Hotărârea nr. 48/2009

Hotărârea nr. 48 din 18.03.2009 privind completarea HCL nr. 367/2008 prin care s-a aprobat depunerea aplicaţiei pentru finanţare cu titlu «Creşterea vizibilităţii către cetăţeni a activităţii Primăriei Municipiului Bacău şi îmbunătăţirea serviciilor către aceştia prin intermediul unui sistem informatic pentru furnizarea de servicii publice online».. . om anta o7eta/ 2^a<ăa

2>


o nsf/fa/ 77ooa/a/ O-’ nici/uu7ai ^/jacaa


HOTARARE

privind completarea H.C.L. nr. 367/2008 prin care s-a aprobat depunerea aplicației pentru finanțare cu titlul „Creșterea vizibilității către cetateni a activitatii Primăriei municipiului Bacau si imbunatatirea serviciilor către aceștia prin intermediul unui sistem informatic pentru furnizarea de servicii publice online”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU:

Având in vedere:

  • > Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

  • > Prevederile art 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

  • > O.G.R. nr. 29 /2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, actualizată până la data de 27 iulie 2008;

  • > HCL nr. 367/31.10.2008 privind aprobarea depunerii aplicației pentru finanțare cu titlul „Creșterea vizibilității către cetateni a activitatii Primăriei municipiului Bacau si imbunatatirea serviciilor către aceștia prin intermediul unui sistem informatic pentru furnizarea de servicii publice online”, modificată și completată prin HCL nr.397/2008

  • > Prevederile art 47 si art 117 lit “a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, ulterior modificata si completata;

  • > Prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Sectorial „Creșterea competitivității Economice” 2007-2013, Axa III „Tehnologia Informației si Comunicațiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea si creșterea eficientei serviciilor publice electronice”;

  • > Adresa nr.893/06.03.2009 înaintată de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, înregistrată la Primăria Bacău sub nr.27366/10.03.2009;

  • > Referatul nr.2826 din 16.03.2009 al Serviciului Implementare Programe din cadrul Direcției Economice;

> Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art 36 (2) lit “b”, alineatul (4) lit “d” si art 45 (2) Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, ulterior modificata si completata

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 367 din 31.10.2008, cu un nou art. 5, care va avea următorul conținut :

„Se aprobă bugetul proiectului „Creșterea vizibilității către cetățeni a activității Primăriei municipiului Bacău și îmbunătățirea serviciilor către aceștia prin intermediul unui sistem informatic pentru furnizarea de servicii publice online” in valoare totală de 1.612.667 lei, inclusiv TVA.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.367 din 31.10.2008, modificată și completată prin HCL nr.397/14.11.2008 sunt si rămân în vigoare.

Implementare I’


ArL3. - Prezenta ârâxe va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Tehnice și Serviciului rul Primăriei Municipiului Bacău


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 48

DIN 18.03.2009

O.P., Caleap FI./ R.T./Ex.l/Ds. I-A-4