Hotărârea nr. 49/2009

 Hotărârea nr. 49 din 18.03.2009 privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul “Sistem de Sprijin Integrat pentru Planificare Urbană Durabilă” – “Integrated Support System for Sustainable Urban Planning”.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul “Sistem de Sprijin Integrat pentru Planificare Urbană Durabilă” — “Integrated Support System for Sustainable Urban Planning”

Consiliul Local al Municipiului Bacău,

Având în vedere:

  • - Legea nr. 195/2006 a descentralizării;

  • - Ord. nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană";

  • - Referatul nr. 26/17.03.2009, al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, înregistrat la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 2887/18.03 .2009;

  • - Prevederile art.47 și ale art. 117, lit. “a” din Legea nr.215/2001, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit „e”, alin. (7) lit. „c” și ale art.45 alin. 2, lit. „f” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă participarea Municipiului Bacău la Proiectul “Sistem de Sprijin Integrat pentru Planificare Urbană Durabilă” - “Integrated Support System for Sustainable Urban Planning”.

Art.2 Se aprobă cofinanțarea din bugetul local pentru participarea Municipiului Bacău la acest proiect, în cuantum de 10.000 euro, din care 2.500 euro, pentru prima fază.

Art.3 Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, ing. Romeo Stavarache, să semneze Scrisoarea de angajament pentru orașul Bacău, conform anexelor nr.l A și 1B, parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și toate documentele necesare pentru derularea proiectului.


^\^mânicață Agenției de Dezvoltare Locală Bacău și Direcției

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 49

DIN 18.03.2009

O.P., GR./ R.T./Ex.l/Ds. I-A-4

Schița scrisorii de angajament pentru orașul partener

(Antetul Instituției Partenere)

URBACT Managing Authority

194, avenue du Pdt Wilson

F-93217 Saint Denis la Plaine Cedex

Data

Dragă Domnule,

Orașul XXX dorește să se alăture activităților grupului de lucru URBACT, cu numele ISSUP, condus de orașul Vitoria - Gasteiz.

Provocarea specifică pe care dorim să o adresăm în acest proiect, ca și partener, este AAAAA.

Suntem convinși că prin alăturarea noastră la acest proiect URBACT vom putea să adresăm provocările noastre într-un mod mult mai potrivit. Astfel, dacă propunerea noastră va avea succes, vom înființa un Grup de Sprijin Local URBACT format din actori locali cheie, relevanți pentru tema proiectului nostru. Acest Grup de Sprijin Local va defini, produce și implementa un Plan de Acțiune Local, folosind-și cunoștințele și experiența acumulată.

în acest scop, ne angajăm sa plătim suma necesară pentru co fi nan țâre FEDR, Pentru prima fază, suma estimată este de 2300€

Al dumneavoastră1                                          ___________________

Stampila originala

Numele cu majuscule:

Functi.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLA1              ICI
Outline text for a letter of commitment by a project partner

(On partner’s institution headed paper)

URBACT Managing Authority

194, avenue du Pdt Wilson

F-93217 Saint Denis la Plaine Cedex

Date

Dear Sir,

The City ofXXXXXX wishes to join in the activities of the URBACT working group named ISSUP led by the CityofVitoria-Gasteiz.

The specific challenge we wish to address in this project as a partner is AAAAAAAA.

We are convinced that by working through this URBACT project, we will be able better address these challenges. In this context if successful with our proposal, we commit to put in place a URBACT Local Support Group made up of key local stakeholders relevant to the theme of our project. This Local Support Group will work to define, produce and implement a Local Action Plan using the knowledge and expertise generated by our joint working.

To this end we also formally commit to engaging the funds needed to cofinance ERDF. In the first phase this is estimated to amount to 2.500 €

Yours sincerely2                                               ____________________

Official stamp


Name in capital letters:

Function.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI