Hotărârea nr. 45/2009

 Hotărârea nr. 45 din 27.02.2009 privind aprobarea rectificării Listei obiectivelor de investiţii în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2009, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobată prin H.C.L. nr. 435/22.12.2008, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 18/23.01.2009.

aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009, a

Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobată prin H.C.L. nr. 435/22.12.2008, modificată și completată prin H.C.L. nr. 18/23.01.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

 • - Prevederile art. 37 din Legea nr. 500/2002, a finanțelor publice, actualizată;

 • -  Hotărârea nr. 435/22.12.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată și completată prin H.C.L. nr. 18/23.01.2009;

 • - Referatul nr. 2128/26.02.2009, al Direcției Tehnice;

 • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău ;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „b” și ale art.45 (2) lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009, al Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobată prin H.C.L. nr. 435/22.12.2008, modificată și completată prin H.C.L. nr. 18/23.01.2009, în sensul că Lista de investiții nr. 2A la hotărâre, se modifică, după cum urmează :

• Se alocă de la bugetul de stat suma de 1.809.468 lei, transmisă de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, pentru finanțarea cheltuielilor de reabilitare a obiectivelor de investiții „Unități de învățământ preuni verși tare de stat” din municipiul Bacău.

Art. 2. Celelalte Anexe la Hotărârea nr. 435/22.12.2008, modificată și completată prin H.C.L. nr. 18/23.01.2009, respectiv 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21 și 2J, sunt și rămân neschimbate și valabile.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Patrimoniu.

PR^SEliikfEpEȘEDINȚÂ

NR. 45.

DIN 27.^2.2009  .<•   /

Red.Gh.Is/AP..ZE^iyDș,LÂ-4

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 2f\

LA HOTARAREA NR. ^6 DIN 27.02.2009


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII IN CONTINUARE PANA LA APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2009


(lol)

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (coU ♦ col.13)

flnantat din:

Fond de dezvoltare naționala

Credite bancare interne cont 80.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambur* •abil

Alte «uree constituite potrivit leg» fondAFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare [col.14+col.15J

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


TOTAL


731.540.126.13 774.136.327.52 99.981.192.91

518.732.437,33 570.485.576,86 78.725.891,36


0.00

0,00


24.814.081.05 1.125.000.00

23.559,171,45


0,00 1 7.530.000,00


1.544.<05.00

1.481.840,80


895.000.00

895.000,00


0.00  970.873.31

0,00  798.373.312J.57.903,68

1.401.554,08


A. OBIECTIVE IN CONTINUARE


726.452.182.57 789.048.383.96

518.732.487,33 570.485.576,86


94.893249.35

78.725.891.38


24.614.717.49

0,00 23.559.171,45


0.00 28.123.000,00 1,544.605.00

0,00 17.530.000,00 1.481.840,80


895.000.00

895.000,00


0,00  798.373^31 34'461.505^80 330505172


2.157.903.68

1.401.554,08


C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0.00

5.087.943.56

0,00

0,00

Din TOTAL, desfășurat potrivit ciaslficatieî bugetare


a^ea

199.363.56 1.125.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

172.500.00

3.591.080.00

3.591.080.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00


CAPITOLUL 51.02.

AUTORITAT1 PUBLICE (CL Bacau) TOTAL, din care:

3.557.450.50

2.336.541,05

3.557.450.50

2.336.541,05

599.500.00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:

2.967.950.50

2.336.541,05

2.967.950.50

2.336.541,05

10.000.00

0,00

Extindere si modernizare sediu Primărie str.Marasestl nr.6, din Municipiul Bacau

2.967.950.50

2.336.541.05

2.967.950.50

2.336.541,05

10.000.00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

589.500,00

0,00

585.500.00

0,00

589.500.0a

0,00

CAPITOLUL 61.02.

POLITIA PRIMĂRIEI MUN. BACAU

12.042.000.00

11.160.000,00

12.042.000.00

11.160.000,00

92.000.00

0.00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:

12.000.000.00

11.160.000,00

12.000.000.00

11.160.000,00

50.000.00

0.00

Construire clădire Politia municipala sl locala Bacau

12.000.000.00

11.160.000,00

12.000.000.00

11.160.000,00

50.000.00

0,00


0.00

0.00

0.00

oja

0.00

0.00

0.00

172.5flfl.OT

427.000.00

427.QOTJTO

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0-00

0.00

0.00

0.00

Q*2Q

0.00

0.00

10,000.00

10.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

aaa

0.00

0.00

0.00

10.000.00

10.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SM

w

0.00

&aa

0.00

0.00

0.00

172.500.00

417.000.00

417.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

oaa

0.00

92.000.00

92.000.00

aaa

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

ojoa

0.00

0.00

SLQS

0.00

0.00

50.000.00

50.000.00

0^0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.co

0.00

0.00

0.00

w

0.00

a^a

0.00

0-00

5SLOTQJ3O

50.000.00

SL2Q

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Pian 2009 (col.6 + col.13)

finantat din:

Fond de dezvoltare naționala

Credita bancare interne cont 00.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond de locuințe cont 80.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare [col.14+col.18]

din care:

do la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

S

0

7

8

9

10

11

12

13

14

16

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

42.000.00

0,00

42.000.00

0,00

42J2QW

0,00

0.00

0,00

w

0,00

0.00

0,00

MS

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2222

0,00

42.000.00

0,00

42.000.00

0,00

0.00

0,00

CAPITOLUL 65.02. INVATAMANT

148.909.195.26 146.909.195.26

6.326.463.21

M2

0.00

0.00

MQ

0.00

0.00

2JQ

0.00

8.326.463.21

4505.095.21

^821,366,00

TOTAL, din care:

117.929.970,58 117.929.970,58

4.808.494,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.808.494.59

3.743.476,19

1.065.018,40

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

148,719.295.26 146.719.29526

6.136.563.21

MQ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.136.563.21

4.315.195.21

1.821.368,00

TOTAL, din care:

117.929.970,58 117.929.970,58

4.808.494,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.808.494,59

3.743.476,19

1.065.018,40

Obiectiv de Investiții Grădiniță "Cartier

11.543,738.00

11.543.738.00

324.679.60

0.00

M2

0.00

MQ

0.00

0.00

0.00

MQ

324,879.60

160.650.00

164.029.60

Nord"

8.796.832,00

8.796.832,00

160.650,00

0,00

0.00

0,00

0,00

“0,00

0,00

0,00

0,00

160.650,00

160.650,00

0,00

Obiectiv de investiții Grădiniță PP, rtr.12

9.176.613.00

9.176,613.22

249.362.00

0.00

0.00

MQ

0.00

0.00

QJ2Q

0.00

0.00

249.362.00

1SLS&22

92758.00

6.867.695,00

6.867.695,00

156.804,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156.604.00

156.604,00

0,00

Obiectiv de Investiții Grădiniță PP, nr.26

11.883.361.69

11.683.361.69

162.316.00

sm

0.00

0.00

MQ

MQ

MQ

0.00

0.00

162.316.00

162,316,00

0,00

8.283.635,22

8.283.635,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Colegiul Economic "Ion Ghica",

1.967.999.00

L967.999.00

50-578.06

0.00

0.00

0.00

0.00

W

0.00

0.00

0.00

50.578.06

43.500.00

7.078.06

Municipiul Bacau - reparații capitale

1.680.335,00

1.880.335,00

50.578,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.578,06

43.500,00

7.078,05

cămin, strada Oituz

Obiectiv de investiții, reabilitare si dotări

48.311.578,00

48.311.578.00

204,369,02

0.00

2JJ2

0.00

0.00

122

0.00

M2

0.00

204.359.00

204.359.00

2J2Q

investitionale, Colegiul Economic

41.339.356,00

41.339.356,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Ion Ghica", Municipiul Bacau

Obiectiv de Investiții si datări

48.472.471.00

48.472.471.00

684250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

684.250.00

355.810.00

328.440.00

investitionale, "Campus Nou", Municipiul

38.124.275,00

38.124.275,00

355.810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

355.810,00

355.810,00

0,00

Bacau

Reabilitare Colegiul "Gheorghe

95.0QQ.00

39.960.22

0.00

0.00

MS

0.00

0.00

122

0.00

0.00

39.950.00

39.950.00

Vranceanu"

95.000,00

95.000,00

39,950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.950,00

39.950,00

0,00

Colegiul National "Vasiie Alecsandri" -

8.326.412.00

8.326.412.00

330.244.00

£L2Q

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

330.244,00

159.122.00

171.12Z00

corp nou

6.218.137,00

6.218.137,00

159.122,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

159.122,00

159.122,00

0,00

Reparații capitale Grădiniță PP nr.21

200.000.00

200.000.00

50.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.000.00

5W.0.QQ

100

188.000,00

188.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Reparații capitale Colegiul "H.Coanda"

400.000.00

400.000.00

159.283.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

159.283.00

159.283.00

122

388.000,00

388.000,00

159.283,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159.283,00

159.283,00

0,00

Contorfzare energie termica, Grădiniță

14.815.67

14.815.67

14.815.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JLQQ

0.00

14.815.67

14.815.07

122

nr.29

8.966,80

8.966,80

8.966,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.966,80

8.966,80

0,00

Corrtorizare energie termica Grădiniță 23

24.733.31

24.733.31

24.73331

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,733,31

24733.31

0,00

18.884,44

18.884,44

18.884,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.884,44

18.884,44

0,00

Contorizare energie termica Grădiniță 17

14.08L15

14.087.15

14,087.15

0.00

0.00

0.00

MQ

0.00

L52

0.00

2JJ2

14JJ87.15

14JW7.15

0.00

8.784,81

8.784,81

8.784,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,81

8.784,81

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col.13)

finanțat din;

Fond de dezvoltare naționala

Credite bancare interne cont S0.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambur-aabil

Atte surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 60.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

14

Contorizare energie termica Grădiniță 30

13.109.13

13.109.18

13.109.18

0.00

Loe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1310918

13.109.18

8.198,39

8.198,39

8.198,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.198,39

8.198,39

0,00

15

Contorizare energie termica Grădiniță 31

13.076.72

13.076.72

13.076.72

w

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.076.72

13,076.72

0.00

8.165,92

8.165,92

8.165,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.165,92

8.165,92

0,00

16

Contorizare energie termica Grădiniță 27

13.837.71

13.637.71

13.837.71

0.00

JLQft

0.00

QUQ

QjQQ

0.00

0.00

Q4Q

13.837.71

13.837.71

JLQQ

8.380,40

8.380,40

8.380,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.380,40

8.380,40

0,00

17

Contorizare energie termica Grădiniță 28

13.076.72

13.076.72

13.076.72

0.00

w

0.00

GLQQ

0.00

0.00

0.00

13,076.72

13.076.72

SLQO

8.165,92

8.165,92

8.165,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.165,92

8.165,92

0,00

18

Contorizare energie termica Grădiniță 21

23,050.42

2WQ42

21Q5ÎL42

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

0.00

SUffl

0.00

23.050.42

23.050.42

0.00

18.139,62

18.139,62

18.139,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18139,62

18.139,62

0,00

19

Contorizare energie termica, Grădiniță

9.191.80

9.191.80

9,191,80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

w

9191.80

9.191,60

0,00

nr.12/PN13

6.177,49

6.177,49

6.177,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.177,49

6.177,49

0,00

20

Contorizare energie termica, Grădiniță

9191.80

9.191.80

9191.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

w

0.00

9191,80

9.191.80

0x00

"Letea"

6.177,49

6.177,49

6.177,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.177,49

6.177,49

0,00

21

Contorizare energie termica, Școala

14.815.67

14.815.67

14.815.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LQQ

0.00

14.815.67

14x815x67

QxQQ

"Ion Luca"

6.966,80

8.966,80

8.986,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.966,80

8.966,80

0,00

22

Contorizare energie termica, Școala

24,7$9.69

24.756.89

24.756.89

oua

0.00

0.00

Q£Q

0.00

0.00

0.00

0.00

24.756,89

24.756.89

SL2Q

"George Bacovia”

18.908,03

18.908,03

18.908,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,908,03

18.908,03

0.00

23

Contorizare energie termica, Școala

24.756.89

24,756.89

24.756.89

0.00

0.00

5L2Q

0.00

0.00

0.00

sm

24.756.89

24.756,89

0.00

nr.15

18.908,03

18.908,03

18.908,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.908,03

18.908,03

0,00

24

Contorizare energie termica, Școala

24,756,89

24.756.89

24.756.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

im

24.756.89

24.756,89

0.00

“Alecu Russo"

18.908,03

18.908,03

18.908,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.908,03

18.908,03

0,00

25

Contorizare energie termica, Școala

14.815.67

14.815.67

14.815.67

0.00

0.00

0.00

Gxffi

0.00

0.00

14.815.67

14.815.67

“Spini Harer

8.966,80

8.966,80

8.966,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.966,80

8.966,80

0,00

26

Contorizare energie termica, Școala

14.815.67

14.815.07

14.815.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SLQQ

14.815.67

14.815,67

0.00

"Domnita Mana"

8.966,80

8.966,80

8.966,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.966,80

8.966,80

0,00

27

Contorizare energie termica, Școala

14.815.67

14.815.67

14.815.67

0.00

CLQfi

0.00

0.00

0.00

QJSfl

0.00

2x00

14.815.67

14.315.67

0.00

nr.10

8.966,80

8.966,80

8.966,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.966,80

8.966,80

0,00

28

Contorizare energie termica, Școala

24.756.89

24.756.89

24.756.89

0.00

SLQQ

&&

jlqq

QJ2Q

0.00

Q£Q

2J2

24,756.89

24.756.89

o.oo

"G.M.Candcov"

18.908,03

18.908,03

18.908,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.908,03

18.908,03

0.00

29

Contorizare energie termica. Școala

24.756.89

24.756.89

24.756.89

0.00

SLQQ

JLQO

QJÎQ

0x50

0.00

0,00

0,00

24,759.89

24.756.89

OJJO

"Alexandru cel Bun"

18.908,03

18.908,03

18.908,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

18.908,03

18.908,03

0,00

30

Contorizare energie termica, Școala

14915.67

14.815.67

14.815H7

0.00

LQQ

Qxflfl

JLQQ

QUQ

L2Q

QxQQ

14.815.67

14.815.67

0.00

"Constantin Plafon”

8.966,80

8.966,80

8.966,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.966,80

8.966,80

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total

Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Fond de dezvoltare naționala

Credite bancare Interne cont 80.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 60.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocaHi bugetare [col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

31

Contorizare energie termica, Școala

13^37.70

13.837.70

13.837.70

0.00

0.00

0.00

2J32

2J22

QiQQ

0.00

w

13.837.70

13.637.71!

0.00

"Mlhai Dragan"

8.380,38

8.380,38

8.380,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.380,38

8.380,38

0,00

32

Contorizare energie termica, Școala

21.958.05.

21.958.05

21.958.05

0,00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

222

0.00

21J>.58.0Ș

21.958,05

eus

"Octavian Voicu"

15.419,92

15.419,92

15.419,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.419,92

15,419,92

0,00

33

Contorizare energie termica, Școala

28.960.34

28,980,34

28.960.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28.960.34

28.960.34

SLOO

"Miron Costin"

21.940,96

21.940,96

21.940,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.940,96

21.940,96

0,00

34

Contorizare energie termica, Școala

14.815.67

14,616.67

14.815.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2^2

0.00

2120

0.00

14.815.67

14.815.67

QJ22

"Nlcolae lorga"

B.966,80

8.968,80

8.966,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.966,80

8.966,80

0,00

35

Contorizare energie termica, Școala

14.815.67

14.815.07

14.815.67

242

0.00

0.00

2J22

0.00

QJ2

0.00

14.815.67

14.815,57

QJ2Q

"ion Creanga"

8.966,80

8.966,80

8.966,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.968.80

8.966,80

0,00

36

Contorizare energie termica. Colegiul

23 017.94

23.017.94

23-017.94

0.00

0.00

QJ22

QJ2Q

ÎL2Q

0.00

23.017.94

23.017.94

0.00

National "Gheorghe Vranceanu"

18.107,15

18.107,15

18.107,15

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.107,15

18.107,15

0,00

37

Contorizare energie termica, Colegiul

30,042.68

30,042,66

30.042,66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2122

0.00

30.042.68

3O,P42,W.

0.00

National "V.Alecsandri"

22.631,75

22.631,75

22.631,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.631,75

22.631,75

0,00

38

Contorizare energie termica, Colegiul

40.955.93

40^55.93

40.955.93

0.00

0,00

£L22

2.22

0.00

W

0.00

0.00

40.955.93

40.955.93

QiOa

Tehnic "Anghel Sallgni"

29.650,05

29.650,05

29.650,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.650,05

29.650,05

0,00

39

Contorizare energie termica, Colegiul

28.69$.QZ

28.895.07

28.895.07

0.00

w

0.00

2.22

0,00

2^2

0.00

0.00

28.89W

28,895,07

0.00

"Henri Coanda"

21.875,69

21.875,69

21.875,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.875,69

21.875,69

0,00

40

Contorizare energie termica, Grup

5$.7$8.26

55J59.25

55.758.25

2*02

0,00

0,00

0.00

w

0.00

0.00

55-758.25

55.758.25

0.00

Școlar industria) "Letea"

42.408,74

42.408,74

42.408,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.408,74

42.408,74

0,00

41

Contorizare energie termica. Grup

28.895.07

28-895-07

28.895.07

0.00

2^2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28.895.07

28.895.07

0.00

Școlar "Mlhai Emlnescu"

21.875,69

21.875,69

21.875,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.875,69

21.875,69

0,00

42

Contorizare energie termica, Liceul

14.815.67

14,615.67

14.815.67

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

L22

14.815.67

0.00

"George Apostu"

8.968,80

8.966,80

8.966,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.966,80

8.966,80

0,00

43

Contorizare energie termica, Liceul

24.756.89

24.756.89

24.756.89

0.00

0.00

0.00

&22

QU2

0.00

0.00

24.756.89

24.756.89

0.00

Sportiv

18.908,03

18.908,03

18.908,03

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.908,03

18.908,03

0,00

44

Amenajare teren de sport, Școala

134.319,73

134,319.73

20-882.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

022

022

20.882.00

20.882.00

0.00

"Aiecu Russo"

100.570,03

100.570,03

20.882,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.882,00

20.882,00

0,00

45

Amenajare teren de sport, Școala nr,10

134.319.73

100.570,03

134.319.73

100.570,03

22.322.00

22.322,00

0.00

0,00

QJ2Q

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

222

0,00

0J2S

0,00

0.00

0,00

22,322.00

22.322,00

22.322.00

22.322,00

HQfl

0,00

46

Amenajare teren de sport, Școala

J.34,3.19J3

134.319.73

22.322.00

QJ22

0.00

0.00

0,00

0.00

222

0,00

0.00

22.322.00

22.322.00

Lsa

"Nicolae lorga"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

47

Amenajare teren de sport. Școala nr.15

134.319 J3

100.570,03

1.34.319.73

100.570.03

22.322.00

22.322,00

0.00

0,00

0.00

0,00

2^22

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

222

0,00

2J2

0,00

L2Q

0,00

22.322,00

22.322,00

22,322.00

22.322,00

0.00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanța» din:

Fond de dezvoltare naționala

Credite bancare Interne cont 60.81

Credite bancara externe

Fond extern nerambursabil

Atte surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond de locuințe cont 60.71

Taxa de salubrizare cont 60.40

Fond de rulment cont 60.39

Total alocații bugetare (col.144col.16)

din taie:

de la bugetul local

pe Mama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

6

«

7

8

9

10

11

12

13

14

15

46

Amenajare teren de sport, Școala

184.319.73

134.319.73

22.322,00

0.00

sm

0.00

sm

0.00

sm

0.00

sm

a,322.0Q

22.322.00

0.00

"G.M. Canei cov"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0.00

49

Amenajare teren de sport, Școala

134J19.73

134.319.73

134.320.00

0.00

QJQ

om

0.00

sm

0.00

sm

sm

134.320.00

134.320.00

0.00

"Mihai Dragan"

100.570,03

100.570,03

134.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.320,00

134.320,00

0,00

50

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

22.322.00

sm

om

sm

im

sm

sm

0.00

sm

22.322.00

22.322,00

0.00

"Mihall Sadoveanu"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

51

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.7?

134.319.73

22.322.00

OQ

0.00

sm

0.00

0.00

0.00

sm

sm

22,322.00

22.322.00

0.00-

"Ion Creanga"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

52

Amenajare teren de sport. Școala

134,319.73

134.319.73

126.750.00

0.00

w

Sm

0.00

sm

0.00

sm

sm

128,750.00

125.750J0Q

0.00

"Constantin Platon"

100.570,03

100.570.03

126.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.750,00

126.750,00

0,00

53

Amenajare teren de sport, Școala

134,319.73

134.319.73

75.359.00

0.00

om

0.00

sm

0.00

sm

0.00

75.359.00

75.359.00

0.00

"Oct avi an Volcu"

100.570,03

100.570,03

75.359,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.359,00

75.359,00

0,00

54

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

20.064.00

sm

sm

im

0.00

sm

0.00

0.00

0.00

20.064.00

2£m*m

0.00

"Nicu Enea”

100.570,03

100.570,03

20.064,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.064,00

20.064.00

0,00

55

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

126.750.00

0.00

sm

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126.750.00

126.750.00

sm

"Ion Luca"

100.570,03

100.570,03

128.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126,750,00

126.750,00

0.00

56

Amenajare teren de sport. Școala nr.9

115.988.36

115988.36

20.381.00

sm

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

sm

20.381,00

20.381,00

0.00

83.111,57

83.111,57

20.381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

20.381,00

20.381,00

0.00

57

Reabilitare Grădiniță PN "Splru Haret"

100.000.00

1W.QOQ.OQ

71.439.00

0.00

0.00

0.00

sm

sm

sm

0.00

sm

ZL43W

6W1.00

7.378.00

92.500,00

92.500,00

71.439,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

71.439,00

64.061,00

7.378,00

56

Reabilitare Grădiniță PP nr.27

ZSL301.66

79.301.88

79JO1.88

sm

0.00

0.00

0.00

sm

0.00

0.00

sm

79.301.88

39.651.00

39.850.88

79.301,88

79.301,88

79.301,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.301,88

39.651,00

39.650,88

59

Reabilitare Grădiniță PP nr.30

79.331.82

79.331.82

79.331.82

0.00

2*30

Qm

0.00

0.00

sm

sm

0.00

79.331.82

39,666.00

39.665.82

79.331,82

79.331,82

79.331,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.331,82

39.666,00

39.665,82

60

Reabilitare Grădiniță PP nr.16

79.732.34

79.732.34

79.732.34

SLQQ

0.00

sm

sm

0.00

0.00

0.00

0.00

79.732.34

40.000.00

39.732.34

79.732,34

79.732,34

79.732,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.732,34

40.000,00

39.732,34

61

Reabilitare Grădiniță PN nr.34

66-331.45

86.331.45

66.331.45

0.00

0,00

0,00

sm

0.00

0.00

0.00

sm

66.331.45

33.W.00

33.165.45

66.331,45

66.331,45

68.331,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.331,45

33.168.00

33.165,45

62

Reabilitare Grădiniță PP nr.31

75.867.53

75.882.53

75.867.S3

Sm

0.00

0.00

sm

sm

sm

sm

0.00

75.867.53

40.000.00

35^67.53

75.867,53

75.887,53

75.867,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.867,53

40.000,00

35.867,53

63

Reabilitare Școala clsJ-Vlil

920.000.00

920.000.00

5-000-00

0.00

0,00

0,00

0.00

om

0.00

0.00

220

5.000.00

5.000.00

om

"Al.cel Bun", Municipiul Bacau - et.HI

920.000,00

920.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64

Reabilitarea Școala cls.l-Vtll

212.000.00

212.000.00

145.182.36

tm

Sm

0.00

om

0.00

0.00

sm

sm

145.1^36

SLQQSm

78.182.36

"G.M.Cancicov", etapa II

200.000,00

200.000,00

145.182,36

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

145.182,38

67.000,00

78.182,36

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total

Plan 2009 (col.5 + coi. 13)

finanțai din;

Fond de dezvoltare naționala

Credite bancare

Interne cont 60.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alt* surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond de l&culnte cont 60.71

Taxa de salubrizare cont 5040

Fond de rulment cont 60.39

Total alocații bugetare [co1.14+col.15]

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

65

Reabilitare Școala cIs.l-VIII nr.15

100.000.00

100.000.00

30.000.00

0.00

0.00

0.00

GUfi

0.00

JLfifi

0.00

W

30.000.00

30.000.00

0.00

92.500,00

92500,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,000,00

30.000,00

0,00

66

Reparații capitale Școala clsJ-Vl!l

100.000.00

100.000.00

123.934.40

0.00

£LQQ

QLfifi

0.00

0,00

ÎLfifi

<LQQ

SLQfi

123,934.40

76.000.00

47.934.40

"G.Bacovia"

100.000,00

100.000.00

123.934,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123.934,40

76.000,00

47.934,40

67

Reparații capitale Școala cis.l-VUI

100.000.00

100.000.00

68,368,00

QJJQ

0.00

0.00

0.00

L0Q

fi4fi

LQQ

CLfifi

68.368.00

68J68.00

0.00

"Domnita Marta"

189.000,00

189.000,00

68.368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.368,00

68.388,00

0,00

68

Reabilitare Școala cls.l-Vfl1 "C-tin Platon"

lOT.WLfifi

100.000,00

76.883.05

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

QJ&

Z6.883.05

38.442.00

38.441.05

100.000,00

100.000,00

76.883,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.883,05

38.442,00

38.441,05

69

Reparații capitale Școala cIsJ-Vl li

100.000.00

100.000.00

91.795,99

CLfifi

0.00

JLflfi

0.00

SLQfi

0.00

0.00

0.00

61.795.99

16-000-00

45.795,99

"Alecu Russo"

100.000,00

100.000,00

61.795,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.795,99

16.000,00

45.795,99

70

Reparații capitale Grup Școlar

100.000.00

100.000.00

67.000.00

fi£Q

0.00

Lfifi

0.00

QJ2Q

0.00

0.00

0.00

67.QOT.QQ

67.000.00

0.00

"M.Eminescu*

100.000,00

100.000,00

67.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.000,00

67.000,00

0,00

71

Reparații capitale Colegiul National

928.Z2W

629.224.01

629224.01

0.00

QJ3Q

QJ22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

629.224,01

235.000.00

394.224,01

"Ferdinand r

629.224,01

629.224,01

829.224,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

629.224,01

235.000,00

394.224,01

72

Reparații capitale Colegiul Tehnic

200.000.00

200.000.00

78.848.47

QJ22

0.00

0.00

Lfifi

fi£fi

0.00

0.00

0.00

78.848.47

40.000.00

38.848.47

"Anghet Saligni"

200.000,00

200.000,00

78.848,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.848,47

40.000,00

38.848,47

73

Reparații capitale Colegiul National

290.000.00

290.000.00

137.051.00

QJfl

0.00

0.00

0.00

ÎW

0.00

0.00

0.00

13LSSLQQ

137.051.00

0.00

"Ștefan cel Mare"

290.000,00

290.000,00

137.051,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137.051,00

137.051,00

0,00

74

Reparații capitale Colegiul Tehnic de

200.000.00

200.000.00

124.695.94

0.00

0,00

0.00

0.00

OM

0.00

0.00

ojaa

124.695.94

51.2C0.00

73.495.94

Comunicații “N.V.Karpen", cămin elevi,

190.000,00

190.000,00

124.695,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.695,94

51.200,00

73.495,94

etapa II

75

Reparații capitale Liceul de Arta

150.000.00

9fi.007.89

0.00

QJJfi

0.00

0.00

0.00

0.00

JLfifi

90-607.89

48,000,00

42.607.89

"George Apostu", Municipiul Bacau

142.500,00

142.500,00

90.607,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.607,89

48.000,00

42.607,89

76

Reparații capitale Colegiul National

SfiMQSLfifi

300.000.00

300.000.00

0.00

QJJfi

0.00

0.00

0.00

0.00

LQfi

QJfi

3QQ.QQQ.Ql?

300.000.00

0.00

"Vasile Alecsandrl"

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

77

Reparații capitale Școala cls.l-V1l1

42.000.00

42.000.00

42J300.00

0.00

0.00

fi£Q

0.00

SLfifi

0.00

0.00

0.00

42,000.00

42.000.00

fi£O

"Mfhai Dragan’

42.000,00

42.000,00

42.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

42.000,00

0,00

78

Reabilitare Grădiniță nr.11

34.798.41

34.798.41

34.798.41

CLfifi

0.00

0.00

JLfiQ

0.00

0.00

0.00

fiâfi

34.798.41

0.00

34.798.41

34.798,41

34.798,41

34.798,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.798.41

0,00

34.798,41

79

Reabilitare Grădiniță nr.4

19.950.23

19.950.23

19.950.23

w

0.00

Lfifi

0.00

0.00

GJ2Q

0.00

5L0Q

1^930.23

<LOQ

19,950.23

19.950,23

19.950,23

19.950,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.950,23

0,00

19.950,23

80

Reabilitare Grădiniță nr.29

39.80157

39.801.57

SS£QL5Z

0.00

0.00

0.00

0.00

Ofifi

0.00

0.00

0.00

3001.57

QJ3Q

39.801.57

39.801,57

39.801,57

39.801,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.801,57

0,00

39.801,57

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (coW + col.13)

finanțat din:

Fond do dezvoltare naționala

Credite bancare

Interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambur-sabil

Alte «uree constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 60.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare [COI.14+COI.16]

din care:

de la bugetul local

pe Mama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

S

8

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Reabilitare Grădiniță nr.24

8.400.00

8.400,00

8.400.00

8.400,00

8.400.00

8.400,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Loa

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

8.400.00

8.400,00

W

0,00

8.400.00

8.400,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

189.900.00

189.900.00

189.900.00

0.00

0.00

0.00

w

0.00

0.00

0.00

0.00

189.900.00

189.900.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 88.02.

SANATATE

170.601.070.00 200,623.982.09

1.193.000.00

1.000.000.00

0.00

0.00

QJJO

0,00

0.00

193.000.00

193.000.00

0.00

TOTAL, din care:

71.293.644,00 111.465.156,94

1.020.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

170.559.070.00 200.781.988.09

1.151.000.00

0.00

1.000.000.00

0.00

QHQ

0.00

0.00

0.00

1$1.QMLQ0

151000,00

Q*QQ

TOTAL, din care:

71.293.644,00 111.485.156,94

1.020.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

Construire Spitalul Municipal Bacau

160.492.350.00 190.715.268.09

1.000.000.00

0.00

1000.000.00

&&

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

64.799.904,00 104.971.416,94

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Modernizare Spitalul de

10.016.720.00

10.016.720.00

131.000.00

0.00

0.00

w

qhq

fi£Q

0.00

0.00

0.00

131.000.00

131000.00

w

Pneumoftiziologie Bacau, etapa 1

6.443.740,00

6.443.740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire beci pentru depozitare,

50.000.00

50.000.00

20.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SLM

20.000.00

2P.00Q.QQ

0.00

Spitalul de Pneumoftiziologie

50.000,00

50.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

42.000.00

42.QQCLQ0

42.000.00

ÎLQQ

0.00

fiUQ

0.00

42.000.00

42.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

CAPITOLUL 87.02.

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

33.182.446.66

37.707.578.17

7.902.289.24

0.00

3.464.684.24

0.00

0.00 1.544.605.00

0.00

0.00

0.00

2.893.000.00

2.893.000.00

TOTAL, din care:

23.935.864,64

29.301.685,06

5.696.036,80

0,00

3.044.097,00

0,00

0,00

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

1.170.099,00

1170.099,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

32.080.083.10

36.605.214.61

6.799.925.68

0.00

3.265.320,68

0.00

QJM 1.544.605.00

QJ22

QHQ

0.00

1990.000.00

1990,QjlQJW.

0.00

TOTAL, din care:

23.935.864,64

29.301.685,06

5.696.036,80

0,00

3.044.097,00

0,00

0,00

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

1170.099,00

1.170.099,00

0,00

Modernizare Bazin înot

13.369.798.22

17.894.929.73

50.127.44

0.00

50.127.44

0.00

0.00

0.00

SLOO

0.00

CLQfi

w

om

0.00

9.288.695,58

14.654.516,00

49.630,00

0,00

49.630,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenajare piața pietonala, Casa de

2.726.978.44

2.726.978.44

1.000.000.00

000

im

QJÎfi

OQQ

0.00

0.00

1.000.000.00

1.000.000.00

0.00

Cultura "VAiecsandrt"

1.790.474,87

1.790.474,87

990.099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990.099,00

990.099,00

0,00

Amenajare parc b-dul Unirii nr.3

2.042.311.52

2,042,31152

2.041.605.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.544.605.00

0,00

0.00

497.000.00

4.97.QQaD0

0.00

1.873.732,25

1.873.732,25

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Modernizare Teatrul de vara

11.077.994.92

11.077.994.92

3.215.193.24

3.215.193.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

w

0.00

W

IZQfi

8.602.961,94

8.60Z961.94

2.994.467,00

0,00

2.994.467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Construire cimitir "Sarata ir

51.QQW

51.000.00

51-000.00

0.00

0.00

w

0,00

QUQ

0.00

0.00

w

51000.00

51000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare si modernizare "Insula de

215.000.00

21 $,009.00

21S.QOO.QQ

QJÎQ

0.00

Qlffl

SL2Q

QUQ

SL2Q

0.00

0.00

215.000.00

215.000.00

0.00

agrement", aplicație POR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col.13)

finanțat din:

Fond de dezvoltare naționala

Credite bancare Interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern narambur-sabrl

Alteaiiroe constituite potrivit legii fond ATM

Fond de locuințe cont 60.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare [col.14+col.15j

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15


 • 7  Construire "Centrul de agrement st turism" la padurea Tamas, aplicație POR

 • 8 Amenajare piesagistica si zona de agrement "Complex Olimpic"

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII


CAPITOLUL «8.02. ASISTENTA SOCIALA TOTAL, din care:


A. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care

 • 1  Centrul de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din Municipiul Bacau, aplicație POR

 • 2  Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului Social pentru îngrijire Persoane Vârstnice, din strada Aleea Ghioceilor, aplicație POR

 • 3  Reabilitare clădire pentru "Clubul Pensionarilor 11", din strada Șoimului

CALTB CHELTUIELI DE INVESTIȚII


200.000.00

180.000,00

200.000.00

180.000,00

200.000.00

180.000,00

2.397.000.00

2.200.000,00

2.397.000.00

2.200.000,00

27.000.00 0,00

U02.363.56

0,00

0,00

U02.363.56

0,00

572.000.00

348.000,00

572.000.00

348.000,00

572.000.00

348.000,00

375.WLQS

348.000.00

3Z5>QOT,0Q.

348.000,00

375.000.00

348.000,00

50.000.00

45.000,00

50.000.00

45.000,00

50.000.00

45.000,00

75.000.00

68.000,00

75.000.00

68.000,00

75.000.00

68.000,00

350.000.00

325.000,00

350,000.00

325.000,00

350.000.00

325.000,00

197.000.00

0,00

197,000.00

0,00

197.000.00

0,00


0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

199.363.58

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00


0.00

QJQ

0,00

0,00

OHO

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00


CAPITOLUL 70.02.

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA TOTAL, din care:


117.892.665.87 118.671.931.44

102.902.781,47 103.765.696,60


15.711.805,58


CONSILIUL LOCAL: TOTAL, din care:


106.205.955.87 106.985,021.44

97.918.573,47 98.781.488,60


17.193.383.98

15.641.440,58


0.00

0.00

0,00

0,00

Q£fi

0.00

0,00

0,00

0.00

8.381.109.52

0,00

8.092.376,77

0.00

8.381.109.52

0,00

8.092.376,77


Al. OBIECTIVE IN CONTINUARE

105.827.635.87 106.606.701.44

16.815,063.98

0,00

8.381.109.52

TOTAL, din care

97.918.573,47

98.781.488,60

15.641.440,58

0,00

8.092.376,77

Consolidare imobil, str.Marasesti 11

1.543.300.00

1.543.300.00

5.000.00

0.00

ILOQ

1.150.000,00

1.150.000,00

0,00

0,00

0,00

Locuințe sociale Tipografilor 12

6.165.578.43

6.944.644.00

1.421.381.96

0.00

526.381.96

5.342.789,87

6.205.705,00

1.402.848,00

0,00

507.648,00


3 Amenajare Piața Centrala


Q£S    619,.067,12

0,00    619.087,12


£L0Q

0.00

QJM

0.00

0.00

0.00

200.000.00

200.000.00

QJ1Q

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

180.000,00

0,00

0,00

0.00

OHO

Q.0&

0.00

27.000.00

27.000.00

SLQQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

LQO

QJ20

QJ2Q

XOQ

90WW

903,000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

572.000,00

572.000.00

QUfi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348.000,00

348.000,00

0,00


0.00

0,00

0.00

0.00

w

0.00

375.000.00

375.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

348.000,00

348.000,00

0,00

iLOfi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5QJ2Q9J2Q

50.000.00

0.00

0,00

0,00

. 0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.000.00

75.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.000,00

68.000,00

0,00


W

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

OxOQ

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

350.000.00

325.000,00

350.000.00

325.000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

(100

CLQQ

197.000.00

197.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

3,000.000,00

0.00

895.000.00

Q*QQ

0.00

5.353.354.46

5.016.818.78

0,00

2.730.000,00

0,00

895.000,00

0,00

0,00

3.994.428,81

3.657.893.13

338.535,68

000

3.000.000.00

0.00

895.000.00

0.00

0.00

4.917274.46

4.580.738.78

336.535.68

0,00

2.730.000.00

0,00

895.000,00

0,00

0.00

3.924.063,81

3.587.528,13

336.535,68

aoQ

3.000.000.00

w

895.000.00

0.00

0.00

4.538.954.48

4.202.418.78

336.535.68

0,00

2.730.000,00

0,00

895.000,00

0,00

0,00

3.924.063.81

3.587.528.13

336.535,68

0.00

2J22

0.00

0.00

0.00

5DOO.OO

â.QQSLQO

QJQO

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

895.000.00

0.00

£LOQ

QJKL

QJ3Q

0.00

0,00

0,00

0,00

895.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

SLOQ

0.00

0,00

0.00

QJQ

0.00

1.011.774,23

1.011.774.23

QJ22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797.983,58

797.983,58

0,00


Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col.13)

finanțat din:

Fond de dezvoltare naționala

Credite bancare Interne cont 60.81

Credita bancare externe

Fond extern nerembur-«abil

Alta sune constituite potrivit taglt fondAFM

Fond do locuințe cont 80,71

Taxa da salubrizare cont 60.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare [COI.14+COI.15]

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

Centrul Expozttional sl de Afaceri

60.460.000.00

57.578.585,00

60.460.000.00

57.578.585,00

4.517.479.79

3.927.481,00

SLSO

0,00

1.017.479.79

747.481,00

ISO

0,00

3.000.000.00

2.730.000,00

W

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

QJJQ

0,00

500.000.00

450.000,00

500.000.00

450.000,00

ISO

0,00

5

LTE Narciselor 4 A

597.000.00

514.220,00

597.000.00

514.220,00

200.000.00

180.000,00

0.00

0,00

£LQQ

0,00

W

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

200.000.00

180.000,00

200.000.00

180.000,00

0.00

0,00

6

LTE locuințe pentru tineri, destinate

2.452.589.74

2.452.589.74

80.000.00

QâQ

0.00

0.00

IISS

Q£Q

o&s

0.00

0.00

80.000.00

80.000.00

0.00

închirierii, zona Bucegi iii A, str.Telulul

1.687.523,70

1.687.523,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

LTE locuințe construite prin credit

2.242 540.90

2.242.640.90

200.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

sas

0.00

0.00

0.00

200.000.00

200.000,00

ipotecar, strada Teiului, zona Bucegi III

1.958.854,40

1.956.854,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Reabilitare clădire si modernizare la

75.000.00

75.000.00

75.000.00

SJ&

2J2Q

0.00

0.00

0,00

0.00

75.000.00

75.000.00

0,00

Centrul Social, din strada Henri Coanda, nr.9

68.000,00

68.000,00

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.000,00

68.000,00

0,00

9

Reabilitare clădire si modernizare la

K.OOT.QQ

75.000.00

75.000.00

0.00

w

w

w

0.00

0.00

0.00

0.00

75.000.00

75-000.00

SLQQ

Centrul Social, din strada Henri Coanda, nr.9, aplicație POR

68,000,00

68,000,00

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

68.000,00

68.000,00

0,00

10

Reabilitare termica bloc nr.62, sc.A, B,

1415.338,40

1.415.338.40

286^57.97

0.00

194.524.65

0.00

0.00

0.00

w

JLQQ

slos

91,733.32

SU33.32

0.00

C, D, strada Republicii

1.279.952,10

1.279.952,10

286.257,97

0,00

194.524,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91.733,32

91.733,32

0,00

11

Reabilitare termica bloc nr.35, strada

1.530.242.50

1.530.242.50

215.401.30

QJS

194.524.00

0,00

w

w

0.00

0.00

0.00

20.877.30

20.877.30

0.00

Aviatorilor

1.401.344,20

1.401.344,20

215.401.30

0,00

194,524,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

20.877.30

20.877,30

0,00

12

Reabilitare termica bloc nr.60, strada

1.955.878.00

1.955.878.00

427.213.16

0.00

382.524.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44.689.16

44.689.16

0.00

Republicii

1.788.328,00

1.788.328,00

427.213,18

0,00

382.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

44.689,16

44.689,16

0,00

13

Reabilitare termica bloc nr.2, sc.A,

800.347.30

800.347.30

194,52.4.00

w

194,524.00

0.00

QJJQ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ÎLQQ

strada Neptun

725.767,40

725.767,40

194.524,00

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Reabilitare termica bloc nr.159, strada

943.755.00

943,755.00

194.524.00

w

194,524.00

0.00

0.00

0.00

SSQ

0J2Q

0.00

0.00

QJÎO

fiJQQ

Marasesti

856.396,60

856.396,60

194.524,00

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Reabilitare termica bloc nr.1, strada

927.^43.10

927.643.10

227.594.11

194,524.00

0.00

0.00

0.00

0.00

w

33.070,11

33.070.11

0.00

Mioriței

847.681,50

847.681,50

227.594,11

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.070,11

33.070,11

0,00

16

Reabilitare termica bloc nr.3, strada

2.024.812.30

2.024.812.30

194.524.00

0.00

194,524,0.0

QJiQ

LQQ

0.00

0.00

0.00

oss

0.00

SLfiQ

0.00

Mioriței

1.954.467,90

1.954.467,90

194.524,00

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Reabilitare termica bloc nr.5, strada

900.858.70

900.858.70

213.890.00

0.00

194.524.00

4L0Q

0.00

0,00

CLSfi

QJ0

0,00

19.386.00

9.366.00

10,000.00

Mioriței

823.648,30

823.648,30

213.890,00

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.366,00

9.366,00

10.000,00

18

Reabilitare termica bloc nr.7, strada

917.917.10

917.917.10

265.467.60

w

194.524.00

w

W

0.00

QJ3Q

w

QJ2Q

70.943.60

1QJ.43.6Q

60.000.00

Mioriței

839.658,30

839.658,30

265.467,60

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

70.943,60

10.943,60

60.000,00

19

Reabilitare termica bloc nr.1, strada

548.343.90

548.343.90

228.025.59

0.00

194,524.00

0.00

0.00

QaQQ

0.00

0.00

33.501.59

13,501.59

20,000,00

Stanicului

499.806,40

499.806,40

228.025,59

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.501,59

13.501,59

20.000.00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total

Plan 2009 (col.5 + col.13)

finanțat din:

Fond de dezvoltare naționala

Credite bancare interne cont 60.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambur-sabil

Alte surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 60.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (cof.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

20

Reabilitare termica btoc nr.2, strada

807.251.30

807.251.30.

229.126.14

0.00

191524,90

0.00

0.00

MQ

0.00

0.00

MQ

34.802.14

34.602.14

0.00

Slanicului

735.842,00

735.842,00

229.126,14

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.602,14

34.602.14

0,00

21

Reabilitare termica bloc nr.3, strada

557.441.40

557.441.40

Z71793.6Q

0.00

194,52100

0.00

0.00

QJ2Q

MQ

MQ

0.00

77.269.60

62.960.68

14.308.92

Slanicului

508.327,30

508.327,30

271.793,60

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.269,60

62.960,68

14.308,92

22

Reabilitare termica bloc nr.5, strada

S6M.1150.

560.914.50

250.962.40

0.00

194.524.00

0.00

0.00

MQ

0.00

0.00

MQ

58.438.40

47.442.95

8.995.45

Slanicului

511.580,30

511.580,30

250.962,40

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.438,40

47.442,95

8.995,45

23

Reabilitare termica bloc nr.4, strada

1.051.456.50

1.051.456.50

238.792.48

0.00

194.524.00

mq

0.00

SLQQ

MQ

MQ

0.00

44.266.46

44.268.48

0.00

Neagoe Vodă

962.543,40

962.543,40

238.792,48

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.268,48

44.268,48

0,00

24

Reabilitare termica bloc nr.5, strada

560.560.60

560.560,60.

195.787.79

0.00

194.524.00

0.00

MQ

0.00

MQ

0.00

0.00

1266,79

1.263.79

0.00

Neagoe Vodă

511.252,60

511.252,60

195.787,79

0,00

194.524,00

0,00

0,00

• 0,00

0,00

0,00

0.00

1.263,79

1.263,79

0,00

25

Reabilitare termica bloc nr.B, strada

814.666.70

814.668.70

263.224.41

QUQ

194.524.00

0.00

0.00

MQ

MQ

0.00

0.00

88.700.41

66.700.41

MQ

Neagoe Vodă

739.022,10

739.022,10

283.224,41

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

68.700,41

68.700,41

0,00

26

Reabilitare termica bloc nr.124, sc.B, C,

1.280.616.50

1.280.616.50

228.457.11

QUQ

194.524.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MQ

335)33.11

33,933,11

0.00

D, strada Mllcov

1.171.414,10

1.171.414,10

228.457,11

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.933,11

33.933,11

0,00

27

Reabilitare termica bloc nr.124, sc.A, E,

827.725.10

827.725.10

194.524.00

w

194.524.00

5LQ9

MQ

MQ

MQ

0.00

0.00

Q£Q

0.00

MQ

strada Milcov

750.237,60

750.237,60

194.524,00

0,00

194.524.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Reabilitare termica bloc nr.126, sc.A, B,

1,Q39.OT9.ro.

1.039.609.00

232.862.24

0.00

194.524.00

0.00

0.00

0.00

0.00

QJJQ

MQ

38.338.24

38-338.24

0.00

strada Milcov

950.138,40

950.138,40

232.862,24

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.338,24

38.338,24

0,00

29

Reabilitare termica bloc nr.126, sc.C,

473.069,20

473.069.20

225.915.27

0.00

194,524.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MQ

0.00

31.391.27

239.69

31.151.58

strada Milcov

430.255,70

430.255,70

225.915,27

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

31.391.27

239,69

31.151,58

30

Reabilitare termica bloc nr.132, SC.A, B,

1 <462.723.10.

1.482.723.10

266.733.76

0.00

194.524.00

0.00

MQ

LQQ

MQ

0.00

0.00

72.209.76

72.209.76

0.00

C, strada Milcov

1.355.219,80

1.355.219,80

268.733,76

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.209,76

72.209,76

0.00

31

Reabilitare termica bloc nr.132, sc.D, E,

721.633.6D

721.633,60

237.035.18

0.00

194,524.00

0.00

0.00

MQ

MQ

QJ2Q

0.00

42.511.16

42.511.18

0.00

strada Mllcov

650,706,00

650.706,00

237.035,18

0,00

194.524,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.511,18

42.511,18

0,00

32

Reabilitare termica bloc nr.6, sc.D,

502.964.00

502.964.00

214.572.51

0.00

194,52100.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.048.51

2004151

0.00

Aleea Constructorului

457,456,90

457.456,90

214.572,51

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.048,51

20.048,51

0,00

33

Reabilitare termica bloc nr.25, strada

1.078.670,80

1.078.670.80

194.524.00

0.00

194,524.00

M2

MQ

MQ

0.00

MQ

MQ

0.00

0.00

0.00

Comisa

982.546,80

982.546,80

194.524,00

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Reabilitare termica bloc nr.9, sc.A, F,

1.050.979.90

1,050,979.99

215.385,74

0.00

194.524.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MQ

SLQQ

20.861.74

20.861.74

SLQQ

strada Pictor Aman

959.496,80

959.496,80

215.385,74

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.861,74

20.861,74

0,00

35

Reabilitare termica bloc nr.7, sc.A, B,

491.311.10

491.311.10

194,524.00

M>Q

194.524.00

0.00

0.00

MQ

MQ

0.00

MQ

0.00

MQ

0.00

strada Aviatorilor

446.047,20

446.047,20

194.524,00

0,00

194.524,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

Reabilitare termica blocnr.14, sc.A,

606.307.60

606.307.60

275.250.23

0.00

184,52100

0.00

0.00

MQ

QJJQ

MQ

Q£Q

£0,726.23

80.728.23

0.00

strada Aviatorilor

554.767,30

554.767,30

275.250,23

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.726,23

80.726,23

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Fond de dezvoltare naționala

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambur-sabll

Alte «uree constituite potrivit legii fbndAFM

Fond de locuințe cont 50,71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 60.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

0

8

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Reabilitare termica bloc nr.4, strada

40MQ2.4P

406.602.40

219.118.56

0.00

194,524,00

£LQQ

0.00

0.00

0.00

0.00

24.594.56

24.594.56

0.00

Aviatorilor

369.929,80

369.929,80

219.118,56

0,00

194.524.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

24.594,56

24.594,56

0,00

Reabilitare termica bloc nr.8U, strada

1.294225.20

1294.225.20

280.298.85

0.00

194.524.00

0.00

0.00

0,00

ILQQ

0.00

0.00

85.774.85

10.390.75

75.384.10

Razboieni

1.184.875,10

1.184.875,10

280.298,85

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.774,85

10.390,75

75.384,10

Reabilitare termica bloc nr.8, strada

1.166.060.60

1.166.060.60

276,557.25

£LQQ

194.524.00

0.00

0.00

0.00

QJ22

0.00

CLQQ

82.033.25

26.342.17,

55.691.08

Cuza Vodă

1.068.678,10

1.068.678,10

276.557,25

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.033,25

26.342,17

55,691,08

Reabilitare termica bloc nr.11, strada

824.969.40

624.969.40

2?Q,373,63

0.00

194,440.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.933.63

4.929.08

61.004.55

Păcii

570.704,50

570,704,50

260.373,83

0,00

194.440,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

65.933,63

4.929,08

61.004.55

Reabilitare rețele termice secundare din

2,479200.00

2.479.200.00

1.177.100.00

0-00

W

0.00

0.00

0.00

0.00

QJJft

1.177.100.00

1.177.100.00

0.00

Municipiul Bacau (PT 7, PT 13, PT 31,

2,467.100,00

2.487.100,00

1.165.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.165.000.00

1.165.000,00

0,00

PT 33, PT69)

LTE Sinetului II

1.000.000.00

1.000.000.00

■3.Q..000.0Q

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

w

000

0.00

30.000.00

30.000.00

0.00

900.000,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

CI. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

378.320.00

378.320.00

378.320.00

0.00

0.00

0.00

cjqu

QJ2Q

Q£Q

0-00

0.00

378.320.00

378.320.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CET

11^5^10,00

11.886.910.00

436.080.00

LQ2

0£Q

O^Q

0.00

ftxQQ

0.00

QJ2Q

436.Q8QJ0

436.080.00

0.00

TOTAL, din care:

4,984.208,00

4.984.208,00

70,365,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

70.365,00

70.365,00

0,00

A2. OBIECTIVE IN CONTINUARE

11.686.910.00

11.686,910.00

436.080,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

436.080.00

436.080.00

0.00

TOTAL, din care:

4.984.208,00

4.984.208,00

70.365,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.365,00

70.365,00

0,00

Reabilitare termica a blocurilor-

11.686.910.00

11.686.910.00

436.080.00

&2Q

QaQQ

0,00

0.00

QlQQ

0-00

0.00

436.080.00

438.080.00

0.00

instalații interioare de utilitati publice,

4.984.208,00

4.984208,00

70.365,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

70.365,00

70.365,00

0,00

in Municipiul Bacau - etapa t

CAPITOLUL 74.02,

PROTECȚIA MEDIULUI

103.409,498.41.

103.613.733.87

28.904.348.86

0.00

0.00 u

125.000.00 25,1

0,00

0.00

0.00

w

2.656.346.86

2.656.346.86

0.00

TOTAL, din care:

63.293.493,35

63.447.444,79

16.712.884.15

0,00

0,00

0,00 14.800.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.912.884,15

1.912.884.15

0,00

CONSILIUL LOCAL:

95.500.174.26

95.500.174.26

28.376.082.86

0.00

0.00 U25.000.00 25.1

0.00

SLQQ

0.00

CJÎQ

2.128 082.86

2.128.082.86

Q£Q

TOTAL, din care:

56.933.094,02

56.933.094,02

16.224.484,15

0.00

0,00

0,00 14.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.424.484,15

1.424.484,15

0,00

A1. OBIECTIVE IN CONTINUARE

93.780.874.26

93.780.874,26

26.656.782.86

0.00

w

0.00 25.123.000.00

0,00

0.00

QJÎQ

1,533.782.86

1.533.782.86

0.00

TOTAL, din care:

56.933.094,02

56.933.094,02

16.224.484,15

0,00

0,00

0,00 14.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.424.484,15

1.424.484,15

0,00

înlocuire rețele apa - str.D. Cantemir

268.155.55

268.155,55

94.5Z2.25

0.00

QJ2Q

0.00

0.00

0,00

QJQ

QJ3Q

QJ2Q

9.4.572,2$

94.572.25

£LOQ

202.018,31

202.018,31

93.532,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93.532,50

93.532,50

0,00

Deviere colector canalizare str. Calea

783,911.38

783.911.38

SJflW

0.00

0.00

0.00

LQQ

0.00

0,00

6.000.00

6.000.00

OxQQ

Republicii

707.758,22

707.75B.22

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Reabilitare sistem de alimentare cu apa

340.394.40

340.394.40

33.175.96

0.00

0.00

w

0.00

0^0

0.00

0.00

33.175.96

33.175.96

LQQ

si canalizare str.lzvoare

301.410,48

301.410,48

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

fa

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col.13)

finanțat din:

Fond de dezvoltare naționala

Credite bancare Interne cont 50.81

Credit» bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond ATM

Fond do locuințe cont 80.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 80.39

Total alocații bugetare [coL14+co!.15]

din care:

da la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

L.T.E.strada înfrățirii

943.806.70

943.806.70

472.309.45

0.00

W

0.00

0.00

0.00

0.00

CLQQ

0.00

472.309.45

472.309.45

0.00

852.483,32

852.483,32

466.309,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466.309,45

466.309.45

0,00

înlocuire rețele apa si canalizare strada

1.169.906.23

1.169.906.23

756.525.20

w

0.00

0.00

QJQ

0.00

w

0.00

756.525.20

756.525.20

0.00

Vasile Parvan

1.064.441,69

1.064.441,69

749.642,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

749.642,20

749.642,20

0,00

Construire rețea alimentare cu apa - str.

7.600.00

7.600.00

7.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

QJffl

0.00

w

7.600.00

7.600.00

0.00

V.Lupu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire rețea alimentare cu apa - str.

5.600.00

5.600.00

5.600.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

16QQJTO

5JQ5LOO

0.00

Muscatelor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Managementul integrat al deșeurilor, In

90.261.500.00

90.281,500.00

25.281.000.00

0.00

0.00

0.00

25.123 000.00

0.00

0.00

0.00

15.8.000,00

158.000.00

0.00

Municipiului Bacau sl al zonelor învecinate

53.804.982,00

53.804.982,00

14.915.000,00

0,00

0,00

0,00 14.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115-000,00

115.000,00

0,00

C1. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.719.300.00

1.719.300.00

1.719.300.00

0.00

0.00 1.125.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$94,300,00

SS'UOO.OO

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RJLG.C.

7.909,324.15

8.113.559.61

528.264.00

0.00

0&

0.00

0.00

0.00

0.00

w

528,264.00

528.264.00

TOTAL, din care:

6.360.399,33

6.514.350,77

488.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

488.400,00

488.400,00

0,00

A2. OBIECTIVE IN CONTINUARE

7.909.324.15

8.113.559.61

528.264.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

528.264.00

528.264.00

TOTAL, din care:

6.360.399,33

6.514.350,77

488.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

488.400,00

488.400,00

0,00

Supratraversare parau Trebes cu

775.80120

790,54142

11.325.00

0.00

w

w

0.00

0.00

0.00

0.00

11.325.00

11.325.00

0.00

conducta de apa potabila Dn=150 mm sl conducta de apa uzata Dn-400 mm

538.324,90

548.553,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Supratraversare parau Negel cu

980.878.90

999.515.60

488.400.00

QJÎQ

0.00

SLOQ

0.00

w

w

488.400.00

488.400.00

conducta de apa potabila Dn=600 mm si conducta de apa uzata Dn«168 mm

720.796,32

734.491,45

488.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

488.400,00

488.400.00

0,00

Conducta de legătura Dn= 600 mm

1.177.43926

1,288,118.55

741.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

w

741.00

741.00

0.00

intre plecare II Gheralesti si plecare II Mărgineni pentru transportul apei potabile din Statia de pompare Gheralesti la rezervoarele Barați

828.800,01

906.707,21

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

înlocuire conducta apa potabila OL

640,204.79

700.384.04

100.00

0,00

0.00

QJ3Q

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

d> 250 mm, str.MIron Costln de la intersecția cu str.PictorAman pana la str.Stadlonulu!

554.478,10

606.599,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrejmuire paturi de uscare a namolu -

2W.WO.OQ

250.000.00

8.WQ.0Q

0.00

0.00

2J2Q

0.00

0.00

0.00

0.00

8,300.00

8.800.00

0.00

lui de la Statia de Epurare a apelor uzate, in Municipiul Bacau

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

înlocuire conducta de refulare Dn 500

960.000.00

960.000.00

5.950.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

5.950.00

5.950.00

0.D0

mm Statia de pompare ape uzate

680.000,00

880.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SertoanestI

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total

Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Fond de dezvoltare naționala

Credite bancare Interne cont 60.81

Credita bancara externe

Fond extern nerambur-eabll

Alte surse constituite potrfvtt legii fondAFM

Fond de locuințe cont 80.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (coL14*coL15]

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

6

9

7

8

9

10

11

12

13

14

18

7

Conducta de legătură Dn 700 mm

490,000,00

480.000.00.

500.00

0.00

0.00

2*22

0.00

0.00

222

0.00

0,00

500.00

500.00

0,00

Intre conducta Dn 700 mm, strada Ștefan cel Mane si conducta Dn 800 mm, strada Digu Bamat

420.000,00

420.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

înlocuire conducta de apa Dn 600 mm

420,000,0.0.

420.000.00

5.474.00

0.00

2*22

2*22

0.00

122

222

222

222

5.474.00

5.474.00

0.0Q

str.Calea Moinesti subtraversare linii ferate fabrica de bere si curte Vinalcool

325.000,00

325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

înlocuire conducta de apa Dn 400 mm

890.000.00

890.000.00.

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,00

500.00

0.00

b-du) Unirii de la pod Bistrița pana la Cafea Bârladului

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

înlocuire conducta de apa Dn 600 mm

500.000.0Q

500.000.00

5.474.00

(LQQ

0.00

2*22

0.00

0.00

0,00

2*22

222

5.474.00

5,47422

222

str.Garil Intre str.A lancu si strada M.Eminescu

420.000,00

420.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

înlocuire conducta de apa Dn 125 mm

345.000.00

345.000.00

500.00

2£Q

0.00

0.00

0.00

222

222

222

0.00

500.00

500.00

0.00

str.Calea Moldovei de la str. Frunzei la restaurantul Popas

270.000,00

270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

înlocuire conducta de apa Dn 600 mm

490.000.00

490.000.00

500.00

w

0.00

0.00

2*22

0.00

0.00

222

Q2Q

500.00

500.00

0.00

str.Frunzel din Stafia de pompare Gheraîesti pana la str.Calea Moldovei cu conducta Fgn Dn 700 mm

CAPITOLUL 81.02.

403.000,00

403.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.E.T.

10.851.612.00

10.851.612.00

693.327.66

QJ22

£LQQ

0.00

0.00

w

222

222

0.00

693.327.86

693.327.60

0.00

TOTAL, din car»;

4.840.985,00

4.840.985,00

675.827,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

675.827,66

675.827,66

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

10.851.612.00

1O.W1.512.Q0

693.327.66

2*22

0.00

0.00

0.00

12Q

0.00

2*22

222

693.327.66

693.327,66

0.00

TOTAL, din care:

4.840.985,00

4.840.985,00

675.827,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

875.827,66

675.827,66

0,00

1

Reabilitarea instalației de termoficare

4.102.400.00

4.102.400.00

35.000.00

2*22

w

0.00

0.00

0.00

2*22

222

35.000.00

35.000.00

0.00

de baza din CET Bacau - înlocuirea boilerului de baza nr.1

500.314,00

500.314,00

17.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

17.500,00

17.500,00

0,00

2

Modernizare stafii hidrofor, in Municipiul

5.977.597.00

5.977.597.00

234.000.00

w

w

0.00

0.00

0.00

222

0.00

0.00

234.000.00

234.000.00

0.00

Bacau

3.581.056,00

3.581.056,00

234.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234.000,00

234.000.00

0,00

3

Transformarea 9 CT in PT - automatizare

70.000.00

70.000.00

13.323.00

0.00

w

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

13.323.00

13*323*02

222

drspecertzare, construcții

70.000,00

70.000,00

13.323,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.323,00

13.323,00

0,00

4

Tranformarea 6 CT existente (CT 2 Parc,

150.000.00

150.000.00

84.534.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

0*22

84.534.00

84.534.00

0.00

CT 1 Comisa, CT 1 Mai, CT Grivita Roșie CT Luceafărului, CT 4 Cremenea) in PT

138.000,00

138.000,00

84.534,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.534,00

84.534,00

0,00

5

Reabilitarea instalațiilor de recirculare

551.615.00

551.615.00

326.470.66

0*22

0.00

0.00

2*22

0.00

222

0.00

0.00

326.470.66

326470.66

0.00

acc af. PT apartlnand sistemului de termoficare

551.815,00

551.615,00

326.470,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326.470,66

326.470,66

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Fond do dezvoltare naționala

Credite bancare interne cont 50.91

Credite bancare externe

Fond extern ne rambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond do locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50,40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare !col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

3

0

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CAPITOLUL 84.02. TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII TOTAL, din care:

132,521.997/43 .

120.691207,24

139286.838.19

125,890.096,84

36.068.801.96

33.752.842,58

0.00

0,00

11.968.287,29

11.422.697,68

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

CLOQ 0,00

SL2Q

0,00

 • 798.373.31

 • 798.373.31

23.302.141.36 23.302.141.36

21.531.771.59 21.531.771,59

QJ2Q

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

131.694.427.43 138J.59278A9

3524124196

0.00

11.968,287.29

OfiQ

0.00

0.00

0.00

0.00

Z98L3Z3J1

22.474.581.36 I

0.00

TOTAL, din care;

120.691.207.24 125.890.096,84

33.752.842.58

0,00

11.422.697,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

798.373,31

21.531.771,59 21.531.771,59

0,00

Modernizare strada Sucevei

3SL152J2

301-152.82

0.00

129.952.03

0.00

0.00

0.00

isa

0.00

0,00

0,00

0.00

258.756,58

258.756,58

127.403,95

0,00

127.403,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consolidare si reabilitare pod

36.63327Q.00

36.633.270.00

3.830.373.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

798.373.31

3.032.000.00

3,032.000.00

0.00

Serbanestl peste râul Bistrița, in Municipiul Bacau

34.411.230,00

34.411.230,00

3.749.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

0,00

0,00

798.373,31

2.950.626,69

2.950.626,69

0,00

Variante de circulație cu un pod metalic

7260.830.11

7.260,830.11

933.300.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

100

933.300.00

933,300.00

0.00

provizoriu peste râul Bistrtta(Serbanesti) pentru preluarea traficului din zona

7.172.387,28

7.172.387,28

927.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

927.800,00

927.800,00

0,00

Construire strada Triumfului

1.363.791,92

1.363.791.92

4.400.05

Q2Q

4-400,05

im

0.00

0.00

0.00

ILQQ

0.00

W

0.00

0.00

1.250.846,24

1.250.846,24

3.181.54

0,00

3.181,54

0,00

0,00

'0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire strada AI. Golescu

220.768.08

220.768.08

19.179.03

0.00

19,179,0?

0.00

qjiq

aoa

0.00

0.00

0.00

lqq

QJÎfi

0,00

190.233,05

190.233,05

15.897,21

0,00

15.897,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire strada AL. Vlahuta

225,190.86

225.190.86

27.731.48

&QQ

27.731.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

țm

196.122,04

196.122,04

26.209,92

0,00

26.209,92

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire strada A. Saguna

207.438.58

207.438.58

86.656.10

0.00

86.656.10

0.00

0.00

w

0.00

Oâtt

0.00

0^

0.00

0.00

181.057,25

181.057,25

85.693,49

0,00

85.693,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire strada Nordului

1.813.785.85

1.813.785.85

38.320.72

0.00

3622022

0.00

0.00

022

0.00

0.00

QJ1Q

0.00

w

0.00

1.655.621,32

1.655.621,32

37.186.49

0,00

37.186,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire strada D.Cantemir

593.636.97

810.500.53

75.006.13

2^0

75.006.13

0.00

fiJiQ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

£LQO

531.436,27

731.940,82

62.797,04

0,00

62.797,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Construire strada Veronica Mide

956.423.03

956.423.03

35.754.43

35.754.43

0.00

0.00

JLQQ

0.00

OJO

0.00

0.00

0.00

861.969,79

861.969,79

32.852,49

0,00

32.852,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

R.K.strada Alba lulia

2.294.344.82

2.294.344.82

189,91130

0.00

189.911.3Q

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

QJÎQ

2.168.774,54

2.166.774,54

166.884,37

0,00

166,884,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Construire acces Calea Bârladului 6+52

548.360.33

548.360.33

9.075.03

0.00

9.075.03

0.00

0.00

0.00

0.00

026

0.00

LQQ

0.00

491.221,46

491.221,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire acces str.Vrancei nr.35 -

195.918.00

195.918.00

4.317.52

0.00

4.317.52

0.00

0,00

0.00

£LQQ

0.00

0.00

Q2Q

w

0.00

Prelungirea Bradului nr.42

164.207,00

164.207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire alee acces str. Venus nr.8 •

223.612.00

223.612.00

9.968.89

0.00

9.968.89

0.00

0.00

0.00

ÎL3Q

0.00

OM

0.00

0.00

Q£Q

Zimbrului nr.13

184.733,00

184.733,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Pian 2009 (cc 1.8 + col. 13)

finanțat din:

Fond de dezvoltare naționala

Credite bancare Interne cont 60.81

Credite bancare externe

Fond extern nerimbur-sabll

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont S0.71

Taxa de salubrizare cont 60.40

Fond de rulment cont 60.39

Total alocații bugetare [col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

18

15

Construire acces strada Zimbrului nr.84-

168.407.0Q

168.407.00

6.516.89

0.00

6.516.89

0.00

0.00

0.00

252

555

255

0.00

0.00

0.00

22 Decembrie nr.78

138.548,00

138.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Construire strada Licurici

1.936.623.07

1,936,623,07

181.748.93

0.00

177.748.93

552

0.00

0.00

0.00

552

0.00

4,000.00

4550.00

0.00

1.760.842,91

1.760.842,91

173.512,85

0,00

173.512,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Construire strada Siliște!

560.104.53

560.104.53

7.223,96

0.00

7.223.96

55Q

252

w

055

050

0.00

055

0.00

050

503.933,24

503.933,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Construire strada Cerbului

182.711.89

182.711.89

102.711.89

w

102.711.89

052

emo

252

555

255

0.00

555

0.00

055

153.631,27

153.631,27

101.397,91

0,00

101.397,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ie

Construire strada Ogorului

482J15J2

462.113.22

37.277.42

0.00

37.277.42

0.00

0.00

25Q

0.00

0.00

0.00

050

£155

0.00

411.081,56

411.061,56

36.010,74

0,00

36.010,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Construire strada Rozelor

2.120.174.74

2.120.174.74

493,958.58

0.00

493.958.68

252

0.00

252

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.895.358,19

1.895.358,19

411.793,49

0,00

411.793,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Construire strada 13 Septembrie

1.271203,05

1.271.208.00

22.549.31

0.00

22.549.31

252

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

055

555

552

1.146.539,00

1.146.539,00

12.214,86

0.00

12.214,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Construire strada V.Babes

431.258,21

431.258.21

67.605.07

0.00

67.605.07

0.00

0.00

w

0.00

252

0.00

055

0.00

0.00

360.087,25

360.087,25

55.992,86

0,00

55.992,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Construire strada AI.Lapusneanu

1,676.779,58

1.676.779.58

1.561.77

0.00

L1QLZZ

0.00

0.00

0.00

252

0.00

0.00

460,00

460.00

0.00

1.532.392,69

1.532.392,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

Construire strada Muncii

1.038.619.47

1.036.619.47

440.90628

0.00

341.906.78

050

0.00

0.00

clqq

052

0.00

99.000.00

99.000.00

0,00

904.705,34

904.705,34

431.863,59

0,00

341.906,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89.956,81

89.956.81

0,00

25

Modernizare strada Vasile Lupu

391.530.66

391.530.66

246.397.16

0.00

174.397.16

252

0.00

252

055

0.00

255

72.000,00

72.000.00

0.00

340.701,52

340.701,52

244.397,16

0,00

174.397,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,000,00

70.000,00

0,00

26

Construire strada Muscatelor

356.334.19

35S5U15

242.637.30

0.00

187.637.30

QJKL

552

0.00

0.00

w

w

55.000.00

£550555

0.00

307.989,61

307.989,61

240,579,36

0,00

187.637,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.942,06

52.942,06

0,00

27

Construire strada Gti. Lazar

247.156.02

247.156.02

5525251

0.00

W.160.81

552

0.00

0-00

0.00

0.00

0.00

555

0.00

0.00

214.951,47

214.951,47

86.572,74

0,00

86.572,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Construire strada Serbanesti

1.974.263.36

1.974.263.36

1.403.804.84

0.00

797.804.84

252

0.00

0.00

552

0.00

0.00

606.000.00

606.000.00

055

1.790.092,80

1.790.092,80

1.384.852,88

0,00

797.804,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

587.048,04

587.048,04

0,00

29

Construire strada Crinului

563.021.00

563.021.00

53.330.76

555

53,33025

£LQQ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255

0.00

479.617,00

479.617,00

38.666,09

0,00

38.666,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

Construire strada Daciei

1.251.360.00

1.251.360.00

892,625.96

0.00

690.625.96

055

0.00

552

0.00

0.00

Q50

202.000,00

202,00550

252

1.187.153,00

1.187.153,00

884.019,30

0,00

690.625,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193.393,34

193.393,34

0,00

31

Construire strada N. Copemic

1.675.219.11

1.675.219.11

23,mza

0.00

28.684.78

050

0.00

0.00

555

0.00

0.00

0.00

055

555

1.543.521,97

1.543.521,97

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total

Plan 200» (cot.5 + col.13)

finanțat din:

Fond de dezvoltare naționala

Credita bancare Interne cont 60.81

Credite bancare externe

Fond extern ne rambursabil

Alte suree constituite potrivit legii fond AFM

Fond do locuințe cont 60.71

Taxa de salubrizare cont 60.40

Fond de rulment cont 60.39

Total alocații bugetare [col.144-col.15]

din care:

da la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

32

Construire strada Martir Crisan

394.193.87

394.193.87

67,300.57

£22

58.300.57

0.00

0.00

£22

£22

0.00

0.00

£220*02

£090.22

0.00

333.731,26

333.731,26

66.055,57

0,00

58.300,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.755,00

7.755,00

0,00

33

RK strada Maramureș

679.180.19

679.180.19

241.235.23

£22

241,23523.

£22

£22

0.00

0.00

£22

0.00

0.00

0.00

£22

609.579,08

609.579,08

224.345,94

0,00

224.345,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Amenajare acces auto si pletonal

260.027.36

260.027.36

4.825.45

0.00

4.825.45

0.00

2*22

0.00

0.00

0.00

0.00

£22

£22

£22

strada Lăcrămioarei

220.445,89

220.445,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

Amenajare acces auto si pletonal

272,478.81

270.478,81

6.089.10

0.00

£282*12

£22

£00

0.00

£22

0.00

0.00

£22

£22

£22

strada Nalbei

230.482,25

230.482,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

Amenajare acces auto si pietonal

229,754,53

229.754.53

3 564.35

0.00

3.564.35

0.00

£00

0.00

£22

0,00

0*22

£22

0.00

0.00

strada Gtadlolei

192.457,39

192.457,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

Construire strada Razoarelor

757.803.61

757.803.61

116.854.82

£22

31.854*82

0.00

£00

£22

0.00

£22

0.00

85.000.00

85.000.00

£22

690.511,38

690.511,38

115.320,12

0,00

31.854,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83.465,30

83.465,30

0,00

38

RK strada Vasile Parvan

1.592.958.53

1.787.602.91

1.700.000,00

0.00

10.000.00

0.00

0.00

£22

0.00

000

0.00

1.690.000.00

1*690.000.00

£22

1.460,883,50

1.634.063,68

1.590.114,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.590.114,97

1.590.114,97

0,00

39

Construire strada Luceafărului

735.592.61

735.592.61

7.985,07

0.00

£28£2Z

£22

0.00

£22

0.00

£22

0.00

2.000.00

2.000.00

0.00

654.504,59

654,504,59

3.438,65

0,00

3.438,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

40

Construire strada Hoitului

3.119,290.79

3.877.370.04

1.778,486.72

0.00

1.762.886.72

0.00

0.00

£22

0.00

2*22

0.00

1£82£22

15.600*00

£22

2.835.937,61

3,609.971,60

1.762.886,72

0,00

1.762.886,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41

Construire strada Câmpului

1,163,503.28

1.163.503.28

891,174.00

0.00

705.374.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2*22

0.00

185.800.00

185.800,00

£P2

1.043.258,79

1.043.258,79

883.461,11

0,00

705.374,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178.087,11

178.087,11

0,00

42

Construire strada Dr.Marinescu

686.216.36

686.216.30

198.040.68

£22

198.040.68

0.00

0.00

0.00

£22

0.00

0.00

2*22

£22

0.00

595.899,37

595,899,37

94.415,95

0,00

94.415,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43

Construire strada Iasomiei

954,252.82

954,252.82

104.96U4

0.00

104.968.14

0.00

£22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2*22

0.00

867.523,42

867.523,42

19.975,09

0,00

19.975,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44

Construire strada G.Enescu

1.028.765.16

1.028.765,18

537,630.66

0.00

439.030.66

0.00

0.00

0.00

0.00

£22

0.00

98.600.00

98.600.00

2*22

913,484,72

913.484,72

521.530,66

0,00

439.030,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.500,00

82,500.00

0,00

45

Construire strada Teiului

2,028.452.75

2.028.452.75

1.435.652.55

0.00

728,852*55

0.00

0.00

£22

0.00

0.00

£22

706.800.00

706.800.00

0.00

1.846.469,10

1.846.469,10

1.419.406,98

0,00

728.852,55

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

690,554,43

690.554,43

0,00

46

Construire strada Ulmilor

1.250.031.21

1.250.031*21

1.021.53820

0.00

1.011,138*22

0.00

£22

0.00

0.00

£22

£22

10.400.00

10.400.00

£22

1.141.295,43

1.141.295,43

1.011.13820

0,00

1.011.138,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

Construire strada Arțarului

411.576.46

411.576.46

308,009,47

£22

302.609.47

0.00

£00

0.00

0.00

0.00

£22

£42£22

£400.00

0.00

353.844,27

353.844,27

302.609,47

0,00

302.609,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.® + col. 13)

finanțat din:

Fond de dezvoltare naționala

Credite bancare interne cont S0.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fbndAFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond da rulment cont 50.39

Total alocații bugetare [col.14+col.15]

din care:

de la bugetul tocai

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

6

«

7

8

9

10

11

12

13

14

15

48

Construire pasaj rutier subteran, intre

23.000.698.00

28.695.96157

67.997.00

0.00

67.997.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9X9

9X9

9X9

QXQ

strada Oituz st strada Ștefan Guse,

20.962.691,00

25.013.861,88

22.000,00

0,00

22.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

o.oo

0,00

aplicație POR

49

Construire strada Lupeni

2.057.913.29

2.057.913.29

1440,183.15

qqq

1.288.583.15

0.00

0.00

QXQ

0.00

9X9

9X9

151600,00

151600.00

0.00

1.883.536,06

1.883.536,06

1.436.451,42

0,00

1.288.583,15

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

147.868,27

147.868,27

0.00

50

Amenajarea intersecției strada Arcadie

1.455.643.00

1455.643.00

1029.914X2

0.00

571114.82

0.00

QXQ

0.00

9X9

0.00

9X9

458.800.00

458.800.00

0.00

Septilicl cu strada Ștefan Guse -

1.270.259,00

1.270.259,00

1017.800,97

0,00

571114,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

446.686,15

448.686,15

0,00

Calea Onești

51

Construire strada Pomilor

711.07166

711.07166

377.352,58

0.00

48.352,58

0.00

9X9

0.00

0.00

0.00

0X9

329X00X0

329.000X0

0.00

625.577,05

625.577,05

371602,23

0,00

48.352,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323.249,65

323.249,65

0,00

52

Construire strada Vadul Pomilor

758.496.45

758.496.45

543.602.79

0.00

150X25X9

0.00

0.00

0.00

9X9

0.00

0.00

354.576.79

354.576.79

QXQ

648.416,13

648.416,13

537.812,79

0,00

187.836,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

349.976,79

349.976,79

0.00

53

Construire strada Cezar Boliac

670.360.66

670,390X9

146.917.47

0.00

144.817.47

qxq

QXQ

0.00

9X9

0.00

9X9

2499X9

2.100,00

0.00

585.429,43

585.429,43

142.437,47

0,00

142.437,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54

Construire strada Banu Mărăcine

952.987.33

952.997.33

620.703.13

QXQ

43.510.96

0.00

0.00

9X9

0.00

0.00

9X9

577.192.17

577.192,17

0.00

830.759,23

830.759,23

608.794,54

0,00

43.510,96

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

565.283,58

565,283,58

0,00

55

Construire străpungere str.Mihai Viteazu

1.396.340.10

1396.340.10

1100.220.00

0.00

747.00

QXQ

0.00

QXQ

0.00

0.00

9X9

1.099.473.00

1099.473.00

QXQ

cu strada 9 Mai

1.263.336,28

1.263.336,28

1.097.873,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1097.873,00

1.097.873,00

0,00

56

Construire strada Spicului

1X4$ .29106

1.045.297.08

915.237.50

0.00

3.514.50

0.00

qxq

0.00

0.00

0.00

0.00

911723X0

911723.00

0.00

892.764,78

892.764,78

910.123,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

910.123,00

910.123,00

0,00

57

Construire strada Ion Roata

3,638.44119

3.638.441.19

3.300.773.00

0.00

265.00

0.00

QXQ

0.00

9X9

9X9

0.00

3X00.508.00

3X00.508.00

0.00

3.271.307,03

3.271.307,03

3.290.908,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.290.908,00

3.290.908,00

0,00

58

Construire strada Silozului

941086X6

941.086.68

815.627.47

0.00

7,05107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9X9

808.578.40

808,579,40

0.00

833.761,60

833.761,60

608.576,40

0,00

' 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

808.576,40

808.576,40

0,00

59

Amenajare sens giratoriu in intersecția

1056X27X0

1056.027.00

77,58

0.00

77.56

0.00

0.00

0.00

9X9

0.00

9X9

9X9

9X9

0.00

străzilor Prelungirea Bradului cu

949.194,52

949.194,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprodu Purice

60

Platforma carosabila str.V. Alecsandri

122.89125

122.89125

92.021.07

0.00

20.376.07

0.00

0.00

qxq

9X9

0.00

0.00

71.645.00

71645.00

0XP

nr. 13+23

85.870,40

85.870,40

71.645,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.645,00

71645,00

0,00

61

Construire strada Viselor

765.016.06

765.016.06

682.580.93

0.00

6.667.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9X9

675.913,00

975.913.00

QXQ

680.487,82

680.487,82

675.913,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

675.913,00

675.913,00

0,00

62

Construire strada înfrățirii

876.205.04

676.205.04

642.977.00

0.00

ȘOtQQO.QQ

0.00

0.00

9X9

9X9

9X9

0.00

592.977,00

592X77.00

QXQ

609.893,23

609.893,23

633.177,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

588.177,00

588.177.00

0,00

63

Construire parcare Hatman Berescu

297.273.90

297,273.90

240.334.55

QXQ

1834X5

0.00

9X9

0.00

0.00

9X9

9X9

238.500.00

238.500.00

QXQ

249.145,55

249.145,55

238.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238.500,00

238.500.00

0,00

Pagina 17


Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2004

Total Plan 2000 (coi.5 + col.13)

finanțat din:

Fond de dezvoltare naționala

Credite bancare interne cont 60.01

Credite bancare externe

Fond extern ne rambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond de locuințe cont 60.71

Taxa de salubrizare cont 6040

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare [coL14+coU15]

din care;

de la bugetul tocai

pe teama transferurilor de la bugetul do stat

1

2

3

4

6

6

7

0

9

10

11

12

13

14

15

64

Amenajare sens giratoriu in intersecția străzilor Energlei-Mihai Eminescu-Oituz Nicotae Titulescu

1.049.790.15

957.607,82

1.049.790.15

957.607,82

33.62

0,00

0.00

0,00

33.62

0,00

0,00

£LQQ

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

QJQ

0,00

0*09

0,00

0.00

0,00

£LQQ

0,00

0.00

0,00

65

Amenajare sens giratoriu in Intersecția

1.303.763.83

1.303.763.83

47.98

0.00

47.98

0.00

0.00

JLS1Q

JLflQ

0.00

0.00

0.00

străzilor Aprodu Purlce-Stefan cel Mare

1200.391,62

1.200.391,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Construire strada Corbului

1.792.696.00

1.792.696.00

1.792.696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

sm

0.00

0.00

1.792.696.00

1.792.090.00

ÎLQfi

1.582.292,00

1,582.292,00

1.582.292,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.582292,00

1.582.292,00

0,00

67

Construire strada Trecătoare a Gheraîestl

1.383.121.00

1.383.121.00

1.383.121.00

0.00

0.00

QJQ

0.00

0.00

QJ2Q

QJ2Q

0.00

1.383.121.00

1.393.121.00

0.00

1.213.359,00

1.213.359,00

1,213.359,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.213.359,00

1.213.359,00

0,00

68

Construire strada Poet Carlova

1.654.820.00

1.654.820.00

1.654.820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.654.820.00

1.654.820.00

QJ1Q

1.458.097,00

1.458.097,00

1.458.097,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.458.097,00

1.458.097,00

0,00

69

Construire aleea Moldovitei

259.000.00

259.000.00

0.00

0.00

JLQQ

0.00

0.00

L2Q

0.00

0.00

259.000.00

259.000.00

0.00

259.000,00

259.000,00

259.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259.000,00

259.000,00

0,00

CALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

827.560.00

827.560.00

827.560,00

0.00

SLSQ

0.00

0.00

0.00

OQQ

0.00

0.00

827.560.00

22L56ILQQ

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DEȘEDINȚĂ


COJOCARI)'

/

/Vv"7 ! vA 1 AIA ■!

W|


iCRlSTlAfcz

‘ --------


'<•


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU