Hotărârea nr. 47/2009

 Hotărârea nr. 47 din 27.02.2009 privind aprobarea Metodologiei de constituire şi utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.


privind aprobarea Metodologiei de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău,

Având în vedere:

 • -  Prevederile Legii nr. 571/2003 - privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Prevederile art.227 (6) din O.G.R. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat;

 • -   Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

Referatul comun al Direcției Economice și al Direcției Juridică și Ad-ție Locală nr. 2142/27.02.2009

Expunerea de motive a primarului municipiului Bacău,

In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. “a”, art. 45 alin. 2 lit.”a” dm Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - Se aprobă Metodologia de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, potrivit Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.

-PREȘEDiNTE ț)E ȘEDINȚĂ / - COJOCARI] CRISTIAN t *  /                              '

| —

NR. 47

DIN''27;02.20(Wi'><'/

IM./ Ex. 1/Dds.I-AdL*CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Metodologia de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau

Fondul lunar pentru acordarea de stimulente se constituie in scopul promovării interesului pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local si a diminuării fenomenului de evaziune fiscala, precum si pentru unirea eforturilor compartimentelor aparatului de specialitate a primarului si creșterea eficientei activităților de administrare a creanțelor fiscale locale.

I.Conditii de constituire a fondului lunar pentru acordarea de stimulente.

Art. 1(1) Este indreptatit sa primească stimulente personalul incadrat in compartimentele care desfasoara activitate de stabilire, constatare, impunere, urmărire si executare silita, inspecție fiscala si incasare de impozite si taxe locale, precum si a altor venituri la bugetul local.

(2) Vor fi asimilați personalului indreptatit sa primească stimulente informaticienii care administrează baza de date, consilierii juridici care au prevăzut in fisa postului si desfasoara activitate de consiliere juridica pe fiscalitate (spete si acțiuni in instanța ale organului fiscal, contribuabili) precum si salariatii care indeplinesc si au prevăzute in fisa postului sarcini care au legătură sau care privesc activitatea de stabilire, constatare, impunere, urmărire si executare silita, inspecție fiscala si incasare de impozite si taxe locale, precum si a altor venituri la bugetul local.

Art. 2 Fondul lunar pentru acordarea de stimulente se constituie in conformitate cu prevederile art. 227 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificările si completările ulterioare, prin reținerea unei cote de 15% din:

 • a) sumele reprezentând valoarea creanțelor fiscale stinse prin executare silită, potrivit prevederilor codului fiscal;

 • b) sumele încasate în cadrul procedurii insolvenței;

 • c) sumele reprezentând impozite, taxe și contribuții stabilite suplimentar ca urmare a inspecției fiscale, stinse prin încasare sau compensare;

 • d) sumele reprezentând obligații fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin încasare sau compensare;

 • e) sumele reprezentând valoarea amenzilor stinse prin încasare sau compensare;

 • f) sumele reprezentând valoarea bunurilor confiscate și valorificate.

Art. 3 Cota stabilita pentru constituirea fondului de stimulente se aplica numai in cazurile in care debitele sunt stabilite definitiv si necontestate in termen legal, precum si numai daca acestea au fost incasate efectiv la bugetul local.

Art. 4(1) Constituirea fondului de stimulente se asigura la nivelul ordonatorului principal de credite prin Serviciul Financiar Contabil care vireaza sumele aferente fondului de stimulente din conturile colectoare constituite in acest scop la Trezoreria Municipiului Bacau.

(2) Evidențierea fondului constituit conform prevederilor de mai sus se realizează de către Serviciul Financiar Contabil potrivit Normelor stabilite de Ministerul Finanțelor Publice.

Il.Stabilirea compartimentelor cu atribuții in administrarea creanțelor fiscale.

Art. 5 (1) In conformitate cu prevederile art. 227 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificările si completările ulterioare, aprobarea sumelor si aprobarea nominala a stimulentelor constituite lunar ca fond de stimulente se va face de către ordonatorul principal de credite - Primarul Municipiului Bacau, la propunerea conducătorului compartimentului de specialitate.

(2) Propunerile conducătorilor de compartimente vor fi insotite de un raport privind activitatea depusa de personalul din subordine cu privire la administrarea creanțelor fiscale.

Art. 6 La repartizarea fondului de stimulente pe salariati se stabilesc următoarele criterii de repartizare:

1. Contribuția efectiva in activitatea de constatare, impunere si de inspecție fiscala, precum si de incasare efectiva a debitelor ce se constituie in surse ale fondului de stimulente, precum si contribuția efectiva in activitatea de identificare a debitorilor, de urmărire si incasare prin executare silita a debitelor restante si de atragere suplimentara de venituri la bugetul local, precum si modalitati optime de incasare prin executare silita a debitorului;

 • 2. Contribuția personala la introducerea si aplicarea corecta a procedurilor de executare silita;

 • 3. Frecventa, valoarea si dificultatea incasarii debitelor prin executare silita.

 • 4. îndeplinirea corecta si la timp a activităților programate, calitatea serviciilor prestate, gradul de lichidare a debitelor primite spre incasare prin executare silita;

 • 5. Valorificarea in timp cat mai scurt a bunurilor supuse sechestrului, precum si vechimea debitelor;

 • 6. îndeplinirea corecta si la timp a activitatii programate, calitatea serviciilor prestate, conducerea corecta si la zi a evidentelor, precum si aportul personal determinat la buna organizare si funcționare a compartimentului din care face parte beneficiarul stimulentelor si la îndeplinirea obiectivelor activitatii proprii;

 • 7. Competenta profesionala dovedita si disponibilitatea la sarcini in îndeplinirea atribuțiilor.

 • 8. Complexitatea sarcinilor de serviciu si gradul de îndeplinire a acestora, precum si preocuparea constanta pentru colectarea in termen cat mai scurt a impozitelor, taxelor, contribuțiilor si altor sume datorate bugetului local.

 • 9. Timpul de munca efectiv lucrat precum si timpul suplimentar lucrat in afara orelor de program in luna de acordare a stimulentelor;

 • 10. Respectarea ordinii si disciplinei muncii.

Art. 7 Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi:

 • a) cel mult doua salarii de baza minime pe economie pentru personalul cu o contribuție directa in activitatea de constatare, stabilire, control, urmărire, executare, precum si încasarea efectiva a surselor bugetare din care se constituie fondul de stimulente.

 • b) cel mult un salariu de baza minim pe economie pentru restul personalului care contribuie la buna desfășurare a activitatii de stabilire, constatare, impunere, urmărire si executare silita, inspecție fiscala si incasare de impozite si taxe locale, precum si a altor venituri la bugetul local..

III. Plata stimulentelor si evidențierea in contabilitate.

Art. 8 Plata stimulentelor aprobate se face in cursul lunii curente pentru luna precedenta, sau in lunile următoare.

Art. 9 (1) Stimulentele acordate nu fac parte din salariul de baza, nu se suporta din fondul de salarii, iar asupra lor nu se calculează fondul pentru plata ajutorului de șomaj si contribuția pentru pensia suplimentara.

(2) Stimulentele acordate sunt supuse impozitării, potrivit prevederilor in vigoare, iar asupra lor se calculează contribuția de asigurări sociale de sanatate datorata de angajat.

Art. 10 Sumele ramase neutilizate la sfârșitul lunii, respectiv al anului, din fondul de stimulente constituit se reportează lunar si anual, urmând sa fie utilizate in același scop

Art. 11 Evidențierea in contabilitate a fondurilor de stimulare se efectuează potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanțelor.

IV. Dispozitii finale.

Art. 12 Sumele incluse in fondul de stimulare in mod necuvenit, prin nerespectarea prevederilor legale, vor fi deduse din fondul de stimulare existent in sold la data stabilirii măsurii sau din cel ce se constituie in perioada următoare, pana la recuperarea si virarea potrivit destinației inițiale.

Art. 13 Este interzisa acordarea de stimulente pana la recuperarea integrala a sumelor incluse in mod necuvenit in fondul de stimulare.

Art. 14 Sursele de constituire a fondului de stimulente, precum si cotele procentuale stabilite prin acte normative ulterioare se adapteaza corespunzător ori de cate ori intervin astfel de modificări sau completări.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ COJOqARlJ CRISTIAN


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI