Hotărârea nr. 441/2009

 Hotărâre nr.441 din 23.12.2009 - privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr.51724/30.11.2009.

privind soluționarea de către Consiliul Local ai Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 51724/30.11.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile art.2 (1) lit. „h”, art. 7(4) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată;

  • -  Prevederile art.47 și art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

  • -  Plângerea prealabila nr.51724/30.11.2009 prin care domnul Șargu Neculai domiciliat în Bacău, str.Cornișa Bistrița bl.32, sc.B, ap. 17, formulează plângere prealabilă în temeiul Legii nr.554/2004;

  • -  Referatul nr. 116266 /17.12.2009 al Direcției Administrației Piețelor;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36(9) și art. 45 (1) (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr.51724/30.11.2009, formulată de către domnul Șargu Neculai domiciliat în Bacău, str.Cornișa Bistrița bl.32, sc.B, ap. 17, în temeiul Legii nr.554/2004, împotriva H.C.L. nr.349/29.10.2009.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală, Direcției Administrației Piețelor precum și petentului prevăzut la art. 1.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OV1DIU POPOVICI