Hotărârea nr. 50/2009

Hotărârea nr. 50 din 23.03.2009 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău şi a prognozei pe următorii 3 ani.

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • -  Prevederile art 19(1) lit “a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Prevederile Legii nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

 • -  Prevederile Legii nr. 19/2009 privind asigurările sociale de stat pe anul 2009;

 • -  Prevederile art.47 si art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si ulterior modificată și completată;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ aliniatul(4) litera “a“ și ale art.45(2) lit. “a“ din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE :

Art, 1: Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și prognoza pe următorii 3 ani, conform Anexelor bugetare nr.lA,lB,lBl, 1C,1D respectiv anexele ce cuprind listele de investiții nr.2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20, Anexelor bugetare 3A, 3B, 3C, 3D și Anexa 4.

Art. 2 : Hotărârea va fi comunicată Ia Direcția Economică și Direcția Tehnică.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMAN IA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARARE NR.50 DIN.23.03.2009

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE TRIMESTRE 2009

mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program 2009

TR1M.I

TRIM.il

TRIM.I1I

TRIM.IV

TOTAL VENITURI 00.02+40.02+00.1+45.02)

1

00.01

355.639,40

112.821,22

127.390,50

59.70130

55.72638

VENITURI PROPRII (rd.00.02-11.02 - 37.02+r39.02)

2

48.02

202.705,52

71.130.94

74.946,50

38.845,30

17.782,78

1. VENITURI CURENTE (rd.4+51)

3

00.02

326.143,52

105.913,94

1 15.885,50

53.396,30

50.947.78

A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+48)

4

00.03

311.133,52

100.599.94

111.994,00

50.159,80

48.379,78

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+11+15)

5

00.04

132.050,52

43.563,94

58.379,00

24.900,80

5.206.78

AI. 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)

6

00.05

600,00

350,00

200,00

50,00

0,00

Impozit pe profit (rd.8)

7

01.02

600,00

350.00

200.00

50,00

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici

8

01.02.01

600,00

350,00

200,00

50,00

Impozit pe venit (rd. 10)

9

03.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

10

03.02.18

0,00

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd. 12)

11

00.06

131.430,52

43.203,94

58.174,00

24.848.80

5.203.78

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13)

12

04.02

131.430,52

43.203,94

58.174,00

24.848.80

5.203,78

Cote defalcate din impozitul pe venit

13

04.02.01

131.127,52

43.128,94

58.099,00

24.772.80

5.126,78

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

14

04.02.04

303,00

75.00

75,00

76,00

77.00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd. 16)

15

00.07

20,00

10,00

5,00

2,00

3,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (rd. 17)

16

05.02

20,00

10,00

5,00

2,00

3.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02.50

20,00

10,00

5,00

2.00

3,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd. 19)

18

00.09

40.403.00

16.656,00

9.306,00

7.368,00

7.073,00

Impozite si taxe pe proprietate (rd,20+rd.23+rd.27+rd.28)

19

07.02

40.403,00

16.656,00

9.306,00

7.368,00

7.073,00

Impozit pe clădiri (rd.21+rd.22)

20

07.02.01

23.394,00

6.512,00

6.951,00

5.213.00

4.718.00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

21

07.02.01.01

9.726,00

3.500,00

2.563,00

1.923.00

1.740.00

Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice

22

07.02.01.02

13.668,00

3.012.00

4.388,00

3.290,00

2.978.00

Impozit și taxa pe teren (rd.24+rd.25+rd.26)

23

07.02.02

12.891,00

9.041,00

1.350,00

1.150,00

1.350.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

24

07.02.02.01

7.500,00

6.000,00

600,00

400,00

500,00

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

25

07.02.02.02

3.741.00

2.541,00

450,00

400,00

350.00

Impozitul pe terenul din extravilan

26

07.02.02.03

1.650,00

500.00

300,00

350,00

500.00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

27

07.02.03

18,00

3,00

5,00

5,00

5,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

28

07.02.50

4.100,00

1.100.00

1.000,00

1.000,00

1.000.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+37+39+42)

29

00.10

137.080,00

39.880,00

43.809,00

17.591.00

35.800,00

Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd 36)

30

11.02

128,115,00

36.435,00

42.024,00

15.436,00

34.220,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București

31

11.02.01

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

32

11.02.02

127.811,00

36.373,00

41.942,00

15.368,00

34.128,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

33

11.02.03

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizare, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice

34

11.02.04

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

35

11.02.05

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

36

11.02.06

304,00

62,00

82,00

68,00

92,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.38)

37

12.02

225,00

100,00

50,00

25,00

50.00

Taxe hoteliere

38

12.02.07

225.00

100,00

50,00

25.00

50.00

Taxe pe servicii specifice (rd.40+41)

39

15.02

95,00

45,00

20,00

20,00

10.00

Impozit pe spectacole

40

15.02.01

45,00

20,00

10,00

10,00

5,00

Alte taxe pe servicii specifice

41

15.02.50

50,00

25.00

10,00

10.00

5,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (rd.43+46+47)

42

16.02

8.645,00

3.300,00

1.715,00

2.110,00

1.520.00

Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.44+45)

43

16.02.02

7.100,00

2.700,00

1.400,00

1.800,00

1.200,00

Impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane fizice

44

16.02.02.01

3.600,00

1.500,00

600,00

1.000,00

500,00

Impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane juridice

45

16.02.02.02

3.500,00

1.200,00

800,00

800.00

700.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

46

16.02.03

1.400,00

500,00

300,00

300,00

300,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

47

16.02.50

145,00

100,00

15,00

10,00

20,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.49)

48

00.11

1.600,00

500,00

500,00

300,00

300,00

Alte impozite si taxe fiscale (rd.50)

49

18.02

1.600,00

500,00

500,00

300.00

300,00

Alte impozite si taxe

50

18.02.50

1.600,00

500,00

500,00

300,00

300.00

C, VENITURI NEFISCALE (rd.52+61)

51

00.12

15.010,00

5.314,00

3.891,50

3.236,50

2.568,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.53+59)

52

00.13

4.450,00

1.250,00

1.450,00

900,00

850,00

Venituri din proprietate (rd.54 Ia rd.58)

53

30.02

4.450,00

1.250,00

1.450,00

900,00

850.00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

54

30.02.01

400,00

400,00

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenți

55

30.02.03

400,00

250,00

150,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

56

30.02.05

3.650,00

1.000,00

900,00

900,00

850,00

Venituri din dividende

57

30.02.08

0,00

Alte venituri din proprietate

58

30.02.50

0,00

Venituri din dobânzi (rd.60)

59

31.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

60

31.02.03

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (rd. 62+70+73+78+82)

61

00.14

10.560.00

4.064,00

2.441,50

2.336.50

1.718,00

Venituri din prestări de servicii si alte activități (rd.63 la rd.69)

62

33.02

1.450,00

625,00

260,00

305.00

260,00

Venituri din prestări de servicii

63

33.02.08

550,00

250,00

100,00

100,00

100.00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

64

33.02.10

400,00

200,00

50,00

100,00

50,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

65

33.02.12

0,00

Taxe din activități cadastrale si agricultura

66

33.02.24

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

67

33.02.27

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

68

33.02.28

75,00

50,00

10,00

5.00

10.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activități

69

33.02.50

425,00

125,00

100,00

100,00

100.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.71+72)

70

34.02

1.951,00

725.00

410,00

410.00

406.00

Taxe extrajudiciare de timbru

71

34.02.02

1.900,00

700.00

400,00

400,00

400.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

72

34.02.50

51.00

25,00

10,00

10,00

6,00

Amenzi, penalități si confiscări (rd.74 la rd.77)

73

35.02

3.362,00

1.460,00

750,50

600.50

551.00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

74

35.02.01

950.00

550,00

250.00

100,00

50.00

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

75

35.02.02

0,00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

76

35.02.03

12,00

10.00

0.50

0,50

1,00

Alte amenzi, penalități si confiscări

77

35.05.50

2.400.00

900,00

500,00

500.00

500,00

Diverse venituri (rd.79 la 81)

78

36.02

3.704,00

1.201,00

1.001.00

1.001,00

501,00

79

36.02.05

4,00

1,00

1,00

1,00

1.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

80

36.02.11

0,00

Alte venituri

81

36.02.50

3.700,00

1.200,00

1.000.00

1.000,00

500.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.83+84)

82

37.02

93.00

53,00

20,00

20,00

0,00

Donații si sponsorizări

83

37.02.01

93,00

53,00

20,00

20.00

Alte transferuri voluntare

84

37.02.50

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.86)

85

00.15

4.770.00

1.705,00

1.105,00

905.00

1.055.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd. 87 la rd.90)

86

39.02

4.770.00

1.705,00

1.105,00

905,00

1.055,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

87

39.02.01

20,00

5.00

5.00

5,00

5,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

88

39.02.03

300.00

100,00

50.00

50.00

100.00

Venituri din privatizare

89

39.02.04

4.450,00

1.600.00

1.050,00

850,00

950,00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat

90

39.02.07

0,00

III.OPERAȚ1UNI FINANCIARE

91

00.15

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

încasări din rambrursarea împrumuturilor acordate (rd.93 la rd.97)

92

40.02

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

93

40.02..06

0,00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

94

40.02.07

0.00

împrumuturi temporare din Trezoreria statului

95

40.02.10

0.00

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

96

40.02.11

0.00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

97

40.02.50

0,00

IV. SUBVENȚII (rd.99)

98

00.17

10.825,88

5.202,28

1.600,00

2.300,00

1.723,60

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 100+117)

99

00.18

10.825.88

5.202.28

1.600,00

2.300,00

1.723,60

Subvenții de Ia bugetul de stat (rd. 101 + 111)

100

42.02

10.825.88

5.202,28

1.600.00

2.300,00

1.723,60

A. De capital (rd. 102 la rd. 110)

101

00.19

7.781,48

2.157,88

1.600,00

2.300,00

1.723.60

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

102

42.02.01

0,00

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

103

42.02.03

0,00

Aeroporturi de interes local

104

42.02.04

0.00

Planuri si regulamente de urbanism

105

42.02.05

0,00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

106

42.02.06

0,00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

107

42.02.07

0,00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

108

42.02.09

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

109

42.02.10

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

110

42.02.12

336,54

336,54

Subvenții pentru finanțarea programelor prioritare de mediu

111

42.02.13

0.00

Finatarea cheltuielilor de capital ale unitarilor de invatamant

112

42.02.14

1.821.34

1821.34

Subvewnții primite din fondul național de dezvoltare

113

45.02,15

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale

114

42.02.16

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

115

42.02.17

0,00

Subvenții către bugetele locale pentru proiectele de investiții prin POR 2007-2013

116

42.02.19

5.623.60

1.600.00

2.300,00

1.723,60

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru FEN post-aderare

117

42.02.20

0,00

B. Curente (rd.112 la rd. 116)

118

00.20

3.044,40

3.044,40

0.00

0,00

0,00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

119

42.02.21

0,00

Subvenții primite din fondul de intervenție

120

42.02.28

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

121

42.02.29

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor Ia combustibili

122

42.02.32

2.819.00

2.819,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

123

42.02.33

70,11

70.11

Subvenții primite pentru incalzire cu lemne, cărbuni

124

42.02.34

93.19

93,19

Subvenții din bugertul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială

125

42.02.35

0,00

Subvenții trusou nau nascuti

126

42.02.36

62.10

62.10

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

127

42.02.37

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelelor de investiții

128

42.02.40

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

129

42.02.41

0,00

Subvenții de Ia alte administrații

130

43.02.

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de ia bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

131

43.02.01

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru finanțarea programelor de ocupare a forței de muncă

132

43.02.04

0,00

Subvenții de la bugetule locale pentru instituții de asistență socială

133

43.02.07

0,00

Subvenții primite de la consiliile județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

134

43.02.08

0,00

Sume primite de la UE in contul plăților efectuate

135

45,02

13.900.00

0,00

8.800,00

3.100.00

2.000,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

136

45.02.01

13.900,00

8.800,00

3.100,00

2.000.00

Fondul Social European

137

45.02.02

0,00

Fondul de Coeziune

138

45.02.03

0,00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

139

45.02.04

0.00

Fondul European de Pescuit

140

45.02.05

0.00

Instrumentul de Asistență pentru Pre-Aderare

141

45.02.07

0,00

Instrument European de Vecinătate si Parteneriat

142

45.02.08

0,00

Programe Comunitare Finanțate în perioada 2007-2013

143

45.02.15

0.00

Alte facilități și instrumente post-aderare

144

45.02.16

0,00

145

0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd. 161+229+268+422+491)

146

49.02

355.639,40

112.821,22

127.390,50

59.701,30

55.72638

CHELTUIELI CURENTE (rd. 191 +224+259+268+281+296+318+361 +389+433+478+518+553+609+628+666)

147

01

255.939,01

87.703,35

77.926,20

39.669,66

50.639,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.192+225+282+297+319+362+390+434+479+519+554+580+610+629+667)

148

10

158.630,00

44.013,00

49.652,00

23.161.00

41.804,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd. 193+226+260+283+298+320+363+391+435+480+520+555+581+611+630+668)

149

20

46.473,85

19.129,65

14.020.20

8.019,20

5.304.80

Din care

150

20.24

400.00

150,00

150,00

100,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (rd.262)

151

30

5.600,00

4.500,00

1.100,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (rd.263)

152

30.01

5.600.00

4.500,00

1.100,00

0.00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (rd.264)

153

30.02

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Alte dobânzi (rd.265)

154

30.03

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.582+631)

155

40

6.819,00

5.319,00

1.500,00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif (rd.583+632)

156

40.03

4.000,00

2.500,00

1.500.00

0,00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.227)

157

50

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale (rd.228)

158

50.04

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.194+229+269+299+321+364+392+436+481+529+585+612+633+669)

159

51

14.509,50

5.348,00

3.860,00

3.133,50

2.168,00

Transferuri curente (rd. 195+230+270+300+322+365+393+437+482+522+586+613+634)

160

51.01

14.509,50

5.348.00

3.860.00

3.133.50

2.168,00

Transferuri către instituții publice (rd, 196+231 +323+366+394+438+483+523+587+614+635)

161

51.01.01

3.562,50

1.113,00

1.033.00

933.50

483,00

Acțiuni de sănătate (rd.301+367)

162

51.01.03

9.684,00

3.002,00

2.817,00

2.190,00

1.675,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului (rd.27T

163

51.01.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.272)

164

51.01.15

1.223,00

1.223,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate (rd.232)

165

51.01.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social (rd.273)

166

51.01.31

40,00

10.00

10,00

10,00

10,00

Transferuri de capital (rd.368)

167

51.02

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (rd.369)

168

51.02.12

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.197+233+324+395+439+484+524+556+588+636+672)

169

55

8.305.26

3.750,00

3.152,00

1.253,26

150.00

A. Transferuri înteme.(rd. 198+234+325+396+440+485+525+557+589+637+673)

170

55.01

8.305.26

3.750.00

3.152,00

1.253,26

150,00

Programe cu finanțare rambursabila (rd.235+441)

171

55.01.03

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila (rd. 199+236+442+526)

172

55.01.08

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat (rd.486+527+590+638)

173

55.01.12

3.505,26

1.600.00

1.652,00

253,26

0.00

Programe de dezvoltare (rd.237+558)

174

55.01.13

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.674)

175

55.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte transferuri curente interne (rd.200+238+326+397+443+487+528+559+639+675)

176

55.01.18

4.800,00

2.150.00

1.500,00

1.000.00

150.00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.327+370+444)

177

57

6.196,40

3.208.70

1.322,00

1.552.70

113,00

Ajutoare sociale (rd.328+371+445)

178

57.02

6.196,40

3.208,70

1.322.00

1.552.70

113.00

Ajutoare sociale in numerar (rd.329+372+446)

179

57.02.01

3.196,40

2.208,70

122,00

752,70

113,00

Ajutoare sociale in natura (rd.330+373+447)

180

57.02.02

3.000.00

1.000,00

1.200.00

800,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.201+331+398+448+488+676)

181

59

9.405,00

2.435,00

3.320,00

2.550,00

1.100,00

Burse (rd. 332)

182

59.01

620.00

0,00

570,00

0,00

50,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale (rd.489+677)

183

59.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Asociații si fundații (rd.333+399+449)

184

59.11

7.000,00

1.850.00

2.250,00

2.100,00

800,00

Susținerea cultelor (rd.400)

185

59.12

1.785,00

585,00

500,00

450,00

250,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical (rd.401)

186

59.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Despăgubiri civile (rd.202)

187

59.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.203+239+284+302+334+374+402+450+490+529+560+592+615+640+678)

188

70

99.550,39

25.117,87

49.389,30

20.031,64

5.011,58

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.204+240+285+3 03+335+375+403+451 +491+530+561+592+616+641)

189

71

97.012,57

25.080,05

46.889,30

20.031,64

5.011.58

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.205+241+286+304+336+404+452+492+531+562+593+617+642+680)

190

71.01

97.012,57

25.080,05

46.889,30

20.031,64

5.011,58

Construcți i(rd.206+242+287+3 05+3 3 7+3 77+405+453+493+532+563 +594+618+643+681)

191

71.01.01

82.315.31

19.534,20

40.755.00

17.524,74

4.501,37

Mașini, echipamente si mijloace de transport(rd. 207+243+288+306+338+378+406+454+494+533+564+595+

192

71.01.02

1.891,00

120,00

1.771,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporalefrd. 208+244+289+307+339+379+407+455+495+534+565^

193

71.01.03

174,00

0,00

115,50

58,50

0.00

Alte active fixe (rd. 209+245+290+308+340+380+408+456+496+535+566+597+621+646+684)

194

71.01.30

12.632,26

5.425,85

4.247,80

2.448,40

510,21

Reparații capitale aferente activelor fixe (rd.210+246+291+309+341+381+409+457+497+536+567+598+622+647+

195

71.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.211+458+498+537+568+648+686)

196

72

2.537,82

37.82

2.500,00

0,00

0.00

Active financiare (rd,212+459+499+538+569+649)

197

72.01

2.537,82

37,82

2.500,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale (rd.213+500+539+650)

198

72.01.01

2.537,82

37,82

2.500,00

0,00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară (rd.214+460+501+540+570+691)

199

72.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.215+247+342+410+461+502+541+599+652)

200

79

150,00

0,00

75,00

0,00

75,00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.687)

201

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii (rd.688)

202

80.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte împrumuturi (rd.689)

203

80.30

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.216+248+343+411+462+503+542+600+653+690)

204

81

150,00

0.00

75,00

0,00

75,00

Rambursări de credite externe (rd.217+249+412+504+543+601+654)

205

81.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (rd.218+250+413+463+505+544+602+655+691)

206

81.02

150,00

0,00

75,00

0,00

75,00

TITLUL XIV REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT (rd.699)

207

90

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Rezerve (rd.700)

208

91.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedent (rd.701)

209

92.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Deficit (rd.702)

210

93.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)

212

50.02

31.197,80

11.489,50

9.559,80

5.38330

4.765,20

Autorități publice si acțiuni externe (rd.220)

213

51.02

19.357,10

4.344,00

6.994,00

4.318,50

3.700,60

CHELTUIELI CURENTE (rd.192+193+194+197+201)

214

01

14.961,00

3.824,00

3.934,00

3.810,00

3.393,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

215

10

10.900,00

2.500.00

2.800.00

2.800,00

2.800,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

216

20

4.061,00

1.324,00

1.134,00

1.010,00

593.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 195)

217

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd. 196)

218

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

219

51.01.01

OM

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd. 198)

220

55

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri curente (rd. 199+200)

221

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabilă

222

55.01.08

0,00

Alte transferuri curente interne

223

55.01.18

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.202)

224

59

0,00

Despăgubiri civile

225

59.17

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 204+211)

226

70

4.396,10

520,00

3.060,00

508,50

307,60

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)

227

71

1.896.10

520,00

560,00

508.50

307.60

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.206 Ia rd.210)

228

71.01

1.896,10

520.00

560,00

508,50

307,60

Construcții

229

71.01.01

10.00

10,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

230

71.01.02

120.00

120.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

231

71.01.03

158,50

100,00

58,50

Alte active fixe

232

71.01.30

1.607,60

400.00

450,00

450,00

307.60

Reparații capitale aferente activelor fixe

233

71.03

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.212)

234

72

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.213+214)

235

72.01

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

Participarea la capitalul social al societăților comerciale

236

72.01.01

2.500,00

0,00

2.500.00

0.00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercom unitară

237

72.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.216)

238

79

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd. 217+218)

239

81

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

240

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

241

81.02

0.00

Din total capitol: (rd.220)

242

0,00

Autorități executive si legislative (rd.221)

243

51.02.01

19.357,10

4.344,00

6.994,00

4.318,50

3.700,60

Autorități executive

244

51.02.01.03

19.357.10

4.344,00

6.994,00

4.318,50

3.700,60

245

0,00

Alte servicii publice generale (rd.252 la rd. 256)

246

54.02

4.577,70

1.262,50

1.305,80

954,80

1.054,60

CHELTUIELI CURENTE (rd.225+226+227+229+233)

247

01

4.378,20

1.262,50

1.190,30

945,80

979,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

248

10

1.578,00

458,00

370,00

370,00

380,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

249

20

2.800,20

804,50

820,30

575,80

599,60

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.228)

250

50

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

251

50.04

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.230)

252

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.231+232)

253

51.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

254

51.01.01

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

255

51.01.24

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.234)

256

55

0,00

A. Transferuri interne (rd.23 5+236+237+238)

257

55.01

0,00

Programe cu finanțare rambursabilă

258

55.01.03

0,00

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

259

55.01.08

0,00

Programe de dezvoltare (rd.498)

260

55.01.13

0,00

Alte transferuri curente interne

261

55.01.18

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.240)

262

70

49,50

0,00

40,50

9,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.241)

263

71

49,50

0,00

40,50

9,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.242 la rd.246)

264

71.01

49,50

0,00

40,50

9,00

0,00

Construcții

265

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

266

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

267

71.01.03

15,50

15.50

Alte active fixe

268

71.01.30

34,00

25,00

9,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

269

71.03

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.248)

270

79

150,00

0,00

75,00

0,00

75,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.249+250)

271

81

150,00

0.00

75.00

0,00

75,00

Rambursări de credite externe

272

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

273

81.02

150,00

75,00

75,00

Din total capitol: (rd. 252+253+254+255+256)

274

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

275

54.02.05

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

276

54.02.06

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

277

54.02.07

150,00

75.00

75,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

278

54.02.10

1.786,70

579,00

463,30

399,80

344,60

Alte servicii publice generale

279

54.02.50

2.641,00

683,50

767,50

555,00

635,00

280

0,00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (rd.266)

281

55.02

6.000,00

4.650,00

1.250,00

100,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd 260+262)

282

01

6.000,00

4.650,00

1.250,00

100.00

0,00

TITLUL 11 BUNURI $1 SERVICII (rd.261)

283

20

400,00

150,00

150.00

100,00

0,00

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

284

20.24

400,00

150,00

150,00

100,00

TITLUL III DOBÂNZI (rd.263+264+265)

285

30

5.600,00

4.500.00

1.100.00

0,00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

286

30.01

5.600,00

4.500,00

1.100,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

287

30.02

0,00

Alte dobânzi

288

30,03

0,00

289

0,00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (rd.274)

290

56.02

1.263,00

1.233,00

10,00

10,00

10,00

CHELTUIELI CURENTE (rd. 269)

291

01

1.263,00

1.233,00

10,00

10,00

10,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.270)

292

51

1.263,00

1.233,00

10,00

10,00

10,00

Transferuri curente (rd.271+272+273)

293

51.01

1.263,00

1.233.00

10,00

10.00

10,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

294

51.01.14

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

295

51.01.15

1.223,00

1.223.00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social

296

51.01.31

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Din total capitol:

297

1.263,00

1.233,00

10,00

10,00

10,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

298

56.02.06

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

299

56.02.07

1.223.00

1.223.00

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

300

56.02.09

40,00

10,00

10.00

10,00

10,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

301

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

302

57,02.01

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

303

0,00

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (rd.280+295)

304

59.02

9.899,40

3.062,00

2.848,00

2.250,60

1.738,80

Apărare (rd.292)

305

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.2282+283)

306

01

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

307

10

0,00

TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII

308

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.285)

309

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.286)

310

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Active fixe (rd.287+288+289+290)

311

71.01

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Construcții

312

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

313

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

314

71.01.03

0,00

Alte active fixe

315

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

316

71.03

0,00

Din total capitol: (rd. 293)

317

0.00

Apărare națională

318

60.02.02

0,00

319

Ordine publica si siguranța naționala (rd.310)

320

61.02

9.899,40

3.062,00

2.848,00

2.250,60

1.738,80

CHELTUIELI CURENTE (rd.297+298+299)

321

01

9.689,80

2.920,00

2.788,00

2.243,00

1.738,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

322

10

220,00

55.00

65.00

53,00

47,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

323

20

217.80

63,00

63,00

50,00

41,80

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.300)

324

51

9.252.00

2.802.00

2.660,00

2.140,00

1.650.00

Transferuri curente (rd.301)

325

51.01

9.252,00

2.802,00

2.660,00

2.140,00

1.650,00

Transferuri către instituțiile publice

326

51.01.01

9.252,00

2.802,00

2.660,00

2.140,00

1.650.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.303)

327

70

209,60

142,00

60.00

7,60

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.304)

328

71

209,60

142.00

60,00

7,60

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.3O5 la 309)

329

71.01

209,60

142,00

60,00

7.60

0,00

Construcții

330

71.01.01

100,00

100,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

331

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

332

71.01.03

0,00

Alte active fixe

333

71.01.30

109,60

42,00

60.00

7.60

Reparații capitale aferente activelor fixe

334

71.03

0,00

Din total capitol: (rd. 311 la rd. 314)

335

9.899,40

3.062,00

2.848,00

2.250.60

1.738.80

Ordine publică

336

61,02.03

0,00

Politie comunitara

337

60.02.03.04

9.252,00

2.802,00

2.660,00

2.140.00

1.650.00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

338

61.02.05

505,40

118.00

188.00

110.60

88,80

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

339

61.02.50

142,00

142,00

340

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.317+360+388+432)

341

64.02

211.530,54

69.13132

67.436,50

34335,24

40.627,48

lnvatamant(rd.344)

342

65.02

135.977,00

43.135,67

46.524,00

14.236,04

32.081,29

CHELTUIELI CURENTE (rd.319+320+321+324+327+331)

343

01

129.995,00

40.310.00

44.220.00

13.675,00

31.790,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

344

10

113.790,00

32.500,00

38.300,00

12.000,00

30.990,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

345

20

12.585,00

6.810,00

4.150.00

875,00

750.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.322)

346

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.323)

347

51.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

348

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.325)

349

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.326)

350

55.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Alte transferuri curente interne

351

55.01.18

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.328)

352

57

3.000.00

1.000.00

1.200,00

800.00

0.00

Ajutoare sociale (rd,329+330)

353

57.02

3.000,00

1.000.00

1.200,00

800,00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

354

57.02.01

0.00

Ajutoare sociale in natura

355

57.02.02

3.000.00

1.000,00

1.200.00

800,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd,332+333)

356

59

620,00

0.00

570,00

0,00

50,00

Burse

357

59.01

620,00

570,00

50,00

Asociații și fundații

358

59.11

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.335)

359

70

5.982,00

2.825,67

2.304.00

561,04

291,29

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.336)

360

71

5.982.00

2.825,67

2.304,00

561,04

291,29

Active fixe (rd.337+338+339+340+341)

361

71.01

5.982.00

2.825,67

2.304,00

561,04

291,29

Construcții

362

71.01.01

5.173,69

2.500,00

2.000,00

424,74

248,95

Mașini, echipamente si mijloace de transport

363

71.01.02

4.00

4,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

364

71.01.03

0,00

Alte active fixe

365

71.01.30

804,31

325,67

300,00

136,30

42,34

Reparații capitale aferente activelor fixe

366

71.03

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.343)

367

79

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

368

81

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Din total capitol: (rd.345+348+352+353+355+358)

369

135.977,00

43.135,67

46.524,00

14.236,04

32.081.29

învățământ preșcolar si primar (rd.346+347)

370

65.02.03

41.887,08

12.575.67

15.474,00

4.687.41

9.150.00

învățământ preșcolar

371

65.02.03.01

22.699,88

6.708,91

7.702,00

2.448,97

5.840,00

învățământ primar

372

65.02.03.02

19.187.20

5.866.76

7.772,00

2.238,44

3.310,00

învățământ secundar (rd.349+350+351)

373

65.02.04

94.089.92

30.560.00

31.050.00

9.548,63

22.931.29

învățământ secundar inferior

374

65.02.04.01

47.050,00

15.725.00

15.330,00

4.425,00

11.570,00

învățământ secundar superior

375

65.02.04.02

42.739,92

13.785.00

13.170,00

4.573,63

11.211,29

Invatamant profesional

376

65.02.04.03

4.300.00

1.050,00

2.550,00

550,00

150.00

învățământ posti iceal

377

65.02.05

0,00

învățământ nedefinibil prin nivel frd. 354)

378

65.02.07

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

învățământ special

379

65.02.07.04

0,00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.356+357)

380

65.02.11

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

381

65.02.11.03

0,00

Alte servicii auxiliare

382

65.02.11.30

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

383

65.02.50

0.00

384

0,00

Sănătate (rd.382)

385

66.02

15.944,00

5.205,00

5.402,00

5.290,00

47,00

CHELTUIELI CURENTE (rd. 362+3 63+3 64+3 70)

386

01

432.00

200,00

157.00

50.00

25.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

387

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

388

20

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.365+368)

389

51

432,00

200,00

157,00

50.00

25,00

Transferuri curente (rd.366+367)

390

51.01

432,00

200,00

157.00

50,00

25.00

Transferuri către instituțiile publice

391

51.01.01

0,00

Acțiuni de sănătate

392

51.01.03

432.00

200,00

157,00

50,00

25,00

Transferuri de capital (rd.369)

393

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

394

51.02.12

0.00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.371)

395

57

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (rd.372+373)

396

57.02

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

397

57.02.01

0,00

Ajutoare sociale in natura

398

57.02.02

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.375)

399

70

15.512.00

5.005,00

5.245.00

5.240,00

22.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.376)

400

71

15.512.00

5.005,00

5.245,00

5.240,00

22.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.377+378+379+380)

401

71.01

15.512,00

5.005.00

5.245,00

5.240,00

22,00

Construcții

402

71.01.01

15.420.00

5.000.00

5.200,00

5.200,00

20,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

403

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

404

71.01.03

0,00

Alte active fixe

405

71.01.30

92.00

5,00

45,00

40,00

2.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

406

71.03

0,00

Din total capitol: (rd.383+385)

407

15.944,00

5.205,00

5.402,00

5.290,00

47.00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.384)

408

66.02.06

15.000.00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0.00

Servicii de sfnftate publici

409

66.02.08

0.00

Spitale generale

410

66.02.06.01

15.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.386)

411

66.02.50

944.00

205.00

402.00

290.00

47.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

412

66.02.50.50

944.00

205,00

402,00

290,00

47,00

413

0.00

Cultura, recreere si religie (rd.414)

414

67.02

29.866,44

10.025,75

8.143,00

7.921,50

3.776,19

CHELTUIELI CURENTE (rd.390+391+392+395+398)

415

01

19.470,65

5.725.75

5.763,00

5.201,50

2.780,40

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

416

10

3.870.00

1.010.00

980,00

980,00

900,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

417

20

3.853.15

1.567.75

1.100,00

838,00

347,40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.393)

418

51

3.562.50

1.113,00

1.033.00

933,50

483.00

Transferuri curente (rd.394)

419

51.01

3.562,50

1.113.00

1.033,00

933.50

483,00

Transferuri către instituții publice

420

51.01.01

3.562.50

1.113,00

1.033.00

933,50

483,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.396)

421

55

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

A. Transferuri interne.(rd.397)

422

55.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Alte transferuri curente interne

423

55.01.18

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.399 la 401)

424

59

8.185,00

2.035.00

2.650.00

2.450,00

1.050.00

Asociații și fundații

425

59.11

6.400,00

1.450,00

2.150,00

2.000,00

800,00

Susținerea cultelor

426

59.12

1.785,00

585.00

500,00

450,00

250,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

427

59.15

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.403)

428

70

10.395,79

4.300,00

2.380,00

2.720,00

995,79

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.404)

429

71

10.395,79

4.300,00

2.380,00

2.720,00

995,79

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.406 la rd.409)

430

71.01

10.395,79

4.300,00

2.380,00

2.720,00

995.79

Construcții

431

71.01.01

8.249,35

3.400,00

2.000,00

2.000,00

849,35

Mașini, echipamente si mijloace de transport

432

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

433

71.01.03

0,00

Alte active fixe

434

71.01.30

2.146,44

900,00

380,00

720,00

146.44

Reparații capitale aferente activelor fixe

435

71.03

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.411)

436

79

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.412+413)

437

81

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

438

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

439

81.02

0,00

Din total capitol; (rd.415+425+429+430)

440

29.866,44

10.025,75

8.143.00

7.921,50

3.776,19

Servicii culturale (rd.416 la 424)

441

67.02.03

3.562,50

1.113,00

1.033.00

933.50

483,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

442

67.02.03.02

0,00

Muzee

443

67.02.03.03

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

444

67.02.03.04

3.562,50

1.113.00

1.033.00

933.50

483,00

Scoli populare de arta si meserii

445

67.02.03.05

0,00

Case de cultura

446

67.02.03.06

0,00

Cămine culturale

447

67.02.03.07

0.00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

448

67.02.03.08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

449

67.02.03.12

0,00

Alte servicii culturale

450

67.02.03.30

0,00

Servicii recreative si sportive (rd.426 la 428)

451

67.02.05

24.118,94

8.077,75

6.460,00

6.538,00

3.043.19

Sport

452

67.02.05.01

6.000,00

1.200.00

2.000,00

2.000,00

800.00

Tineret

453

67.02.05.02

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

454

67.02.05.03

18.118,94

6.877.75

4.460,00

4.538,00

2.243,19

Servicii religioase

455

67.02.06

1.785,00

585.00

500,00

450,00

250.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

456

67.02.50

400,00

250,00

150,00

457

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.464)

458

68.02

29.743,10

10.764,90

7.367,50

6.887,70

4.723,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.434+435+436+437+439+444)

459

01

29.103,90

10.658.70

6.909,50

6.812.70

4.723,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

460

10

17.055,00

4.600.00

4.320,00

4.210.00

3.925,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

461

20

3.452,50

1.300,00

867,50

750,00

535.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.437)

462

51

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.438)

463

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri către instituții publice

464

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.440)

465

55

4.800,00

2.150,00

1.500.00

1.000,00

150.00

A. Transferuri interne, (rd.441 la 443)

466

55.01

4.800.00

2.150,00

1.500.00

1.000.00

150.00

Programe cu finanțare rambursabilă

467

55.01.03

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

468

55.01.08

0.00

Alte transferuri curente interne

469

55.01.18

4.800.00

2.150,00

1.500,00

1.000,00

150,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.445)

470

57

3.196,40

2.208,70

122.00

752,70

113.00

Ajutoare sociale (rd.446+447)

471

57.02

3.196,40

2.208.70

122,00

752,70

113,00

Ajutoare sociale in numerar

472

57.02.01

3.196,40

2.208,70

122,00

752,70

113.00

Ajutoare sociale in natură

473

57.02.02

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.449)

474

59

600,00

400,00

100,00

100,00

0.00

Asociații și fundații

475

59.11

600,00

400,00

100,00

100,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.451)

476

70

639.20

106,20

458,00

75.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.452)

477

71

639.20

106.20

458,00

75,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.453 la 457)

478

71.01

639,20

106,20

458,00

75,00

0,00

Construcții

479

71.01.01

445.00

50,00

345,00

50,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

480

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

481

71.01.03

0,00

Alte active fixe

482

71.01.30

194.20

56,20

113,00

25,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

483

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459)

484

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.460)

485

72.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

486

72.01.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.462)

487

79

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.463)

488

81

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne

489

81.02

0,00

Din totalcapitol:(rd.465+466+468+469+470+471+474)

490

29.743,10

10.764,90

7.367,50

6.887.70

4.723,00

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

491

68.02.04

3.155,00

937,00

833.00

750,00

635,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.467)

492

68.02.05

11.205,00

2.800,00

2.870,00

2.855,00

2.680,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

493

68.02.05.02

11.205,00

2.800.00

2.870,00

2.855,00

2.680,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

494

68.02.06

225,40

225,40

Ajutoare pentru locuințe

495

68.02.10

0,00

Creșe

496

68.02.11

2.550.00

1.150,00

650.00

405,00

345.00

Prevenirea excluderii sociale (rd.472+473)

497

68.02.15

2.971.00

1.983.30

122.00

752,70

113,00

Ajutor social

498

68.02.15.01

2.971,00

1.983.30

122.00

752.70

113,00

Cantine de ajutor social

499

68.02.15.02

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

500

68.02.50

9.636,70

3.669.20

2.892,50

2.125,00

950,00

501

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (rd.477+517)

502

69.02

45.155,29

12.230,42

20.129,20

9.457,16

3.338,51

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.506)

503

70.02

29.648,05

8.567,60

12.837,40

6.818,40

1.424,65

CHELTUIELI CURENTE (rd.479+480+481+484+488)

504

01

10.373,60

4.075,40

3.837,40

1.618,40

842.40

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

505

10

2.852,00

740.00

702,00

698,00

712.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

506

20

5.146,60

2.335,40

1.935.40

745,40

130.40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.482+483)

507

51

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Transferuri curente (rd.429)

508

51.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

509

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.485)

510

55

2.375,00

1.000,00

1.200,00

175.00

0,00

A. Transferuri interne.(rd,486+487)

511

55.01

2.375,00

1.000.00

1.200,00

175,00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

512

55.01.12

2.375,00

1.000,00

1.200.00

175.00

Alte transferuri curente interne

513

55.01.18

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.489)

514

59

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamități naturale

515

59.02

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.491+498)

516

70

19.274.45

4.492.20

9.000,00

5.200,00

582,25

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.492)

517

71

19.274,45

4.492.20

9.000,00

5.200.00

582,25

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.493 la 497)

518

71.01

19.274,45

4.492,20

9.000.00

5.200,00

582.25

Construcții

519

71.01.01

15.662,62

2.592,20

8.000.00

4.500.00

570,42

Mașini, echipamente si mijloace de transport

520

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

521

71.01.03

0,00

Alte active fixe

522

71.01.30

3.611,83

1.900,00

1.000,00

700.00

11,83

Reparații capitale aferente activelor fixe

523

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.499)

524

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Active financiare (rd.500+501)

525

72.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

526

72.01.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

527

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.503)

528

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.504+505)

529

81

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

530

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

531

81.02

0,00

Din total capitol: (rd. 507+510+513+514+514)

532

29.648,05

8.567,60

12.837,40

6.818,40

1.424,65

Locuințe (rd.508+509)

533

70.02.03

15.439,26

4.276,40

7.451,40

3.122,40

589,06

Dezvoltarea sistemului de locuințe

534

70.02.03.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

535

70.02.03.30

15.439,26

4.276,40

7.451,40

3.122,40

589.06

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.511+512)

536

70.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

537

70.02.05.01

0,00

Amenajări hidrotehnice

538

70.02.05.02

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

539

70.02.06

3.446,00

1.946.00

1.000.00

500,00

Alimentare cu gaze naturale in localități

540

70.02.07

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

541

70.02.50

10.762,79

2.345.20

4.386,00

3.196,00

835,59

542

0,00

Protecția mediului (rd.545)

543

74.02

15.507,24

3.662,82

7.291,80

2.638,76

1.913,86

CHELTUIELI CURENTE (rd.519+520+521+524)

544

01

8.985,86

2.400,00

2.500,00

2.178,26

1.907,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

545

10

6.500.00

1.650.00

1.650.00

1.600,00

1.600,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

546

20

1.957,60

650,00

500.00

500,00

307,60

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.522)

547

51

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Transferuri curente (rd.523)

548

51.01

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Transferuri către instituții publice

549

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.525)

550

55

528.26

100,00

350,00

78,26

0.00

A. Transferuri interne, (rd.526+527+528)

551

55.01

528,26

100.00

350,00

78,26

0.00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

552

55.01.08

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

553

55.01.12

528,26

100,00

350.00

78,26

Alte transferuri curente interne

554

55.01.18

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 530+537)

555

70

6.521,38

1.262.82

4.791.80

460,50

6,26

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.531)

556

71

6.483,56

1.225.00

4.791.80

460,50

6,26

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.532 Ia rd, 536)

557

71.01

6.483,56

1.225.00

4.791.80

460,50

6,26

Construcții

558

71.01.01

2.581,26

725,00

1.500.00

350,00

6.26

Mașini, echipamente si mijloace de transport

559

71.01.02

1.767.00

1.767,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

560

71.01.03

0,00

Alte active fixe

561

71.01.30

2.135,30

500.00

1.524,80

110,50

Reparații capitale aferente activelor fixe

562

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.538)

563

72

37,82

37,82

0,00

0,00

0.00

Active financiare (rd. 539+540)

564

72.01

37,82

37,82

0.00

0.00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

565

72.01.01

37,82

37.82

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

566

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.542)

567

79

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd. 543+544)

568

81

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

569

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

570

81.02

0,00

Din total capitol: (rd.546+549)

571

15.507,24

3.662,82

7.291,80

2.638,76

1.913,86

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.547+548)

572

74.02.05

13.035,10

3.025,00

5.842.00

2.260,50

1.907,60

Salubritate

573

74.02.05.01

13.035,10

3.025,00

5.842,00

2.260,50

1.907,60

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

574

74.02.05.02

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

575

74.02.06

2.472,14

637,82

1.449.80

378.26

6,26

576

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (rd.552+578)

577

79.02

57.85637

16.907,98

27.417,00

8.275,00

5.256,39

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.512)

578

80.02

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.494 la 496)

579

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

580

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

581

20

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.497)

582

55

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.498+499)

583

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare

584

55.01.13

0,00

Alte transferuri curente interne

585

55.01.18

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 501)

586

70

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.502)

587

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd. 503 la 506)

588

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

589

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

590

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

591

71.01.03

0,00

Alte active fixe

592

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

593

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.479)

594

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.480)

595

72.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

596

72.01.02

0,00

Din total capitol:

597

0,00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.513 la 516)

598

80.02.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

599

80.02.01.06

0,00

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

600

80.02.01.09

0,00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

601

80.02.01.10

0,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

602

80.02.01.30

0,00

603

0,00

Combustibili si energie (rd.603)

604

81.02

14371,00

6.019,00

8352,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.580+581+582+585+588)

605

01

7.421,00

5.819,00

1.602,00

0.00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

606

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

607

20

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.583+584)

608

40

6.819,00

5.319,00

1.500,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

609

40.03

4.000,00

2.500.00

1.500,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

610

40.20

2.819,00

2.819,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.586+587)

611

51

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.526)

612

51.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Transferuri către instituții publice                            .

613

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.589)

614

55

602.00

500,00

102,00

0,00

0.00

A. Transferuri interne (rd.590)

615

55.01

602,00

500,00

102.00

0,00

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

616

55.01.12

602,00

500,00

102,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.592)

617

70

6.950.00

200,00

6.750.00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.593)

618

71

6.950,00

200,00

6.750,00

0,00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.594 la 598)

619

71.01

6.950,00

200,00

6.750,00

0.00

0.00

Construcții

620

71.01.01

6.900,00

200.00

6.700,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

621

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

622

71.01.03

0.00

Alte active fixe

623

71.01.30

50.00

50,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

624

71.03

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.600)

625

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.601+602)

626

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

627

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

628

81.02

0,00

Din total capitol: țrd.604+605+606)

629

14.371,00

6.019,00

8.352,00

0,00

0,00

Energie termica

630

81.02,06

6.819,00

5.319,00

1.500,00

Alți combustibili

631

81.02.07

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

632

81.02.50

7.552,00

700,00

6.852,00

r 633

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (rd.565)

634

83.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.548 la 550)

635

01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

636

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

637

20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.551)

638

51

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.552)

639

51.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

640

51.01.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.554)

641

70

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.555)

642

71

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.556 Ia 559)

643

71.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Construcții

644

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

645

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

646

71.01.03

0,00

Alte active fixe

647

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

648

71.03

0,00

Din total capitol:

649

0.00

Agricultura (rd.566+567)

650

83.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

651

83.02.03.30

0.00

652

0,00

Transporturi (rd.656)

653

84.02

43.485,37

10.888,98

19.065,00

8.275,00

5.256,39

CHELTUIELI CURENTE (rd.629+630+631+633+636)

654

01

13.865.00

4.625,00

3.765,00

3.025,00

2.450,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

655

10

1.865.00

500.00

465,00

450.00

450.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

656

20

12.000,00

4.125,00

3.300,00

2.575,00

2.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.632)

657

40

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

658

40.03

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.634)

659

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.635)

660

51

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

661

51,01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.637)

662

55

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

A. Transferuri inteme,(rd.638+639)

663

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

664

55.01.12

0,00

Alte transferuri curente interne

665

55.01.18

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.641)

666

70

29.620,37

6.263.98

15.300,00

5.250.00

2.806.39

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.642)

667

71

29.620,37

6.263.98

15.300,00

5.250,00

2.806.39

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.643 la 647)

668

71.01

29.620,37

6.263,98

15.300,00

5.250,00

2.806,39

Construcții

669

71.01.01

27.773,39

4.967,00

15.000,00

5.000,00

2.806,39

Mașini, echipamente si mijloace de transport

670

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

671

71.01.03

0,00

Alte active fixe

672

71.01.30

1.846,98

1.296,98

300,00

250,00

. Reparații capitale aferente activelor fixe

673

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.649)

674

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.650+651)

675

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare Ia capitalul social al societăților comerciale

676

72.01.01

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

677

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.653)

678

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.654+655)

679

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

680

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

681

81.02

0,00

Din loial capitol: (rd.657+661+663)

682

43.485,37

10.888,98

19.065,00

8.275,00

5.256,39

Transport rutier (rd.658+659+660)

683

84.02.03

37.981,37

8.784,98

17.350,00

7.040,00

4.806,39

Drumuri si poduri

684

84.02.03.01

0,00

Transport în comun

685

84.02.03.02

0,00

Străzi

686

84.02.03.03

37.981,37

8.784,98

17.350,00

7.040,00

4.806,39

Transport aerian (rd.662)

687

84.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civila

688

84.02.06.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

689

84.02.50

5.504,00

2.104,00

1.715,00

1.235,00

450,00

690

0,00

Alte acțiuni economice (rd.632 Ia 636)

691

87.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.607+608+611+615)

692

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

693

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

694

20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.609)

695

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.610)

696

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

697

52.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.612)

698

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.613+614)

699

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

700

55.01.15

0,00

Alte transferuri curente interne

701

55.01.18

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.616)

702

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

703

59.02

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 618)

704

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.619)

705

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.620 Ia 623)

706

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

707

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

708

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

709

71.01.03

0,00

Alte active fixe

710

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

711

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.625+628)

712

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.626+627)

713

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii

714

80.03

0,00

Alte imprumuturi

715

80.30

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.629+630)

716

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

717

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

718

81.02

0,00

Din total capitol:

719

0.00

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

720

87.02.01

0,00

Zone libere

721

87.02.03

0,00

T urism

722

87.02.04

0,00

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

723

87.02.05

0,00

Alte acțiuni economice

724

87.02.50

0,00

725

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

726

96.02

0,00

REZERVE

727

97.02

0,00

EXCEDENT

728

98.02

0,00

0,00

DEFICIT

729

99.02

0.00

0,00

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR CONS.JR. NICOLAE OVIDIC POPOVICI
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA 18 LA HOTARAREA NR.30 DIN.


.23.63 £009


VENITURILE Șl CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009

mii RON

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

Buget 2009

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

TOTAL VENITURI (rd.2)

1

14.131,85

5.673,55

4.890,44

2.552.90

1.014,96

1. VENITURI CURENTE (rd,3)

2

14.131,85

5.673,55

4.890,44

2.552,90

1.014.96

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4)

3

14.131,85

5.673,55

4.890.44

2.552.90

1.014,96

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5)         1

4

14.131,85

5673,55

4.890,44

2.552,90

1.014,96

Divers© venituri (rd.6 la rd.11)

5

38.11

14.131,85

5.673,55

4.890,44

2-552,90

1.014.96

Taxa speciale

6

38.11.07

11.000,06

4.118,81

4.000,00

1.96629

914,96

Amortizare mijloace fixe

7

36.11.08

0,00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

8

38.11.09

3.129.05

1.552.00

890,44

586,61

100.00

Fondul de risc

9

36.11,10

0.00

Fond de rulment

10

36.11.11

2,74

2,74

Alte venituri

11

36.11.50

0,00

12

0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+65+91+109+139+161+182+199+215+230)

13

14.131,85

5.673,55

4.890,44

2.552,90

1.014,96

CHELTUIELI CURENTE (rd.32+47+66+92+110+140+162+183+200+216+231)

14

01

12.929.11

5.170,81

4.490,44

2.352,90

914.96

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.33+48+67+93+111+U1+163+1B4+20l+217+232)

15

10

1.795.00

500,00

750.00

545,00

0,00

TITLUL I! BUNURI SI SERVICII (rd.34+4&+68+94+112+142+164+185+202+218+233)

16

20

11.134,11

4.670,81

3.740,44

1.807.90

914.96

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+69+95+113+143+165+186+203+219+234)

17

70

1.202.74

502,74

400,00

200.00

100,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+70+9G+114+144+166+187+204+220+235)

18

71

1202,74

502.74

400,00

200,00

100,00

Active fixe (rd.37+52+71+97+115+145+167+188+205+221+236)

19

71.01

1.202.74

502,74

400,00

200,00

100,00

Construcții

20

71.01.01

1.202,74

502,74

400,00

200,00

100,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

21

71.01.02

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Mobilier, aparaturi birotica și alte active corporale

22

71.01.03

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

23

71,01.30

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.57)

24

79

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58)

25

80

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea qolurilcr temporare de casa (rd.59)

26

80.08

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (rd.250)

27

96.11

0.00

0,00

o.bo

0.00

0,00

EXCEDENT (nd.251)

28

98.11

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

DEFICIT (rd.252)

29

99.11

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

30

0.00

Autorități publice si acțiuni externe (rd.32+35)

31

51.11

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34)

32

01

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

33

10

0.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

34

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36)

35

70

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.37)

36

71

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.38+..+41)

37

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Construcții

38

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

39

71.01.02

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

Buget 2009

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim.tv

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

40

71,01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparați capitale)

41

71.01.30

0,00

Din total capitol:

42

0,00

Autorități executive si legislative (rd.44)

43

51.11.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Autorități executive

44

51.11.01.03

0,00

45

0,00

Ordine publica si siguranța naționala

46

61.11

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENȚE (rd.48+49)            /

47

01

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

48

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

49

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.51)

50

70

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.52)

51

71

0.00

0.00

0,D0

0.00

0,00

Active fixe (rd.53+„+56)

52

71.01

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Construcții

53

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

54

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

55

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparați capitale)

56

71.01,30^

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd 58)

57

79       ’

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.59)

58

80

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

59

80.08 :

0.00

Din total capitol:

60

0.00

Ordine publica |

61

61.02.03

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Politia comunitate

62

61.02.03.04

0,00

Protecția civila si protecția contra incendiilor

63

61.02.05

0,00

64

0,00

Invatamant (rd.77+80+84+85+87)

65

65.11

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68)

66

01

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

TITLUL 1 CHELTUI EU DE PERSONAL

67

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70)

69

70

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71)

70

71

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.72+..+75)

71

71.01

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Construcții

72

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

73

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

74

71.01.03

0,00

Alte active fixe (Iundusiv reparați capitale)

75

71.01.30

0,00

Din total capitol:

76

0.00

învățământ preșcolar si primar (rd,78+79)

77

65.11.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

învățământ preșcolar

78

65.11.03.01

0.00

învățământ primar

79

65.11.03.02

0,00

învățământ secundar (rd.81 la 83)

80

65.11.04

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ secundar inferior

81

65.11.04.01

0.00

învățământ secundar superior

82

65,11.0^'02

0.00

Invatamant profesional

83

65.11.041.03

0,00

învățământ postiiceal

84

65.11.05*

0.00

învățământ nedefinibil prin nivel (rd.86)

85

65.11.07

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

învățământ special

86

65.11.07.04

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.88+89)

87

65.11.11

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Internate st cantine pentru elevi

88

65.11.11.03

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

Buget 2009

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Alte servicii auxiliare

89

65.11.11.30

0,00

90

0,00

Sănătate (rd.93+94+95)

91

66.11

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.93+94)

92

01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

93

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

94

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.96)

95

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.97)

96

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.98+..+10l)

97

71.01

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Construcții

98

71,01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

99

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

100

71.01,03

0,00

Alte active fixe (runclusiv reparații capitale)

101

71.01.30

0,00

Din total capitol:

102

0,00

Servicii medical^ in unități sanitare cu paturi (rd.1p4)

103

66.11.06

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Spitale generale

104

66.11.06.01

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.106+107),

105

66.11.50

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Crase

106

66.11.50.03

0,00

Alte instituții sl acțiuni sanitare

107

66.11.50,50

0,00

108

0,00

Cultura, recreare si religie (rd.121+132+136+137)

109

67.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.111 +112)

110

01

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

111

10

0.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII                       i

112

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.114)

113

70

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.115)

114

71

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.116+..+119)

115

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Construcții

116

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

117

71,01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

118

71.01.03

0,00

Alte active fixe (lundusiv reparații captate)

119

71.01.30

0,00

Din total capitol:

120

0,00

Servicii culturale (rd.122 la 131)

121

67.11,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

122

67.11.03.02

0.00

Muzee

123

67.11.03.03

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

124

67.11.03.04

0,00

Scoli populare de arta si meserii

125

67.11.03.05

0.00

Case de cultura

126

67.11.03.06

0.00

Cămine culturale

127

67.11.03.07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

128

67.11.03.08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

129

67.11.03.12

0,00

Centre culturale

130

67.11.03.14

0,00

Alte servicii culturale

131

67,11.03^0

0,00

Servicii recreative si sportive (rd, 133 la 135)

132

67.11.05

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Sport

133

67.11.05.01

0,00

Tineret

134

67.11.05.02

0.00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

135

67,11.05.03

0,00

Servicii reliqioase

136

67.11.06

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

137

67.11.50

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

Buget 2009

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

138

0.00

Alte servicii publice generale

139

54,11

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.141+142)

140

01

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

141

02

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

142

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.144)

143

70

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.145)

144

71

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Active fixe (rd.146+..+149)

145

71.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Construcții

146

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

147

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotica șl alte active corporale

148

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

149

71,01.30

0,00

Din total capitol:

150

0,00

Fond de rezerva bugetara

151

54.11.05

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor

152

54.11.06

0,00

0,00

0,00

0.00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe

153

54.11,07

0,00

Servicii publice de evidenta a persoanelor

154

54.11.10

0,00

Alte servicii mpublice qenerale

155

54.11.5d

0.00

156

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157

0.00

158

I -t

0,00

159

0.00

160

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.173+175+178+179+180)

161

70.11

4.926,79

2.054,74

1.640,44

1.131,61

100,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.163+164)

162

01

3.724.05

1.552,00

1.240,44

931,61

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

163

20

1.795.00

500,00

750,00

545.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

164

55

1,929.05

1.052,00

490.44

386,61

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.166)

165

70

1.202,74

502.74

400,00

200,00

100,00

TITLUL X ACTIVE IMEFIISIANCIARE (rd.167)

166

71

1202,74

502,74

400,00

200,00

100,00

Active fixe (rd.168+..+171)

167

71.01

1202,74

502,74

400,00

200,00

100,00

Construcții

168

71.01.01

1.202,74

502,74

400,00

200,00

100,00

Mașini, echipamente si mi]loace de transport

169

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

170

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

171

71.01.30

0,00

Din total capitol:

172

0,00

Locuințe (rd.174)

173

70.11.03

4.924,05

2.052.00

1.640,44

1.131,61

100,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

174

70.11.03.01

4.924.05

2.052,00

1.640,44

1,131,61

100,00

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd. 176+177)

175

70.11.05

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

176

0,00

Amenajări hidrotehnice

177

70.11.05.02

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

178

7011.06

0.00

Alimentare cu gaze naturale in localități

179

70.11.07

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

180

70.11.50

2,74

2.74

181

0,00

Protecția mediului (rd.194+197)

182

74.11

9.205,06

3.618,81

3.250,00

1.421,29

914,96

CHELTUIELI CURENTE (rd.184+185)

183

01

9.205.06

3.610.81

3.250.00

1.421.29

914.96

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

184

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

185

20

9.205,06

3.618.81

3250.00

1.421,29

914.96

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.187)

186

70

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

Buget 2009

Trim. J

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

TITLUL X ACTIVE NEFINANCEARE (rd.188)

187

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.189+.,+192)

188

71.01

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Construcții

189

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

190

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

191

71.01.03

0.00

Alte active fixe (iunctusfv reparații capitale)

192

71.01.30

0.00

Din total capitol:                                          t

193

0,00

Salubritate st gestiunea deșeurilor (rd. 195+196)

194

74.11.05

9.205.06

3.618,81

3.250,00

1.421.29

914,96

Salubritate

195

74.11.05.01

9.205.06

3.618,81

3.250.00

1.421,29

914.96

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

196

74.11.05.02

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

197

74.11.06

0,00

198

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.211)

199

80.11

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.201+202)

200

01

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

201

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

202

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.2O4)            f

203

70

0.00

0,00

0.00

0,00

’ 0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)

204

71

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Active fixe (rd.206+..+209)

205

71.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

ConstnjcțH

206

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente st mijloace de transport

207

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și site active corporale

208

71,01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

209

71.0130

0,00

Din total capitol:

210

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.212+213)

211

80.11.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

212

80.11.01j.06

0,00

Programe de dezvoltare regionala sl sociala

213

80.11.01.10

0,00

214

]

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (rd.227)

215

83.11

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.217+218)

216

01        I

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUI EU DE PERSONAL

217

02 I

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

218

20 ]

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.220)

219

70

0,00

0,00

' 0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.221)

220

71

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Active fixe (rd.222+..+225)

221

71.01

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Construcții

222

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

223

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte activa corporale

224

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusrv reparații capitale)

225

71.0130

0.00

Din total capitol:

226

0,00

Agricultura (rd.228)

227

83.11.03

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

228

83.11.03.30

0,00

229

0,00

Transporturi (rd.242+246+248)

230

84.11

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.232+233)

231

01

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

232

02

0,00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

233

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235)

234

70

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFiNANClARE (rd.236)

235

71

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

Buget 2009

Trim, I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Active fixe (rd.237+..+240)

236

71.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Construcții

237

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

238

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotica și alte active corporale

239

71.01.03

0.00

Alta active fixe (tundusiv reparații capitale)

240

71.01.30

0.00

Din total capitol:                                          i

241

0,00

Transport rutier (rd.243 la 245)                     |

242

84.11.03

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Drumuri si poduri                                        j

243

84.11.03.01

0,00

Transport îh comun

244

84.11.03.02

0,00

StrSzi

245

84.11.03.03

0,00

Transport aerian (rd.247)

246

84.11,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civila

247

84.11.06.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

248

84.11.50

0,00

249

0,00

VII. REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT

250

96.11

0,00

EXCEDENT

251

98.11

0,00

DEFICIT

252

99.11

0,00


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa 1B1 la Hotararea nr


din o23tO3-9Z0O&


BUGETUL FONDURILOR NERAMBURSABILE PENTRU PRGRAMUL NATIONAL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CAUTATII MEDIULUI PE ANUL 2009


DENUMIREA INDICATORILOR


• Cod i rând


Cod indicator


PROGRAM ! 2009


TRIM.I


TRIM.II TRIM.III TRIM.IV


TOTAL VENITURI

l. VENITURI CURENTE.......   ”

C.” VENITURI NEFISCALE............... "

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE' '

Venituri din dobânzi

Altevenituri din dobânzi          

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

Diverse venituri       ”     ”                  .....

________Alte venituri_______   __ ___________

Transferuri voluntare, âlteie decât subvențiile

Donații și sponsorizări’ __.....

_ Ătte transferuri voluntare

fv.subvenții__2272" 2'  227......

Donații din străinătate       ‘

Dqnâțiidțn sțrainațâțe

______De la guverne străine ____________

De                  _______

TOTAL CHELTUIELI      “ 1

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII.........

CHELTUlEO DrCĂPITĂL --------------------------

TITLUL X ACTIVE NEHNÂNCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

_____Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente actîvelo r fixe titlul xiv REZERVE7EXCEbENT/DEFICTT

Excedenț__                 ”    „    _

Deficit’_   ....... .....

Autoritari publice si acțiuni externe CHELTUIELI CURENTE            22 7

1

1544,61

1544,6<

!

2

!

3

1

4

i

5

31.08         ’

I

6

31.08.03      i

7

"   " 'T'

8

.36.08          |

1544,61,

1544,61

9

:36.08.50      !

1544,61;

1544,61

10

I37.08

î

11

i 37.08.01

î

12

137,08.50

13

î

I

i

i

|

14

144.08

î

15

;44.08.01

i

16

Î44.08.02

17

'44.08.03

18

i

r

19

1544,61,

1544,61 ‘

20

oi               :

I

21

.10

.„ ______î.

22

i20

23

ț55

1

24

Î55.01

1

25

>71.01

1544,61

1544.61

1

1

26

j7i.di.oi     ■

1544,61

1544,61

27

[71.01.02

28

71.01.03    ’

29

•71.01.30

30

.71’.03.....

...... 1

1

1

31

>70

i

32

71.01

33

34

35

51.08

36

.01DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL lL BUNURI SI SERVICII' CHELTUfELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINĂNCIARE ~             _   '

_______Active fixe_________

__Construcții_____ __Mașini, echipamente si mijloace de transport____ _________Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale __

Afte active fixe           ...................

__Reparații capitale aferente activelor fixe _____

Din iotai capitol:______ ___2________________

Autorități executive si legislative

___________Autorități executive _  ____

Invatamant £'             -

CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ’ TITLUL li BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL ~~     .........

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE         "              '

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente st mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică șl alte active corporale Afte active fixe_______ ____

______Reparații capitale aferente activelor fixe ___Din ^>țal_capițo[:___________________ ____________ ____învățământ preșcolar st primar        _____________

învățământ preșcolar                 __________

învățământ primar                      _ ____

învățământ secundar

învățământ secundar inferior           

___         învățământ secundar superior             ________ ________________Invatamant profesional________ ______învățământ postliceal....................

învatamânt_ nedefinibil prin nivel

___________ învățământ spedal__                   ____________

___________Servicii auxiliare pentru educație

Internate si cantine pentru elevi                  ___

Afte servicii auxiliare

Sănătate

CHELTUI ELI CURENTE

Cod rând


Cod indicator


PROGRAM

2009


37

i 10                      ;

38

■20

39

■70              ;

40

171

41

■71.01

42

i71.01.01

43

171.01.02

44

i71.01.03

45

;71.O1.3O

46

‘•71.03         •

47

’                                                 i

48

•51.08.01       i

49

*51.08.01.03 I

50

i

51

i 65.08           |

52

;01                 I

53

.10 :

54 '_’2O"

55*   70


56

71

57

71.01           i

58

71.01.01

59

71.01.02

60

71.01.03

61

71.01.30

62

71.03

63

64

65.08.03      i

65

65.08.03.01   |

66

65.08.03.02 î

65.08.04      I

68

65.08.04.01   1

69

65.08.04.02

70

65.08.04.03

71

65.08.05

72

65.08.07

73

65.08.07.04

74

65.08.11

75

65.08.11.03

76

65.08.11.30 i

77

78

66.08

79

01


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod rând


Cod indicatorj


PROGRAM

2009


TRIM.I


TRIM.II TRIM.III '■ TRIM.IV


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL îl BUNURI SI SERVICII " CHELTUIELI DE CAPITAL


TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe__________

Construcții


__ Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe          ______

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din iota! capitol:_______

Servicii medicale in unitati sanitare curaturi _

Spitale generale ______ _

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii


Alte instituții si acțiuni sanitare


Cultura", "recreeirejâireligie    "                  "

CHELTUIELI CURENTE "___22-2*2.       2

TITLUL I ‘ CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL îl BUNURI SISERVICI1

CHELTUIELI DE CAPITĂL

TITLUL XACTIVE NEFINÂNCIĂRE......

Active fixe_______________ ____________

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

!       ___________Mobilier, aparatură birotică și alte active corpora le

__Alte active fixe_________

___Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:              ____

________Servicii culturale          ...........................................

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

Muzee_                        __

Instituții publice de spectacole și concerte Scoli populare de artasi meserii

____Cașe_de cultura          ___ Cămine culturale             ____ _

____Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Centre^xitturale Alte seryidi culturale

............_Servicii recreative si sportive..................

Sport

Tineret


80

;10               I

81

!20               j

82

70           ‘

83

[71......i  .

84

Î7L01         i

85

171.01.01     '

86

Î71.01.02    ;

87

71.01.03

88

>71.01.30

89

171.03

90

91

i66.08.06      ;

92

166.08.06.01

93

I66.08.50

94

166.08.50.50

95

96

=67.08

1544,61;

97

01

.........     p

98

10

i

99

20

!

100

70         .....; .

1554,61'

101

71                !

1554,61;

102

71.01          !

1554,61*

103

71.01.01    1

1554,61

104

71.01.02 î

105

.71.01.03    i

106

*71.01.30

I

107

I71.03

.... . .. . .i_

108

i

1544'61'

1554,61;

1554,61 i

1554,61 î

1554,61 i

 • 109  I67.08.03

 • 110  -67.08.03.02


__111 .67.08.03.03

2Jjl2. 167^08.03.04" j

2 .îj2 2?7' 08.03.05  =

2 114 "67.08.03.06 ’j

115  67.08.03.07


____1_16_j67.08.03.08

l'l7 67.08.03.12 ’  118 ^67.08.03.14

2j 2ițL ^67.08.03.30 [ 120 167.08^05 ]' 121" ,67.08.05.01 j 122  67.08.05.02


■ i ■ ■ ■ ■

. _ i_____


1544^61     1544,61


DENUMIREA INDICATORILOR

i Cod : rând

Cod indicator,

i

PROGRAM 2009

TRIM.I = TRIM.lt    TRIM.III : TRIM.1V

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

‘  123

67.08.05.03

1544,61

1544,61'

Servicii religioase

; 124

67.08.06

1

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

: 125

67.08.50      ■

I

î 126

Asigurări si asistenta sociala

127

68.10 ''

CHELTUIELI CURENTE

î 128

01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

i 129

02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

!  130

20

. ...

CHELTUIELI DE CAPITAL

131

70..........:

..... ■

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

î 132

71

I

■ ■ ! ■ ■ ' ■ :

Active fixe

■ 133

71.01

Construcții

: 134

71.01.01

________________Mașinî,_ediipamente_si mijloace de transport

, 135

71.01.02

i

_______Mobilier, aparatură birotică și aite active corporale

: 136

71.01.03

Alte active fixe

: 137

71.01.30

Reparații capitale aferente activei o r fixe

I 138

;71.03

Din iota/ capitol:

; 139

Servicii publice descentralizate

:   140

68.08.02

Asistenta acordata persoanelor in varsta

: 141

i68.08.04

Asistenta sociala în caz de boli si invalidități

142

[68.08.05

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate

143

i68.08.05.02 i

Asistenta sociala pentru familie si copii

: 144

5.68^8.06,J

168.08711 *~.....

____________Creșe_______________________

;  145

Prevenirea excluderii sociale

î 146

168.08.15

Cantine de ajutor social

;   147

|68.08.15.02   ■

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistenței sociale

149

[68.08,50      !

!                                                                          I

|

149

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

150

■70.08

CHELTUIELI CURENTE

151

01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII

152

10

153

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

" ‘ 154

70

TITLUL X ACTIVE NEFINÂNCIĂRE

155

*71

Active fixe

• 156

71.01

Construcții

. 157

.71.01.01

:                                                                                                j

______Mașini, echipamente si mijloace de transport

: 158

.71.01.02

Mobilier, aparațură birotică și alte active corporale

i 159

71.01.03    !

. Alte active fixe

i 160

'71.01.30    !

_______Reparații capitale aferente activelor fixe

j 161

171.03

Din total capitol:

162

Locuințe

.   163

■70.08.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

164

70.08.03.01

1

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

165

.70.08.05

DENUMIREA INDICATORILOR


1 PROGRAM

Cod indicator! LLq       TRIM.I ! TR1M.II TRIM.III TR1M.IV

_ Alimentare cu apa               __

_______Amenajări hidrotehnice

_ ______Iluminat public si electrificări njraie

_A[irnentare cugazenaturaîe in iocaîitati ______ _______

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

Protecția mediului „

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL 1 CHELTUIELJDE PERSONAL               .........

TITLUL ii'BUNURI SI SERVICII                      ’   .....................

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLULX ACTIVE NEFINANCTaRE        ........

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente simijloacede transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

_____________Alte active fixe.....   .........

_____Reparații capitale aferente activelor fixe______

Din total capitol:_____________

Salubritate și gestiunea deșeurilor

_______________Salubritate_________ ____

________Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

_______Canalizarea si tratarea apelor reziduale ______

Ăcitiunl^eherâfeTc6nomice7comeroîălesTde munca

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVicil......

CHELTUIELI DE CAPITAL          _ '

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE      ‘

__________Active fixe ______

__        Construcții____         _

__ _      Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și atte active corporale

____Alte active fixe

________Reparații capitale aferente activelor fixe_______________

Din total capitol:

_______Âctiunijgenerale.economice și comerciale Prevenire si combatereJnundatii si ghețuri Programe dezvoltare regjonalasi sociala

Combustibili si energie

CHELȚUÎELI CURENTE

166

70.08.05,01

167

70.08.05,02

168

70,08.06

169

70.08.07

170

70.08.50

171

172

■74.08

173

01

| 174

10

175

.20

176

70

177

71

178

171.01

179

,71.01.01

180

71.01.02

181

=71.01.03

182

171.01.30

183

;71.03

184

185

74.08.05

186

74.08.05.01

187

74.08.05.02

188

74.08.06

189

190

80.08

191

.jOl . . .

192

ho

193

|20

194

170........

195

71

196

71.01

197

71.01.01

■  198

71.01.02

199

71.01.03

200

71.01.30

201

71.03

202

203

: 80.08.01

204

i80.08.01.06

205

>80.08.01.10

206

207

;81.08

208

01


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURl'SI SERVICII           ................

CHELTUIELI DECAPITAI

TITLUL X ACTIVE NEFINANClĂRE                     ’

Active fixe____         __

__Construcții                   ___ "         ........ Mașini, echipamente și mijloace de transport

__________Mobilier, aparatură birotică și_atte active corporale __

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

_____Din total capitol:

Energie termica

Alte cheltuieli pri vi n d combustibili" si energia

Agricultura, silvicultura, piscicuftura sTvanatoare

CHELTUIELI CURENTE ....... ...........

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII ........... .......

CHELTUIELI DE CAPITAL                          "

TITLUL X ACTIVE NEFINANClĂRE                        ‘

Active, fixe

____Construcții_____

___Mașinh echipamente si mijloace de transport

_______Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe_____ _     ________

........ Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol; ____ _____ ______________________________

Agricultura_______ _   _________

Protecția plantelor slcarantina fitosanitara

Transporturi

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL            .............. “

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANClĂRE

Active fixe

Construcții                    __

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

_____.AMe active fixe

?fente .®pfiy®i°.rĂxe

Din total capitol:

1 209

10

210

20

211

70

212

71

213

71.01

214

71.01.01

215

71.01.02

i 216

71.01.03

! 217

71.01.30

I 216

71.03

\ 219

' 220

81.08,06

221

81.08.50

i  222

I 223

83.08

j 224

01

Ș 225

10

j 226

20

i 227

70

| 228

71

’ 229

71.01

I 230

71.01.01

231

71.01.02

232

71.01.03

233

71.01.30

i 234

71.03

i 235

:  236

83.08.03

237

83.08.03.03

238

239

84.08

240

01

241

10

242

20

243

70

244

71

245

71.01

i 246

71.01.01

' 247

71.01.02

! 248

71.01.03

! 249

71.01.30

j 250

71.03

■ 251


DENUMIREA INDICATORILOR

^2^ Transport rutier           ~                  2    ‘

Drumuri și poduri_

.........Transport în comun *

_______Străzi.......................

Transport aerian_______

__________Aviația civila______

...... Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

Ăiteactiuni economice                _

CHELTUIELI CURENTE ~               ......

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL " ' " ......

TifLULIÎ BUNURI SÎ SERVICII

CHELTUIELI DECĂP1TÂL ...................

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE “ "    '

_____........ _ _ _

____Construcții

________Mașini, echipamente si mijloace de transport ...... ____Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale _ ____Alte active fixe______ . _    ___ ___ Reparații capitale aferente activelor fixe         ____ .....pin total capitol:     '      ~       ..................

......Zone libere

Turism

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

EXCEDENT

' ' DEFICIT        ..... .......

rând iCod indcator  PR^1^AM j  TRJM.I  î  TRIM.II  I TR1M.III . TR1MJV

t                                                                                     ;                                   j                                   {               

252 184.08.03      \               !            ]            j

"253" 184.08.03.01   ~    " '1    '    -

^254. Iștoiow""               . J.....;

_ 255

84.08.03.03                  <

256

84.08.06                      ;

257

84.08.06.02   ■               ;

258 i84.0B.50

259

260

87.08

261

01 :

262

“10               ;

263

20

î 264

70

: 265

71

266

71.01                         •

267

Vl.01.bi                  :

268

71.01.02                  •

269

71.01.03                  s

270

71.01.30 .

271

71.03                     !

272

273

87.02.03

• 274

(87.02.04

275

276

96.08

277

,98.08

i 278

(99.08


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


JUDEȚUL BACAU

Anexa nr.1C la Hotararea nr._50_ din 23,03,2009___________


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE Șl INTERNE PE ANUL 2009

-mii RON-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Buget 2009

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

CREDITE EXTERNE SI INTERNE -TOTAL (rd.11+173)

1

39.074,18

20.356,02

11.121,36

7.596,80

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.12+174)

2

70

39.074,18

20.356,02

11.121,36

7.596,80

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.13+175)

3

71

38.874,95

20.156,79

11.121,36

7.596,80

0,00

Active fixe (rd.14+176)

4

71.01

38.874,95

20.156,79

11.121,36

7.596,80

0,00

Construcții

5

71.01.01

22.074,95

14.856,79

7.121,36

96,80

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

6

71.01.02

9.300,00

5.300,00

4.000,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

8

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIN CARE:

9

71,01,30

7.699,36

199,36

0,00

7.500,00

0,00

10

0,00

CREDITE EXTERNE (rd.20+32+52+67+90+108+127+141+153)

11

20.000.00

8.500.00

4.000.00

7.500.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.21+33+53+68+94+109+128+142+154)

12

70

20.000,00

8.500,00

4.000,00

7.500,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.22+34+54+69+92+110+129+143+1555)

13

71

20.000,00

8.500,00

4.000,00

7.500,00

0,00

Active fixe (rd.23+35+55+70+93+111+130+144+156)

14

71.01

20.000,00

8.500,00

4.000,00

7.500,00

0,00

Construcții

15

71.01.01

3.200,00

3.200,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

16

71.01.02

9.300,00

5.300,00

4.000,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

17

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

18

71.01.30

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

19

0,00

Autorități publice si acțiuni externe (rd.29)

20

51.06

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.22)

21

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.23)

22

71

0,00

Active fixe (rd.24+..+27)

23

71.01

0,00

Construcții

24

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

25

71,01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

26

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

27

71.01.30

0,00

Din total capitol:

28

0,00

Autorități executive si legislative

29

51.06.01

0,00

Autorități executive

30

51.06.01.03

0,00

31

0,00

Invatamant (rd.41+44+48+50)

32

65.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.34)

33

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.35)

34

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.36+..+39)

35

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

36

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

37

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

38

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

39

71.01.30

0,00

Din total capitol:

40

0,00

învățământ preșcolar si primar (rd.42+43)

41

65.06.03

0,00

învățământ preșcolar

42

65.06.03.01

0,00

învățământ primar

43

65.06.03.02

0,00

învățământ secundar (rd.45 fa 46)

44

65.06.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ secundar inferior

45

65.06.04.01

0,00

învățământ secundar superior

46

65.06.04.02

0,00

Invatamant profesional

47

65.06.04.03

0,00

învățământ nedefmibil prin nivet (rd. 49)

48

65.06.07

0,00

învățământ special

49

65.06.07.04

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

50

65.06.50

0,00

51

0,00

Sănătate (rd.61+63)

52

66.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.54)

53

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.55)

54

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.56+..+59)

55

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

56

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

57

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

58

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

59

71.01.30

0,00

Din total capitol:

6C

0,00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.62)

61

66.06.06

0,00

Spitale generale

62

66.06.06.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.64+65)

63

66.06.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crese

64

66.06.50.03

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

65

66.06.50.50

0,00

66

0,00

Cultura, recreere si reliqie (rd.76+87+88)

67

67.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.69)

68

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.70)

69

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.71+..+74)

70

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

72

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

73

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

74

71.01.30

0,00

Din total capitol:

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii culturale (rd.77 la 86)

76

67.06.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

77

67.06.03.02

0,00

Muzee

78

67.06.03.03

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

79

67.06.03.04

0,00

Scoli populare de arta si meserii

80

67.06.03.05

0,00

Case de cultura

81

67.06.03.06

0,00

Cămine culturale

82

67.06.03.07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

83

67.06.03.08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

84

67.06.03.12

0,00

Centre cutturale

85

67.06.03.14

0,00

Alte servicii culturale

86

67.06.03.30

0,00

Servicii religioase

F 87

67.06.06

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

88

67.06.50

0,00

89

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.99+100+101+105)

90

68.06

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.92)

91

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.93)

92

71

0,00

Active fixe

93

71.01

0,00

Construcții

94

71,01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

95

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

96

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

97

71.01.30

0,00

Din total capitol:

98

0,00

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

99

68.06.04

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

100

68.06.06

0,00

Prevenirea excluderii sociale (rd.102 la 104)

101

68.06.15

0,00

Cantine de ajutor social

102

68.06.15.02

0,00

Servicii sociale

103

68.06.15.04

0,00

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

104

68.06.15.50

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

105

68.02.50

0,00

106

0,00

10/

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.117+120+123+124+125)

108

70.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.110)

109

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.111)

110

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.112+..+115)

111

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

112

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

113

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

114

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

115

71.01.30

0,00

Din total capitol:

116

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Locuințe (rd. 118+119)

117

70.06.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

118

70.06.03.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

119

70.06.03.30

0,00

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.121+122)

120

70.06.05

0,00

Alimentare cu apa

121

70.06.05.01

0,00

Amenajări hidrotehnice

122

70.06.05.02

0,00

Iluminat public st electrificări rurale

123

70.06.06

0,00

Alimentare cu gaze naturale in localități

124

70.06.07

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

125

70.06.50

0,00

126

0,00

Protecția mediului (rd.136+139)

127

74.06

20.000,00

8.500,00

4.000,00

7.500,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.129)

128

70

20.000,00

8.500,00

4.000,00

7.500,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.130)

129

71

20.000,00

8.500,00

4.000,00

7.500,00

0,00

Active fixe (rd.131+..+134)

130

71.01

20.000,00

8.500,00

4.000,00

7.500,00

0,00

Construcții

131

71.01.01

3.200,00

3.200,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

132

71.01.02

9.300,00

5.300,00

4.000,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

133

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

134

71.01.30

7.500,00

7.500,00

Din total capitol:

135

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.137+138)

136

74.06.05

20.000,00

8.500,00

4.000,00

7.500,00

0,00

Salubritate

137

74.06.05.01

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

138

74.06.05.02

20.000,00

8.500,00

4.000,00

7.500,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

139

74.06.06

0,00

140

0,00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.150)

141

80.06

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.143)

142

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.144)

143

71

0,00

Active fixe (rd.145+..+148)

144

71.01

0,00

Construcții

145

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

146

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

147

71.01,03

0,00

Alte active fixe (iunclustv reparații capitale)

148

71.01.30

0,00

Din total capitol:

149

0,00

Acțiuni generale, economice și comerciale (rd.151)

150

80.06.01

0,00

Prevenirea si combatere inundații st înghețuri

151

80.06.01.06

0,00

Combustibili si enerqie

152

81.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.155)

153

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.15fi)

154

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.157+..+160)

155

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

156

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

157

71,01.02

Mobilier, aparatură birotică șt alte active corporale

158

71.02.03

Alte active fixe (iunclustv reparații capitale)

159

71.03.30

Din total capitol:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Combustibile si alti combustibili meneralt solizi

160

81.06.02

Combustibili nuclear

161

81.06.04

Energie electrica

162

81.06.05

Energie termica

163

81.06.06

Alti combustibili

164

81.06.07

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

165

81.06,50

0,00

Transporturi (rd.162+166+168)

166

84.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.155)

167

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.156)

168

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.157+..+160)

169

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

170

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

171

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

172

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclustv reparații capitale)

173

71.01.30

0,00

Din total capitol:

0,00

Transport rutier (rd.163 la 165)

162

84.06.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drumuri si poduri

163

84.06.03.01

0,00

Transport în comun

164

84.06.03.02

0,00

Străzi

165

84.06.03.03

0,00

Transport aerian (rd.167)

166

84.06.06

0,00

Aviația civila

167

84.06.06.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

168

84.06.50

0,00

169

0,00

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

170

96.06

0,00

DEFICIT

171

99.06

0,00

172

0,00

CREDITE INTERNE (rd.182+193+214+229+250+265+283+297+309)

173

19.074,18

11.856,02

7.121,36

96,80

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.183+194+215+230+251+266+284+298+310)

174

70

19.074,18

11.856,02

7.121,36

96,80

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.184+195+216+231+252+267+285+299+311)

175

71

18.874,95

11.656,79

7.121,36

96,80

0,00

Active fixe (rd.185+196+217+232+253+268+286+300+312)

176

71.01

18.874,95

11,656,79

7.121,36

96,80

0,00

Construcții

177

71.01.01

18.874,95

11.656,79

7.121,36

96,80

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

178

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

179

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

180

71.01.30

199,36

199,36

0,00

0,00

0,00

181

0,00

Autorități publice si acțiuni externe (rd.191)

182

51.07

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.184)

183

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.185)

184

71

0,00

Active fixe (rd.186+..+189)

185

71.01

0,00

Construcții

186

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

187

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

188

71.01.03

0,00

Alte active fixej iunclusiv reparații capitale)

189

71.01.30

0,00

Din total capitol:

190

0,00

Autorități executive si legislative

191

51.07.01

0,00

192

0,00

lnvatamant(rd.1202+205+209+210+212)

193

65.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.195)

194

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.196)

195

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.197+..+200)

196

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

197

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

198

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

199

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

200

71.01.30

0,00

Din totai capitol:

201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ preșcolar si primar (rd.203+204)

202

65.07.03

0,00

învățământ preșcolar

203

65.07.03.01

0,00

învățământ primar

204

65,07.03.02

0,00

învățământ secundar (rd.206 la 208)

205

65.07.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ secundar inferior

206

65.07.04.01

0,00

învățământ secundar superior

207

65.07.04.02

0,00

Invatamant profesional

208

65.07.04.03

0,00

învățământ postlicea!

209

65.07.05

0,00

învățământ nedefinibil prin nivel (rd.211)

210

65.07.07

0,00

învățământ special

211

65.07.07.04

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

212

65.07.50

0,00

213

0,00

Sănătate (rd.223+225)

214

66.07

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.216)

215

70

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd,217)

216

71

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd,218+..+220)

217

71.01

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

218

71.01.01

1.000,00

1.000,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

219

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

220

71,01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

221

71.01.30

0,00

Din totai capitol:

222

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.224)

223

66.07.06

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Spitale generale

224

66.07.06.01

1.000,00

1.000,00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.226+227)

225

66.07.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crese

226

66.07.50.03

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

227

66.07.50.50

0,00

228

0,00

Cultura, recreere si religie (rd.238+248)

229

67.07

3.182,01

2.249,36

932,65

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd,231)

230

70

3.182,14

2.249,49

932,65

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.232)

231

71

3.182,14

2.249,49

932,65

0,00

0,00

Active fixe (rd.233+..+236)

232

71,01

3.182,14

2.249,49

932,65

0,00

0,00

Construcții

233

71.01.01

2.982,78

2.050,13

932,65

Mașini, echipamente si mijloace de transport

234

71,01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

235

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

236

71.01.30

199,36

199,36

Din total capitol:

237

3.182,01

2.249,36

932,65

0,00

0,00

Servicii culturale (rd.239 ta 247)

238

67.07.Q3

2.932,65

2.000,00

932,65

0

0,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

239

67.07.03.02

0,00

Muzee

240

67.07.03.03

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

241

67.07.03.04

2932,65

2.000,00

932,65

Scoți populare de arta si meserii

242

67.07.03.05

0,00

Case de cultura

243

67.07.03.06

0,00

Cămine culturale

244

67.07.03.07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

245

67.07.03.08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

246

67.07.03.12

0,00

Alte servicii culturale

247

67.07.03.30

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

248

67.07.50

249,36

249,36

249

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.259 la 269)

250

68.07

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.252)

251

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.253)

252

71

0,00

Active fixe (rd.254+..+257)

253

71.01

0,00

..

Construcții

254

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

255

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

256

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

257

71.01.30

0,00

Din total capitol:

258

0,00

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

259

68.07.04

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

260

68.07.06

0,00

Prevenirea excluderii sociale (rd.262+263)

261

68.07.15

0,00

Cantine de ajutor social

262

68.07.15.02

0,00

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

263

68.07.15.50

0,00

264

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.274+277+280+281)

265

70.07

7.098,88

3.606,66

3.395,42

96,80

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd,267)

266

70

7.098,88

3.606,66

3.395,42

96,80

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.268)

267

71

7.098,88

3.606,66

3.395,42

96,80

0,00

Active fixe(rd.269+..+272)

268

71.01

7.098,88

3.606,66

3.395,42

96,80

0,00

Construcții

269

71.01.01

7.098,88

3.606,66

3.395,42

96,80

Mașini, echipamente si mijloace de transport

270

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

271

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

272

71.01.30

0,00

Din total capitol:

273

7.098,88

3.606,66

3.395,42

96,80

0,00

Locuințe (rd.275+276)

274

70.07.03

5.802,22

2.600,00

3.105,42

96,80

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

275

70.07.03.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

276

70.07.03.30

5.802,22

2.600,00

3.105,42

96,80

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.278+279)

277

70.07.05

0,00

Alimentare cu apa

278

70.07.05.01

0,00

Amenajări hidrotehnice

279

70.07.05.02

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

280

70.07.06

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

281

70,07,50

1.296,66

1.006,66

290,00

282

0,00

Protecția mediului (rd.292+295)

283

74.07

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.285)

284

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.286)

285

71

0,00

Active fixe (rd.287+,.+290)

286

71.01

0,00

Construcții

287

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

~A88~A

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

289

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale}

290

71.01.30

0,00

Din total capitol:

291

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.293+294)

292

74.07.05

0,00

Salubritate

293

74.07.05.01

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

294

74.07.05.02

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

295

74.07.06

0,00

296

0,00

Combustibili si enerqie

297

81.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.299)

298

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.300)

299

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.301+..+304)

300

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

301

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

302

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

303

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

304

71.01.30

0,00

Din total capitol:

305

0,00

Energie termica

306

81.07.06

0,00

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

307

81.07.50

0,00

308

0,00

Transporturi (rd.318+322+324)

309

84.07

7.793,29

5.000,00

2.793,29

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.311)

310

70

7.793,29

5.000,00

2.793,29

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFJNANCIARE (rd.312)

311

71

7.793,29

5.000,00

2.793,29

0,00

0,00

Active fixe (rd.313+. .+316)

312

71.01

7.793,29

5.000,00

2.793,29

0,00

0,00

Construcții

313

71.01.01

7.793,29

5.000,00

2.793,29

Mașini, echipamente si mijloace de transport

314

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

315

71.01,03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

316

71.01.30

0,00

Din total capitol:

317

7.793,29

5.000,00

2.793,29

0,00

0,00

Transport rutier (rd.319 la 321)

318

84.07.03

7.793,29

5.000,00

2.793,29

0,00

0,00

Drumuri și poduri

319

84.07.03.01

0,00

Transport în comun

320

84.07.03.02

0,00

Străzi

321

84.07.03.03

7.793,29

5.000,00

2.793,29

Transport aerian (rd.323)

322

84.07.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civila

323

84.07.06.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

324

84.07.50

0,00

325

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

326

96.07

0,00

DEFICIT

327

99.07

0,00

0,00/O -o <*>>>■


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR CONS.JR. NICOLAE OVIDIU POPOVICIROMÂNIA JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


Anexa 1D la Hotaranea nr 5P din 2.'5 0’5.&DQ9


BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE TRIMESTRE PE ANUL 2009


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod


rând


i Cod indicatori

i


PROGRAM

2009


TRIM.I


TRIM.II


TRIM.III i TRIM.IV


TOTAL VENITURI

î: venituri curente

C." VENITURI NEFISCÂLE...............

Ct. VENITURfDIN PROPRIETATE Venitaridirfdobanzi        ............... _

_ Afte venituri din dobânzi__        ____

02. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII ’  ___

Diverse venituri \ /          .........

Alte venituri____________________

Transferuri voluritâre, altele decât subvențiile

Donații și sponsorizări __......

Alte transferuri voluntare _ _

IV. SUBVENȚII ’’

Donași din străinătate"

Donații din stralnatate _

De ia guverne străine

De Jaj^țeadminlsttati£___

TOTAL CHELTUIELI .......

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII..........

CHELTUIELI DECA'PlTĂL         "

TITLUL X ACTIVE NEHNANCÎARE

Active fixe

_ _ _2onsTuctii

_ Mașini, echipamente si mijloace de transport

_____Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale __        _ Alteactive fixe _ _ _

Repa'rațucăpitale aferente^activelorflxe TIT LuL XIV REZERVEEXCEDENT/DEFIC1T

Exttedent

Deficit                          ’

Autorități publice si acțiuni externe CHELTUIELI CURENTE


1

! 2

3

i 4

i

5

j31.08

. _ 6

131.08.03

7

.. 8

'36.08

9

36.08.50

10

,37.08

11

137.08.01

12

137.08.50

. 13

1

i 14

44.08

. j 15..

44.08.01

; 16

44.08.02

! 17

44.08.03

! 18

19

20

:01

21

■10

22

Î20

23

J55

24

555.01

! 25

:.71.01

26

71.01.01

.___27

71.01.02

28

71.01.03

29

71.01.30

30

i71.03“ '

■ 31

:70

; 32

•71.01

; 33

:   34

’ 35

51.08

! 36

01


67049-     35000;  _ 32049!


..

i


i

67049 " 35000j     32049'

67049.     35000;.     32049 !


67049;     35000:     32O49';


67049;     350Q0j     32049"

670491     35000". ...3204^


DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL îl BUNURI SI SERVICII

UHELTUÎELI~DE~CĂPITAL

TITLUL XACTIVENEFINĂNCIARE _ Active fixe........ ... _      ___

_ Construcții

Mașini, echipamente si mjjloace de transport

_____Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale            _ _____________Alte active fixe_________ __

_____Reparații capitale aferente activelor fixe

_____Din total capitol:_____ ___________ ______ Autorități executive si legișlațive_            2.......

_______________ Autorități executive__________ ____

învatămant

CHELTUIELI CURENTE ““

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICÎi CHELTUIELI DE CAPITAL “   .......

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE J '

Active fixe__

Construcții

___           Mașini, echipamente si mijloace de transport

......... Mobilier, aparatură birotică $[alteactive corporale

____ Alte active fixe_______ ___ ___

Reparații capitale aferente activelor fixe

__Din total capitol:____________________ ______

____ învățământ preșcolar si primar _____ ________

__          învățământ preșcolar              _            __ învățământ primar_____        ______

2 învățământ secundar __J______ "         ...... 2_...

_______        învățământ secundar inferior

_________ învățământ secundar superior         ___

_______ Invatamant profesional

_înyațarnârrt posti îceal_________      _         ___________

învățământ nedefinibii prin nivel

______       învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație

........ ,  Internate si cantine pentru elevi

Alte șejvicii auxiliare

Sănătate

CHELTUIELI CURENTE. "...


! Cod             PROGRAM i _

I - . ■- Cod indicator      ..TRIM.I

rând :                   2009

'                                                                                                                                 l


! 37

10

38

20

39

.70

40

:71

41

71.01

42

71.01.01

43

71.01.02

44

71.01.03

45

.71.01.30

46

71.03

47

I

48

l51.08.01

49

151.08.01.03

50

51

65.08

52

01

53

10

54

55

±9.    .

56

!71

57

;71.dl

58

71.01.01

59

71.01.02

60

71.01.03

61

71.01.30

62

71.03

63

64

65.08.03

65

65.08.03.01

66

‘65.08.03.02

67

i65.08.04

68

i65.08.04.01

69

T65.08.04.02

70

■65.08.04.03

71

i65.08.05

... 72.

65.08.07

73

65.08.07.04

74

65.08.11

75

65.08.11.03

76

65.08.11.30

77

78

■66.08

79

■01

. L.._

i

i

i


T'

î


I . —L _ i I I

■"1


I-


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Titlul ii bunuri si servicii......

CHELTUIELI DECÂPITĂL _ _......

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

_____ Active fixe _______ _____________

___ J___Construcții_______

__Mașini, echipamente si mijloace de transport ___ ______Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale _ __ Alte active fixe _____ _ _                    _

.......Reparații capitale aferente activelor fixe______     ___

Din total capitol:        _ ____________

_______ Servicii medicale irt unitati sanitare cupaturi

___ Spitale generale_____ ___

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii_______

Alte instituții si acțiuni sanitare

------------------------------,----------------------------------------------------------------------------------------------------j-----------------------------------------;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i        Cod indicator PR?2^AM TR,MJ TRIM.II . TRIM.III . TRIM.IV

rana                       2(K)9                                            ■

L..


i"


Cultura, recreere si religie ”2

CH ELTUIELI CURENTE "   __' ’ '

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII         ........

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFÎNĂNCIARE ...... 2 .

Active fixe______   _____ ____

_ Construcții

____        Mașini, echipamente si mijloace de transport __

_____   ____Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

_________ Alte active fixe _____ _____

____ Reparații capitale aferente activelor fixe

___Dinlotal capitol:     ____ _______

__ Servicii culturale           _    _____ ____ ___ ...... .........Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

___ Muzee........ _       _             _ ______ Instituții publice de spectacole si concerte

__Scoli popularede artasi meserii _                 _ _        __Cașe_de cultura^ _     ____ _ _     ______

Cămine culturale

__Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale _ ___Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice _

____ Centre culturale

________ Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive

............Sport

Tineret

80

110

[                                                           i

i 81

20

’ 82

70

83

.71

î

...i   ™

‘71.01

’ !

: 85

71.01.01

86

71-01.02

j

I 87

*71.01.03

1                                                           I

’ 88

71.01.30

i

89

171.03

i....... ...

■ 90

1

91

66.08.06

1 92

[66.08.06.01

i . ...               ..

1 93

l66.08.50

!

94

66.08.50.50

95'

i

.   .                                    -J.

’ T 96

Î67.08

i

1 97

01

■ 1

98

10

. 99

I20

,                                                 î

î 100

■70

1

' 101

71

!

102

71.01

1

j 103

f71.01.01

i                                                 i

1 104

71.01.02

■ r ■    —• ■

.. t.„ .        ...... .

105

71.01.03

J       ..... -

106

71.01.30

1

i 107

71.03

1 108

1

I

109

67.08.03

J. .... '

110

67.08.03.02

i 111

Î67.08.03.03

: 112

67.08.03.04

113

67.08.03.05

!                                                 i

;  114

67.08.03.06

! 115

^67.08.03.07

■ 116

67.08.03.08

117

67.08.03.12

.. i .                                                     i

■ 118

67.08.03.14

1 1

i 119

;67.08.03.30

1 120

'67.08.05

121

67.08.05.01

; 122

67.08.05.02

I                                                                                                   !.


DENUMIREA INDICATORILOR

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive și de agrement

Servicii religioase______

___Alte servicii în domeniile culturii, recreerii_șj_reiigiei _ _

fejgurari si asistenta sociala

CHELTUIELI CURENTE____'

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL........

TITLUL II BUNURI SI SERVICII..........................

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ‘     __ ”

_____ Active fixe______ _____

__Construcții _

_   ____Mașini, echipamente si mijloace de transport___

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

_______Alte active fixe_____________________

__ Reparații capitale aferente activelor fixe__

__Din total capitol:_____ _         _____ ______

______Servicii publice descentralizate_____       ________

______Asistenta acordata persoanelor in varsta __________ _____

________Asistenta sociala in caz de boliși invalidități__         ___

_____ Asistenta sociala in caz de boți si invaliditațe__

_______Asistenta sociala pentru familie si copii_____    ______ ____

Creșe_________

Prevenirea excluderii sodale           _______

_____Cantine de ajutor social        ________ ________

_______ Alte cheftulelHn domeniul asigurărilor si asistenței sociale _

Locuințe, servîciTsi dezvoltare publica _

CHELTUIELI CURENTE____I      _...........

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII........*

cheltuieli de CAPitALj .......

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe___     _______ _    _____

__            Construcții__

Mașini, echipamente si mijloace de transport _ Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale____

_ Alte active fixe                           ______

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Locuințe” "

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Ălimentare cu apa_si amenajan hidrotehnice

: Cod j rând

'Cod indicator

PROGRAM Ș

2009     !

TR1M.I

TRIM.II

TRIM.H! TRIM.IV

1 123

67.08.05.03   |

I—

124

67.08.06      i

1

1

[67,08.50

| 126

i

l

127

68.10         i

128

■01

î 129

|02

Î2o.......;

! 130

.. ..

131

70              •

i

132

71

!

1

. 133

[71.01

1

j 134

j71.6l.O1

i

i

[

I 135

I7Î.01.02

........ i

î

î

i 136

:: 71.01.03     •

ț

137

71.01.30 i

i

138

.71.03

î 139

i

i

| 140

168.08.02

i

;

1

' 141

68.08.04      i

t

...... . j.

142

=68.08.05      '

: 143

[68.08.05.02

|  144

l68.08.06

i

1

i

i

I 145

768.08.11

J

i

.  p....

! 146

68.08.15

... .j...

''   147

68.08.15.02 i

i

......148

68.08.50      I

I-

i

i

149

150

70.08         j

13817:

100001

3817

i 151

■01 .......j.

!

....L.152

|io

t. -r

I 153

Î20

1

I I

i

. 154

Î70

138171

10000

3817 j

i

155

71

13817]

10000:

3817 =

156

71.01

13817:

10000;

3817

;  157

71.01.01

13817

10000]

3817

j 158

171.01.02

i

I 159

171.01.03

■ 160

'71.01.30

I

161

71.03

162

I

. 163

:70.08.03

:   164

i 70.08.03.01

1

*; 165

I70.08.05

DENUMIREA INDICATORILOR


Alimentare cu apa

Amenajări hidrotehnice _______

_______[luminat public și electrificări rurale                          ___ ___Alimentare cu gaze naturale in localitati               _______ ___Alte servicii în domeniile locuințelor, servFdilor si dezvoltării comunale

Protectiarnediul ui

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL 11"BUNURI SI SERVICII'

CHELTUIELI DECAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE .........

__Active fixe______

__Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

_____            Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

______________ Alte active fixe          _________

___Reparații capitale aferente activelor fixe _____

_____Din total capitol:__________________

Salubritate si gesti unea deșeurilor                      _________________

Salubritate ______________

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

Canalizarea si'tratarea apelor reziduaîe_ _

Actiunigeneraîe economice, comerciale si de munca __ CHELTUIELI CURENTE _ 2

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL «"BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL ....................... "

TITLUL X ACTIVE NEFÎNANCIARE.............

______Active fixe_____ _______________

Construcții _______

__             Mașini, echipamente si mijloace de transport                     _ ______        Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

____________Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

__Din total capitol:         _     _

_________Acțiuni generale economice si comerciale

■____ Prevenire si combatere inundații si ghețuri

___p£°9rame ^dezvoltare _regi_ona_Ia si sociala

Combustibilisî energie

CHELTUIELI CURENTE

Cod

’                                                                          I

Cod indicatori

PROGRAM

TRIM.I

rând

2009

TRIMJI

TRIM.IIl :

i

166

70.08.05.01

167

70.08.05.02

i

I

168

70.08.06

■ 1 ■

1

169

70.08.07

. . x.

î

170

70.08.50

13817:

10000j

3817

!

171

i

172

'74,08 ■

53232’

25000!

28232Ș           i

173

ioi_. . .       .

........

174

;1O

175

70

î

176

70

53232

25000i

28232

177

71

53232

25000i

28232

178

71.01

53232

25000!

28232

179

71.01.01    T

53232

25000!

28232I

180

7l,01.02

181

71.01.03

i......

182

71.01.30

.......j’

183

171.03

184

I

i

185

’ 74.08.05

53232

25000|

28232

186

74.08.05.01   |

i

187

74.08.05,02 i

53232

25000!

28232

188

74.08.06      I

189

I

190

.80.08          I

191

01              î

1

192

10

î

193

20

.......

194

70

......j._

1

195

71

196

.71.01

197

71.01.01

1


j 198 71.01.02'

I 199 71.01.03 ț 200 7i_.0i.30

i 201 7'1.03 ’” /

i 202 j .......*

! 203 >80.08.01

j 204 : 80.08.01.06

’ 205 '80.08.01.10

: 206 ’

: 207 :81.08

208 01


DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL îf BUNURI SI SERVICII CHELTUIELIDE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ’   ___

____Active fixe _______ _         _____

_________Construcții _____ _ _       ___

_____Mașini, echipamente si mijloace de transport __ ________ Mobilier, aparatură birotică și alte.active corporale _______Alte active fixe _ _____ __

Reparații capitale aferente activelor fixe ___

Din total capitol:______

__Energie termica _         _        _ _ __Ăfte cheltuieli privind combustibili si energia

ÂgriculturăȚsnvicultura’^lscicultura si vanatoăre CHELTUIELI CURENTE__JJ"

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL.........

TITLUL li BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE.....“

Active fixe          _              ____ _____

____Construcții _                  __ Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe___________ _______

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:...........................

Agricultura_____ ______________ ______

...... Protecția plantelor si carantina fitosanitara____________

Transporturi"             " _         2

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X.ACWENEFINA'NCIaRE ____________Active fixe

___Construcții __

Mașini, echipamente si mijloace de țransport_ ______Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale __ Alte active fixe

Reparații capitale aferente activei or fixe

Din total capitol:


Cod           ! PROGRAM

. Cod indicator!

rând ;                   2009


209

10

' 210

20

211

70

212

71

213

71.01

214

7101.01

215

71.01.02

216

71.01.03

217

71.01.30

218

71.03

219

220

81.08.06

221

81.08.50

222

223

83.08

224

01

225

10

226

20

227 '

r70

228

71

229

71.01

230

71.6101

231

71.01.02

232

71.01.03

233

71.01.30

234

71.03

235

î . _______ ■.                                                       i

i                                                           :                                                  :TRIM.I :


-i-.....


TR1M.II i TRIM.I1I TRIM.IV

i

I

--------------------------------------------------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


r “

....


*236 J 83.08.03

" 237  83.08.03.03

r 238_JJ

239 i84.08

240_" Joi 241' ilO

I 242 ’ |20 *

243 J/o" ? 244 171

 • 245  71.01

 • 246  7101.01

F 247  71.01.02

; 248”’7101.03

249  71.0Î.30

! 250 71.03 J 251 î


.....— -


DENUMIREA INDICATORILOR


----------------------------------------------------------------------------------------:----------------------------..... 1 ’l

■       : Cod indicator PR^^AM TR1M.I | TRfM.ff TRIM.III i TR1M.IV

Transport rutier

____        Drumuri si poduri..............

........„TransP°It'I1_c°niun ______ ____Șțrazi ___________ ____ transport aerian__________ ___________

______Aviația civila________

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

Alte acțiuni economice

CHELTUÎEU CURENTE

TITLUL"i cheltuieli de personal ""

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUÎEU DE CAPITAL"......  

TITLULX ACTIVENEFINĂNCIARE " _ ' ___Active fixe         _______ ______ ___            Construcții               __

_______ Mașini, echipamente si mijloace de transport ________Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale _ _____Alte active fixe____     _ ______Reparații capitale aferente activelor fixe

_ Pfri total capitol: ............ ....

' Zoneiibere"                  ____*

Turism

Vil REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

EXCEDENT

DEFICIT

■I

I

!'

252

84.08.03

253

84.08.03.01

254

:B4.08.03.02

255

■ 84.08.03.03

256

84.08.06

257

î84.08.06.02

258

^84.08.50

259

260

87.08

261

01

262

10

263

.20

264

.70

265

‘71

266

171.01

267

■71.01.01

268

71-01.02

269

71.01.03

270

71.01.30

271

71.03

272

273

87.02.03

274

87.02.04

275

276

196.08

277

198.08

278

• 99.08

t

I

t

!CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


ROMAN IA JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA NR.2A

LA HOTARAREA NR.50 DIN 23.03.2009


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2009

TOTAL

944.295.215.62

682.445.608,90

987.608.488.57 211.987.867.72

32.564.70

0,00

19,074.315.95

17.236.254,90

735.165.193,56

151.407.286,49

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

877.532.180.90

920.845.453,85

171.843.852.54

0,00

18.874.952,39

653.414.486,74

706.134.071,40

148.300.536,49

0,00

17.236.254,90

B. OBIECTIVE NOI

32.024.018.54

32.024.018.54

5.404.999,00

0.00

0.00

29.031.122,16

29.031.122,16

3.106.750,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

34.739.016.18

34.739.016.18

34.739.016,18

32.564,70

199.363.56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din TOTAL, desfasurat potrivit:

clasificatiei bugetare


CAPITOLUL 51.02.

AUTORITATI PUBLICE (CL Bacau) TOTAL, din care:

7.354.050,50

2.336,541,05

7.354.050.50

2,336.541,05

4.396.100,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:

2.967.950.50

2,336.541,05

2.967.950.50

2.336.541,05

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Extindere si modernizare sediu Primărie str.Marasesti nr.6, din Municipiul Bacau

2.967.950.50

2,336.541,05

2.967.950.50

2,336.541,05

10.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4.386.100.00

0,00

4.386.100.00

0,00

4.386,100.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 54.02. SERVICIUL INFORMATIZAT A PERS. C.ALTE CHELTUIELI CU EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

49.500,00

0,00

49,500.00

0,00

49.500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


20.000.000.00

67.049.000.00

1.544.605,00

1.200.000.00

0,00

2.740,00

103.084.642,07

100.926.738,39

2.157.903.68

0,00

55.002.150,00

1,481.840,80

1.200.000,00

0,00

2.740,00

76.484.300,79

75.082.746,71

1.401.554,08

3.200,000.00

67.049.000,00

1.544.605.00

895.000,00

0.00

2.740.00

80.277.555.15

78.119.651.47

2.157.903.68

0,00

55.002,150,00

1.481.840,80

895.000,00

0,00

2.740,00

73.682.550,79

72.280.996,71

1.401.554,08

0,00

0,00

0,00

305.000.00

0.00

0,00

5.099.999.00

5.099.999.00

0.00

0,00

0,00

0,00

305.000,00

0,00

0,00

2.801.750,00

2.801.750,00

0,00

16.800.000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

17.707.087.92

17.707.087,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

4.396.100.00

4.396.100.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

10.000.00

10.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

10.000.00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

4.386.100.00

4.386.100.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

49.500,00

49.500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


(lei)

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 * col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CAPITOLUL 61.02.

8.514.514,00

8.514.514.00

231.600.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

231.600,00

231.600.00

0,00

POLITIA PRIMĂRIEI MUN. BACAU

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

8.382.914.00

8.382.914.00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

100.000,00

100.000.00

0,00

TOTAL, din care:

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire clădire Politia municipala si

8.382.914.00

8.382.914.00

100.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

100.000.00

100.000.00

0.00

locala Bacau

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

131.600.00

131.600,00

131.600.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

131.600,00

131.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 65.02.

INVATAMANT

146.892.181.90

146.892.181.90

5.981.990.09

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

5.981.990.09

4.160.622.09

1.821.368.00

TOTAL, din care:

117.212.856,05

117.212.856,05

3.850.415,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.850.415,33

2.785.396,93

1.065.018,40

A . OBIECTIVE IN CONTINUARE

145.608.872,36

145.608.872.36

4.698.680.55

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

4.698.680.55

2.877.312.55

1.821.368.00

TOTAL, din care:

116.797.856,05

116.797.856,05

3.435.415,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.435.415,33

2.370.396,93

1.065.018,40

Obiectiv de investiții Grădiniță "Cartier

11.543.738,00

11.543.738,00

170.029.60

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

170.029.60

6.000,00

164.029.60

Nord"

8.796.832,00

8.796.832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiectiv de investiții Grădiniță PP, nr.12

9.176.613.00

9.176.613.00

103.758,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

103.758.00

11.000,00

92.758,00

6.867.695,00

6.867.695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiectiv de investiții Grădiniță PP, nr.26

11.683.361.69

11.683.361.69

163.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

163.000.00

163.000.00

0.00

8.283.635,22

8.283.635,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale Grădiniță PP nr.21

200.000.00

200.000.00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

72.000.00

72.000,00

0.00

188.000,00

188.000,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.000,00

72.000,00

0,00

Reabilitare Grădiniță PN "Spiru Haret"

100.000.00

100.000.00

71.478.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

71.478,00

64.100,00

7.378.00

92.500,00

92.500,00

71.478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.478,00

64.100,00

7.378,00

Reabilitare Grădiniță PP nr.27

40.000.00

40.000.00

39.650.88

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

39.650,88

0,00

39.650.88

40.000,00

40.000,00

39.650,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.650,88

0,00

39.650,88

Reabilitare Grădiniță PP nr.30

40.000,00

40.000.00

39.665.82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

39.665,82

0,00

39.665.82

40.000,00

40.000,00

39.665,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.665,82

0,00

39.665,82

Reabilitare Grădiniță PP nr.16

40.000,00

40.000,00

39.732.34

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

39.732,34

0.00

39.732.34

40.000,00

40.000,00

39.732,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.732,34

0,00

39.732,34

Reabilitare Grădiniță PN nr.34

40.000.00

40.000.00

33.165.45

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

33.165.45

0,00

33.165.45

40.000,00

40.000,00

33.165,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.165,45

0,00

33.165,45

Reabilitare Grădiniță PP nr.31

40.000.00

40.000,00

39.967,53

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

39.967.53

4.100.00

35.867.53

40.000,00

40.000,00

39.967,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.967,53

4.100,00

35.867,53

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 * col.13)

fînantat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11 Reabilitare Grădiniță nr.11

35.000,00

35.000.00

34.798,41

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

34.798.41

0,00

34.798.41

35.000,00

35.000,00

34.798,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.798,41

0,00

34.798,41

12 Reabilitare Grădiniță nr.4

20.000,00

20.000.00

19.950.23

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

19.950,23

0,00

19.950.23

20.000,00

20.000,00

19.950,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.950,23

0,00

19.950,23

13 Reabilitare Grădiniță nr.29

40.000.00

40.000.00

39.801.57

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

39.801.57

0,00

39.801,57

40.000,00

40.000,00

39.801,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.801,57

0,00

39.801,57

14 Reabilitare Grădiniță nr.24

8.400.00

8.400,00

8.400.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

8.400,00

0,00

8.400.00

8.400,00

8.400,00

8.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.400,00

0,00

8.400,00

15 Reabilitarea Școala cIs.l-VIII

212.000.00

212.000.00

80.182.36

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

80.182.36

2.000.00

78.182,36

"G.M.Cancicov", etapa II

200.000,00

200.000,00

78.182,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.182,36

0,00

78.182,36

16 Reabilitare Școala cIs.l-VIII nr.15

100.000,00

100.000.00

60.000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

60.000.00

60.000.00

0,00

92.500,00

92.500,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

17 Reparații capitale Școala cIs.l-VIII

100.000.00

100.000.00

47.934,40

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

47.934,40

0,00

47.934.40

"G.Bacovia"

100.000,00

100.000,00

47,934,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.934,40

0,00

47.934,40

18 Reparații capitale Școala cIs.l-VIII

100.000.00

100.000.00

68.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

68.000,00

68.000.00

0,00

"Domnita Maria"

89.000,00

89.000,00

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.000,00

68,000,00

0,00

19 Reabilitare Școala cIs.l-VIII "C-tin Platon"

100.000.00

100.000.00

38.441,05

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

38.441.05

0.00

38.441.05

100.000,00

100.000,00

38.441,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.441,05

0,00

38.441,05

20 Reparații capitale Școala cIs.l-VIII

100.000.00

100.000,00

45.795,99

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

45.795,99

0,00

45.795,99

"Alecu Russo"

100.000,00

100.000,00

45.795,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.795,99

0,00

45,795,99

21 Reparații capitale Școala cIs.l-VIII

42.000.00

42.000,00

42.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

42.000,00

42.000.00

0.00

"Mihai Dragan"

42.000,00

42.000,00

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

42,000,00

0,00

22 Reparații capitale Grup Școlar

100.000,00

100.000.00

67.000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

67.000,00

67.000.00

0,00

"M.Eminescu"

100.000,00

100.000,00

67.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.000,00

67.000,00

0,00

23 Consolidare cantina Grup Școlar de

325.000.00

325.000,00

325.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

325.000.00

325.000.00

0,00

Ecologie si Protecția Mediului "Gr.Antipa"

325.000,00

325.000,00

325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.000,00

325.000,00

0,00

24 Colegiul Economic "Ion Ghica",

1.967.999.00

1.967.999.00

49.578.06

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

49.578.06

42.500.00

7.078.06

Municipiul Bacau - reparații capitale

1.680.335,00

1.680.335,00

49.578,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.578,06

42.500,00

7,078,06

cămin, strada Oituz

25 Obiectiv de investiții, reabilitare si dotări

48.311.578.00

48.311.578.00

206,000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

206.000.00

206.000,00

0,00

investitionale, Colegiul Economic

41.339.356,00

41.339.356,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Ion Ghica", Municipiul Bacau

26 Obiectiv de investiții si dotări

48.472.471.00

48.472.471.00

330.440.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

330.440,00

2.000.00

328,440.00

investitionale, "Campus Nou", Municipiul

38.124.275,00

38.124.275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bacau

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 -s- col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

27

Reabilitare Colegiul "Gheorghe

40.000,00

40,000.00

40.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

40.000.00

40.000.00

0,00

Vranceanu"

40.000,00

40,000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

28

Colegiul National "Vasile Alecsandri" -

8.326.412.00

8.326.412,00

171,622.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

171.622,00

500.00

171.122.00

corp nou

6.218.137,00

6.218.137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Reparații capitale Colegiul "H.Coanda"

400.000,00

400.000.00

100.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

100.000.00

100.000.00

0.00

388.000,00

388.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

30

Reparații capitale Colegiul National

660.800,00

660.800.00

624.224.01

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

624.224.01

230.000.00

394.224.01

"Ferdinand I"

629.300,00

629.300,00

624,224,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624.224,01

230.000,00

394.224,01

31

Reparații capitale Colegiul Tehnic

200.000,00

200.000.00

38.848,47

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.848.47

0,00

38.848.47

"Anghel Saligni"

200.000,00

200.000,00

38.848,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.848,47

0,00

38.848,47

32

Reparații capitale Colegiul National

290.000.00

290,000.00

138.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

138.000.00

138.000,00

0.00

"Ștefan cel Mare"

290.000,00

290.000,00

138.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138.000,00

138.000,00

0,00

33

Reparații capitale Colegiul Tehnic de

200,000.00

200.000,00

73.495,94

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

73.495.94

0,00

73.495.94

Comunicații "N.V.Karpen", cămin elevi,

190.000,00

190.000,00

73.495,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.495,94

0,00

73.495,94

etapa II

34

Reparații capitale Liceul de Arta

150.000.00

150,000.00

42.607,89

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

42.607,89

0.00

42.607.89

"George Apostu", Municipiul Bacau

142.500,00

142.500,00

42.607,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.607,89

0,00

42.607,89

35

Reparații capitale Colegiul National

200.000.00

200.000,00

100.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000.00

0.00

"Vasile Alecsandri"

200.000,00

200.000,00

100,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

36

Contorizare energie termica, Grădiniță

10.961.84

10.961.84

10.961,84

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

10.961.84

10.961.84

0,00

nr.29

7.455,46

7,455,46

7.455,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.455,46

7.455,46

0,00

37

Contorizare energie termica Grădiniță 23

17,969,64

17.969.64

17.969.64

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.969,64

17.969.64

0,00

14.463,26

14.463,26

14.463,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.463,26

14.463,26

0,00

38

Contorizare energie termica Grădiniță 17

12.013.26

12.013,26

12.013.26

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

12.013.26

12.013.26

0,00

8.506,88

8.506,88

8,506,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.506,88

8.506,88

0,00

39

Contorizare energie termica Grădiniță 30

8.273,15

8.273,15

8.273,15

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

8.273,15

8.273.15

0,00

5.226,03

5.226,03

5.226,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.226,03

5.226,03

0,00

40

Contorizare energie termica Grădiniță 31

10.485.78

10.485.78

10.485,78

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

10.485,78

10.485,78

0,00

7.438,66

7.438,66

7.438,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.438,66

7.438,66

0,00

41

Contorizare energie termica Grădiniță 27

7.124.87

7,124.87

7.124.87

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

7.124.87

7.124,87

0,00

4.375,92

4.375,92

4.375,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.375,92

4.375,92

0,00

42

Contorizare energie termica Grădiniță 28

10,396.29

10.396.29

10.396.29

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

10.396,29

10.396.29

0,00

6.889,91

6.889,91

6.889,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.889,91

6.889,91

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 -J- col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

43

Contorizare energie termica Grădiniță 21

16.423.38

16.423,38

16.423,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.423.38

16.423.38

0,00

13.376,26

13.376,26

13.376,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.376,26

13,376,26

0,00

44

Contorizare energie termica, Grădiniță

13.902.09

13.902.09

13.902.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.902.09

13.902,09

0.00

nr.12/PN 13

11.369,06

11.369,06

11.369,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.369,06

11.369,06

0,00

45

Contorizare energie termica, Școala

7.953.82

7.953.82

7,953.82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

7.953.82

7.953,82

0,00

"Ion Luca"

4.745,61

4.745,61

4.745,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.745,61

4.745,61

0,00

46

Contorizare energie termica, Școala

20.181.38

20.181.38

20.181.38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.181,38

20.181,38

0,00

"George Bacovia"

15.218,39

15.218,39

15.218,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.218,39

15.218,39

0,00

47

Contorizare energie termica, Școala

26.276.61

26.276,61

26.276,61

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.276,61

26.276.61

0.00

nr.15

23.013,57

23.013,57

23.013,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.013,57

23.013,57

0,00

48

Contorizare energie termica, Școala

5.717.43

5.717.43

5.717.43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

5.717.43

5.717.43

0,00

"Alecu Russo"

3.290,65

3.290,65

3,290,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.290,65

3.290,65

0,00

49

Contorizare energie termica, Școala

16.742.29

16.742.29

16.742,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.742,29

16.742.29

0,00

"Spiru Haret"

13.479,25

13.479,25

13.479,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.479,25

13.479,25

0,00

50

Contorizare energie termica, Școala

18.472.13

18.472.13

18.472,13

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.472,13

18.472.13

0,00

nr.1O

14.427,66

14.427,66

14.427,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.427,66

14.427,66

0,00

51

Contorizare energie termica, Școala

15.413.65

15.413.65

15.413.65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.413.65

15.413.65

0,00

"Alexandru cel Bun"

12.205,44

12.205,44

12,205,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.205,44

12.205,44

0,00

52

Contorizare energie termica, Școala

7.582.15

7.582.15

7.582,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

7.582,15

7.582.15

0.00

"Mihai Dragan"

4.373,94

4.373,94

4.373,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,373,94

4.373,94

0,00

53

Contorizare energie termica, Școala

20.800.23

20.800,23

20.800.23

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

20.800.23

20.800.23

0,00

"Octavian Voicu"

17.592,02

17.592,02

17.592,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.592,02

17.592,02

0,00

54

Contorizare energie termica, Școala

10.300.68

10.300,68

10.300.68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,300,68

10.300.68

0.00

"Nicolae lorga"

6.688,05

6,688,05

6.688,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.688,05

6.688,05

0,00

55

Contorizare energie termica, Școala

10.009.31

10.009.31

10.009,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.009,31

10.009.31

0,00

"Ion Creanga"

6.396,68

6.396,68

6.396,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.396,68

6.396,68

0,00

56

Contorizare energie termica, Colegiul

35.224.91

35.224,91

35.224.91

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.224.91

35.224,91

0,00

National "Gheorghe Vranceanu"

28.507,14

28.507,14

28.507,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.507,14

28.507,14

0,00

57

Contorizare energie termica, Colegiul

22.035.73

22.035.73

22,035,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,035,73

22.035,73

0,00

National "V.AIecsandri"

15.965,73

15.965,73

15.965,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.965,73

15.965,73

0,00

58

Contorizare energie termica, Colegiul

28.359.15

28,359.15

28.359.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

28.359,15

28.359,15

0,00

Tehnic "Anghel Saligni"

20.846,25

20.846,25

20.846,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.846,25

20,846,25

0,00

59

Contorizare energie termica, Colegiul

34.503.25

34.503.25

34.503.25

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.503,25

34.503.25

0,00

"Henri Coanda"

23.761,83

23.761,83

23.761,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.761,83

23.761,83

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 4- col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Contorizare energie termica, Grup Școlar industrial "Letea"

Contorizare energie termica, Grup

Școlar "Mihai Eminescu"

Contorizare energie termica, Liceul "George Apostu"

Contorizare energie termica, Liceul Sportiv

Amenajare teren de sport, Școala "Alecu Russo"

Amenajare teren de sport, Școala nr.1O


Amenajare teren de sport, Școala "Nicolae lorga"

Amenajare teren de sport, Școala nr.15


Amenajare teren de sport, Școala "G.M.Cancicov"

Amenajare teren de sport, Școala "Mihai Dragan"

Amenajare teren de sport, Școala "Mihail Sadoveanu"

Amenajare teren de sport, Școala

"Ion Creanga"

Amenajare teren de sport, Școala "Constantin Platon"

Amenajare teren de sport. Școala "Octavian Voicu"

Amenajare teren de sport, Școala "Nicu Enea"

Amenajare teren de sport, Școala

"Ion Luca"

Amenajare teren de sport, Școala nr.9


39.241.45

 • 31.933.94

19.855.70

 • 13.514.94

8.404.10

5.572,90

21.050,28

18.623,50

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100,570,03

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

134.319,73

100.570,03

134.319,73

100.570,03

134.319,73

100.570,03

134.319,73

100.570,03

134.319,73

100.570,03

134.319,73

100.570,03

134.319,73

126.750,00

115.988,36

83.111,57


39.241,45

 • 31.933.94

19.855,70

 • 13.514.94

8.404,10

5.572,90

21.050,28

18.623,50

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

134.319,73

100.570,03

134.319,73

100.570,03

134.319,73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

134.319,73