilor la activitatile sportive de sala si in aer liber

 • 3. Activitati artistice

Dezvoltarea ofertei de activitati pentru petrecerea timpului liber in domeniul artei si culturii pentru tineri dir Bacau

 • 4. Mobilitate

Imbunatatirea accesului tinerilor la serviciile de mobilitate in tara in scopuri culturale si de petrecere; timpului liber

Viața asociativă

 • 1. Relații sociale

Intensificarea interacțiunii tinerilor aparținând diferitelor grupuri din comunitatea locala

Reducerea gradului de discriminare pe bază de vârstă, rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, apartenența la o categorie defavorizată sau orice al criteriu

 • 2. Servicii pentru tineret

Creșterea nivelului de informare a tinerilor asupra serviciilor de tineret de care pot beneficia la momentu actual

Sporirea numărului de facilități pentru tineret

 • 3. Implicare în luarea deciziilor

Conștientizarea necesității de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor

Creșterea gradului de implicare a tinerilor în luarea deciziilor la toate nivelurile

 • 4. Implicare în structuri asociative

Multiplicarea activităților de promovare a structurilor asociative

Dezvoltarea diferitelor forme de cooperare între structurile comunității locale

Primăria si Consiliul Local Bacau stimulează inițiativele de promovare a activitatilor de tineret s acțiunile avand drept beneficiari tinerii din municipiul Bacau.

Organizațiile de tineret, școlile, alte structuri de tineret, constituie un factor esențial pentru dezvoltare si educarea tinerilor pe plan local, ele indeplinind si o importanta funcție reprezentativa pentru municipii Bacau, in cadrul întâlnirilor si proiectelor organizate la nivel local, național si internațional.

Primăria si Consiliul Local Bacau acorda sprijin financiar pe baza de licitație de proiecte pentn activitati de tineret sub forma de finanțare, din fondurile destinate activitatilor de tineret in urmatoareh domenii care sunt considerate de interes pentru comunitatea locala:

Anexa 3

la Ghidul Solicitantului


DOMENIUL CULTURĂ

 • -  simpozioane,

 • -  concursuri,

 • -   recitaluri,

 • -   lansari de carte,

 • -   editări de cârti si publicații,

 • -  aniversari jubiliare comemorări,

 • -   variate expoziții,

 • -   fotografii,

 • -  vernisaje de pictura,

 • -   festivalurii,

 • -   manifestări culturale in tara si in străinătate.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU

Anexa nr.l La Ghidul solicitantului


CONTRACT CADRU

NR. din.............DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ACTIVITATEA DE TINERET 1

CULTURALĂ.....................................................................................DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE

în conformitate cu H.C.L. nr. / prin care s-a aprobat finanțarea în vederea susținei activității de tineret / culturale din bugetul local al Municipiului Bacău în anul 2009

între:

Municipiul Bacău, cu sediul în str. Mărășești nr. 6, jud. Bacău, cod fiscal 4278337, te 0234/581849, fax 0234/588757, cont bancar nr....................................... deschis  la Trezoreri

Municipiului Bacău reprezentată legal de dl. Ing. Romeo Stavarache - Primar și dl..................................

Director Executiv al Direcției Economice, în calitate de Finanțator

Și

........................................... persoană juridică/fizica cu sediul/domiciliul în localitatea................. str.........................nr....................jud...................... cod fiscal/CNP............................înființată în baz

sentinței civile/act identitate seria.........../................ tel./fax     ...................., cor

bancar.................................. deschis   la ..................................... reprezentat   legal pri

................................., în calitate de ...................................... și ................................- în calitate d .............................denumită în continuare Beneficiar,

s-a încheiat prezentul Contract de finanțare a Proiectului......................................(denumit în cel

ce urmează Proiectul)

CAPITOLUL I - Obiectul și valoarea contractului

Art. 1 - Obiectul contractului

 • (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea de către Municipiul Bacău din fondurile destinate pentr activitățile de sport cuprinse în bugetul local, a activităților pe care Beneficiarul le va desfășura în cadri Proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia stipulate in cererea de finanțare.

(2 Municipiul Bacău va pune la dispoziția Beneficiarului fondurile necesare derulării activitățile Proiectului, în termenele și condițiile stabilite prin prezentul contract.

 • (3) Beneficiarul își asumă responsabilitatea derulării Proiectului. în acest scop, va conduce, v. supraveghea și va desfășura toate activitățile cuprinse în cadrul Proiectului, a căror executare îi revii nemijlocit.

Art. 2- Valoarea contractului

 • (1) Valoarea contractului este de..........................lei, reprezentând suma totală alocat

Proiectului de către Municipiul Bacău, adică..........% din valoarea Proiectului derulat de Beneficiar.

 • (2) La data semnării prezentului contract, Beneficiarul declară că Proiectul care face obiectul prezentuli contract mai beneficiază de finanțări pentru realizarea sa, din alte surse decât fondurile bugetului local < municipiului Bacău, conform bugetului de venituri și cheltuieli prezentat în documentația depusă pentn acordarea finanțării nerambursabile.

Art 3 - Intrarea în vigoare

 • (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art, 4 - Derularea contractului

 • (1) Derularea Contractului va începe și va fi finalizată de către Beneficiar de la semnarea lui de cătr

părți până la ........................................, perioadă în care se vor desfășura activitățile descrise :

prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului.

 • (2) Părțile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacă întârzierea este cauzată d neîndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale de către Municipiul Bacău sau d evenimente de forță majoră.

 • (3) Beneficiarul finanțării are obligația să finalizeze Proiectul, inclusiv procedura de întocmire și depuner a raportului final în vederea validării de către comisie și tragerea ultimei tranșe a finanțării, în anul bugete în care s-a acordat finanțarea.

 • (4) Municipiul Bacău va putea solicita, în condiții bine justificate, încetarea contractului cu acordi părților printr-o notificare adresată Beneficiarului. In aceste condiții Beneficiarul este îndreptățit de depune raportarea finală cu suma primită de la autoritatea finanțatoare, la care se adaugă contribuți proprie a beneficiarului.

CAPITOLUL II! - Obligațiile părților

Art. 5 - Obligațiile Beneficiarului sunt:

 • a) - să execute lucrările Proiectului așa cum sunt stipulate ele în Cap. I, art. 2, alin.1 din prezentul contract, să asigure comunicarea eficientă și operativă a problemelor tehnice și financiare atât în interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât și între Autoritatea Finanțatoare și Beneficiar / organizațiile din grup:

 • b) - să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor;

 • c) - să asigure componența și funcționalitatea echipei de lucru a Proiectului;

 • d) - să asigure secretul profesional pe durata contractului și, după caz, să aplice prevederii privind regimul informațiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 cu modificările ulterioare, Hotărât Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare;

 • e) - să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Autorităț Finanțatoare, informații confidențiale aparținând Autorității Finanțatoare sau obținute de el în baz relațiilor contractuale;

 • f) - să nu facă publice informații și rezultate ale serviciilor executate fără consimțământul scris £ Autorității Finanțatoare și să nu folosească în defavoarea acesteia informațiile primite sau rezultatei studiilor, testelor, lucrărilor și cercetărilor efectuate în cursul și în scopul realizării contractului;

 • g) - să comunice în scris Autorității Finanțatoare, în termen de 10 de zile de la data declarării stăr de faliment sau lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;

 • h) ~ să permită pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetare acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neângrădit reprezentanților Autorității Finanțatoare sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a control documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului. Controlul s efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar;

 • i) - să întocmească și să predea Autorității Finanțatoare rapoartele de activitate, narative financiare, conform Ghidului solicitantului privind procedura de acordare a finanțării nerambursabile.

 • j) .- să aplice procedura de achiziție prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/200 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și ; contractelor de concesiune de serviciiii atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii.

 • k) - să prezinte documentele justificative Autorității Finanțatoare atât în copie, cât și în origina pentru validarea plăților.

 • l) - să prezinte, la solicitarea Autorității Finanțatoare, orice informație sau document ce prives derularea proiectului, inclusiv documentele originale ce justifică plâțîle, în termen de 5 zile de I solicitarea acestora.

 • m) - sa depună si sa inregistreze raportul final la Autoritatea Finanțatoare pana la data de 3 noiembrie 2009.

Art. 6- Obligațiile Autorității Finanțatoare sunt:

 • a) - să pună la dispoziția Beneficiarului orice informații și/sau documentații pe care le deține și car pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi retumate Autorității Finanțatoare I finalizarea contractului;

 • b) - să vireze sumele alocate din bugetul local Bacău pentru finanțarea Proiectului, cătr Beneficiar, în condițiile art. 11 din prezentul contract;

 • c) - să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Beneficiarulu informații confidențiale aparținând Beneficiarului sau obținute de Autoritatea Finanțatoare în baz relațiilor contractuale;

 • d) - să asigure și să realizeze, monitorizarea și evaluarea intermediară și finală a Proiectului;

 • e) - să urmărească cofinanțarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanțării și a documentele justificative și, după caz, prin verificare la locul desfășurării Proiectului;

 • f) - să organizeze sistemul propriu de protecție a informațiilor clasificate, in conformitate c „Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate” aprobate prin Hotărârea Guvernului ni 585/2002 cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile legale în vigoare în cazul în care Proiecti monitorizat și gestionat de Autoritatea Finanțatoare conține informații de natura celor prevăzute î conformitate cu Legea nr. 182/2002 cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV - Participarea terților

Art.7- în sensul prezentului articol, prin terță persoană se înțelege beneficiar asociat și / sau sub-beneficiar.

Art.8- Participarea terțelor părți nu este permisă.

CAPITOLUL V - Virarea sumelor reprezentând finanțare nerambursabilă

Art. 9- Efectuarea viramentelor

 • (1)    Municipiul Bacău virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezentând finanțan nerambursabilă alocată Proiectului din bugetul local Bacău, conform prezentului contract, astfel:

o 30% prima tranșă în condițiile legii în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de cătn beneficiar;

o 60% tranșe intermediară în termen de 15 zile de la data depunerii raportării intermediar; ce va cuprinde justificarea sumelor primite în tranșa anterioară;

o 10% tranșa finală în termen de 30 zile de la validarea raportului final.

 • (2) Suma avansată si nejustificată prin raportări intermediare nu va depăși în nici un moment al derulări contractului 10% din valoarea transei avansate.

 • (3) Municipiul Bacău poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parțial, plata, fără reziliere; contractului, în cazul nerespectării de către Beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, ș să procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea Proiectului finanțat și utilizare? finanțării.

 • (4) Conform prevederilor art. 4 alin. 1 lit. f din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilo nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, este exclus? posibilitatea acordării retroactiv a fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost dej? începută sau finalizata la data inchierii prezentului contract.

Art. 10 - Cheltuielile Beneficiarului ocazionate de plata obligațiilor ce decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor și lucrărilor executate în cadrul prezentului contract sunt cheltuieli eligibile și vor fi decontate pe baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar.

CAPITOLUL VII- Cheltuieli

Art. 11- Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar

 • (1) Orice sumă primită ca finanțare de la Municipiul Bacău în temeiul prezentului contract va fi cheltui! de către Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului.

 • (2) Cheltuielile vor fi efectuate de către Beneficiar conform bugetului detaliat al Proiectului cu sum

aprobată prin H.C.L nr..............din..................... privind acordarea finanțării nerambursabilă, i

prevederilor prezentului contract

 • (3) . Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cele prevăzute în anexa nr.1 la Ghidul solicitantul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău

 • (4) Cheltuielile efectuate înainte de - și după perioada de derulare a Proiectului prevăzută la art. 4 di prezentul contract, nu sunt eligibile și nu pot fi decontate de către Beneficiar.

 • (5) Atunci când Autoritatea Finanțatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificările efectuate, că Beneficiarul a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționate pentru derulare Proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelo Municipiul Bacău poate solicita în scris restituirea acestora.

 • (6) Beneficiarul are obligația de a restitui Municipiului Bacău în termen de 5 zile lucrătoare de I primirea solicitării scrise, sumele întrebuințate în alte scopuri decât desfășurarea activităților Proiectului î termenul de derulare a Proiectului stabilit prin prezentului contract și cele a căror întrebuințare nu est dovedită conform prevederilor art. 13.

 • (7) Obligațiile prevăzute de alin. 6 rămân în vigoare timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.

 • (8) Suma rămasă necheltuită la sfârșitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a fost posibilă c costuri mai mici față de cele propuse și aprobate inițial) va fi evidențiată în raportul financiar final și va restituită de către Beneficiar, Municipiului Bacău în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare acesteia, comunicată Beneficiar în scris.

 • (9) în cazul realizării de economii în derularea Proiectului, finanțarea nerambursabilă acordată dii fondurile bugetului local nu poate depăși 90% din valoarea toatală a Proiectului rezultată din raporti. final.

 • (10) Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, Beneficiarul achiziționează, din fondu publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de O.U.C nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrai publice și a contractelor de concesiune de servicii, acolo unde este cazul.

CAPITOLUL VIII - Monitorizare si control

Art. 12- Informare

(1) Beneficiarul furnizează Municipiului Bacău toate informațiile referitoare la derularea Proiectului pi care aceasta i le solicită. Municipiul Bacău poate solicita oricând Beneficiarului informații cu privire I; stadiul activităților, Beneficiarul având obligația să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia îi termen de 5 zile lucrătoare.

3:

Art. 13 - Prezentarea rapoartelor obligatorii

 • (1) Beneficiarul va transmite informații privind derularea Proiectului și utilizarea sumelor primite. în ace; scop, Beneficiarul va prezenta Municipiului Bacău:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vedere justificării tranșei anterioare

 • - un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activitățile Proiecțiile care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului Proiect.

 • (2) Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa la Ghidul solicitantului și vor fi însoțite obligatori de documentele justificative ale plăților efectuate de Beneficiar, în copie. La solicitarea Municipiul! Bacău, Beneficiarul va prezenta spre verificare, documentele justificative și în original.

 • (3) La întocmirea raportului final financiar, Beneficiarul, va prezenta decontul aferent atât al sumt primite de la Autoritatea Finanțatoare, cât și al sumei ce reprezintă contribuția proprie.

 • (4) Raportul final va fi depus în două exemplare original și copie, precum și în format electronic I registratura autorității finanțatoare.

 • (5) în scopul informării Municipiului Bacău cu privire la dificultățile apărute pe parcursul derulăi Proiectului, Beneficiarul va elabora și transmite acestuia rapoarte speciale.

Art. 14 - Evaluarea rapoartelor

 • (1) Raportul de activitate final va fi supus aprobării Autorității finanțatoare.

 • (2) Municipiului Bacău va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de 15 zile de la primire.

Art. 15 - Monitorizarea

 • (1) Pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiari este obligat să permită, în orice moment, accesul neângrădit al organelor de control abilitate prin lege, î scopul realizării controlului financiar și auditului, pentru a controla registrele, documentele și înregistrării deținute de către Beneficiarul, pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul Proiectulu pentru verificarea conformării față de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează ta loci unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiarul, iar acesta are obligația să prezinte orie documentație solicitată. în cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane și de a coopera c aceștia, Municipiului Bacău poate solicita în scris restituirea integrală a sumelor alocate.

 • (2) Curtea de Conturi are calitatea de a exercita contrai financiar aupra derulării activitatii non-prof finanțate din fonduri publice conform art. 38 alin. 2 din legea nr. 350/2005.

CAPITOLUL IX - Rezultate. Publicitate

Art. 16 - Promovarea Proiectului

 • (1) Beneficiarul are obligația de a face referire explicită pe toate materialele și produsele obținute îi urma finanțării primite, precum și cu ocazia tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durat; Proiectului, la următoarea expresie: "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău și s Consiliului Local al Municipiului Bacău. Conp'nutul acestui proiect nu reflectă neapărat pozițl Primăriei Municipiului Bacău șl nu implică nici o responsabilitate din partea acesteia".

 • (2) Municipiul Bacău va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă publice în modul în care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:

 • - obiectivele și durata Proiectului;

 • - finanțarea acestuia de către Municipiul Bacău;

 • - activitățile efectuate în cadrul Proiectului;

 • - rezultatele obținute.

Art.17 în privința drepturilor de proprietate industrială și intelectuală, exploatare și disimulare < rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare.

3(

Art.18 Autoritatea Finanțatoare nu își asumă răspunderi și nu intervine în litigiile care pot apăre între parteneri în privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de acești; atât pe parcursul derulării Proiectului, cât și după finalizarea acestuia.

CAPITOLUL X - Răspundere contractuală

Art.19 Beneficiarul își asumă întreaga răspundere tehnică și supravegherea generală executării serviciilor contractate.

Art.20 Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă pagubei cauzate Autorității Finanțatoare, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizare contractului și care îi sunt imputabile.

Art.21 Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vedere obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului în concordanță c reglementările în vigoare.

Art.22 Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative d plată.

Art.23 Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheiei contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art.24 Autoritatea Finanțatoare are obligația de a sprijini, prin demersuri necesare, obținerea I timp a aprobărilor, avizelor și licențelor și va acționa ca acestea să nu fie abuziv întârziate sau refuzate.

Art.25 în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi eligib pentru obținerea unei finanțări nerambursabile din fodurile bugetului local în anul următor.

Art.26 - Limite ale răspunderii Municipiului Bacău

 • (1) Nu este responsabilă pentru modul în care finanțarea este folosită, răspunderea Municipiului Bacă nefiind în nici un fel angajată, în cazul în care Beneficiarul va fi ținut responsabil față de terți pentru orie prejudicii cauzate în derularea Proiectului și în nici o altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiun ilicită a Beneficiarului legată de finanțarea acordată prin prezentul contract.

 • (2) Municipiul Bacău nu răspunde în cazul nerespectării legislației în vigoare de către Beneficiarul sa de către angajați, colaboratori sau consultanți ai acestuia.

CAPITOLUL XI - Modificarea proiectului

Art.27 Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate numai prin acte adiționale semnate de comun acord de către părți, sau de către împuterniciți ai acestora.

 • (1) Pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin solicitare scrisă justificata aprobată de autoritatea finanțatoare - durata de derulare, structura bugetului Proiectului și/sau alb elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele Proiectului.

 • (2) Asemenea modificări nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevăzute la art.2.

CAPITOLUL XII - Rezilierea contractului

Art.28 Municipiul Bacău poate rezilia contractul cu efect imediat, în cazul în care Beneficiarei angajează, în termen de 6 luni de la semnarea contractului, persoane fizice sau juridice care au participa la evaluarea Proiectului care face obiectul prezentului contract, ori care au participat, în diferite faze, I? selectarea beneficiarilor pentru acest Proiect.

Art.29 Municipiul Bacău poate rezilia contractul dacă Beneficiarul este în lichidare voluntar; se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale.

Art.30 Municipiul Bacău poate rezilia contractul dacă Beneficiarul nu demarează realizare contractului în termenul stabilit în contract.

Art.31 (1) Contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenți instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții î culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

 • (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatăi neândeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • (3) în cazul rezilierii contractului ca urmare a neândeplinirii clauzelor contractuale, beneficiari finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite cu care se reântregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte d interes public.

 • (4) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale precum și interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

CAPITOLUL XIII - Forța Majoră

Art.32 Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare obligațiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

Art. 33 Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și tndepender de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

Art. 34 Forța majoră trebuie anunțată în scris în 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția forțe majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă.

Art. 35 Realizarea parțială a Proiectului ca urmare a unei situații de forță majoră are drept rezulte plata parțială, Beneficiarul având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioad; derulării Proiectului.

CAPITOLUL XIV -Penalități

Art.36 în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile art. 11, alin. (5)-(9) sau întârzie îi realizarea obligațiilor contractuale, datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privim colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

CAPITOLUL XV - Litigii

Art.37 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează pe cal< amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii născute din interpretarea executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLULXVI-Dispozitiigenerale si finale

Art. 38 • Comunicări

(1) Orice comunicare între părți se va face în scris, la adresa menționata în cuprinsul prezentului contrac sau care va fi comunicată celeilalte părți în scris, utilizând mijloace care permit evidența transmiterii ș primirii acestora. Daca expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicare lui.

(2) Rapoartele și toate celelalte comunicări între cele două părți se vor trasmite la următoarele adrese:

 • a) Pentru Municipiul Bacău:

Primăria Municipiului Bacău, str. Mărășești nr. 6, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod 600017, te 0234/581.849, fax. 0234/588.757.

 • b) Pentru Beneficiar:

Art.39 Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanțelor rezultate î urma rezilierii.

Art.40 Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil.

Art.41 Bugetul detaliat, intocmit conform anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată pri HCL nr......din.......constituie anexa la prezentul contract

Art.42 Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare originale, fiecare avand aceeași forța d drept, 2 exemplare la Autoritatea Finanțatoare si un exemplar pentru Beneficiar.

Primar Direcția Economică Vizat Juridic

Beneficiar


Reprezentant legal Coordonator proiect Responsabil financiar


Control financiar preventiv

Anexa nr.ll La Ghidul solicitantului

Cerere de plată pentru contractul de finanțare nerambursabilă

Nr................../....................... [Data cererii de plată ]

în atenția

[Adresa Autorității Finanțatoare] [Comisia de Evaluare]

Numărul de referință al Contractului de finanțare:... Titlul Proiectului;...

Numele și adresa Beneficiarului:...

Cererea de plată numărul:...

Perioada acoperită de cererea de plată:...

Subsemnatul/a..............................prin prezenta solicit [plata avansului / plata intermediară / plai

finală ]3 în cadrul contractului menționat mai sus.

Plata trebuie făcută în următorul cont bancar:.................................................

Subsemnatul/a.............................prin prezenta certific că informațiile furnizate în această cerere d

plată sunt complete, corecte și reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile și în concordanț cu Contractul iar această cerere de plată este susținută de documente suport adecvate și verificabile.

Cu stimă,

[ semnătura, ștampila ]

Anexa nr.lll La Ghidul solicitantului 3 4

ANTET


Către,

Primăria Municipiului Bacău

Alăturat vă înaintăm raportul narativ și financiar privind modul de utilizare a fondurilor alocate conform contractului de finanțare nerambursabilă nr.............................., reprezentând tranșa nr.......

respectiv ........%  , în valoare de ............ lei și a aportului propriu, pentru proiect»

..........................................” care a avut/are loc în............... în perioada..........................

Data:.............................

Reprezentant legal,

Numele și prenumele Semnătura..................


Coordonator proiect,

Numele și prenumele Semnătura......................

Ștampila organizației,

Anexa IV La Ghidul solicitantului

RAPORT DESCRIPTIV

INTERMEDIAR/FINAL

41


aferent tranșei alocate în data de.................

 • • Acest raport trebuie completat și semnat de către conducătorul instituției, coordonatorul de proiect responsabilul financiar și de persoana de contact.

 • •  Informația oferită mai jos trebuie să corespundă cu informația financiară care apare în raporti financiar.

 • • Vă rugăm completați raportul folosind o mașină de scris sau un computer

 • • Vă rugăm extindeți paragrafele după necesitate.

 • • Autoritatea de Contractare va respinge orice rapoarte completate greșit sau incomplete.

 • •  Dacă nu se specifică altfel, răspunsul la toate întrebările trebuie să acopere perioada de raportare

 • • Vă rugăm nu uitați să atașați la acest raport copii după documentele justificative.

 • I. Raport de activitate

 • 1. Descriere

  • 1.1. Nurnele beneficiarului contractului de finanțare:

  • 1.2. Numele și funcția Persoanei de contact:

  • 1.3. Numele partenerilor în Proiect:

  • 1.4. Titlul Proiectului:

  • 1.5. Numărul contractului:

  • 1.6. Data de început și data de sfârșit a perioadei de raportare5:

  • 1.7.  Beneficiarii finali / grupurile țintă6 și / sau zona țintă (dacă sunt diferite):

 • 2, Evaluarea implementării activităților Proiectului

 • 3. Activitățile proiectului

rugăm enumerați toate activitățile conform proiectului de la momentul ultimului raport intermediar- dacă e cazul, sau pe parcursul perioadei de raportare

 • 4. Mediatizarea Proiectului____________________________________________________________________

Autoritatea Finanțatoare poate dori să publice rezultatele Proiectului. Aveți obiecții ca aces raport să fie publicat pe website-ul Autorității Finanțatoare? Dacă da, vă rugăm să specifica obiecțiile dumneavoastră aici.

II. Raport financiar

 • 1. Date despre finanțare

 • ■  Valoarea totală a proiectului, conform cererii de finanțare depuse.........

 • ■  Valoarea totală a contractului, conform contractului de finanțare nerambursabilă

nr................./..........respective suma de.....................

1 Valoarea finanțării cumulate la data întocmirii raportului.........lei, din care :

- contribuție proprie a Beneficiarului, respectiv suma .........lei;


- sume reprezentând finanțare nerambursabilă de le bugetul local în baza contractului de finanțare nr.........din.............respectiv suma...........lei, din

care:

 • a. sume utilizate conform documentelor anexate:............lei

 • b.  sume neutilizate:..........lei

 • 2. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: (facturi, chitanțe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine și dispoziții de plată) - se vor enumera toate documetele anexate.

 • 3. Situația centralizatoare pentru fiecare capitol, de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos)

  Nr. crt.

  Categoria de cheltuieli

  Nr. și data document

  Unitatea emitentă

  Suma totală

  Contribuție PMB

  Contribuție Aplicant

  TOTAL lei:

Numele conducătorului asociației/fundației/organizației/cultului Semnătura........................

Numele coordonatorului programulur/proiectuiui Semnătura..............................

Numele responsabilului financiar al asociației/fundației/organizației/cultului: Semnătura...........................

Data de raportare:.............................

Data trimiterii raportului:....................................

Ștampila

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

a- '''


7

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU I’OPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 7 la Hotărârea nr. .57 din ZK 03, x!005 a Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU MUNICIPIUL BACAU

Ghidul Solicitantului

PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL MUNICPIULUI BACĂU ALOCATE PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES LOCAL

DOMENIUL MEDIU

CUPRINS

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II: PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANȚĂRII

CAPITOLUL III: CRITERIILE DE ACORDARE A FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

CAPITOLUL IV: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL V: PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL VI.PROCEDURA DEI RAPORTARE Șl CONTROL

CAPITOLUL VII: SANCȚIUNI

CAPITOLUL VIII: DISPOZIȚII FINALE

ANEXE

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa C - CV-ul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 02, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile si domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - categorii de activități aferente domeniului mediu

Anexe privind încheierea și derularea contractului:

Anexa I - Contractul de finanțare nerambursabilă

Anexa II - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă

Anexa III - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / final

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Scop sl definiții

 • 1. Prezentul ghid ere ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autorităților finanțatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Bacau.

 • 2. In intelesul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau Juridica;

 • b) autoritate finanțatoare - Municipiul Bacău

 • c) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabila in urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finanțarea nerambursabila, conform Anexei nr. 1 la ghid;

 • e) contract de finanțare nerambursabila - contract incheiat, in condițiile legii, intre Municipiul Bacău, in calitate de autoritate finanțatoare si beneficiar;

 • f) contract de achiziție - contract incheiat intre beneficiar si unul sau mai multi operatori economici, avand ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

 • g) finanțare nerambursabila - alocație financiara directa din fonduri publice, in vederea desfășurării de către persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Bacau;

 • h) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al Municipiului Bacau;

 • i) solicitant - orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

 • 3. Prezentul ghid stabilește procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

 • 4. Orice cult religios recunoscut conform legii, orice persoana fizica sau persoana juridica fara scop patrimonial care desfasoara activitati nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

 • 5. Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public inițiate si organizate de către aceștia, în completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donații și sponsorizări.

Domeniu de aplicare

 • 6. Prevederile prezentului ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitati din domeniul mediu așa cum sunt ele enumerate în Anexa 2.

 • 7. Prezentul ghid nu se aplica fondurilor speciale de intervenție in caz de calamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

 • 8. Finanțările nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

 • 9. Potrivit dispozițiilor prezentului ghid, nu se acorda finanțări nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului in care aceasta reprezintă o componenta indispensabila proiectului.

 • 10. Domeniul pentru care se aplică prezentul ghid este:

❖ protecția mediului (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa 2);

 • 11. Principii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila sunt:

 • a) libera concurenta, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in condițiile legii, beneficiar;

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificațiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

 • c) transparenta, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

 • d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila, astfel încât orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabila de la aceeași autoritate finanțatoare in decursul unui an;

 • f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost deja începută sau finalizata la data încheierii contractului de finanțare;

 • g) coflnantarea, in sensul ca finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție de minimum 10% din valoarea totala a finanțării din partea beneficiarului;

 • h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local

 • 12. Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între parti.

 • 13. Pentru același domeniu nonprofit, un beneficiar nu poate contracta de la Municipiul Bacău decât o singura finanțare nerambursabilâ în decursul anului 2009.

 • 14. In cazul aplicării cu mai multe proiecte la același domeniu trebuie precizata ordinea importantei lor, deoarece, conform procedurii de aplicare, cel mult un proiect va fi finanțai

 • 15. In cazul in care un beneficiar contractează, in cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabila pentru domenii diferite de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autorității finanțatoare respective.

 • 16. Prevederi bugetare

Proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul local al municipiului Bacau, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local.

 • 17. Informarea publică și transparența decizională

Procedurile de planificare și executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanțările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selecționare, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, contractele de finanțare nerambursabilă semnate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile, constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finanțării
 • 1. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie de evaluare și selecție, cu respectarea principiilor prevăzute la punctul 11 al primului capitol.

 • 2. Anual vor exista cel mult două sesiuni de selecție a proiectelor.

 • 3. Procedura de selecție de proiecte, organizata de către Autoritatea Finanțatoare va cuprinde următoarele etape:

 • a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

 • b) publicarea anunțului de participare;

 • c) inscrierea candidați lor;

 • d) transmiterea documentației;

 • e) prezentarea propunerilor de proiecte;

 • f) verificarea eligibilității, înregistrării si a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;

 • g) evaluarea propunerilor de proiecte;

 • h) comunicarea rezultatelor;

 • i) depunerea contestațiilor și soluționarea acestora;

 • j) incheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila;

 • k) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila

 • 4. Documentația de solicitare a finanțării se va depune in doua exemplarețorigina! si copie) precum si in format electronic (pe suport magnetic) la registratura Consiliului Local al municipiului Bacau, la sediul Primăriei Bacau, situat in str. Marasesti, nr.6.

 • 5. Documentația va fi întocmită in limba romana.

 • 6. Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conținutului si trebuie sa fie semnata, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoana împuternicita legal de acesta.

 • 7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) si va ramane ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabila.

 • 8. în vederea organizării competiției de selecționare, pentru a primi finanțare, documentațiile prevăzute la pct. 9 și 10 din prezentul capitol se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare.

 • 9. Documentația solicitantilor persoane juridice va conține actele prevăzute mai jos:

 • 1) formularul de solicitare a finanțării conform anexei A;

 • 2) bugetul programului/proiectului, și sursele de finanțare, prezentat conform anexei B;

 • 3) CV-uri ale echipei de proiect conform anexei C;

 • 4) declarațiile conducătorului organizației solicitante conform anexelor D 01, D 02 șl D 03;

 • 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate și explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) statutul, hotărâre judecătorească, acte adiționale, jurnal oficial, copie a rezoluției, legii, decretului sau deciziei cu privire la înființarea organizației respective, sau contractul de asociere al organizației solicitantului și al fiecărei organizații partenere (după caz), actele doveditoare ale sediului organizației solicitante și actele adiționale, după caz;

 • 7) certificatul de înregistrare fiscală, copie după declarația de înregistrare T.V.A, după caz;

 • 8) situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent (contul de profit și pierderi, balanța și bilanțul contabil pe ultimul an financiar pentru care conturile au fost închise), înregistrate la administrația finanțelor publice a municipiului Bacău; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior;

 • 9) extras de cont bancar, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului;

 • 10) certificatele fiscale din care să rezulte că solicitantul și partenerii nu au datorii fiscale, datoriile la plata contribuțiilor la fondurile sociale, fondul de șomaj și fondul asigurărilor de sănătate și către bugetul local

 • 11) chitanța conform căreia a fost achiziționat caietul de sarcini

 • 12) alte documente considerate relevante de către aplicant: contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare, etc.

 • 10. Documentația solicitantilor persoane fizice va conține următoarele acte:

 • 1) formularul de solicitare a finanțării conform anexei A;

 • 2) bugetul programutui/proiectului, și sursele de finațare, conform anexei B la ghid;

 • 3) CV-ul solicitantului conform anexei C;

 • 4) declarațiile solicitantului conform anexelor D 01, D 02 șl D 03;

 • 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate și explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) extrasul de cont bancar, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului;

 • 7) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul și partenerii nu au datorii către stat și bugetul local

 • 8) copie legalizată după actul de identitate;

 • 9) chitanța conform căreia a fost achiziționat caietul de sarcini;

 • 10) alte documente considerate relevante de către applicant. contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare, etc.

CAPITOLUL III - Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile

Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecționare:

 • a) programele și proiectele sunt de interes public local;

 • b) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a beneficiarului finanțării, prin

 • -   experiența în domeniul administrării altor programe similare

* căile și modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului(cetățenii și comunitatea)

 • -  capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul propus

 • -   experiența de colaborare, parteneriat cu autoritățile publce, cu alte organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și din strănătate, după caz.

EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Cererile de finanțare nerambursabilă vor fi examinate și evaluate de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor din domeniul solicitat.Evaluarea proiectelor se face în două etape:

 • I. Verificarea documentației și a condițiilor de eligibilitate, conform listei de verificare:

LISTA DE VERIFICARE

(se va completa de către comisia de evaluare)

DATE ADMINISTRATIVE

Numele solicitantului

Statut legal

Data înființării organizației

Partener

Nume:

Titlul propunerii

înainte de a trimite propunerea dvs., va rugăm verificați DACA FIECARE DINTRE URMĂTOARELE COMPONENTE SUNT COMPLETE Șl RESPECTĂ URMĂTOARELE CRITERII:

DA

NU

1. Termenul limită de depunere a fost respectat

2. A fost folosit formularul potrivit de cerere de finanțare neram- bursabilă, cel publicat pentru această licitație

3. Propunerea este redactată și este în limba română

4. Este inclusă 1 copie alături de original

5. Este atașată un exemplar și pe support magnetic

6. Fiecare partener a completat și a semnat o declarație de parteneriat conform cu prevederile din Cererea de finanțare și aceasta este inclusă în propunere. (Vă rugăm să indicați “Nu este cazul" (NU) dacă nu aveți nici un partener)

7. Bugetul este prezentat în formatul solicitat, este exprimat în RON, este conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexa B) și este inclus în propunere

8. Durata proiectului este egală sau mai mică de 12 luni (perioada maxim permisă)

9. Declarațile solicitantului au fost completate, au fost semnată conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexele D01, D02, D03)

10. Contribuția solicitantului este de minim 10%

11. Documentele suport cerute sunt atașate (cele enumerate la capitolul II din Ghidul Solicitantului)

12. Solicitantul este eligibil

13. Partenerul(i) este /sunt eligibil/i

14. Proiectul are legătură cu un sector sau un domeniu de activitate acoperit de program

15. în formularul Cererea de finanțare, Proiectului, solicitantul a descris clar tipurile de activități și costurile acestor activități pentru fiecare obiectiv

Nu sunt selecționate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situații:

 • a) documentația prezentată este incompletă și nu respectă prevederile punct. 9 și 10 din cap. II din prezentul ghid;

 • b) au conturile bancare blocate;

 • c) solicitantii nu au respectat un contract de finanțare anterior (in acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioada de un an de zile);

 • d) solicitantii au prezentat declarații inexacte la o participare anterioară;

 • e) nu și-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor, și contribuțiilor la bugetul de stat/local și la bugetul asigurărilor sociale de stat.

 • II. Evaluarea calității propunerilor de proiect și evaluarea financiară:

Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:

Criteriu

Punctaj

- capacitate de realizare

20

- consistență tehnică

15

- participarea părților

15

- soliditate financiară

15

- rezultate așteptate

10

- durabilitatea programului sau proiectului

25

ATENȚIEII

Numai proiectele cu un punctaj minim de 60 de puncte vor fi propuse pentru finanțare..

CAPITOLUL IV - încheierea contractului de finanțare
 • 1. Contractul se încheie între Municipiul Bacau și solicitantul selecționat, conform Anexei I -Contractul de finanțare nerambursabilă - la prezentul Ghid, in termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului final al sesiunii de selecție a proiectelor in presa locala și pe site-ul Primăriei Bacau.

 • 2. La contract se va anexa bugetul detaliat, intocmit conform Anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

CAPITOLUL V - Procedura privind derularea contractului de finanțare
 • 1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate in baza unui contract de finanțare nerambursabila numai in măsură in care sunt justificate si oportune si au fost contractate in perioada executării contractului.

 • 2. Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt fi cuprinse in anexa nr.1 la prezentul ghid

 • 3. Autoritatea finanțatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finanțare nerambursabila ca plățile către beneficiar sa se faca in transe, in raport cu faza proiectului si cheltuielile aferente, in funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evoluția in timp a activitatii finanțate ori de costurile interne de organizare si funcționare ale beneficiarului

 • 4. Finanțarea pentru o tranșă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranșei anterioare prin depunerea raportelor intermediare și a documentelor justificative.

 • 5. Prima transa nu poate depăși 30% din finanțarea acordata, iar ultima transa de 10% din valoarea finanțării nerambursabile, va fi virată beneficiarului in termen de 15 zile de la validarea raportului final. Raportul final va trebui depus și înregistrat la Autoritatea Contractantă până Ea data de 30 noiembrie 2009.

 • 6. Pentru proiectele din a căror finanțare nerambursabilă se vor acorda premii, 90 % din fondul de premiere poate fi eliberat într-o singură tranșă.

 • 7. Suma avansata si nejustificata prin raportări intermediare nu poate depăși in nici un moment al derulării contractului 10% din valoarea finanțării.

 • 8. Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, atunci când este cazul.

CAPITOLUL VI: Procedura de raportare și control
 • 1. Pe parcursul derulării contractului, solicitantii care au primit finanțare au obligația să prezinte comisiilor de evaluare aprobate de Consiliul Local Bacau următoarele raportări:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare

 • - raportarea finală: depusă până la data de 30.11.2009 și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizand atat finanțarea proprie cat si contribuția Municipiului Bacau.

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa IV la ghid, vor fi depuse atat pe suport de hârtie, cat si pe suport magnetic și vor fi însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.

Acestea vor fi depuse la registratura Autorității Finanțatoare cu adresa de înaintare întocmită conform anexei III la ghid.

 • 2. In cazul proiectelor/programelor pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin contract, Autoritatea Finanțatoare va proceda la recuperarea sumelor acordate, cu aplicarea prevederilor legale in vigoare.

 • 3. Autoritatea Finanțatoare va stabili duratele contractelor de finanțare astfel incat sa asigure decontarea ultimei transe in anul calendaristic in care s-a acordat finanțarea.

 • 4. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:

 • -  pentru decontarea cheltuielilor administrative și a cheltuielilor ocazionate de achiziționarea de bunuri și servicii: factură fiscală, însoțită de chitanță/ordin de plată/bon fiscal

• pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanță/ordin de plată/dispoziție de plată

 • -  pentru decontarea cheltuielilor privind onorariile, consultanta de specialitate, fond premiere: document justificativ privind existența obligației de plată, factură fiscală (unde e cazul), chitanță/ordin de plată/stat de plata semnat de reprezentanții legali ai beneficiarului;

 • -   pentru decontarea cheltuielilor care se inscriu in categoria alte cheltuieli: orice document fiscal care corespunde legislației aflate in vigoare.

 • 5. Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfășurării activitatilor proiectului, asa cum sunt acestea descrise in cererea de finanțare.

 • 6. Autoritatea finanțatoare isi rezerva dreptul de a face verificări , atat in perioada derulării contractului de finanțare nerambursabila, cat si ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.

 • 7. Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activitatii nonprofit finanțate din fondurile publice.

 • 8. Regimul de gestionare a sumelor finanțate si controlul financiar se realizează in condițiile legii. Dosarul complet conținând raportul final al proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

CAPITOLUL VII: Sancțiuni
 • 1. Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • 2. în cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • 3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanțării datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

 • 4. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale, recuperarea sumelor acordate prin transe intermediare, Interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor, precum si recuperarea sumelor acordate prin transe intermediare.

CAPITOLUL VIII: Dispoziții Finale
 • 1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanții finanțării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratura Autorității Finanțatoare, la sediul Primăriei Bacau, situat in Marasesti nr. 6. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

 • 2. Prezentul ghid se completează cu prevederile legale in vigoare.

 • 3. Prevederile ghidului vor fi aplicate tuturor finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local începând cu anul bugetar 2009 pentru domeniul mediu și primează oricăror prevederi ale altor ghiduri aprobate anterior.

 • 4. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid.

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa C - CV-ul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 02, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile și domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - categorii de activități aferente Domeniului Mediu

Anexe privind încheierea si derularea contractului:

Anexa I - Contractul de finanțare nerambursabilâ

Anexa II - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă

Anexa III - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / final


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Anexa nr. A la Ghidul Solicitantului

AUTORITATE FINANȚATOARE

MUNICIPIUL BACĂU

Cerere de Finanțare

Numele solicitantului:

Domeniul:

Activitatea:

Titlul proiectului

Dosar Nr.

(numai pentru uz intern)

rugăm să citiți și să completați cu deosebită atenție acest formular. Omisiunile nu pot fi rectificate; în cazul în care lipsesc informații sau documente, cererea dumneavoastră de finanțare va fi respinsă.

I. PROIECTUL
 • 1. DESCRIERE

  • 1.1 Titlu

  • 1.2 Localizare

localitate(ăți), regiune, zonă.

 • 1.3 Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

  Costul total al proiectului

  Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

  % din costul total al proiectului

  LEI

  LEI

  %

 • 1.4 Rezumat

Maximum 1 pagină

Durata proiectului

... luni

Scopul proiectului

Obiectivele proiectului

Parteneri

Grupul țintă1 / Beneficiarii finali7 8

Zona / obiectiv țintă,9

 • 1.5 Justificare

Maximum 1 pagină. Prezentați următoarele informații:

 • (a) modului în care proiectul intenționează să continue un proiect anterior, dacă e cazul;

 • (b) relevanța proiectului pentru obiectivele programului de finanțare;

Corelați scopul și obiectivele proiectului dumneavoastră cu obiectivul general și obiectivele specifice ale programului de finanțate nerambursabilă, conform anexei 2.

 • (c) identificarea problemelor și necesităților legate de grupul țintă / zona / obiectiv precum și numărul estimat de beneficiari direcți și indirecți;

 • 1.6 Descrierea activităților:

Descrierea detaliată a activităților se face după următoarea structură, activitățile fiind subordonate obiectivelor.

Obiectivul nr..:................

Activitatea nr....

Denumire:................

Descrierea:..........

Responsabil (funcția din echipa de proiect sau partener de proiect): Etc............................

 • 1.7 Planul de activități:

Durata proiectului va fi de____luni.

Planul de activități trebuie să ofere imaginea succesiunii derulării fiecărei activități.

Planul proiectului este orientativ si nu trebuie să menționeze date exacte, ci să se indice prin bifare. Planul proiectului nu trebuie să conțină descrierea detaliată a activităților, ci doar titlurile lor (vă rugăm să verificați că acestea corespund cu cele menționate în secțiunea 1.7 Descrierea detaliată a activităților). Inclusiv lunile fără activități trebuie cuprinse în acest plan și reflectate în durata totală a proiectului.

Toate activitățile trebuie implementate în perioada de valabilitate a proiectului / contractului. Durata proiectului și a fazelor sale trebuie să fie realiste.

Atunci când planificați activitățile, vă rugăm să acordați atenție deosebită termenelor contractuale pentru plata tranșelor (avans, tranșă intermediară și tranșă finală).

Planul de activități al proiectului trebuie conceput în următorului format:

Semestrul"

Semestrul 2

Activitatea

ian

feb

ma

apr

ma

țuri

iul

sep

oct

nov

dec

Reșponșăbil

Activitatea 1

Activitatea 2

Etc.

1.8 Echipa propusă pentru implementarea proiectului:

Enumerați componența echipei de proiect, precizând în linii mari responsabilitățile pentru fiecare funcție.

Aceste funcții trebuie să apară și pe CV-urile atașate la Cererea de finanțare, conform anexei C-CV-uri.

Responsabilitățile pentru derularea anumitor activități trebuie să se regăsească în secțiunea 1.6 Descrierea detaliată a activităților și în secțiunea 1.7 Planul de activități.

 • 2. REZULTATE PRECONIZATE

Având în vedere caracterul proiectului dumneavoastră, vă rugăm să specificați:

 • 2.1    Proceduri de evaluare:

Enumerați și descrieți procedurile pe care intenționați să le folosiți pentru evaluarea internă a proiectului, pentru a se putea măsura gradul de atingere a obiectivelor.

Vor fi cuantificate rezultatele și a impactul activităților.(maxim 5 rânduri)

 • 2.2    Beneficii:

  • 2.2.1 Situația grupurilor țintă/beneficiarilor

Vă rugăm să prezentați în mod dar benefidile la nivelul grupurilor țintă - relevante față de nevoile identificate în secțiunile anterioare.

 • 2.2.2 Capacitățile manageriale și tehnice ale grupurilor țintă sau ale partenerilor (unde este cazul)

Arătați cum va îmbunătăți proiectul capacitățile tehnice și manageriale ale grupurilor țintă și a partenerilor (dacă este cazul).

 • 2.3    Mediatizare

Prezentați modul de mediatizare pentru derularea și realizările proiectului, publicații și alte elemente de publicitate.

Prezentați modul în care se va asigura vizibilitatea contribuției Autorității Finanțatoare.

 • 3. BUGETUL PROIECTULUI

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului care acoperă durata totală a proiectului (durata inițială planificată a unui proiect nu poate depăși 12 luni).

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

Contribuția proprie a solicitantului

RON

%

100 %

 • 4. SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului pentru a furniza informațiile cu privire la sursele de finanțare preconizate pentru finanțarea proiectului.

Contribuțiile în natură

Vă rugăm să menționați aici contribuțiile în natură ale solicitantului și partenerilor acestuia sau alte surse (specificați), după caz (maximum 1 pagină).

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar, dar sunt relevante pentru a evalua capacitatea tehnică a solicitantului.

Vă rugăm să verificați buna corelare a următoarelor instrumente principale: Scopul, Obiectivele, Activitățile, Pianul de activități, și Bugetul.

15

II. SOLICITANTUL

1. IDENTITATE

Denumirea legală completă:

Statut juridic:

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Telefon:

Fax:

Adresa de e-mail:

Website:

Adresa de email a persoanei de contact:

Orice schimbare de adresă, numere de telefon, numere de fax și mai ales e-mail trebuie să fie notificată în scris Comisie de Evaluare. Autoritatea Finanțatoare nu poate fi responsabilă în cazul în care nu poate contacta solicitantul.

 • 2. DETALII DESPRE BANCĂ

Banca trebuie să fie focalizată în localitatea în care este înregistrat solicitantul:

Numele titularului de cont:

Codul IBAN (opțional):

Numele băncii:

Adresa băncii:

Numele / funcția persoanei cu drept de semnătură:

 • 3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI

  • 3.1 Când a fost înființată organizația dvs. și când și-a început activitatea?

3.2. Care sunt principalele activități ale organizației dvs.?

Dacă doriți puteți anexa orice materiale considerate ca fiind relevante.

 • 4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT Șl IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

4.1. Experiență în derularea unor proiecte similare

Maxim 3 proiecte, pe care le considerați cele mai relevante.

Maxim 1 pagină.

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a proiectelor derulate de organizația dumneavoastră în anul precedent în domeniile prevăzute sau domenii conexe acestui program, având grijă să identificați pentru fiecare proiect în parte:

Titlul proiectului:

Localizarea:

Scopul și Obiectivele:

Costul total al proiectului:

Finanțatorii proiectului (nume, adresă și e-mail, nr. telefon, suma):

 • 4.2 Resurse

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a diferitelor resurse la care are acces organizația dumneavoastră și, în special, a următoarelor aspecte:

 • 4.2.1 Venitul anual pentru ultimul an;

 • 4.2.2 Numărul angajaților cu normă întreagă și parțială, pe categorii

4.2.3. Echipamente și spații de birouri

4.3. Finanțări nerambursabile, contracte sau împrumuturi obținute în ultimul an.

Titlul proiectului

Suma (lei)

Data la care s-a obținut finanțarea

în calitate de solicltant/partener

Finanțator

Aceste informații vor fî utilizate pentru a evalua măsura în care organizația dumneavoastră are suficientă experiență în implementarea de proiecte de anvergura celui pentru care solicitați finanțare nerambursabilă.

III. PARTENERI Al SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ LA PROIECT
 • 1. DESCRIEREA PARTENERILOR

Această secțiune trebuie completată pentru fiecare organizație parteneră în parte.

Fiecare partener va depune Certificate fiscale din care să rezulte că nu au datorii fiscale, datoriile la plata contribuțiilor la fondurile sociale, fondul de șomaj și fondul asigurărilor de sănătate șl către bugetul local (în conformitate cu Capitolul II, pct 9 al. 10 din Ghidul Solicitantului)

Partener 1

Denumirea legală completă:

Statut juridic

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresa de e-mail:

Webslte:

Număr de angajați

Experiența în proiecte similare, relevantă pentru rolul în implementarea proiectului propus

Rolul și implicarea în pregătirea și derularea proiectului propus

Acest tabel poate fi multiplicat, conform necesităților.

<fo

Acest formular de cerere trebuie însoțit de o declarație de parteneriat semnată și datată de către fiecare partener, în conformitate cu modelul de la pagina următoare.

DECLARAȚIE DE PARTENERIAT

Un parteneriat este o relație esențială între două sau mai multe organizații, care presupune împărțirea responsabilităților în derularea proiectului finanțat de către Autoritatea Finanțatoare. Pentru a asigura o derulare ușoară a proiectului, Autoritatea Finanțatoare solicită tuturor partenerilor să recunoască acest lucru, consimțind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos:

 • 1. Toți partenerii au citit formularul de cerere și au înțeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca cererea

de finanțare nerambursabilă să fie înaintată Autorității Fianațatoare.

 • 2. Toți partenerii au citit contractul standard de finanțare nerambursabilă și au înțeles care vor fi obligațiile care le

revin în cadrul contractului dacă finanțarea nerambursabilă este acordată. Ei autorizează solicitantul principal să semneze contractul cu Autoritatea Finanțatoare și să îi reprezinte în relațiile cu Autoritatea Finanțatoare privind punerea în aplicare a proiectului.

 • 3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi și să-i informeze în totalitate asupra evoluției

proiectului.

 • 4. Toți partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor - descriptive și financiare - către Autoritatea Finanțatoare.

 • 5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activități, etc.) trebuie să fie aprobate de parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea Finanțatoare. în cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toți partenerii, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Finanțatoare cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.

Am citit și consimțit asupra conținutului proiectului înaintat Autorității Finanțatoare. Ne angajăm să acționăm în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

Locul și data...........................

Nume

Organizație

Funcție


Nume

Organizație

Funcție


Semnătură și ștampila

Semnătură și ștampila


Fiecare partener va primi un exemplar al declarației de parteneriat.


Anexa nr. B La Ghidul Solicitantului DETALIEREA CHELTUIELILOR

Anexa B . Bugetul proiectului și sursele de finanțare

' ?/■          \•. ■ ■■ ChelfcuiGlt                                : ' ’:Și

£ :' ’ ’•,

      V      .. ..........

VafoareJUM

: ' 1 1 ./

:: fZ: ;

Subtotai amenajari

■,......P?.....PP f                    ;:î:„-,L ;'Pr             5-,:^     <;<  >>p l _      -‘

2.^hip2maffi^«i43unuricttyak>arețfeinyentar          ; -r^

Subtotai costuri echipamente si bunuri

■■■

j;.;:

S.CostUri&riy^

Subtotai costuri inchirieri

• J■■■                      ■■ ■■                    !£:

Subtotai costuri tipărituri

J          h-,-

\: " ■?

■_' ■*" ? ■•;                                                  —■

Subtotai costuri consumabile

r ' : . L : . L '■    - L : : ”          ’ . „

■'j < “              j:             :'*                          \           j              L ■■ \            ■■

Subtotai costuri transport

: 7.CcsțurioazaȚe>m^         ■

Subtotai costuri cazare, masa, diurna

■ ■■ / ■ ■ ■ ■ : / ';

B. Co^uij reâurse^mamQ ts^dPa^L onoraHît fondEpi^niiere) -Subtotai costuri resurse umane

■■' •' ~

9. Costuri mijldaOefixesiochipanientebîrotica Subtotai costuri mijloace fixe si birotica

■' '

10.Alte costuri : Subtotai alte costuri

- ■ • ■                                                ~                  " ■ ’ : ■              "        ■ ;7 .

11;Fbndderezervi Subtotal fond de rezerva

■ ? ■ ■’ ■’ /■ ■■

■:■■■ ■■■■■                    V

.. .• ■■

12.

Subtotal costuri administrative

•*                    r”:? ?.*■?; . ’’

■”>s’j.? !

........ '     '■  : ■         :î. ■                              ......... j ,   , j,            > > < - m .   .    ■    -  **'►*  ■ .......,** ■              ■<

TOTAL

CURRICULUM VITAE

Poziția propusă în proiect:

 • 1. Numele de familie:

 • 2. Prenumele:

 • 3.  Data nașterii:

 • 4.  Educație:

 • 5.  Experiența profesională:

  Instituția

  Perioada

  Responsabilități / Rezultate notabile

 • 7. Apartenență la asociații profesionale/ organizații neguvernamentale» etc.:

 • 8.  Poziția actuală în instituție/organizație:

 • 9. Vechime în instituție/organizație:

 • 10. Calificări cheie / Ocupația în prezent:

 • 11. Alte activități / aptitudini:

 • 12. Declarație: Declar prin prezenta că subsemnatul am/nu am statut de funcționar public.

Semnătura

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul...................................., identificat cu CNP.................................. ca persoană

fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele:...............................

Funcția:........................................

Semnătura și ștampila:

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul.....................................identificat cu CNP.................................. persoană fizică

sau persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante declar pe proprie răspundere că avem/nu mai avem contractată o/nici o altă finanțare nerambursabilă cu Autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru aceeași domeniu non-profit, în decursul anului fiscal 2009.*

Numele și prenumele:..................

Funcția:........................................

Semnătura și ștampila:

* In cazul in care solicitantul mai are contractata o finanțare nerambursabila de la aceeași autoritate finanțatoare, se va menționa domeniul si cuantumul acesteia.

24

DECLARAȚIE

Subsemnatul.................................., domiciliat în localitatea.........................., str.........................

nr..........bl........ap........sectorul/județul...............codul poștal.................posesor al actului de identitate

seria ...... nr................ CNP  ................................ în calitate de reprezentant al organizației

................................................. declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situații:

 • a) în incapacitate de plată;

 • b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești

definitive;

 • c) nu am încălcat/a încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;

 • d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică;

 • e) nu am/are restanțe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;

 • f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Semnătura,

Data:...................................

ANEXA 1 la Ghidul Solicitantului

ELIGIBILITATEA COSTURILOR: COSTURI CARE POT FI LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU FINANȚAREA NE RAMBURSABILĂ

Numai "costurile eligibile" pot fi luate în considerare pentru finanțare nerambursabilă. Acestea sunt detaliate mai jos. Ca urmare, bugetul constituie atât o estimare a costului cât și un plafon al „costurilor eligibile”. Trebuie avut in vedere ca că aceste costuri eligibile trebuie să se bazeze pe costuri reale, și nu pot lua forma unor sume forfetare (exceptând costurile cu deplasările, costurile cu diurnele și costurile indirecte.).

Costuri directe eligibile

Pentru a fi eligibile costurile trebuie să fie:

necesare pentru realizarea proiectului, să fie prevăzute în contractul anexat prezentului Ghid și să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, în special utilizarea eficientă a banilor și un raport optim cost/eficacitate;

efectuate în perioada de implementare a proiectului de beneficiari sau partenerii lor, oricare ar fi momentul plății efective făcută de beneficiar sau parteneri;

înregistrate în contabilitatea și în documentele fiscale ale Beneficiarului, să fie identificabile și verificabile și să fie dovedite prin documente originale;

Corespunzător acestor condiții și acolo unde sunt relevante pentru procedurile de acordare a finanțării, costurile eligibile pot include:

Costuri privind amenajări

Costuri de achiziție pentru echipamente și bunuri cu valoare de inventar, dacă acestea corespund prețurilor pieței și sunt necesare pentru realizarea activităților propuse;

Costuri de închiriere echipamente, mijloace de transport, săli de activități (seminarii, cursuri, expoziții etc.);

Costuri pentru tipărituri: broșuri, pliante, fluturași, manuale, afișe, etc.;

Costuri pentru consumabile: hârtie, toner, cartuș imprimantă, markere, etc.

Costuri cu transportul aferent persoanelor specializate implicate în derularea proiectului ( bilete, transport echipamente si materiale, bonuri de benzină). Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, iar cu trenul la clasa a doua;

costurile cu cazarea, masă și diurnă aferent persoanelor specializate implicate în derularea proiectului, sau pentru beneficiari;

Costuri de resurse umane: 1) personalul alocat pentru proiect, corespunzător salariilor efective plus taxele și costurile aferente salariilor. Salariile și costurile aferente lor nu trebuie să le depășească pe cele practicate în mod normal de către Beneficiar sau partenerii săi, după caz. 2) Onorarii și fond de premiere.

Costurile de achiziție pentru mijloace fixe și pentru echipamente de birotica, (noi sau folosite) dacă acestea corespund prețurilor pieței și dacă sunt necesare pentru realizarea activităților propuse.

Alte costuri: tot ceea ce nu poate intra în categoriile mai sus menționate, dar care se justifică concret pentru activitățile proiectului(diseminarea informațiilor inclusiv prin mass-media, evaluarea specifică a proiectului, traduceri, copiere, tehnoredactare, developări filme foto, montaje filme, realizarea de proiecte, avize, documentații, etc.).

Fondul de rezervă nu poată să depășească 5% din bugetul total, poate fi inclusă în bugetul proiectului - linia de buget “Fond de rezervă”. Ea poate fi folosită doar cu o autorizare prealabilă în formă scrisă din partea Autorității Finanțatoare

Costuri administrative: chirie sediu si utilitati. Se vor deconta cheltuieli administrative în limita a 8% din valoarea proiectului;

Taxa pe Valoarea Adăugată aferentă produselor și serviciilor eligibile.

Costuri ne-eliqibile

 • • datorii și provizioane pentru pierderi sau datorii;

■ dobânzi datorate;

 • • articole deja finanțate printr-o altă finanțare;

 • • taxe;

 • • cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe;

 • • cheltuieli pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii, cu excepția celor strict eligibil;

 • • credite la terțe părți;

 • • consultanță pentru întocmirea proiectului;

 • • asigurări;

 • • pierderi din schimb valutar;

Contribuția în natură

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofmanțare adusă de Beneficiar.

27

<P?


Anexa 2

la Ghidul Solicitantului

DOMENIUL MEDIU
 • 1 SCOPUL

Prin proiectele finanțate se urmărește conservarea si dezvoltarea durabilă a ecosistemului urban șl a mediului în spațiul periurban, în beneficiul băcăuanilor.

 • 2 OBIECTIVELE

 • ■ Facilitarea accesului la informația de mediu;

 • ■ Conservarea și dezvoltarea patrimoniului natural;

 • ■ îmbunătățirea stării componentelor ecosistemului urban;

* Promovarea parteneriatelor pentru activități de mediu;

 • ■ Realizarea programelor de cercetare și monitorizare;

 • ■ Dezvoltarea resurselor umane și materiale necesare activităților conexe problematicii de mediu;

 • ■ Implicarea directă a comunității in soluționarea problemelor de mediu;

 • ■ Promovarea și facilitarea accesului la activități de agrement, recreative și turistice în acord cu principiile ecologice.

 • ■ Facilitarea accesului la decizie în ceea ce privește mediul;

Domenii de activitate

1.Spații verzi

Spațiile verzi, pe lângă rolul estetic pe care îl au, contribuie în mod esențial la întreținerea stării de sănătate și la atenuarea poluării atmosferice. Vor fi încurajate și susținute inițiativele privind protejarea, constituirea și amenajarea spațiilor verzi din municipiu, precum și proiecte ce vizează protejarea vegetației.

 • 2. Apă

Calitatea apei potabile, a apei de suprafață și a apelor subterane este unul din cei mai importanți indicatori ai calității mediului.

Poziționarea geografică a municipiului Bacău pe râul Bistrița, existanța a două lacuri pe suprafața municipiului, situarea în bazinul hidrografic al Șiretului, faptul că principala zonă de agrement a orașului este Insula de Agrement, potențialul falezei Bistriței, sunt argumente pentru a derula acțiuni și proiecte în scopul protejării și dezvoltării acestei resurse.

 • 3. Aer

Sursele de poluare a atmosferei sunt multiple și vizează domenii diferite. Este cunoscut faptul că în trecut calitatea aerului din municipiul Bacău nu s-a ridicat la standarde satisfăcătoare. Deși, indicatorii puși la dispoziție de Agenția Județeană de Protecție a Mediului relevă o diminuare în ceea ce privește emisiile industriale de impact, vor fi stimulate proiectele ce vor aborda conservarea atmosferei din toate perspectivele (cordoane de vegetație, transporturi, activități casnice, etc.).

 • 4. Sol

Calitatea solului se răsfrânge asupra altor elemente precum calitatea apei, vegetație, peisaj. Vor fi încurajate proeicte ce vizează un management ecologic al solului, în special din extravilan.

 • 5. Clima

Problemele legate de schimbările climatice reprezintă o prioritate la nivel mondial. Inundațiile devastatoare din 2005 și 2008, care au afectat și județul și municipiul Bacău pot fi corelate și cu aspecte legate de schimbările climatice. Vor fi stimulate activitățile conexe abordării problematicii schimbărilor climatice.

 • 6. Biodiversitate

Situarea pe raza municipiului a ariei de protecție specială avifaunistică lac Bacău II, cu peste 200 de specii de păsări, pești, reptile amfibieni și mamifere, dar și a altor zone importante din punctul de vedere al biodiversității reprezintă o resursă unică pentru Bacău.

28

Vor fi încurajate inițiativele de protejare și dezvoltare a biodiversității precum și activitățile conexe pentru ca patrimoniul natural sâ fie pus în valoare.

 • 7. Deșeuri

Problema managementului deșeurilor este abordată la nivelul Bacăului prin proiecte generate și implementate de municipalitate, agențiile de mediu, agenți economici și societate civilă. Managementul eficient al deșeurilor în spiritul protejării mediului reprezintă o prioritate pentru comunitate, din acest motiv vor fi susținute acele proiecte care contribuie la rezolvarea acestei probleme de mediu.

 • 8. Mediul urban

Dimensiunile mediului urban sunt multiple și complexe, pornind de la aspecte legate de sistematizare, amenajarea spațiilor publice dar și a domeniului privat, urmârindu-se îmbinarea armonioasă și utilizarea durabilă a tuturor elementelor componente. Mediul urban se constituie într-o perspectivă integratoare a tuturor elemetelor: locuințe, deșeuri, transport, economie, spații verzi, locuri de joacă, apă, aer, turism, agrement, etc.. Vor fi sprijinite activitățile ce vizează îmbunătățirea calitatii mediului urban.

 • 9. Informare șl educație ecologică

Gradul de conștientizare al aspectelor legate de mediu la un nivel relevant pentru populația municipiului reprezintă premisa soluționării multor aspecte legate de problematica mediului. Pe lângă dimensiune de prevenire și conservare, informarea și educația reprezintă premisa implicării active în viața comunității. Vor fi stimulate acțiunile și proiectele ce vizează creșterea conștiinței ecologice în rândul cetățenilor municipiului.

 • 10. Participare publică

Implicarea activă a băcăuanilor în soluționare problemelor de mediu reprezintă o parte din soluția pentru rezolvarea acestora. Apropierea de natură prin activități de voluntariat, recreere și agrement, precum și prin alte activități constituie dimensiunea fundamentală a legăturii dintre om și mediu.

 • 11. Cadrul normativ

Regulamentele privind activitățile specifice pentru anumite zone (parcuri, spații verzi, arii protejate), hotărârile de consiliu local care reglementează aspecte de mediu la nivelul municipiului, precum și alte acte normative care formează cadrul legal pentru apărarea dreptului constituțional la un mediu sănătos sunt deosebit de importante atât prin conținut cât și prin modul de aplicare. Vor fi sprijinite acele inițiative prin care vor viza îmbunătățirea cadrului legislativ, participarea cetățenilor la decizia de mediu, inclusiv în ceea ce privește reglementările, accesul la informația de mediu precum și punerea în aplicare a prevederilor legale.

Categoriile de activități

 • - derularea de campanii educaționale și de informare;

 • - derularea de activități educațional - recreeative în natură;

 • - derularea activităților de cercetare și monitorizare;

 • - dezvoltarea infrastructurii de protecție a mediului (parcare biciclete; piste de biciclete, vetre de foc, puncte de colectare deșeuri, poteci tematice etc.);

 • - amenajarea zonelor de agrement și recreere în natură;

 • - amenajări și servicii conexe bunei administrări a ariilor naturale protejate;

* amenajarea de spații verzi;

 • - amenajare de locuri dejoacă pentru copii, locuri de recreere pentru bătrâni;

 • - dezvoltarea capacității instituționale a grupurilor ecolog iste;

 • - simpozioane, conferințe, seminarii, cursuri pe teme conexe mediului înconjurător;

 • - concursuri, manifestări artistice, variate expoziții pe teme conexe mediului înconjurător;

romAnia JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU

Anexa nr.l

La Ghidul solicitantului


CONTRACT CADRU NR. din.............DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ACTIVITATEA DE

MEDIU................................................................................DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE

în conformitate cu H.C.L. nr. / prin care s-a aprobat finanțarea în vederea susținerii activității de mediu din bugetul local al Municipiului Bacău în anul 2009

între:

Municipiul Bacău, cu sediul în str. Mărășești nr. 6, jud. Bacău, cod fiscal 4278337, tel. 0234/581849, fax 0234/588757, cont bancar nr....................................... deschis la Trezoreria

Municipiului Bacău reprezentată legal de dl. Ing. Romeo Stavarache - Primar și dl....................................

Director Executiv al Direcției Economice, în calitate de Finanțator

Și

........................................... persoană juridică/fizică cu sediul/domiciliul în localitatea................... str.........................nr....................jud......................cod fiscal/CNP............................înființată în baza

sentinței civile/act identitate seria.........../...............,     tel./fax .................... cont

bancar....................................... deschis   la ..................................... reprezentat   legal prin

.................................. în calitate de ...................................... și ................................- în calitate de .............................denumită în continuare Beneficiar,

s-a încheiat prezentul Contract de finanțare a Proiectului......................................(denumit în cele

ce urmează Proiectul)

CAPITOLUL I - Obiectul și valoarea contractului

Art. 1 - Obiectul contractului

 • (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea de către Municipiul Bacău din fondurile destinate pentru activitățile de sport cuprinse în bugetul local, a activităților pe care Beneficiarul le va desfășura în cadrul Proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia stipulate in cererea de finanțare.

(2 Municipiul Bacău va pune la dispoziția Beneficiarului fondurile necesare derulării activităților Proiectului, în termenele și condițiile stabilite prin prezentul contract.

 • (3) Beneficiarul își asumă responsabilitatea derulării Proiectului. în acest scop, va conduce, va supraveghea și va desfășura toate activitățile cuprinse în cadrul Proiectului, a căror executare îi revin nemijlocit.

Art. 2- Valoarea contractului

 • (1) Valoarea contractului este de..........................lei, reprezentând suma totală alocată

Proiectului de către Municipiul Bacău, adică..........% din valoarea Proiectului derulat de Beneficiar.

 • (2) La data semnării prezentului contract, Beneficiarul declară că Proiectul care face obiectul prezentului contract mai beneficiază de finanțări pentru realizarea sa, din alte surse decât fondurile bugetului local al municipiului Bacău, conform bugetului de venituri și cheltuieli prezentat în documentația depusă pentru acordarea finanțării nerambursabile.

30


Art. 3 - Intrarea în vigoare

 • (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art. 4 - Derularea contractului

 • (1) Derularea Contractului va începe și va fi finalizată de către Beneficiar de la semnarea lui de către

părți până la ......................................... perioadă în care se vor desfășura activitățile descrise și

prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului.

 • (2) Părțile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacă întârzierea este cauzată de neîndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale de către Municipiul Bacău sau de evenimente de forță majoră.

 • (3) Beneficiarul finanțării are obligația să finalizeze Proiectul, inclusiv procedura de întocmire și depunere a raportului final în vederea validării de către comisie și tragerea ultimei tranșe a finanțării, în anul bugetar în care s-a acordat finanțarea.

 • (4) Municipiul Bacău va putea solicita, în condiții bine justificate, încetarea contractului cu acordul părților printr-o notificare adresată Beneficiarului. In aceste condiții Beneficiarul este îndreptățit de a depune raportarea finală cu suma primită de la autoritatea finanțatoare, la care se adaugă contribuția proprie a beneficiarului.

CAPITOLUL III - Obligațiile părților

Art. 5 - Obligațiile Beneficiarului sunt:

 • a) - să execute lucrările Proiectului asa cum sunt stipulate ele în Cap. I, art. 2, alin.1 din prezentul contract, să asigure comunicarea eficientă si operativă a problemelor tehnice si financiare atât în interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât si între Autoritatea Finanțatoare si Beneficiar / organizațiile din grup;

 • b) - să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor;

 • c) - să asigure componența și funcționalitatea echipei de lucru a Proiectului;

 • d) - să asigure secretul profesional pe durata contractului și, după caz, să aplice prevederile privind regimul informațiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare;

 • e) - să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Autorității Finanțatoare, informații confidențiale aparținând Autorității Finanțatoare sau obținute de el în baza relațiilor contractuale;

 • f) - să nu facă publice informații și rezultate ale serviciilor executate fără consimțământul scris al Autorității Finanțatoare și să nu folosească în defavoarea acesteia informațiile primite sau rezultatele studiilor, testelor, lucrărilor și cercetărilor efectuate în cursul și în scopul realizării contractului;

 • g) - să comunice în scris Autorității Finanțatoare, în termen de 10 de zile de la data declarării stării de faliment sau lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;

 • h) - să permită pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neângrădit al reprezentanților Autorității Finanțatoare sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar;

 • i) ~ să întocmească și să predea Autorității Finanțatoare rapoartele de activitate, narative și financiare, conform Ghidului solicitantului privind procedura de acordare a finanțării nerambursabile.

 • j) .- să aplice procedura de achiziție prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de serviciiii atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii.

 • k) - să prezinte documentele justificative Autorității Finanțatoare atât în copie, cât și în original, pentru validarea plăților.

 • l) - să prezinte, la solicitarea Autorității Finanțatoare, orice informație sau document ce privesc derularea proiectului, inclusiv documentele originale ce justifică plățîle, în termen de 5 zile de la solicitarea acestora.

 • m) - sa depună si sa înregistreze raportul final la Autoritatea Finanțatoare pana la data de 30 noiembrie 2009.

Art. 6- Obligațiile Autorității Finanțatoare sunt:

 • a) - să pună la dispoziția Beneficiarului orice informații și/sau documentații pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Autorității Finanțatoare la finalizarea contractului;

 • b) - să vireze sumele alocate din bugetul local Bacău pentru finanțarea Proiectului, către Beneficiar, în condițiile art.11 din prezentul contract:

 • c) - să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Beneficiarului, informații confidențiale aparținând Beneficiarului sau obținute de Autoritatea Finanțatoare în baza relațiilor contractuale;

 • d) - să asigure și să realizeze, monitorizarea și evaluarea intermediară și finală a Proiectului;

 • e) - să urmărească cofinanțarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanțării și a documentelor justificative și, după caz, prin verificare la locul desfășurării Proiectului;

 • f) - să organizeze sistemul propriu de protecție a informațiilor clasificate, in conformitate cu „Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate" aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile legale în vigoare în cazul în care Proiectul monitorizat și gestionat de Autoritatea Finanțatoare conține informații de natura celor prevăzute în conformitate cu Legea nr. 182/2002 cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV - Participarea terților

Art.7- în sensul prezentului articol, prin terță persoană se înțelege beneficiar asociat și / sau sub-beneficiar.

Art.8- Participarea terțelor părți nu este permisă.


CAPITOLUL V - Virarea sumelor reprezentând finanțare nerambursabilă

Art. 9- Efectuarea viramentelor

 • (1)    Municipiul Bacău virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezentând finanțare nerambursabilă alocată Proiectului din bugetul local Bacău, conform prezentului contract, astfel:

o 30% prima tranșă în condițiile legii în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de către beneficiar;

o 60% tranșe intermediară în termen de 15 zile de la data depunerii raportării intermediare ce va cuprinde justificarea sumelor primite în tranșa anterioară;

o 10% tranșa finală în termen de 30 zile de la validarea raportului final.

 • (2) Suma avansată si nejustificată prin raportări intermediare nu va depăși în nici un moment al derulării contractului 10% din valoarea transei avansate.

 • (3) Municipiul Bacău poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parțial, plata, fără rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către Beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, și să procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea Proiectului finanțat și utilizarea finanțării.

 • (4) Conform prevederilor art. 4 alin. 1 lit. f din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru actîvitati nonprofit de interes general, este exclusa posibilitatea acordării retroactiv a fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data inchierii prezentului contract.

Art. 10 - Cheltuielile Beneficiarului ocazionate de plata obligațiilor ce decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor și lucrărilor executate în cadrul prezentului contract sunt cheltuieli eligibile și vor fl decontate pe baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar.

CAPITOLUL VII- Cheltuieli

Art. 11- Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar

 • (1) Orice sumă primită ca finanțare de la Municipiul Bacău în temeiul prezentului contract va fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului.

 • (2) Cheltuielile vor fi efectuate de către Beneficiar conform bugetului detaliat al Proiectului cu suma

aprobată prin H.C.L nr..............din..................... privind acordarea finanțării nerambursabilă, și

prevederilor prezentului contract.

 • (3) , Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cele prevăzute în anexa nr.1 la Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău

 • (4) Cheltuielile efectuate înainte de - și după perioada de derulare a Proiectului prevăzută la art. 4 din prezentul contract, nu sunt eligibile și nu pot fi decontate de către Beneficiar.

 • (5) Atunci când Autoritatea Finanțatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că Beneficiarul a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționate pentru derularea Proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, Municipiul Bacău poate solicita în scris restituirea acestora.

 • (6) Beneficiarul are obligația de a restitui Municipiului Bacău în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise, sumele întrebuințate în alte scopuri decât desfășurarea activităților Proiectului în termenul de derulare a Proiectului stabilit prin prezentului contract și cele a căror întrebuințare nu este dovedită conform prevederilor art. 13.

 • (7) Obligațiile prevăzute de alin. 6 rămân în vigoare timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.

 • (8) Suma rămasă necheltuită la sfârșitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a fost posibilă cu costuri mai mici față de cele propuse și aprobate inițial) va fi evidențiată în raportul financiar final și va fi restituită de către Beneficiar, Municipiului Bacău în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, comunicată Beneficiar în scris.

 • (9) In cazul realizării de economii în derularea Proiectului, finanțarea nerambursabilă acordată din fondurile bugetului local nu poate depăși 90% din valoarea toatală a Proiectului rezultată din raportul final.

 • (10) Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, Beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de O.U.G nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, acolo unde este cazul.

CAPITOLUL VIII - Monitorizare si control

Art, 12- Informare

(1) Beneficiarul furnizează Municipiului Bacău toate informațiile referitoare la derularea Proiectului pe care aceasta i le solicită. Municipiul Bacău poate solicita oricând Beneficiarului informații cu privire la stadiul activităților, Beneficiarul având obligația să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.

33

Art. 13 - Prezentarea rapoartelor obligatorii

 • (1) Beneficiarul va transmite informații privind derularea Proiectului și utilizarea sumelor primite. în acest scop, Beneficiarul va prezenta Municipiului Bacău:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare

 • - un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activitățile Proiectului, care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului Proiect.

 • (2) Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa la Ghidul solicitantului și vor fi însoțite obligatoriu de documentele justificative ale plăților efectuate de Beneficiar, în copie. La solicitarea Municipiului Bacău, Beneficiarul va prezenta spre verificare, documentele justificative și în original.

 • (3) La întocmirea raportului final financiar, Beneficiarul, va prezenta decontul aferent atât al sumei primite de la Autoritatea Finanțatoare, cât și al sumei ce reprezintă contribuția proprie.

 • (4) Raportul final va fi depus în două exemplare original și copie, precum și în format electronic la registratura autorității finanțatoare.

 • (5) în scopul informării Municipiului Bacău cu privire la dificultățile apărute pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul va elabora și transmite acestuia rapoarte speciale.

Art. 14 - Evaluarea rapoartelor

 • (1) Raportul de activitate final va fi supus aprobării Autorității finanțatoare.

 • (2) Municipiului Bacău va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de 15 zile de la primire.

Art. 15 - Monitorizarea

 • (1) Pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiarul este obligat să permită, în orice moment, accesul neângrădit al organelor de control abilitate prin lege, în scopul realizării controlului financiar și auditului, pentru a controla registrele, documentele și înregistrările deținute de către Beneficiarul, pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul Proiectului, pentru verificarea conformării față de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiarul, iar acesta are obligația să prezinte orice documentație solicitată. în cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane și de a coopera cu aceștia, Municipiului Bacău poate solicita în scris restituirea integrală a sumelor alocate.

 • (2) Curtea de Conturi are calitatea de a exercita contrai financiar aupra derulării activitatii non-profit finanțate din fonduri publice conform art. 38 alin. 2 din legea nr. 350/2005.

CAPITOLUL IX - Rezultate. Publicitate

Art. 16 - Promovarea Proiectului

 • (1) Beneficiarul are obligația de a face referire explicită pe toate materialele și produsele obținute în urma finanțării primite, precum și cu ocazia tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectuiui, la următoarea expresie: "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău și al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Primăriei Municipiului Bacău șl nu Implică nici o responsabiiitate din partea acesteia".

 • (2) Municipiul Bacău va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă publice, în modul în care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:

 • - obiectivele și durata Proiectului;

 • - finanțarea acestuia de către Municipiul Bacău;

 • - activitățile efectuate în cadrul Proiectului;

 • - rezultatele obținute.

Art.17 în privința drepturilor de proprietate industrială și intelectuală, exploatare și disimulare a rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare.

34

Art.18 Autoritatea Finanțatoare nu își asumă răspunderi și nu intervine în litigiile care pot apărea între parteneri în privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de aceștia, atât pe parcursul derulării Proiectului, cât și după finalizarea acestuia.

Art.19 Beneficiarul își asumă întreaga răspundere tehnică și supravegherea generală a executării serviciilor contractate.

Art.20 Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă pagubele cauzate Autorității Finanțatoare, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului și care îi sunt imputabile.

Art.21 Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului în concordanță cu reglementările în vigoare.

Art.22 Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

Art.23 Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art.24 Autoritatea Finanțatoare are obligația de a sprijini, prin demersuri necesare, obținerea la timp a aprobărilor, avizelor și licențelor și va acționa ca acestea să nu fie abuziv întârziate sau refuzate.

Art.25 în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi eligibil pentru obținerea unei finanțări nerambursabile din fodurile bugetului local în anul următor.

Art.26 - Limite ale răspunderii Municipiului Bacău

 • (1) Nu este responsabilă pentru modul în care finanțarea este folosită, răspunderea Municipiului Bacău nefiind în nici un fel angajată, în cazul în care Beneficiarul va fi ținut responsabil față de terți pentru orice prejudicii cauzate în derularea Proiectului și în nici o altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiune ilicită a Beneficiarului legată de finanțarea acordată prin prezentul contract.

 • (2) Municipiul Bacău nu răspunde în cazul nerespectării legislației în vigoare de către Beneficiarul sau de către angajați, colaboratori sau consultanți ai acestuia.

CAPITOLULXI-Modificarea proiectului

Art.27 Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate numai prin acte adiționale semnate de comun acord de către părți, sau de către împuterniciți ai acestora.

 • (1) Pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin solicitare scrisă justificată, aprobată de autoritatea finanțatoare - durata de derulare, structura bugetului Proiectului și/sau alte elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele Proiectului.

 • (2) Asemenea modificări nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevăzute la art.2.

CAPITOLUL XII - Rezilierea contractului

Art.28 Municipiul Bacău poate rezilia contractul cu efect imediat, în cazul în care Beneficiarul angajează, în termen de 6 luni de la semnarea contractului, persoane fizice sau juridice care au participat la evaluarea Proiectului care face obiectul prezentului contract, ori care au participat, în diferite faze, la selectarea beneficiarilor pentru acest Proiect.

35

Art.29 Municipiul Bacău poate rezilia contractul dacă Beneficiarul este în lichidare voluntară, se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale.

Art.30 Municipiul Bacău poate rezilia contractul dacă Beneficiarul nu demarează realizarea contractului în termenul stabilit în contract.

Art.31 (1) Contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

 • (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neândeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • (3) în cazul rezilierii contractului ca urmare a neândeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reântregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • (4) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale, precum și interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

CAPITOLUL XIII - Forța Majoră

Art.32 Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

Art. 33 Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract,

Art. 34 Forța majoră trebuie anunțată în scris în 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă.

Art. 35 Realizarea parțială a Proiectului ca urmare a unei situații de forță majoră are drept rezultat plata parțială, Beneficiarul având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării Proiectului.

CAPITOLUL XIV -Penalități

Art.36 în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile art. 11, alin. (5)-(9) sau întârzie în realizarea obligațiilor contractuale, datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

CAPITOLUL XV - Litigii

Art.37 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL XVI- Dispoziții generale si finale

Art. 38 - Comunicări

(1) Orice comunicare între părți se va face în scris, la adresa menționată în cuprinsul prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părți în scris, utilizând mijloace care permit evidența transmiterii și

36

primirii acestora. Daca expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui.

(2) Rapoartele și toate celelalte comunicări între cele două părți se vor trasmite la următoarele adrese:

 • a) Pentru Municipiul Bacău:

Primăria Municipiului Bacău, str. Mărășești nr. 6, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod 600017, tel 0234/581.849, fax. 0234/588.757.

 • b) Pentru Beneficiar;

Art39 Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanțelor rezultate în urma rezilierii.

Art.40 Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil.

Art.41 Bugetul detaliat, întocmit conform anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată prin HCL nr......din.......constituie anexa la prezentul contract.

Art.42 Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare originale, fiecare avand aceeași forța de drept, 2 exemplare la Autoritatea Finanțatoare si un exemplar pentru Beneficiar.

Primar Direcția Economică Vizat Juridic


Control financiar preventiv


Beneficiar Reprezentant legal Coordonator proiect Responsabil financiar

Cerere de plată pentru contractul de finanțare nerambursabilă

Nr................../....................... [Data cererii de plată ]

în atenția

[Adresa Autorității Finanțatoare]

[Comisia de Evaluare]

Numărul de referință al Contractului de finanțare:...

Titlul Proiectului:...

Numele și adresa Beneficiarului:...

Cererea de plată numărul:...

Perioada acoperită de cererea de plată:...

Subsemnatul/a..............................prin prezenta solicit [plata avansului / plata intermediară /

plata finală f în cadrul contractului menționat mai sus.

Plata trebuie făcută în următorul cont bancar:.................................................10 11

Subsemnatul/a............................. prin prezenta certific că informațiile furnizate în această

cerere de plată sunt complete, corecte și reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile și în concordanță cu Contractul iar această cerere de plată este susținută de documente suport adecvate și verificabile.

Cu stimă,

[ semnătura, ștampila ]

ANTET

Către,

Primăria Municipiului Bacău

Alăturat vă înaintăm raportul narativ și financiar privind modul de utilizare a fondurilor alocate, conform contractului de finanțare nerambursabilă nr............................... reprezentând

tranșa nr........, respectiv........% , în valoare de............lei și a aportului propriu, pentru proiectul

„........................................." care a avut/are loc în.............., în perioada..........................

Data:.............................

Reprezentant legal,

Numele și prenumele

Semnătura..................


Coordonator proiect,

Numele și prenumele

Semnătura......................


Ștampila organizației,

RAPORT DESCRIPTIV 1NTERMEDIAR/FINAL aferent tranșei alocate în data de.................

 • • Acest raport trebuie completat și semnat de către conducătorul instituției, coordonatorul de proiect, responsabilul financiar și de persoana de contact.

 • •  Informația oferită mai jos trebuie să corespundă cu informația financiară care apare în raportul financiar.

 • • Vă rugăm completați raportul folosind o mașină de scris sau un computer

 • • Vă rugăm extindeți paragrafele după necesitate.

 • • Autoritatea de Contractare va respinge orice rapoarte completate greșit sau incomplete.

 • •  Dacă nu se specifică altfel, răspunsul la toate întrebările trebuie să acopere perioada de raportare

 • • Vă rugăm nu uitați să atașați la acest raport copii după documentele justificative.

 • I. Raport de activitate

 • 1. Descriere

  • 1.1. Numele beneficiarului contractului de finanțare;

  • 1.2. Numele și funcția Persoanei de contact:

  • 1.3. Numele partenerilor în Proiect:

  • 1.4. Titlul Proiectului:

  • 1.5. Numărul contractului:

1 -6. Data de început și data de sfârșit a perioadei de raportare12:

1.7. Beneficiarii finali / grupurile țintă13 și / sau zona țintă (dacă sunt diferite):

 • 2.  Evaluarea implementării activităților Proiectului

 • 3. Activitățile proiectului

Vă rugăm enumerați toate activitățile conform proiectului de la momentul ultimului raport intermediar- dacă e cazul, sau pe parcursul perioadei de raportare

Autoritatea Finanțatoare poate dori să publice rezultatele Proiectului. Aveți obiecții ca acest raport sâ fie publicat pe website-ul Autorității Finanțatoare? Dacă da, vă rugăm să specificați obiecțiile dumneavoastră aici.

II. Raport financiar

 • 1. Date despre finanțare

11 Valoarea totală a proiectului, conform cererii de finanțare depuse.........

 • ■  Valoarea totală a contractului, conform contractului de finanțare nerambursabilă

nr................./.......... respective suma de.....................

 • ■  Valoarea finanțării cumulate la data întocmirii raportului.........lei, din care:

 • -   contribuție proprie a Beneficiarului, respectiv suma ......... tei;

 • -  sume reprezentând finanțare nerambursabilă de le bugetul local în baza

contractului de finanțare nr.........din............, respectiv suma...........

lei, din care:

a. sume utilizate conform documentelor anexate:............lei

Ix sume neutilizate :..........lei

 • 2. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: (facturi, chitanțe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine și dispoziții de plată) - se vor enumera toate documetele anexate.

 • 3. Situația centralizatoare pentru fiecare capitol, de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos):

  Nr. crt.

  Categoria de cheltuieli

  Nr. și data document

  Unitatea emitentă

  Suma totală

  Contribuție PMB

  Contribuție Aplicant

  TOTAL lei:

Numele conducătorului asociației/fundației/organizației/cultului

Semnătura........................

Numele coordonatorului programului/proiectului

Semnătura..............................

Numele responsabilului financiar al asociației/fundației/organizației/cultului:

Semnătura...........................

Data de raportare:.............................

Data trimiterii raportului:....................................

ȘtampilaROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. & din 2?>. 0?>. £003 a Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU MUNICIPIUL BACAU

GHIDUL SOLICITANTULUI

PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL

DOMENIUL SPORT

CUPRINS

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II: PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANȚĂRII

CAPITOLUL III: CRITERIILE DE ACORDARE A FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

CAPITOLUL IV: tNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL V: PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL VI:PROCEDURA DE CONTROL SI RAPORTARE

CAPITOLUL VII: SANCȚIUNI

CAPITOLUL VIII: DISPOZIȚII FINALE

ANEXE

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa C - C\Aul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile si domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - Categorii de activități aferente domeniului sport

Anexe privind încheierea si derularea contractului:

Anexa I - Contractul de finanțare nerambursabilă

Anexa II - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă

Anexa III - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / final

Scop si definiții
 • 1. Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatilor finanțatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Bacau.

 • 2. In înțelesul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

 • b) autoritate finanțatoare -Municipiul Bacau;

 • c) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabila in urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care sunt luate in considerare pentru finanțarea nerambursabila, conform Anexei 1 la ghid;

 • e) contract de finanțare nerambursabila - contract încheiat, in condițiile legii, intre Municipiul Bacau, in calitate de autoritate finanțatoare si beneficiar;

 • f) contract de achiziție - contract încheiat intre beneficiar si unul sau mai multi operatori economici, avand ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

 • g) finanțare nerambursabila - alocație financiara directa din fonduri publice, în vederea desfășurării de către persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Bacau, pe latura sportiva;

 • h) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al Municipiului Bacau;

 • i) solicitant - orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

 • 3.  Prezentul ghid stabilește procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

 • 4. Orice persoana fizica sau persoana juridica fara scop patrimonial care desfasoara activitati nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

 • 5. Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public inițiate si organizate de către aceste persoane, în completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donații și sponsorizări.

Domeniu de aplicare
 • 6. Prevederile prezentului ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare nerambursabila de la bugetul loca) al municipiului Bacau, pentru activitati din domeniul sportiv, așa cum sunt ele enumerate în Anexa 2.

 • 7. Finanțările nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

 • 8. Potrivit dispozițiilor prezentului ghid, nu se acorda finanțări nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului in care aceasta reprezintă o componenta indispensabila proiectului.

9. Principii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila sunt:

 • a) libera concurența, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in condițiile legii, beneficiar;

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificațiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare Ia aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscrimînatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit sa aiba șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare in decursul unui an;

 • f)   neretroactivltatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activitati a canei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare;

 • g) coflnantarea, in sensul ca finanțările nerambursabile trebuie insotite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totala a finanțării;

 • h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local.

 • 10. Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între parti.

 • 11. Pentru aceeași activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta de la Municipiul Bacau decât o singura finanțare nerambursabila in decursul anului 2009.

 • 12. In cazul in care un beneficiar contractează, in cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabila pentru activitati diferite de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritatii finanțatoare respective.

Prevederi bugetare

 • 13. Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul Local al municipiului Bacau, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local.

Informarea publică și transparența decizionali

 • 14. Procedurile de planificare și executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanțările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selecționare, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, contractele de finanțare nerambursabilă semnate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile, constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 • 1. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie de evaluare si selecție, cu respectarea principiilor prevăzute la punctul 9 al primului capitol.

 • 2. Anual vor exista cel mult două sesiuni de selecție a proiectelor.

 • 3. Procedura de selecție de proiecte, organizata de Autoritatea Finanțatoare va cuprinde următoarele etape:

 • a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

 • b) publicarea anunțului de participare;

 • c) înscrierea candidatilor;

 • d) transmiterea documentației;

 • e) prezentarea propunerilor de proiecte;

 • f) verificarea eligibilității, înregistrării si a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;

 • g) evaluarea propunerilor de proiecte;

 • h) comunicarea rezultatelor

 • i) depunerea contestațiilor și soluționarea acestora;

 • j) încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila;

 • k) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila.

 • 4. Documentația de solicitare a finanțării se va depune in doua exemplare(origina) si copie) precum si in format electronic (pe suport magnetic) la registratura Autorității Finanțatoare, la sediul Primăriei Bacau, situat in str. Marasesti, nr.6.

 • 5. Documentația va fi întocmită in limba romana.

 • 6. Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conținutului si trebuie sa fie semnata, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoana împuternicita legal de acesta.

 • 7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) si va ramane ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabila.

 • 8.  în vederea organizării competiției de selecționare, pentru a primi finanțare, documentațiile prevăzute la pct 9 și 10 din prezentul capitol se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare, insotite de un opis.

 • 9. Documentația solicîtantilor persoane juridice va conține actele prevăzute mai jos:

 • 1) formularul de solicitare a finanțării - Anexa A;

 • 2) bugetul programului/proiectului, și sursele de finanțare - Anexa B;

 • 3) CV-uri ale echipei de proiect - Anexa C;

 • 4) declarațiile conducătorului organizației solicitante - Anexele D 01, D02, D 03;

 • 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate pe articole și explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) documente care sa dovedească înființarea si funcționarea legala a entitatii solicitante: statutul, hotărâre judecătorească, acte adiționale, copie a rezoluției,legii, decretului sau deciziei cu privire la înființarea organizației respective, sau contractul de asociere al organizației solicitantului și al fiecărei organizații partenere (după caz), actele doveditoare ale sediului organizației solicitante și actele adiționale, după caz;

 • 7) certificatul de înregistrare fiscală, copie după declarația de înregistrare T.V.A, după caz;

 • 8) situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent (contul de profit și pierderi, balanța și bilanțul contabil pe ultimul an financiar pentru care conturile au fost închise), înregistrate la Administrația Finanțelor Publice a municipiului Bacău; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior;

 • 9) extras de cont bancar din care sa rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului.

 • 10) certificatele fiscale din care să rezulte că solicitantul și partenerii sai si-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale) și către bugetul local;

 • 11) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini.

 • 12) alte documente considerate relevante de către aplicant (contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare, etc).

13) certificat de identitate sportivă pentru proiectele care vizează promovarea sportului de performanță.
 • 10. Documentația solicitantilor persoane fizice va conține următoarele acte:

 • 1) formularul de solicitare a finanțării - Anexa A;

 • 2) bugetul programului/proiectului, și sursele de finațare - Anexa B;

 • 3) CV-ul solicitantului - Anexa C;

 • 4) declarațiile solicitantului conform anexelor D 01, D 02,003 ;

 • 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate pe articole și explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) extras de cont bancar din care sa rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului.

 • 7) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul și partenerii sai si-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale ) și către bugetul local;

 • 8) copie legalizată după actul de identitate;

 • 9) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini;

 • 10) alte documente considerate relevante de către aplicant (contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare, etc).

CAPITOLUL III - Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile
 • 1. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecționare:

 • a) programele și proiectele sunt de interes public local;

 • b) este dovedita capacitatea organizatorică și funcțională a beneficiarului finanțării prin:

- experiența în domeniul administrării altor programe și proiecte similare căile și modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului(cetatenii,comunitatea);

 • - capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul propus;

 • - experiență de colaborare, parteneriat cu autoritățile publice, cu alte organizații guvernamentale și neguvemamentale din țară și din străinătate, după caz.

EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ Cererile de finanțare ne rambursabilă vor fi examinate și evaluate de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor din domeniul solicitat. Evaluarea proiectelor se face în doua etape:

 • I. Verificarea documentației și a condițiilor de eligibilitate, conform listei de verificare:

LISTA DE VERIFICARE

(se va completa de către comisia de evaluare)

DATE ADMINISTRATIVE

Numele solicitantului

Statut legal

Data înființării organizației

Partener

Nume:

Titlul propunerii

Înainte de a trimite propunerea dvs. va rugăm verificați daca FIECARE DINTRE URMĂTOARELE COMPONENTE SUNT COMPLETE Șl RESPECTĂ URMĂTOARELE CRITERII:

DA

NU

1. Termenul limită de depunere a fost respectat

2. A fost folosit formularul potrivit de cerere de finanțare nerambursabilă, cel publicat pentru această sesiune

3. Propunerea este redactată în limba română

4. Este inclusă 1 copie alături de original

5. Este atașată un exemplar și pe suport magnetic

6. Fiecare partenera completat și a semnat o declarație de parteneriat conform cu prevederile din Cererea de finanțare și aceasta este inclusă în propunere. (Vă rugăm să indicați NU dacă nu aveți nici un partener)

7. Bugetul este prezentat în formatul solicitat, este exprimat în RON, este conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexa B) și este inclus în propunere

8. Durata proiectului este mai mică sau egala cu 12 luni (perioada maxim permisă)

9. Declarațile solicitantului au fost completate, au fost semnate conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexele D01, D02, D03)

10. Contribuția solicitantului este de minim 10% din valoarea finanțării

11. Documentele suport cerute sunt atașate (cele enumerate la capitolul II din Ghidul Solicitantului)

12. Solicitantul este eligibil

13. Partenerul(i) este /sunt eligibiVi

14. Proiectul are legătură cu un sector sau un domeniu de activitate acoperit de program

15. în formularul Cererea de finanțare, solicitantul a descris clar tipurile de activități și costurile acestor activități pentru fiecare obiectiv

Nu sunt selecționate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situații:

 • a) documentația prezentată este incompletă și nu respectă prevederile punct. 9 sau 10 din cap. II din

prezentul ghid;

 • b) solicitantii au conturile bancare blocate;

 • c) solicitantii nu au respectat un contract de finanțare anterior fin acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioada de un an de zile);

 • d) solicitantii au prezentat declarații inexacte la o participare anterioară;

 • e) nu și-au îndeplinit obligările de plată exigibile a impozitelor, taxelor, și contribuțiilor la bugetul de stat si bugetul local, la bugetul asigurărilor sociale de stat st a fondurilor speciale.

 • II. Evaluarea calității propunerilor de proiect și evaluarea financiară:

Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:

Criteriu

Punctaj

- capacitate de realizare

20

- consistență tehnică

15

- participarea părților

15

- soliditate financiară

15

- rezultate așteptate

10

- durabilitatea programului sau proiectului

25

ATENȚIEII

Numai proiectele cu un punctaj minim de 60 de puncte vor fi propuse pentru finanțare..

CAPITOLUL IV - încheierea contractului de finanțare
 • 1. Contractul se încheie între Municipiul Bacau și solicitantul selecționat, conform Anexei I - Contractul de finanțare nerambursabilă - la prezentul Ghid, in termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului final al sesiunii de selecție a proiectelor in presa locala și pe site-ul Primăriei Bacau.

 • 2. La contract se va anexa bugetul detaliat întocmit conform Anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

CAPITOLUL V - Procedura privind derularea contractului de finanțare
 • 1.  Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate in baza unui contract de finanțare nerambursabila numai in măsură in care sunt justificate si oportune si au fost contractate in perioada executării contractului.

 • 2. Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt fi cuprinse in Anexa 1 la prezentul ghid.

 • 3.  Autoritatea finanțatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finanțare nerambursabila ca plățile către beneficiar sa se faca in transe, in avans, in raport cu faza proiectului si cheltuielile aferente, in funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evoluția in timp a actîvitatii finanțate ori de costurile interne de organizare si funcționare ale beneficiarului

 • 4. Finanțarea pentru o tranșă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranșei anterioare prin depunerea raportelor intermediare și a documentelor justificative.

 • 5. Prima transa nu poate depăși 30% din valoarea finanțării totale acordate conform contractului de finanțare, iar ultima transa de 10% din valoarea totala a finanțării nerambursabile, va fi virată beneficiarului in termen de maxim 15 zile de la validarea raportului final. Raportul final va trebui depus si înregistrat la autoritatea finanțatoare pana cel târziu la data de 15 decembrie 2009

 • 6. Pentru proiectele din a căror finanțare nerambursabilă se vor acorda premii, 90 % din fondul de premiere poate fi eliberat într-o singură tranșă.

 • 7. Suma avansata si nejustificata prin raportări intermediare nu poate depăși in nici un moment al derulării contractului 10% din valoarea transei avansate. Plata următoarei transe va fi diminuata cu suma nejustîficata in transa anterioara.

 • 8. Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, atunci când este cazul.

CAPITOLUL VI: Procedura de raportare și control
 • 1. Pe parcursul derulării contractului, solicitant» care au primit finanțare au obligata să prezinte comisiilor de evaluare aprobate de Consiliul Local Bacau următoarele raportări:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare

 • - raportarea finală: depusă până la data de 15.12.2009 și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizand atat finanțarea proprie cat si contribuția Municipiului Bacau.

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa IV la ghid, vorfi depuse atat pe suport de hârtie, cat si pe suport magnetic și vor fi însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.

Acestea vor fi depuse la registratura Autorității Finanțatoare cu adresa de înaintare întocmită conform Anexei III la ghid.

 • 2. In cazul proiectelor/programelor pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin contract, Autoritatea Finanțatoare va proceda la recuperarea sumelor acordate, cu aplicarea prevederilor legale in vigoare.

 • 3. Autoritatea Finanțatoare va stabili duratele contractelor de finanțare astfel incat sa asigure decontarea ultimei transe in anul calendaristic in care s-a acordat finanțarea.

 • 4. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:

 • -  pentru decontarea cheltuielilor administrative și a cheltuielilor ocazionate de achiziționarea de bunuri șl servicii: factură fiscală,bon fiscal, ordin de plata, chitanța, dispoziție de plata, etc;

 • -  pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanță,ordin de plată,dispoziție de plată;

 • -  pentru decontarea cheltuielilor privind resursele umane (Indemnizații,onorarii, fond premiere, salarii): document justificativ privind existența obligației de plată, factură fiscală (unde e cazul), chitanță/ordin de plată/dispozitie de plata, stat de plata semnat de reprezentanții legali ai beneficiarului;

- pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu in categoria alte cheltuieli: orice document justificativ care corespunde legislației aflate in vigoare si care poate fi folosit ca mijloc probant in efectuarea cheltuielii respective.

 • 5. Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfășurării activităților proiectului, asa cum sunt acestea descrise in cererea de finanțare.

 • 6. Autoritatea finanțatoare isi rezerva dreptul de a face verificări, atat in perioada derulării contractului de finanțare nerambursabila, cat si ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.

 • 7. Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activitatii nonprofit finanțate din fondurile publice.

 • 8. Regimul de gestionare a sumelor finanțate si controlul financiar se realizează in condițiile legii. Dosarul complet conținând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

CAPITOLUL VII: Sancțiuni
 • 1. Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • 2. în cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • 3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanțării datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local

 • 4. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale, recuperarea sumelor acordate prin transe intermediare, interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor, precum si recuperarea sumelor acordate prin transe intermediare.

CAPITOLUL VIII: Dispoziții finale
 • 1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanții finanțării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratura Autoritarii Finanțatoare, Ia sediul Primăriei Bacau, situat in Marasesti nr. 6. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

 • 2. Prezentul ghid se completează cu prevederile legale in vigoare.

 • 3. Prevederile ghidului vor fi aplicate tuturor finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local începând cu anul bugetar 2009 pentru domeniul sportiv și primează oricăror prevederi ale altor ghiduri aprobate anterior.

 • 4. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid.

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa 0 - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa C - CV-ul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01, 002, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile si domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - Categorii de activități aferente domeniului sport

Anexe privind încheierea si derularea contractului:

Anexa I - Contractul de finanțare nerambursabilă

Anexa II - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă

Anexa III - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / final

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ JPtOROIJUIOSELCONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIAnexa nr. A

la Ghidul Solicitantului

AUTORITATE FINANȚATOARE

MUNICIPIUL BACĂU

Cerere de Finanțare

Numele solicitantului:

Domeniul:

Activitatea:

Titlul proiectului:

Dosar Nr.

(numai pentru uz intern)

Vă rugăm să citiți și să completați cu deosebită atenție acest formular. Omisiunile nu pot fi rectificate; în cazul în care lipsesc informații sau documente, cererea dumneavoastră de finanțare va fi respinsă.

I. PROIECTUL
 • 1. DESCRIERE

  • 1.1 Titlu

  • 1.2 Localizare localitate(ăți), regiune, zonă.

  • 1.3 Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

   Costul total al proiectului

   Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

   % din costul total al proiectului

   LEI

   LEI

   %

  • 1.4 Rezumat

Maximum 1 pagină

Durata proiectului

... luni

Scopul proiectului

Obiectivele proiectului

Parteneri

Grupul țintă1 / Beneficiarii finali14 15

1.5 Justificare

Maximum 1 pagină. Prezentați următoarele informații:

 • (a) modulîn care proiectul intenționează să continue un proiect anterior, dacă e cazul;

 • (b) relevanța proiectului pentru obiectivele programului de finanțare;

Corelați scopul și obiectivele proiectului dumneavoastră cu obiectivul general și obiectivele specifice ale programului de finanțare nerambursabilă, conform Anexei 2.

 • (c) identificarea problemelor și necesităților legate de grupul țintă I obiectiv precum și numărul estimat de beneficiari direcți și indirecți;

 • 1.6 Descrierea activităților:

Descrierea detaliată a activităților se face după următoarea structură, activitățile fiind subordonate obiectivelor:

Obiectivul nr..:................

Activitatea nr....

Denumire:................

Descrierea:..........

Responsabil (funcția din echipa de proiect sau partener de proiect):

 • 1.7 Planul de activități:

Durata proiectului va fi de____luni.

Planul de activități trebuie să ofere imaginea succesiunii derulării fiecărei activități.

Pianul proiectului este orientativ si nu trebuiemenționeze date exacte, ci numai să se indice prin bifare "luna 1", ‘'luna 2”etc.

Planul proiectului nu trebuie să conțină descrierea detaliată a activităților, ci doar titlurile lor (vă rugăm să verificați că acestea corespund cu cele menționate în secțiunea 1.6 Descrierea detaliată a activităților). Inclusiv lunile fără activități trebuie cuprinse In acest plan și reflectate în durata totală a proiectului.

Toate activitățile trebuie implementate în perioada de valabilitate a proiectului I contractului. Durata proiectului și a fazelor sale trebuie să fie realiste.

Atunci când planificați activitățile, vă rugăm să acordați atenție deosebită termenelor contractuale pentru plata tranșelor (avans, tranșă intermediară și tranșă finală).

Planul de activități al proiectului trebuie conceput în următorului format:

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitatea

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Responsabil

Activitatea 1

Activitatea 2

Etc.

 • 1.8 Echipa propusă pentru implementarea proiectului:

Enumerați componența echipei de proiect, precizând în linii mari responsabilitățile pentru fiecare funcție.

Aceste funcții trebuie să apară și pe CV-urile atașate la Cererea de finanțare, conform Anexei C-CV-uri.

Responsabilitățile pentru derularea anumitor activități trebuie să se regăsească în secțiunea 1.6 Descrierea detaliată a activităților și în secțiunea 1.7 Planul de activități.

 • 2. REZULTATE PRECONIZATE

Având în vedere caracterul proiectului dumneavoastră, vă rugăm să specificați;

 • 2.1    Proceduri de evaluare:

Enumera ți și descrieți procedurile pe care intenționați să le folosiți pentru evaluarea internă a proiectului, pentru a se putea măsura gradul de atingere a obiectivelor.

Vor fi cuantificate rezultatele și impactul activităților.(maxim 5 rânduri)

 • 2.2    Beneficii:

  • 2.2.1 Situația grupurilor țintă/beneficiarilor

Vă rugăm să prezentați în mod clar beneficiile la nivelul grupurilor țintă - relevante față de nevoile identificate în secțiunile anterioare.

 • 2.2.2 Capacitățile manageriale și tehnice ale grupurilor țintă sau ale partenerilor (unde este cazul)

Arătați cum va îmbunătăți proiectul capacitățile tehnice și manageriale ale grupurilor țintă și a partenerilor ( dacă este cazul).

 • 2.3    Mediatizare

Prezentați modul de mediatizare pentru derularea și realizările proiectului, publicații și alte elemente de publicitate.

Prezentați modul în care se va asigura vizibilitatea contribuției Autorității Finanțatoare.

 • 3. BUGETUL PROIECTULUI

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului care acoperă durata totală a proiectului (durata inițială planificată a unui proiect nu poate depăși 12 luni).

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

Contribuția proprie a solicitantului

RON

%

100 %

 • 4. SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului pentru a furniza informațiile cu privire la sursele de finanțare preconizate pentru finanțarea proiectului.

La completarea bugetului observați faptul că se vor completa două foi de lucru separate:

 • 1. Bugetul proiectului; 2. Surse de finanțare.

Contribuțiile în natură

Vă rugăm să menționați aici contribuțiile în natură ale solicitantului și partenerilor acestuia sau alte surse (specificați), după caz (maximum 1 pagină).

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar, dar sunt relevante pentru a evalua capacitatea tehnică a solicitantului.

Vă rugăm să verificați buna corelare a următoarelor instrumente principale: Scopul, Obiectivele, Activitățile, Planul de activități, și Bugetul.

II. SOLICITANTUL

1. IDENTITATE

Denumirea legală completă:

Statut juridic:

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Telefon:

Fax:

Adresa de e-mail:

Website:

Adresa de email a persoanei de contact:

Orice schimbare de adresă, numere de telefon, numere de fax și mai ales e-mail trebuie să fie notificată în scris Comisie de Evaluare. Autoritatea Finanțatoare nu poate fî responsabilă în cazul în care nu poate contacta solicitantul.

 • 2. DETALII DESPRE BANCĂ

Banca trebuie să fie localizată în localitatea în care este înregistrat solicitantul:

Numele titularului de cont:

Codul IBAN (opțional):

Numele băncii:

Adresa băncii:

Numele / funcția persoanei cu drept de semnătură:

 • 3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI

  • 3.1 Când a fost înființată organizația dvs. și când și-a început activitatea?

3.2. Care sunt principalele activități ale organizației dvs.?

Dacă doriți puteți anexa orice materiale considerate ca fiind relevante.

 • 4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT Șl IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

4.1. Experiență în derularea unor proiecte similare

Maxim 3 proiecte, pe care le considerați cele mai relevante.

Maxim 1 pagină .

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a proiectelor derulate de organizația dumneavoastră în anul precedent în domeniile prevăzute sau domenii conexe acestui program, având grijă să identificați pentru fiecare proiect în parte:

Titlul proiectului:

Localizarea:

Scopul și Obiectivele:

Costul total al proiectului:

Finanțatorii proiectului (nume, adresă și e-mail, nr. telefon, suma):

 • 4.2 Resurse

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a diferitelor resurse la care are acces organizația dumneavoastră și, în special, a următoarelor aspecte:

 • 4.2.1 Venitul anual pentru ultimul an;

 • 4.2.2 Numărul angajaților cu normă întreagă și parțială, pe categorii

4.2.3. Echipamente și spații de birouri

4.3. Finanțări nerambursabile, contracte sau împrumuturi obținute în ultimul an.

Titlul proiectului

Suma (lei)

Data la care s-a obținut finanțarea

în calitate de solicitant/partener

Finanțator

Aceste informații vor fi utilizate pentru a evalua măsura în care organizația dumneavoastră are suficientă experiență în implementarea de proiecte de anvergura celui pentru care solicitați finanțare nerambursabilă.

III. PARTENERI Al SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ LA PROIECT
 • 1. DESCRIEREA PARTENERILOR

Această secțiune trebuie completată pentru fiecare organizație parteneră în parte.

Fiecare partener va depune Certificate fiscale din care să rezulte că nu au datorii fiscale, datoriile la plata contribuțiilor la fondurile sociale, fondul de șomaj și fondul asigurărilor de sănătate și către bugetul local fin conformitate cu Capitolul II, pct9 al. 10 din Ghidul Solicitantului)

Partener 1

Denumirea legală completă :

Statut juridic

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresa de e-mail:

Website:

Număr de angajați

Experiența în proiecte similare, relevantă pentru rolul în implementarea proiectului propus

Rolul și implicarea în pregătirea și derularea proiectului propus

Acest tabel poate fi multiplicat, conform necesităților.

Acest formular de cerere trebuie însoțit de o declarație de parteneriat semnată și datata de către fiecare partener, în conformitate cu modelul de la pagina următoare.

DECLARAȚIE DE PARTENERIAT

lin parteneriat este o relație esențială între două sau mai multe organizași, care presupune împărțirea responsabilităților în derularea proiectului finanțat de către Autoritatea Finanțatoare. Pentru a asigura o derulare ușoară a proiectului. Autoritatea Finanatatoare solicită tuturor partenerilor să recunoască acest lucru, consimțind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos:

 • 1. Toți partenerii au citit formutanjl de cerere și au înțeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca cererea

de finanțare nerambursabilă să fie înaintată Autorității Finanțatoare.

 • 2. Toți partenerii au citit contractul standard de finanțare nerambursabilă și au înțeles care vor fi obligațiile care le

revin în cadrul contractului dacă finanțarea nerambursabilă este acordată. Ei autorizează solicitantul principal să semneze contractul cu Autoritatea Finanțatoare și să îi reprezinte în relațiile cu Autoritatea Finanțatoare privind punerea în aplicare a proiectului.

 • 3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi și să-i informeze în totalitate asupra evoluȘei

proiectului.

 • 4. Toți partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor - descriptive și financiare - către Autoritatea Finanțatoare.

 • 5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activități, etc.) trebuie să fie aprobate de parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea Finanțatoare. în cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toți partenerii, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Finanțatoare cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.

Am citit și consimțit asupra conținutului proiectului înaintat Autorității Finanțatoare. Ne angajăm să acționăm în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

Locul și data...........................

Nume

Organizație

Funcție


Nume

Organizație

Funcție


Semnătură și ștampila

Semnătura și ștampila


Fiecare partener va primi un exemplar al declarației de parteneriat.

DETALIEREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE

Anexa B. Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Cheltuieli

UM

valoare / UM (RON)

Total cost (RON)

1. Costuri amenaja ri Subtotal amenajari

2. Echipamente si bunuri cu valoare de inventar Subtotal costuri echipamente si bunuri

3. Costuri privind închirieri Subtotal costuri închirieri

4. Costuri medicație Subtotal costuri medicație

5. Costuri transferuri sportivi Subtotal costuri transferuri sportivi

6. Costuri transport Subtotal costuri transport

7. Costuri cazare, masa, diurna Subtotal costuri cazare, masa, diurna

8. Costuri resurse umane (salarii, onorarii, fond premiere) Subtotal costuri resurse umane

9. Costuri tipărituri Subtotal costuri tipărituri

10. Costuri consumabile Subtotal costuri consumabile

11. Costuri mijloace fixe si echipamente birotica Subtotal costuri mijloace fixe si birotica

 • 12. Alte costuri

Subtotal alte costuri

 • 13. Fond de rezervâ (maxim 5 %) Subtotal fond de rezervă

 • 14. Costuri administrative (maxim 8 %) Subtotal costuri administrative

 • 1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile ale proiectului.________________________________________________________________________________I

 • 2. La rubricile - Subtotal - se va calcula doar costul total pe subcategorie.____________________________________________________________________

 • 3. La realizarea bugetului aveți in vedete condițiile necesare pentru a asigura eligibilitatea costurilor, in conformitate cu Anexa 1

astfel incat sa nu depaseasca procentul maxim din linia de buget, sau totalul bugetului, după caz.|

NOTA BENE : beneficiarul este responsabil pentru corectitudinea informațiilor financiare furnizate în acest tabel

SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Suma RON

Procentaj din total %

| Contribuția financiară a solicitantului

| Contribuția solicitată Autorității Finanțatoare

TOTAL GENERAL

CURRICULUM VITAE

Poziția propusă în proiect:

 • 1. Numele de familie:

 • 2. Prenumele:

 • 3.  Data nașterii:

 • 4.  Educație:

 • 5.  Experiența profesională:

  Instituția

  Perioada

  Responsabilități / Rezultate notabile

 • 7. Apartenență la asociații profesionale/ organizații neguvemamentale, etc.:

 • 8.  Poziția actuală în instituție/organizație:

 • 9. Vechime în instituție/organizație:

 • 10. Calificări cheie / Ocupația în prezent:

 • 11. Alte activități / aptitudini:

 • 12. Declarație: Declar prin prezenta că subsemnatul am/nu am statut de funcționar public.

Semnătura

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul..................................... identificat cu CNP.................................. ca persoană

fizica sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele:...............................

Funcția:........................................

Semnătura și ștampila:

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul...................................., identificat cu CNP.................................. persoană fizică /

persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante declar pe proprie răspundere că avem/nu mai avem contractată o/nici o altă finanțare nerambursabilă cu Autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru aceeași domeniu no n-profit, în decursul anului fiscal 200916.

Numele și prenumele:...............................

Funcția:........................................

Semnătura și ștampila:

DECLARAȚIE

Subsemnatul.................................., domiciliat în localitatea .........................., str.........................

nr..........bl........ap........sectorul/județul.............., codul poștal.................posesor al actului de identitate

seria ...... nr..............., CNP ................................ în  calitate de reprezentant al organizației

................................................, declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situași:

 • a) în incapacitate de plată;

 • b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • c) nu am încălcat/a încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;

 • d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică;

 • e) nu am/are restanțe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;

 • f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Semnătura,

Data :...................................

ANEXA 1 la Ghidul Solicitantului

ELIGIBILITATEA COSTURILOR: COSTURI CARE POT FI LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ

Numai “costurile eligibile “ pot fi luate în considerare pentru finanțare nerambursabilă. Acestea sunt detaliate mai jos. Ca urmare, bugetul constituie atât o estimare a costului cât și un plafon al „costurilor eligibile”. Trebuie avut in vedere ca că aceste costuri eligibile trebuie să se bazeze pe costuri reale, și nu pot lua forma unor sume forfetare (exceptând costurile cu deplasările, costurile cu diurnele și costurile indirecte.).

Costuri directe eligibile

Pentru a fi eligibile costurile trebuie să fie:

necesare pentru realizarea proiectului, să fie prevăzute în contractul anexat prezentului Ghid și să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, în special utilizarea eficientă a banilor și un raport optim cost/eficacitate;

efectuate în perioada de implementare a proiectului de beneficiari sau partenerii lor, oricare ar fi momentul plății efective făcută de beneficiar sau parteneri;

înregistrate în contabilitatea și în documentele fiscale ale Beneficiarului, să fie identificabile și verificabile și să fie dovedite prin documente originale;

Corespunzător acestor condiții și acolo unde sunt relevante pentru procedurile de acordare a finanțării, costurile eligibile pot include:

Costuri privind amenajări;

Costuri de achiziție pentru echipamente și bunuri cu valoare de inventar, dacă acestea corespund prețurilor pieței și sunt necesare pentru realizarea activităților propuse;

Costuri de închiriere echipamente, mijloace de transport, locații pentru activitati sportive, etc; Costuri pentru tipărituri: broșuri, pliante, fluturași, afișe, etc.;

Costuri pentru consumabile: hârtie, toner, cartuș imprimantă, markere, diplome, cupe, etc. Costuri pentru medicatle: medicamente, materiale sanitare, suplimente nutritive, susținătoare de efort, etc

Costuri cu transportul, cazarea, masa, diurna persoanelor implicate în derularea proiectului ( bilete transport, echipamente si materiale, bonuri de benzină, etc), daca acestea se efectuează in scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului. Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, iar cu trenul la clasa a doua;

Costuri de resurse umane: 1) costul personalului implicat direct in realizarea obiectivelor proiectului, sub forma salariilor si altor forme de remunerare, plus contribuțiile obligatorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale etc, stabilite prin legi specifice, aferente sumelor acordate. Salariile nu trebuie să le depășească pe cele practicate în mod normal de către Beneficiar sau partenerii săi, după caz. 2) Onorarii și fond de premiere.

Costurile cu resursele umane se vor acorda cu respectarea normelor legale financiare in vigoare.

Costurile de achiziție pentru mijloace fixe și pentru echipamente de birotica, (noi sau folosite) dacă acestea corespund prețurilor pieței și dacă sunt necesare pentru realizarea activităților propuse.

Alte costuri: costuri care nu intra in categoriile mai sus menționate, dar care se justifică concret pentru activitățile proiectului. (Cu titlu de exemplu, fara a se limita la acestea: contravaloarea prestării unor servicii, recuperare medicala si investigații medicale,reclama si publicitate, etc).

Fondul de rezervă nu poată să depășească 5% din totalul finanțării , poate fi inclus în bugetul proiectului - linia de buget “Fond de rezervă*. Ea poate fi folosita doar cu o autorizare prealabilă în formă scrisă din partea Autorității Finanțatoare

Costuri administrative: chirie sediu si utilitati. Se vor deconta cheltuieli administrative în limita a 8% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Taxe (inclusiv Taxa pe Valoarea Adăugată) aferentă produselor și serviciilor eligibile. Transferuri sportivi cu condiția ca suma totala alocata transferurilor sa nu depaseasca 25 % din totalul finanțării nerambursabile, cu respectarea grilelor sau normelor de transfer prevăzute de federațiile sportive de specialitate.

Costuri ne-eligibile

 • • datorii și provizioane pentru pierderi sau datorii;

 • • dobânzi datorate;

 • • articole deja finanțate printr-o altă finanțare;

 • • cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe;

 • • cheltuieli pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii, cu excepția celor strict eligibile;

 • • credite la terțe părți;

 • • consultanță pentru întocmirea proiectului;

 • • asigurări;

 • • pierderi din schimb valutar;

 • • alte costuri care nu au relevanta in atingerea obiectivelor proiectului.

Contribuția în natură

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar.

Anexa 2

la Ghidul Solicitantului

DOMENIUL SPORTIV

Programe sportive de utilitate publica:

 • A. Promovarea sportului de performanta

Scop: - valorificarea aptitudinilor individuale si colective intr-un sistem organizat de selecție, pregătire, competiție, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, relizarea de recorduri sau obținerea victoriei.

Obiective:

 • - dezvoltarea activitatii sportive pe plan local, național sau internațional, după caz;

 • - asigurarea reprezentării pe plan local, național sau internațional, după caz;

 • B. Sportul pentru toti

Scop: -practicarea sportului pentru sanatate, educație, recreere, ca parte integranta a modului de viata, in vederea menținerii sanatatii a individului si societății.

Obiective: - atragerea populației de toate vârstele in activitati de practicare a sportului pentru sanatate si recreere;

- menținerea si valorificarea tradițiilor in domeniul sportului.

 • C. Sportul școlar

Scop: -practicarea sportului in invatamantul preuniversitar.

Obiective: - promovarea valențelor educative ale sportului;

 • - inițierea si organizarea de programe si acțiuni de atragere a elevilor la practicarea sportului.

 • - sprijinirea sau organizarea, după caz, a competițiilor locale ale reprezentativelor unitarilor si instituțiilor de invatamant.

 • D. Sportul universitar

Scop: - practicarea sportului in invatamantul universitar.

Obiective: - promovarea valențelor educative ale sportului;

 • - inițierea si organizarea de programe si acțiuni de atragere a studenților la practicarea sportului;

 • - menținerea si valorificarea tradițiilor in domeniul sportului.

 • - sprijinirea sau organizarea, după caz, a competițiilor locale ale reprezentativelor unităților si instituțiilor de invatamant superior.

Anexa nr.l La Ghidul solicitantului

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU

CONTRACT CADRU

NR. din.............DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ACTIVITATEA

SPORTIVA........................................................DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE

în conformitate cu H.C.L. nr. / prin care s-a aprobat finanțarea în vederea susținerii activității sportive din bugetul local al Municipiului Bacău în anul 2009

între:

Municipiul Bacău, cu sediul în str. Mărășești nr. 6, jud. Bacău, cod fiscal 4278337, tel. 0234/581849, fax 0234/588757, cont bancar nr. ...................................... deschis la Trezoreria

Municipiului Bacău reprezentată legal de dl. Ing. Romeo Stavarache - Primar și dl....................................

Director Executiv al Direcției Economice, în calitate de Finanțator

.........................................., persoană juridică/fizică cu sediul/domiciliul în localitatea................... str.........................nr....................jud......................cod ftscal/CNP............................înființată în baza

sentinței civile/act identitate seria.........../............... tel./fax      ...................., cont

bancar....................................... deschis   la ..................................... reprezentat   legal prin

................................., în calitate de ...................................... și ................................- în calitate de .............................denumită în continuare Beneficiar,

s-a încheiat prezentul Contract de finanțare a Proiectului......................................(denumit în cele

ce urmează Proiectul)

CAPITOLUL I - Obiectul și valoarea contractului

Art 1 - Obiectul contractului

 • (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea de către Municipiul Bacău din fondurile destinate pentru activitățile de sport cuprinse în bugetul local, a activităților pe care Beneficiarul le va desfășura în cadrul Proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia stipulate in cererea de finanțare.

(2 Municipiul Bacău va pune la dispoziția Beneficiarului fondurile necesare derulării activităților Proiectului, în termenele și condițiile stabilite prin prezentul contract.

 • (3) Beneficiarul își asumă responsabilitatea derulării Proiectului. în acest scop, va conduce, va supraveghea și va desfășura toate activitățile cuprinse în cadrul Proiectului, a căror executare îi revin nemijlocit.

Art. 2- Valoarea contractului

 • (1) Valoarea contractului este de..........................lei, reprezentând suma totală alocată

Proiectului de către Municipiul Bacău, adică..........% din valoarea Proiectului derulat de Beneficiar.

 • (2) La data semnării prezentului contract, Beneficiarul declară că Proiectul care face obiectul prezentului contract mai beneficiază de finanțări pentru realizarea sa, din alte surse decât fondurile bugetului tocai a municipiului Bacău, conform bugetului de venituri și cheltuieli prezentat în documentația depusă pentn, acordarea finanțării nerambursabile.

Art. 3 - Intrarea în vigoare

 • (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art 4 - Derularea contractului

 • (1) Derularea Contractului va începe și va fi finalizată de către Beneficiar de la semnarea lui de către

părți până la ........................................, perioadă în care se vor desfășura activitățile descrise și

prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului.

 • (2) Părțile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacă întârzierea este cauzată de neîndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale de către Municipiul Bacău sau de evenimente de forță majoră.

 • (3) Beneficiarul finanțării are obligația să finalizeze Proiectul, inclusiv procedura de întocmire și depunere a raportului final în vederea validării de către comisie și tragerea ultimei tranșe a finanțării, în anul bugetar în care s-a acordat finanțarea.

 • (4) Municipiul Bacău va putea solicita, în condiții bine justificate, încetarea contractului cu acordul părților printr-o notificare adresată Beneficiarului. In aceste condiții Beneficiarul este îndreptățit de a depune raportarea finală cu suma primită de la autoritatea finanțatoare, la care se adaugă contribuția proprie a beneficiarului.

CAPITOLUL III - Obligațiile părților

Art. 5 - Obligațiile Beneficiarului sunt:

 • a) - să execute lucrările Proiectului așa cum sunt stipulate ele în Cap. I. art. 2, alin. 1 din prezentul contract, să asigure comunicarea eficientă și operativă a problemelor tehnice si financiare atât în interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât si între Autoritatea Finanțatoare si Beneficiar/ organizațiile din grup;

 • b) - să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor;

 • c) - să asigure componența și funcționalitatea echipei de lucru a Proiectului;

 • d) - să asigure secretul profesional pe durata contractului și, după caz, să aplice prevederile privind regimul informațiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare;

 • e) - să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Autorității Finanțatoare, informații confidențiale aparținând Autorități Finanțatoare sau obținute de el în baza relațiilor contractuale;

f> să nu facă publice informați și rezultate ale serviciilor executate fără consimțământul scris al Autorității Finanțatoare și să nu folosească în defavoarea acesteia informațiile primite sau rezultatele studiilor, testelor, lucrărilor și cercetărilor efectuate în cursul și în scopul realizării contractului;

 • g) - să comunice în scris Autorității Finanțatoare, în termen de 10 de zile de la data declarării stării de faliment sau lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;

 • h) - să permită pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neângrădit al reprezentanților Autorității Finanțatoare sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar;

 • i) - să întocmească și să predea Autorități Finanțatoare rapoartele de activitate, narative și financiare, conform Ghidului solicitantului privind procedura de acordare a finanțării nerambursabile.

 • j) .- să aplice procedura de achizițe prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de serviciiii atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii.

 • k) - să prezinte documentele justificative Autorități Finanțatoare atât în copie, cât și în original, pentru validarea plăților.

 • l) - să prezinte, la solicitarea Autorității Finanțatoare, orice informație sau document ce privesc derularea proiectului, inclusiv documentele originale ce justifică plățîle, în termen de 5 zile de la solicitarea acestora.

 • m) - sa depună si sa înregistreze raportul final la Autoritatea Finanțatoare pana la data de 15 decembrie 2009.

Art 6- Obligațiile Autorității Finanțatoare sunt:

 • a) - să pună la dispoziția Beneficiarului orice informații și/sau documentații pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi retumate Autorității Finanțatoare la finalizarea contractului;

 • b) - să vireze sumele alocate din bugetul local Bacău pentru finanțarea Proiectului, către Beneficiar, în condițiile art. 11 din prezentul contract;

 • c) - să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Beneficiarului, informații confidențiale aparținând Beneficiarului sau obținute de Autoritatea Finanțatoare în baza relațiilor contractuale;

 • d) - să asigure și să realizeze, monitorizarea și evaluarea intermediară și finală a Proiectului;

 • e) ~ să urmărească cofinanțarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanțării și a documentelor justificative și, după caz, prin verificare la locul desfășurării Proiectului;

 • f) - să organizeze sistemul propriu de protecție a informațiilor clasificate, in conformitate cu „Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate” aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile legale în vigoare în cazul în care Proiectul monitorizat și gestionat de Autoritatea Finanțatoare conține informații de natura celor prevăzute în conformitate cu Legea nr. 182/2002 cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV - Participarea terților

Art.7-în sensul prezentului articol, prin terță persoană se înțelege beneficiar asociat și / sau sub-beneficiar.

Art.8- Participarea terțelor părți nu este permisă.

CAPITOLUL V - Virarea sumelor reprezentând finanțare nerambursabilă

Art 9- Efectuarea viramentelor

 • (1)    Municipiul Bacău virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezentând finanțare nerambursabilă alocată Proiectului din bugetul local Bacău, conform prezentului contract, astfel:

o 30% prima tranșă în condițiile legii în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de către beneficiar;

o 60% tranșe intermediară în termen de 15 zile de la data depunerii raportării intermediare ce va cuprinde justificarea sumelor primite în tranșa anterioară;

o 10% tranșa finală în termen de 15 zile de la validarea raportului final.

 • (2) Suma avansată si nejustificată prin raportări intermediare nu va depăși în nici un moment al derulării contractului 10% din valoarea transei avansate.

 • (3) Municipiul Bacău poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parțial, plata, fără rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către Beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, și să procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea Proiectului finanțat și utilizarea finanțării.

 • (4) Confomn prevederilor art. 4 alin. 1 lit. f din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, este exclusa posibilitatea acordării retroactiv a fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost deja începută sau finalizata la data inchierii prezentului contract.

Art.10 - Cheltuielile Beneficiarului ocazionate de plata obligațiilor ce decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor și lucrărilor executate în cadrul prezentului contract sunt cheltuieli eligibile și vorfi decontate pe baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar.

CAPITOLUL VII- Cheltuieli

Art. 11- Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar

 • (1) Orice sumă primită ca finanțare de la Municipiul Bacău în temeiul prezentului contract va fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului.

 • (2) Cheltuielile vor fi efectuate de către Beneficiar conform bugetului detaliat al Proiectului cu suma

aprobată prin H.C.L nr..............din..................... privind acordarea finanțării nerambursabilă, și

prevederilor prezentului contract.

 • (3) . Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cele prevăzute în anexa nr.1 la Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău

 • (4) Cheltuielile efectuate înainte de - și după perioada de derulare a Proiectului prevăzută la art. 4 din prezentul contract, nu sunt eligibile și nu pot fi decontate de către Beneficiar.

 • (5) Atunci când Autoritatea Finanțatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că Beneficiarul a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționate pentru derularea Proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, Municipiul Bacău poate solicita în scris restituirea acestora.

 • (6) Beneficiarul are obligația de a restitui Municipiului Bacău în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise, sumele întrebuințate în alte scopuri decât desfășurarea activităților Proiectului în termenul de derulare a Proiectului stabilit prin prezentului contract și cele a căror întrebuințare nu este dovedită conform prevederilor art 13.

 • (7) Obligațiile prevăzute de alin. 6 rămân în vigoare timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.

 • (8) Suma rămasă necheltuită la sfârșitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a fost posibilă cu costuri mai mici față de cele propuse și aprobate inițial) va fi evidențiată în raportul financiar final șî va fi restituită de către Beneficiar, Municipiului Bacău în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, comunicată Beneficiar în scris.

 • (9) în cazul realizării de economii în derularea Proiectului, finanțarea nerambursabilă acordată din fondurile bugetului local nu poate depăși 90% din valoarea toatală a Proiectului rezultată din raportul final.

 • (10) Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, Beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de O.U.G nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, acolo unde este cazul.

CAPITOLUL VIII - Monitorizare si control

Art, 12 - Informare

(1) Beneficiarul furnizează Municipiului Bacău toate informările referitoare la derularea Proiectului pe care aceasta i le solicită. Municipiul Bacău poate solicita oricând Beneficiarului informații cu privire la stadiul activităților, Beneficiarul având obligația să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.

Art 13 * Prezentarea rapoartelor obligatorii

 • (1) Beneficiarul va transmite informații privind derularea Proiectului și utilizarea sumelor primite. în acest scop, Beneficiarul va prezenta Municipiului Bacău:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare

 • - un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activitățile Proiectului, care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului Proiect.

 • (2) Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa la Ghidul solicitantului și vor fi însoțite obligatoriu de documentele justificative ale plăților efectuate de Beneficiar, în copie. La solicitarea Municipiului Bacău, Beneficiarul va prezenta spre verificare, documentele justificative și în original.

 • (3) La întocmirea raportului final financiar, Beneficiarul, va prezenta decontul aferent atât al sumei primite de la Autoritatea Finanțatoare, cât și al sumei ce reprezintă contribuția proprie.

 • (4) Raportul final va fi depus în două exemplare original și copie, precum și în format electronic la registratura autorității finanțatoare.

 • (5) în scopul informării Municipiului Bacău cu privire la dificultățile apărute pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul va elabora și transmite acestuia rapoarte speciale.

Art. 14 - Evaluarea rapoartelor

 • (1) Raportul de activitate final va fi supus aprobării Autorității finanțatoare.

 • (2) Municipiului Bacău va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de 15 zile de la primire.

Art. 15 - Monitorizarea

 • (1) Pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiarul este obligat să permită, în orice moment, accesul neângrădit al organelor de control abilitate prin lege, în scopul realizării controlului financiar și auditului, pentru a controla registrele, documentele și înregistrările deținute de către Beneficiarul, pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul Proiectului, pentru verificarea conformării față de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiarul, iar acesta are obligația să prezinte orice documentație solicitată. în cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane și de a coopera cu aceștia, Municipiului Bacău poate solicita în scris restituirea integrală a sumelor alocate.

 • (2) Curtea de Conturi are calitatea de a exercita contrai financiar aupra derulării activitatii non-profit finanțate din fonduri publice conform art. 38 alin. 2 din legea nr. 350/2005.

CAPITOLUL IX - Rezultate. Publicitate

Art. 16 - Promovarea Proiectului

 • (1) Beneficiarul are obligația de a face referire explicită pe toate materialele și produsele obținute în urma finanțării primite, precum și cu ocazia tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectului, la următoarea expresie: "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău și al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Primăriei Municipiului Bacău și nu implică nici o responsabilitate din partea acesteia”.

 • (2) Municipiul Bacău va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă publice, în modul în care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:

 • - obiectivele și durata Proiectului;

 • - finanțarea acestuia de către Municipiul Bacău;

 • - activitățile efectuate în cadrul Proiectului;

 • - rezultatele obținute.

Art.17 în privtoța drepturilor de proprietate industrială și intelectuală, exploatare și disimulare a rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legate în vigoare.

Art.18 Autoritatea Finanțatoare nu își asumă răspunderi și nu intervine în litigiile care pot apărea între parteneri în privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de aceștia, atât pe parcursul derulării Proiectului, cât și după finalizarea acestuia.

CAPITOLUL X - Răspundere contractuală

Art.19 Beneficiarul își asumă întreaga răspundere tehnică și supravegherea generală a executării serviciilor contractate.

Art20 Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă pagubele cauzate Autorități Finanțatoare, ca urmare a oricăror acțuni sau omisiuni legate de realizarea contractului și care îi sunt imputabile.

Art.21 Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului în concordanță cu reglementările în vigoare.

Art.22 Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

Art.23 Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale,

Art.24 Autoritatea Finanțatoare are obligața de a sprijini, prin demersuri necesare, obținerea la timp a aprobărilor, avizelor și licențelor și va acționa ca acestea să nu fie abuziv întârziate sau refuzate.

Art25 In cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi eligibil pentru obținerea unei finanțări nerambursabile din fodurile bugetului local în anul următor.

Art.26 - Limite ale răspunderii Municipiului Bacău

 • (1) Nu este responsabilă pentru modul în care finanțarea este folosită, răspunderea Municipiului Bacău nefiind în nici un fel angajată, în cazul în care Beneficiarul va fi ținut responsabil față de terți pentru orice prejudicii cauzate în derularea Proiectului și în nici o altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiune ilicită a Beneficiarului legată de finanțarea acordată prin prezentul contract.

 • (2) Municipiul Bacău nu răspunde în cazul nerespectării legislației în vigoare de către Beneficiarul sau de către angajați, colaboratori sau consultanți ai acestuia.

CAPITOLUL XI - Modificarea proiectului

Art.27 Prevederile contractului pot fi modificate șifsau completate numai prin acte adiționale semnate de comun acord de către părți, sau de către împuterniciți ai acestora.

 • (1) Pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin solicitare scrisă justificată, aprobată de autoritatea finanțatoare - durata de derulare, structura bugetului Proiectului și/sau alte elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele Proiectului.

 • (2) Asemenea modificări nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevăzute la art.2.

CAPITOLUL XII - Rezilierea contractului

Art.28 Municipiul Bacău poate rezilia contractul cu efect imediat, în cazul în care Beneficiarul angajează, în termen de 6 luni de la semnarea contractului, persoane fizice sau juridice care au participat la evaluarea Proiectului care face obiectul prezentului contract, ori care au participat, în diferite faze, la selectarea beneficiarilor pentru acest Proiect.

Art. 29 Municipiul Bacău poate rezilia contractul dacă Beneficiarul este în lichidare voluntară, se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale.

Ari.30 Municipiul Bacău poate rezilia contractul dacă Beneficiarul nu demarează realizarea contractului în termenul stabilit în contract.

Art.31 (1) Contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

 • (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neândeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • (3) în cazul rezilierii contractului ca urmare a neândeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reântregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • (4) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale, precum și interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

CAPITOLUL XIII - Forța Majoră

Art.32 Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

Art. 33 Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

Art. 34 Forța majoră trebuie anunțată în scris în 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă.

Art 35 Realizarea parțială a Proiectului ca urmare a unei situații de forță majoră are drept rezultat plata parțială, Beneficiarul având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării Proiectului.

CAPITOLUL XIV -Penalități

Ari.36 în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile ari. 11, alin. (5)-(9) sau întârzie în realizarea obligațiilor contractuale, datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

CAPITOLULXV -Litigii

Art.37 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL XVL Dispoziții generale si finale

Art 38 - Comunicări

(1) Orice comunicare între părți se va face în scris, la adresa menționată în cuprinsul prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părți în scris, utilizând mijloace care permit evidența transmiterii și primirii acestora. Daca expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui.

(2) Rapoartele și toate celelalte comunicări între cele două părți se vor trasmite la următoarele adrese:

 • a) Pentru Municipiul Bacău:

Primăria Municipiului Bacău, str. Mărășești nr. 6, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod 600017, tel. 0234/581.849, fax. 0234/588.757.

 • b) Pentru Beneficiar:

Art.39 Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanțelor rezultate în urma rezilierii.

Art.40 Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil.

Art.41 Bugetul detaliat, întocmit conform anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată prin HCL nr......din.......constituie anexa la prezentul contract.

Art.42 Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare originale, fiecare avand aceeași forța de drept, 2 exemplare la Autoritatea Finanțatoare si un exemplar pentru Beneficiar.

Primar Direcția Economică Vizat Juridic


Control financiar preventiv


Beneficiar Reprezentant legal Coordonator proiect Responsabil financiar

Cerere de plată pentru contractul de finanțare nerambursabilă

Nr.................J.......................

[Data cererii de plată ]

în atenția

[Adresa Autorității Finanțatoare]

[Comisia de Evaluare]

Numărul de referință al Contractului de finanțare:...

Titlul Proiectului:...

Numele și adresa Beneficiarului:...

Cererea de plată numărul:...

Perioada acoperită de cererea de plată:...

Subsemnatul/a..............................prin prezenta solicit [plata avansului / plata intermediară / plata

finală ]1 în cadrul contractului menționat mai sus.

Plata trebuie făcută în următorul cont bancar................................................17 18

Subsemnatul/a.............................prin prezenta certific că informațiile furnizate în această cerere

de plată sunt complete, corecte și reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile și în concordanță cu Contractul iar această cerere de plată este susținută de documente suport adecvate și verificabile.

Cu stimă,

[ semnătura, ștampila ]

ANTET

Către,

Primăria Municipiului Bacău

Alăturat vă înaintăm raportul narativ și financiar privind modul de utilizare a fondurilor alocate, conform contractului de finanțare nerambursabilă nr............................... reprezentând tranșa

nr........, respectiv ........% , în valoare de ............ lei și a aportului propriu, pentru proiectul

„.........................................* care a avut/are loc în.............., în perioada..........................

Data:.............................

Reprezentant legal,

Numele și prenumele Semnătura..................


Coordonator proiect,

Numele și prenumele

Semnătura......................

Ștampila organizației,

RAPORT DESCRIPTIV

INTERMEDIAR/FINAL aferent tranșei alocate în data de.................

 • • Acest raport trebuie completat și semnat de către conducătorul instituției, coordonatorul de proiect, responsabilul financiar și de persoana de contact.

 • • Informația oferită mai jos trebuie să corespundă cu informația financiară care apare în raportul financiar.

 • • Vă rugăm completați raportul folosind o mașină de scris sau un computer

 • • Vă rugăm extindeți paragrafele după necesitate.

 • • Autoritatea de Contractare va respinge orice rapoarte completate greșit sau incomplete.

 • • Dacă nu se specifică altfel, răspunsul la toate întrebările trebuie să acopere perioada de raportare

 • • Vă rugăm nu uitați să atașați la acest raport copii după documentele justificative.

 • I. Raport de activitate

 • 1. Descriere

  • 1.1. Nu mele beneficiarului contractului de finanțare:

  • 1.2. Numele și funcția Persoanei de contact:

  • 1.3. Numele partenerilor în Proiect:

  • 1.4. Titlul Proiectului:

  • 1.5. Numărul contractului:

  • 1.6. Data de început și data de sfârșit a perioadei de raportare1:

  • 1.7. Beneficiarii finali / grupurile țintă2 și / sau zona țintă (dacă sunt diferite):

 • 2. Evaluarea implementării activităților Proiectului

 • 3. Activitățile proiectului

rugăm enumerați toate activitățile conform proiectului de la momentul ultimului raport intermediar- dacă e cazul, sau pe parcursul perioadei de raportare

întreaga perioadă dc implementare a Proiectului

“Grupuri țintă” sunt grupurile/entitățile care vor fi direct afectate în mod pozitiv de Proiect la nivelul Scopului Proiectului, și “beneficiarii finali” sunt aceia care vor beneficia de proiect pe termen lung la nivel de societate sau sector în mare.

 • 4. Med ia tiza rea Proiectului

Autoritatea Finanțatoare poate dori să publice rezultatele Proiectului. Aveți obiecții ca acest raport să fie publicat pe website-ul Autorității Finanțatoare? Dacă da, vă rugăm să specificați obiecțiile dumneavoastră aici.

II. Raport financiar

 • 1. Date despre finanțare

 • ■  Valoarea totală a proiectului, conform cererii de finanțare depuse.........

 • ■  Valoarea totală a contractului, conform contractului de finanțare nerambursabilă

nr................./........., respective suma de.....................

 • ■  Valoarea finanțării cumulate la data întocmirii raportului.........lei, din care:

 • -   contribuție proprie a Beneficiarului, respectiv suma

 • -  sume reprezentând finanțare nerambursabHă de le bugetul local în baza

contractului de finanțare nr......... din ............ respectiv suma

din care:

 • a. sume utilizate conform documentelor anexate:

 • b.  sume neutilizate:

 • 2. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: (facturi, chitanțe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine și dispoziții de plată) - se vor enumera toate documetele anexate.

 • 3. Situația centralizatoare pentru fiecare capitol, de cheltuieli (după modelul prezentat mat jos):

  Nr. crt.

  Categoria de cheltuieli

  Nr. și data document

  Unitatea emitentă

  Suma totală

  Contribuție PMB

  Contribuție Aplicant

  TOTAL lei:

Numele conducătorului asociației/fandației/organizației/cultului Semnătura........................

Numele coordonatorului programului/proiectuiui

Semnătura..............................

Numele responsabilului financiar al asociației/fundației/organizației/cultului:

Semnătura...........................

Data de raportare:.............................

Data trimiterii raportului:....................................

Ștampila


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-O


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU


Anexa nr. o__la Hotărârea nr.       din

, 0 b. 3.00$ a Consiliului Local al

Municipiului Bacău


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU MUNICIPIUL BACAU

GHIDUL SOLICITANTULUI

PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL

DOMENIUL CULTE RELIGIOASE

CUPRINS

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II: PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANȚĂRII

CAPITOLUL II): CRITERIILE DE ACORDARE A FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

CAPITOLUL IV: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL V: PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL VkPROCEDURA DE RAPORTARE Șl CONTROL

CAPITOLUL VII: SANCȚIUNI

CAPITOLUL VIII: DISPOZIȚII FINALE

ANEXE

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa C - CV-ul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 02, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile si domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - Categorii de activități aferente domeniului CULTE RELIGIOASE

Anexe privind încheierea si derularea contractului:

Anexa I - Contractul de finanțare nerambursabilâ

Anexa II - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă Anexa III - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / final

CAPITOLUL I - Dispoziții generale
Scop si definiții
 • 1. Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatilor finanțatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Bacau.

 • 2. In înțelesul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

 • b) autoritate finanțatoare -Municipiul Bacau;

 • c) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabila in urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care sunt luate in considerare pentru finanțarea nerambursabila, conform Anexei 1 la ghid;

 • e) contract de finanțare nerambursabila - contract incheiat, in condițiile legii, intre Municipiul Bacau, in calitate de autoritate finanțatoare si beneficiar;

 • f) contract de achiziție - contract incheiat intre beneficiar si unul sau mai multi operatori economici, avand ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

 • g) finanțare nerambursabila - alocație financiara directa din fonduri publice, in vederea desfășurării de către persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Bacau, pe latura cultelor religioase;

 • h) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al Municipiului Bacau;

 • i) solicitant - orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

 • 3.  Prezentul ghid stabilește procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

 • 4. Orice cult religios recunoscut conform legii, orice persoana fizica sau persoana juridica fara scop patrimonial care desfasoara activitati nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

 • 5. Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public inițiate si organizate de către aceste persoane, în completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donații și sponsorizări.

Domeniu de aplicare
 • 6. Prevederile prezentului ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitati din domeniul cultelor religioase, așa cum sunt ele enumerate în Anexa 2.

 • 7. Finanțările nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

 • 8. Prezentul ghid nu se aplica fondurilor speciale de intervenție in caz de calamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

ti

 • 9. Potrivit dispozițiilor prezentului ghid, nu se acorda finanțați nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului in care aceasta reprezintă o componenta indispensabila proiectului, fapt constatat de către comisia de evaluare si selecționare ulterior analizei documentației depuse de aplicant. în cazul proiectelor din domeniul CULTE se aplică prevederile H.G. nr. 1273/2005, modificată și completată, pentru aprobarea Programului național „Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”.

10. Principii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila sunt:

 • a) libera concurența, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in condițiile legii, beneficiar;

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificațiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit sa aiba șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare in decursul unui an;

 • f)   neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare;

 • g) cofinantarea, in sensul ca finanțările nerambursabile trebuie insotite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totala a finanțării;

 • h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local.

 • 11. Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între parii.

 • 12. Pentru același domeniu nonprofit, un beneficiar nu poate contracta de la Municipiul Bacau decât o singura finanțare nerambursabila în decursul anului 2009.

 • 13. In cazul aplicării cu mai multe proiecte la același domeniu de către același beneficiar, trebuie precizata ordinea importantei lor, deoarece, conform procedurii de aplicare, cel mult un proiect va fi finanțat.

 • 14. In cazul in care un beneficiar contractează, in cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabila pentru domenii diferite de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritatii finanțatoare respective.

Prevederi bugetare
 • 15. Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul Local al municipiului Bacau, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local.

Informarea publică și transparența decizionalâ
 • 16. Procedurile de planificare și executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanțările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selecționare, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, contractele de finanțare nerambursabilă semnate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile, constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finanțării
 • 1. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie de evaluare si selecție, cu respectarea principiilor prevăzute la punctul 10 al primului capitol.

 • 2. Anual vor exista cel mult două sesiuni de selecție a proiectelor.

 • 3. Procedura de selecție de proiecte, organizata de Autoritatea Finanțatoare va cuprinde următoarele etape:

 • a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

 • b) publicarea anunțului de participare;

 • c) înscrierea candidatilor;

 • d) transmiterea documentației;

 • e) prezentarea propunerilor de proiecte;

 • f) verificarea eligibilității, înregistrării si a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;

 • g) evaluarea propunerilor de proiecte;

 • h) comunicarea rezultatelor;

 • i) depunerea contestațiilor și soluționarea acestora;

 • j) incheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila;

 • k) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila.

 • 4. Documentația de solicitare a finanțării se va depune in doua exemplare (original si copie) precum si in format electronic (pe suport magnetic) la registratura Autorității Finanțatoare, la sediul Primăriei Bacau, situat in str. Marasesti, nr.6.

 • 5. Documentația va fi întocmită in limba romana.

 • 6. Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conținutului si trebuie sa fie semnata, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoana împuternicita legal de acesta.

 • 7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) si va ramane ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabila.

 • 8.  în vederea organizării competiției de selecționare, pentru a primi finanțare, documentațiile prevăzute la pct 9 și 10 din prezentul capitol se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare, insolite de un opis.

 • 9. Documentația solicitantilor persoane juridice va conține actele prevăzute mai jos:

 • 1) formularul de solicitare a finanțării conform anexei A;

 • 2) bugetul programului/proiectului, și sursele de finanțare, prezentat conform anexei B;

 • 3) CV-uri ale echipei de proiect conform anexei C;

 • 4) declarațiile conducătorului organizației solicitante conform anexelor D 01, D 02 și D 03;

 • 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate și explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) documente care sa dovedească înființarea si funcționarea legala a entitatii solicitante: statutul, hotărâre judecătorească, acte adiționale, copie a rezoluției, legii, decretului sau deciziei cu privire la înființarea organizației respective, sau contractul de asociere al organizației solicitantului și al fiecărei organizații partenere (după caz), actele doveditoare ale sediului organizației solicitante și actele adiționale, după caz;

 • 7) certificatul de înregistrare fiscală, copie după declarația de înregistrare Ț.V.A, după caz;

 • 8) situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent (contul de profit și pierderi, balanța și bilanțul contabil pe ultimul an financiar pentru care conturile au fost închise), înregistrate la Administrația Finanțelor Publice a municipiului Bacău; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior;

 • 9) extras de cont bancar, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului;

 • 10) certificatele fiscale din care să rezulte câ solicitantul șl partenerii sai si-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale) și către bugetul local;

 • 11) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini.

 • 12) alte documente considerate relevante de către aplicant (contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare etc.);

 • 13) proiectul imobilului (a bisericii sau a anexelor care se vor construi sau finaliza prin realizarea proiectului) pentru proiectele depuse de către culte ;

14) deviz estimativ de lucrări pentru proiectele depuse de către culte, elaborat de o societate autorizată;
15) autorizație de construcție, acolo unde este cazul.
 • 10. Documentația solicitantilor persoane fizice va conține următoarele acte:

 • 1) formularul de solicitare a finanțării - Anexa A;

 • 2) bugetul programului/proiectului, și sursele de finațare - Anexa B;

 • 3) CV-ul solicitantului - Anexa C;

4) declarațiile solicitantului conform anexelor D 01, D 02 și D 03;
 • 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate pe articole și explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) extrasul de cont bancar, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului;

6

 • 7) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul șl partenerii sai sî-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale) și către bugetul local;

 • 8) copie legalizată după actul de identitate;

 • 9) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini;

 • 10) alte documente considerate relevante de către aplicant (contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare etc.).

CAPITOLUL iii ■ Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile
 • 1. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecționare:

 • a) programele și proiectele sunt de interes public local;

 • b) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a beneficiarului finanțării, prin

 • -  experiența în domeniul administrării altor programe și proiecte similare;

 • -  căile și modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetățenii, comunitatea);

 • -  capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul propus;

 • -  experiența de colaborare, parteneriat cu autoritățile publce, cu alte organizații guvernamentale și neguvemamentale din țară și din strănătate, după caz.

EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Cererile de finanțare nerambursabilă vor fi examinate și evaluate de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor din domeniul solicitat. Evaluarea proiectelor se face în două etape:

 • I. Verificarea documentației și a condițiilor de eligibilitate» conform listei de verificare:

LISTA DE VERIFICARE

(se va completa de către comisia de evaluare)

DATE ADMINISTRATIVE

Numele solicitantului

Statut legal

Data înființării organizației

Partener

Nume:

Titlul propunerii

ÎNAINTE DE A TRIMITE PROPUNEREA DVS., VA RUGĂM VERIFICAȚI DACA FIECARE DINTRE URMĂTOARELE COMPONENTE SUNT COMPLETE Șl RESPECTĂ URMĂTOARELE CRITERII:

DA

NU

1. Termenul limită de depunere a fost respectat

2. A fost folosit formularul potrivit de cerere de finanțare nerambursabilă, cel publicat pentru această sesiune

7

? 3, Propunerea este redactată în limba română

4. Este inclusă 1 copie alături de original

5. Este atașat un exemplar și pe suport magnetic

6. Fiecare partener a completat și a semnat o declarație de parteneriat conform cu prevederile din Cererea de finanțare și aceasta este inclusă în propunere. (Vă rugăm să indicați NU dacă nu aveți nici un partener)

7. Bugetul este prezentat în formatul solicitat, este exprimat în RON, este conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexa B) și este inclus în propunere

8. Durata proiectului este mai mică sau egală cu 12 luni (perioada maxim permisă)

9. Declarațile solicitantului au fost completate, au fost semnate conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexele D01, D02, D03)

10. Contribuția solicitantului este de minim 10% din valoarea finanțării

11. Documentele suport cerute sunt atașate (cele enumerate la capitolul II din Ghidul Solicitantului)

12. Solicitantul este eligibil

13. Partenerului) este /sunt eligibil/i

14. Proiectul are legătură cu un sector sau un domeniu de activitate acoperit de program

15. In formularul Cererea de finanțare, solicitantul a descris clar tipurile de activități și costurile acestor activități pentru fiecare obiectiv

Nu sunt selecționate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situații:

 • a) documentația prezentată este incompletă și nu respectă prevederile punct. 9 și 10 din cap. II din prezentul ghid;

 • b) solicitantii au conturile bancare blocate;

 • c) solicitantii nu au respectat un contract de finanțare anterior (in acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioada de un an de zile);

 • d) solicitantii au prezentat declarații inexacte la o participare anterioară;

 • e) nu și-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor, și contribuțiilor la bugetul de stat și bugetul local, la bugetul asigurărilor sociale de stat si a fondurilor speciale.

 • II. Evaluarea calității propunerilor de proiect și evaluarea financiară:

Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:

Criteriu

Punctaj

- capacitate de realizare

20

- consistență tehnică

15

- participarea părților

15

- soliditate financiară

15

- rezultate așteptate

10

- durabilitatea programului sau proiectului

25

ATENȚIEI!

Numai proiectele cu un punctaj minim de 60 de puncte vor fl propuse pentru finanțare.

k9

CAPITOLUL IV - încheierea contractului de finanțare
 • 1. Contractul se încheie între Municipiul Bacau și solicitantul selecționat, conform Anexei I - Contractul de finanțare nerambursabilă - la prezentul Ghid, in termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului final al sesiunii de selecție a proiectelor in presa locala și pe site-ul Primăriei Bacau.

 • 2. La contract se va anexa bugetul detaliat, întocmit conform Anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

CAPITOLUL V-Procedura privind derularea contractului de finanțare
 • 1.  Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate in baza unui contract de finanțare nerambursabila numai in măsură in care sunt justificate si oportune si au fost contractate in perioada executării contractului.

 • 2. Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt fi cuprinse in Anexa 1 la prezentul ghid.

 • 3.  Autoritatea finanțatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finanțare nerambursabila ca plățile către beneficiar sa se faca in transe, in avans, in raport cu faza proiectului si cheltuielile aferente, in funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evoluția in timp a activitatii finanțate ori de costurile interne de organizare si funcționare ale beneficiarului.

 • 4. Finanțarea pentru o tranșă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranșei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare și a documentelor justificative.

 • 5. Prima transa nu poate depăși 30% din valoarea finanțării totale acordate conform contractului de finanțare, iar ultima transa de 10% din valoarea totala a finanțării nerambursabile, va fi virată beneficiarului in termen de maxim 15 zile de la validarea raportului final. Raportul final va trebui depus si înregistrat la autoritatea finanțatoare pana cel târziu la data de 30 noiembrie 2009.

 • 6. Pentru proiectele din a căror finanțare nerambursabilă se vor acorda premii, 90 % din fondul de premiere poate fi eliberat într-o singură tranșă.

 • 7. Suma avansata si nejustificata prin raportări intermediare nu poate depăși in nici un moment al derulării contractului 10% din valoarea transei avansate. Plata următoarei transe va fi diminuata cu suma nejustificata in transa anterioara.

 • 8. Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, atunci când este cazul.

CAPITOLUL VI: Procedura de raportare și control

1. Pe parcursul derulării contractului, solicitantii care au primit finanțare au obligația să prezinte comisiilor de evaluare aprobate de Consiliul Local Bacau următoarele raportări:

- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare;

- raportarea finală: depusă până la data de 30.11.2009 și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizand atat finanțarea proprie cat si contribuția Municipiului Bacau.

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa IV la ghid, vor fi depuse atat pe suport de hârtie, cat si pe suport magnetic și vor fi însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.

Acestea vor fi depuse la registratura Autorității Finanțatoare cu adresa de înaintare întocmită conform Anexei III la ghid.

 • 2. In cazul proiectelor/programelor pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin contract, Autoritatea Finanțatoare va proceda la recuperarea sumelor acordate, cu aplicarea prevederilor legale in vigoare.

 • 3. Comisiile de Evaluare vor stabili duratele contractelor de finanțare astfel incat sa asigure derularea procedeului de finanțare a contractului si de decontare a ultimei transe in anul calendaristic in care s-a acordat finanțarea.

 • 4. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente;

 • -  pentru decontarea cheltuielilor administrative și a cheltuielilor ocazionate de achiziționarea de bunuri și servicii: factură fiscală,bon fiscal, ordin de plata, chitanța, dispoziție de plata, etc;

 • -  pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanță,ordin de plată, dispoziție de plată;

 • -  pentru decontarea cheltuielilor privind resursele umane (indemnizații,onorarii, fond premiere, salarii): document justificativ privind existența obligației de plată, factură fiscală (unde e cazul), chitanță/ordin de plată/dispozitie de plata, stat de plata semnat de reprezentanții legali ai beneficiarului;

 • -  pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu in categoria alte cheltuieli: orice document justificativ care corespunde legislației aflate in vigoare si care poate fi folosit ca mijloc probant in efectuarea cheltuielii respective.

 • 5. Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfășurării activitatilor proiectului, asa cum sunt acestea descrise in cererea de finanțare.

 • 6. Autoritatea finanțatoare isi rezerva dreptul de a face verificări, atat in perioada derulării contractului de finanțare nerambursabila, cat si ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.

 • 7. Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activitatii nonprofit finanțate din fondurile publice.

 • 8. Regimul de gestionare a sumelor finanțate si controlul financiar se realizează in condițiile legii. Dosarul complet conținând raportul final al proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

CAPITOLUL VII: Sancțiuni

1. Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplînirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

10

 • 2. în cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • 3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanțării datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

 • 4. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale, recuperarea sumelor acordate prin transe intermediare, interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor, precum si recuperarea sumelor acordate prin transe intermediare.

CAPITOLUL VIII: Dispoziții finale
 • 1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanții finanțării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratura Autorității Finanțatoare, la sediul Primăriei Bacau, situat in Marasesti nr. 6. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

 • 2. Prezentul ghid se completează cu prevederile legale in vigoare.

 • 3. Prevederile ghidului vor fi aplicate tuturor finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local începând cu anul bugetar 2009 pentru domeniul culte religioase și primează oricăror prevederi ale altor ghiduri aprobate anterior.

 • 4. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid.

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa C - CV-ul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 02, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile si domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - Categorii de activități aferente domeniului CULTE RELIGIOASE

Anexe privind încheierea si derularea contractului:

Anexa I - Contractul de finanțare nerambursabilâ

Anexa II - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă

Anexa II l - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / final


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOL AE-OVIDIU PQPOVICI


11


Anexa nr. A

la Ghidul Solicitantului

AUTORITATE FINANȚATOARE

MUNICIPIUL BACĂU

Cerere de Finanțare

Numele solicitantului:

Domeniul:

Activitatea:

Titlul proiectului:

Dosar Nr.

(numai pentru uz intern)

Vă rugăm să citiți și să completați cu deosebită atenție acest formular. Omisiunile nu pot fi rectificate; în cazul în care lipsesc informații sau documente, cererea dumneavoastră de finanțare va fi respinsă.

I. PROIECTUL

L DESCRIERE

 • 1.1 Titlu

 • 1.2 Localizare

iocalitate(ăți), regiune, zonă.

 • 1.3 Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

  Costul total al proiectului

  Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

  % din costul total al proiectului

  LEI

  LEI

  %

 • 1.4 Rezumat

Maximum 1 pagină

Durata proiectului

... luni

Scopul proiectului

Obiectivele proiectului

Parteneri

Grupul țintă1 / Beneficiarii finali19 20

Zona / obiectiv țintă,21

1.5 Justificare

Maximum 2 pagini. Prezentați următoarele informații:

 • (a) modul în care proiectul intenționează să continue un proiect anterior, dacă e cazul;

 • (b) relevanța proiectului pentru obiectivele programului de finanțare;

Corelați scopul și obiectivele proiectului dumneavoastră cu obiectivul general și obiectivele specifice ale programului de finanțare nerambursabilă, conform Anexei 2.

 • (c) identificarea problemelor și necesităților legate de grupul țintă / zona / obiectiv precum și numărul estimat de beneficiari direcți și indirecți;

1.6 Descrierea activităților:

Descrierea detaliată a activităților se face după următoarea structură, activitățile fiind subordonate obiectivelor:

Obiectivul nr..:................

Activitatea nr....

Denumire:................

Descrierea:..........

Responsabil (funcția din echipa de proiect sau partener de proiect): Etc............................

1.7 Planul de activități:

Durata proiectului va fi de____luni.

Planul de activități trebuie să ofere imaginea succesiunii derulării fiecărei activități.

Planul proiectului este orientativ si nu trebuie să menționeze date exacte, ci numai să se indice prin bifare “luna 1" “luna 2” etc.

Planul proiectului nu trebuie să conțină descrierea detaliată a activităților, ci doar titlurile lor (vă rugăm să verificați că acestea corespund cu cele menționate în secțiunea 1.6 Descrierea detaliată a activităților). Inclusiv lunile fără activități trebuie cuprinse în acest plan și reflectate în durata totală a proiectului.

Toate activitățile trebuie implementate în perioada de valabilitate a proiectului / contractului. Durata proiectului și a fazelor sale trebuie să fie realiste.

Atunci când planificați activitățile, vă rugăm să acordați atenție deosebită termenelor contractuale pentru plata tranșelor (avans, tranșă intermediară și tranșă finală).

Planul de activități al proiectului trebuie conceput în următorului format:

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitatea

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Responsabil

Activitatea 1

Activitatea 2

Etc.

1.8 Echipa propusă pentru implementarea proiectului:

Enumerați componența echipei de proiect, precizând în linii mari responsabilitățile pentru fiecare funcție.

Aceste funcții trebuie să apară și pe CV-urile atașate la Cererea de finanțare, conform anexei C -CV-urr.

Responsabilitățile pentru derularea anumitor activități trebuie să se regăsească în secțiunea 1.6 Descrierea detaliată a activităților și în secțiunea 1.7 Planul de activități.

14

 • 2. REZULTATE PRECONIZATE

Având în vedere caracterul proiectului dumneavoastră, vă rugăm să specificați:

 • 2.1    Proceduri de evaluare:

Enumerați și descrieți procedurile pe care intenționați să le folosiți pentru evaluarea internă a proiectului, pentru a se putea măsura gradul de atingere a obiectivelor.

Vor fi cuantificate rezultatele și impactul activităților.(maxim 5 rânduri)

 • 2.2    Beneficii:

  • 2.2.1 Situația grupurilor țintă/beneficiarilor

Vă rugăm să prezentați în mod clar beneficiile la nivelul grupurilor țintă - relevante față de nevoile identificate în secțiunile anterioare.

 • 2.2.2 Capacitățile manageriale și tehnice ale grupurilor țintă sau ale partenerilor (unde este cazul)

Arătați cum va îmbunătăți proiectul capacitățile tehnice și manageriale ale grupurilor țintă și a partenerilor ( dacă este cazul).

 • 2.3    Mediatizare

Prezentați modul de mediatizare pentru derularea și realizările proiectului, publicații și alte elemente de publicitate.

Prezentați modul în care se va asigura vizibilitatea contribuției Autorității Finanțatoare.

 • 3. BUGETUL PROIECTULUI

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului care acoperă durata totală a proiectului (durata inițială planificată a unui proiect nu poate depăși 12 luni).

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

Contribuția proprie a solicitantului

RON

%

100%

 • 4. SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului pentru a furniza informațiile cu privire la sursele de finanțare preconizate pentru finanțarea proiectului.

Contribuțiile în natură

Vă rugăm să menționați aici contribuțiile în natură ale solicitantului și partenerilor acestuia sau alte surse (specificați), după caz (maximum 1 pagină).

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar, dar sunt relevante pentru a evalua capacitatea tehnică a solicitantului.

Vă rugăm să verificați buna corelare a următoarelor instrumente principale: Scopul, Obiectivele, Activitățile, Planul de activități, șl Bugetul.

15

II. SOLICITANTUL

1. IDENTITATE

Denumirea legală completă:

Statut juridic:

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Telefon:

Fax:

Adresa de e-mail:

Website:

Adresa de e-mail a persoanei de contact:

Orice schimbare de adresă, numere de telefon, numere de fax și mai ales e-mail trebuie să fie notificată îr scris Comisie de Evaluare. Autoritatea Finanțatoare nu poate fi responsabilă în cazul în care nu poate contacta solicitantul.

 • 2. DETALII DESPRE BANCĂ

Banca trebuie să fie localizată în localitatea în care este înregistrat solicitantul:

Numele titularului de cont:

Codul IBAN (opțional):

Numele băncii:

Adresa băncii:

Numele / funcția persoanei cu drept de semnătură:

 • 3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI

  • 3.1 Când a fost înființată organizația dvs. și când șî-a început activitatea?

3.2. Care sunt principalele activități ale organizației dvs.?

Dacă doriți puteți anexa orice materiale considerate ca fiind relevante.

 • 4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT Șl IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

4.1. Experiență în derularea unor proiecte similare

Maxim 3 proiecte, pe care le considerați cele mai relevante.

Maxim 1 pagină.

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a proiectelor derulate de organizația dumneavoastră în anul preceden în domeniile prevăzute sau domenii conexe acestui program, având grijă să identificați pentru fiecare proiect îr parte:

Titlul proiectului:

Localizarea:

Scopul și Obiectivele:

Costul total al proiectului:

Finanțatorii proiectului (nume, adresă și e-mail, nr. telefon, suma):

 • 4.2 Resurse

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a diferitelor resurse la care are acces organizația dumneavoastră și, îi special, a următoarelor aspecte:

 • 4.2.1 Venitul anual pentru ultimul an;

 • 4.2.2 Numărul angajaților cu normă întreagă și parțială, pe categorii

4.2.3. Echipamente și spații de birouri

4.3. Finanțări nerambursabile, contracte sau împrumuturi obținute în ultimul an.

Titlul proiectului

Suma (lei)

Data la care s-a obținut finanțarea

în calitate de solicita ntfpartener

Finanțator

Aceste informații vor fi utilizate pentru a evalua măsura în care organizația dumneavoastră are suficient experiență în implementarea de proiecte de anvergura celui pentru care solicitați finanțare nerambursabilă.

III. PARTENERI Al SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ LA PROIECT
 • 1. DESCRIEREA PARTENERILOR

Această secțiune trebuie completată pentru fiecare organizație parteneră în parte.

Fiecare partener va depune Certificate fiscale din care să rezulte că nu au datorii fiscale, datoriile la plăti contribuțiilor la fondurile sociale, fondul de șomaj și fondul asigurărilor de sănătate și către bugetul local (îi conformitate cu Capitolul II, pct9 al.10 din Ghidul Solicitantului).

Partener 1

Denumirea legală completă :

Statut juridic

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresa de e-mail:

Website:

Număr de angajați

Experiența în proiecte similare, relevantă pentru rolul în implementarea proiectului propus

Rolul și implicarea în pregătirea și derularea proiectului propus

Acest tabel poate fi multiplicat, conform necesităților.

Acest formular de cerere trebuie însoțit de o declarație de parteneriat semnată și datata de către fiecare partener, în conformitate cu modelul de la pagina următoare.

DECLARAȚIE DE PARTENERIAT

Un parteneriat este o relație esențială între două sau mai multe organizații, care presupune împărțirea responsabilităților în derularea proiectului finanțat de către Autoritatea Finanțatoare. Pentru a asigura o derulare ușoară a proiectului, Autoritatea Finanțatoare solicită tuturor partenerilor să recunoască acest lucru, consimțind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos:

 • 1. Toți partenerii au citit formularul de cerere și au înțeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca cererea

de finanțare nerambursabilă să fie înaintată Autorității Finanțatoare.

 • 2. Toți partenerii au citit contractul standard de finanțare nerambursabilă și au înțeles care vor fi obligațiile care le

revin în cadrul contractului dacă finanțarea nerambursabilă este acordată. Ei autorizează solicitantul principa să semneze contractul cu Autoritatea Finanțatoare și să îi reprezinte în relațiile cu Autoritatea Finanțatoare privind punerea în aplicare a proiectului.

 • 3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi și să-i informeze în totalitate asupra evoluție proiectului.

 • 4. Toți partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor - descriptive și financiare - către Autoritatea Finanțatoare.

 • 5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activități, etc.) trebuie să fie aprobate de parteneri anterior înaintării acestora către Autoritatea Finanțatoare. în cazul în care aceste modificări nu au putut f aprobate de către toți partenerii, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Finanțatoare cu privire la aces lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.

Am citit și consimțit asupra conținutului proiectului înaintat Autorității Finanțatoare. Ne angajăm să acționăm îr conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

Locul și data...........................

Nume

Organizație

Funcție


Nume

Organizație

Funcție

-


Semnătură și ștampila

Semnătură și ștampila


Fiecare partener va primi un exemplar al declarației de parteneriat

<J>

Anexa nr. B La Ghidul Solicitantului DETALIEREA CHELTUIELILOR

Anexa B . Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Cheltuieli

UM

Valoare / UM (RON)

Total cost (RON)

1. Costuri privind infrastructura (proiecte domeniul CULTE) Subtotal costuri Infrastructura

2. Costuri amenajați Subtotal amenajați

3. Echipamente si bunuri cu valoare de inventar Subtotal costuri echipamente si bunuri

4. Costuri privind închirieri Subtotal costuri închirieri

5. Costuri tipărituri Subtotal costuri tipărituri

6. Costuri consumabile Subtotal costuri consumabile

7. Costuri transport Subtotal costuri transport

3. Costuri cazare, masa, diurna Subtotal costuri cazare, masa, diurna

9. Costuri resurse umane (salarii, onorarii, fond premiere) Subtotal costuri resurse umane

10. Costuri mijloace fixe si echipamente birotica Subtotal costuri mijloace fixe si birotica

11. Alte costuri Subtotal alte costuri

12. Fond de rezervă (maxim 5 %)

Subtotal fond de rezervă

13. Costuri administrative (maxim 8 %) Subtotal costuri administrative

TOTAL

 • 1. Bugetul trebuie sg acopere toate costurile eligibile ale proiectului._________________________________________________________________________

 • 2. La rubricile - Subtotal - se va calcula doar costul total pe subcategorie.______________________________________________________________

 • 3. La realizarea bugetului aveți in vedere condițiile necesare pentru a asigura eligibilitatea costurilor, in conformitate cu Anexa 1

astfel incat sa nu depaseasca procentul maxim din linia de buget, sau totalul bugetului, după caz.

NOTA BENE : beneficiarul este responsabil pentru corectitudinea informațiilor financiare furnizate în acest tabel

SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE________________________________________

Suma               Procentaj

RON                 din total

___________________________________________________________% Contribuția financiară a solicitantului

Contribuția solicitată Autorității Finanțatoare

TOTAL GENERAL

CURRICULUM VITAE

Poziția propusă în proiect:

 • 1. Numele de familie:

 • 2. Prenumele:

 • 3.  Data nașterii:

 • 4.  Educație:

 • 5.  Experiența profesională:

  Instituția

  Perioada

  Responsabilități / Rezultate notabile

 • 7. Apartenență la asociații profesionale/ organizații neguvemamentale, etc.:

 • 8.  Poziția actuală în instituție/organizație:

 • 9.  Vechime în instituție/organizație:

 • 10. Calificări cheie / Ocupația în prezent:

 • 11. Alte activități / aptitudini:

 • 12. Declarație: Declar prin prezenta că subsemnatul am/nu am statut de funcționar public.

Semnătura

GA

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl impiedică pe beneficiar în orice moment s acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executare obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul...................................., identificat cu CNP.................................. ca persoan

fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante în ceea ce priveșt implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orie conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informe autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele:...............................

Funcția:........................................

Semnătura și ștampila:

AL

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul...................................., identificat cu CNP.................................. persoană fizica

persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante declar pe proprie răspundere că avem/n mai avem contractată o/nici o altă finanțare nerambursabilă cu Autoritatea Consiliului Local Municipiului Bacău, pentru aceeași domeniu non-profit, în decursul anului fiscal 2009*.

Numele și prenumele:...............................

Funcția:........................................

Semnătura și ștampila:

* In cazul in care solicitantul mai are contractata o finanțare nerambursabila de la aceeași autoritat finanțatoare, se va menționa domeniul si cuantumul acesteia.

DECLARAȚIE

Subsemnatul...................................domiciliat în localitatea.......................... str........................

nr........., bl........ap........sectorul/județul.............., codul poștal................, posesor al actului de identitate

seria ...... nr............... CNP  ................................ în calitate de reprezentant al organizație

................................................, declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care ( reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situații:

 • a) în incapacitate de plată;

 • b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • c) nu am încălcat/a încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;

 • d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică;

 • e) nu am/are restanțe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;

 • f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sai luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, an verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Semnătura,

Data:...................................

6b

ANEXAI la Ghidul Solicitantului

ELIGIBILITATEA COSTURILOR: COSTURI CARE POT FI LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ

Numai "costurile eligibile" pot fi luate în considerare pentru finanțare nerambursabilă. Acestea sunt detaliate mai jos. Ca urmare, bugetul constituie atât o estimare a costului cât și un plafon : „costurilor eligibile”. Trebuie avut in vedere ca că aceste costuri eligibile trebuie să se bazeze pe costu reale, șt nu pot lua forma unor sume forfetare (exceptând costurile cu deplasările, costurile cu diurnele costurile indirecte).

Costuri directe eligibile

Pentru a fi eligibile costurile trebuie să fie: necesare pentru realizarea proiectului, să fie prevăzute în contractul anexat prezentul' Ghid și să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, 1 special utilizarea eficientă a banilor și un raport optim cost/eficacitate;

efectuate în perioada de implementare a proiectului de beneficiari sau partenerii Io oricare ar fi momentul plății efective făcută de beneficiar sau parteneri;

înregistrate în contabilitatea și în documentele fiscale ale Beneficiarului, să fi identificabile și verificabile și să fie dovedite prin documente originale;

Corespunzător acestor condiții și acolo unde sunt relevante pentru procedurile de acordare finanțării, costurile eligibile pot include:

Costuri privind infrastructura;

Costuri privind amendări;

Costuri de achiziție pentru echipamente și bunuri cu valoare de inventar, dacă aceste corespund prețurilor pieței și sunt necesare pentru realizarea activităților propuse;

Costuri de închiriere echipamente, mijloace de transport, săli de activități (seminarii, cursui expoziții etc.);

Costuri pentru tipărituri: broșuri, pliante, fluturași, manuale, afișe, etc.;

Costuri pentru consumabile: hârtie, toner, cartuș imprimantă, markere, etc.

Costuri cu transportul, cazarea, masa, diurna persoanelor implicate în derularea proiectuli (bilete transport, echipamente si materiale, bonuri de benzină etc.). Transportul se va realiz pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, iar cu trenul la clasa a doua;

Costuri de resurse umane: 1) costul personalului implicat direct in realizarea obiectivele proiectului, sub forma salariilor si altor forme de remunerare, plus contribuțiile obligatorii catr bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale etc, stabilite prin lei specifice, aferente sumelor acordate. Salariile nu trebuie să le depășească pe cele practicai în mod normal de către Beneficiar sau partenerii săi, după caz. 2) Onorarii și fond d premiere.

Costurile cu resursele umane se vor acorda cu respectarea normelor legale financiare i vigoare.

Costurile de achiziție pentru mijloace fixe și pentru echipamente de birotica, (noi sa folosite) dacă acestea corespund prețurilor pieței și dacă sunt necesare pentru realizare activităților propuse.

Alte costuri: costuri care nu intra în categoriile mai sus menționate, dar care se justific concret pentru activitățile proiectului (diseminarea informațiilor inclusiv prin mass-medii evaluarea specifică a proiectului, traduceri, copiere, tehnoredactare, developări filme fote montaje filme, realizarea de proiecte, avize, documentații, etc.).

Fondul de rezervă nu poată să depășească 5% din totalul finanțării, poate fi inclus în bugeti proiectului - linia de buget “Fond de rezervă". Ea poate fi folosită doar cu o autorizar prealabilă în formă scrisă din partea Autorității Finanțatoare.

Costuri administrative: chirie sediu si utilitati. Se vor deconta cheltuieli administrative îi limita a 8% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Taxe (inclusiv Taxa pe Valoarea Adăugată) aferentă produselor și serviciilor eligibile.

Costuri ne-eligibile

 • • datorii și provizioane pentru pierderi sau datorii;

 • • dobânzi datorate;

 • • articole deja finanțate printr-o altă finanțare;

 • • cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe;

 • • cheltuieli pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii, cu excepția celor strict eligibile;

 • • credite la terțe părți;

 • • consultanță pentru întocmirea proiectului;

 • • asigurări;

 • • pierderi din schimb valutar;

 • • alte costuri care nu au relevanta in atingerea obiectivelor proiectului.

Contribuția în natură

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar.

G&

Anexa

la Ghidul Solicitantului

DOMENIUL CULTE

Se acorda sprijin financiar nerambursabil tuturor unităților de cult, conform H.G. nr. 1273/2005, in vederea:

 • •  restaurării lăcașurilor de cult;

 • •  construirii de noi lăcașuri de cult;

 • •  întreținerii și punerii lăcașurilor de cult în valoare;

 • •  construirii și restaurării de construcții folosite exclusiv în desfășurarea activității cultelor (sediu etc.);

 • •  reabilitare si consolidare clădiri lacasuri de cult;

 • •  realizare de instalații pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Anexa nr.t La Ghidul solicitantului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU

CONTRACT CADRU

NR. din.............DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ACTIVITATEA

...................................................................................DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE

În conformitate cu H.C.L. nr. / prin care s-a aprobat finanțarea în vederea susținei activității cultelor religioase din bugetul local al Municipiului Bacău în anul 2009

între:

Municipiul Bacău, cu sediul în str. Mărășești nr. 6, jud. Bacău, cod fiscal 4278337, te 0234/581849, fax 0234/588757, cont bancar nr....................................... deschis la Trezoreri

Municipiului Bacău reprezentată legal de dl. Ing. Romeo Stavarache - Primar și dl..................................

Director Executiv al Direcției Economice, în calitate de Finanțator

Ș*

........................................... persoană juridică/fizică cu sediul/domiciliul în localitatea................. str.........................nr....................jud....................., cod fiscal/CNP............................înființată în baz

sentinței civile/act identitate seria.........../............... tel./fax      ...................., coi

bancar....................................... deschis   la ..................................... reprezentat   legal pri

.................................. în calitate de ...................................... și ................................- în calitate d ............................, denumită în continuare Beneficiar,

s-a încheiat prezentul Contract de finanțare a Proiectului......................................(denumit în cel

ce urmează Proiectul)

CAPITOLUL I - Obiectul și valoarea contractului

Art. 1 - Obiectul contractului

 • (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea de către Municipiul Bacău din fondurile destinate penti activitățile de sport cuprinse în bugetul local, a activităților pe care Beneficiarul le va desfășura în cadn Proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia stipulate in cererea de finanțare.

(2 Municipiul Bacău va pune la dispoziția Beneficiarului fondurile necesare derulării activitățile Proiectului, în termenele și condițiile stabilite prin prezentul contract.

 • (3) Beneficiarul își asumă responsabilitatea derulării Proiectului. în acest scop, va conduce, supraveghea și va desfășura toate activitățile cuprinse în cadrul Proiectului, a căror executare îi revi nemijlocit.

Art. 2- Valoarea contractului

 • (1) Valoarea contractului este de..........................lei, reprezentând suma totală alocai

Proiectului de către Municipiul Bacău, adică..........% din valoarea Proiectului derulat de Beneficiar.

 • (2) La data semnării prezentului contract, Beneficiarul declară că Proiectul care face obiectul prezentul contract mai beneficiază de finanțări pentru realizarea sa, din alte surse decât fondurile bugetului local: municipiului Bacău, conform bugetului de venituri și cheltuieli prezentat în documentația depusă pente acordarea finanțării nerambursabile.

Art. 3 - Intrarea în vigoare

 • (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art. 4' Derularea contractului

 • (1) Derularea Contractului va începe și va fi finalizată de către Beneficiar de la semnarea lui de cătn

părți până la ........................................, perioadă în care se vor desfășura activitățile descrise ț

prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului.

 • (2) Părțile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacă întârzierea este cauzată di neîndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale de către Municipiul Bacău sau d evenimente de forță majoră.

 • (3) Beneficiarul finanțării are obligația să finalizeze Proiectul, inclusiv procedura de întocmire și depuneri a raportului final în vederea validării de către comisie și tragerea ultimei tranșe a finanțării, în anul bugete în care s-a acordat finanțarea.

 • (4) Municipiul Bacău va putea solicita, în condiții bine justificate, încetarea contractului cu acordt părților printr-o notificare adresată Beneficiarului. In aceste condiții Beneficiarul este îndreptățit de ; depune raportarea finală cu suma primită de la autoritatea finanțatoare, la care se adaugă contribuții proprie a beneficiarului.

CAPITOLUL III - Obligațiile părților

Art. 5 - Obligațiile Beneficiarului sunt:

 • a) - să execute lucrările Proiectului așa cum sunt stipulate ele în Cap. I, art. 2, alin.1 din prezentul contract, să asigure comunicarea eficientă si operativă a problemelor tehnice si financiare atât în interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât si între Autoritatea Finanțatoare si Beneficiar / organizațiile din grup:

 • b) - să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor;

 • c) - să asigure componența și funcționalitatea echipei de lucru a Proiectului;

 • d) - să asigure secretul profesional pe durata contractului și, după caz, să aplice prevederii* privind regimul informațiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 cu modificările ulterioare, Hotărâr Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare;

 • e) ~ să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Autorităț Finanțatoare, informații confidențiale aparținând Autorității Finanțatoare sau obținute de el în baz; relațiilor contractuale;

 • f) - să nu facă publice informații și rezultate ale serviciilor executate fără consimțământul scris Autorității Finanțatoare și să nu folosească în defavoarea acesteia informațiile primite sau rezultatei* studiilor, testelor, lucrărilor și cercetărilor efectuate în cursul și în scopul realizării contractului;

 • g) - să comunice în scris Autorității Finanțatoare, în termen de 10 de zile de la data declarării stăr de faliment sau lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;

 • h) - să permită pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetare; acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neângrădit e reprezentanților Autorității Finanțatoare sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a control; documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului. Controlul s* efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar;

 • i) - să întocmească și să predea Autorității Finanțatoare rapoartele de activitate, narative $ financiare, conform Ghidului solicitantului privind procedura de acordare a finanțării nerambursabile.

 • j) .- să aplice procedura de achiziție prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/200 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și ; contractelor de concesiune de serviciiii atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii.

 • k) - să prezinte documentele justificative Autorității Finanțatoare atât în copie, cât și în original pentru validarea plăților.

 • l) - să prezinte, la solicitarea Autorității Finanțatoare, orice informație sau document ce privesi derularea proiectului, inclusiv documentele originale ce justifică plățile, în termen de 5 zile de k solicitarea acestora.

 • m) - sa depună si sa înregistreze raportul final la Autoritatea Finanțatoare pana la data de 3( noiembrie 2009.

Art. 6- Obligațiile Autorității Finanțatoare sunt:

 • a) - să pună la dispoziția Beneficiarului orice informații și/sau documentații pe care le deține și cari pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi retumate Autorității Finanțatoare l< finalizarea contractului;

 • b) - să vireze sumele alocate din bugetul local Bacău pentru finanțarea Proiectului, către Beneficiar, în condițiile art. 11 din prezentul contract;

 • c) - să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Beneficiarului informații confidențiale aparținând Beneficiarului sau obținute de Autoritatea Finanțatoare în bazi relațiilor contractuale;

 • d) - să asigure și să realizeze, monitorizarea și evaluarea intermediară și finală a Proiectului;

 • e) - să urmărească cofinanțarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanțării și a documentelo justificative și, după caz, prin verificare la locul desfășurării Proiectului;

 • f) - să organizeze sistemul propriu de protecție a informațiilor clasificate, in conformitate ci „Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate" aprobate prin Hotărârea Guvernului nr 585/2002 cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile legale în vigoare în cazul în care Proiecte monitorizat și gestionat de Autoritatea Finanțatoare conține informații de natura celor prevăzute îi conformitate cu Legea nr. 182/2002 cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV - Participarea terților

Art.7- In sensul prezentului articol, prin terță persoană se înțelege beneficiar asociat și / sau sub-beneficiar.

Art.8- Participarea terțelor părți nu este permisă.

CAPITOLUL V - Virarea sumelor reprezentând finanțare nerambursabilă

Art. 9- Efectuarea viramentelor

 • (1)    Municipiul Bacău virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezentând finanțări nerambursabilă alocată Proiectului din bugetul local Bacău, conform prezentului contract, astfel:

o 30% prima tranșă în condițiile legii în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de cătn beneficiar;

o 60% tranșe intermediară în termen de 15 zile de la data depunerii raportării intermediar ce va cuprinde justificarea sumelor primite în tranșa anterioară;

o 10% tranșa finală în termen de 30 zile de la validarea raportului final.

 • (2) Suma avansată si nejustificată prin raportări intermediare nu va depăși în nici un moment al derulăr contractului 10% din valoarea transei avansate.

 • (3) Municipiul Bacău poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parțial, plata, fără reziliere; contractului, în cazul nerespectării de către Beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, ș să procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea Proiectului finanțat și utilizare; finanțării.

 • (4) Conform prevederilor art. 4 alin. 1 lit. f din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, este exclus; posibilitatea acordării retroactiv a fondurilor nerambursabîle unei activitati a cărei executare a fost dej; începută sau finalizata la data inchierii prezentului contract.

Art.10 - Cheltuielile Beneficiarului ocazionate de plata obligațiilor ce decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor și lucrărilor executate în cadrul prezentului contract sunt cheltuieli eligibile și vor fi decontate pe baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar.

CAPITOLUL VII- Cheltuieli

Art. 11- Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar

 • (1) Orice sumă primită ca finanțare de la Municipiul Bacău în temeiul prezentului contract va fi cheltuit de către Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului.

 • (2) Cheltuielile vor fi efectuate de către Beneficiar conform bugetului detaliat al Proiectului cu sum;

aprobată prin H.C.L nr..............din..................... privind acordarea finanțării nerambursabilă, ș

prevederilor prezentului contract.

 • (3) . Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cele prevăzute în anexa nr.1 la Ghidul solicitantul! privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău

 • (4) Cheltuielile efectuate înainte de - și după perioada de derulare a Proiectului prevăzută la art 4 dii prezentul contract, nu sunt eligibile și nu pot fi decontate de către Beneficiar.

 • (5) Atunci când Autoritatea Finanțatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificările efectuate, că Beneficiarul a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționate pentru derulare; Proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumeloi Municipiul Bacău poate solicita în scris restituirea acestora.

 • (6) Beneficiarul are obligația de a restitui Municipiului Bacău în termen de 5 zile lucrătoare de I; primirea solicitării scrise, sumele întrebuințate în alte scopuri decât desfășurarea activităților Proiectului îi termenul de derulare a Proiectului stabilit prin prezentului contract și cele a căror întrebuințare nu est dovedită conform prevederilor art.13.

 • (7) Obligațiile prevăzute de alin. 6 rămân în vigoare timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.

 • (8) Suma rămasă necheltuită la sfârșitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a fost posibilă ci costuri mai mici față de cele propuse și aprobate inițial) va fi evidențiată în raportul financiar final și va ' restituită de către Beneficiar, Municipiului Bacău în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare, acesteia, comunicată Beneficiar în scris.

(8) în cazul realizării de economii în derularea Proiectului, finanțarea nerambursabilă acordată dii fondurile bugetului local nu poate depăși 90% din valoarea toatală a Proiectului rezultată din raporti final.

(10) Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, Beneficiarul achiziționează, din fondui publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de O.U.( nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrăi publice și a contractelor de concesiune de servicii, acolo unde este cazul.

CAPITOLUL VIII - Monitorizare si control

Art. 12 - Informare

(1) Beneficiarul furnizează Municipiului Bacău toate informațiile referitoare la derularea Proiectului pi care aceasta i le solicită. Municipiul Bacău poate solicita oricând Beneficiarului informații cu privire I: stadiul activităților, Beneficiarul având obligația să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia îi termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 13 - Prezentarea rapoartelor obligatorii

 • (1) Beneficiarul va transmite informații privind derularea Proiectului și utilizarea sumelor primite. în ace! scop, Beneficiarul va prezenta Municipiului Bacău:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vedere justificării tranșei anterioare

 • - un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activitățile Proiectulu care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului Proiect.

 • (2) Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa la Ghidul solicitantului și vor fi însoțite obligatori de documentele justificative ale plăților efectuate de Beneficiar, în copie. La solicitarea Municipîuh Bacău, Beneficiarul va prezenta spre verificare, documentele justificative și în original.

 • (3) La întocmirea raportului final financiar, Beneficiarul, va prezenta decontul aferent atât al sumi primite de la Autoritatea Finanțatoare, cât și al sumei ce reprezintă contribuția proprie.

 • (4) Raportul final va fi depus în două exemplare original și copie, precum și în format electronic I registratura autorității finanțatoare.

 • (5) în scopul informării Municipiului Bacău cu privire la dificultățile apărute pe parcursul derulăi Proiectului, Beneficiarul va elabora și transmite acestuia rapoarte speciale.

Art. 14 - Evaluarea rapoartelor

 • (1) Raportul de activitate final va fi supus aprobării Autorității finanțatoare.

 • (2) Municipiului Bacău va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de 15 zile de la primire.

Art. 15 - Monitorizarea

 • (1) Pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiari este obligat să permită, în orice moment, accesul neângrădît al organelor de control abilitate prin lege, î scopul realizării controlului financiar și auditului, pentru a controla registrele, documentele și înregistrării deținute de către Beneficiarul, pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul Proiectulu pentru verificarea conformării față de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează la loci unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiarul, iar acesta are obligația să prezinte orie documentație solicitată. în cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane și de a coopera c aceștia, Municipiului Bacău poate solicita în scris restituirea integrală a sumelor alocate.

 • (2) Curtea de Conturi are calitatea de a exercita contrai financiar aupra derulării activitatîi non-prol finanțate din fonduri publice conform art. 38 alin. 2 din legea nr. 350/2005.

CAPITOLUL IX - Rezultate. Publicitate

Art. 16 - Promovarea Proiectului

 • (1) Beneficiarul are obligația de a face referire explicită pe toate materialele și produsele obținute î urma finanțării primite, precum și cu ocazia tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durat Proiectului, la următoarea expresie: "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău și i Consiliului Local al Municipiului Bacău. Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziți Primăriei Municipiului Bacău și nu implică nici o responsabilitate din partea acesteia".

 • (2) Municipiul Bacău va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă publici în modul în care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:

 • - obiectivele și durata Proiectului;

 • - finanțarea acestuia de către Municipiul Bacău;

 • - activitățile efectuate în cadrul Proiectului;

 • - rezultatele obținute.

Art.17 în privința drepturilor de proprietate industrială și intelectuală, exploatare și disimulare rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare.

Art.18 Autoritatea Finanțatoare nu își asumă răspunderi și nu intervine în litigiile care pot apare; între parteneri în privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de aceștia atât pe parcursul derulării Proiectului, cât și după finalizarea acestuia.

CAPITOLUL X - Răspundere contractuală

Art.19 Beneficiarul își asumă întreaga răspundere tehnică și supravegherea generală ; executării serviciilor contractate.

Art.20 Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă pagubei' cauzate Autorității Finanțatoare, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizare; contractului și care îi sunt imputabile.

Art.21 Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vedere; obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului în concordanță ci reglementările în vigoare.

Art.22 Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative di plată.

Art.23 Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheier contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art.24 Autoritatea Finanțatoare are obligația de a sprijini, prin demersuri necesare, obținerea I; timp a aprobărilor, avizelor și licențelor și va acționa ca acestea să nu fie abuziv întârziate sau refuzate.

Art.25 în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi eligib pentru obținerea unei finanțări nerambursabile din fodurile bugetului local în anul următor.

Art.26 - Limite ale răspunderii Municipiului Bacău

 • (1) Nu este responsabilă pentru modul în care finanțarea este folosită, răspunderea Municipiului Bacăi nefiind în nici un fel angajată, în cazul în care Beneficiarul va fi ținut responsabil față de terți pentru orie; prejudicii cauzate în derularea Proiectului și în nici o altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiuni ilicită a Beneficiarului legată de finanțarea acordată prin prezentul contract.

 • (2) Municipiul Bacău nu răspunde în cazul nerespectării legislației în vigoare de către Beneficiarul sai de către angajați, colaboratori sau consultanți ai acestuia.

CAPITOLUL XI - Modificarea proiectului

Art.27 Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate numai prin acte adiționale semnate de comun acord de către părți, sau de către împuterniciți ai acestora.

 • (1) Pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin solicitare scrisă justificata aprobată de autoritatea finanțatoare - durata de derulare, structura bugetului Proiectului și/sau alt' elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele Proiectului.

 • (2) Asemenea modificări nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevăzute la art.2.

CAPITOLUL XII - Rezilierea contractului

Art.28 Municipiul Bacău poate rezilia contractul cu efect imediat, în cazul în care Beneficiara angajează, în termen de 6 luni de ia semnarea contractului, persoane fizice sau juridice care au participa la evaluarea Proiectului care face obiectul prezentului contract, ori care au participat, în diferite faze, I; selectarea beneficiarilor pentru acest Proiect.

3'

Art.29 Municipiul Bacău poate rezilia contractul dacă Beneficiarul este în lichidare voluntare se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale.

Art.30 Municipiul Bacău poate rezilia contractul daca Beneficiarul nu demarează realizare contractului în termenul stabilit în contract

Art 31 (1) Contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenți instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții îi culpă i s-a adus Ea cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

 • (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatăf neândeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • (3) în cazul rezilierii contractului ca urmare a neândeplinirii clauzelor contractuale, beneficiari finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite cu care se reântregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte d interes public.

 • (4) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei final? precum și interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

CAPITOLUL XIII -Forța Majoră

Art.32 Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare obligațiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

Art. 33 Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independer de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

Art. 34 Forța majoră trebuie anunțată în scris în 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția forțe majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă.

Art. 35 Realizarea parțială a Proiectului ca urmare a unei situații de forță majoră are drept rezult? plata parțială, Beneficiarul având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioad derulării Proiectului.

CAPITOLUL XIV-Penalități

Art.36 în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile art. 11, alin. (5)-(9) sau întârzie î realizarea obligațiilor contractuale, datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privin colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

CAPITOLUL XV - Litigii

Art.37 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează pe cal amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii născute din interpretare? executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supus soluționării instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL XVI- Dispoziții generale si finale

Art. 38 - Comunicări

(1) Orice comunicare între părți se va face în scris, la adresa menționată în cuprinsul prezentului contrai sau care va fi comunicată celeilalte părți în scris, utilizând mijloace care permit evidența transmiterii ! primirii acestora. Daca expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicare; lui.

(2) Rapoartele și toate celelalte comunicări între cele două părți se vor trasmite la următoarele adrese:

 • a) Pentru Municipiul Bacău:

Primăria Municipiului Bacău, str. Mărășești nr. 6, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod 600017, te 0234/581.849, fax. 0234/588.757.

 • b) Pentru Beneficiar:

Art.39 Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanțelor rezultate îi urma rezilierii.

Art.40 Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil.

Art.41 Bugetul detaliat, întocmit conform anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată prii HCL nr......din.......constituie anexa la prezentul contract.

Art.42 Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare originale, fiecare avand aceeași forța di drept, 2 exemplare la Autoritatea Finanțatoare si un exemplar pentru Beneficiar.

Primar Direcția Economică Vizat Juridic


Control financiar preventiv


Beneficiar Reprezentant legal Coordonator proiect Responsabil financiar

Cerere de plată pentru contractul de finanțare nerambursabilă

Nr................../....................... [Data cererii de plată ]

în atenția

[Adresa Autorității Finanțatoare] [Comisia de Evaluare]

Numărul de referință al Contractului de finanțare:...

Titlul Proiectului:...

Numele și adresa Beneficiarului:...

Cererea de plată numărul:...

Perioada acoperită de cererea de plată:...

Subsemnatul/a..............................prin prezenta solicit [plata avansului / plata intermediară / plat

finală ]4 în cadrul contractului menționat mai sus.

Plata trebuie făcută în următorul cont bancar:.................................................5

Subsemnatul/a.............................prin prezenta certific că informațiile furnizate în această cerere d

plată sunt complete, corecte și reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile și în concordanț cu Contractul iar această cerere de plată este susținută de documente suport adecvate și verificabile.

Cu stimă,

[ semnătura, ștampila ]

 • 4        Ștergeți cele două opțiuni care nu se aplică.

 • 5        Indicați numărul de cont precizat în formularul de identificare anexai Contractului.

N.B.: Plățile intermediare și finale necesită aprobarea raportului corespondent (vezi Articolul 9(1) din Contract).

ANTET


Către,

Primăria Municipiului Bacău

Alăturat vă înaintăm raportul narativ și financiar privind modul de utilizare a fondurilor alocate conform contractului de finanțare nerambursabilă nr............................... reprezentând tranșa nr.......

respectiv ........%  , în valoare de ............ lei  și a aportului propriu, pentru proiecti

..........................................* care a avut/are loc în.............., în perioada..........................

Data:.............................

Reprezentant legal,

Numele și prenumele Semnătura..................


Coordonator proiect,

Numele și prenumele Semnătura......................

Ștampila organizației,

RAPORT DESCRIPTIV

INTERMEDIAR/FINAL aferent tranșei alocate în data de.................

 • • Acest raport trebuie completat și semnat de către conducătorul instituției, coordonatorul de proiect responsabilul financiar și de persoana de contact.

 • • Informația oferită mai jos trebuie să corespundă cu informația financiară care apare în raport* financiar.

 • • Vă rugăm completați raportul folosind o mașină de scris sau un computer

 • • Vă rugăm extindeți paragrafele după necesitate.

 • • Autoritatea de Contractare va respinge orice rapoarte completate greșit sau incomplete.

 • •  Daca nu se specifică altfel, răspunsul la toate întrebările trebuie să acopere perioada de raportare

 • •  Vă rugăm nu uitați să atașați la acest raport copii după documentele justificative.

 • I. Raport de activitate

 • 1. Descriere

  • 1.1. Numele beneficiarului contractului de finanțare:

  • 1.2. Numele și funcția Persoanei de contact:

  • 1.3. Numele partenerilor în Proiect:

  • 1.4. Titlul Proiectului:

  • 1.5. Numărul contractului:

  • 1.6. Data de început și data de sfârșit a perioadei de raportare22:

  • 1.7.  Beneficiarii finali / grupurile țintă23 și / sau zona țintă (dacă sunt diferite):

 • 2. Evaluarea implementării activităților Proiectului

 • 3. Activitățile proiectului

Vă rugăm enumerați toate activitățile conform proiectului de la momentul ultimului raport intermediar- dacă e cazul, sau pe parcursul perioadei de raportare

 • 4. Mediatizarea Proiectului

Autoritatea Finanțatoare poate dori sâ publice rezultatele Proiectului. Aveți obiecții ca acea raport să fie publicat pe website-ul Autorității Finanțatoare? Dacă da, vă rugăm să specificai obiecțiile dumneavoastră aici.

II. Raport financiar

 • 1. Date despre finanțare

 • ■  Valoarea totală a proiectului, conform cererii de finanțare depuse.........

 • ■  Valoarea totală a contractului, conform contractului de finanțare nerambursabilă

nr................./........., respective suma de.....................

* Valoarea finanțării cumulate la data întocmirii raportului.........lei, din care :

 • -   contribuție proprie a Beneficiarului, respectiv suma

 • -  sume reprezentând finanțare nerambursabilă de le bugetul local în baza

contractului de finanțare nr.........din............, respectiv suma...........lei, din

care:

 • a. sume utilizate conform documentelor anexate:

 • b.  sume neutilizate:

 • 2. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: (facturi, chitanțe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine și dispoziții de plată) - se vor enumera toate documetele anexate.

 • 3. Situația centralizatoare pentru fiecare capitol, de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos):

  Nr. crt.

  Categoria de cheltuieli

  Nr. și data document

  Unitatea emitentă

  Suma totală

  Contribuție PMB

  Contribuție Aplicant

  TOTAL lei:

Numele conducătorului asociației/fundației/organîzației/cultuluî Semnătura........................

Numele coordonatorului programului/proiectului Semnătura..............................

Numele responsabilului financiar al asociației/fundației/organizației/cultului: Semnătura...........................

Data de raportare:.............................

Data trimiterii raportului:....................................

Ștampila


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNI     UI BACĂU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. A la Hotărârea nr. $1 din

O3 °2ticg a Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU MUNICIPIUL BACĂU

Ghidul Solicitantului

PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU ALOCATE PENTRU ACTMTĂTI NONPROFIT DE INTERES LOCAL

DOMENIUL SOCIAL

CUPRINS

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II: PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANȚĂRII

CAPITOLUL III: CRITERIILE DE ACORDARE A FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

CAPITOLUL IV: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL V: PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL VLPROCEDURA DE RAPORTARE Șl CONTROL

CAPITOLUL VII: SANCȚIUNI

CAPITOLUL VIII: DISPOZIȚII FINALE

ANEXE

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa A1 - Fișă Tehnică privind unitatea solicitantă, pentru proiecte în domeniul social

Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa B1- Date privind bugetul unității solicitante, pentru proiecte în domeniul social Anexa C - CV-ul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 02, D 03) - Declarați

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile si domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - categorii de activități aferente domeniului social

Anexe privind încheierea si derularea contractului:

Anexa I - Contract de finanțare nerambursabilă pentru proiectele pe domeniul social

Anexa II - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă

Anexa Iii - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / final

CAPITOLUL I ■ Dispoziții generale


Scop si definiții

 • 1. Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatilor finanțatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Bacau.

 • 2. In înțelesul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

 • b) autoritate finanțatoare -Municipiului Bacau;

 • c) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabila in urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finanțarea nerambursabila, conform anexei nr. 1 la ghid;

 • e) contract de finanțare nerambursabila - contract încheiat, in condițiile legii, intre Municipiului Bacau, in calitate de autoritate finanțatoare si beneficiar;

 • f) contract de achiziție - contract încheiat între beneficiar și unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiect de obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii,

 • g) finanțare nerambursabila - alocație financiara directa din fonduri publice, in vederea desfășurării de către persoane fizice sau persoane juridice fiara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Bacau, pe latura socială,

 • h) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al Municipiului Bacau;

 • i) solicitant - orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

 • 3. Prezentul ghid stabilește procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

 • 4. Orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial asociații ori fundații constituite conform legii sau alte culte religioase recunoscute conform legii care desfășoară activități nonpnofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare neramursabilă,

 • 5. Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public inițiate si organizate de către aceștia, în completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donații și sponsorizări.

Domeniu de aplicare

 • 6.  Prevederile prezentului ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activități din domeniul social așa cum sunt enumerate în anexa nr. 2.

 • 7. Finanțările nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr.182Z2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

 • 8. Potrivit dispozițiilor prezentului ghid, nu se acorda finanțări nerambucsabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului in care aceasta reprezintă o componenta indispensabila proiectului.

 • 9. Principii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila sunt:

 • a) libera concurenta, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in condițiile legii, beneficiar,

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificațiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

 • c) transparenta, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

 • d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila, astfel incat orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabila de la aceeași autoritate finanțatoare in decursul unui an;

 • f) ne retroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost deja începută sau finalizata la data încheierii contractului de finanțare;

 • g) cofinantarea, in sensul ca finanțările nerambursabile trebuie insotite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totala a finanțării;

 • h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrai anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea neramburaabilă din bugetul local

 • 10. Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între parii.

 • 11. Pentru aceeași activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta de la Municipiul Bacău, decât o singură finanțare nerambursabilă în decursul anului 2009.

 • 12. In cazul in care un beneficiar contractează, in cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare ne rambursabila pentru activități diferite în cadrul aceluiași domeniu de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual pe total domenii in bugetul autoritarii finanțatoare respective.

Prevederi bugetare

 • 13. Pnogamele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul local al municipiului Bacau, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local.

Informarea publică șî transparența decizională

 • 14. Procedurile de planificare și executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanțările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selecționare, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilâ, contractele de finanțare nerambursabilă semnate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile, constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finanțării
 • 1. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie de evaluare și selecție, cu respectarea principiilor prevăzute la punctul 9 al primului capitol.

 • 2. Anual vor exista cel mult două sesiuni de selecție a proiectelor.

 • 3. Procedura de selecție de proiecte, organizata de Autoritatea Finanțatoare va cuprinde următoarele etape:

 • a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

 • b) publicarea anunțului de participare;

 • c) înscrierea candidatilor;

 • d) transmiterea documentației;

 • e) prezentarea propunerilor de proiecte;

 • f) verificarea eligibilității, înregistrării si a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;

 • g) evaluarea propunerilor de proiecte;

 • h) comunicarea rezultatelor;

 • i) depunere contestațiilor și soluționarea acestora

 • j) încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila;

 • k) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila

 • 4. Documentația de solicitare a finanțării se va depune in doua exemplare(original si copie) precum si in format electronic (pe suport magnetic) la registratura Autorității Finanțatoare , la sediul Primăriei Bacau, situat in str. Marasesti, nr.6.

 • 5. Documentația va fi întocmită in limba romana.

 • 6. Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conținutului si trebuie sa fie semnata, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoana împuternicita legal de acesta.

 • 7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) si va ramane ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabila.

 • 8. în vederea organizării competiției de selecționare, pentru a primi finanțare, documentațiile prevăzute la pct. 9 și 10 din prezentul capitol se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare.

 • 9. Documentația solicitantelor persoane juridice va conține actele prevăzute mai jos:

 • 1) formularul de solicitare a finanțării conform anexei A;

 • 2) bugetul programului/proiectului, și sursele de finanțare, prezentat conform anexei B;

 • 3) CV-uri ale echipei de proiect conform anexei C;

 • 4) declarațiile conducătorului organizației solicitante conform anexelor O 01, D 02 și D 03;

 • 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate pe articole și explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) documentele care să dovedească înființarea și funcționarea legală a entității solicitante : statutul, hotărâre judecătorească, acte adiționale, jurnal oficial, copie a rezoluției, legii, decretului sau deciziei cu privire la înființarea organizației respective, sau contractul de asociere al organizației solicitantului și a! fiecărei organizații partenere (după caz), actele doveditoare ale sediului organizației solicitante și actele adiționale, după caz;

 • 7) certificatul de înregistrare fiscală, copie după declarația de înregistrare T V A, după caz;

 • 8) situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent (contul de profit și pierderi, balanța și bilanțul contabil pe ultimul an financiar pentru care conturile au fost închise), înregistrate la administrația finanțelor publice a municipiului Bacău; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior;

 • 9) extras de cont bancar, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului;

 • 10) certificatele fiscale din care să rezulte că solicitantul și partenerii săi și-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat ( bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale) și către bugetul local

 • 11) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini,

 • 12) alte documente considerate relevante de către aplicant: contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare, etc.

 • 13) dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți: conform anexei B1; -alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terii (contract, extras de cont bancar);

 • 14) acreditarea privind acordarea de drepturi sociale pentru proiectele aferente Domeniului Social - Agenția Județeană de Prestații Sociale.

 • 10. Documentația solicitantilor persoane fizice va conține următoarele acte:

 • 1) formularul de solicitare a finanțării conform anexei A;

 • 2) bugetul programului/proiectului, și sursele de finațare, conform anexelor B și B1 la ghid;

 • 3) CV-ul solicitantului conform anexei C;

 • 4) declarațiile solicitantului conform anexelor D 01, D 02 și D 03;

 • 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate pe articole și explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) extrasul de cont bancar, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului;

 • 7) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul și partenerii săi și-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale) și către bugetul local

 • 8) copie legalizată după actul de identitate;

 • 9) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini

 • 10) alte documente considerate relevante de către aplicant contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare, etc.

CAPITOLUL Ui - Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile

Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecționare:

 • a) programele și proiectele sunt de interes public local;

 • b) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a beneficiarului finanțării, prin

 • -   experiența în domeniul administrării altor programe și proiecte similare

 • -   căile și modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetățenii și comunitatea)

 • -  capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul propus

 • -   experiența de colaborare, parteneriat cu autoritățile publce, cu alte organizații guvernamentale și neguvemamentale din țară și din strănătate, după caz.

EVALUAREA SIZSELECTAREA CERERILOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Cererile de finanțare nerambursabilă vor fi examinate și evaluate de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor din Domeniul Social.

Evaluarea proiectelor se face în două etape:

 • I. Verificarea documentației și a condițiilor de eligibilitate, conform listei de verificare:

LISTA DE VERIFICARE

(se va completa de către comisia de evaluare)

DATE ADMINISTRATIVE

Numele solicitantului

Statut legal

Data înființării organizației

Partener

Nume:

Titlul propunerii

ÎNAINTE DE a TRIMITE PROPUNEREA DVS., VA RUGĂM VERIFICAȚI DACA FIECARE DINTRE URMĂTOARELE COMPONENTE SUNT COMPLETE Șl RESPECTĂ URMĂTOARELE CRITERII:

DA

NU

1. Termenul limită de depunere a fost respectat

2. A fost folosit formularul potrivit de cerere de finanțare nerambursabilă, cel publicat pentru această sesiune

3. Propunerea este redactată și este în limba română

4. Este inclusă 1 copie alături de original

5. Este atașată un exemplar și pe support magnetic

6. Fiecare partener a completat și a semnat o declarație de parteneriat conform cu prevederile din Cererea de finanțare și aceasta este inclusă în propunere. (Vă rugăm să indicați (NU) dacă nu aveți nici un partener)

7. Bugetul este prezentat în formatul solicitat, este exprimat în RON, este conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexa B) și este inclus în propunere

8. Durata proiectului este egală sau mai mică de 12 luni (perioada maxim permisă)

9. Declarațile solicitantului au fost completate, au fost semnată conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexele D01, D02, D03)

10. Contribuția solicitantului este de minim 10% din valoarea finanțării

11. Documentele suport cerute sunt atașate (cele enumerate la capitolul II din Ghidul Solicitantului)

12. Solicitantul este eligibil

13. Partenerul(i) este /sunt eligibil/i

14. Proiectul are legătură cu un sector sau un domeniu de activitate acoperit de program

15. In formularul Cererea de finanțare, solicitantul a descris clar tipurile de activități și costurile acestor activități pentru fiecare obiectiv

Nu sunt selecționate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situații;

 • a) documentația prezentată este incompletă și nu respectă prevederile punct 9 și 10 din cap. II din prezentul ghid;

 • b) solicitanții au conturile bancare blocate;

 • c) solicitantii nu au respectat un contract de finanțare anterior (in acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioada de un an de zile);

 • d) solicitantii au prezentat declarații inexacte la o participare anterioară;

 • e) nu și-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor, și contribuțiilor la bugetul de stat/local și la bugetul asigurărilor sociale de stat și a fondurilor speciale.

 • II. Evaluarea calității propunerilor de proiect și evaluarea financiară:

Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:

Criteriu

Punctaj

- capacitate de realizare

20

- consistență tehnică

15

- participarea părților

15

- soliditate financiară

15

- rezultate așteptate

10

- durabilitatea programului sau proiectului

25

ATENȚIE!!

Numai proiectele cu un punctaj minim de 60 de puncte vor fi propuse pentru finanțare.

CAPITOLUL IV - încheierea contractului de finanțare
 • 1. Contractul se încheie între Municipiului Bacau și solicitantul selecționat, conform anexei I , -Contract de finanțare nerambursabilă - la prezentul ghid, in termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului final al sesiunii de selecție a proiectelor in presa locala și pe site-ul Primăriei Bacau.

 • 2. La contract se vor anexa bugetul detaliat, întocmit conform Anexei B la ghidul solicitantului cu suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

CAPITOLUL V - Procedura privind derularea contractului de finanțare
 • 1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate in baza unui contract de finanțare nerambursabila numai in măsură in care sunt justificate si oportune si au fost contractate in perioada executării contractului.

 • 2. Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt fi cuprinse in anexa nr.1 la prezentul ghid

 • 3. Autoritatea finanțatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finanțare nerambursabila ca plățile către beneficiar sa se faca in transe în avans, in raport cu faza proiectului si cheltuielile aferente, in funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evoluția in timp a activitatii finanțate ori de costurile interne de organizare si funcționare ale beneficiarului

 • 4. Finanțarea pentru o tranșă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranșei anterioare prin depunerea raportelor intermediare și a documentelor justificative.

 • 5. Prima transa nu poate depăși 30% din finanțarea acordata, conform contractului de finanțare iar ultima transa de 10% din valoarea totală a finanțării nerambursabile, va fi virată beneficiarului in termen de maxim 15 zile de la validarea raportului final. Raportul final va trebui depus și înregistrat la Autoritatea Finanțatoare până cel târziu la data de 15 decembrie 2009

 • 6. Pentru proiectele din a căror finanțare nerambursabilă se vor acorda premii, 90 % din fondul de premiere poate fi eliberat într-o singură tranșă.

 • 7. Suma avansată și nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăși în niciun moment al derulării contractului 10% din valoarea tranșei avansate. Plata următoarei tranșe va fi diminuată cu suma nejustificată în tranșa anterioară.

 • 8. Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice ne rambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, atunci când este cazul.

CAPITOLUL VI: Procedura de raportare și control
 • 1. Pe parcursul derulării contractului, solicitantii care au primit finanțare au obligația să prezinte comisiilor de evaluare aprobate de Consiliul Local Bacau următoarele raportări:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare

 • -  raportare finală: depusă până la data de 15.12.2009 și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizand atat finanțarea proprie cat si contribuția Municipiului Bacau.

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa IV la ghid, vor fi depuse atat pe suport de hârtie, cat si pe suport magnetic și vor fi însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.

Acestea vor fi depuse la registratura Autorității Finanțatoare cu adresa de înaintare întocmită conform anexei III la ghid.

 • 2. în cazul proiectelor / programelor pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin contract, Autoritatea Finanțatoare va proceda la recuperarea sumelor acordate cu aplicarea prevederilor legale în vigoare.

 • 3. Autoritatea Finanțatoare va stabili duratele contractelor de finanțare astfel incat sa asigure decontarea ultimei transe in anul calendaristic in care s-a acordat finanțarea

 • 4. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:

 • -  pentru decontarea cheltuielilor administrative și a cheltuielilor ocazionate de achiziționarea de bunuri și servicii: factură fiscală, chitanță, ordin de plată, dispoziție de plată,

 • -   pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanță, ordin de plată, dispoziție de plată

 • -  pentru decontarea cheltuielilor privind resursele umane (indemnizații, onorariile, consultanta de specialitate, fond premiere, salarii : document justificativ privind existența obligației de plată, factură fiscală (unde e cazul), chttanță/ordin de plată/stat de plata semnat de reprezentanții legali ai beneficiarului;

- pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu in categoria alte cheltuieli: orice document fiscal care corespunde legislației aflate in vigoareși care poate fi folosit ca mijloc probant în efectuarea cheltuielii respective.

 • 5. Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfășurării activităților proiectului, așa cum acestea sunt descrise în cererea de finanțare .

 • 6. Autoritatea finanțatoare isi rezerva dreptul de a face verificări , atat in perioada derulării contractului de finanțare nerambursabila, cat si ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.

 • 7. Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activitatii nonprofit finanțate din fondurile publice.

 • 8. Regimul de gestionare a sumelor finanțate si controlul financiar se realizează in condițiile legii. Dosarul complet conținând raportul final al proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior

^CAPITOLUL VII: Sancțiuni_____________ ______1
 • 1. Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • 2. în cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe

țkZf          Ut» HU-VlVU p’UfltVWW.

 • 3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanțării datorează dobânzi

și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se COi        in venituri aie bugetului iuuai.

 • 4.  Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale,recuperarea sumelor acordate prin tranșe intermediare, interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

10

el

CAPITOLUL VIII: Dispoziții finale
 • 1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanții finanțării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratura Autoritatea Finanțatoare, la sediul Primăriei Bacau, situat in Marasesti nr. 6. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

 • 2. Prezentul ghid se completează cu prevederile legale in vigoare.

 • 3. Prevederile ghidului vor fi aplicate tuturor finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local începând cu anul bugetar 2009 pentru domeniul social și primează oricăror prevederi ale altor qhiduri aprobate anterior.

 • 4. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid.

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa A1 - Fișă Tehnică privind unitatea solicitantă, pentru proiecte în domeniul social

Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa B1- Date privind bugetul unității solicitante, pentru proiecte în domeniul social Anexa C - CV-ul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 02, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile și domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - Categorii de activități aferente domeniului social

Anexe privind încheierea $i derularea contractului:

Anexa I - Contract de finanțare nerambursabilă pentru proiectele pe domeniul social

Anexa II - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă

Anexa III - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / finalllAnexa nr. A la Ghidul Solicitantului

AUTORITATE FINANȚATOARE

MUNICIPIULUI BACĂU

Cerere de Finanțare

NumeJe solicitantului:

Domeniul:

Activitatea:

Titlul:

Dosar Nr.

(numai pentru uz intern)

rugăm să citiți și să completați cu deosebită atenție acest formular. Omisiunile nu pot fi rectificate; în cazul în care lipsesc informații sau documente, cererea dumneavoastră de finanțare va fi respinsă.

12

PROIECTUL

 • 1. DESCRIERE

  • 1.1 Titlu

  • 1.2 Localizare

localitate(ăți), regiune, zonă.

1 3 Suma solicitată de la Autoritate Finanțatoare

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

% din costul total a) proiectului

LEI

LEI

%

1.4 Rezumat

Maximum 1 pagină

—------------

Durata proiectului

... luni

Scopul proiectului

Obiectivele proiectului

Parteneri

Grupul țintă1 / Beneficiarii finali2

1.5 Justificare

Maximum 1 pagină. Prezentați următoarele informații:

 • (a) modului în care proiectul intenționează să continue un proiect anterior, dacă e cazul;

 • (b) relevanța proiectului pentru obiectivele programului de finanțare;

Corelați scopul și obiectivele proiectului dumneavoastră cu obiectivul general și obiectivele specifice ale programului de finanțare nerambursabilă, conform anexei 2.

 • (c) identificarea problemelor și necesităților legate de grupul țintă / zona / obiectiv precum și numărul estimat de beneficiari direcți și indirecți;

 • 1 "Grupuri țintă" sunt grupurile/entitățile care vor fi vizate la nivelul scopului proiectul ui. (Ex.: elevii de liceu din Bacău)

 • 2 “Beneficiarii finali” sunt cei care vor beneficia în mod direct de pe urma proiectului.(Ex, Elevii clasei a X-a C de la liceul..)

13

 • 1.6 Descrierea activităților:

Descrierea detaliată a activităților se face după următoarea structură, activitățile fiind subordonate obiectivelor;

Obiectivul nr..:................

Activitatea nr....

Denumire:................

Descrierea:..........

Responsabil (funcția din echipa de proiect sau partener de proiect): Etc............................

 • 1.7 Planul de activități:

Durata proiectului va fi de___luni.

Planul de activități trebuie să ofere imaginea succesiunii derulării fiecărei activități.

Planul proiectului este orientativ si nu trebuie să menționeze date exacte, ci numai să se indice prin bifare "luna 1" "luna 2” etc.

Planul proiectului nu trebuie să conțină descrierea detaliată a activităților, ci doar titlurile lor (vă rugăm să verificați că acestea corespund cu cele menționate în secțiunea 1.7 Descrierea detaliată a activităților). Inclusiv lunile fără activități trebuie cuprinse în acest plan și reflectate în durata totală a proiectului.

Toate activitățile trebuie implementate în perioada de valabilitate a proiectului / contractului. Durata proiectului și a fazelor sale trebuie să fie realiste.

Atunci când planificați activitățile, vă rugăm să acordați atenție deosebită termenelor contractuale pentru plata tranșelor (avans, tranșă intermediară și tranșă finală).

Planul de activități al proiectului trebuie conceput în următorului format:

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitatea

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Responsabil

Activitatea 1

■ ■ -

-------------------

Activitatea 2

Etc.

 • 1.8 Echipa propusă pentru implementarea proiectului:

Enum erați componența echipei de proiect, precizând în linii mari responsabilitățile pentru fiecare funcție. Aceste funcții trebuie să apară și pe CV-urile atașate la Cererea de finanțare, conform anexei C-CV-uri.

Responsabilitățile pentru derularea anumitor activități trebuie să se regăsească în secțiunea 1.6 Descrierea detaliată a activităților și în secțiunea 1.7 Planul de activități.

 • 2. REZULTATE PRECONIZATE

Având în vedere caracterul proiectului dumneavoastră, vă rugăm să specificați:

 • 2.1 Proceduri de evaluare:

Enumerați și descrieți procedurile pe care intenționați să le folosiți pentru evaluarea internă a proiectului, pentru a se putea măsura gradul de atingere a obiectivelor.

Vor fi cuantificate rezultatele și a impactul activităților, (maxim 5 rânduri)

 • 2.2    Beneficii:

  • 2.2.1 Situația grupurilor țintă/beneficiarilor

Va rugăm să prezentați în mod clar beneficiile ia nivelul grupurilor țintă - relevante față de nevoile identificate în secțiunile anterioare.

 • 2.2.2 Capacitățile manageriale și tehnice ale grupurilor țintă sau ale partenerilor (unde este cazul)

Arătați cum va îmbunătăți proiectul capacitățile tehnice și manageriale ale grupurilor țintă și a partenerilor (dacă este cazul).

 • 2.3    Mediatizare

Prezentați modul de mediatizare pentru derularea și realizările proiectului, publicații și alte elemente de publicitate.

Prezentați modul în care se va asigura vizibilitatea contribuției Autorității Finanțatoare.

 • 3. BUGETUL PROIECTULUI

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului care acoperă durata totală a proiectului (durata inițială planificată a unui proiect nu poate depăși 12 luni).

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

Contribuția proprie a solicitantului

RON

%

100%

4 SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului pentru a furniza informațiile cu privire la sursele de finanțare preconizate pentru finanțarea proiectului.

La completarea bugetului observați faptul că se vor completa două foi de lucru separate:

 • 1. Bugetul proiectului; 2. Surse de finanțare.

Contribuțiile în natură

Vă rugăm să menționați aici contribuțiile în natură ale solicitantului și partenerilor acestuia sau alte surse (specificați), după caz (maximum 1 pagină).

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar, dar sunt relevante pentru a evalua capacitatea tehnică a solicitantului.

Vă rugăm să verificați buna corelare a următoarelor instrumente principale: Scopul, Obiectivele, Activitățile, Planul de activități, și Bugetul.

15

II. SOLICITANTUL

1. IDENTITATE

Denumirea legală completă:

Statut juridic:

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Telefon:

Fax:

Adresa de e-mail:

Website:

Adresa de email a persoanei de contact:

Orice schimbare de adresa, numere de telefon, numere de fax și mai ales e-mail trebuie să fie notificată în scris Comisie de Evaluare. Autoritatea Finanțatoare nu poate fi responsabilă în cazul în care nu poate contacta solicitantul

 • 2. DETALII DESPRE BANCĂ

Banca trebuie să fie localizată în localitatea în care este înregistrat solicitantul:

Numele titularului de cont:

Codul 1BAN (opțional):

Numele băncii:

Adresa băncii:

Numele / funcția persoanei cu drept de semnătură:

 • 3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI

  • 3.1 Când a fost înființată organizația dvs. și când și-a început activitatea?

 • 3.2. Care sunt principatele activități ale organizației dvs.?

Dacă doriți puteți anexa orice materiale considerate ca fiind relevante.

 • 4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT Șl IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

 • 4.1. Experiență în derularea unor proiecte similare

Maxim 3 proiecte, pe care le considerați cele mai relevante.

Maxim 1 pagină.

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a proiectelor derulate de organizația dumneavoastră în anul precedent în domeniile prevăzute sau domenii conexe acestui program, având grijă să identificați pentru fiecare proiect îr parte:

Titlul proiectului;

Localizarea:

Scopul și Obiectivele:

Costul total al proiectului:

Finanțatorii proiectului (nume, adresă și e-mail, nr. telefon, suma):

 • 4.2 Resurse

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a diferitelor resurse Ea care are acces organizația dumneavoastră și, în special, a următoarelor aspecte:

 • 4.2.1 Venitul anual pentru ultimul an;

 • 4.2.2 Numărul angajaților cu normă întreagă și parțială, pe categorii

 • 4.2.3. Echipamente și spații de birouri

4.3. Finanțări nerambursabile, contracte sau împrumuturi obținute în ultimul an.

Titlul proiectului

Suma (tei)

Data la care s-a obținut finanțarea

în calitate de solicitant/partener

Finanțator

Aceste informații vor fi utilizate pentru a evalua măsura în care organizația dumneavoastră are suficientă experiență în implementarea de proiecte de anvergura celui pentru care solicitați finanțare nerambursabilă.

III. PARTENERI Al SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ LA PROIECT

 • 1. DESCRIEREA PARTENERILOR

Această secțiune trebuie completată pentru fiecare organizație parteneră în parte.

Fiecare partener va depune Certificate fiscale din care să rezulte că nu au datorii fiscale, datoriile la plata contribuțiilor la fondurile sociale, fondul de șomaj și fondul asigurărilor de sănătate și către bugetul local (în conformitate cu Capitolul II, pct.9 al. 10 din Ghidul Solicitantului)

Partener 1

Denumirea legală completă:

Statut juridic

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresa de e-mail:

Website:

Număr de angajați

Experiența în proiecte similare, relevantă pentru rolul în implementarea proiectului propus

Rolul și implicarea în pregătirea și derularea proiectului propus

Acest tabel poate fi multiplicat, conform necesităților.

Acest formular de cerere trebuie însoțit de o declarație de parteneriat semnată și datată de către fiecare partener, în conformitate cu modelul de la pagina următoare.

DECLARAȚIE DE PARTENERIAT

(Jn parteneriat este o relație esențială între două sau mai multe organizații, care presupune împărțirea responsabilităților în derularea proiectului finanțat de către Autoritatea Finanțatoare. Pentru a asigura o derulare ușoară a proiectului, Autoritatea Contractantă solicită tuturor partenerilor să recunoască acest lucru, consimțind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos:

 • 1. Toți partenerii au citit formularul de cerere și au înțeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca cererea

de finanțare nerambursabilă să fie înaintată Autorității Finanțatoare.

 • 2. Toți partenerii au citit contractul standard de finanțare nerambursabilă și au înțeles care vor fi obligațiile care le

revin în cadrul contractului dacă finanțarea nerambursabilă este acordată. Ei autorizează solicitantul principal să semneze contractul cu Autoritatea Finanțatoare și să îi reprezinte în relațiile cu Autoritatea Finanțatoare privind punerea în aplicare a proiectului.

 • 3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi și să-i informeze în totalitate asupra evoluției proiectului.

 • 4. Toți partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor - descriptive și financiare - către Autoritatea Finanțatoare.

 • 5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activități, etc.) trebuie să fie aprobate de parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea Finanțatoare. în cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toți partenerii, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Finanțatoare cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.

Am citit și consimțit asupra conținutului proiectului înaintat Autorității Finanțatoare. Ne angajăm să acționăm în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

Locul și data...........................

Nume

Organizație

Funcție


Nume

Organizație

Funcție


Semnătură și ștampila

Semnătura și ștampila


Fiecare partener va primi un exemplar al declarației de parteneriat.

Pentru proiectele pe domeniul social


ANEXA A1 |a Ghidul Solicitantului


FIȘA TEHNICĂ privind unitatea solicitantă

 • 1. Unitatea solicitantă:

~ denumirea................................................................

 • - tipul de unitate.........................................................

 • 2.     Sediul unității solicitante .............. ,

(localitatea, strada, nr., sector/județ) tel................................

 • 3. Justificarea unității solicitante în raport cu necesitățile și prioritățile comunității:

 • - descrieți problemele existente în comunitate și, dacă este posibil, oferiți date cantitative și calitative ale acestora;

 • - precizați, dacă este cazul, alți furnizori de servicii similare existenți în comunitate, precum și tipul serviciilor acordate;

 • - precizați problemele cărora le răspund serviciile acordate de unitatea solicitantă.

 • 4.1. Serviciile acordate.................................................................................................................

(rezumați în maximum 10 rânduri)

 • 4.2. Servicii acordate pentru persone beneficiare ale proiectelor de îngrijire la domiciliu:

 • 4.2.1. beneficiari deplasabili......................................................................................

 • 4.2.2. beneficiari nedeplasabili.................................................................................

(rezumați în maximum 10 rânduri)

 • 5. Date despre persoanele beneficiare:

 • 5.1. Persoanele beneficiare sunt rezidente în.................................

(precizați localitatea/localitățile)

 • 5.2. Numărul de persoane beneficiare..........................................

 • 5.2.1. Număr de beneficiari deplasabili1.........

 • 5.2.2. Număr de beneficiari nedeplasabili24 25........

 • 5.3. Criterii de selecționare a persoanelor beneficiare.......................

 • 6. Descrierea unității solicitante:

 • 6.1. Funcționează din anul.................................................

 • 6.2. Planificarea activităților26 ..........................................................................

(în maximum 3 pagini descrieți activitățile derulate în unitatea solicitanta și planificarea acestora).

 • 6.3. Parteneri în proiect și natura parteneriatului.................................................................

(prezentați în copie convențiile de parteneriat)

 • 6.4. Acordarea serviciilor:

 • 6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, plan individualizat, contract de furnizare de servicii, raport de evaluare inițială, raport de evaluare complexă) ................................................................................(înainte de a desene instrumentele de lucru utilizate, menționați numele standardului de calitate aplicat și actul normativ prin care a fost aprobat)

 • 6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor............

 • 6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea solicitantă:

 • a) 1 în cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:

 • - suprafață locuibilă/persoană asistată

 • - condiții de cazare, numărul de persoane/dormitor

 • - condiții de petrecere a timpului liber

 • - condiții de comunicare cu exteriorul

 • - condiții de servire a mesei

 • - alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială acordate

 • - grupurile sanitare: ’...........la..............persoane beneficiare;

-1 lavabou la............persoane beneficiare;

-1 duș/cadă la...........persoane beneficiare;

 • - condițiile de preparare și servire a hranei

 • b) 27 28 în cazul unității care asistă persoanele la domiciliul acestora:

 • - frecvența intervențiilor, numărul de vizite/săptămână

 • - posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane beneficiare sau cu familia;

 • - posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistență socială

 • - condiții de transport al mesei

 • - operativitatea intervenției.............................................

 • 6.4.4.   Date privind personalul de specialitate al unității solicitante (personal calificat)

6.4.5 29 Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite

 • 7. Resurse umane:

 • 7.1. Numărul total de personal:..........................., din care:

 • - de conducere

 • - de execuție

 • - cu contract individual de muncă

 • - cu contract de voluntariat/colaboratori........................................

 • 7.2. Personal calificat în domeniul pentru care se solicită finanțarea, din care:

 • - cu studii superioare

-cu studii medii

 • - cu altă calificare (Specificați tipul calificărilor.)........................

 • 7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor:

 • - număr...................................

 • - responsabilități........................

 • 8. Date privind conducătorul unității solicitante:

Numele..............prenumele................., profesia................

Funcția în asociație/fundație/organizație..............................................

Angajat cu contract individual de muncă.........................

 • 9. Patrimoniul unității solicitante (Precizați valoarea.):

 • - construcții.......’......................................................

 • - terenuri...............................................................

 • - alte mijloace fixe.......................................................

 • - mijloace de transport....................................................

 • 10. Rezultate preconizate în urma acordării finanțării nerambursabile:

Pentru proiectele pe domeniul social___________________________________ANEXA B1

la Ghidul Solicitantului DATE

privind bugetul unității solicitante în anul 2009

Denumirea unității solicitante.....................................................................

sediul................................................................

Număr de persoane beneficiare.........................

sumă nerambursabilă solicitată.................................lei.

I. Bugetul

RON                   fără TVA

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1 Venituri totale, din care:

1.1. Venituri ale asociației/fundației/ organizației/persoanei fizice'1)

1.2 Finanțare acordată în temeiul Legii nr. 34/1998, a

Legii nr. 350/2005

2.Cheltuieli totale, din care*2'*35

2.1 Cheltuieli de personal'4)

2.2 Cheltuieli cu hrana

2.3 Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei 2.4Cheltuieli cu iluminatul

2.5 Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon

2.6 Cheltuieli cu materiale didactice

2.7 Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament

2.8 Cheltuieli de transport

2.9 Cheltuieli cu materiale sanitare și incontinență

2.10 Cheltuieli cu materiale pentru curățenie și igienă

2,11 Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității *5)

2.12 Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb reparații etc.)

M) La veniturile provenite din donații, sponsorizări și alte venituri se vor evidenția și bunurile în natură la prețul pieței.

Cheltuielile prevăzute la pct. 1 - 11 nu pot fi sub nivelul sumei nerambursabile acordate de la bugetul Consiliului Local Bacau.

Din suma nerambursabilă acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

*4) Din suma nerambursabilă acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificai în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială.

Din suma nerambursabilă acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

II. Utilizarea sumei nerambursabile

RON                      fărâ TVA

Denumirea indicatorului

Cheltuieli totale

Sumă nerambursabilă de la Consiliul Local Bacau

Din venituri proprii

1 .Cheltuieli totale,din care

1,1 Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială

1.2 Cheltuieli cu hrana

1.3 Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

1.4. Cheltuieli cu iluminatul

1.5 Cheltuieli pentru plata serviciilor apă, canal, salubrizare, telefon

1.6 Cheltuieli cu materiale didactice

1.7 Cheltuieli cu obiecte de inventar

de mică valoare sau scurtă durată și echipament

1.8 Cheltuieli de transport

1.9 Cheltuieli cu materiale sanitare și incontinență

1,10 Cheltuieli cu materiale pentru curățenie și igienă

1,11 Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității

1.12 Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb reparații etc.)

 • III. Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială

 • IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane beneficiare/lună (cheltuielile lunare de întreținere raportate la

numărul de persoane beneficiare/lună)30...................................

DETALIEREA CHELTUIELILOR

Anexa B. Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Cheltuieli

UM

valoare/-UM (RON)

Total cost (RON)

1. Costuri amenajări

Subtotal amenajări

2. Costuri cazare sl masa și diurnă Subtotal costuri cazare si masa și diurnă

3. Echipamente si bunuri cu valoare de inventar Subtotal costuri echipamente si bunuri

C Costuri prMnd închirieri Subtotal costuri închirieri

5 Costuri tipărituri Subtotal costuri tipărituri

S. Costuri consumabile Subtotal costuri consumabile

7. Costuri transport SuirtotaZ costuri transport

3. Costuri resurse umane (salarii, onorarii, fond premiere) Subtotal costuri resurse umane

■ ■ ■ • 0                                                                                                                         - -

9. Costuri mijloace fixe și echipamente birotică Subtotal costuri mijloace fixe și echipamente birotică

10. Alte costuri Subtotal alte costuri

11. Fond de rezervă (maxim 5 %) Subtotal fond de rezervă

12. Costuri administrative (maxim 8 %)

Subtotal costuri administrative

TOTAL

__________________________________________________________________________________________________________1

SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE________________________________________

Suma               Procentaj

ROM                 din total

____________________________________________________________%

Contribuția financiară a solicitantului

Contribuția solicitată Autorității Finanțaoare

TOTAL GENERAL

 • 7. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile ale proiectului._______________________________________________________________

 • 2. La rubricile -Subtotal - se va calcula doar costul total pe subcategorie._________________________________________

 • 3. La realizarea bugetului aveți in vedere condițiile necesare pentru a asigura eligibilitatea costurilor, in conformitate cu Anexa 1

astfel încât sa nu depaseasca procentul maxim din linia de buget, sau totalul bugetului, după caz.

NOTA BENE : beneficiarul este responsabil pentru corectitudinea informațiilor financiare furnizate în acest tabel

CURRICULUM VITAE Poziția propusă în proiect:

 • 1. Numele de familie:

 • 2. Prenumele:

 • 3.  Data nașterii:

 • 4.  Educație:

 • 5.  Experiența profesională:

  Instituția

  Perioada

  Responsabilități / Rezultate notabile

 • 7. Apartenență la asociații profesionale/ organizații neguvernamentale, etc.:

 • 8.  Poziția actuală în instituție/organizațte:

 • 9.  Vechime în instituție/organizație:

 • 10. Calificări cheie / Ocupația în prezent;

 • 11. Alte activități / aptitudini:

 • 12. Declarație: Declar prin prezenta că subsemnatul am/nu am statut de funcționar public.

Semnătura

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedica pe beneficiar în orice moment s< acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate f compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul.................................... identificat cu CNP.................................. ca persoanî

fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informe: autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele:...............................

Funcția:........................................

Semnătura și ștampila:

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul...................................., identificat cu CNP.................................. persoană fizici

sau persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante declar pe proprie răspundere ci avem/nu mai avem contractată o/nici o altă finanțare nerambursabilă cu Autoritatea Consiliului Loca! a Municipiului Bacău, pentru aceeași domeniu non-profit, în decursul anului fiscal 2009*.

Numele și prenumele:...............................

Funcția:........................................

Semnătura și ștampila:

* în căzui în care solicitantul mai are contractată o finanțare nerambursabilă de (a aceeași autoritate finanțatoare, se va menționa domeniul și cuantumul acesteia.

DECLARAȚIE

Subsemnatul ................................... domiciliat în localitatea...........................str.........................

nr.......... bl......., ap......., sectorul/județul.............., codul poștal.................posesor al actului de identitate

seria ...... nr..............., CNP ..............................., în calitate de reprezentant al organizației

................................................, declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situații:

 • a) în incapacitate de plată;

 • b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești

definitive;

 • c) nu am încălcat/a încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;

 • d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică;

 • e) nu am/are restanțe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;

 • f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Semnătura,

Data:...................................

t >/

ANEXAI la Ghidul Solicitantului

ELIGIBILITATEA COSTURILOR: COSTURI CARE POT FI LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU FINANȚAREA NERAMBURSABILA

Numai “costurile eligibile “ pot fi luate în considerare pentru finanțare nerambursabilă. Acestea sunt detaliate mai jos. Ca urmare, bugetul constituie atât o estimare a costului cât și un plafon a „costurilor eligibile”. Trebuie avut in vedere ca că aceste costuri eligibile trebuie să se bazeze pe costur reale, și nu pot lua forma unor sume forfetare (exceptând costurile cu deplasările, costurile cu diurnele ș costurile indirecte.).

Costuri directe eligibile

Pentru a fi eligibile costurile trebuie să fie:

necesare pentru realizarea proiectului, să fie prevăzute în contractul anexat prezentulu Ghid și să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, îr special utilizarea eficientă a banilor și un raport optim cost/eficacitate;

efectuate în perioada de implementare a proiectului de beneficiari sau partenerii lor oricare ar fi momentul plății efective făcută de beneficiar sau parteneri;

înregistrate în contabilitatea și în documentele fiscale ale Beneficiarului, să fk identificabile și verificabile și să fie dovedite prin documente originale;

Corespunzător acestor condiții și acolo unde sunt relevante pentru procedurile de acordare ; finanțării, costurile eligibile pot include:

Costuri de amenajări

Costuri cu cazare și masă și diurnă pentru proiecte pe domeniul social;

Costuri de achiziție pentru echipamente și bunuri cu valoare de inventar, dacă aceste; corespund prețurilor pieței și sunt necesare pentru realizarea activităților propuse;

Costuri de închiriere echipamente, mijloace de transport, săli de activități (seminalii, cursuri expoziții etc.);

Costuri pentru tipărituri: broșuri, pliante, fluturași, manuale, afișe, etc.; Costuri pentru consumabile: hârtie, toner, cartuș imprimantă, markere, etc.

Costuri de achiziție pentru mijloace fixe și pentru echipamente de birotică ( noi sat folosite) dacă acestea corespund prețurilor pieței și dacă sunt necesare pentri realizarea activităților propuse,

Costuri cu transportul aferent persoanelor specializate implicate în derularea proiectului bilete, transport echipamente si materiale, bonuri de benzină). Transportul se va realiza pe câ posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, iar cu trenul la clasa a doua;

Costuri de resurse umane: 1) personalul alocat pentru proiect, corespunzător salariilo efective plus taxele și costurile aferente salariilor. Salariile și costurile aferente lor nu trebuit să ie depășească pe cele practicate în mod normal de către Beneficiar sau partenerii săi după caz. 2) Onorarii și fond de premiere,

Costurile cu resursele umane se vor acorda cu respectarea normelor legale financiari în vigoare

Alte costuri: tot ceea ce nu poate intra în categoriile mai sus menționate, dar care se justifici concret pentru activitățile proiectului (diseminarea informațiilor inclusiv prin mass-media evaluarea specifică a proiectului, traduceri, copiere, tehnoredactare, developări filme foto montaje filme, realizarea de proiecte, avize, documentații, etc.).

Fondul de rezervă nu poată să depășească 5% din totalul finanțării, poate fi inclusă îr bugetul proiectului - linia de buget “Fond de rezervă". Ea poate fi folosită doar cu < autorizare prealabilă în formă scrisă din partea Autorității Finanțatoare.

Costuri administrative: chirie sediu si utilitati. Se vor deconta cheltuieli administrative îr limita a 8% din valoarea proiectului;

Taxa pe Valoarea Adăugată aferentă produselor și serviciilor eligibile.

Costuri ne-eligibile

 • • datorii și provizioane pentru pierderi sau datorii;

 • • dobânzi datorate;

 • • articole deja finanțate printr-o altă finanțare;

 • • cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe;

 • • cheltuieli pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii, cu excepția celor strict eligibil;

 • • credite la terțe părți;

 • • consultanță pentru întocmirea proiectului;

 • • asigurări;

 • • pierderi din schimb valutar;

 • • alte costuri care nu au relevanță în atingerea obiectivelor proiectului

Contribuția în natură

Orice contribuție în natură făcuta de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar.

Anexa 2

la Ghidul Solicitantului

DOMENIUL SOCIAL
Categorii de programe / proiecte cu caracter social:
 • ■    servicii privind protecția sociala;

 • ■    servicii de consiliere si mediere pentru eradicarea marginalizarii si excluziunii sociale;

 • ■    servicii de consiliere pentru eradicarea violentei in familie;

 • ■    servicii de protecție sociala pentru victimele violentei in familie;

 • ■    servicii de orientare profesionala;

 • ■    servicii de asistenta, îngrijire si recuperare pentru copii st adulti cu dizabilitati si boli invalide;

 • ■    servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane adulte cu dizabilitati si boli invalide;

 • ■    servicii de integrare si reintegrare pentru persoanele ce au fost private de libertate;

 • ■    locuințe protejate;

 • ■    servicii de socializare;

 • ■    servicii privind prevenirea si combaterea sărăciei;

 • ■    servicii de informare, consiliere si îndrumare;

 • ■    campanii de promovare a sanatatii (antitutun, antidrog, antialcool etc.);

 • ■    campanii de prevenire si combatere a bolilor cu transmisie;

* centre sociale de urgenta pentru persoane fara adapost (persoane aflate in strada fara condiția deschiderii dreptului, integrarea sociala a persoanelor fara adapost, prevenirea excluziunii sociale si asigurarea protecției sociale a persoanelor fara adapost);

 • ■    centre comunitare de reintegrare sociala;

 • ■    centre sociale multifuncționale;

 • ■    centre de zi;

 • ■    alte programe/proiecte cu impact social.

Obiective:

educare;

asistenta, îngrijire si recuperare;

informare, consiliere si îndrumare; socializare;

integrare si reintegrare; eradicarea violentei in familie; eradicarea excluziunii sociale;

prevenirea fenomenelor care pot genera probleme de natura sociala cu influente negative;

orientare profesionala;

promovarea sanatatii (campanii anittutun, antidrog, antialcool etc.); alte obiective cu caracter social.

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU

ANEXA I

la Ghidul Solicitantului


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

CONTRACT CADRU NR.      /

DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ACTIVITATEA DE ASISTENTA SOCIALA

în conformitate cu H.C.L. nr. _______________ prin care s-a aprobat finanțarea în vederea

susținerii activității_______________________________din bugetul local al Municipiului Bacău în anul 2009,

între:

Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 17A, jud. Bacău, cod fiscal 15370567, tel. 0234/581643, fax 0234/586492, cont bancar nr. RO18TREZ06124680259XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău reprezentată legal de _________________, în calitate de Finanțator

Și

_______________________________ cu sediul în ________________________________ tel./fax ____________________________ ,cont bancar ___________________________ deschis la _____________________________, reprezentat legal de____________________________, denumită în continuare Beneficiar, s-a încheiat prezentul contract de finanțare a Proiectului.........................................(denumii

în cele ce urmează Proiectul)

CAPITOLUL I - Obiectul și valoarea contractului

Art. 1 - Obiectul contractului

 • (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea de către Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau din fondurile destinate pentru activitățile de asistenta sociala cuprinse îr bugetul local, a activităților pe care____________________________le va desfășura în cadrul Proiectulu

_____________________________denumit în continuare Proiect, în vederea atingerii obiectivelor acestui) stipulate în cererea de finanțare.

 • (2)  Municipiului Bacău va pune la dispoziția___________________________, prin Serviciul Public di

Asistenta Sociala Bacau fondurile necesare derulării activităților Proiectului, în termenele și condiții!* stabilite prin prezentul contract.

 • (3) ______________________________iși asumă responsabilitatea derulării Proiectului. In acest scop, v.

conduce, va supraveghea și va desfășura toate activitățile cuprinse în cadrul Proiectului, a cârc executare îi revin nemijlocit

Art. 2- Valoarea contractului

 • (1) Valoarea contractului este de____________________________ reprezentând suma totală alocat

Proiectului de către Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau, adie ______% din valoarea proiectului derulat de beneficiar

 • (2) La data semnării prezentului contract Beneficiarul___________________________declară că Proiect*

care face obiectul prezentului contract mai beneficiază de finanțări pentru realizarea sa, din alte surs decât fondurile bugetului local al municipiului Bacău, conform bugetului de venituri și cheltuieli prezent) în documentația depusă pentru acordarea finanțării nerambursabite.

CAPITOLUL II - Durata contractului

Ari 3 - Intrarea în vigoare

 • (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către pârțL

Ari. 4 - Derularea Proiectului

 • (1) Derularea Proiectului va începe și va fi finalizată de către_____________________________de la

semnarea lui de către părți până la____________, perioadă în care se vor desfășura activitățile descrise și

prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului.

 • (2) Părțile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacă întârzierea este cauzată de neîndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale de către Municipiul Bacău sau de evenimente de forță majoră.

 • (3) Beneficiarul finanțării are obligația să finalizeze proiectul, inclusiv procedura de întocmire și depunere a raportului final în vederea validării de către comisie și tragerea ultimei tranșe a finanțării, în anul bugetar in care s-a acordat finanțarea.

 • (4) Municipiul Bacău va putea solicita, în condiții bine justificate, încetarea contractului cu acordul părților printr-o notificare adresată Beneficiarului. In aceste condiții Beneficiarul este îndreptățit de a depune raportarea finală cu suma primită de la autoritatea finanțatoare, la care se adaugă contribuția proprie a beneficiarului.

CAPITOLUL IU - Obligațiile părților

Art.5 - Obligațiile Beneficiarului sunt:

 • a) - să execute lucrările Proiectului așa cum sunt stipulate ele în Cap, I, art 2, alin. 1 din prezentul contract, să asigure comunicarea eficientă si operativă a problemelor tehnice si financiare atât în interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât și între Autoritatea Finanțatoare și Beneficiar / organizațiile din grup:

 • b) - să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor;

 • c) - să asigure componența și funcționalitatea echipei de lucru a Proiectului;

 • d) - să asigure secretul profesional pe durata contractului și, după caz, să aplice prevederile privind regimul informațiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 cu modificările ulterioare, Hotărâri Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare;

 • e) - să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Autorități Contractante, informații confidențiale aparținând Autorității Finanțatoare sau obținute de el în baz; relațiilor contractuale;

 • f) - să nu facă publice informații și rezultate ale serviciilor executate fără consimțământul scris « Autorității Finanțatoare și să nu folosească în defavoarea acesteia informațiile primite sau rezultatei studiilor, testelor, lucrărilor și cercetărilor efectuate în cursul și în scopul realizării contractului;

 • g) - să comunice în scris Autorității Finanțatoare, în termen de 10 de zile de la data declarării star de faliment sau lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;

 • h) - să permită pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetare; acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neângrâdit 5 reprezentanților Autorității Finanțatoare sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a control documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului. Controlul s efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar;

 • i) - să întocmească și să predea Autorității Finanțatoare rapoartele de activitate, narative financiare, conform Ghidului solicitantului privind procedura de acordare a finanțării nerambursabife.

i).- să aplice procedura de achiziție prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/200 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și contractelor de concesiune de servicii atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contracțuak achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii.

k)- să prezinte documentele justificative Autorității Finanțatoare atât în copie, cât șl în origine pentru validarea plăților.

IIQ>

 • l) - să prezinte, la solicitarea Autorității Finanțatoare, orice informație sau document ce privesc derularea proiectului, inclusiv documentele originale ce justifica plățile în termen de 5 zile de la solicitarea acestora.

m) - să depună și să înregistreze Raportul final la Autoritatea Finanțatoare până la data de 15.12.2009.

Art 6- Obligațiile Autorității Finanțatoare sunt:

 • a) - să pună la dispoziția Beneficiarului orice informații și/sau documentații pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi retumate Autorității Finanțatoare la finalizarea contractului;

 • b) - să vireze sumele alocate din bugetul local Bacău pentru finanțarea Proiectului, către Beneficiar, în condițiile art. 11 din prezentul contract;

 • c) - să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Beneficiarului, informații confidențiale aparținând Beneficiarului sau obținute de Autoritatea Finanțatoare în baza relațiilor contractuale;

 • d) - să asigure și să realizeze, monitorizarea și evaluarea intermediară și finală a proiectului.

 • e) - să urmărească cofinanțarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanțării și a documentelor justificative și, după caz, prin verificare la locul desfășurării Proiectului;

 • f) - să organizeze sistemul propriu de protecție a informațiilor clasificate, in conformitate cu „Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate” aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile legale în vigoare în cazul în care Proiectul monitorizat și gestionat de Autoritatea Finanțatoare conține informații de natura celor prevăzute în conformitate cu Legea nr. 182/2002 cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV - Participarea terților

Art.7~ în sensul prezentului articol, prin terță persoană se înțelege beneficiar asociat și / sau sub-beneficiar.

Art8- Participarea terțelor părți nu este permisă.

CAPITOLUL V - Virarea sumelor reprezentând finanțare nerambursabilă

Art. 9- Efectuarea viramentelor

 • (1) Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau virează direct în conți ____________________________ sumele reprezentând finanțare nerambursabilă alocată Proiectului dii bugetul local Bacău, conform prezentului contract, astfel:

 • •  30% prima tranță în condițiile legii în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de catr beneficiar;

 • •  60% tranșe intermediare în termen de 15 zile de la data depunerii raportării intermediare ce v cuprinde justificarea sumelor primite în tranșa anterioară;

 • •  10% tranșa finală în termen de 15 zile de la validarea raportului final

 • (2) Suma avansată și nejustificată prin raportări intermediare nu va depăși în nici un moment i derulării contractului 10% din valoarea tranșei avansate

 • (3) Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau poate suspenda, c

notificare scrisă, în întregime sau parțial, plata, fără rezilierea contractului, în cazul nerespectă de către ______________________________ a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, și $

procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea Proiectului finanțat și utilizare finanțării.

 • (4) Conform prevederilor art. 4 alin 1 lit f din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, este exclus posibilitatea acordării retroactiv a fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii prezentului contract

CAPITOLUL VI- Fiscalitate

Art10 - Cheltuielile Beneficiarului ocazionate de plata obligațiilor ce decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor și lucrărilor executate în cadrul prezentului contract sunt cheltuieli eligibile și vor fi decontate pe baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar.

CAPITOLUL VII- Cheltuieli

Art. 71- Efectuarea cheltuielilor de către___________________________

 • (1) Orice sumă primită ca finanțare de la Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau în temeiul prezentului contract va fi cheltuită de către___________________________numa

pentru realizarea Proiectului.

 • (2) Cheltuielile vor fi efectuate de către ____________________________ conform bugetului detaliat a

Proiectului cu suma aprobată prin HCL nr..........din..........privind acordarea finanțării nerambursabile ș

prevederilor prezentului contract.

 • (3) . Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cele prevăzute în anexa nr.6 la Ghidu solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău

 • (4) Cheltuielile efectuate înainte de - și după perioada de derulare a Proiectului prevăzută fa art. 4 dir prezentul contract, nu sunt eligibile și nu pot fi decontate de către Beneficiar.

 • (5) Atunci când Autoritatea Finanțatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilo

efectuate, că______________________________a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționat*

pentru derularea Proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justific* utilizarea sumelor, Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau poatr solicita în scris restituirea acestora.

 • (6) ____________________________ are obligația de a restitui Municipiului Bacău prin Serviciul Public

de Asistenta Sociala Bacau în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise, sumeh întrebuințate în alte scopuri decât desfășurarea activităților Proiectului în termenul de derulare i Proiectului stabilit prin prezentul contract și cele a căror întrebuințare nu este dovedită conforn prevederilor art.13.

 • (7) Obligațiile prevăzute de alin. 6 rămân în vigoare timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.

 • (8) Suma rămasă necheltuită la sfârșitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a fost posibilă ci

costuri mai mici față de cefe propuse și aprobate inițial) va fi evidențiată în raportul financiar final și va restituită de către____________________________, Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistent

Sociala Bacau în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, comunicat

____________________________în scris.

 • (9) In cazul realizării de economii în derularea proiectului, finanțarea nerambursabilă acordată di fondurile bugetului local nu poate depăși 90% din valoarea toatală a Proiectului rezultată din raport* final.

 • (10)  Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale,___

achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziti este cea prevăzută de Q.U.G nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contracte!* de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

CAPITOLUL VIII - Monitorizare si control

Art. 12 - Informare

(1)__________________________furnizează Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistent

Sociala Bacau toate informațiile referitoare la derularea Proiectului pe care aceasta i le solicit Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau poate solicita oricâr

_________________________________ informații cu privire la stadiul activităților, ,__________________ având obligația să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.

Art 13 - Prezentarea rapoartelor obligatorii

 • (1) ___________________________ va transmite informații privind derularea Proiectului și utilizarea sumelor

primite. în acest scop         _______________, va prezenta Municipiului Bacău prin Serviciul

Public de Asistenta Sociala Bacau:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe;

 • - un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activitățile Proiectului, care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului Proiect.

 • (2) Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa 4 la Ghidul solicitantului și vor fi însoțite

obligatoriu de documentele justificative ale plăților efectuate de_____________________________, în copie,

precum și documente justificative care să ateste respectarea prevederilor art 11, alin. (10) din prezentu contract. La solicitarea Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau, vs prezenta spre verificare, documentele justificative și în original.

 • (3) La întocmirea raportului final financiar,____________________________, va prezenta decontul aferen

atât al sumei primite de la Autoritatea Finanțatoare, cât și al sumei ce reprezintă contribuția proprie.

 • (4) Raportul final va fi depus în două exemplare, precum și în format electronic la registratura Autorități' Finanțatoare.

 • (5) în scopul informării Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau ci

privire la dificultățile apărute pe parcursul derulării Proiectului,______________________________va elabora ș

transmite acestuia rapoarte speciale.

Art 14 - Evaluarea rapoartelor

 • (1) Raportul de activitate final va fi supus aprobării Comisiilor de evaluare.

 • (2) Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau va urmări ca evaluare; rapoartelor să se facă în termen de 15 zile de la primire.

Art 15 - Monitorizarea

(1) Pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuie ____________________________este obligat să permită, în orice moment, accesul neângrădit al organele de control abilitate prin lege, în scopul realizării controlului financiar și auditului, pentru a control registrele, documentele și înregistrările deținute de către____________________________, pe baza cărora s<

ține evidența activităților derulate în cadrul Proiectului, pentru verificarea conformării față de prevederii prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de cătr ______________________________, iar acesta are obligația să prezinte orice documentație solicitată. în caz» refuzului de a permite accesul acestor persoane și de a coopera cu aceștia, Municipiului Bacău prii Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau poate solicita în scris restituirea integrală a sumele alocate.

CAPITOLUL IX - Rezultate. Publicitate

Art. 16- Promovarea Proiectului

 • (1) ______________________________are obligația de a face referire explicită pe toate materialele și produsei

obținute în urma finanțării primite, precum și cu ocazia tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate p durata Proiectului, ta următoarea expresie: "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacă și al Consiliului Local Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacai Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Primăriei Municipiului Bacău șl nu Implic nici o responsabilitate din partea acesteia".

 • (2) Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau va putea, pe parcurs derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă publice, în modul în care va considera necesar, pr publicarea de articole sau alte manifestări:

 • - obiectivele și durata Proiectului;

 • - finanțarea acestuia de către Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacai

 • - activitățile efectuate în cadrul Proiectului;

- rezultatele obținute.

Art.17 în privința drepturilor de proprietate industrială și intelectuală, exploatare și disimulare a rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare.

Art 18 Autoritatea Finanțatoare nu își asumă răspunderi și nu intervine în litigiile care pot apărea între parteneri în privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de aceștia, atât pe parcursul derulării Proiectului, cât și după finalizarea acestuia.

CAPITOLUL X - Răspundere contractuală

Art 19__________________________ își asumă întreaga răspundere tehnică și supravegherea

generală a executării serviciilor contractate.

Art20___________________________răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă

pagubele cauzate Autorității Finanțatoare, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului și care îi sunt imputabile.

Art.21 ___________________________ răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor

necesare în vederea obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului în concordanță cu reglementările în vigoare.

Art.22__________________________răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele

justificative de plată.

Art23__________________________ răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baze

încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art.24 Autoritatea Finanțatoare are obligația de a sprijini, prin demersuri necesare, obținerea Ic timp a aprobărilor, avizelor și licențelor și va acționa ca acestea să nu fie abuziv întârziate sau refuzate.

Art25 în cazul în care___________________________nu respectă prevederile prezentului contract

nu va fi eligibil pentru obținerea unei finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local în anul următor

Art.26 - Limite ale răspunderii Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociali Bacau

 • (1) _____________________________ nu este responsabilă pentru modul în care finanțarea este folosită

răspunderea Municipiului Bacău și a Serviciului Public de Asistenta Sociala Bacau nefiind în nici ui fel angajată, în cazul în care______________________________ va fi ținut responsabil față de terți pentru oric<

prejudicii cauzate în derularea Proiectului și în nici o altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiuni ilicită a Beneficiarului legată de finanțarea acordată prin prezentul contract.

 • (2) Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau nu răspunde în cazi

nerespectării legislației în vigoare de către ____________________________ sau de către angajaț

colaboratori sau consultanți ai acestuia.

CAPITOLUL XI - Modificarea proiectului

Art.27 Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate numai prin acte adiționale semnate de comun acord de către părți, sau de către împuterniciți ai acestora.

 • (1) Pe parcursul derulării proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin solicitare scrisă justificată, aprobată de Autoritatea Finanțatoare - durata de derulare, structura bugetului Proiectului și/sau alte elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele Proiectului.

 • (2) Asemenea modificări nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevăzute la art.2,

CAPITOLUL XII - Rezilierea contractului

Art.28 Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau poate rezilia contractul cu efect imediat, în cazul în care___________________________angajează, în termen de 6

luni de la semnarea contractului, persoane fizice sau juridice care au participat la evaluarea Proiectului care face obiectul prezentului contract, ori care au participat, în diferite faze, la selectarea beneficiarilor pentru acest Proiect.

Art.29 Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau poate rezilia contractul dacă____________________________este în lichidare voluntară, se află în faliment sau dacă

vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale.

Art30 Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau poate rezilia contractul dacă____________________________nu demarează realizarea contractului în termenul stabilit

în contract.

Art.31

(1) Contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecata, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

 • (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatări neândeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • (3) în cazul rezilierii contractului ca urmare a neândeplinirii clauzelor contractuale, Beneficiaru finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte d( interes public.

 • (4) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale precum și interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

CAPITOLUL XIII - Forța Majoră

Art.32 Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

Art 33 Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care Ie oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

Art 34 Forța majoră trebuie anunțată în scris în termen de 10 zile de la apariția ei, iar la dispariții forței majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă.

Art 35 Realizarea parțială a Proiectului ca urmare a unei situații de forță majoră are drept rezulta plata parțială, Beneficiarul având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioad; derulării Proiectului.

CAPITOLUL XIV -Penalități

Art36 în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile art 11, alin. (5)-(9) sau întârzie în realizarea obligațiilor contractuale, datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

CAPITOLUL XV - Litigii

Art.37 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL XVI- Dispoziții generale si finale

Art 38 - Comunicări

 • (1) Orice comunicare între părți se va face în scris, la adresa menționată în cuprinsul prezentului contracl sau care va fi comunicată celeilalte părți în scris, utilizând mijloace care permit evidența transmiterii și primirii acestora. Daca expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui.

 • (2) Rapoartele și toate celelalte comunicări între cele două părți se vor trasmite la următoarele adrese:

 • a) Pentru Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau:

Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau, în str. Ștefan cel Mare, nr. 17A, jud. Bacău, cod fisca 15370567, tel. 0234/581643, fax 0234/586492.

 • b) Pentru Beneficiar:

_____________________________________________________________ în calitate de reprezentant legal al

Art39 Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanțelor rezultate îr urma rezilierii.

Art.40 Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil.

Art41. Bugetul detaliat, întocmit conform Anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată prir HCL nr.__________din____________________constituie anexă la prezentul contract,

Art42 Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare originale, fiecare având aceeași forță de drept, 2 exemplare la Autoritatea Finanțatoare și un exemplar pentru beneficiar.

MUNICIPIULUI BACAU

BENEFICIAR

ORGANIZATIA/ASOCIATIA/FUNDATIA/PERSOANA FIZICA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BACĂU

REPREZENTANT LEGAL

ȘEF BIROU FINANCIAR CONTABIL

COORDONATOR DE PROIECT

VIZAT JURIDIC

RESPONSABILUL FINANCIAR

Cerere de plată pentru contractul de finanțare nerambursabilă

Nr................../....................... [Data cererii de plată ]

în atenția

[Adresa Autorității Finanțatoare] [Comisia de Evaluare]

Numărul de referință al Contractului de finanțare:...

Titlul Proiectului:...

Numele și adresa Beneficiarului: ...

Cererea de plată numărul:...

Perioada acoperită de cererea de plată:...

Subsemnatul/a..............................prin prezenta solicit [plata avansului / plata intermediară /

plata finală ]1 în cadrul contractului menționat mai sus.

Plata trebuie făcută în următorul cont bancar:.................................................

Subsemnatul/a............................. prin prezenta certific că informațiile furnizate în această

cerere de plată sunt complete, corecte și reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile și în concordanță cu Contractul iar această cerere de plată este susținută de documente suport adecvate și verificabile.

Cu stimă,

[ semnătura, ștampila ] 31 32

ANTET


Către,

Primăria Municipiului Bacău

Alăturat vă înaintăm raportul narativ și financiar privind modul de utilizare a fondurilor alocate, conform contractului de finanțare nerambursabilă nr.............................., reprezentând

tranșa nr........, respectiv........% , în valoare de............lei și a aportului propriu, pentru proiectul

„.........................................” care a avut/are ioc în.............. în perioada..........................

Data:.............................

Reprezentant legal,

Numele și prenumele

Semnătura..................


Coordonator proiect,

Numele și prenumele Semnătura......................


Ștampila organizației,


43

M


RAPORT DESCRIPTIV

INTERMEDIAR/FINAL aferent tranșei alocate în data de.................

 • • Acest raport trebuie completat și semnat de către conducătorul instituției, coordonatorul de proiect, responsabilul financiar și de persoana de contact.

 • •  Informația oferită mat jos trebuie să corespundă cu informația financiară care apare în raportul financiar.

 • • Vă rugăm completați raportul folosind o mașină de scris sau un computer

 • • Vă rugăm extindeți paragrafele după necesitate.

 • • Autoritatea de Contractare va respinge orice rapoarte completate greșit sau incomplete.

 • •  Dacă nu se specifică altfel, răspunsul la toate întrebările trebuie să acopere perioada de raportare

 • • Vă rugăm nu uitați să atașați la acest raport copii după documentele justificative.

 • I. Raport de activitate

 • 1. Descriere

  • 1.1. Numele beneficiarului contractului de finanțare:

  • 1.2. Numele și funcția Persoanei de contact

  • 1.3. Nurnele partenerilor în Proiect

  • 1.4. Titlul Proiectului:

  • 1.5. Numărul contractului:

  • 1.6. Data de început și data de sfârșit a perioadei de raportare1:

  • 1.7. Beneficiarii finali / grupurile țintă2 și / sau zona țintă (dacă sunt diferite):

 • 2. Evaluarea implementării activităților Proiectului

 • 3. Activitățile proiectului

Vă rugăm enumerați toate activitățile conform proiectului de la momentul ultimului raport intermediar- dacă e cazul, sau pe parcursul perioadei de raportare

întreaga perioadă de implementare a Proiectului

"Grupuri țintă” sunt gnipurile/entitățile care vor fi direct afectate în mod pozitiv de Proiect la nivelul Scopului Proiectului, și "beneficiarii finali” sunt aceia care vor beneficia de proiect pe termen lung la nivel de societate sau sector în marc.

Autoritatea Finanțatoare poate dori să publice rezultatele Proiectului. Aveți obiecții ca acest raport să fie publicat pe website-ut Autorității Finanțatoare? Dacă da, vă rugăm să specificați obiecțiile dumneavoastră aici.

II. Raport financiar

 • 1. Date despre finanțare

 • ■  Valoarea totală a proiectului, conform cererii de finanțare depuse.........

 • ■  Valoarea totală a contractului, conform contractului de finanțare nerambursabiiă

nr................./........., respective suma de.....................

 • ■  Valoarea finanțării cumulate la data întocmirii raportului.........lei, din care:

 • -   contribuție proprie a Beneficiarului, respectiv suma

 • -  sume reprezentând finanțare nerambursabilă de le bugetul local în baza

contractului de finanțare nr.........din............. respectiv suma...........

lei, din care:

 • a. sume utilizate conform documentelor anexate:.......

 • b.  sume neutilizate :

 • 2. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: (facturi, chitanțe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine și dispoziții de plată) - se vor enumera toate documetele anexate.

 • 3. Situația centralizatoare pentru fiecare capitol, de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos):

  Nr. crt.

  Categoria de cheltuieli

  Nr. și data document

  Unitatea emitentă

  Suma totală

  Contribuție PMB

  Contribuție Aplicant

  TOTAL lei:

Numele conducătorului asociației/fundației/organizației/cultului

Semnătura........................

Numele coordonatorului programului/proiectului

Semnătura..............................

Numele responsabilului financiar al asociației/fundației/organizației/cultului:

Semnătura...........................

Data de raportare:.............................

Data trimiterii raportului:....................................

Ștampila

----------------------------------------------------------?;-------------------------------------------------COMISII DE EVALUARE ȘI DERULARE A PROIECTELOR PENTRU FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Legea 350 din 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

COMISIA TINERET ȘI EDUCAȚIE

Numele și prenumele

Funcția

Mironescu Roxana

Consilier Local

Slătinaru Marius

Consilier superior Taxe si Impozite

Gopșa Raluca

Consilier juridic ADL

Șurubaru Radu

Inspector de specialitate

Andronic Gheorghe

Inspector de specialitate ADL

REZERVĂ - Penciu Daniel Nicusor

Inspector de specialitate SIP

COMISIA CULTURA

Numele și prenumele

Funcția

Șuștac Mihai

Consilier Local

Grosu Mihaela

Referent principal

Postolache Mihăița

Cabinet Primar

Aura Turcu

Direcția Economica

Tomescu Ion

Inspector de specialitate

REZERVĂ -IlieDiana

Inspector

COMISIA MEDIU

Numele și prenumele

Funcția

Fechet Mircea

Consilier Local

Sorin Costași

Consilier UMM

Genes Lucian

Inginer Protecția Mediului Poliția Primăriei

Piștea Ciprian Octavian

Inspector de specialitate SEP

Anasie Razvan

Inspector de specialitate SIP

REZERVĂ - Opincaru Cristina

Inspector de specialitate CIC

COMISIA SPORT

Numele și prenumele

Funcția

Cojocaru Cristian

Consilier Local

Neștian Bogdan

Director Taxe și Impozite

Marius Pavel

Sef Serv UMM

Bogatu George

Consilier Local

Scarlat Liviu Costel

Insp de specialitate SEP

REZERVĂ - GrigorașDana

Direcția Impozite si Taxe Locale

COMISIA CL

ILTE RELIGIOASE

Numele și prenumele

Funcția

Bîrzu Ilie

Consilier Local

Vâtămănescu Gheorghițâ

Insp de specialitate SIP

Monoranu Pavel

Sef Serviciu Cabinet Primar

Cerghici Marius

Consilier marketing ADL

Daj Gheorghe

Referent Investiții

REZERVA - Senteș Gabriela

Consilier Compart. Autorizări

COMISIA SOCIAL

Numele și prenumele

Funcția

Rotaru Ion

Consilier Local

Lorena Mazilu

SPAS - Sef birou financiar-contabil

Bîlcu Irina

SPAS - Sef birou alocații familiale

Carmen Fifirig

SPAS - Sef serviciu asistență socială

Liviu Șoldeanu

SPAS - Insp.spec. implementare programe

REZERVĂ - Cucu Olimpia

EconomistROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 9


la HC.L. nr.;3L.din .^â.^.2009


COMISIA PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR DEPUSE DE CĂTRE SOLICITANȚII CARE AU FĂCUT PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU OBȚINEREA DE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE

Legea 350 din 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

Propuneri privind componența Comisiei pentru soluționarea contestațiilor:

 • 1. Președinte - Jinga Maria - Dir. Executiv al Direcției Juridice si Administrație locala;

 • 2. Secretar - Lepadatu Maria - consilier juridic

 • 3. Membru - Floroiu Ionel - Consilier local;

 • 4. Membru - Ciubotaru Lucian - Consilier local;

 • 5. Membru - Curcă Liviu Constantin - Consilier local;

 • 6. Membru - Paduraru Ileana - Consilier local;

 • 7. Membru - Pricope Corneliu - Director al Agenției de Dezvoltare Locala.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Anexa nr. 10

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


la HCL nr. din....^..^......2009

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A COMISIILOR DE EVALUARE Șl DERULARE, Șl A COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

■                                                                   V

 • 1. Comisiile de evaluare și derulare au ca obiectiv evaluarea și selecționarea asociatiilor/fundatiilor/organizațiilor sau persoanelor fizice in vederea acordării de finanțări nerambursabile in domeniile: 1) cultura, 2) tineret și educație, 3) mediu, 4) culte religioase, 5) sport, și 6) social, precum și derularea proiectelor aprobate pentru finanțare in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005.

 • 2.    Evaluarea și selecționarea solicitărilor și derularea proiectelor se va face de către comisii stabilite prin Hotarare Consiliului Local al Municipiului Bacau.

 • 3.    Comisiile analizeaza conținutul documentelor depuse de asociatiile/fundatiile/organizațiile sau persoanele fizice si respectarea de către acestea a condițiilor legale pentru acordarea finanțărilor nerambursabile.

 • 4. Evaluarea proiectelor/programelor depuse de asociatiile/fundatiile/organizațiile sau persoanele fizice se face pe baza criteriilor de evaluare stipulate la pct. 17.

 • 5. Comisiile vor fi formate din 5 persoane și o rezervă, numite prin hotărâre a consiliului local.

 • 6. Comisiile vor avea în componență, cel puțin un membru al consiliului local, care va fi înlocuit în faza de derulare a proiectelor de către rezervă.

 • 7. Ședințele fiecărei comisii sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis.

 • 8. Secretarii vor fi desemnați din cadrul comisiilor. Secretarii au drept de vot.

 • 9. Președinții comisiilor vor asigura convocarea și prezența membrilor, în termen de 3 zile de la data comunicării de către secretari a problemelor a căror rezolvare este de competența comisiilor.

 • 10. Comunicările comisiilor se vor efectua în scris,

 • 11. Fiecare membru al comisiilor va semna o declarație de imparțialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. D01 la Ghidul solicitantului.

 • 12. Comisiile hotărăsc prin votul majorității membrilor.

 • 13.  Secretariatele comisiilor nu vor accepta spre evaluare documentațiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanțare. Acestea vor fi returnate solicitantilor, cu prioritate.

 • 14. Pentru fiecare solicitare (proiect/program) de finanțare, comisiile de evaluare întocmesc un raport de oportunitate.

 • 15. Comisiile de evaluare și derulare, întocmesc procese verbale de selecție a proiectelor/programelor castigatoare in termen maxim de 10 zile de la data limita de depunere a documentațiilor.

 • 16. în termen de maxim 5 de zile de la data încheierii lucrărilor, comisiile comunică în scris solicitantilor, rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate.

 • 17. Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare:

  Criteriu

  Punctaj

  - capacitate de realizare

  20

  - consistență tehnică

  15

  - participarea părților

  15

  - soliditate financiară

  15

  - rezultate așteptate

  10

  - durabilitatea programului sau proiectului

  25

 • 18. Vor fi selecționate numai acele proiecte/programe care întrunesc minim 60 puncte.

 • 19. Se acorda un termen de 5 zile lucratoare de la data publicării listei câștigătorilor pentru formularea de contestații. Acestea se soluționează in termen de 5 zile de la data limita de depunere a contestațiilor, de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor.

 • 20. Lista finala a câștigătorilor se aproba prin hotarare a Consiliului Local Bacau.

 • 21. Comisiile de Evaluare și Derulare vor monitoriza derularea proiectele aprobate, respectând prevederile contractului de finanțare nerambursabilă încheiat cu beneficiarul.

 • 22. Documentele care au stat la baza evaluării și derulării proiectelor depuse de asociatiile/fundatiile/organizațiile sau persoanele fizice, se predau pe baza de proces-verbal, comisiei tehnice, la încheierea activitatii comisiilor.

Subanexa 1 la Regulamentul de Organizare si Funcționare a Comisiilor de evaluare și derulare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru proiecte aferente Domeniilor Tineret și Educație, Cultură, Mediu, Culte religioase, Sport

GRILA DE EVALUARE GENERALA PENTRU
PROIECTE / PROGRAME

Denumirea asociației/fundației/organizației/persoanei fizice solicitante

Adresa __________________________________________________

Persoană de contact ______________ E-mail: ___________ tel./fax

Etapa 1

Verificarea respectării termenului de depunere a documentației

Nr./data înregistrare Consiliul Local Bacau:

Rezultatul etapei*11:

Documentația a fost depusă în termenul legal,               f "ț

procesul de evaluare continuă

Documentația nu a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare este sistat

*1>


se bifează după cazNR.CRT.

Membri comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

Etapa 2

Verificarea componenței documentației de solicitare a sumei nerambursabile

Tipul documentului

Rezultatul verificării

OBSERVAȚI

DA

NU

a

Cererea de solicitare a finanțării , conform modelului prevăzut in anexa A la Ghidul solicitantului

b

Dovezi privind activitatea financiara a aplicantului, in ultimele 12 luni calendaristic

c

Dovada dobândirii personalității juridice, autorizarea persoanei fizice

d

Ultimul bilat contabil, înregistrat la Direcția finanțelor publice județene Bacau

e

Dovada privind situația juridica a sediului

Rezultatul etapei:

Procesul de evaluare continuă pentru următoarele unități de asistență socială:

NR.CRT.

Membri comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

Documentația este incompletă, procesul de evaluare se sistează. *2) se bifează după caz

*3) este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU

Etapa 3

Verificarea îndeplinirii de către asociație/fundație/persoană fizică a condițiilor de eligibilitate

Rezultatul etapei*6):

Asociația/fundația/persoana fizică Îndeplinește condițiile de eligibilitate, procesul de evaluare continuă

4

Asociația/fundația/persoană fizică nu îndeplinește condițiile de | eligibilitate, procesul de evaluare este sistat

Nr. crt.

Condiția

Documentul analizat

Rezultatul verificării

observații

DA

NU

1.

Aplicantul este persoana fizica sau juridica romana, subiect de dept privat, fara scop patrimonila, constituita si acreditata sau licențiata sa desfasoare activitatile pentru care solicita finanțarea, potrivit legii.

•Autorizație, acte adiționale insotite de hotarari judecătorești; •Dovada dobândirii personalității juridice; •Certificate/ licențe de fnctionare; autorizație,

2.

Aplicantul are prevăzut in actul de constituire desfasurarea de activitati, pentru care solicita finanțarea.

•Statut, acte adiționale insotite de hotarari judecătorești

Rezultatul etapei336):

Asociația/fundația/persoana fizică îndeplinește condițiile de eligibilitate, procesul de evaluare continuă

Asociația/fundația/persoană fizică nu îndeplinește condițiile de □ eligibilitate, procesul de evaluare este sistat

NR.CRT .

Membri comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

Etapa 4

Evaluarea Îndeplinirii condițiilor legale pentru desfasurarea activităților

Prezenta etapă a grilei ele evaluare se întocmește pentru fiecare

asociație/fundație/persoana fi2ica evaluata

Denumirea solicitantului _________________ Sediul _______________

Numărul de beneficiari pentru care se solicită finanțarea

Nr. crt.

Condiția

Documentul analizat

Rezultatul verificării

observații

DA

NU

1.

Se incadreaza in linile de finanțare prioritare in domeniul pentru care se solicita finanțarea

Cererea de finanțare

2.

Pentru desfasurarea acivitatilor sunt utilizate si alte surse

•Cererea de finanțare ■Bugetul proiectului

Rezultatul etapei349):

Activitățile se desfasoara cu îndeplinirea condițiilor legale

Activitățile nu se desfasoara cu îndeplinirea condițiilor legale, evaluarea se sistează


NR.CRT.

Membri comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

Etapa 5 Rezultatul raportului de oportunitate*10)

Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmește pentru fiecare APLICANT evaluat

Raportul de oportunitate este favorabil acordării subvenției, procesul de evaluare continuăRaportul de oportunitate nu este favorabil acordării subvenției, procesul de evaluare este sistat

NR.CRT.

Membri comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

*10) se bifează după caz

Etapa 6

Evaluarea în conformitate cu criteriile de evaluare.

Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmește pentru fiecare asociație/fundație/persoană fizică evaluata.

6,1. REZULTATE AȘTEPTATE.(Justificare oferita de aplicant în raport cu necesitățile și prioritățile comunității)- 10 pct.

Nr. crt.

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1.

Justificarea aplicantului prezentata in cererea de finanțare

2

2.

Concordanta dintre necesitățile si prioritățile comunității si activitatile organizate de către aplicant

5

3.

Insuficienta altor furnizori de servicii/activitati similare in cadrul comunității

3

TOTAL

10

Media aritmetica a punctajului pe criteriu

6.2.SOLIDITATE FINANCIARA. (Ponderea cheltuielilor prevăzute in bugetul proiectului, în raport cu cheltuielile cu celelalte activități desfășurate de asociație/fundație/persoană fizică) - 15 pct.

Nr. crt.

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1.

Ponderea cheltuielilor ocazionate de activitatile proiectului pentru care se solicita finanțarea, in raport cu celelalte activitati ale asociației /fundației /organizatiei/persoanei fizice.

( din bugetul proiectului si al aplicantului)

15

TOTAL

15

Media aritmetica a punctajului pe criteriu

6.3.CONSISTENTA TEHNICA. (Resurse materiale și umane adecvate tipurilor de activitati prevăzute in proiect/program) - 15 pct.

Nr. crt.

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1.

Situația juridica a sediului aplicantului (in proprietate sau cu drept de folosința),

2

2.

Exista dotările necesare funcționarii organizației aplicante, in funcție de acivitatile declarate in cererea de finanțare.

3

3.

Structura personalului, in general si ale echipei de proiect/program, in special, ca dimensiune si competente ( din cererea de finanțare si din C.V.-urile anexate).

10

TOTAL

15

Media aritmetica a punctajului pe criteriu

6.4.CAPACITATEA DE REALIZARE .(Experiența aplicantului in domeniul de activitati pentru care se solicita finanțarea)-20 pct.

Nr. crt.

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1.

Persoanele beneficiare sunt selecționate pe baza unor criterii concrete. Nevoile grupului/sociale sun identificate corect si oportun (din cererea de finanțare)

5

2.

Sunt utilizate instrumente de lucru standardizate, pentru evaluarea re zulțațelor proiectului/programului (anchete sociale, planificare de caz, chestionare, fise de evaluare, interviuri etc)

7

3.

Experiența in utilizare si valoarea metodelor si tehnicilor ce vor fi practicate in desfasurarea proiectului/programului.

5

4.

Planificarea realista a activitatilor si acoperirea lor cu resurse corespunzătoare.

3

TOTAL

20

Media aritmetica a punctajului pe criteriu

6.5.PARTICIPAREA PÂRTILOR (in ce măsură aplicantul implica finanțatorul si alti actori ai scenei sociale si economice locale) - 15 pct.

Nr. crt.

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1.

Raportul intre partea de contribuție a aplicantului si partea de contribuție a Consiliului Local Bacau

(din bugetul proiectului/programului)

10

2.

Existenta si valoarea partenerilor declarați, conform documentelor anexe.

5

TOTAL

15

Media aritmetica a punctajului pe criteriu

6.6. DURABILITATE (experiența asociației /fundației /organizatiei/persoanei fizice in domeniul pentru care solicita finanțarea si impactul preconizat al activitatilor desfășurate) - 25 pct.

Nr. crt.

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1.

Existenta unor proiecte similare, derulate in ultimii 2 ani, in domeniul pentru care se solicita finanțarea.

10

2.

Beneficiarul finanțării are/nu are capacitatea de a continua proiectul /programul , in anii viitori, pe cont propriu.

15

TOTAL

25

Media aritmetica a punctajului

pe criteriu

REZULTATUL APLICĂRII CRITERIILOR DE EVALUARE

Nr .crt.

CRITERIUL DE EVALUARE

PUNCTAJ

1.

6.1. REZULTATE AȘTEPTATE.(Justificare oferita de aplicant in raport cu necesitățile și prioritățile comunității)

10

2.

6.2.SOLIDITATE FINANCIARA. (Ponderea cheltuielilor prevăzute in bugetul proiectului, în raport cu cheltuielile cu celelalte activități desfășurate de asociație/fundație/persoană fizică)

15

3.

6.3.CONSISTENTA TEHNICA. (Resurse materiale și umane adecvate tipurilor de activitati prevăzute in proiect/program)

15

4 .

6.4.CAPACITATEA DE REALIZARE .(Experiența aplicantului în domeniul de activitati pentru care se solicita finanțarea)

20

5.

6.5. PARTICIPAREA PÂRTILOR (in ce mas ura aplic antul implica finanțatorul si alti actori ai scenei sociale si economice locale)

15

6.

6.6. DURABILITATE (experiența asociației /fundației /organizatiei/persoanei fizice in domeniul pentru care solicita finanțarea si impactul preconizat al activitatilor desfășurate)

25

TOTAL PUNCTAJ

100

NR.CRT.

Membri comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

Subanexa 2 la Regulamentul de Organizare si Funcționare a Comisiilor de evaluare și derulare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru proiecte aferente Domeniului Social

GRILA DE EVALUARE PENTRU
PROIECTE / PROGRAME PRIVIND SERVICIILE SOCIALE

Denumirea asociației/fundației/organizației/persoanei fizice

solicitante

Adresa ________________

Persoană de contact _____________ E-mail: ___________ tel./fax

Etapa 1

Verificarea respectării termenului de depunere a documentației

Nr./data înregistrare Consiliul Local Bacau:

Rezultatul etapei*15:

Documentația a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare continuă                                    |_l

Documentația nu a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare este sistat

Membri comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

Etapa 2

Verificarea componenței documentației de solicitare a sumei nerambursabile

1

1

1

1

1

Tipul documentului                          1

1

1

1

1

Rezultatul     | Observații*3’ |

verificării*21 |                  ;

1

DA I

1

1 NU     |

1 1

a)

1

1

1

Cererea de solicitare a finanțării,conform | modelului prevăzut în anexa A la Ghidul j solicitantului, I

1

I

1

)

1 1

1 1

1 1

1 1

b|

1

1

1

Dovezi privind activitatea asociației/ | fundației/organizatiei/persoanei fizice în | ultimele 12 luni calendaristice |

1

1 1

1 1

1 1

1 1

cl

Dovada dobândirii personalității juridice.

1

1

autorizarea persoanei fizice                1

1

1

1 1

di

1

1

1

1

Ultimul bilanț contabil, înregistrat la    |

direcția finanțelor publice județene       |

sau la administrația financiară a          |

municipiului Bacau                          I

I

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

e|

1

Dovada privind situația juridică a sediului|

1

1 1

1 1

f 1

1

1

1

1

Autorizația sanitară de funcționare a      |

unității de asistență socială pe anul      |

curent, potrivit legislației în vigoare    [

1 1

1                              1

1                                  1

1                              1

1                              1

1                                  (

Rezultatul etapei:

1.Procesul de evaluare continuă pentru unitatea de asistență socială:

2.Documentația este incompletă, procesul de evaluare este sistat pentru unitatea de asistență socială: 35

Membri comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

se bifează după caz

este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU

Etapa 3
Verificarea îndeplinirii de către asociaț:ie/fundație/persoană fizică a condițiilor de eligibilitate

I Condiția

1 1

1 1

1 1

1 1

Documentul analizat

i

| Rezultatul

| verificării*4

1 . .

| Observații*51 |

1                                                                   1

1                                                    1

1                                                          1

1                                                          1

|    DA | NU

1 1

[ 1. Este persoană

j fizică,                 I

Autorizație,

Statut, acte adiționale

1 1

1 1

| juridică română de |

I însoțite de hotărârile

1 1

1 1

| drept privat fără | I scop patrimonial, I

I judecătorești

1

1 1

1 1

1 1

1 1

I constituită și       |

| Dovada dobândirii autorizației,

1 1

1 1

( acreditată sau       |

| licențiată să acorde I

I personalității juridice

1

t                          1

1                          1

1 1

1 1

I servicii sociale,    |

i Certificatul de

1 1

1 1

| potrivit legii       |

1 1

1 !

| acreditare/licența de

| funcționare

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

I 2. Are prevăzut în

| Autorizație,

Statut, acte adiționale

1 1

1 1

| statut desfășurarea |

! însoțite de hotărârile

1 1

1 1

| de activități în     I

| domeniul asistenței

I sociale                !

f                                                                                                   i

| judecătorești

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1                                                                              1

1                                                                                              ■

1

1

I 3. Are activitate de I | asistență socială   i

| care se adresează

I unor persoane

ț asistate din mai    I

1 multe județe

1

1

1

1

|          Fișa tehnică

1

1

1

1                             1

1                             1

1                             1

1                                  1

1                             1

î                          1

1                       t

1                                                                              I

1

1

1

1

1

1

1 4. Acordă de cel

( Raportul de activitate

1 1

1

I puțin 12 luni

| pe ultimele 12 luni și

[ 1

1

| servicii de

| asistență socială

1

| ultimul bilanț contabil

1

1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

Rezultatul etapei*61:

Asociația/fundația/persoana fizică îndeplinește condițiile de eligibilitate, procesul de evaluare continuă                           |_J

Asociația/fundația/persoană fizică nu îndeplinește condițiile de eligibilitate, procesul de evaluare este sistat                       1_|

Membri comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

41 se bifează după caz

51 este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU

61 se bifează după caz

Etapa 4
Evaluarea îndeplinirii condițiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistență socială

Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmește pentru fiecare unitate de asistență socială a asociației/fundației/persoanei fizice evaluate

Unitatea de asistență socială _________________ Sediul ________________

Numărul de beneficiari pentru care se solicită subvenția ______________

| Condiția

1                                                                                                    1

)                                                                                       1

1                                                                                                    1

1                                                                                        1

I Documentul analizat    |

!

1

1

| Rezultatul     1

I verificării*71 1

1 1

Observații*011

1

1

1

1

1     DA |

1                                               I

1 NU     |

1 1

I 1. Se încadrează în |

Fișa tehnică             I

1 !

1 1

1

I liniile de            |

1

1

1 1

1

| subvenționare        |

1

1                                                           i

1 1

1

1 prioritare în        |

1

1                                                           l

1 1

1

( domeniul asistenței |

1

î

1 1

1

| sociale;               |

1                                                                                        f

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1

1

| 2. Activitatea de   |

Fișa tehnică             |

1 1

1 1

1

| asistență socială se|

1

1 1

1

| desfășoară într-un |

1

1 1

1 spațiu adecvat sau |

1

1 1

| la domiciliul        (

1

1 1

1

1 persoanelor          1

1

1

1 1

1

1 asistate;              I

1 1

1

1

1 1

1 1

1 3. în acordarea      |

1

1 1

I serviciilor sunt    |

1

1

1 1

| respectate           1

1

1

1 1

1 standardele generalei

Standardele generale

1

1 1

1 de calitate;          |

1 1

de calitate

1

1

1 1

1 1

1 4. Pentru acordarea |

Fișa tehnică și Bugetul

1

1 1

| serviciilor de       |

unității de asistență

1

1                          l

| asistență socială   |

socială

1

1 1

| sunt utilizate și   |

1

1 1

I alte resurse;        |

1 1

1

1

1

1

1 1

1 1

Rezultatul etapei'91:

1.Serviciile de asistență socială sunt acordate cu îndeplinirea condițiilor legale; se solicită Serviciului Public Asistență Socială Bacau raportul privind oportunitatea acordării subvenției                                          (_l

2. Serviciile de asistență socială nu sunt acordate cu îndeplinirea condițiilor legale, nu se solicită raportul privind oportunitatea acordării subvenției |_|

Membri comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

7* se bifează după caz

*e> este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU

*9) se bifează după caz

Etapa 5

Rezultatul raportului de oportunitate*101

Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmește pentru fiecare unitate de asistență socială a asociației/fundației/persoană fizică evaluate

Raportul de oportunitate este favorabil acordării subvenției, procesul de evaluare continuă

Raportul de oportunitate nu este favorabil acordării subvenției, procesul de evaluare este sistat

Membri comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

se bifează după caz

15

Etapa 6

Stabilirea punctajului conform criteriilor de evaluare

Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmește pentru fiecare unitate de asistență socială a asociației/fundației/persoană fizică evaluate

6.1. Rezultate așteptate - 10 puncte (justificarea unității de asistență socială în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității)

Indicatori

| Punctaj

| maxim

1

1. Justificarea unității de asistență socială este prezentată cu respectarea punctului 3 din fișa tehnică

1 2

I

1

1

1

2. Concordanța dintre necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității și serviciile de asistență socială acordate în unitatea de asistență socială - fisa tehnica

1          5

1

1

1

1

3. Insuficiența altor furnizori de servicii de asistență socială în comunitate

1          3

1

1

TOTAL

1     io

1

SEMNĂTURA


|Punctaj acordat

I

l_I_I—1_ l_l I          I          1          I          I

I          I          I          I          I

I          I          I          I          I

I          I          I          I          I

I —I —I—I —I —I I          I          I          I          I

I          I          I          I          I

I          I          I          I          I

I            I            I            I            I

I —I —I —I —i —I

I          I          I          I          I

1          I          I          I          I

I —I —I —I —I—I 1111)1 *_I—l

1 I I I I l I—I—I—I


MEDIA ARTIMETICĂ A PUNCTAJULUI PE CRITERIU      |


6.2. Soliditate financiara - 15 puncte (ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială în raport cu cheltuielile cu celelalte activități desfășurate de asociație/fundație/persoană fizică)

Indicatori                      I

1 1

Punctaj | Punctaj acordat 1 maxim    |                     |

1 1 1 1 1 1 1

1. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de       |

asistență socială acordate în raport cu celelalte| activități desfășurate de asociație/fundație/    )

persoană fizică - din buget -                     |

1

10        I      I      |      1      |      |       |

1          1          1          1          I           !           1

1          1          1          l          1           1           1

i          1          1          1          1           l           1

1          1          1          1          1          1           1

2. Datele privind bugetul au fost completate     |

corespunzător                                     l

1

5            1       1       1       1       1        1        1

1          1          1          1          1           1           1

1          1          1          1          1           1           1

total                                                                       I ÎS | I | I |    |    |

I                           I

SEMNĂTURA |

I__________________________________________________________l_ I—I—I—I » I

|                                  MEDIA ARTIMETICA A PUNCTAJULUI PE CRITERIU |   |

6,3. Consistenta tehnica - 15 puncte (resurse materiale și umane adecvate tipurilor de servicii de asistență socială)

I !

I

| 1. Situația juridică a sediului unității de

I asistență socială

I________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I 2. Configurația și amenajarea spațiului sunt | corespunzătoare tipului de serviciu acordat I

I I I

I I

I

I

I I I I I


Indicatori


| Punctaj | Punctaj acordat | | maxim

I

I

I

I

I

I

I


3. Există dotările necesare funcționării unității| de asistență socială, în funcție de serviciul acordat (mijloace de transport, mijloace de comunicare etc.)


I

I          I          I          I          I          I

I            I            I            I            I            I

I —l_ l_ I—J_ I —I I          I          I          l          I          I

I            I            I            I            I            I

I          I          I          I          I          1

I          I           I           I          I          I

1          I           I          I           I          I

I            i            I            I            I            I

l__l_ l_ l__l_ l__J I          I          I           1          I          I

I          I          I          I          I          I

I            I            I            I            l            I

I          I          I           I          I          I

I            I            I            I            I            I

I          I          I          I          I          I

15 I      I      I      I      I      I

________________3____•—

SEMNĂTURA 1)11)11

MEDIA ARTIMETICA A PUNCTAJULUI PE CRITERIU |

_________________________II


I I I I


4. Structura personalului care acordă servicii ) este adecvată ca dimensiune și competențe (se

analizează datele prezentate în fișa tehnică față) de structura orientativă de personal în unitățile|

de asistență socială, conform legislației in

vigoare

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________t

I I


l TOTAL

I I____________________

I

I____________________


6.4. Capacitatea de realizare - 20 puncte (experiența unității de asistență socială în domeniul serviciilor de asistență socială)

Indicatori                      I

1

1

| Punctaj | maxim

| Punctaj acordat 1

1

1 1 1 1 1 1 !

1. Persoanele asistate sunt selecționate pe baza | unor criterii concrete                            |

1

1            4

1

1

1            1            l            1            1            1            1

1         1         1         1         1         I

1          1           1          1           1          1

2. Sunt utilizate instrumente de lucru | standardizate (anchete sociale, planificare de | caz, planul individualizat pentru acordarea | serviciilor, fișă de evaluare etc.) |

1

7

1

1

1

1          1          1          1          1          1

1            1            1            1            1            1            i

1         1         1         1         1         1

1          1           1           1          1          1

1          1          1          1          1           1

3. Există o procedură prin care persoanele | asistate își pot exprima nemulțumirile privind | serviciile primite 1

1

1            3

1

1

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

4. Concordanța dintre serviciile acordate și     |

criterii                                              |

1

1 6

)

1

1          1           1          1          1          l

1          1           1          1          1           1

11)111

TOTAL                                                 |

. 1

| 20

1

1        1        1        1        1        1

1       t       1       I       1       1

l____________________________________________________________________________________I___l___l_l

I                                 MEDIA ARTIMETICA A PUNCTAJULUI PE CRITERIU |  (

17


6.5. Durabilitate - 25 puncte

1                        Indicatori                        1

1                                                                                                                                                                                                                                         1

I                                                                                                                                                                                                            1

Punctaj maxim

| Punctaj

1

1 1 1 1

acordat |

1

1 1 1 1

I 1, Proiectele derulate în ultimele 12 luni       |

1 urmăresc dezvoltarea serviciilor de asistență    |

I socială din unitățile de asistență socială       |

1 1

15

1              1              1              1

1            1            1            i

1            1            1            1

1            1            1            1

1 1 1 1 1111

1 1 1 1

1 1 1 1

I 1, Număr persoane pentru care asociația/fundația/| |/persoana fizică solicită suma nerambursabilă | 1punctajul se va acorda proporțional pe o scara | Ide la 0 la 10 | 1 1

10

1              1              1              1

1            I            1            i

1              1              1              1

1            1            1            1

1            l            1            1

1              1              1               1

1            1            1            1

1              1              1               1

1              1              1               1

1            l            1             l

1 TOTAL                                                         |

1                                                                                                                                                                                     1

25

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 t         I 1

1 1         1          1

1                                MEDIA ARTIMETICĂ A

1

PUNCTAJULUI PE CRITERIU |   |

1 1

6.6 Participarea pârtilor - 15 puncte

1

1

1

Indicatori                      | Punctaj

| maxim

1

| Punctaj acordat |

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1. Contribuția

1

solicitantului                     I    10

1

1            1            1            1            1            1             1

1          1           1          1          1          1           l

1 2. Prezenta partenerilor - alti parteneri        |    5

1  in proiect                                            |

1                                                                                                                                                                                                                                                                                 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

| TOTAL

1

t     15

1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1

1

SEMNĂTURA

1        I 1        1        1        î        1

I   II   1   1   1   1

1                                 MEDIA ARTIMETICĂ A PUNCTAJULUI PE CRITERIU |  |

1                                                              II

REZULTATUL APLICĂRII CRITERIILOR DE EVALUARE

INr. I

1crt.I

1 !

1                         Criteriul

1

i

| Punctaj | I acordat |

1 1

16.1.

1

| Rezultate așteptate

1

1

1 1

16.2.1

1 1

| Soliditate financiara

1

1                                                    1

1                                                    i

|6.3.

1                         I

| Consistenta tehnica

1

1

1

16.4.1

1 1

| Capacitatea de realizare

i

1                                                    1

1                                                    ,

16.5.|

1 1

1 Durabilitate

1

i                                                    1

1

16.6.|

1 1

I Participarea pârtilor

1

1

1

|l                                                                   punctaj FINAL i           1

Membri comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

Etapa 7

Stabilirea sumei reprezentând finanțarea nerambursabilă care se propune a fi acordată unității de asistență socială

I                  Indicatori                                                     I Suma |

I 1. Sume nerambursabilă solicitată de asociație/fundație/persoană fizică (RON/an)

I 2. Sume ne rambursabilă propusă în Raportul de oportunitate (RON/an)

| PROPUNEREA COMISIEI  (RON/persoană/lună)                              I

I                                                                                 I___________________________________________________________________ I

I                                |  (RON/an)                                                     I

COMISIA DE EVALUARE ȘI SELECȚIONARE

Membri comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

COMISIA TEHNICĂ

PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILA DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Legea 350 din 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

Componența COMISIEI TEHNICE:

COMISIA TEHNICĂ

Numele și prenumele

Funcția

Grițcu Gabriel

Insp. de specialitate Serv, Implementare Programe

Luciana Pătrău

Șef Serviciu Managementul Calității Protecția Mediului șl Protecția Muncii

loniță Iulian

Insp. de specialitate Serv. Implementare Programe

Saghin Viorel - rezervă

Consilier juridic

Atribuțiile COMISIEI TEHNICE:

 • - întocmește procedurile și ghidurile solicitanților și le supune aprobării Consiliului Local, asumându-și responsabilitatea prevederilor din cadrul acestora;

 • - derularea procedurilor de participare;

 • - preluarea solicitărilor pe domenii de activitate si înaintarea acestora comisiilor de evaluare;

• evidentă, înregistrări, notificări;

 • - consultanță, în termenii legii, cu privire la procedura de participare;

 • - alte servicii legate de Legea nr.350/2005;

Ședințele comisiei sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis. Secretariul va fi desemnat din cadrul comisiei. Secretarul are drept de vot.

Președintele comisiei asigura convocarea și prezența membrilor, în vederea soluționării problemelor a căror rezolvare este de competența comisiei.

Comunicările comisiei se vor efectua în scris.1

“Grupuri țintă" sunt grupurile/entitățile care vor fi vizate la nivelul scopului proiectului. (Ex.: elevii de liceu din Bacău)

2

"Beneficiarii finali' sunt cei care vor beneficia în mod direct de pe urma proiectului.(Ex. Elevii clasei a X-a C de la liceul..)

s(

3

Ștergeți cele două opțiuni care nu se aplică.

 • 4 Indicați numărul de cont precizat în formularul de identificare anexat Contractului.

N.B.: Plățile intermediare și finale necesită aprobarea raportului corespondent (vezi Articolul 9( 1) din Contract).

4

5

   întreaga perioadă de implementare a Proiectului

6

   “Grupuri țintă” sunt grupurile/entitățile care vor fi direct afectate în mod pozitiv de Proiect la nivelul Scopului Proiectului și “beneficiarii finali” sunt aceia care vor beneficia dc proiect pe termen lung la nivel de societate sau sector în mare.

CI

7

"Grupuri țintă" sunt grupurile/entitățile care vor fi vizate la nivelul scopului proiectului.(Ex.: elevii de liceu din Bacău)

8

“Beneficiarii finali" sunt cei care vor beneficia în mod direct de pe urma prolectului.țEx. Elevii clasei a X-a C de la liceul..)

9

„Zona / obiectiv țintă" va fi descrisă în cazul proiectelor de mediu (zone din natură), culte religioase (lâcașe de cult), sau orice alt proiect la care se impune acostă precizare.

10

Ștergeți cele două opțiuni care nu se aplică.

11

       Indicați numărul de cont precizat în formularul de identificare anexat Contractului.

N.B.: Plățile intermediare și finale necesită aprobarea raportului corespondent (vezi Articolul 9(1) din Contract).

38

12

întreaga perioadă de implementare a Proiectului

“Grupuri țintă” sunt grupuri le/entîtățile care vor fi direct afectate în mod pozitiv de Proiect la nivelul Scopului Proiectului, și “beneficiarii finali” sunt aceia care vor beneficia de proiect pe termen lung la nivel de societate sau sector în mare.

40

13

(OL

14

“Grupuri țintă’ suntgrupurite/entitățile care vor fi vizate la nivelul scopului proiecta lui.(Ex.: elevii de liceu din Bacău)

15

"Beneficiarii finali” sunt cei care vor beneficia fh mod direct de pe urma proiectului.(Ex. Elevii clasei a X-a C de la liceul..)

16

In cazul in care solicitantul mai are contractata o finanțare nerambursabila de la aceeași autoritate finanțatoare, se va menționa domeniul si cuantumul acesteia.

17

       Ștergeți cele două opțiuni care nu se aplică.

18

      Indicați numărul de cont precizat în formularul de identificare anexat Contractului.

N.B.: Plățile intermediare și finale necesită aprobarea raportului corespondent (vezi Articolul 9(1) din Contract).

19

"Grupuri țintă" sunt grupurile/entitățile care vor fi vizate la nivelul scopului proiectului-(Ex.: elevii de liceu din Bacău)

20

"Beneficiarii finali" sunt cei care vor beneficia Tn mod direct de pe urma proiectul ui.(Ex. Elevii clasei a X-a C de la liceul. )

21

„Zona / obiectiv țintă’ va fi descrisă Tn cazul proiectelor de mediu (zone din natură), CULTE (lăcașe de cult), sau orice alt proiect ta care se impune acestâ precizare.

22

întreaga perioadă de implementare a Proiectului

23

“Grupuri țintă” sunt grupurile/entitățile care vor fi direct afectate în mod pozitiv de Proiect la nivelul Scopului Proiectulu și “beneficiarii finali” sunt aceia care vor beneficia de proiect pe termen lung la nivel de societate sau sector în mare.

24

' Numai in cazul activitalilor de îngrijire la domiciliu

25

Numai in cazul activităților de îngrijire la domiciliu

26

In cazul activităților dc îngrijire la domiciliu se va preciza timpul alocat pentru beneficiarii deplasabili si nedeplasabili.

i aI

27

' în cazul proiectelor sociale.

28

doar pentru proiecte sociale.

29

doar pentru proiecte sociale.

30

In cazul activităților de îngrijire la domiciliu se va stipula in proiect costul mediu de întreținere pentru fiecare persoana beneficiara a proiectului, dcplasabila sau nedeplasabila.

31

       Ștergeți cele două opțiuni care nu se aplică.

32

      Indicați numărul de cont precizat în formularul de identificare anexat Contractului.

N.B.: Plățile intermediare și finale necesită aprobarea raportului corespondent (vezi Articolul 9(1) din Contract).

42

33

4) se bifează după caz

*5) este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU

*6) se bifează după caz

34

7) se bifează după caz

*8) este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU

*9) se bifează după caz

35